Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4"

Transkript

1 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V J.nr BOR/arn Advokat Jørg<;n Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade Århus C Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Sø- og Handelsretten, Skifteretsafdelingen - K - 366/11 -A Vi skal herved som kuratorer i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, vedrørende boets forhold. Der skai indledningsvis henvises til de af os tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af henholdsvis konkurslovens 125, stk. l, dateret 15. marts 2011, henholdsvis i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, dateret 7. juni 2011 og henholdsvis i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 og stk. 4, dateret 7. december 2011, 7. juni 2012, 7. december 2012, 7. juni 2013, 7. december 2013 og senest 6. juni Endvidere henvises der til den af os udsendte cirkulæreskrivelse 3, dateret den 11. juli l. INDLEDNING Der henvises til det i vores tidligere redegørelser anførte omkring den imellem Amagerbanken Aktieselskab og Amagerbanken af2011 A/S (nu FS Finans IIl A/S- herefter Amagerbanken af 2011 A/S) indgåede aftale af 6. februar Værdien af de overdragne aktiver blev ved vurderingsrevisorernes endelige værdiansættelse, jf. Jov om finansiel stabilitet 16 G, stk. 8, den 17. juni 2011 forhøjet til at udgøre kr før modregninger. Baseret på den nye værdiansættelse og baseret på en samtidig af Amagerbanken af 2011 AIS, Finansiel Stabilitet A/S og konkursboet foretaget revideret opgørelse af passiverne viste det sig, at der var ca. kr yderligere til fordeling blandt de dividendeberettigede ikke efterstillede kreditorer. Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon IO Fax

2 Konsekvensen heraf er således, ~t Amagerbanken af 20 Il A/S som led i købesumsberigtigelsen for de overtagne aktiver skal betale 84,4 % af de i konkursboet anerkendte ikke efterstillede forpligtelser forudsat, at sådanne krav dels er anmeldt over for Amagerbanken af 20 Il A/S inden for den i lov om finansiel stabilitet fastsatte proklamafrist, dels at kravene anerkendes i forbindelse med fordringsprøvelsen i konkursboet. I henhold til overdragelsesaftalen af 6. februar 2011 fremgår det supplerende, at købesummen mellem parterne skal reguleres med et beløb svarende til det eventuelle nettooverskud i forbindelse med afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S. Aftalens bestemmelser er på dette punkt udformet i fuld overensstemmelse med reglen i lov om finansielstabilitet, 16 G, stk., 12. I henhold til årsrapport for2013 for Amagerbanken af2011 A/S er den skyldige købesumsregulering aktuelt i konkursboets favør med et beløb stort kr Den endelige størrelse af købesumsreguleringen vil først kunne opgøres, når nettooverskuddet i forbindelse med afviklingen af Amagerbanken af 20 Il A/S kendes. Der henvises om værdien afkøbesumsreguleringen til nedenfor under pkt. 3. Det skal bemærkes, at balancesummen for Amagerbanken af 20 Il A/S pr. 31. december 2013 var reduceret til at udgøre kr mod kr pr. 31. december Henset til at ca. kr kan henføres til udlån til amortiseret kostpris og ca. kr til tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder og andre tilgodehavender, synes der at være grundlag for at antage, at der vil være en betydelig robusthed i den aktuelle beregning af den skyldige/mulige earn-out til konkursboet. Det skal dog her fremhæves, at købesumsreguleringens værdi for konkursboet afhænger af nettoresultatet af afviklingen af Amagerbanken af 20 Il A/S, hvilket igen er direkte afhængig af blandt andet det løbende resultat af driften af Amagerbanken af 20 Il A/S, herunder i et vist omfang udfaldet af de fordringsprøvelsessager, der verserer i konkursboets regi. Til illustration af de risici, som den tilbageværende afvikling af Amagerbanken aj 20 Il A/S er beh~ftet med, skal der henvises til den aflagte årsrapport for perioden l. januar december 2013, side 4 samt til vores redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, dateret 6. juni 2014, side 3-6, midt for. SIDE 2/18

3 I øvrigt henvises til vores redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. juni 2913, side 3, nederst og side 4, øverst. 2. INDBRINGELSE AF VURDERINGSREVISORERNES V ÆRDIANSÆTTEL SESRAPPORT Der henvises herom til det i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. februar 2011 anførte. 3. KONKURSBOETS AKTIVER I konsekvens af den aftale, aer blev indgået den 6. februar 2011, jf. regelsættet i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) blev som udgangspunkt samtlige aktiver overdraget fra Amagerbanken Aktieselskab til Amagerbanken af2011 A/S: I praksis viste det sig dog, at n9gle aktiver grundet dels forkøbsrettigheder, dels vedhæng.ende passiver, der muligt medfører, at aktivet har/havde reel negativ værdi, ikke kunne overdrages. Af disse årsager består konkursboets aktiver, jf. nedenfor, dels af værdien af sådanne ikke overdragede/overdragelige aktiver, dels af den skyldige købesumsregulering/earn-out, jf. bestemmelsen i lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12. Aktiverne kan derfor, jf. nedenfor, til skønnede dagsværdier opstilles som følger: l. Tilgodehavende hidrørende fra overdragelsesaftale indgået 6. februar 2011 A. Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige selskabets aktiver bortset fra aktiver med reel negativ værdi. Tilsvarende har det vist sig, at der har været aktiver, der grundet forkøbsrettigheder og andre forhold ikke har kunnet overdrages. Overdragelsen omfattede. således bankens kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, SIDE 3/18

4 7. DECEMBER2014 herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavende skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver. Købesummen for disse aktiver er - efter fradrag for de ikke overdragelige aktiver -jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 8 og 9 - af vurderingsrevisorerne endeligt opgjort til kr før visse modregninger. KøbesummeQ - opgjort med fradrag for de ikkeoverdragelige aktiver - er foreløbigt berigtiget ved overtagelse af ikke efterstillede gældsposter modsvarende en forholdsmæssig andel af de samlede anmeldte og anerkendte ikke-efterstillede kreditorkrav i Amagerbanken Aktieselskab. De overtagne gældsposter, der er anvendt/vil blive anvendt til berigtigelse af købesummen, består af foranstillede krav, jf. konkurslovens 94 og 95 samt 84,4% af de pr. overtagelsestidspunktet opgjorte og efterfølgende godkendte ikke efterstillede kreditorer,jf. konkurslovens 97, jf. nærmere herom nedenfor under passiver. Den endelige købesum forhøjes efter lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12 samt i henhold til den indgåede overdragelsesaftale yderligere med et eventuelt nettooverskud fra Amagerbanken af 2011 A/S i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter, realisation af de overtagne aktiver eller ved likvidation af Amagerbanken af 2011 A/S. Af årsrapport for 2013 (1. januar- 31. december 2013) fremgår en skyldig købesumsregulering ( earn-out, jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12) med kr ,00. Købesumsreguleringens størrelse er fortsat forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed - navnlig grundet usikker- SIDE 4/18

5 7. DECEMBER2014 heden om resultate.t af den endelige afvikling af Amagerbanken af 2011 AIS - hvilket er begrundet i en række forhold, herunder dels de banken pålagte kapitalomkostninger, dels det endnu ikke kendte resultat af afviklingen af den overdragne/overtagne låneportefølje. Tilsvarende kan købesumsreguleringen omvendt blive positivt påvirket ved eventuel nedregulering af afsatte bestridte krav anmeldt over for ny bank og konkursboet, eller såfremt foretagne nedskrivninger på udlånsporteføljen vil kunne tilbageføres. Kapitalbelastningsomkostningerne er løbende af Ainagerbanken af 2011 AIS samt Finansiel Stabilitet AIS søgt reduceret via indfrielse/tilbagekøb af statsgaranterede obligationer samt udlodning til aktionærerne af den på overtagelsestidspunktet indskudte egenkapital. Indtil videre optages værdien af købesumsreguleringen (earn-out'en) med et beløb modsvarende det i Amagerbanken af2011 AIS'/FS Finans III AIS' årsrapport for perioden l. januar december 2013 passiverede, dvs. kr ,-. Beløbet vil dog, jf. ovenfor, muligvis blive reduceret/forøget kr ,00 2. Ikke overdragne aktiver Der foreligger, jf. det ovenfor anførte, en række aktiver, der grundet deres natur eller vedhængende forkøbsrettigheder mv. har vist sig ikke at kunne overdrages ved overdragelsesaftal en. Kuratorerne er og har været i løbende dialog med Amagerbanken af 2011 A/S om sådanne aktiver og håndteringen heraf. Det har i forhold til en række af aktiver været nødvendigt at igangsætte og afvikle en kompliceret forkøbsretsprocedure, hvilket nu er tilendebragt. SIDE 5/18

6 . 7. DECEMBER 2014 Aktiverne forventes herefter overdraget til Arnagerbanken af 20 Il A/S, og der forventes, baseret på den seneste værdiansættelse, at ville tilgå konkursboet et beløb i størrelsesordenen AKTIVER I AL T - frie - anslåede kr kr Baseret på situationen, som den foreligger oplyst for kuratorerne for nærværende, er der således udsigt til, at kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs på et senere tidspunkt vil kunne modtage en yderligere dividende fra konkursboet udover den dividende, der i direkte konsekvens af den i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte købesumsberigtigelse er betalt ved overtagelse af en forholdsmæssig andel af de ikke efterstillede kreditorkrav. Den mulige positive købesumsregulering skal dog holdes op imod størrelsen af de endnu ikke fuldt dækkede ikke efterstillede krav (15,6 % af de på overtagelsesdagen bestående ikke efterstillede forpligtigelser) samt den yderligere efterstillede ansvarlige kapital. Kuratorerne kan derfor som tidligere oplyst konstatere, at det må anses for udelukket, at konkursboet via købesumsreguleringen vil modtage et beløb, der vil muliggøre fuld indfrielse af de ikke efterstillede kreditorer. Til nærmere uddybning heraf skal vi henvise til det af os i denne forbindelse anførte i den udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december En fortsat positiv afvikling af Arnagerbanken af2011 NS vil- sammen mederiforudsat for boet gunstig afvikling af de verserede fordringsprøvelsestvister - med den usikkerhed, der foreligger om resultatet heraf - mest sandsynligt muliggøre en forhøjelse af den endelige dividende i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs med op til maksimalt 2-4 %. Det kan således fortsat konstateres, at aktionærerne og indehaverne af kapitalbeviser ingen udsigt har til at opnå dækning i forbindelse med konkursen, at det er udelukket, at de efterstillede øvrige kreditorer opnår dækning, samt at det fortsat må forventes, at de ikke efterstillede kreditorer ikke opnår fuld dækning. l 4. P AS SIVER. Der er af kuratorerne i forbindelse med behandlingen af konkursboet modtaget et meget stort antal krav fra kreditorer i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. SIDE 6/18

7 Der er til og med dags dato modtaget anmeldelse fra kreditorer. Anmeldelserne dækker dels over krav, som var kendt af Amagerbanken Aktieselskab forud for konkursen, dels over en række andre krav, herunder erstatnings- og omstødelseskrav. Når der er gennemført en fuld samkøring af de over for konkursboet og de over for Amagerbanken af2011 A/S anmeldte krav, vil det samlede antal anmeldte krav forventeligt stige. Processen med samkøring er for nærværende stort se_t afsluttet, og der forventes dermed primo 2015 at være endelig klarhed over det samlede antal af kreditorer, der har anmeldt krav i konkursboet samt krav over for Amagerbanken af2011 A/S i henhold til det i medfør af lov om finansiel stabilitet udstedte proklama. En meget stor del af de anmeldte krav er på nuværende tidspunkt prøvet, men der udestår fortsat et ganske stort antal komplicerede fordringsprøvelsessager, der enten verserer ved skifteretten, eller hvor konkursboet er ved at færdiggøre indstilling til de anmeldte krav. Endelig udestår d~r en afsluttende ko!ltrol af resultatet af samkøringen af konkursboets gældbog og proklamakravene anmeldt over for Amagerbanken af 2011 A/S, idet antallet af kreditorer i sig selv indebærer en mere systemisk fejlrisiko. På nuværende tidspunkt kan de aktuelt anmeldte krav opgøres som følger: Krav i medfør af konkurslovens 82 kr. 0,00 Krav i medfør af konkurslovens 93 kr ,00 Krav i medfør af konkurslovens 94 kr ,25 Krav i medfør af konkurslovens 95 kr ,83 Krav i medfør af konkurslovens 96 kr. 0,00 Krav i medfør af konkurslovens 97 kr ,59 Krav i medfør af ~onkurslovens 98 kr ,65 Som anført i de tidligere redegørelser, herunder den seneste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, dateret den 6. juni 2014, er opgørelsesprincipperne for de i konkursboet anmeldte krav fortsat uensartede, idet nogle kreditorer har opgjort deres krav som bruttokrav pr. konkursdagen forud for modtagelse af acontodividende i medfør af lov om finansiel stabilitet, mens andre har opgjort kravene som nettokravet efter modtagelse af acontodividende. Hertil kommer, at et antal indehavere af kapitalbeviser og aktier i Amagerbanken Aktieselskab har anmeldt ikke beløbsmæssigt fikserede krav, der mest nærliggende må opfattes som erstatningskrav. SIDE 7/18

8 Konkursboet har løbende - sag for sag - forsøgt at afklare disse ikke beløbsmæssigt fikserede krav, og der er i denne proces sket afvisning af en række krav, der ikke nærmere var blevet begrundet eller/og ikke var beløbsmæssigt opgjort. I forlængelse af afslutningen af den omtalte samkøring af proklamakrav og krav anmeldt direkte over for konkursboet, vil der også blive taget stilling til den fra den enkelte kreditor foretagne opgørelse, herunder om opgørelsen er udtryk fo~ anmeldelse efter brutto- eller nettoprincippet Dette vil føre til, at de ovennævnte tal formentlig vil skulle justeres. Det har tidligere været kuratorernes forhåbning, at dette arbejde ville kunne være udført i løbet af 2014, men det har vist sig, at opgaven er større og mere kompliceret, end oprindeligt forudsat, hvorfor det er kuratorernes forventning, at det først i løbet af l. halvår 2015 vil være muli~ at foretage dels den endelige samkøring, dels ensret~ingen af kreditorernes anmeldelsesprincipper, således at der kan opnås et fuldstændigt retvisende billede over den samlede passivmasse i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. Der har i perioden været et tæt samarbejde mellem konkursboet og Amagerbanken af 20 Il A/S samt Finansiel Stabilitet A/S med he~blik på at sikre, at der er identitet imellem de krav, der er registreret i konkursboets g~ldbog, og de krav der er anmeldt over for Amagerbanken af 2011 A/S, jf. regelsættet i lov om finansiel stabilitet. Henset til, at Amagerbanken af 2011 A/S' hæftelse, jf. lov om finansiel stabilitet, er en refleksvirkning af Amagerbanken Aktieselskab under konkurs' hæftelse, er det mellem konkursboet og Amagerbanken af 2011 A/S aftalt, at fastlæggelsen affordringerne som udgangspunkt sker i forbindelse med prøvelsen af de anmeldte krav i konkursboet både med virkning for konkursboet og Amagerbanken af2011 A/S. Konkursboet foretager i denne forbindelse en nøje gennemgang af modtagne anmeldelser. Baseret herpå er der til dato afholdt fordringsprøvelsesmøder henholdsvis den 2. maj 2011, 4. juli 2011, 22. august 2011, 28. september 2011, 28. oktober 2011, 20. december 2011, 14. februar 2012,27. marts 2012,9. maj 2012; 20.juni 2012, 12. september 2012, 17. oktober 2012, 5. december marts 2013, 25. juni 2013, 11. juli 2013, 24. september 2013,20. november 2013, 8.januar 2014, 10. marts 2014,23. april2014 og lo. juli SIDE 8/18

9 Der er til dato sket afvisning af krav anmeldt med nominelle beløb på kr. ca ,86. Der er herudover sket afvisning af et meget stort antal ikke beløbsmæssigt fikserede anmeldelser med et beløbsmæssigt potentielt væsentligt krav. På nuværende tidspunkt er der sket en endelig prøvelse af i alt godt krav. Der er allerede anlagt retssager om en del af de afviste krav; og der må forventes anlagt yderligere retssager i forbindelse med fordringsprøvelsen. Der gennemføres løbende hovedforhandling i fordringsprøvelsessagerne. Herudover er konkursboet i drøftelser med en række kreditorer, der har modtaget udkast til afvisningsskrivelser vedrørende større krav. Når fordringsprøvelsen af de enkelte krav er endeligt gennemført, er der imellem konkursboet og Amagerbanken af 2011 A/S indgået aftale om, at Amagerbanken af 2011 A/S udbetaler den i lov om finansiel stabilitet forudsatte acontodividende opgjort til 84,4 % af de godkendte krav. ' Bortset fra et relativt stort antal komplicerede problemsager vedrørende en række anmeldte større eller principielle krav er det fortsat forventningen, at de i forbindelse med konkursen opgjorte og anmeldte krav for hovedpartens vedkommende vil være endeligt prøvet i en ikke så fjern fremtid, formentlig medio Om dette fører til anlæg af yderligere fordringsprøvelsessager kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes. For så vidt arigår de i dagspressen fra tid til anden fremkomne oplysninger om dækningsomfanget for de ikke efterstillede kreditorer, skal vi henvise til det af os i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2012, side 7 samt side 9-10 anførte. 5. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige forhold er som tidligere anført afsluttet. Der er for nærværende indgået suspensionsaftaler vedrørende tre forhold, og der er anlagt to omstøde l sessagel Suspensionsaftalerne afventer i alt væsentlighed en endelig fastlæggelse af metoden for berigtigelse af de opgjorte omstødelseskrav, såfremt disse måtte blive fastslået. SIDE 9/18

10 7. DECEMB.ER 2014 Kuratorerne arbejder fortsat med at finde en løsning i de tilfælde, hvor der er indgået suspensionsaftaler, og i de tilfælde, hvor der er anlagt omstødelsessager, er disse retssager under forberedelse ved domstolene. Enkelte af de anlagte omstødelsessager har en vis sammenhæng med den af FS Finans III AIS, tidligere Amagerbanken af 2011 A/S, anlagte erstatningssag mod den tidligere ledelse i Amagerbanken Aktieselskab. I disse tilfælde er der af procesøkonomiske årsager indgået en procesaftale om udsættelse af forberedelsen af omstødelsessagerne, indtil resultatet af den anlagte erstatningssag mod tidligere ledelsesmedlemmer er kendt: 6. MULIGEERSTATNINGSKRAV Amagerbankeri af 2011 A/S har anlagt erstatningssag mod medlemmerne af den tidligere. ledelse i Amagerbanken Aktieselskab. I det omfang sagen gennemføres med et for Amagerbanken af 2011 A/S gunstigt resultat, vil nettoprovenuet herved indirekte tilgå konkursboet,. jf. den i overdragelsesaftalen indgåede earn-out-bestemmelse. Kuratorerne har derfor været - og vil fortsat fremadrettet være - i dialog med den af Amagerbanken af 2011 A/S i denne forbindelse antagne advokat samt Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken af 2011 A/S med henblik på løbende at være opdateret på udviklingen j sagen, herunder vurdere, om sagen - henset til den mulige påvirkning på konkursboets tilgodehavende i herihold til earn-o4t'en- udvikler sig tilfredsstillende. Konkursboet modtager i denne forbindelse løbende kopi af processkrifter m.v. 7. EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD Som tidligere anført, anmodede kuratorerne den 21. juni 2013 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet {SØIK) om at vurdere, hvorvidt der, jf. bes!emmelsen i konkurslovens 11 O, stk. 4 kunne være grundlag for at opstarte en strafferetlig efterforskning vedrørende et antal konstaterede forhold omkring Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. SIDE 10/18

11 Kuratorerne har efterfølgende afholdt. møde med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for nærmere at uddybe og udbygge de i meddelelsen, jf. konkurslovens 11 O, stk. 4, beskrevne forhold. Kuratorerne har noteret sig, at -Statsadvokaten for Sæi-lig Økonomisk og International Kriminalitet i 2. halvår 2014 har oplyst, at der skulle være rejst sigtelser baseret på en række af de forhold, der har været omfattet af kuratorernes redegørelse i medfør af konkurslovens 110, stk GODKENDT ACONTOHONORAR Sø- og Handelsrettens skifteafdeling har den 9. juli 2014 godkendt, at kuratorerne for det i perioden for den 7. februar februar 2014 udførte arbejde kunne beregne sig et ydeiiigere acontohonorar stort kr ,00 excl. moms. Skifterettens godkendelse er på sædvanlig vis sket nied forbehold for skifterettens godkendelse af det samlede kuratorhonorar i forbindelse med konkursboets afslutning. 9. ARBEJDET MED SAGEl'l SIDEN SENESTE REDEGØRELSE Kuratorernes arbejde med sagen har siden den 6. juni 2014, hvor seneste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 blev sendt, fortsat været endog meget betydeligt. Der er i denne forbindelse anvendt ca juristtimer, hvortil kommer et stort antal sekretærtimer.. Antallet af sekretærtimer har under hensyntagen til det meget store antal kreditorkrav i konkursboet været endog meget betydeligt. Arbejdet har i perioden primært omfattet følgende hovedkategorier: l. Prøvelse af krav i konkursboet. Der har som tidligere været et tæt og konstruktivt samarbejpe mellem konkursboet.og Amagerbanken af 2011 A/S samt Finansiel Stabilitet AIS om opgørelsen af de anmeldelsesberettigede krav over for Amagerbanken Akties~lskab under konkurs og Amagerbanken af2011 A/S. SIDE l 1/18

12 Om arbejdet hermed og de i denne forbindelse aftalte principper henvises til vores redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2011, side 13, pkt. 5. Omkring status på fordringsprøvelsen henvises til punkt 4 ovenfor, idet det dog skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er sket prøvelse afet meget stort antal kreditorkrav ( ca ). Der udestår fordringsprøvelse af og fordringsprøvelsessager vedrørende et antal større og komplekse krav, hvor der enten verserer fordringsprøvelsessag, har været forligsmæssige drøftelser med anmelderne, eller hvor det har været nødvendigt at indhente supplerende oplysninger til brug for fordringsprøvelsen. Arbejdet med fordringsprøvelsen har nødvendiggjort et antal løbende møder mellem kuratorerne og Amagerbanken af 2011 A/S, et antal møder med anmelderne og deres repræsentanter, en omfattende korrespoqdance med anmelderne og deres repræsen-, tanter, herudover Forbrugerombudsmanden, samt ganske omfattende undersøgelser til. \ brug for kuratellets stillingtagen til de enkelte krav, der ofte har været juridisk eller faktuelt komplicerede. Det har i denne forbindelse været nødvendigt at gennemgå et meget betydeligt og kompliceret baggrundsmateriale, og i nogle tilfælde er krav blevet anmeldt så sent, at det i sig selv har været en udfordring at få adgang til baggrundsmaterialet i lyset af de koncernomstruktureringer og afviklinger af medarbejdere m.v., der er sket i Finansiel Stabilitet-koncernen. Det skal her fremhæves, at der på nuværende tidspunkt er registreret anmeldte krav fra i alt kreditorer med samlede opgjorte forpligtelser (blandet brutto/netto) for i alt kr ,31. I perioden siden redegørelsen af 6. juni 2014 har der været gennemført fordringsprøvelsesmøde lo. juli Med enkelte undtagelser har ingen af de aktionærer, der tidligere har fået afvist krav, indbragt konkursboets afvisning for domstolene, og afvisningen af disse erstatningskrav fra aktionærer i niveau ca. kr. l - 2 mia. er således endelig. Prøvelsen af disse erstatningskrav har været forbundet med en endog meget stor arbejdsbyrde i perioden og har haft en vidererækkende og mere principiel betydning. SIDE 12/18

13 Prøvelsen af erstatningskravene med tilknytning til investeringsprodukter såsom Kalvebod og Seandinotes har ligeledes været forbundet med en meget stor arbejdsbyrde i perioden, idet der henvises til det i punkt 4 anførte, og det ligeledes skal bemærkes, at der skal foretages en individuel og konkret vurdering af de faktiske forhold i hver enkelt sag. Der er endvidere gennemført hovedforhandling i et antal fordringsprøvelsessager i perioden. Arbejdet med prøvelsen af kreditorkravene har i perioden omfattet anslået juristtimer. 2. Håndtering af aktiver behæftet med forkøbsrettigheder mv. Der henvises til den tidligere beskrivelse af aktiviteten forbl!ndet hermed. Der har i perioden været mindre arbejde, ca.1 O timer, med håndtering af disse endnu. ikke afklarede problemstillinger. 3. Opfølgning på undersøgelser vedrørende omstødelige forhold. Der henvises til det i vor redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. juni 2012 anførte omkring selve undersøgelserne af omstødelige forhold. Der verserer et antal omstødelsessager ved domstplene. Da disse omstødelsessager er rejst over for personer, der tillige er omfattet af den af Amagerbanken af 2011 A/S anlagte erstatningssag mod tidligere/gammel ledelse i Amagerbanken Aktieselskab, og da en række af bevistemaerne umiddelbart synes at være sammenfaldende, er der i disse omstødelsessager indgået en procesaftale, hvorefter forberedelsen sættes i bero på udfaldet af erstatningssagen, der p.t. verserer ved Retten i Lyngby. Derudover har der været løbende drøftelser vedrørende de med enkelte parter indgåede suspensionsaftaler vedrørende den tidligere omtalte brutto/nettoproblemstilling. Tilsvarende har der været et vist arbejde med at håndtere forskellige interesserede i forbindelse med, at det i 2. halvår 2014 kom frem, at et tidligere ledelsesmedlem hav- SIDE 13/18

14 de hævet et på et aftaleindlån indsat beløb ganske kort tid inden konkursdekretets afsigelse. Forholdet blev i sin tid identificeret, og der var gennemført omstødelse over for den pågældende, der havde indbetalt det opgjorte beløb med forbehold for efterfølgende regulering, jf. brutto/nettoproblemsti Ilingen. Samlet set er der medgået anslået 40 timer i perioden til at håndtere disse forhold. 4. Undersøgelser vedrørende mulig meddelelse til politiet, jf. konkurslovens 11 O, stk. 4. I forlængelse af det tidligere beskrevne omkring konkursboets arbejde med at udfærdige en redegørelse i medfør af konkurslovens 11 O, stk. 4, har kuratorerne i perioden arbejdet med at tilvejebringe yderligere supplerende materiale til brug for efterforskningen hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Endvidere har kuratorerne løbende haft fokus på, om der i øvrigt ved den fortsatte behandling af boet kunne konstateres yderligere supplerende forhold, der skulle gives videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Der er i perioden i denne forbindelse anvendt anslået 50 timer. 5. Undersøgelser vedrørende mulige tilgodehavender Som heskrevet ovenfor under punkt l og 3 har konkursboet et muligt betydeligt tilgodehavende i form af krav på en positiv købesumsregulering hos Amagerbanken af 2011 A/S. Beløbet er for nærværende efter afholdte bobehandlingsomkastninger m.v. udlagt af Amagerbanken af2011 A/S og opgjort til et beløb, der overstiger kr. l mia. I konsekvens heraf har afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S betydelig interesse og betydning for konkursboet. Som tidligere nævnt anlagde Amagerbanken af 2011 A/S i marts 2013 erstatningssag mod den tidligere ledelse j Amagerbanken Aktieselskab. Da denne erstatningssag kan have en betydelige positiv påvirkning på konkursboets tilgodehavende i henhold til SIDE 14/18

15 købesumsreguleringen, har konkursboet løbende været i kontakt med den af Amagerbanken af2011 A/S l FS Finans III A/S antagne advokat. I denne forbindelse har kuratorerne løbende haft adgang til at gennemgå skriftvekslingen i sagen, 'ligesom der har været drøftelser mellem kuratorerne og FS Finans III. AIS omkring erstatningssagens sammenhæng i forhold til dels boets vurdering af mulige erstatningskrav fra aktionærerne, dels boets undersøgelser om, hvorvidt der skulle gives meddelelse til politiet efter konkurslovens 11 O, stk. 4, dels en for Revisornævnet verserende disciplinærsag, som konkursboet er part i. Arbejdet hermed har været ganske betydeligt. Konkursboet følger med i den løbende afvikling af Amagerbanken af 2011 A/S. I denne forbindelse kan det konstateres, at det af den senest a,flagte årsrapport for 2013 (perioden l. januar- 31. december 2013) fremgår, at de samlede aktiver i Amagerbanken af2011 A/S pr. 31. december ~013 nu var reduceret til ca. kr Dette er som tidligere nævnt en meget væsentlig reduktion i forhold til den samlede værdi af aktiverne på overtagelsesdagen/konkursdagen, der af vurderingsrevisorerne var opgjort endeligt til kr Denne reduktion er sket over en periode på knap 3 år. Samlet set har de ovennævnte forhold medført et betydeligt arbejde i forbindelse med konkursboets behandling. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 200 timer. 6. Øvrige forhold. Kuratorerne har i 2014 in~leveret en klage til Revisornævnet vedrørende en række forhold med relation til årsrapporten for Arbejdet hermed har sammenhæng med konkursboets interesse i den af Amagerbanken af2011 A/S over for den tidligere/gamle ledelse anlagte erstatningssag. Arbejdet med de til grund for klagen nødvendige undersøgelser, udfærdigelsen af klagen samt -skriftsveksling for Revisornævnet har været ganske omfattende og har medført et samlet tidsforbrug i niveau 590 timer. SIDE 15/18

16 7. Andre bobehandlingsmæssige opgaver Andre bobehandlingsmæssige opgaver, herunder afholdelse af løbende statusmøder med Amagerbanken af 201 l A/S, kuratormøder, andre møder og en omfattende korrespondance samt et meget stort antal telefonsamtaler i forbindelse med besvarelse af henvendelser fra kreditorer m.fl. Hertil kommer løbende udsendelse og udfærdigelse af redegørelser i medfør af konkurslovens 125, stk..4, samt andre administrative forhold med relation til konkursboets behandling. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 450 timer. Baseret på den endelige værdiansættelse, jf. vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport fra juni 20 Il kan det konstateres, at der til kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs, jf. lov om finansiel stabilitet, vil blive udbetalt en minimumsdividende på 84,4% til godkendte ikke efterstillede krav. Det er forventeligt - baseret på de p.t. kendte tal vedrørende den skyldige købesumsregulering og kuratorernes forventning til resultatet af de verserende fordringsprøvelsessager - at der i forbindelse med boets endelige afslutning vil blive udbetalt en roerdividende i niveau 2-4 %, således, at den samlede dividende, dvs. summen af den fra Amagerbanken af 20 Il AIS som købesumsberigtigelse udbetalte acontodividende og slutdividenden i boet vil ligge i niveau ca. 88 %. Baseret herpå og under hensyntagen til størrelsen af den resferende endnu ikke afviklede balance i Amagerbanken af2011 A/S, nu FS Finans III A/S, anser kuratorerne det for sikkert, at der i konkursboet ikke vil blive dividende til de efterstillede kreditorer, hvilket tillige fører til, at der ej heller vil være dækning til aktionærerne. Det ligger endvidere fast, at der ikke vil blive fuld dækriing til de ikke efterstillede kreditorer, jf. ovenfor. Der udestår i forhold til den endelige fastlæggelse af dividenden og afslutningen af boet en række komplicerede og mere principielle forhold, herunder den endelige fastlæggelse af en række større anmeldte kreditorkrav, der p.t. er omtvistede. SIDE 16/18

17 Det forventes, at prøvelsen af disse krav vil medføre en række komplicerede retssager, hvoraf nogle er opstartet, og der skal i denne forbindelse og i anden sammenhæng foretages en række supplerende undersøgelser. Set med de øvrige kreditorers øjne må det i øvrigt konstateres at være positivt, at de over for konkursboet anmeldte betydelige erstatningskrav fra tidligere aktionærer er blevet endeligt afvist i forbindelse med konkursboets fordringsprøvelse af disse krav henover sommeren Ved disse fordringsprøvelser er anmeldte eller latente krav fra aktionærer m.fl. for et beløb op mod ca. kr. 2 mia. blevet fjernet fra konkursboets balance. Fastlæggelsen af den skyldige købesumsregulering, jf. ovenfor, er fortsat forbundet med usikkerhed, idet udviklingen i afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S og omkostningerne herved samt fastlæggelsen af passivsiden i konkursboet for nærværende er forbundet med en fortsat usikkerhed. Det forventes, at de samlede bobehandlingsomkastninger vil være meget betydelige, idet der til dato er udført et endog meget stort arbejde, og idet der fortsat udestår et omfattende arbejde dels med prøvelse af de anmeldte krav, dels med opfølgning på de gennemførte omstødelsessager, dels med supplerende undersøgelser om strafbare forhold, dels med opfølgningen i forhold til afvikling~n af Amagerbanken af2011 A/S henset til købesumsregu Ieringen, dels med opfølgning på den anlagte erstatningssag mod den tidligere ledelse samt dels med gennemførelse af qen opstartede disciplinærsag ved Revisornævnet samt med en række øvrige særdeles komplicerede forhold, herunder gennemførelse af de ovenfor omtalte fordringsprøvelsessager. Omkostningerne skal dog sættes i forhold til de betydelige værdier i niveau ca. kr. 23 mia., som var til stede på tidspunktet for overdragelsenikonkursen samt den forventede høje dividende og sagens kompleksitet. Næste redegørelse i medfør af konkurslovens 125; stk. 4, vil være at udsende til kreditorerne den 7. juni København, den 7. december 2014 Boris Frederiksen -Advokat Århus, den 7. december 2014 Jørgen Holst -Advokat SIDE 17/18

18 SIDE 18/18 7. DECEMBER 2014

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. juli 2005. (j.nr. 04-231.071) Tiltrådt, at fremgangsmåden i 11, stk. 1, i bekendtgørelse om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral ikke kunne benyttes. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten I Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved sorn kurator i ovennvnte konkursbo fremkomme

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014 Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse med Ganløse Vandværk som

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere