Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbanken Aktieselskab under konkurs"

Transkript

1 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade København V J.nr BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade Arhus C Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Sø- og Handelsretten, Skifteretsafdelingen - K - 366/11 - A Konkursdag: 7. februar 2011 Fristdag: 7. februar 2011 Adresse: Amagerbrogade København S Binavne: BENDIX BANK AKTIESELSKAB SUNDBY BANK A/S KASTRUP BANK A/S TÅRNBY BANK A/S STORE MAGLEBY BANK A/S DRAGØR BANK A/S ØRESUNDSBANKEN A/S SALTHOLM BANK A/S Noteringer: Selskabet er noteret p~ Københavns Fondsbørs CVR-nr.: Certificeret efter DS/EN ISO 9001

2 2 Direktion: Steen Hove Allan Georg Ottsen Bestyrelse: Niels Thomas Heering (formand) Tina Fog Aagaard (næstformand) Hans Boye Clausen Hans Nielsen Jens Peter Toft Steen Hemmingsen Dan Roland Hansen (Medarbejdervalgt) Jannik Skovgaard Hindsbo (Medarbejdervalgt) Michael Sander Baagøe (Medarbejdervalgt) John Kim Skafte (Medarbejdervalgt) Revision: Deloitte Statsautoriseret revisionsaktieselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Regnskabsforhold: Senest foreliggende ~rsregnskab med balance 31. december 2009._-_.._.~ --- Amagerbanken Aktieselskab blev taget under konkursbehandling den 7. februar 2011, kl , p~ baggrund af en af selskabets ledelse samme dag indgivet konkursbegæring. Selskabet har forud for konkursens indtræden drevet bankvirksomhed under navnet "Amagerbanken" og selskabet er registeret p~ Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen), hvor handlen med selskabets aktie pr. konkursens indtræden er suspenderet. Selskabet indgik den 6. februar 2011 aftale med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, Amagerbanken af 2011 A/S (CVR-nr ) om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4B i Lov om Finansiel Stabilitet (afvikling efter bankpakke III). Aftalen var betinget af godkendelse fra Finanstilsynet

3 3 og konkurrencemyndighederne, hvilke godkendelser forelå om aftenen den 6. februar 2011, hvorefter overdragelsesaftalen var endelig. Selskabet har i en selskabsmeddelelse af 6. februar 2010 oplyst, at selskabets egenkapital er tabt som følge af nedskrivninger i 4. kvartal I selskabsmeddelelsen anføres, at nedskrivningerne under forudsætning om fortsat drift udgjorde ca. DKK mio., idet en mere forceret afvikling af engagementerne skønnes at ville medføre et væsentligt større nedskrivningsbeløb. Som følge af de omtalte nedskrivninger i 4. kvartal 2010 kunne selskabet ikke leve op til et af Finanstilsynet meddelt påbud om efterlevelse af de for selskabet fastsatte kapitalkrav, hvilket var baggrunden for, at selskabets ledelse har indgået den ovenfor nævnte aftale om overdragelsen af selskabets aktiviteter og dele af selskabets passiver. ---~ Selskabets almindelige bankvirksomhed fortsættes indtil videre af Amagerbanken af 2011 A/S, idet såvel bankens filialer som netbank-faciliteter efter det oplyste indtil videre vil være åbne som normalt. Bankens kunder er i forbindelse med konkursens indtræden dækket af en indskydergaranti, således at almindeligt nettoindlån er garanteret med et beløb svarende til modværdien i danske kroner af EUR Bankkunder, hvis nettoindlån er mindre end dette beløb behøver derfor ikke at foretage sig noget som konsekvens af konkursens indtræden. Saldoen for bankkunder, hvis samlede almindelige nettoindestående på konkurstidspunktet oversteg det garanterede beløb på EUR , vil pr. konkursen blive nedskrevet til dette beløb med tillæg af i alt ca. 58,8% af det overskydende indestående. For disse bankkunder gælder, at de skal foretage anmeldelse i konkursboet af det beløb, hvormed nettosaldoen på deres konti er blevet nedskrevet. Nærmere vejledning om anmeldelse i konkursboet fremgår af den vedlagte cirkulæreskrivelse. De berørte bankkunder vil endvidere modtage meddelelse fra Amagerbanken af 2011 A/S indeholdende de relevante talmæssige oplysninger til brug for udformning af anmeldelsen. Det bemærkes, at visse særlige typer af indlån, herunder pensionskonti samt børneopsparinger mv., er dækket af indskydergaranti uden beløbsmæssige begrænsninger.

4 4 Øvrige simple kreditorer, jf. konkurslovens 97, modtager - når kravene er endeligt fastlagte og godkendt af konkursboet - tilsvarende en acontodividende på 58,8% fra Amagerbanken af 2011 A/S. Opmærksomheden henledes dog på, at Amagerbanken af 2011 A/S i henhold til 16 h i lov om finansiel stabilitet har indrykket proklama hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter alle, som har en fordring eller andet krav mod Amagerbanken af 2011, som ikke tidligere har været rejst mod Amagerbanken Aktieselskab eller er blevet afvist af dette selskab, skal anmelde kravet inden 3 måneder efter bekendtgørelsen i Erhvervs - og Selskabsstyrelsens it-system. Bekendtgørelsen fandt sted den 8. februar 2011, hvorfor anmeldelse til Amagerbanken af 2011 A/S skal foretages inden den 8. maj Kopi af det udstedte proklama vedlægges som bilag til nærværende redegørelse. Manglende anmeldelse medfører, at den pågældende kreditor taber retten til acontodividende og yderligere dividende fra Amagerbanken af 2011 A/S, jf. 16 h, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet. Information til bankens kunder om rettigheder samt Indskydergaranti m.v. kan findes pa hjemmesiden eller pa Yderligere henvendelse om indskydergarantien og udbetaling af indian kan rettes til: Amagerbanken af 2011 A/S Amagerbrogade København S Tlf og på baggrund af de indtil videre foreliggende oplysninger, kan der oplyses følgende om konkursboets anslåede aktiver og passiver:

5 5 AKTIVER Som anført ovenfor blev der forud for konkursen indgået endelig aftale mellem banken og et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, Amagerbanken af 2011 A/S (CVR-nr ) om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 46 i Lov om Finansiel Stabilitet (afvikling efter bankpakke III). Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige selskabets aktiver, bortset fra aktiver med reel negativ værdi. Overdragelsen omfattede således bankens kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavende skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver. Købesummen for aktiverne er i henhold tiloverdragelsesaftalen er foreløbigt fastsat til DKK , jf. herved Lov om Finansiel Stabilitet 16 g, stk. 2 og 3. Foreløbigt berigtiges købesummen ved overtagelse af ikke efterstillede gældsposter for i alt DKK og ved mellemregning mellem køber og sælger af den resterende købesum på DKK De overtagne gældsposter består af foranstillede krav, jf. konkurslovens 94 og 95, samt i alt 58,8% af de simple kreditorer, jf. konkurslovens 97. Den endelige købesum fastsættes af to statsautoriserede revisorer, jf. herved Lov om Finansiel Stabilitet, 16 g, idet berigtigelsen af den endelige købesum sker ved justering af størrelsen af den ovenfor nævnte mellemregning og udligning af den tilbageværende mellemregning ved overtagelse af yderligere simple kreditorer for et beløb, som modsvarer mellemregningens størrelse. Den endelige købesum forhøjes med et eventuelt nettooverskud hos Amagerbanken af 2011 A/S i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter eller ved likvidation af selskabet, jf. herved Lov om Finansiel Stabilitet, 16 g, stk. 12.

6 6 PASSIVER Der foreligger for nærværende ikke for kuratorerne nogen præcis opgørelse af selskabets samlede passiver, herunder efterstillet gæld mv. Som anført ovenfor skal købesummen i forbindelse med overdragelsen af selskabets aktiver og aktiviteter til Amagerbanken af 2011 A/S berigtiges ved overtagelse af en række fortrinsberettigede krav, jf. konkurslovens 94 og 95, samt overtagelse af 58,8% af de simple ikke efterstillede kreditorer. Anmeldelse af krav over for konkursboet skal ske til: Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Vester Farimagsgade København V J.nr.: BOR/DER/CWZ Spørgsm~1 ti! kuratellet kan rettes ti! advokat Boris Frederiksen p~ telefon eller e-mai! advokat Rune Derno p~ telefon eller e-mai! advokat Cathrine Wollenberg Zittan p~ telefon eller e-mai! advokatfuldmægtig Mads Boesen p~ telefon eller eller advokat Jørgen Holst p~ telefon 8 p~ vegne af begge kuratorer underskrives hermed af Boris Frederiksen

7 PROKLAMA Amagerbanken af 2011 AIS, CVR nr ("Amagerbanken af 2011") har pr. 6. februar 2011 overtaget Amagerbanken Aktieselskabs (CVR nr ) virksomhed i henhold til reglerne i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet. Amagerbanken af 2011 har i den forbindelse overtaget visse krav mod Amagerbanken Aktieselskab. I henhold til 16 h i lov om finansiel stabilitet, anmodes enhver, som har en fordring eller andet krav mod Amagerbanken Aktieselskab om at anmelde deres krav til Amagerbanken af 2011, hvis kravet ikke tidligere har været rejst mod Amagerbanken Aktieselskab, eller er blevet afvist af Amagerbanken Aktieselskab. Krav skal anmeldes inden 3 måneder efter bekendtgørelsen i Erhvervsog Selskabsstyrelsens it-system den 8. februar 2011, d.v.s. inden den 8. maj Anmeldelse med fornøden dokumentation og med eventuelle renter opgjort pr. 6. februar 2011 skal sendes til AmaCJerbanken af 2011 A/S AmaCJerbroCJade 2S 2300 København S Att: Steen Hove Såfremt ovennævnte krav ikke anmeldes inden udløbet af ovennævnte frist, bortfalder retten til at få hel eller delvis dækning af kravet hos Amagerbanken af 2011, jf. lov om finansiel stabilitet 16 h, stk. 3. Amagerbanken Aktieselskab driver virksomhed fra samme adresse som Amagerbanken af 2011.

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 I sag nr.: AR2012.0585 Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF mod Moesgaard Meat 2012 A/S Naurvej 17 7500 Holstebro CVR Nr.: 34619069 Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 Dommer: Næstformand,

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere