Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3"

Transkript

1 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade Århus C J.nr BORIDER/barn Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Sø- og Handelsretten, Skifteretsafdelingen -K- 366/11 -A Vi skal herved som kuratorer i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, vedrørende boets forhold. Der skal indledningsvis henvises til de af os tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af henholdsvis konkurslovens 125, stk. l, dateret 15. marts 2011, henholdsvis i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, dateret 7. juni 20 Il og henholdsvis i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2011, 7. juni 2012 samt senest 7. december Endvidere henvises til den af os udsendte cirkulæreskrivelse 3, dateret den Il. juli 20 Il. 1. INDLEDNING Der herivises til det i vores tidligere redegørelser anførte omkring den imellem Amagerbanken Aktieselskab og Amagerbanken af 2011 A/S (nu FS Finans III A/S - herefter Amagerbanken af 2011 A/S) indgåede aftale af 6. februar Værdien af de overdragne aktiver blev ved vurderingsrevisorernes endelige værdiansættelse, jf. lov om finansiel stabilitet 16 G, stk. 8, den 17. juni 20 Il forhøjet til at udgøre kr før modregninger. Baseret på den nye værdiansættelse og baseret på en samtidig af Amagerbanken af 2011 A/S, Finansiel Stabilitet A/S og konkursboet foretaget revideret opgørelse af passiverne viste det sig, at der var ca. kr yderligere til fordeling blandt de dividendeberettigede ikke efterstillede kreditorer. Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon IO Fax dk

2 7. JliN12013 Konsekvensen heraf er, at Amagerbanken af 2011 A/S som led i købesumsberigtigelsen for de overtagne aktiver skal betale 84, 4 % af de i konkursboet anerkendte ikke efterstillede forpligtelser forudsat, at sådanne krav dels er anmeldt over for Amagerbanken af 2011 A/S inden for den i lov om finansiel stabilitet fastsatte proklamafrist, dels at kravene anerkendes i forbindelse med fordringsprøvelsen i konkursboet. I henhold til overdragelsesaftalen af 6. februar 20 Il fremgår det supplerende, at købesummen mellem parterne skal reguleres med et beløb svarende til det eventuelle nettooverskud i forbindelse med afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S. Aftalens bestemmelser er på dette punkt udformet i fuld overensstemmelse med reglen i lov om finansiel stabilitet, 16 G, stk.l2. I henhold til årsrapport af 2012 er den skyldige købesumsregulering aktuelt i konkursboets favør med et beløb stort kr Den endelige størrelse af købesumsreguleringen vil først kunne opgøres, når nettooverskuddet i forbindelse med afviklingen af Amagerbanken af 20 Il A/S kendes. Der henvises om værdien af købesumsreguleringen til nedenfor under pkt. 3. Det skal dog bemærkes, at balancesummen for Amagerbanken af 2011 A/S pr. 31. december 2012 var reduceret til at udgøre kr mod kr pr. 30. juni Henset til at ca. kr kan henføres til udlån til amortiseret kostpris, kr til aktiver i midlertidig besiddelse og kr til andre aktiver, synes der at være grundlag for at antage, at der vil være en vis robusthed i den aktuelle beregning af den skyldige/mulige earn-out til konkursboet. Det skal dog her fremhæves, at købesumsreguleringens værdi for konkursboet afhænger af nettoresultatet af afviklingen af Amagerbanken af 20 Il A/S, hvilket igen er direkte afhængig af blandt andet det løbende resultat af driften af Amagerbanken af 2011 A/S. Til illustration heraf skal blandt andet henvises til ledelsesberetningen i det af FS Finans III A/S (tidligere Amagerbanken af 20 Il A/S) aflagte årsregnskab for regnskabsåret 2012, jf. årsrapporten side 4-5, hvoraf blan t andet fremgår: "Resultat 20J 2 Amagerbanken af 20 J J 's resultat er et overskud på J J 5 mio. kr. efter skat, svarende til det lovbestemte ajkastkrav, som Finansiel Stabilitet skal have af den indskudte egenkapital. SIDE 2/17

3 7.JUNI2013 Købesumsreguleringen er i regnskabsperioden forøget med 9 mio. kr. og udgjorde 865 mio. kr. ved udgangen af Forøgelsen skyldes primært tilbageførsel af hensættelser til imødegåelse af krav i forbindelse med retssager og tvister. Forøgelsen afspejler, at resultatet fo r perioden overstiger det lovbestemte krav til forrentning af den indskudte kapital med aktuelt ca. Il pct. efter skat. Nettorente- og gebyrindtægter udgør 168 mio. kr. og er positivt påvirket af, at banken har indfriet udstedte obligationer for mio. kr., og Jundingudgiften dermed er fa ldet med 194 mio. kr. Andre driftsindtægter udgør 596 mio. kr., hvoraf en stor del kan henføres til indtægtsførset af underkurs på overtagne udlån, samt regulering af hensættelser til imødegåelse af krav i forbindelse med retssager og tvister. Nedskrivninger på udlån udgør for året 216 mio. kr. mod 232 mio. kr. i Nedskrivningerne i 2012 består primært af nye nedskrivninger og hensættelser til tab på garantier på 372 mio. kr., tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser fra tidligere år på 96 mio. kr. og tab vedrørende ikke tidligere nedskrevne fordringer mm. på 60 mio. kr. Tilbageførelse af nedskrivninger og hensættelser dækker blandt andet over engagementer, som er blevet indfriet, engagementer hvor sikkerheder m. v. er revurderet samt udvikling i engagementer.... " Som det fremgår, bliver købesumsreguleringens værdi således negativt påvirket af det lovbestemte afkastkrav, som Finansiel Stabilitet NS skal have af den indskudte egenkapital. I konsekvens heraf har kuratoreme fortsat drøftelserne med Finansiel Stabilitet NS og Amagerbanken af 2011 A/S som omtalt i den senest udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2012, side 3. Kuratoreme har i denne forbindelse noteret sig, at Amagerbanken af 2011 A/S i marts måned 2013 ændrede navn og vedtægter i konsekvens af, at selskabet havde indleveret sin tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut og værdipapirhandler. Tilsvarende har kuratoreme noteret sig, at Amagerbanken af 2011 A/S den 26. marts 2013 tilbagekøbte obligationer for nominelt kr , den 17. maj 2013 tilbagekøbte obligationer for nominelt SEK og den 28. maj 2013 tilbagekøbte yderligere statsgaranterede obligationer for nominelt kr De ovennævnte tilbagekøb fremgår af pressemeddelelser af 26. marts 2013, 17. maj 2013 og 28. maj SIDE 3/17

4 7. JUNI201J Samlet set er der i løbet af 2013 foretaget yderligere tiltag fra Finansiel Stabilitet A/S' side efter drøftelser med henholdsvis konkursboet og Garantifonden for Indskydere og In vestorer, der vil have til virkning, at kapitalbelastningsomkostninger i Amagerbanken af 2011 AIS vil blive reduceret med den konsekvens, at den negative påvirkning på købesumsreguleringen vil blive mindsket. 2. INDBRINGELSE AF VURDERINGSREVISORERNES V ÆRDIANSÆTTEL SESRAPPORT Der henvises herom til det i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. februar 20 Il anførte. 3. KONKURSBOETS AKTIVER l konsekvens af den aftale, der blev indgået den 6. februar 20 Il, jf. regelsættet i lov om finansiel stabilitet (bankpakke I I) blev som udgangspunkt samtlige aktiver overdraget fra Amagerbanken Aktieselskab til Amagerbanken af 2011 A/S. l praksis har det dog vist sig, at nogle aktiver grundet dels forkøbsrettigheder, dels vedhængende passiver, der muligt medfører, at aktivet har/havde reel negativ værdi, ikke har kunnet overdrages. Af disse årsager består konkursboets aktiver, jf. nedenfor, dels af værdien af sådanne ikke overdragede/overdragelige aktiver, dels af den skyldige købesumsregulering/earn-out, jf. bestemmelsen i lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12. Aktiverne kan derfor, jf. nedenfor, til skønnede dagsværdier opstilles som følger: l. Tilgodehavende hidrørende fra overdragelsesaftale indgået 6. februar 2011 A. Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige selskabets aktiver bortset fra aktiver med reel negativ værdi. Tilsvarende har det vist sig, at der har været aktiver, der grundet forkøbsrettigheder og andre forhold ikke har kunnet overdrages. Overdragelsen omfattede således bankens kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, SIDE 4/17

5 7.. 1 Nl2013 herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavende skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver. Købesummen for disse aktiver er - efter fradrag for de ikke overdragelige aktiver - jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 8 og 9 - af vurderingsrevisorerne endeligt opgjort til kr før visse modregninger. Købesummen er foreløbigt berigtiget ved overtagelse af ikke efterstillede gældsposter modsvarende en forholdsmæssig andel af de samlede anmeldte og ikke efterstillede kreditorkrav i Amagerbanken Aktieselskab. De overtagne gældsposter, der er anvendt/vil b ive anvendt til berigtigelse af købesummen, består af foranstillede krav, jf. konkurslovens 94 og 95 samt 84,4% af de pr. overtagelsestidspunktet opgjorte og efterfølgende godkendte ikke efterstillede kreditorer, jf. konkurslovens 97, jf. nærmere herom nedenfor under passiver. Den endelige købesum forhøjes efter lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12 samt i henhold til den indgåede overdragelsesaftale yderligere med et eventuelt nettooverskud fra Amagerbanken af 2011 A/S i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter, realisation af de overtagne aktiver eller ved likvidation af Amagerbanken af 2011 A/S. Af årsrapport for 2012 (l. januar december 20 12) offentliggjort den 23. april 2012 for Amagerbanken af A/S fremgår en skyldig købesumsregulering ( earnout, jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12) med kr Købesumsreguleringens størrelse er fortsat forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed - navnlig grundet usikkerheden om resultatet af den endelige afvikling af Amagerbanken af 2011 A/S - hvilket er begrundet i en række forhold, herunder dels de banken pålagte kapitalomkostnin- SIDE 5/17

6 7. JUNI 2013 ger, jf. ovenfor (der vil påvirke earn-out'en i negativ retning) samt det endnu ikke kendte resultat af afviklingen af den overdragne/overtagne låneportefølje. Tilsvarende kan købesumsreguleringen omvendt blive positivt påvirket ved eventuel nedregulering af afsatte bestridte krav anmeldt over for ny bank og konkursboet, eller såfremt foretagne nedskrivninger på udlånsporteføljen vil kunne tilbageføres. Kapitalbelastningsomkostningerne er løbende af Amagerbanken af 20 Il A/S samt Finansiel Stabilitet A/S søgt reduceret via indfrielse/tilbagekøb af statsgaranterede obligationer samt udlodning til aktionærerne af den på overtagelsestidspunktet indskudte egenkapital. Indtil videre optages værdien af købesumsreguleringen (earn-out'en) med et beløb modsvarende det i Amagerbanken af 2011 A/S' årsrapport for 2012 passiverede, dvs. kr Beløbet vil dog, jf. ovenfor, muligvis blive reduceret/forøget kr ,00 2. Ikke overdragne aktiver Der foreligger, jf. det ovenfor anførte, en række aktiver, der grundet deres natur eller vedhængende forkøbsrettigheder mv. har vist sig ikke at kunne overdrages ved overdragelsesaftalen. Kuratorerne er og har været i løbende dialog med Amagerbanken af 2011 A/S om sådanne aktiver og håndteringen heraf.. Det har i forhold til en række af aktiver været nødvendigt at igangsætte og afvikle en kompliceret forkøbsretsprocedure. Denne procedure forventes at føre til, at afviklingen vil kunne være sket af disse aktiver i løbet af Disse aktiver optages indtil videre med en skønnet værdi på kr ,00 AKTIVER I AL T - frie - anslåede kr SIDE 6/17

7 7. JUNI 2013 Baseret på situationen, som den foreligger oplyst for kuratorerne for nærværende, er der således en vis udsigt til, at kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs på et senere tidspunkt vil kunne modtage en yderligere dividende fra konkursboet udover den dividende, der i direkte konsekvens af den i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte købesumsberigtigelse er betalt ved overtagelse af en forholdsmæssig andel af de ikke eftersti Ilede kreditorkrav. Det skal dog fremhæves, at en mulig positiv købesumsregulering skal holdes op imod størrelsen af de endnu ikke fuldt dækkede ikke efterstillede krav ( 15,6 % af de på overtagelsesdagen bestående ikke efterstillede forpligtigelser) samt den yderligere efterstillede ansvarlige kapital. Kuratorerne kan fortsat på nuværende tidspunkt konstatere, at det må anses for usandsynligt, at konkursboet via købesumsreguleringen vil modtage et beløb, der vil muliggøre fuld indfrielse af de ikke efterstillede kreditorer. Til nærmere uddybning heraf skal vi henvise til det af os i denne forbindelse anførte i den af os udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december En fortsat positiv afvikling af Amagerbanken af 2011 A/S vil - med den usikkerhed, der foreligger om resultatet heraf - mest sandsynligt muliggøre en forhøjelse af den endelige dividende i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs med op til maksimalt 2-4%. Det kan derfor fortsat konstateres, at aktionærerne og indehaverne af kapitalbeviser ingen udsigt har til at opnå dækning i forbindelse med konkursen, at det er udelukket, at de efterstillede øvrige kreditorer opnår dækning, samt at det er meget usandsynligt, at de ikke efterstillede kreditorer opnår fuld dækning. 4. PASSIVER Siden konkursdekretets afsigelse har kuratorerne modtaget anmeldelse af et meget stort antal krav fra kreditorer i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. Der er pr. dags dato i alt modtaget anmeldelse fra kreditorer. Anmeldelserne dækker dels over krav, som var kendt af Amagerbanken Aktieselskab forud for konkursen, dels over en række andre krav, herunder erstatnings- og omstødelseskrav. Når der er gennemført en fuld samkøring af de over for konkursboet og de over for Amagerbanken af 20 Il A/S anmeldte krav, vil det samlede antal anmeldte krav stige betydeligt. Processen med samkøring forventes afsluttet i løbet af SIDE 7/17

8 7. JlJNI 2013 På nuværende tidspunkt kan de aktuelt anmeldte krav opgøres som følger: Krav i medfør af konkurslovens 82 Krav i medfør af konkurslovens 93 Krav i medfør af konkurslovens 94 Krav i medfør af konkurslovens 95 Krav i medfør af konkurslovens 96 Krav i medfør af konkurslovens 97 Krav i medfør af konkurslovens 98 kr ,99 kr ,00. kr ,25 kr ,83 kr. 0,00 kr. l ,42 kr ,91 Som anført i de seneste redegørelser i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret henholdsvis 7. juni 2012 og 7. december 2012, er opgørelsesprincipperne for de i konkursboet anmeldte krav fortsat i et vist omfang uensartede, idet nogle kreditorer har opgjort deres krav som bruttokravet pr. konkursdagen forud for modtagelse af acontodividende i medfør af lov om finansiel stabilitet, mens andre har opgjort kravene som nettokravet efter modtagelse af acontodividende. Hertil kommer, at et antal indehavere af kapitalbeviser og aktier i Amagerbanken Aktieselskab har anmeldt ikke beløbsmæssigt fikserede krav, der mest nærliggende må opfattes som erstatningskrav. Konkursboet har løbende forsøgt at afklare disse ikke beløbsmæssigt fikserede krav, og qer er i denne proces sket afvisning af en række krav, der ikke nærmere er blevet begrundet. Som et led i den løbende fordringsprøvelse bliver de ovennævnte tal justeret ind, således at der ultimativt vil være en ensartet opgjort passivmasse. Der har fortsat i perioden været et meget betydeligt og meget tæt samarbejde mellem konkursboet og Amagerbanken af 2011 A/S samt Finansiel Stabilitet A/S med henblik på at sikre, at der er identitet imellem de krav, der er registreret i konkursboets gældbog og de krav, der er anmeldt over for Amagerbanken af 20 Il A/S, jf. regelsættet i lov om finansiel stabilitet. Henset til, at Amagerbanken af 20 Il A/S' hæftelse, jf. lov om finansiel stabilitet, er en refleksvirkning af Amagerbanken Aktieselskab under konkurs' hæftelse, er det mellem konkursboet og Amagerbanken af 20 Il A/S aftalt, at fastlæggelsen af fordringerne som udgangspunkt sker i forbindelse med prøvelsen af de anmeldte krav i konkursboet både med virkning for konkursboet og Amagerbanken af 2011 A/S. Konkursboet foretager i denne forbindelse en nøje gennemgang af modtagne anmeldelser. Konkursboet har således gennemgået proklamalisten fra Amagerbanken af 2011 A/S samt afholdt en lang række møder med ansatte i Amagerbanken af 2011 A/S og i tilknytning hertil vurderet modtaget materiale dels fra Amagerbanken af 20 Il A/S, dels fra anmelderne og deres rådgivere. SIDE 8/17

9 7. JUN12013 Baseret herpå er der til dato afholdt fordringsprøvelsesmøder henholdsvis den 2. maj 2011, 4. juli 2011, 22. august 2011, 28. september 2011, 28. oktober 2011, 20. december 2011, 14. februar 2012, 27. marts 2012, 9. maj 2012, 20. juni 2012, 12. september 2012, 17. oktober 2012, 5. december 2012 og 20. marts Der er til dato sket afvisning af krav anmeldt med nominelle beløb på kr. ca Der er herudover sket afvisning af et meget stort antal ikke beløbsmæssigt fikserede anmeldelser. Der er allerede anlagt retssag om en del af de afviste krav, og der må forventes anlagt yderligere retssager i forbindelse med fordringsprøvelsen. Herudover er konkursboet i drøftelser med en række kreditorer, der har modtaget udkast til afvisningsskrivelser vedrørende større krav. Når fordringsprøvelsen af de enkelte krav er endeligt gennemført, er der imellem konkursboet og Amagerbanken af 201 l A/S indgået aftale om, at Amagerbanken af 2011 A/S udbetaler den i lov om finansiel stabilitet forudsatte acontodividende opgjort til 84.4% af de godkendte krav. Bortset fra et relativt stort antal problemsager vedrørende en række anmeldte større krav forventes hovedparten af de i forbindelse med konkursen opgjorte og anmeldte krav at være endeligt prøvede i løbet af Om dette fører til anlæg af et større eller mindre antal yderligere fordringsprøve1sessager, kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes. Det bemærkes, at tidshorisonten herfor muligt vil skulle justeres. Dette beror på det store antal anmeldte fordringer samt kompleksiteten af en del af de anmeldte fordringer. For så vidt angår de i dagspressen fra tid til anden fremkomne oplysninger om dækningsomfanget for de ikke efterstillede kreditorer, skal vi henvise til det af os herom i den seneste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2013, side 7 samt side 9-1 O anførte. 5. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige forhold er som tidligere anført afsluttet. SIDE 9/17

10 7. ' l 2013 Der er for nærværende indgået suspensionsaftaler vedrørende tre forhold, og der er anlagt to omstødelsessager. Kuratorerne arbejder fortsat med at finde en løsning i de tilfælde, hvor der er indgået suspensionsaftaler, og i de tilfælde, hvor der er anlagt omstødelsessager, er disse retssager under forberedelse ved domstolene. 6. MULIGE ERSTATNINGSKRAV Som det vil fremgå af omtale i dagspressen, har Amagerbanken af 20 Il A/S anlagt erstatningssag mod medlemmer af den tidligere ledelse af Amagerbanken Aktieselskab. Kuratorerne har været - og vil fortsat fremadrettet være - i dialog med den af Amagerbanken af 2011 A/S i denne forbindelse antagne advokat samt Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken af 2011 A/S med henblik på løbende at være opdateret på udviklingen i sagen, herunder vurdere, om sagen - henset til mulig påvirkning på konkursboets tilgodehavende i henhold til earn-out'en- udvikler sig tilfredsstillende. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en del af de temaer, som er relevante i erstatningssagen tillige er temaer, som har været undersøgt og overvejet i forbindelse med fordringsprøvelsen i konkursboet, overvejelserne omkring muligt omstødelige forhold samt spørgsmålet omkring, hvorvidt der i sagen, jf. nænnere herom nedenfor, skal gives meddelelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. konkurslovens 110, stk EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD Kuratoreme har i forlængelse af arbejdet med at gennemgå et meget stort antal konkrete engagementer, gennemgå modtagne anmeldelser samt foretage undersøgelse af mulige omstødelige og erstatningspådragende forhold foretaget en supplerende og nænnere undersøgelse af, hvorvidt der kunne være forhold, der kunne give anledning til at anmode om en politimæssig efterforskning, jf. princippet i konkurslovens 11 O, stk. 4. Arbejdet henned pågår fortsat, og kuratorerne har i denne forbindelse inddraget materiale vedrørende et større antal store og komplicerede engagementer, resultatet af den advokatundersøgelse, der forelå i april 2012, materiale fra Amagerbanken af 2011 A/S, materiale fra Finanstilsynet samt den af Rigsrevisionen udførte undersøgelse. Arbejdet er på nuværende tidspunkt næsten afsluttet, og det forventes i løbet af juni måned 2013 at ligge klart, i hvilket omfang konkursboet vil fremsende en meddelelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. konkurslovens Il O, stk. 4: SIDE 10/17

11 7. Jl1NI 2013 l givet fald vil en sådan meddelelse blive fremsendt inden udgangen af juni måned Der arbejdes fortsat på en vurdering af, om der i sagen er grundlag for at opstarte disciplinærsag mod den tidligere eksterne revision. 8. GODKENDT ACONTOHONORAR Kuratorerne har ikke siden den senest udsendte redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2012 indstillet yderligere acontohonorar. Kuratorerne forventer dog i den nærmeste fremtid at indstille et yderligere acontohonorar for det i perioden fra februar 2012 til februar 2013 udførte arbejde. 9. ARBEJDET MED SAGEN SIDEN SENESTE REDEGØRELSE Kuratorernes arbejde med sagen har siden den 7. december 2012, hvor seneste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 blev udsendt, fortsat været meget betydeligt. Der er i denne forbindelse anvendt ca juristtimer, hvortil kommer et stort antal sekretærtimer. Arbejdet har i perioden primært omfattet følgende hovedkategorier: 1. Prøvelse af krav i konkursboet. Der har fortsat været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem konkursboet og Amagerbanken af 2011 A/S samt Finansiel Stabilitet A/S om opgørelsen af de anmeldelsesberettigede krav over for Amagerbanken Aktieselskab under konkurs og Amagerbanken af 2011 A/S. Om arbejdet hermed og de i denne forbindelse aftalte principper henvises til min redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2011, side 13, pkt. 5. Der er på nuværende tidspunkt gennemført prøvelse af et meget stort antal kreditorkrav, og der er udskilt et relativt stort antal kreditorkrav, hvor der må forventes at være tvist om størrelsen af den pågældende kreditors anmeldelsesberettigede krav. Arbejdet hermed har nødvendiggjort et stort antal møder mellem kuratorerne og Amagerbanken af 2011 A/S, en meget omfattende korrespondance med anmelderne samt omfattende undersøgelser til brug for kuratellets stillingtagen til de enkelte krav. SIDE 11/17

12 7. JUNI2013 Et meget stort antal af de i boet anmeldte krav har været forbundet med såvel faktuelt som juridisk komplicerede problemstillinger. Det har i denne forbindelse været nødvendigt at gennemgå et meget betydeligt og kompliceret baggrundsmateriale. Det bemærkes i den forbindelse, at der på nuværende tidspunkt er registreret anmeldte krav fra i alt kreditorer med samlede opgjorte forpligtelser (blandet brutto/netto) for i alt kr. l ,39. l perioden siden redegørelsen af 7. december 2012 har der været gennemført fordringsprøvelsesmøde den 20. marts l det udførte arbejde indgår endvidere et meget betydeligt arbejde udført i relation til en både generel, men også konkret vurdering af det store antal erstatningskrav, der er gjort gældende fra aktionærer, der dels i forbindelse med emissionerne i 2009 og 201 O købte aktier i banken, dels aktionærer, der i samme periode efter mulig rådgivning havde foretaget tilsvarende investeringer. Konkursboet forventer at afgive indstilling til disse krav henover sommeren 2013, idet bemærkes, at der er anmeldt krav på erstatning fra aktionærer i niveau kr. 1 mia., hvortil kommer et meget stort antal ikke beløbsmæssigt fikserede anmeldelser. Prøvelsen af disse erstatningskrav har været forbundet med en endog meget stor arbejdsbyrde. Det er tænkeligt, at der i forbindelse med fordringsprøvelsen vil blive anlagt et antal fordringsprøvelsessager i denne forbindelse. Arbejdet med prøvelsen af kreditorkravene har i perioden omfattet anslået ca timer. 2. Som tidligere anført har det efter udsendelse af redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 vist sig, at der var aktiver, der ikke - som oprindeligt forudsat - kunne overdrages til Amagerbanken af 2011 A/S, hvilket blandt andet skyldtes en kombination af forkøbsrettigheder, modregningsadgang, uoverdragelighed eller i nogle tilfælde vedhængende forpligtelser, der gjorde, at den reelle værdi af aktivet viste sig at være negativ. Konkursboet har drøftet disse forhold med Amagerbanken af 2011 A/S, og der er opnået enighed om håndteringen af disse aktiver. SIDE 12/17

13 1. JUNI 2013 Konkursboet har fortsat arbejde med at afstå disse aktiver, hvilket har nødvendiggjort dels undersøgelser og indhentelse af oplysninger vedrørende de pågældende aktivers værdi, dels undersøgelse vedrørende forkøbsretsprocedurer, dels iværksættelse af forkøbsretsprocedurer mv. samt efterfølgende drøftelser med forkøbsretsindehaverne samt Amagerbanken af 20 l l A/S. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 50 timer. 3. Opfølgning på undersøgelser vedrørende omstødelige forhold. Der henvises til det i vor redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. juni 2012 anførte omkring selve undersøgelserne af omstødelige forhold. I supplement hertil kan det oplyses, at det har været nødvendigt at foretage opfølgning på en række forhold med relation til såvel de verserende som suspenderede omstødelsessager. I denne forbindelse henvises blandt andet til udfærdigelse af processkrifter i de verserende omstødelsessager samt undersøgelser af, hvorvidt omstødelse skal ske brutto/netto i forhold til såvel de anlagte som de suspenderede sager. I forbindelse med håndteringen af de anlagte omstødelsessager, drøfter med modparterne, indhentelse af supplereride oplysninger samt overvejelserne vedrørende brutto/netto-problemstillingen er der i denne forbindelse anvendt anslået 175 timer i perioden. 4. Undersøgelser vedrørende mulig meddelelse til politiet, jf. konkurslovens Il O, stk. 4. Kuratoreme har i samarbejde med Amagerbanken af 20 Il A/S foretaget en gennemgang af en række oplysninger om enkeltengagementer mv. Baseret herpå har kuratoreme fundet det nødvendigt at foretage en nøje gennemgang af et antal af bankens større engagementer, idet den foreløbige gennemgang - der har tæt sammenhæng med de i relation til omstødelses- og mulige erstatningssager foretagne overvejelser - gav grundlag for at antage, at der kunne være forhold, om hvilket der skulle gives meddelelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Kuratoreme har i denne forbindelse herudover gennemgået årsrapporter, revisionsprotokol, advokatundersøgelse udfærdiget af advokat Jens Christensen i marts 2012 SIDE 13/17

14 7. JlJNI 2013 samt en række undersøgelser og redegørelser udfærdiget henholdsvis af Finanstilsynet og Rigsrevisionen. Baseret herpå er der indhentet supplerende materiale, og kuratorerne forventer i løbet af juni måned 2013 endeligt at have afklaret, hvorvidt der skal gives meddelelse i medfør af konkurslovens Il O, stk. 4 til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. l givet fald vil en sådan meddelelse blive indleveret inden udgangen af juni måned Der er i perioden anvendt anslået 71 O timer i denne forbindelse. 5. Som det fremgår ovenfor under beskrivelsen af konkursboets aktiver, har konkursboet et muligt tilgodehavende i form af krav på en positiv købesumsregulering hos Amagerbanken af 2011 A/S. l konsekvens heraf har afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S betydelig interesse og betydning for konkursboet. l konsekvens heraf og da konkursboet var bekendt med, at Amagerbanken af 2011 A/S havde antaget advokat med henblik på - baseret på advokat Jens Christensens advokatundersøgelse mv. - at føre erstatningssag mod den tidligere ledelse i Amagerbanken Aktieselskab, har kuratorerne haft løbende drøftelser med både Amagerbanken af 2011 A/S og den af Amagerbanken af 2011 A/S antagne advokat. Det har i denne forbindelse været nødvendigt at ta nærmere indsigt i karakteren og omfanget af de erstatningskrav, som Amagerbanken af 2011 AIS påtænkte at rejse samt inddrage de heraf omfattede forhold dels i forbindelse med boets vurdering af mulige erstatningskrav fra aktionærer, dels i forbindelse med boets undersøgelser om, hvorvidt der skulle gives en meddelelse til politiet efter konkurslovens 11 O, stk. 4. Dette arbejde har omfattet en fortsat gennemgang og bearbejdning af et meget stort og meget kompliceret materiale. Endvidere afholdes der løbende statusmøder imellem konkursboet og Amagerbanken af 2011 A/S med henblik på at følge med i afviklingen i Amagerbanken af 2011 A/S samt afstemme principperne for fastlæggelsen af passiverne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. SIDE 14/17

15 7.JUNI2013 l henhold til den senest aflagte årsrapport for aflagt 23. april er de samlede aktiver i Amagerbanken af 20 Il A/S pr. 31. december 2012 nu reduceret til ca. kr Dette er en meget væsentlig reduktion i forhold til den samlede værdi af aktiverne på overtagelsesdagen/konkursdagen, der af vurderingsrevisorerne var opgjort endeligt til kr Herudover har der endvidere været drøftelser med Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken af 2011 A/S om kapitaliseringen af Amagerbanken af 2011 A/S, idet der parterne imellem var enighed om, at Amagerbanken af 20 Il A/S hverken måtte være over- eller underkapital iseret En eventuel overkapitalisering ville have til konsekvens, at konkursboets tilgodehavende i henhold til den af overdragelsesaftalen og lov om finansiel stabilitet følgende earn-out ville blive reduceret med de kapitalbelastningsomkostninger, der årligt skulle afholdes som vederlæggelse for Finansiel Stabilitet A/S' indskud af egenkapital i Amagerbanken af 2011 A/S. Disse drøftelser har blandt andet ført til, at der imellem Finansiel Stabilitet A/S, Amagerbanken af 2011 A/S og konkursboet er blevet opnået enighed om, hvorledes man løbende skal påse, at kapitalbelastningsomkostningerne reduceres mest muligt. l denne forbindelse bemærkes det blandt andet, at Amagerbanken af 2011 A/S i foråret 2013 har afleveret sin banklicens og foretaget yderligere supplerende førtidsindfrielse af statsgaranterede obligationer. Samlet set har de ovennævnte forhold medført et betydeligt arbejde i forbindelse med konkursboets behandling. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 41 O timer i perioden. 6. En række yderligere supplerende spørgsmål, der er opfølgning på de arbejdsopgaver, der er beskrevet i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, dateret den 7. juni 2011 samt redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december 2011, herunder løbende drøftelser af en række forhold med henholdsvis Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken af 20 Il A/S. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 50 timer. 7, Andre bobehandlingsmæssige opgaver, herunder afholdelse af løbende statusmøder med Amagerbanken af 2011 A/S, kuratormøder, andre møder og en omfattende kor- SIDE 15/17

16 ?. JUNI 2013 respondance samt et meget stort antal telefonsamtaler i forbindelse med besvarelse af henvendelser fra kreditorer m.fl. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 430 timer. Baseret på den nu endelige værdiansættelse, jf. vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport fra juni 2011 kan det konstateres, at der til kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs, jf. lov om finansiel stabilitet, vil blive udbetalt en minimumsdividende på 84,4% til godkendte ikke efterstillede krav. Det er forventeligt - baseret på de p.t. kendte tal vedrørende den skyldige købesumsregulering -at der i forbindelse med boets endelige afslutning vil blive udbetalt en merdividende i niveau 2-4%, således, at den samlede dividende, dvs. summen af den fra Amagerbanken af 2011 A/S som købesumsberigtigelse udbetalte acontodividende og slutdividenden i boet vil ligge i niveau ca. 88%. Baseret herpå og under hensyntagen til den resterende endnu ikke afviklede balance i Amagerbanken af 2011 A/S anser kuratorerne det for sikkert, at der i konkursboet ikke vil blive dividende til de efterstillede kreditorer, hvilket tillige fører til, at der ej heller vil være dækning til aktionærerne. Der udestår i forhold til den endelige fastlæggelse af dividenden og afslutningen af boet en række særdeles komplicerede forhold, herunder den endelige fastlæggelse af en række større anmeldte kreditorkrav. Det forventes, at prøvelsen af disse krav vil medføre en række retssager, og at der skal foretages undersøgelser, herunder nærmere vurdering af anmeldte erstatningskrav, hvilke undersøgelser indtil medio 2012 afventede udfaldet af de nu afsluttede eksterne advokatundersøgelser. Kuratorerne har baseret på de eksterne undersøgelser som nævnt ovenfor igangsat de i boets regi relevante vurderinger, og en stillingtagen til blandt andet de anmeldte erstatningskrav fra aktionærer over for konkursboet forventes at blive afklaret i løbet af Fastlæggelsen af den skyldige købesumsregulering, jf. ovenfor, er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, idet udviklingen af afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S og omkostningerne herved samt fastlæggelsen af passivsiden i konkursboet for nærværende er forbundet med en naturlig og meget væsentlig usikkerhed. SIDE 16/17

17 7.JUNI201J Det forventes, at de samlede hobehandlingsomkostninger vil være meget betydelige, idet der til dato er udført et endog meget stort arbejde, og idet der fortsat udestår et meget omfattende arbejde dels med prøvelse af de anmeldte krav, dels med opfølgning på de gennemførte omstødelsessager, dels med undersøgelser om strafbare forhold, eventuelt disciplinærsag, dels med opfølgningen i forhold til afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S samt den anlagte erstatningssag mod den tidligere ledelse samt en række øvrige særdeles komplicerede forhold. Næste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 vil være at udsende til kreditorerne den 7. december Århus, den 7. juni 2013 Jørgen Holst -Advokat SIDE 17/17

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BORIDER/bam Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8914888 BOR Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Fjordbank Mors A/S under konkurs Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/arn Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus~ - Redegørelse i

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr. 89-14585 BOR/DER/bam 1606 København V 8100 Århus C Vester Farimagsgade 23 Hans Broges Gade 2 Vester Farimagsgade 23 Fax +4533 156115 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Kammeradvokaten Telefon

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BORIKRM/JEK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schinith

Advokatfirmaet Poul Schinith Ti! kreditorerne Direkte: 72 30 73 04 3.nr.: 89-9149 BOR/bam am@poulschmith.dk Telefax: 33 1561 15 Sekr.: Anette Myhre Dato; 18. februar 2011 Adv. Boris Frederiksen www.poulschmith.dk mail@poulschmith.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/MBI/MDK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 J.nr.: 8915383 BOR/am Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers - SKS 60-5281/2012 Konkursdag: 23. april 2012 Fristdag: 23. april 2012

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere