Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT"

Transkript

1 Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i deres møde med kommunerne, og kommunen skal være digitalt tilstede, dér hvor borgeren er på nettet. Side 1 af 10 Indsatserne i den tidligere strategiperiode og indførelsen af obligatorisk digital selvbetjening på en lang række områder har flyttet mange henvendelser over på de digitale kanaler. Kommunernes implementering af obligatorisk selvbetjening blev støttet af det tværgående program Effektiv Digital Selvbetjening. Mere end 80% af ansøgningerne på de obligatoriske områder kommer i dag via selvbetjeningsløsningerne. Det er grundlæggende en stor succes, og udviklingen af kvaliteten af løsningerne har gjort livet lettere for mange borgere og virksomheder. Med dette initiativ understøttes kommunernes videreudvikling af den sammenhængende digitale borgerservice i den kommende femårige periode. Programmet bygger på et fælles udgangspunkt i form af udvikling af en fælleskommunal servicedesign-tilgang, referencearkitektur for selvbetjening og ledelsesinformation. Dette vil sikre stærkere fokus på brugernes perspektiv og samtidig anvise god forvaltningsskik i løsningerne. Løsningernes forankring i rammearkitekturen sikrer bedre muligheder for integrationer til fagsystemerne og eventuel udvikling af fælles byggeblokke. Det er forventningen, at de fælles komponenter og den fælles tilgang til servicedesign først anvendes i udviklingen og anskaffelsen af 4-5 fælleskommunale selvbetjeningsløsninger for derefter at blive udbredt. De fælles løsninger anviser dermed, hvordan der kommunalt kan tilbydes sammenhængende og tidssvarende løsninger med et afsæt i fælles redskaber og komponenter. De konkrete løsningsområder fastlægges i samarbejde med kommunerne på baggrund af en række udvælgelseskriterier.

2 Disse kan bl.a. omfatte: Volumen, graden af kompleksitet, forventet business case for kommunerne samt eventuelle hensyn til, at de valgte løsninger kan indgå i tværgående forløb for at sikre sammenhæng. I forlængelse af den fælleskommunale strategi for området indgås en række samarbejder på tværs af hele den offentlige sektor med henblik på f.eks. udvikling af en fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening, og der arbejdes videre med fælles krav til gode digitale løsninger. Derved bliver det lettere at arbejde sammen om selvbetjeningsforløb, hvor borgerne skal kommunikere med flere offentlige myndigheder, dels understøtte en generel udvikling af markedet for selvbetjeningsløsninger via fælles tilgang. Programmet skal således også understøtte målsætningerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Samtidigt vil indsatserne i programmet imødekomme det stigende fokus på sammenhæng og brugervenlighed på tværs af løsninger. Programmet vil samlet set adressere behovet for gode løsninger på tværs og samle kommunerne om dette i dialog med de fællesoffentlige parter. Side 2 af 10 I regi af programmet igangsættes en række indsatser: 1. Servicedesign En sammenhængende og effektiv brugeroplevelse forudsætter sammentænkning af de forskellige selvbetjeningsløsningers kommunikation med brugerne. Servicedesign er en metode, der anvendes til at designe kommunens, og løsningernes, kommunikation med brugerne med et ude-fraind perspektiv. Servicedesign sætter brugeren i centrum ud fra en logik om, at en tryg og effektiv proces for brugeren samtidig er den mest effektive for kommunen. I designprocessen inddrages både brugere, sagsbehandlere og andre relevante interessenter. Især brugerinvolveringen er vigtig, fordi det stiller nye krav til inddragelse af borgere og virksomheder i designet af kommunernes digitale løsninger. Servicedesign vil være en ny fælles metode, som danner grundlag for udvikling af digitale borger- og virksomhedsløsninger, og som hjælper kommunerne med at designe de mest effektive processer. Programmet vil, i samarbejde med kommunerne, udarbejde et fælles metodesæt for servicedesign inkl. fælles værktøjer med henblik på at have et fælles grundlag for digital kommunikation med borgere og virksomheder.

3 2. Fælles referencearkitektur for selvbetjening Programmet laver en samlet vejledning i form af en referencearkitektur, der anviser de fælleskommunale krav til selvbetjeningsløsninger indeholdende de fællesoffentlige krav og de krav, som er specifikke for kommunerne. Vejledningen kan anvendes af kommunerne i deres indkøb af løsninger og af leverandørerne som en rettesnor for, hvordan løsninger til kommunerne skal udvikles. En referencearkitektur gør det eksplicit, hvilke fælles krav kommunerne har til selvbetjeningsløsningernes integration i det kommunale it-landskab. Det er således vigtigt, at kommunerne i den kommende strategiperiode anvender den fælleskommunale rammarkitektur på så mange selvbetjeningsløsninger som muligt for at skabe den ønskede integration til fagsystemerne og mulighed for at anvende data på tværs af løsningerne. Side 3 af 10 Referencearkitekturen vil, udover de krav som den fælleskommunale rammearkitektur anviser, indeholde krav om overholdelse af standarder for brugergrænsefladen, tilgængelighed for handicappede, eller lignende. Det er aftalt fællesoffentligt, at der skal laves en fælles referencearkitektur for de offentlige selvbetjeningsløsninger. Den fælleskommunale referencearkitektur vil derfor både udmønte de fællesoffentlige krav og de krav, som den kommunale rammearkitektur afføder. For borgere og virksomheder kan det fælles grundlag sikre et mere ensartet kvalitetsniveau og et trygt digitalt univers. 3. Fælles komponenter til selvbetjeningsløsninger Programmet specificerer og anskaffer en række fælleskommunale komponenter, der kan anvendes bredt i alle selvbetjeningsløsninger. Komponenterne skal gøre det nemt for kommunerne at få bygget nye selvbetjeningsløsninger, og skal sikre genkendelighed for brugerne ved, at løsninger fx har en fælles kvitteringskomponent eller fælles betalingskomponent. Der samarbejdes med staten om eventuel udvikling af fællesoffentlige komponenter. Der forventes således at en række af komponenterne naturligt udvikles fællesoffentligt, mens andre udvikles fælleskommunalt. For kommunerne vil anvendelsen af fælles komponenter betyde, at digitale løsninger kan udvikles hurtigere og billigere. Selve anskaffelsen af komponenterne forventes foretaget af KOMBIT.

4 Udviklingen af komponenterne forudsætter, at der kan etableres finansiering af udviklingen en række fælleskommunale løsninger, jf. næste afsnit. 4. Fælleskommunale selvbetjeningsløsninger Programmet etablerer grundlaget for at anskaffe/udvikle 4-5 fælleskommunale selvbetjeningsløsninger. Der skal være tale om sammenhængende og tidssvarende løsninger, der sætter en ny standard for kommunale selvbetjeningsløsninger. Disse løsninger vil være de første, hvor de fælles komponenter og den nye tilgang til forbedret brugeroplevelse anvendes. En del af processen frem mod beslutningsgrundlaget vil være at fastlægge kriterier for udvælgelse af løsningerne med udgangspunkt i deres værdi for kommunerne. Side 4 af 10 En central erkendelse fra bølgeplanen i den foregående strategiperiode er, at det er nødvendigt med en stærkere fælleskommunal indsats for at komme længere med at tilbyde effektive og gode løsninger og samtidig nedbringe omkostningerne. Mange kommuner efterlyser fælleskommunale løsninger til selvbetjening og giver generelt udtryk for, at den enkelte kommune ikke kan skabe den indkøbskraft, som er nødvendig for at løfte løsningernes kvalitet tilstrækkeligt. Der er derfor et udbredt ønske om en fælles tilgang til markedet, dels i forhold til fælles krav, og dels i forhold til anskaffelse af fælleskommunale selvbetjeningsløsninger på enkelte områder. Programmet vil på denne baggrund samle kommunerne om fælles anskaffelse/udvikling af 4-5 digitale borger- og/eller virksomhedsløsninger inkl. nødvendige forudsætninger, bl.a. en række komponenter til digital service. Programmet skal i første omgang etablere grundlaget for anskaffelse af løsningerne. Løsningerne giver kommunerne bedre og billigere løsninger samt baner vejen for udvikling af en fælles komponenter, som vil have effekt på alle øvrige selvbetjeningsløsninger. Selve anskaffelsen af løsningerne forventes foretaget af KOMBIT, alternativt via et af de kommunale it-fællesskaber. 5. Digitalisering af blanketbaserede områder Hvis brugerne skal opleve sammenhængende digitale løsninger, må det sikres, at der ikke er sorte huller i kommunernes dækning af ydelserne med selvbetjeningsydelser. En række af de kommunale områder er fortsat

5 kun digitalt tilgængelig via PDF-blanketter. Kendetegnede for disse områder er, at der er få transaktioner i den enkelte kommune, og der er derfor ikke nødvendigvis nogen god business case for den enkelte kommune i at udvikle selvbetjeningsløsninger. Indsatsen skal i første omgang lave en analyse, der afdækker behovet, omkostninger og gevinstpotentialer. På baggrund af analysen udarbejdes en strategi og en handleplan for at sikre, at kommunerne har adgang til tidssvarende og sammenhængende løsninger på disse områder. Side 5 af Opfølgning på digital selvbetjening Programmet udvikler og implementerer fælles opfølgningsmetode og effektmåling, som kan anvendes i den enkelte kommunes løbende opfølgning på løsningernes effekt både i forhold til brugerens kanalvalg og oplevelse af selvbetjeningsløsningernes kvalitet. Med den fælleskommunale dokumentationsmetode af borgernes henvendelser (KOMHEN 2.0) lykkedes det at dokumentere og hjælpe kommunerne med at indfri den strategiske målsætning om 80% obligatorisk digital selvbetjening ved udgangen af Formålet med KOMHEN 2.0 har i høj grad været at følge udviklingen i borgernes anvendelse af digitale kanaler. Med en selvbetjeningsgrad på over 80% er fokus nu på, hvordan offentlige myndigheder frem mod 2020 sikrer, at borgere og virksomheder får en god serviceoplevelse, når de anvender digitale selvbetjening. Det kræver god og valid ledelsesinformation at følge denne indsats, og det er derfor vigtigt at opfølgningsmetoderne afspejler dette. Overordnet set skal den kommunale sektor i den kommende strategiperiode følges op på digital selvbetjening på to niveauer. Dels skal der, som hidtil, følges op på volumen/henvendelser, dvs. brugernes anvendelse af de digitale løsninger. Der vil være særligt fokus på at sikre en effektiv og valid datafangst, og det forventes derfor, at der skal udvikles et nyt system til datafangst. Dels skal der, som noget nyt, følges op på brugernes oplevelse, dvs. tilfredshed med de digitale selvbetjeningsløsninger. Målepunkter for dette defineres blandt andet på baggrund af arbejdet med en fælleskommunal tilgang til servicedesign. Der vil fællesoffentligt blive udviklet en fælles metode og fælles værktøjer, der understøtter effektiv indsamling af viden om brugeroplevelsen af digitale selvbetjeningsløsninger. Målet er, i samarbejde med de fælleoffentlige parter, at udvikle: En ny opfølgningsmetode, En ny dataindsamlingskomponent og

6 Et nyt rapporteringsværktøj De tre delleverancer understøtter til sammen myndighedernes opfølgning på borgere og virksomheders anvendelse og oplevelse af de digitale løsninger. Den ny opfølgningsmetode skal sikre, at data kan sammenlignes på tværs af sektorer, og at kommuner og stat via en fælles koordineret indsats efterlever de fællesoffentlige mål om at stille brugervenlige og tidssvarende løsninger til rådighed for virksomheder og borgere. Metoden skal sikre, at den enkelte kommune har de rette data, som kan anvendes i den løbende opfølgning på løsningernes effekt både på brugerens kanalvalg og på oplevelsen af kommunens service. Det forudsætter, at der udvikles en fælles metode og fælles semantik til måling af de aftalte fællesoffentlige aftalte parametre vedr. brugervenlighed og antal af digitale transaktioner. Side 6 af 10 De indsamlede data skal danne baggrund for effektiv forvaltning af digitale selvbetjeningsløsninger med henblik optimering, fejlrettelser og udvikling brugervenligheden. Det nye dataindsamlingskomponent skal sikre, at relevante rådata (kvalitative og kvantitative data) indhentes mest effektivt. Data skal anvendes til løbende at vurdere, på hvilke områder der er behov for indsatser hos den enkelte myndighed eller fællesoffentligt. Det nye rapporteringsværktøj skal sikre, at de indsamlede data giver et retvisende billede af borgere og virksomheders oplevelse og anvendelse af digitale services. 7. Støtte til kommunernes implementering og fortsatte gevinstrealisering på de digitale selvbetjeningsområder Programmet støtter kommunernes implementering og fortsatte gevinstrealisering af selvbetjeningsløsninger på de obligatoriske områder, herunder den organisatoriske forankring, bedre integration til fagsys temer mv. Indsatsen sætter fokus på implementering af de afsmittende effekter, som de øvrige indsatser har på de obligatoriske områder, således at der også på disse områder etableres sammenhængende og integrerede løsninger. Indsatsen sætter fokus på den lokale forankring og anvendelse af de fælles værktøjer, således at den fælles tilgang implementeres bredt, og derfor har

7 en tværgående effekt. Det er således intentionen, at især løsningerne på de obligatoriske områder skal kunne gøres mere effektive gennem det arbejde, som udføres med fælleskommunale og fællesoffentlige komponenter og standarder. Og at borgerne oplever en større sammenhæng mellem løsningerne på baggrund af det arbejde, der laves omkring servicedesign. Indsatsen etablerer et erfaringsnetværk, udarbejder vejledninger og værktøjer til kommunerne og følger op på kommunernes arbejde med implementeringen af de fælles krav. Side 7 af Leverandørdialog og systemopfølgning Programmet sikrer systemopfølgning og løbende leverandørdialog. Indsatsen skal sikre en løbende fælles optimering af de kommunale selvbetjeningsløsninger på baggrund af tilbagemeldinger om tilfredshed mv. Dette skal blandet andet gøres i fællesskab med kommunerne, hvor de kommunale samarbejder kan have en vigtig rolle. Der er et behov for, at en række problemstillinger i selvbetjeningsløsningerne håndteres på tværs af kommunerne. Det gælder især udfordringer med de enkelte løsninger på de fælles portaler (borger.dk og virk.dk), hvor der er behov for at facilitere fælleskommunale henvendelser til systemleverandørerne. Den nuværende governancemodel tilsiger, at den enkelte myndighed (hver enkelt kommune) selv skal have dialogen med en systemleverandør om f.eks. fejl eller hensigtsmæssigheder i løsningen, som er konstateret f.eks. via borger.dk s hotline. Denne arbejdsdeling fungerer ikke hensigtsmæssigt, og programmet har derfor en opgave i at facilitere denne dialog mellem portalerne og leverandører på sektorniveau. Dette kombineres med programmets løbende behov for dialog med leverandørerne. For kommunerne betyder dette, at programmet på en række områder vil facilitere dialogen med systemleverandørerne i samarbejde med kommunerne. Programmets indsatser gennemføres i 4 projektspor: Projekt fælles krav som er udførende på servicedesign, referencearkitektur og støtte til kommunerne. Projekt fælles løsninger og komponenter som er udførende på etablering af grundlag for anskaffelse af løsninger og komponenter. Projektet er desuden udførende på systemopfølgning og leverandørdialog samt digitalisering af blanketbaserede områder.

8 Projekt Fælles opfølgning som er udførende på anskaffelse af opfølgningsløsning og implementering af metode og løsning i kommunerne. Projekt Fælles anskaffelser som anskaffer fælleskommunale komponenter, fælleskommunale løsninger og en løsning til de blanketbaserede områder. Forankring, organisering og bemanding af dette projekt besluttes, når der foreligger et beslutningsgrundlag for anskaffelserne. Side 8 af Gevinster Programmet skal føre til forandringer i kommunens digitale service, hvor de forventede gevinster vil omfatte: effektivitet i form af sparet tid eller på anden vis reducerede udgifter - Bedre sammenhæng mellem selvbetjeningsløsning og fagsystem øget automatisering hvor det giver mening og lovgivningen tillader det (der kan evt. fællesoffentlig rejses krav om tilpasning af lovgivning). - Bedre og mere intuitive løsninger kan muligvis reducere behov for support og kan bevirke, at kanalskiftet også omfatter de grupper, der kan have svært ved at betjene sig selv digitalt og derfor har brug for lette løsninger. kvalitet i form af mere korrekt sagsbehandling - Bedre datakvalitet, da borgerne på flere områder afgiver data digitalt. Samtidigt nedbringes risiko ved, at data ikke skal genindtastes af sagsbehandler. bedre service for borgere og virksomheder. - Set i lyset af, at det offentlige har gennemført et skift på udvalgte områder til digitale selvbetjening, giver det bedre service, at brugerens servicerejse i stigende grad kan gennemføres næsten udelukkende digitalt. Samtidigt højnes kvaliteten af den digitale service, således at borgerne er trygge og deres forventninger mødes. 1.2 Resultatmål Resultatmål

9 1. En fælles tilgang til design af selvbetjeningsløsninger med fokus på serviceoplevelsen, der sikrer en fælleskommunal metode, så digital borgerservice opleves sammenhængende og nær for brugerne. Indsatsen koordineres med de fællesoffentlige projekter som er del af udmøntning af den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 2. Systemopfølgning og leverandørdialog. Indsatsen skal sikre en løbende fælles optimering af de kommunale selvbetjeningsløsninger på baggrund af tilbagemeldinger om tilfredshed mv. Side 9 af En fælles referencearkitektur for, og fælles krav til, selvbetjening som samler kommunerne om at anvende fælleskommunal og lokal rammearkitektur. Desuden skabes også forudsætninger for en mere samlet tilgang til it-arkitektur på tværs af det offentlige. 4. Fælles komponenter som kan anvendes bredt i alle selvbetjeningsløsninger. Komponenterne skal gøre det nemt at bygge nye løsninger, og skal sikre genkendelighed for brugerne ved, at løsninger fx har en fælles kvitteringskomponent eller fælles betalingskomponent. Der samarbejdes med staten om eventuel udvikling af fællesoffentlige komponenter. 5. Der etableres grundlag for eventuelt at anskaffe/udvikle 4-5 fælleskommunale selvbetjeningsløsninger. Løsningerne skal skabe sammenhængende og tidssvarende løsninger og sætte en ny standard for kommunale selvbetjeningsløsninger. Disse løsninger vil være de første, hvor de fælles komponenter og nye tilgang til forbedret brugeroplevelse anvendes. 6. Fælles opfølgningsmetode og effektmåling, som kan anvendes i den enkelte kommunes løbende opfølgning på løsningernes effekt både i forhold til brugerens kanalvalg og oplevelse af kommunens service. 7. Digitalisering af blanketbaserede områder der p.t. kun er blanketbaserede. Kommunerne skal sikres adgang til digitale løsninger for disse områder, så det sikres, at kommunerne kan tilbyde tidssvarende og sammenhængende digitale løsninger. 8. Støtte til kommunernes implementering og fortsatte gevinstrealisering af selvbetjeningsløsninger på de obligatoriske områder. Indsatsen sætter fokus på implementering af de afsmittende effekter, som de øvrige indsatser har på de obligatoriske områder, således at der også på disse områder etableres sammenhængende og integrerede løsninger.

10 2. Indhold i program Indholdet er beskrevet i 3 projektbeskrivelser, der konkretiserer ovenstående resultatmål. 3. Tidshorisont Programmet forventes at løbe i hele strategiperioden fra medio 2016 til Side 10 af 10

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitalisering i Hvidovre Kommune ØU møde 16. nov. 2015

Digitalisering i Hvidovre Kommune ØU møde 16. nov. 2015 Digitalisering i Hvidovre Kommune 2016 ØU møde 16. nov. 2015 En kort Status Digitalisering i Hvidovre Kommune vil tiltage de næste 5 år Ofte er IT i dag blevet en forudsætning for vores borgernære service

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Digital borgerservice i kommunerne

Digital borgerservice i kommunerne Digital borgerservice i kommunerne Forslag til fælleskommunale indsatser med fokus på øget kvalitet og effektivitet i lokal borgerservice 3. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Introduktion til rapport

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

KOM VIDERE MED SELVBETJENING

KOM VIDERE MED SELVBETJENING ANBEFALINGER TIL AT ØGE DIGITALISERINGSGRADEN PÅ OMRÅDER I BØLGEPLANEN FOR OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING NOVEMBER 2015 KOM VIDERE MED SELVBETJENING Anbefalinger til at øge digitaliseringsgraden på

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL

Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL Effektiv Digital Selvbetjening Leverandørdag, Horsens 16. juni 2015 DEN FÆLLESKOMMUNALE INDSATS FORENINGER Digitalisering

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere