Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3"

Transkript

1 J.nr BOR/DER/bam 1606 København V 8100 Århus C Vester Farimagsgade 23 Hans Broges Gade 2 Vester Farimagsgade 23 Fax DK-1606 København V Kammeradvokaten Telefon tet i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsat i det væsentligste at skulle berigti ges ved overtagelse af en forholdsmæssig andel af Amagerbanken Aktieselskabs ikke efterstillede forpligtelser. Købesummen for de overdragne aktiver blev i henhold til overdragelsesaftalen og regelsæt tieselskab og et af Finansiel Stabilitet A/S helejet datterselskab, senere Amagerbanken af Overdragelsesaftalen blev indgået i henhold til regelsættet i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) A/S om salg af samtlige overdragelige aktiver med relation til bankens aktiviteter. Som anført i vore tidligere redegørelser i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 og konkurslovens 125, stk. 2 blev der den 6. februar 2011 indgået aftale mellem Amagerbanken Ak 1. INDLEDNING Endvidere henvises til den af os udsendte cirkulæreskrivelse 3, dateret den 11.juli henholdsvis konkurslovens 125, stk. 1, dateret den 15. marts 2011, henholdsvis i medfør Der skal indledningsvis henvises til de af os tidligere udfærdigede redegørelser i medfør af af konkurslovens 125, stk. 2, dateret den 7. juni 2011 og henholdsvis i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. december gørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, vedrørende boets forhold. Vi skal herved som kuratorer i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende rede Sø- og Handelsretten, Skifteretsafdelingen - K - 366/11 - A Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokatfirmaet Poul Schmith Holst, Advokater Advokat Boris Frederiksen Advokat Jørgen Holst

2 aktiver,jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 8. Den 17. juni 2011 modtog kuratorerne, Finansiel Stabilitet AIS og Garantifonden for Indskydere og Investorer vurderingsrevisorernes endelige værdiansættelse af de overdragne Værdien af de overdragne aktiver blev herved forhøjet i forhold til den foreløbige værdian sættelse fra kr mio. til kr mio. regninger. eller med Ca. kr mio. - før I konsekvens af den aftale, der blev indgået den 6. februar 2011, jf. regelsættet i lov om I praksis har det dog vist sig, at nogle aktiver grundet dels forkøbsrettigheder, dels vedhæn SIDE 2/13 gende passiver, der muligt medfører, at aktivet havde reel negativ værdi, ikke har kunnet overdrages. Amagerbanken Aktieselskab til Amagerbanken af2ol i A/S. finansiel stabilitet (bankpakke III) blev som udgangspunkt samtlige aktiver overdraget fra 3. KONKURSBOETS AKTIVER Endelig aftale herom er indgået i januar/februar måned Det kan i supplement hertil oplyses, at det efter dette tidspunkt forligsmæssigt imellem par terne er aftalt, at hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med sagens indbringelse for Københavns Byret. Der henvises herom til det i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. februar 2011 anførte. SESRAPPORT 2. INDBRINGELSE AF VURDERINGSREVISORERNES VÆRDIANSÆTTEL Konsekvensen heraf var, at dividenden kunne forøges fra 58,8% til 84,4%. viste det sig, at der var ca. kr mio, yderligere til fordeling blandt de dividendeberetti AIS, Finansiel Stabilitet A/S og konkursboet foretaget revideret opgørelse af passiveme Baseret på den nye værdiansættelse og baseret på en samtidig af Amagerbanken af 2011 gede kreditorer. visse mod Baseret på en i weekenden den februar 2011 gennemført gennemgang af aktiver og passiver Amagerbanken i Aktieselskab blev den foreløbige dividende/købesumsberigtigelse fastsat til 58,8%.

3 Aktiverne kan derfor, jf. nedenfor, til skønnede dagsværdier opstilles som følger: sen i lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12. SIDE 3/13 herom nedenfor under passiver. konkurslovens 94 og 95 samt 84,4% af de pr. overdra gelsestidspunktet opgjorte og efterfølgende godkendte ikke efterstillede kreditorer, jf. konkurslovens 97, jf. nærmere De overtagne gældsposter består af foranstillede krav, jf. mæssig andel af de samlede anmeldte og ikke efterstillede Købesummen er foreløbigt berigtiget ved overtagelse af kreditorkrav i Amagerbanken Aktieselskab. ikke efterstillede gældsposter modsvarende en forhoids Købesummen for disse aktiver er - overdragelige aktiver mio. stk. 8 og 9 af vurderingsrevisorerne endeligt opgjort til kr. jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, efter fradag for de ikke ning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sik der, grunde og bygninger, driftsinventar og drifismateriel, Overdragelsen omfattede således bankens kassebehold kerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomhe øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder og overdragelige skatteaktiver, tilgodehavender skatter, pen odeafgrænsningsposter og eventualaktiver. net overdrages. Tilsvarende har det vist sig, at der har været aktiver, der grundet forkøbsrettigheder og andre forhold ikke har kun skabets aktiver bortset fra aktiver med reel negativ værdi. A. Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige sel indgået 6. februar Ti1odehavende hidrørende fra overdraelsesaftaie dragede/overdragelige aktiver samt en skyldig købesumsregulering/eam-out, jf. bestemmel Af disse årsager består konkursboets aktiver, jf. nedenfor, af værdien af sådanne ikke over

4 2011 AIS. dragelsesaftale muligt yderligere med et eventuelt nettooverskud fra Amagerbanken af2ol I A/S i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter, realisation af de overtagne aktiver eller ved likvidation afamagerbanken af SIDE 4/13 Der foreligger, jf. det ovenfor anførte, en række aktiver, der grundet deres natur eller vedhængende forkøbsrettig heder mv. har vist sig ikke at kunne overdrages ved over- Ikke overdragne aktiver ,00 Beløbet vil dog,jf. ovenfor, muligvis blive reduceret kr ,00 (earn-out en) med et beløb modsvarende det i Amagerban ken af 2011 A/S årsrapport for 2011 passiverede, dvs. kr. Indtil videre optages værdien af købesumsreguleringen Kapitalbelastningsomkostningerne er fremadrettet positivt påvirket af at Amagerbanken af 2011 A/S med valør den statsgaranterede obi igationer. 23. marts 2012 tilbagekøbte for nominelt kr. 5,1 mia. i Tilgodehavendet kan omvendt blive positivt påvirket ved over for ny bank og konkursboet. eventuel nedregulering af afsatte bestridte krav anmeldt earn-outen væsentligt i negativ retning) samt det endnu de banken pålagte kapitalomkostninger (der vil påvirke tatet af den endelige afvikling af Amagerbanken af 2011 Denne post er forbundet med en ikke ubetydelig usikker hed navnlig under hensyntagen til usikkerheden om resul ikke kendte resultat af afviklingen af låneporteføljen. A/S, hvilket er begrundet i en række forhold, herunder dels ,00. offentliggjort 29. marts 2012 for Amagerbanken af 2011 Af årsrapport for 2011(4. februar december 2011) AIS fremgår en skyldig købesums regulering (earn-out, jf. lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 12) med kr. bilitet 16 g, stk. 12 samt i henhold til den indgåede over Den endelige købesum forhøjes efter lov om finansiel sta

5 Endvidere pågår der drøftelser med tredjemand vedrørende mulig realisation af disse aktiver AIS herom. Kuratoreme er i løbende dialog med Amagerbanken af Krav i medfør af konkurslovens 93 Krav i medfør af konkurslovens 94 Krav i medfør afkonkurslovens 97 Krav i medfør af konkurslovens 98 Krav i medfør af konkurslovens 82 Krav i medfør afkonkurslovens 95 Krav i medfør af konkurslovens 96 i direkte konsekvens af den i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte købe 4. PASSIVER 1cr ,83 SIDE 5/13 kr ,25 kr ,00 b ,00 b. 0,00 b ,09 b ,99 På nuværende tidspunkt kan de aktuelt anmeldte krav opgøres som følger: Der er pr. dags dato i alt modtaget anmeldelse fra Ca kreditorer. Anmeldelseme dæk ker çi over krav, som var kendt af Amagerbanken Aktieselskab forud for konkursen, over en række krav, herunder erstatnings- og omstødelseskrav. Siden konkursdekretets afsigelse har kuratorerne modtaget anmeldelse af et meget stort antal krav fra kreditorer i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs. de kreditorkrav. Baseret på situationen, som den foreligger oplyst for kuratoreme i dag, er det således en vis udsigt til, at kreditorerne i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs på et senere tids punkt vil kunne modtage en yderligere dividende fra konkursboet udover den dividende, der sumsberigtigelse er betalt ved overtagelse af en forhoidsmæssig andel af de ikke efterstille AKTIVER I ALT - frie - anslåede b Disse aktiver optages indtil videre med en skønnet værdi på kr. 40 mio. kr ,00 Realisationsfasen forudsætter håndtering af en række for købsrettigheder, hvilket forventes at ske i løbet af2012. dragelsesaftalen.

6 uensartede, idet nogle kreditorer har opgjort deres krav som bruttokravet pr. konkursdagen har opgjort kravene som nettokravet efter modtagelse afacontodividende. mativt vil være en ensartet opgjort passivmasse. Som et led i den løbende fordringsprøvelse bliver disse tal justeret ind, således at der ulti forud for modtagelse af acontodividende i medfør af lov om finansiel stabilitet, mens andre SIDE 6/13 Bortset fra et antal problemsager vedrørende en række store anmeldte krav forventes ho vedparten af de i forbindelse med konkursen opgjorte og anmeldte krav at være endeligt prøvede inden udgangen af2012. acontodividende opgjort til 84.4% til de godkendte krav. ken af 2011 A/S indgået aftale om udbetaling af den i lov om finansiel stabilitet forudsatte Når fordringsprøvelsen er endeligt gennemført, er der imellem konkursboet og Amagerban Der er til dato sket afvisning af krav anmeldt med nominelle beløb på kr. ca. 460 mio. Der forventes retssag om en del af de afviste krav. 14. februar 2012,27. marts 2012 og 9. maj juli 2011, 22. august 2011, 28. september 2011, 28. oktober 2011, 20. december 2011, Baseret herpå er der til dato afholdt fordringsprøvelsesmøder henholdsvis den 2. maj 2011, hertil vurderet modtaget materiale fra Amagerbanken af2ol I AIS, dels fra anmelderne. Konkursboet foretager i denne forbindelse en nøje gennemgang af modtagne anmeldelser. Konkursboet har således gennemgået proklamalisten fra Amagerbanken af 2011 AIS samt afholdt en lang række møder med ansatte i Amagerbanken af 2011 AIS og i tilknytning fleksvirkning af Amagerbanken Aktieselskab under konkurs hæftelse, er det mellem kon kursboet og Amagerbanken af 2011 AIS aftalt, at fastlæggelsen af fordringerne som ud gangspunkt sker i forbindelse med prøvelsen af de anmeldte krav i konkursboet både med virkning for konkursboet og Amagerbanken af2ol i AIS. Renset til, at Amagerbanken af 2011 AIS hæftelse, jf. lov om finansiel stabilitet, er en re de krav, der er registreret i konkursboets gældbog og de krav, der er anmeldt over for Ama kursboet og Amagerbanken af 2011 A/S med henblik på at sikre, at der er identitet imellem gerbanken af 201 I A/S,jf. regelsættet i lov om finansiel stabilitet. Der har fortsat i perioden været et meget betydeligt og meget tæt samarbejde mellem kon cember 2011, er opgørelsesprincipperne for de i konkursboet anmeldte krav i et vist omfang Som anført i den seneste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. de

7 Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige forhold er afsluttet. omstødelsessager. Der er for nærværende indgået suspensionsaftaler vedrørende tre forhold, og der er anlagt to i øvrigt samt advokatundersøgelsen er og har været ganske omfangsrigt og tidskrævende og SIDE 7/13 delse i forbindelse med boregnskabets stadfæstelse. Godkendelsen er - på sædvanlig vis - sket med forbehold for skifterettens endelige godken sig et acontohonorar stort kr. 20 mio. ekskl. moms. perioden fra den 7. februar 2011 og indtil den 7. februar 2012 udførte arbejde har beregnet Sø- og Handelsrettens skifteafdeling har den 2. april 2012 godkendt, at kuratoreme for det i 7. GODKENDT ACONTOHONORAR formentlig først vil kunne færdiggøres i løbet af andet halvår Det forventes, at arbejdet vil blive forsinket i forhold til det senest meddelte tidsestimat og Arbejdet med dels at gennemgå en række enkeltengagementer, dels et omfattende materiale pågår fortsat. Arbejdet hermed pågår fortsat, og kuratorerne har i denne forbindelse tillige inddraget resul tatet af den advokatundersøgelse, der forelå i april måned Kuratoreme har i forlængelse af arbejdet med at gennemgå et stort antal konkrete arrange menter samt materiale i øvrigt til brug for vurderingen af mulige omstødelige forhold tillige fortaget en indledende undersøgelse af hvorvidt der kunne være forhold, der kunne give anledning til at anmode om en politimæssig efterforskning. 6. EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD tilfælde at anlægge omstødelsessag og i tre tilfælde at indgå aftaler omkring suspension med henblik på nærmere undersøgelser. Denne undersøgelse har udmøntet sig i, at der er konstateret fem konkrete forhold i perio den fra efteråret 2010 og frem til konkursdekretets afsigelse, der har givet anledning til i to om der kunne være forhold eller dispositioner, der kunne give anledning til at anlægge om Kuratoreme har forud for tolvmånedersfristens udløb den 7. februar 2012 gennemgået et meget stort antal engagementer, kreditindstillinger mv. med henblik på nærmere at vurdere, stødelsessager. 5. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER

8 Der er i denne forbindelse anvendt ca juristtimer, hvortil kommer et antal sekretærtimer. Kuratoremes arbejde med sagen har siden den 7. december 2011, hvor seneste redegørelse i medfør afkonkurslovens 125, stk. 2 blev udsendt, været ganske betydeligt. 1. Prøvelse af krav i konkursboet. I forbindelse med arbejdet har der været gennemført fordringsprøvelsesmøder den 2. SIDE 8/13 dateret den 7. december 2011, er arbejdet med endeligt at afvikle den afkonkursboet 2. Siden udsendelse af den seneste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, timer. Arbejdet med prøvelsen af kreditorkravene har i perioden omfattet anslået Ca december 2011, 14. februar 2012, 27. marts 2012 og 9. maj maj 2011, 4. juli 2011, 22. august 2011, 28. september 2011, 28. oktober 2011, 20. Det bemærkes i denne forbindelse, at der på nuværende tidspunkt er registreret an meldte krav fra i alt 2010 kreditorer. Endvidere har det været nødvendigt at gennemgå et meget stort dokumentationsmate riale samt i nogle tilfælde gennemgå et betydeligt og kompliceret materiale. terne drøftelser i kuratellet. Arbejdet hermed har nødvendiggjort et stort antal møder mellem kuratoreme og Amagerbanken af 201 I AIS, en omfattende korrespondance med anmelderne samt in re tvist om størrelsen af den pågældende kreditors anmeldelsesberettigede krav. Der er på nuværende tidspunkt gennemført prøvelse af et meget stort antal kreditor krav, og der er udskilt et relativt stort antal kreditorkrav, hvor der må forventes at væ redegørelse i medfør afkonkurslovens 125, stk. 3, side 13, pkt. 5. Om arbejdet hermed og de i denne forbindelse aftalte principper henvises til seneste gerbanken af 2011 AIS om opgørelsen af de anmeldelsesberettigede krav over for Amagerbanken Aktieselskab under konkurs og Amagerbanken af 2011 AIS. Der har fortsat været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem konkursboet og Ama Arbejdet har i perioden primært omfattet følgende hovedkategorier: 8. ARBEJDET MED SAGEN SIDEN SENESTE REDEGØRELSE

9 anlagte retssag mod dels Amagerbanken af 201 I AIS samt Garantifonden for Indsky dere og Investorer afsluttet. Det er i denne forbindelse parterne imellem i januar måned 2012 meddelt Køben havns Byret, at hver part efter fælles overenskomst bærer egne omkostninger. Der er i denne forbindelse anvendt Ca. 20 timer. Som tidligere anført havde det efter udsendelse af redegørelse i medfør af konkurslo vens 125, stk. 2 vist sig, at der var aktiver, der ikke - som oprindeligt forudsat - kunne overdrages til Amagerbanken af 2011 AIS, hvilket blandt andet skyldtes en kombination afforkøbsrettigheder, modregningsadgang, uoverdragelighed eller i nog le tilfælde vedhængende forpligtelser, der gjorde, at den reelle værdi af aktivet viste sig at være negativ. Konkursboet har drøftet disse forhold med Amagerbanken af 2011 AIS, og der er opnået enighed om håndteringen af disse aktiver. Konkursboet har fortsat arbejder med at afstå disse aktiver, hvilket har nødvendiggjort dels undersøgelser vedrørende de pågældende aktivers værdi, dels undersøgelse vedrørende forkøbsretsprocedurer mv. Det er kuratorernes forhåbning, at de omhandlede aktiver vil kunne afstås inden for de næste 3-6 måneder. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 80 timer. 4. Undersøgelser vedrørende omstødelige forhold. Kuratorerne har færdiggjort en nærmere gennemgang af den økonomiske udvikling i Amagerbanken Aktieselskab op til konkursen. Dette arbejde har medført, at der skulle foretages en konkret gennemgang af et stort antal transaktioner foretaget i løbet af andet halvår 2010 samt den del af 2011, der var forløbet frem til konkursdekretets afsigelse den 7. februar Undersøgelserne har været komplicerede og har omfattet et betydeligt og i nogle til fælde særdeles kompliceret materiale. Kuratoreme har identificeret forhold i relation til selskabets tidligere direktør, der fratrådte i efteråret 2010, herunder den i denne forbindelse indgåede fratrædelsesord SIDE 9/13

10 7. JUNI 2012 ning, der efter kuratorernes opfattelse berettiger enten et tilbagesøgningskrav og/eller et omstødelseskrav. Der er i december måned 2011 indledt retssag i denne forbindelse. Videre er der indledt retssag vedrørende et yderligere forhold, ligesom der er indgået et antal suspensionsaftaler. Herudover er en række konkrete større og særdeles komplicerede engagementer nemgået med henblik på dels at konstatere, om der kunne være forhold, der kunne gi ve anledning til omstødelse og dels efterfølgende kunne give anledning til at overveje at udfærdige meddelelse i medfør afkonkurslovens 110, stk. 4. Arbejdet hermed har været endog meget betydeligt og har omfattet en række særdeles komplicerede problemstillinger. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 950 timer i perioden. Undersøgelser vedrørende mulig meddelelse til politiet, jf. konkurslovens 110, stk. 4. Kuratoreme har i samarbejde med Amagerbanken af 2011 AIS gennemgået en række oplysninger om enkeltengagementer mv. Tilsvarende har kuratoreme gennemgået den af Advokat Jens Christensen i marts måned 2012 afleverede undersøgelse omkring en række nærmere beskrevne forhold i Amagerbanken Aktieselskab. Baseret på det til dato udførte arbejde er det kuratoremes vurdering, at det vil være nødvendigt at foranstalte en række yderligere supplerende undersøgelser med henblik på at afdække, om der skal gives meddelelse til Statsadvokaten for Særlig økonomisk Kriminalitet for at vurdere, hvorvidt en række konkrete forhold kan give anledning til at opstarte en egentlig strafferetlig efterforskning. Kuratoreme har i denne forbindelse været i dialog med såvel Amagerbanken af 2011 AIS, Finansiel Stabilitet AIS, Finanstilsynet som Statsadvokaten for Særlig misk Kriminalitet. gen økono Da arbejdet hermed har vist sig at være mere omfattende og kompliceret end først antaget, er det for nuværende uklart, hvornår arbejdet vil være afsluttet, men forvent ningen er, at en afklaring vil foreligge i andet halvår SIDE 10/13

11 Der er i perioden anvendt anslået 400 timer i denne forbindelse. hos Amagerbanken af2ol I AIS. aktuelt et tilgodehavende i form af et muligt krav på en positiv købesumsregulering 6. Som det fremgår ovenfor under beskrivelsen afkonkursboets aktiver, har konkursboet I konsekvens heraf har afviklingen af Amagerbanken af 2011 AIS betydelig interesse SIDE 11/13 der er beskrevet i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, dateret den 7. bende drøftelser med Finansiel Stabilitet AIS og Amagerbanken af 2011 A/S vedrø ber 2011, herunder fortsatte forhold vedrørende lejemål og kontraktforhold samt lø rende en række forhold. juni 2011 samt redegørelse i medfør afkonkurslovens 125, stk. 3, dateret 7. decem En række yderligere supplerende spørgsmål, der er opfølgning på de arbejdsopgaver, Der er i denne forbindelse anvendt anslået 450 timer i perioden. Gennemgangen af denne rapport er herudover sket dels med henblik på at vurdere en række forhold med betydning for fordringsprøvelsen i konkursboet, dels med henblik andre samt med henblik på at kunne inddrages i boets løbende arbejde med undersø gelserne af mulige strafbare forhold,jf. bestemmelsen i konkurslovens 110, stk. 4. på at vurdere rækkevidden og omfanget af et muligt erstatningskrav mod ledelse eller til kuratorernes egne foreløbige konstateringer. række forhold vedrørende Amagerbanken Aktieselskab og afstemme konklusionerne ser, og i denne forbindelse har kuratorerne også anvendt betydelige ressourcer på at Baseret herpå har der været en tæt og løbende dialog omkring de løbende undersøgel gennemgå den af Advokat Jens Christensen udfærdigede advokatundersøgelse af en ve omkostningsmæssige konsekvenser, der vil have en negativ påvirkning. Imidlertid vil et eventuelt sagsanlæg og et positivt resultat heraf have en positiv på virkning på den skyldige købesumsregulerings størrelse, og et negativt resultat vil ha en overdragelse af de mulige erstatningskrav fra det senere konkursramte Amagerbanken Aktieselskab til Amagerbanken af2ol I AIS. Overdragelsesaftalen, der blev indgået i dagen op til konkursen medførte blandt andet og betydning for konkursboet. Arbejdet hermed er kompliceret og omfangsrigt.

12 Der er i denne forbindelse anvendt anslået 75 timer. respondance samt telefoniske drøftelser mv. Der er i denne forbindelse anvendt anslået 425 timer. med Amagerbanken af 2011 AIS, kuratormøder, andre møder og en omfattende kor 8. Andre bobehandlingsmæssige opgaver, herunder afholdelse af løbende statusmøder SIDE 12/13 følgning på de gennemførte omstødelsessager, dels med undersøgelser om strafbare forhold Det forventes, at de samlede bobehandlingsomkostninger vil være betydelige, idet der fort samt en række øvrige komplicerede forhold. sat udestår et meget omfattende arbejde dels med prøvelse af anmeldte krav, dels med op Det skal dog fremhæves, at dette er forbundet med betydelig usikkerhed, idet resultatet af afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S og omkostningerne herved indtil videre er for bundet med en naturlig og væsentlig usikkerhed. De for nærværende foreliggende oplysninger om beregningen af den skyldige købesumsregulering samt muligheden for at reducere i de reserverede opgjorte bestridte fordringer gør det med kuratorernes øjne sandsynligt, at der til konkursboet vil kunne blive udbetalt et ikke uvæsentligt beløb, jf. den indgåede earn-out aftale. Resultatet af disse eksterne undersøgelser vil indgå i konkursboets vurdering af disse krav. afventet udfaldet af de nu afsluttede eksterne undersøgelser. En del af disse undersøgelser, herunder nærmere vurdering af anmeldte erstatningskrav, har kan ske. juridiske problemstillinger, der skal afklares forinden endelig fastlæggelse af passivsiden Der udestår for en væsentlig del af de større anmeldte kreditorkrav en række komplicerede, på 84,4% til godkendte ikke efterstillede krav. skab under konkurs vil blive, jf. lov om finansiel stabilitet, udbetalt en minimumsdividende Baseret på den nu endelige værdiansættelse, jf. vurderingsrevisorernes værdiansættelses rapport fra juni 2011 kan det konstateres, at der til kreditorerne i Amagerbanken Aktiesel 7. JUNI 2012

13 København, den 7. juni 2012 Århus, den 7. juni 2012 SIDE rerne den 7. december Næste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 vil være at udsende til kredito Advokat Jørgen Holst

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8914888 BOR Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Fjordbank Mors A/S under konkurs Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BORIDER/bam Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDER/barn Redegørels

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/arn Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus~ - Redegørelse i

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/MBI/MDK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BORIKRM/JEK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schinith

Advokatfirmaet Poul Schinith Ti! kreditorerne Direkte: 72 30 73 04 3.nr.: 89-9149 BOR/bam am@poulschmith.dk Telefax: 33 1561 15 Sekr.: Anette Myhre Dato; 18. februar 2011 Adv. Boris Frederiksen www.poulschmith.dk mail@poulschmith.dk

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 J.nr.: 8915383 BOR/am Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers - SKS 60-5281/2012 Konkursdag: 23. april 2012 Fristdag: 23. april 2012

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr Kurator Advokat Kurt Siggaard Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5964-0001 CHE/LHH 19. september 2013 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20468/2012

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE/pb Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkursiovens 125, stk. 2 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten I Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved sorn kurator i ovennvnte konkursbo fremkomme

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 109725/220 CHE/AKR 14. august 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS 41-20215/2017 Nicehome ApS CVR nr. 35867236 Skyldnerens

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

BOOPGØRELSE. SKS nr /2012. KK Engineering Europe A/S under konkurs. Auningvej 89 C Allingåbro. CVR nr

BOOPGØRELSE. SKS nr /2012. KK Engineering Europe A/S under konkurs. Auningvej 89 C Allingåbro. CVR nr Søren Skov Advokat ssk@holst-law.com T +45 8934 1168 J.nr. K5959-0001/220 SSK/BLJ Februar 2015 BOOPGØRELSE SKS nr. 60-5216/2012 KK Engineering Europe A/S under konkurs Auningvej 89 C 8961 Allingåbro CVR

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009 Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009 1. Insolvensplan indsigelse mod bekræftelse af planen Forbundsdomstolen har med kendelse af 5. februar 2009 (modtaget af

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. september 2011 (J.nr. 2011-0024407).

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Finanstilsynet Juridisk Kontor Aarhusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag til ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Aktieselskabet af 12. april 1989 (tidl. Tæppeland-Jensen Tæpper A/S) under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SAGSNR. SKS 242/2013: AKTIESELSKABET AF 12. APRIL 1989 UN- DER KONKURS,

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere