Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?"

Transkript

1 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien har KLs sekretariat valgt at strukturere høringen ved hjælp af dette spørgeskema. Af hensyn til bearbejdningen af de indkomne besvarelser bedes kommunen sende en samlet tilbagemelding efter behandlingen i kommunen. Af tekniske årsager låses afsluttede besvarelser. Det er ikke muligt at vende tilbage til spørgeskemaet og ændre sit høringssvar. Høringsperioden løber fra mandag den 2. marts til og med mandag den 20. april Har du spørgsmål til høringsmaterialet, kan du kontakte Oscar Buhl på telefon eller på Praktisk information Kommunens navn Hvor er forslaget blevet behandlet i kommunen? Ja Nej Kommunalbestyrelsen (1) q (2) q Økonomiudvalget (1) q (2) q Direktionen (1) þ (2) q Vision Visionen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er en decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"? Hvordan rammer den fælleskommunale digitaliseringsstrategi kommunens egne visioner og målsætninger for digitalisering? Side 1 af 12

2 Strategiens temaer Strategien indeholder 10 temaer: Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering Borgerbetjening 3.0 Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd Kommunernes rammearkitektur fælles strategiske spilleregler Smart digital beskæftigelsesindsats Borgerne skal videst muligt mestre eget liv Digital sammenhæng for børn og unge Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst Effektiv styring og administration Er kommunen enig i, at disse 10 temaer er relevante? Er der et eller flere vigtige temaer, kommunen finder, der ikke er berørt? (2) þ Nej (1) q Ja Staten bør fastholdes på optimering af infrastukturen til Digital Post, Mobiltelefoni og bredbånd udbredelsen i udkandtsområderne i Danmark Er der generelle bemærkninger til den samlede strategi, kan de indsættes her Mange af de fællesløsninger, som er skabt i bølgeplanens tid, har rigtig mange begrænsninger. Eksempelvis er nogle af løsningerne beskrevet som version 0.9 altså en ikke færdig udgave. Ved at sætte lave fællesnævnere ved etablering og udvikling af fællesløsninger, skaber man merarbejde hos sagsbehandlerne ude i kommunerne. Sagsbehandlerne må i mange tilfælde lave work-arounds og dobbeltarbejde, for at få data ind og ud af de fælles digitale løsninger. Derfor bør der være ekstraordinært fokus på at skabe fællessystemer, som rent faktisk kan anvendes i hverdagen uden at skabe merarbejde. Resten af spørgeskemaet vedrører strategiens 10 temaer, som behandles i strategiforslagets afsnit Under hvert tema er der angivet en række målsætninger og indsatsområder, som kommunerne og KL skal arbejde

3 Strategiens afsnit 4: Det fælles fundament for en ny strategi Her bedes kommunens holdning til afsnit 4 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om det fælles fundament? Når kommunerne går fra monopol til samarbejde, gennemfører monopolbruddet og samtidigt skal være mere borgerorienterede, er det vigtigt, at der skabes muligheder for hjælp til implementeringsfasen ude hos den enkelte kommune. I oversigten på side 9, er Teknik og Miljø involveret i en stribe af projekterne, enten direkte eller som brugere. Flere af projekterne er ikke blevet søsat og implementeret rettidigt og løsningerne har/er heller ikke klar. For at undgå en gentagelse af dette scenarie, opfordrer vi til, at man fremover har fokus på at få projekterne afsluttet og implementeret inden man sætter nye store projekter i gang. kommende strategiperiode. (1) þ realisere gevinsterne i monopolbruddet ved at have stærkt fokus på at implementere de nye digitale løsninger, som erstatter monopolløsninger (2) þ øge den fælles handlekraft ved at videreudvikle det kommunale samarbejde inden for rammerne af den fælles strategi, blandt andet gennem tættere inddragelse af eksisterende kommunale samarbejder Strategiens afsnit 5: Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering Her bedes kommunens holdning til afsnit 5 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering? Side 3 af 12

4 Derfor bør det indgå i strategien med større vægt, hvordan trediepartsleverandører fremover skal understøtte snitflader og standarder generelt. Et andet punkt, som er vigtigt, er, at det ikke er nok at skabe fællesoffentlige løsninger centralt, hvis ikke dataansvaret forankres lokalt/regionalt altså hos dataholderen for eksempel via fagområder. Lokalkendskab og viden er alfa og omega for datakvalitet! kommende strategiperiode. (1) þ holde regeringen fast, så forslag til bedre mobil- og bredbånddækning føres ud i livet (2) þ støtte indsatsen for bedre mobil- og bredbåndsdækning, når regeringen har sikret at mulighederne for succes er til stede (3) þ arbejde for effektiv drift og videreudvikling af NemId, Digital Post og grunddataregistre ved at prioritere de fælles infrastrukturløsninger højt i samarbejde med staten og regionerne (4) þ opnå en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor ved at arbejde for, at anvendelse af fælles datastandarder og arkitekturprincipper skal være hjørnestenen i det fællesoffentlige samarbejde. Strategiens afsnit 6: Borgerbetjening 3.0 Her bedes kommunens holdning til afsnit 6 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om fremtidens borgerbetjening? (2) þ Nej (1) q Ja

5 (1) þ arbejde for, at borgerens møde med den kommunale service opleves sammenhængende, nært og personligt, uanset om det er via digitale løsninger eller gennem det fysiske møde, ved at videreudvikle den kommunale borgerservice (2) þ arbejde for, at brugerne af kommunale institutioner har nem adgang til alle hverdagsinformationer ved, at de relevante oplysninger og informationer er tilgængelige på de digitale platforme, brugerne benytter i dagligdagen (3) þ sikre, at borgerne får en god serviceoplevelse, når de anvender digital selvbetjening ved at sørge for, at løsningerne er tidssvarende og tilgængelige (4) þ sørge for at borgerne også har adgang til digital selvbetjening på områder, hvor det ikke er obligatorisk, ved at udbrede gode selvbetjeningsløsninger på relevante områder, (5) þ sikre borgere og virksomheder større nytte ved digital kommunikation med det offentlige, ved bedre udnyttelse af digital post og ved at arbejde sammen med staten om videreudvikling af digital postløsningen (6) þ opnå viden om de digitale tiltags effekt ved at fortsætte samarbejdet om at indsamle dokumentation om borgernes og virksomhedernes henvendelser til kommunen (7) þ gøre sagsbehandlingen mere effektiv ved at skabe tættere sammenhæng mellem selvbetjeningsløsninger og de bagvedliggende fagsystemer. Strategiens afsnit 7: Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi Her bedes kommunens holdning til afsnit 7 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om offentlige data? Omkring effektivisering og merværdi, er det vigtigt at pointere, at for eksempel grunddataprogrammet godt nok har frikøbt nogle data, men det må ikke glemmes, at der fortsat er både udgifter og ressourcetræk hos den enkelte kommune. Blandt andet skal den enkelte kommune fortsat håndtere en række myndighedsdata og Side 5 af 12

6 selvom for eksempel grundkortene er frikøbt, har kommunerne fortsat en udgift til opgaven. Derfor er det vigtigt at fokusere på, at frikøbte data ikke betyder, at der ikke længere er udgifter til opgaverne hos kommunerne, ligesom at der fortsat er et væsentligt dataansvar placeret hos den enkelte kommune. (1) þ genbruge data på tværs, skabe sammenhæng og ny viden, ved at have stærkt fokus på standardisering af data og brug af fælles begreber og klassifikationer (2) þ høste gevinsterne af de store investeringer i det fællesoffentlige grunddataprogram, ved at have fokus på at implementere den lokale anvendelse af de fællesoffentlige grunddata (3) þ få lokale data til at bidrage til udvikling og vækst, ved at stille flere relevante data til rådighed for borgere og virksomheder Strategiens afsnit 8: Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd Her bedes kommunens holdning til afsnit 8 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om sikkerhed og tilgængelighed? Hvis der skal være stor transparens i sagsbehandlingen, er det vigtigt, at man i digitaliseringsstrategien også får fokus på presset på sagsbehandlerne. Statusmeddelelser til borgerne øger fokus væsentligt på den enkelte sagsbehandler og dennes arbejde, og det er derfor vigtigt at huske, at sagsbehandling ikke er pakkepost, men rent faktisk er hængt op på lovgivning og ressourcehåndtering. (3) þ skabe tryghed om håndteringen af oplysninger gennem øget tilgængelighed og transparens, fx ved at give borgerne adgang til at følge egen sag og egne data (4) þ forbedre sikkerheden blandt andet gennem styrkelse af arbejdet med datasikkerhed ved at uddanne medarbejdere i anvendelsen af risikobaseret styring af sikkerhedsudfordringer

7 (5) þ begrænse risikoen for utilsigtede hændelser, ved at hæve samtlige medarbejderes opmærksomhed og viden om håndtering af personfølsomme data i en digital tidsalder (6) þ arbejde for at sikkerhedsniveauet hæves generelt, ved at styrke samarbejdet om it-sikkerhed i den offentlige sektor Strategiens afsnit 9: Kommunernes rammearkitektur - fælles strategiske spilleregler Her bedes kommunens holdning til afsnit 9 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om kommunernes rammearkitektur? Ønsket om at automatisere processer i sagsbehandlingen er fornuftig, dog bør man være opmærksom på, at de sagsafgørelser som automatiseres, fortsat skal kunne håndteres af klagesystemer m.m. Selvom rammearkitekturen er vigtig for en effektiv udvikling, så må den ikke sætte teknologiske barrierer i en verden, hvor udviklingen går lynende hurtigt. (1) þ sikre at it-løsninger hænger sammen på tværs og at data kan genbruges ved at udbrede rammearkitekturen på de kommunale opgaveområder (2) þ sikre at grundlaget for den fælles arkitekturstyring er aktuel ved opdatering af arkitekturmålene (3) þ sikre, at de nødvendige arkitekturstyringskompetencer er til stede, så kommunerne kan indkøbe teknologi, der udvikler kerneopgaverne og bidrager til at opfylde kommunens strategiske mål (4) þ fastholde og videreudvikle rammearkitekturen, gennem en fortsat solid organisering af den fælles itarkitekturstyring i Kommunernes It-Arkitekturråd. Strategiens afsnit 10: Smart digital beskæftigelsesindsats Her bedes kommunens holdning til afsnit 10 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om en smart digital beskæftigelsesindsats? Side 7 af 12

8 (2) þ Nej (1) q Ja (1) þ gøre det muligt for den ledige borger at tilrettelægge eget ledighedsforløb sammen med jobcentrene ved at udbygge og forbedre digitale selvbetjeningsløsninger i samarbejde med staten og a-kasser (2) þ forbedre den lediges jobsøgningsmuligheder og virksomhedsservicen på tværs af kommunerne ved at udvikle digitale løsninger, som giver bedre overblik over kontakten til virksomhederne og deres rekrutteringsbehov (3) þ gøre de digitale løsninger mere fleksible, effektive og brugervenlige ved at fortsætte dialogen med staten om klar ansvarsfordeling og koordinering af den digitale udvikling på beskæftigelsesområdet (4) þ sikre, at der er et innovativt leverandørmarked med sund konkurrence ved at fortsætte arbejdet med at udbrede den kommunale rammearkitektur og aktiv arkitekturstyring inden for beskæftigelsesområdet (5) þ opnå øget fokus på resultater af indsatsen og skabe administrative lettelser ved at udvikle en fælleskommunal digital løsning for sikker opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering af overførelsesindkomster. Strategiens afsnit 11: Borgerne skal videst muligt mestre eget liv Her bedes kommunens holdning til afsnit 11 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om, at borgerne videst muligt skal kunne mestre eget liv? (1) q I meget høj grad (2) þ I høj grad

9 Borgere der rammes af sygdom har ringe mulighed for at begå sig i det digitale samfund og der er behov for konkret hjælp til gendannelse af koder/ netværk o.lign. Eksempelvis den kognitivt skadede borger. (1) þ sørge for, at borgerens forløb bliver mere sammenhængende og at grundlaget for dokumentation af effekt styrkes ved at udbrede og videreudvikle den digitale sagsunderstøttelse på social- og sund-hedsområdet (2) q forbedre sammenhængen i borgerens forløb ved at videreudvikle og implementere Fælles Sprog III landsdækkende i omsorgssystemerne inden udgangen af 2017, så data kan anvendes på tværs af ældre og sundhedsområdet (3) þ forbedre borgernes muligheder for at mestre eget liv ved at fortsætte udbredelse af modne velfærdsteknologiske løsninger med dokumenteret effekt (4) þ forbedre livskvaliteten for borgere med funktionsnedsættelser og socialt udsatte ved at anvende mobile løsninger på socialområdet, som fremmer forebyggelse, inklusion og rehabilitering (5) þ sørge for, at borgerne har mulighed for at gennemføre sundhedsforløb, der hvor de er, ved at anvende mobile sundhedsløsninger Strategiens afsnit 12: Digital sammenhæng for børn og unge Her bedes kommunens holdning til afsnit 12 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om digitale sammenhæng for børn og unge? Side 9 af 12

10 (1) þ sørge for, at elever, lærere, pædagoger og forældre oplever, at der er nem og sammenhængende kommunikation og adgang til digital understøttet læring ved at gennemføre brugerportalsinitiativet for folkeskolen (2) þ skabe større sammenhæng for borgerne på tværs af 0-18-årsområdet ved at udvide brugerportalsinitiativet til dagtilbudsområdet og andre relevante områder på børne- og ungeområdet (3) þ sikre, at teknisk bøvl ikke bliver en barriere for folkeskolens digitale dagligdag ved løbende at tilpasse skolernes it-infrastruktur (fx trådløse netværk og internetforbindelse) til voksende behov (4) þ arbejde for, at elevernes læring bliver størst muligt og at lærernes og pædagogernes forberedelse og opfølgning bliver lettere ved at udvikle og dele viden og erfaringer (best practice) om digitale læringsforløb (5) þ gøre det bliver muligt at bruge digitale lærermidler mere fleksibelt til attraktive priser ved at udvikle nye forretnings- og indkøbsmodeller for anskaffelse af digitale læremidler i dialog med markedet (6) þ sikre at digitale løsninger og kompetencer genbruges på tværs ved at have fokus på samarbejde mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre på det digitale område (7) þ sikre at folkebibliotekerne har et attraktivt digitalt tilbud til borgerne gennem en lokal forankret digital indgang, hvor borgeren oplever sammenhæng til andre relevante lokale tilbud i både det fysiske og det digitale rum. Strategiens afsnit 13: Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst Her bedes kommunens holdning til afsnit 13 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst? Når data bringes i spil kræver det, at der på forhånd sættes fokus på, hvilke behov data skal understøtte. Data i dette kapitel er alle stedbestemte og skal derfor også registreres som stedbestemte. Dette krav skal være tydeligt fra begyndelsen. Der bør stilles krav til, at der etableres fælles nationale datastandarder på

11 attributbærende elementer. Når der tales om Smart Data er det vigtigt at holde fokus på, at disse scenarier ikke kan udvikles og etableres, hvis ikke det mobile netværk forbedres helt generelt. Helt generelt skal der fokus på, at anvendelsen af ny teknologi kræver investeringer i mobildækning, bredbånd, stedbestemte data og fællesstandarder. (1) þ gøre det lettere for borgere og virksomheder, og effektivt for kommunerne, at behandle ansøgninger og registrere data ved at videreudvikle Byg og Miljø med bl.a. flere miljøsager og BBR-integration (2) þ gøre det nemmere for borgere og virksomheder at få adgang til de bestemmelser, der gælder for dem, ved at digitalisere lokalplanerne (3) þ understøtte bæredygtig udvikling i det åbne land, med digitale løs-ninger, der lettere kan udveksle data og dermed understøtte både anvendelse og beskyttelse af f.eks. vandløb (4) þ forbedre og effektivisere administrationsgrundlaget gennem grunddataprojekterne og konkurrenceudsættelse af ESR (5) þ understøtte arbejdet med smart-cities og smarte landområder, så viden om muligheder og erfaringer udbredes og deles (6) þ sikre at samfundet får en intelligent styring og nedbringelse af affaldsstrømme, og der skabes en bæredygtig udvikling, ved at harmonisere og forenkle affaldsdata for erhvervslivet og for kommunerne. Strategiens afsnit 14: Effektiv styring og administration Her bedes kommunens holdning til afsnit 14 behandlet. Er kommunen enig i strategiens indhold om effektiv styring og administration? Det er ikke nok at skabe data, data skal også kunne anvendes, forædles osv. Det kræver, at der kommer fokus på efteruddannelse af medarbejderne, som skal håndtere nye løsninger. Derfor kunne det være en fordel, hvis Side 11 af 12

12 der i højere grad i implementeringsprocessen også kom fokus på fælles efteruddannelsesforløb af medarbejder indenfor de enkelte fagområder, som skal stå for implementeringen. Derfor bør der helt generelt være bedre styr på processerne omkring kravspecifikationen for fælles systemløsninger til kommunerne, hvis ikke det skal koste unødigt mange ressourcer at tilpasse løsningerne hen ad vejen. (1) þ sikre at processer kan automatiseres og borgeren får hurtigere svar i sin sag ved fx at anvende monopolbruddets nye moderne fagsystemer og støttesystemer til smartere sagsbehandling (2) þ effektivisere administration og sagsbehandling ved at udbrede digitale redskaber som fx talegenkendelse, videomøder og teletolkning (3) þ opnå lavere omkostninger til it-drift og bedre systemudnyttelse ved at udbrede kommunalt samarbejde om itdrift, indkøb og leverandørstyring (4) þ spare både penge og forbedre miljøet ved at digitalisere ejendomsdriften, så arealanvendelse, vedligeholdelse, energi- og klimastyring optimeres (5) þ samarbejde om at ydelser udbetales korrekt, mere effektivt forhindre snyd med offentlige ydelser, og følge effekten af dette ved øget anvendelse af registerbaseret tilgang til kontrol (6) þ styrke adgangen til tværgående nøgletal og benchmarking i FLIS, så der bliver nye og bedre muligheder for at se på indsatser, effekt, aktiviteter og økonomi inden for og på tværs af fagområderne (7) þ sikre at potentialerne for bedre kvalitet og effektivitet bliver høstet i så høj grad som muligt, ved at arbejde målrettet med gevinstrealisering. Klik på knappen "Afslut" for at indsende din kommunes høringssvar. Af hensyn til bearbejdningen af de indkomne besvarelser bedes kommunen sende en samlet tilbagemelding efter behandlingen i kommunen. Af tekniske årsager låses afsluttede besvarelser. Det er ikke muligt at vende tilbage til spørgeskemaet og ændre sit høringssvar. Har du spørgsmål til høringsmaterialet, kan du kontakte Oscar Buhl på telefon eller på

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL INDSÆT EMNE INDSÆT TITEL DAGENS PROGRAM INITIATIVER I DEN FÆLLESKOMMUNALE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7.november 2016 v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL Fælles strategier og ansvar

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Digitalisering i Hvidovre Kommune ØU møde 16. nov. 2015

Digitalisering i Hvidovre Kommune ØU møde 16. nov. 2015 Digitalisering i Hvidovre Kommune 2016 ØU møde 16. nov. 2015 En kort Status Digitalisering i Hvidovre Kommune vil tiltage de næste 5 år Ofte er IT i dag blevet en forudsætning for vores borgernære service

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE v. Kirsten Jørgensen, KL Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Frem mod 2020 vil kommunerne: arbejde for, at børns digitale dannelse og læring påbegyndes tidligt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK NÆR OG TILGÆNGELIG SAMMENHÆNGENDE. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 EFFEKTIV

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK NÆR OG TILGÆNGELIG SAMMENHÆNGENDE. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 EFFEKTIV LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK DIGITALISERING EFFEKTIV SAMMENHÆNGENDE NÆR OG TILGÆNGELIG Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 Udkast Lokal og digital - et sammenhængende Danmark

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA MARTS 2019 STRATEGI PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD STRATEGI FOR KL S ARBEJDE MED DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA 2 Forord Hvad kan jeg hjælpe dig med? Den digitale

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur RAMMEARKITEKTUR Den fælleskommunale rammearkitektur Den fælleskommunale rammearkitektur 2. udgave 1. oplag 2017 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 skar@kl.dk www.kl.dk Tekst: KL Foto:

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Egedal Digital Digitaliseringsstrategi

Egedal Digital Digitaliseringsstrategi Egedal Digital Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Egedal Digital Forord Egedal Digital er Egedal Kommunes digitaliseringsstrategi 2016 2020, og afløser strategien 2012-2016. Egedal Digital læner sig op

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 3.1: Den digitale skole digitale

Læs mere

SRO Standardisering I forsyningsvirksomheder Nyt SRO System ikke kun en teknologisk fornyelse

SRO Standardisering I forsyningsvirksomheder Nyt SRO System ikke kun en teknologisk fornyelse Nyt SRO System ikke kun en teknologisk fornyelse V. Finn Asmussen, Københavns Energi Agenda Københavns Energi eller HOFOR Hvorfor standardisering er så vigtig Niveau for SRO standardisering Hvad er standardiseret

Læs mere

Om dette dokument: Dette dokument er et sammendrag med de centrale forhold i Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser.

Om dette dokument: Dette dokument er et sammendrag med de centrale forhold i Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser. Om dette dokument: Dette dokument er et sammendrag med de centrale forhold i Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser. Hele strategien kan findes på Holbæk Kommunes intranet. 1 Brugerundersøgelser

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Vejle Kommune

Digitaliseringsstrategi i Vejle Kommune Digitaliseringsstrategi i Vejle Kommune 2017-2021 2 KOMMUNIKATIONS DIGITALISERINGS Digitaliseringsstrategi Forord Digitalisering er et vilkår i dagens samfund. Nye digitale teknologier har præget samfundets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2015 2017

Digitaliseringsstrategi 2015 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR DIGITALISERINGS- STRATEGI Digitaliseringsstrategi 2015 2017 Bedre sundhed og sammenhæng for Københavns borgere Digitalisering er et af

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb (Bilag til dagsordenspunkt 2, Orientering om Arkitekturanalyse på sundhedsområdet af komplekse

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 11. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 13:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 11. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 13:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 11. november 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Sundheds it og digitalisering anno 2015 - i kommunerne

Sundheds it og digitalisering anno 2015 - i kommunerne Sundheds it og digitalisering anno 2015 - i kommunerne Norsk Studiebesøg til København 27. maj 2015 Digitaliseringschef Mette Harbo www.kk.dk Agenda Strategiarbejde for Sundheds-it og digitalisering Telesundhed

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Direktionens arbejdsplan for 2014

Direktionens arbejdsplan for 2014 Direktionens arbejdsplan for 2014 Version 5, 21.01.14 Udviklingen af Vejen Kommune Vejen Kommune har gennemgået et udviklingsforløb, som har haft stor indflydelse på kommunen, som den ser ud i dag. Fundamentet

Læs mere

Strategi for digitalisering og teknologi. Lemvig Kommune

Strategi for digitalisering og teknologi. Lemvig Kommune Strategi for digitalisering og teknologi Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Program for 3. møde i Digitaliseringsnetværket, mandag d. 3. oktober Tema: Den fælleskommunale digitale handlingsplan

Program for 3. møde i Digitaliseringsnetværket, mandag d. 3. oktober Tema: Den fælleskommunale digitale handlingsplan Program for 3. møde i Digitaliseringsnetværket, mandag d. 3. oktober 2016. Tema: Den fælleskommunale digitale handlingsplan Sted: Severin kursuscenter, Middelfart 9.00 Ankomst og morgenmad 9.30 Overordnet

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata Helle Ulrichsen Formand for STARS* - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata Informationstur

Læs mere

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber Workshop Udarbejdelse af GIS-strategi til Albertslund Kommune Udvalgte slides fra 11. januar 2007 Introduktion til dagen Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber GIS Strategi Albertslund

Læs mere

Program. Kommunernes Digitaliseringstræf 2019

Program. Kommunernes Digitaliseringstræf 2019 Kommunernes Digitaliseringstræf 2019 Program Kl. 9.00 10.00 Morgenmad og check-in Kl. 10.00 10.35 På forkant med fremtidens velfærd Kl. 10.35 11.20 Nye digitale platforme, den digitale brugeradfærd, disruption,

Læs mere

Mål- og resultatplan. December 2018

Mål- og resultatplan. December 2018 Mål- og resultatplan December 2018 Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 7 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Side 3 af 10 Strategisk

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere