Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011"

Transkript

1 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011

2 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors A/S under konkurs. Finansiel Stabilitet har ønsket at offentliggøre et uddrag heraf, idet den fuldstændige opgørelse indeholder personfølsomme oplysninger. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og kurator v/ advokat Boris Frederiksen påtager sig intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med offentliggørelse af nærværende resumé. Der henvises til uafhængig revisors erklæring og konkursboets forbehold som er gengivet fra den fuldstændige opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 1

3 Ledelseserklæring Fjordbank Mors af 2011 A/S har i samarbejde med Fjordbank Mors A/S under konkurs v/ kurator, advokat Boris Frederiksen, beregnet den korrigerede dividendeprocent. Finansiel Stabilitet A/S har tiltrådt denne. Grundlaget for opgørelsen af den korrigerede dividendeprocent har væsentligst omfattet vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport, anmeldte krav i henhold til proklamaliste, registreringer i konkursboets gældbog og bankens bogføring. Den korrigerede dividendeprocent er efter vores opfattelse baseret på de på nuværende tidspunkt opdaterede oplysninger af betydning for beregningen. Som det fremgår, er der usikkerhed knyttet til opgørelsen af forpligtelser, der endnu ikke er prøvet. Der er herudover knyttet en usikkerhed som beskrevet i kurators forbehold på side 4. Til belysning af følsomheden i beregningen skal nævnes, at en ændring af forpligtelserne med 117 mio. kr. vil ændre dividendeprocenten med 1 %-point. Bjergby, den 19. december 2011 Fjordbank Mors af 2011 A/S John Andy Madsen adm. direktør I bestyrelsen Ole Lyngh Jørgensen Niels Tørslev Visti Ørnekoll Nielsen formand næstformand Niels Olsen Johannes Veje Claus Josefsen medarbejdervalgt medarbejdervalgt 2

4 Den fuldstændige opgørelse af korrigeret dividendeprocent er forsynet med følgende erklæring: "Uafhængig revisors erklæring Til Bestyrelsen i Fjord Bank Mors af 2011 A/S Vi har efter aftale gennemgået den af Fjordbank Mors af 2011 A/S udarbejdede opgørelse af den korrigerede dividendeprocent, side Opgørelsen er udarbejdet i henhold til lov om finansiel stabilitet 16 g og de beskrevne principper, jf. afsnittet "Generelle bemærkninger og forudsætninger" nedenfor. Bankens ledelse har ansvaret for opgørelsen af den korrigerede dividendeprocent. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om den udarbejdede opgørelse. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (RS 3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at opgørelsen af den korrigerede dividendeprocent er udarbejdet i overensstemmelse med de beskrevne principper og det foreliggende grundlag. Arbejdet har omfattet stikprøvevis gennemgang af grundlaget for opgørelsen af bankens forpligtelser, herunder sammenholdelse med proklamaliste og gældbog, stikprøvevis gennemgang af foretagne modregninger samt gennemgang af opgørelsen af den korrigerede dividendeprocent, herunder sammenhæng til den af vurderingsrevisorerne afgivne værdiansættelsesrapport. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at den korrigerede dividendeprocent i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med de beskrevne principper og det foreliggende grundlag. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i grundlaget for opgørelsen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i efterfølgende afsnit 1-6, omtale i ledelsespåtegningen samt til kurators forbehold på side 4, hvoraf fremgår, at der er knyttet usikkerhed til grundlaget for opgørelsen af bankens forpligtelser, idet disse endnu ikke alle er prøvet. Usikkerheden kan være væsentlig og være positiv eller negativ i forhold til opgørelsen af den korrigerede dividendeprocent. Aalborg, den 19. december 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Rhod Søndergaard statsaut. revisor Elis Jochumsen statsaut. revisor" 3

5 Den fuldstændige opgørelse af korrigeret dividendeprocent er forsynet med følgende forbehold: "Konkursboets forbehold Konkursboet ved kurator, advokat Boris Frederiksen, har bistået Fjordbank Mors af 2011 A/S med oplysninger om de i konkursboet aktuelt anmeldte fordringer samt bistået i forbindelse med tilrettelæggelsen af principperne for den forudsatte måling af de passiver, der indgår i beregningen af den korrigerede dividende. Det bemærkes, at beregningen ikke indeholder konkursboets endelige vurdering af bankens passiver pr. 23. juni 2011, herunder de krav, som er anmeldt overfor Fjordbank Mors af 2011 A/S med henblik på via dividendebetalingerne at opnå andel i købesummen. Det forudsættes således, at der beregnes en ny korrigeret dividendeprocent eller foretages kontantberigtigelse, såfremt de i balancen anførte bruttopassiver i forbindelse med prøvelsen af fordringer reduceres. Det bemærkes tilsvarende, at notatet ikke indeholder konkursboets endelige vurderinger eller konklusioner i relation til de modregningsproblemstillinger, som skal håndteres i forbindelse med den endelige berigtigelse af købesummen mellem Fjordbank Mors af 2011 A/S og Fjordbank Mors A/S under konkurs. De fastlagte retningslinjer har således alene til formål at sikre, at de omhandlede problemstillinger i forbindelse med vurderingsrevisorernes rapport og beregningen af en korrigeret dividendeprocent håndteres på en måde, som sikrer mulighed for gennemførelse af den fornødne regulering parterne imellem, når modregningsproblemstillingerne er endeligt afklarede, og når krav og modkrav er behørigt prøvede og fastlagte. Tilsvarende indeholder notatet heller ikke nødvendigvis en konklusion på om visse aktiver, hvortil der er knyttet et passiv, er overdraget, jf. forudsætningen om at aktiver med "negativ værdi" ikke nødvendigvis er omfattet af overdragelsen. Endeligt bemærkes, at der ikke ved notatet er taget stilling til, om overdragelsesaftalen eller den fastsatte berigtigelsesform kan indeholde delelementer, der kan være omstødelige. København, den 19. december 2011 Kurator, advokat Boris Frederiksen" 4

6 Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 1. Indledning Fjordbank Mors af 2011 A/S (FM) har efter aftale med Finansiel Stabilitet A/S (FS) udarbejdet nærværende opgørelse af korrigeret dividendeprocent baseret på vurderingsrevisorernes (Beierholm og Deloitte) måling af aktiver, og på kurators og FM's opgørelse og måling af forpligtelser i forbindelse med værdiansættelsen i henhold til lov om finansiel stabilitet 16 g. Nedenfor i afsnit 2-5 er beskrevet generelle principper for opgørelsen af den korrigerede dividendeprocent, herunder principper for modregning m.v. KPMG har foretaget gennemgang af den af FM udarbejdede opgørelse af den korrigerede dividendeprocent, jf. revisorerklæringen på side 3. Endvidere henvises til konkursboets forbehold på side Baggrund Fjordbank Mors blev taget under konkursbehandling den 27. juni 2011, kl. 07:50, på baggrund af en af bankens ledelse indgivet konkursbegæring. Skifteretten i Holstebro udpegede advokat Boris Frederiksen, som kurator i konkursboet, jf. udskrift af retsbogen for skifteretsmødet den 27. juni Banken havde den 26. juni 2011 indgået aftale med en af FS stiftet dattervirksomhed, Fjordbank Mors af 2011 A/S (CVR-nr ), om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4B i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III), med virkning pr. den 24. juni 2011 kl. 00:01. Overdragelsesaftalen var alene betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne, hvilke godkendelser forelå om aftenen den 26. juni 2011, hvorefter overdragelsesaftalen var endelig. Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige bankens aktiver, bortset fra aktiver med reel negativ værdi. Overdragelsen omfattede således bankens kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavende skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver. Købesummen for aktiverne blev i henhold til overdragelsesaftalen foreløbigt fastsat til kr., jf. herved lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 2 og 3. Købesummen blev foreløbigt berigtiget ved overtagelse af ikke-efterstillede gældsposter for i alt kr. og ved mellemregning mellem køber og sælger af den resterende købesum på kr. De overtagne gældsposter består af foranstillede krav, jf. konkurslovens 94 og 95, samt i alt 73,6 % af de simple kreditorer, jf. konkurslovens 97. Beløbet på kr. fremkom som den beregnede dividendeværdi for de simple krav baseret på de foreløbigt opgjorte værdier af aktiver samt de foreløbigt opgjorte passiver. Det fremgår af overdragelsesaftalens pkt. 11.1, at den endelige værdiansættelse af de overdragne aktiver fastsættes af to statsautoriserede revisorer, jf. lov om finansiel stabilitet, 16 g, stk. 9. 5

7 Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent Den endelige købesum kan dog blive forhøjet med et eventuelt nettooverskud hos køber (Fjordbank Mors af 2011 A/S) i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter eller ved likvidation af selskabet, jf. lov om finansiel stabilitet, 16 g, stk Sammenfatning vedrørende den korrigerede dividendeberegning Den foreløbige dividende pr. 23. juni 2011 blev opgjort således: mio. kr. Aktiver før modregninger og mellemregning Modregninger -566 Mellemregning -250 Fortrinsstillede forpligtelser -106 Aktiver til dækning af simple krav Passiver før modregninger Modregninger -566 Fortrinsstillede forpligtelser -106 Forpligtelser, der dividendebelastes Foreløbig dividendeprocent 73,6% Den korrigerede dividende er opgjort således: Aktiver før modregninger Ikke-overdragne aktiver -63 Modregninger -634 Fortrinsstillede forpligtelser -78 Aktiver til dækning af simple krav Passiver før modregninger Forpligtelser vedrørende ikke-overdragne aktiver -63 Modregninger -634 Fortrinsstillede forpligtelser -78 Forpligtelser, der dividendebelastes Korrigeret dividendeprocent 86,0% 4. Generelle forudsætninger for opgørelsen af den korrigerede dividendeberegning Principperne for vurderingen af aktiver er fastlagt i lov om finansiel stabilitet. Dette indebærer blandt andet, at vurderingsrevisorerne ikke skal vurdere krav rettet mod Garantifonden for indskydere og investorer eller aktiver, som efterfølgende er indskudt af FS i Fjordbank Mors af 2011 A/S. 6

8 Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent Fjordbank Mors af 2011 A/S' økonomiafdeling og kreditkontor har stillet afstemt og specificeret regnskabsgrundlag til disposition vedrørende overdragne aktiver i henhold til overdragelses- og åbningsbalance pr. 23. juni I overdragelsesaftalen af 26. juni 2011 fremgår af afsnit 10, hvilke gældsforpligtelser, som overdrages. Der foretages flere henvisninger til konkursloven, der generelt kan anvendes som referenceramme. Kurator har oplyst, at gældsforpligtelserne til brug for dividendeberegningen skal omfatte alle anmeldte krav overfor Fjordbank Mors af 2011 A/S samt kendte forpligtelser, der helt eller delvist er overtaget af Fjordbank Mors af 2011 A/S, jf. lov om finansiel stabilitet 16 h, stk Det skal anføres, at der den 27. juni 2011 er udstedt præklusivt proklama for Fjordbank Mors af 2011 A/S. Krav anmeldt herunder er af Fjordbank Mors af 2011 A/S registreret på en særskilt liste, Proklamalisten. Proklamalisten for Fjordbank Mors af 2011 A/S er en delmængde af gældbogen for Fjordbank Mors A/S under konkurs. Ikke alle krav rejst overfor Fjordbank Mors af 2011 A/S er på nuværende tidspunkt tilsvarende anmeldt i konkursboet. Dette forhold er der taget hensyn til ved beregning af den korrigerede dividendeprocent. Forpligtelserne i dividendeberegningen omfatter de prøvede fordringer i henhold til gældbogeniproklamalisten. Efterprøvningen af anmeldte krav er imidlertid ikke afsluttet på nuværende tidspunkt, hvorfor forpligtelserne fortsat vil være forbundet med usikkerhed. For at sikre at der ikke udbetales en for høj dividende på nuværende tidspunkt, er forpligtelserne opgjort ud fra anmeldte bruttokrav. Modregning sker ud fra de principper, som er gældende i konkurslovgivningen og lov om finansiel stabilitet, og f.eks. ikke de kriterier, som er gældende ved aflæggelse af bankens årsregnskab. Dette indebærer, at fordringer på banken er modregnet i forpligtelser, såfremt de begge var etableret senest den 23. juni 2011 og i øvrigt opfylder de almindelige regler for modregning. Det følger endvidere af konkurslovens 42, stk. 4, at modregning ikke kan ske, hvis bankens krav mod fordringshaver er erhvervet under omstændigheder, som må sidestilles med en omstødelig betaling. Det fremgår endvidere af overdragelsesaftalen af 26. juni 2011, at Fjordbank Mors af 2011 A/S overtager forpligtelser, som kan udlignes ved netting ved slutafregning, i henhold til kapital 18 a i værdipapirhandelsloven, i en tilhørende fordring. 5. Opgørelse af aktiver Med hensyn til målingen af aktiver henvises til vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport dateret den 9. december Opgørelse af forpligtelser Indregnede forpligtelser i forbindelse med beregningen af den korrigerede dividendeprocent er som hovedregel medtaget som de er anmeldt, uagtet at passivsiden indeholder krav, som muligvis vil kunne konkursreguleres, eller krav, som af Fjordbank Mors af 2011 A/S og Fjordbank Mors A/S under konkurs senere måtte blive afvist som uberettigede. Det forudsættes således, at købesummen senere berigtiges endeligt mellem parterne, når passivsiden (herunder berettigelsen af omtvistede modregninger) er behørigt efterprøvet og opgjort. En sådan efterregule- 7

9 Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent ring/berigtigelse forudsættes at ske ved Fjordbank Mors af 2011 A/S' udbetaling af yderligere a conto dividende eller ved kontantbetaling til Fjordbank Mors A/S under konkurs. Opgørelsen af forpligtelser er baseret på følgende: Udgangspunktet har været bankens bogføring pr. 23. juni Med henblik på at afdække anmeldte eller kendte krav, som ikke er medtaget i bogføringen er der foretaget en analyse af følgende: Proklamaliste, krav anmeldt hos Fjordbank Mors af 2011 A/S. Gældbog, krav anmeldt hos kurator. Bankens økonomiafdelings liste over krav, der vedrører perioden før den 23. juni Der er foretaget en samkøring af ovennævnte lister med henblik på sikring af, at krav ikke er medtaget flere gange. Alle konstaterede forpligtelser, som ikke allerede er bogført af banken, er medtaget som en regulering til de opgjorte forpligtelser. Generelt er alle eventualkrav vurderet og indregnet i beregningen af den korrigerede dividendeprocent. 8

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 I sag nr.: AR2012.0585 Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF mod Moesgaard Meat 2012 A/S Naurvej 17 7500 Holstebro CVR Nr.: 34619069 Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 Dommer: Næstformand,

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere