Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl Indkaldelsen inde i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet"

Transkript

1 Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71

2 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen Næstformand Thorkil Thomsen Kasserer Palle Larsen Brofoged Arne Kjær Sekretær Preben Nielsen Al post sendes til: Motorbådsklubben "WEST" Bådehavnsgade 27, Ad vej København SV Tlf..: Redaktion: Ansvh. Kurt Børgesen Preben E. Nielsen Mosede Højvej 55, 2670 Greve Bladet udkommer 3 til 4 gange pr. år. Deadline: 1. april - 1. sept dec. Tryk: Københavns Amt Medieværkstedet, Aktivitetscentret i Ishøj Industriskellet 11, 2635 Ishøj Tlf..: lokal 27 Bestyrelsesmøder afholdes som flg.: 2 I DETTE NUMMER: Indkaldelse til Ordinær GF 5 Forslag til forretningsorden på GF 6 Forslag til husorden 7 Referat fra GF den 17/ Referat fra GF den 27/ Referat fra GF den 22/ Driftsbudget Prisliste Konsekvensberegning 24 Slusetider 26 WEST INN 27 JAN - APRIL OG SEPTEMBER - NOVEMBER sidste lørdag i måneden kl MAJ, JUNI OG AUGUST sidste torsdag i måneden kl Der afholdes ikke møde i juli. DECEMBER 2006 lørdag d.16. kl

3 FORMANDEN HAR ORDET Vinteren har sluppet sit tag, isen er forsvundet. Nu skal bådene klargøres så de kan komme i vandet søndag d. 7.maj 2006, kranen er bestilt. Det har været et begivenhedsrigt år, nye vedtægter som måtte have to generalforsamlinger for at blive vedtaget, - det lykkedes at få opdateret vedtægterne, så vi nu er klar til at se fremtiden i øjnene med mulighed for at udvikle klubben. Det er med stor tilfredshed jeg konstaterer, at vi nu er medlem af en landsdækkende sejlerorganisation. Umiddelbart er der ikke den store forandring for det enkelte medlem udover, at vi nu har ret til at ligge ved dansk sejlunions bøjer, som er udlagt på gode ankerpladser rundt om i Danmark. Vi modtager også medlemsblandet som omhandler alt om sejlads, nogen mener nok, at der stå meget om konkurrence sejlads. Det er nu op til os selv at sikre at breddesporten og tursejladsen kommer i højsædet. Der er mange i organisationen som trækker i den retning. Det er rart, at kunne søge viden om områder man vil besøge ved planlægning af sommertogtet. Det er endvidere besluttet, at alle både der er medlem i West skal være kollektivt ansvarsforsikrede gennem klubben. I praksis betyder det, at medlemmerne ikke selv skal forny ansvarsforsikringen 2007 det vil blive ordnet af klubben. Generalforsamlingen afholdes d. 30. april 2006, kl. 10,00 i klubhuset, dagsordenen ses i bladet, regnskabet fremsendes i næste uge sammen med indkomne forslag. Jeg skal opfordre alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen så vi sammen kan tegne fremtiden for WEST. Vel mødt! Kurt Børgesen 3

4 SØSÆTNING SØNDAG DEN 7 maj kl Det er sidste år hvor hver bådejer, inden søsætningen, skal vise den lovpligtige ansvarsforsikring til bestyrelsen. (Brofogeden). Husk at opsige jeres nuværende ansvarsforsikring for ikke at have dobbelt ansvar. Den nye kollektive forsikring er gældende fra 1. jan Alle både skal være i yachtmæssig forsvarlig stand, jfr. 7. stk. 1 Morgencomplet kr. 25,00 fra kl.8.00 Bestyrelsen Standerhejsningen Søndag den 9. april kl Sidste år prøvede vi at at ændre denne begivenhed til kl. 16. Vi prøver igen i år. Grunden er, at vi efter denne begivenhed kan hygge os sammen over lidt godt at spise. Vor kantine bestyre vil dække op med en rigtig god ret til en rimelig pris. For at der skal være nok til alle, bedes I skrive jer på listen i klubhuset, eller ringe til kantine bestyreren i åbningstiden på Så vil der blive sørget for at der er en ren tallerken til jer. Velbekomme 4

5 SØSÆTNING SØNDAG Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 30. APRIL 2005 kl. 10,00 i vort klubhus, fiskerhavnen, Bådehavnsgade 27, 2450, SV. Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Godkendelse af referater 5. Formandens beretning 6. Regnskab Ydelser og budget Valg til bestyrelsen a) Kasserer. Palle Larsen (Villig til genvalg) b) Bestmedl. Preben Nielsen (modtager ikke genvalg) c) Bestmedl. Arne Kjær ( villig til genvalg) d) Valg af suppleant Vagn O. Andersen 9. Valg af int. revisor Holger Nørdam (Villig til genvalg) 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt Kun medlemmer og ægtefæller der ikke står i restanceforhold til klubben har adgang til generalforsamlingen. Stemmekort udleveres ved indgangen, mod forevisning af gyldig kvittering for På bestyrelsens vegne 5 Preben (sekretær)

6 6

7 7

8 Referat af Generalforsamlingen den 17. april Kl Der var fremmødt 23 medlemmer. 16 A-medlemmer, 5 B-medlemmer og 2 Hustrumedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Godkendelse af referat 4. Formandens beretning 5. Regnskab og budget 6. Fastlæggelse af ydelser 7. Valg til bestyrelsen: a) Formand Knud Müller ( Modtager ikke genvalg) (Bestyrelsen foreslår Kurt Børgesen) I tilfælde af valg, skal der vælges kasserer b) Bestyrelsesmedlem Bruno Christoffersen ( Modtager ikke genvalg) c) Eventuel valg af kasserer d) Valg af suppleant ( P.t. kun en, da Arne Kjær er indtrådt i bestyrelsen) 8. Valg af revisor Holger Nørdam ( modtager genvalg) Valg af revisorsuppleant Steen Grothe (modtager genvalg) 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Formanden bød velkommen og bad forsamlingen om at mindes vort medlem Flemming Bendstrup, der var afgået ved døden. Forsamlingen rejste sig med 1 min stilhed. Derefter foreslog formanden Busser (Steen Grothe) som dirigent. ad 1: Steen Grothe (Busser) blev enstemmigt valgt. Busser takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen. Der var indkommet 2 forslag, hvilket fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen. Disse vil blive behandlet under punkt 9. Herefter blev dagsordenen godkendt af forsamlingen. Dirigenten bad om forslag til stemmeudvalg. ad 2. Torben og Holger blev foreslået og valgt. ad 3. Dirigenten spurgte om generalforsamlingen kunne godkende referatet der var udsendt med indkaldelsen. Det blev enstemmigt godkendt. ad 4. Formanden (Knud Müller) indledte sin beretning med at redegøre for klubbens medlemsantal. I dag er vi 84 medlemmer, 8 fordelt med 38 A-medlemmer, 19 B- medlemmer, 3 hustrumedlemmer og 24 interessemedlemmer. I forhold til sidste år er

9 det en tilfredsstillende fremgang. Derefter redegjorde formanden om kantinens situation. Vi havde haft en del problemer med sygefravær af en ansat marketender. Men nu har vi fået kontakt med Reider Hermann, der indtil nu, har gjort et glimrende stykke arbejde. Formanden udtrykte ønske om,at medlemmerne støttede Reider med at benytte kantinen, hvilket var nødvendigt for at det hele kunne løbe rundt. Der har været foretaget hovedrengøring i år. Denne rengøring har været meget begrænset, idet Reider har løbende foretaget en glimrende rengøring. I løbet at vinteren har vor brofoged Arne sat nye låse på vore elstanderne. I forbindelse med søsætningen, vil der blive en omplacering af en del både. Det er nødvendigt, idet det ikke kan være rigtigt at små både ligger på store pladser og omvendt. I forbindelse hermed, vil det også være nødvendigt at flytte lidt rundt på elstanderne. I Lænsepumpen er dette beskrevet. Formanden henviste til,at bestyrelsen arbejder med en associeringsaftale med Dansk Sejlunion, for at få hjælp og støtte på en professionel måde. Dette vil betyde, at såfremt vi skal være fuldgyldige medlemmer, må vi tilpasse vore vedtægter. Dette arbejder bestyrelsen videre med. Disse vedtægtsændringer skal selvfølgelig endeligt godkendes på en generalforsamling. Der bliver selvfølgelig ingen endelig optagelse i DSU før det er vedtaget på en GF. På broerne er der placeret redningstiger for hver 20 meter. Disse stiger bedes medlemmerne sørge for, ikke blev flyttet. Der skulle jo gerne være en mulighed for, at eventuelle søgående personer har mulighed for, at komme på land igen. Disse stiger er også et krav fra Dansk Sejlunions side. ApS s har indfriet et kr. lån til Københavns havn. Det havde ikke været helt let at havnen til at acceptere indfrielsen. Det har betydet, at omkostningerne til brolejen er blevet sænket. Det sparede beløb har bestyrelsen besluttet at hensætte til reparationer og vedligeholdelse. Det kan godt blive en kostbar affære med reparation af broerne. I øjeblikket arbejder ApS s med at udarbejde en pæleormsrapport til Københavns Havn, hvilket de har krævet. Er der pæleorm, skal brokonstruktionerne udskiftes. Generelt må jeg sige, at der ikke er nogen presserende reparationer nødvendig. Det eneste der ligger og venter, er endnu en bro ved slæbestedet, således at der er en bro på begge sider. Den skulle gerne blive lavet i løbet at denne sommer. Skurvognen ligner et væltet lokum indvendigt. Derfor vel der blive ryddet op. Denne oprydning står Bruno for. Oprydningen vil blive foretaget søndag den 24. April. Dem der kender ham ved, at har man ikke orden i sine ting og hvis ikke tingene er tydeligt mærket med navn, vil de forsvinde for evigt. Som et nyt initiativ, har Kurt udarbejdet en liste hvorpå I kan opgive jeres E- mailadresse. Det er til brug for at informere jer om aktiviteter i klubben. Det skal bruges som en reminder ved diverse aktiviteter. 9 Vedrørende Lænsepumpen, så vil jeg gerne rose Preben for det arbejde han udfører. Da jeg læste den sidste udgave, sagde jeg til bestyrelsen. Det er ikke ret meget jeg behøver at sige til generalforsamlingen, Det står næsten alt sammen i bladet. En rigtig

10 stor ros til dig Preben. Sluselavet har fremsendt en vagtliste til uge 35, hvorpå West -medlemmerne kan skrive sig på som brovagter. Da er det vores tur til at åbne og lukke slusen. Nærmere oplysninger fremgår af listen. Jeg vil slutte nu og takke den siddende bestyrelse, de foregående bestyrelser igennem de sidste 20 år. Det har været nogle begivenhedsfulde år. Dirigenten spurgte om der var kommentarer: Torben bad om ordet for at kommentere listerne med adresser. Han foreslog at når man kunne sende mails, kunne man vel også sende SMS til os der ikke har en mailadresse. Derudover så er der det med Dansk Sejlunion. Der blev sagt at det koster næsten ingen ting. Hvorfor bruger vi ikke DMU, som vi har brugt før. Vi afskrev jo DMU fordi det var så dyrt. Formanden svarede, at med hensyn til SMS, så må jeg sige at det havde vi ikke tænk på. God ide. Normalt vil vi jo sende ud via vort blad. Med hensyn til prisen for DSU, så står prisen i bladet. Det er så vidt jeg husker kr. 61,00 pr A og B medlemmer. Med hensyn til DMU, så er det efter min opfattelse en hensygnende skude. Der er ikke ret mange medlemmer. De fleste af dem er enkeltpersoner. Torben fortsatte: Jeg er selv medlem af DMU, der får vi også et blad. Det koster 270 kr. pr. år. Inklusiv ansvarsforsikring på båden. Ligegyldig hvor stor eller lille den er. Det var bare det jeg vil sige. Dirigenten bad om yderligere kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning. Det var der ikke. Derefter gik man over til afstemning af formanden beretning. Den blev enstemmigt godkendt. ad 5. Herefter gav dirigenten ordet til Kassereren vedrørende regnskab og budget. Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt. Han indledte med at gøre opmærksom på, at der var en væsentlig forskel fra sidste år. Nemlig at regnskabet i år er UNDERSKREVET af klubben kritiske revision. Det er jo en god ting. Endvidere af kasserer og formand,samt af hele bestyrelsen. En anden ændring er, at regnskabet er blevet påtegnet med en revisionspåtegning, idet den registrerede revisoren er blevet udskiftet. Den gamle revisor ude på Amager var blevet al for dyr. Tidligere kostede revisoren kr , med den ny er prisen reduceret til kr Dirigenten sagde: Det var de tørre tal. Er der nogen der ønsker ordet?.. 10 Torben: Der er noget jeg ikke forstår. Her har vi indtægter hvor der står minus foran tallene. Det burde være plus. Derefter er der noget jeg

11 slet ikke forstår. Der er noget der hedder Web-hotels. Kassereren. Vedr. + og -, så er det et bogføringsmæssigt system der gør det. Jeg kan godt forstå at du undre dig. Vedr. WEB-hotels, så er det en udgift til Internettet vi er opkoblet på. Det er bare et moderne navn. Det er også udgifterne til vor hjemmeside. Flemming: kommenterede at indtægterne på ølsalget var faldet. Det skyldtes selvfølgelig at der ikke var en vekselkasse mere. Var det ikke bedre, at have kassen, selv om det skulle koste foreningen kr. 500,00 i underskud. Det stod efter hans mening, ikke i forhold til det mindre ølsalg. Derefter satte dirigenten punkt 5 til afstemning. Enstemmigt vedtaget. ad 6. Dirigenten gav igen ordet til kassereren der sagde: Der var ingen planer om ændring af ydelser for regnskabsåret Det fremsendte forslag vedrørende ændring af kontingent og pladsleje, gælder først fra Af 7. Dirigenten oplyste, at ved valg til bestyrelse skal der vælge en ny formand i stedet for Knud Müller og der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Bruno Christoffersen. Bliver Kurt Børgesen valgt til ny formand, skal vi også have valgt en kasserer. Derefter skal der vælges en bestyrelsessuppleant, og endelig skal der vælges en kritisk revisor, og en revisorsuppleant. Vi starter fra en ende af: Valg af formand. Bestyrelsen har foreslået Kurt Børgesen. Er der andre forslag. Torben: Jeg vil meget gerne foreslå Bjørn som formand. Vi har jo en ganske udmærket kasserer. Det vil være synd at tage ham fra det udmærkede job han har. Bjørn: (Asger B. Munck) Takkede for tilliden men ønskede ikke at opstille. Dirigenten: Er der andre forslag. Det ser ikke ud til det. Kurt Børgesen blev valgt enstemmigt da ingen var imod. Der bringer os videre til valg af bestyrelsesmedlem i stedet for Bruno der ikke modtager genvalg. 11 Kurt Børgesen: Da det er to meget vigtige personer med et langt arbejde for klubben der forlader bestyrelsen. Derfor er det vigtigt at finde

12 nye personer der har været i klubben en del tid og som har ydet en del for klubben. Bestyrelsen vil derfor foreslå Thorkil Thomsen som nyt bestyrelsesmedlem. Dirigenter bad om flere forslag. Der var ingen modkandidater. Derved er Thorkil valgt til bestyrelsen. Kurt Børgesen: Som tidligere kasserer, hvor jeg har siddet i nogle år, har fået godt styr på økonomien. Det er derfor vigtigt at vi kan finde en person der kan gå ind og fylde den plads. Jeg har derfor spurgt Palle Larsen om han vil overtage den plads. Det har han sagt ja til såfremt det ikke er andre der brænder for at få pladsen. Dirigenten: Er der andre forslag. Det er der ikke. Palle er herefter enstemmigt valgt. Dirigenten: Så skal vi have valgt en suppleant til bestyrelse. Her har Kurt bedt om ordet. Kurt: Det er sådan,at det er en stor udskiftning i bestyrelsen, jeg vil derfor foreslå at Knud der har mange års erfaring i bestyrelsen vil gøre os en meget stor tjeneste at træde ind som suppleant. Dirigenten: Er der andre forslag. Det ser der ikke ud til. Knud er valgt som suppleant til bestyrelsen. Ad 8. Dirigenten: Så er vi nået til valg af revisor. Her har vi Holger Nørdum, der modtager genvalg. Kurt Børgesen: jeg vil gerne foreslå at Holger bliver genvalgt og at Steen Grothe bliver den anden revisor. Han er revisorsuppleant i øjeblikket, så vi skal have valgt en revisor mere. Dvs. at vi skal have valgt to revisorer. Dirigenten: (Steen Grothe) Takkede for valget og fastslog at Holger og Steen er enstemmigt valgt til kritiske revisorer. Dirigenten: Endelig skal vi have valgt en revisorsuppleant. Er der nogen forslag? Torben foreslog sig selv. Han havde jo været det før. Dirigenten forslog Bjørn som revisorsuppleant men han trak sig da Torben gerne ville. Da der ingen modkandidat var blev Torben valgt som revisorsuppleant. Ad 9. Dirigenten: Nu nærmer vi os enden. Jeg giver ordet til Kurt: Kurt. Disse ændringsforslag er sendt ud til Jer. Som jeg har sagt tidligere, så virker det fjollet, at vi ikke 12 kan fastsætte ydelser for det kommende budgetår, idet vi ikke kender udgifterne allerede her i april måned. Så derfor stiller vi forslag om at flytte generalforsamlingen til ok-

13 tober. Dirigenten: Det er nok ikke nødvendigt at læse forslaget op, idet I alle sammen har fået tilsendt det. Nemlig at flytte GF til oktober. Er der nogen der ønsker ordet? Det ser ikke ud til det. Hvor mange stemmer for forslaget? Det ser ud til at alle stemmer for. Er der nogen imod? Det er der ikke. Forslag om flytning af GF fra april til oktober er enstemmigt vedtaget. Kommentar fra den afgående formand Knud Müller. Så varer det altså 1½ år før vi har GF igen. Men vi ses absolut inden. Dirigenter: Så er vi nået til det næste forslag og her har Kurt bedt om ordet. Kurt: Som der står i det vedlagte forslag om ændring af ydelser fra 2006, er der skrevet en hel masse med argumenter. Det, det går ud på, det er, at der skal være overensstemmelser mellem tingene. Hvis vi f.eks. ser på omkostningerne vedrørende huset, dækker kontingentet ikke, men der må overføres penge fra pladslejen. Det er et misforhold. Derfor skal ydelserne ifølge forslaget tilpasses de rigtige omkostninger. Som I kan se på bagsiden, er konsekvenserne disse, at pladslejen bliver nedsat og kontingentet sat op. Dette betyder i praksis, at disse to ydelser for en gennemsnitlig stor båd på ca. 20 m2 vil stort set, være det samme. Medens små både vil komme til at bidrage lidt mere og omvendt med de store både. Disse ændringer gælder kun for A- medlemmer. De øvrige ydelser er uændret. Derefter gennemgik Kurt de enkelte punkter i forslaget punkt for punk. Dirigenter. Er der nogen der ønsker ordet, så ræk venligst hånden op. Husk at ved dette punk kan kun A-medlemmer stemme. Torben: Jeg er godt klar over, at jeg ikke har stemmeret til disse ting, men derfor kan jeg jo godt sige noget. Jeg ved ikke om der hentydes til mig, idet der er flere både der har forladt klubben, men det var kun i protest, ikke fordi vi var for dyre, men at ydelserne var fordelt forkert. Jeg bryder mig heller ikke, om at betale for landplads om vinteren, når jeg ligger i vandet. Dirigenten: Er der andre der ønsker ordet, det ser ikke sådan ud, vi går derefter til afstemning. For forslaget er der 12 A-medlemmer, imod 4 A-medlemmer. Forslaget er vedtaget med ¾ af de stemmeberettigede fremmødte A- medlemmer.

14 Ad 10. Eventuelt: Dirigenten gav ordet til Flemming Kruse der bød den nye formand særdeles velkommen. Han var sikker på at vi havde fået en god formand. Den næste der skal have et godt ord på vejen, det er Thorkild. Jeg er sikker på at vi nu har fået en god og bæredygtig bestyrelse. Tak for ordet. Knud Müller: Jeg glemte lidt ved min beretning, det vil jeg gerne komme med nu. Når man læser referatet fra sidste GF, blev jeg meget skuffet over alt det vi ikke havde nået, men som vi havde lovet. Vi skulle have Videoovervågning, vi skulle leje 500 m2 af fiskeriforeningen. Videosystemet har vi liggende, men har ikke nogen til at opsætte det. Er der nogen af jer der kan, så meld jer til bestyrelsen. Med hensyn til de 500 m2, så ser det ud til, at det nu kan lade sig gøre, idet vi fik taget det op på GF i fiskeriforeningen for en måned siden, som en tilkendegivelse, om at leje disse 500 m2. Her var der kun 2 der stemte imod, men resten af stemmerne sagde ja. Så nu ser det ud til, at det lykkes. Endelig vil jeg sige tusind tak for de mange år jeg har været i bestyrelsen. Tusind tak. Gregers: Min båd hedder Diva og jeg er en af dykkerne. Gjorde opmærksom på at ved at udskyde GF til 1½ år kunne give problemer såfremt man ønskede tilskud til ungdomsarbejdet. Martin: Jeg vil gerne høre om det er muligt at få lidt mere plads til os tykke både der ligger og gnider op af hinanden? Er der planer om flere pladser? Kan vi få lov at slå noget mere bro? Preben: Slog et slag for Nostalgiaftenen og rettede en trykfejl i Lænsepumpen. Det er ikke søndag den 30. men lørdag den 30 der er søsætning. Per: Slog et slag for at der blev opsat en større vaskemaskine til gavn for havnens brugere. Torben : Efter min mening skal denne vaskemaskine smides ud. Det er kun udgifter. Junior medlemmer giver kun problemer, de ligger bare og boller på bordene så vi må lukke klubhuset, som vi måtte tidligere og det går kun ud over os andre. Flemming: Opfordrede til at vi sammen med fiskeriforeningen lavede en havnefest for at få et bedre samarbejde i gang og få omsætningen til at stige i klubhuset. Dirigenten: Da der ikke er flere der har skrevet sig på, giver jeg hermed ordet til formanden til en afsluttende bemærkning. Kurt: Først vil jeg sige tak for valget. Jeg håber jeg kan leve op til jeres forventninger. Først vil jeg svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet. Med hensyn til GF, så har vi ikke tænkt i de baner. Det kræver en nærmere undersøgelse. Med hensyn til bådpladser, så har vi pt. kun 3 ledige bådpladser. Det skyldes ikke mindst Arne, der har været utrolig aktiv til at gribe fat i personer, der er kommet ned i havnen for at se efter en plads. Vi har fået mange store både. Det eneste vi kan gøre, er at puste fenderne op. Med hensyn til flere pladser, så har vi kun den mulighed, at forsøge at leje nogle pladser af ApS s, der står for alt hvad der drejer sig om pladser. Jeg synes selvfølgelig, at vi skal være en større klub. Tidligere var vi over 200 medlemmer, nu er vi 80. Så der er et stykke vej endnu. Med hensyn til vaskemaskinen, så er det ikke med hensyn til at tilfredsstille medlemmerne: Det var fordi vi havde åbnet køkkenet, og at der de r var 14 et behov for at vaske viskestykker, klude m.m. Tidligere tog frivillige vasketøjet med hjem. Det var ikke holdbart. Den kan selvfølgelig også være en service for andre, der ønsker at få mindre vask klaret, fra

15 deres både. Jeg kan ikke forstå, at den ikke kan tørre. Det kan jeg sagtens få den til. Men lad os se på det. Med hensyn til Flemming, der foreslog en fest. Det er en god ide. Dette klubhus skulle gerne være et samlingspunkt for havnens brugere. Hvor der sker forskellige aktiviteter. Om ikke hver dag i ugen, men mange dage i ugen. Jeg har bl.a. snakket med Reider om at vi kan få nogle spilleaftener med god musik. Det kræver at vi må annoncere og håbe på at det kan gennemføres. Men kun hvis brugerne af huset kommer til disse arrangementer. Jeg kan se, at der er 8 der har skrevet sig på E- maillisten. Jeg håber, at der er flere der vil skrive sig på. Så har vi mulighed for at advisere medlemmer om diverse arrangementer. Jeg lægger listen her, så er det muligt at skrive sig på. Det andet jeg vil sige er listen vedrørende slusevagten. Der er stadig mulighed for at blive en myndighedsperson med magt over sluseåbningerne. Skriv jer nu på, så West også kan deltage i det frivillige arbejde. Endelig gjorde Kurt opmærksom på de to lister der er slået op vedr. fordeling af bådpladser og elmålere. Til sidst takkede Kurt Den tidligere formand Knud Müller for hans arbejde i klubben i de mange år. Knud fik herefter overrakt en flot sammenplantning, som en beskeden tak for hans indsats. Derefter blev Bruno bedt om at modtage endnu en sammenplantning. Kurt sagde at Bruno har været i klubben altid og har været et utroligt aktiv for klubben og dens medlemmer, på sin egen måde. Det skal du have tak for. Så er der en buket mere, hvem skal nu have den? Vi har fået en ny bestyre her i kantinen, og vi har aldrig rigtig fået sagt velkommen til ham på en officiel måde. Det vil jeg benytte lejligheden til her, ved at overrække ham denne sammenplantning. Hjertelig velkommen. Vi håber meget, at det vil lykkes for dig at få restauranten til at køre på en for os alle og din tilfredshed. Til sidst blev der udbragt et 3 foldigt hurra for WEST. Refr. Preben E. Nielsen Dirigent: Kurt Børgesen 15

16 Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 27. november Kl Der var fremmødt 24 medlemmer. 14 A-medlemmer, 7 B-medlemmer og 3 Hustrumedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Godkendelse af referat 4. Redegørelse 5. Vedtægtsændringer 6. Frivilligt arbejde 7. Basispriser 8. MK Wests venner Formanden (Kurt Børgesen) bød velkommen, og bad om forslag til dirigent. ad 1: Knud Müller blev enstemmigt valgt. Knud takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen. Herefter blev indkaldelsen og dagsordenen godkendt af forsamlingen. Dirigenten bad om forslag til stemmeudvalg. ad 2. Torben og Thorkil blev foreslået og valgt. ad 3. Dirigenten spurgte om generalforsamlingen kunne godkende referatet, der var udsendt med indkaldelsen. Torben bad om ordet og meddelte, at han iflg. referatet var medlem af DMU, hvilket ikke var tilfældet. Han var medlem af Tursejlerne. Hvilket blev noteret. Herefter blev referatet godkendt. ad 4. Formanden indledte sin redegørelse med at sige, at vi i bestyrelsen havde drøftet om vi skulle komme med en redegørelse til denne generalforsamling, fordi det eneste vi skal tage stilling til i dag, egentlig kun er vedtægtsændringerne samt optagelsen i Dansk sejlunion. Vi fandt dog at det var rimeligt nok at give en redegørelse for hvad der er sket i klubben siden sidste generalforsamling i april måned. Herefter redegjorde formanden for hvad der var foregået. Bestyrelsen havde arbejdet med en associeringsordning med Dansk sejlunion og at få vore vedtægter til at blive godkendt. Det er nu lykkedes. De ændringer der er blevet foreslået, er blevet udsendt til medlemmerne, 16 således at vi kan tage stilling til dem i dag..

17 Der har været afholdt generalforsamling i Sydhavnsklubberne, der består af klubber i Sydhavnen, inklusiv Hvidovre. Man drøftede forholdene vedr. havnelejen og hvad man forventede sig af fremtiden. Sluseåbningerne samt en mulig automatisering af slusen. Det viste sig, at der var stor forskel på havnelejen og de betingelser de forskellige foreninger arbejder under. Afhængig af hvilke kommune bådklubberne er beliggende i, nogle var underlagt Vej og Park, andre fritidsforvaltningen i de respektive kommuner andre i Københavns kommune er fritidshavne underlagt Københavns Havn o.s.v. Hvis det skal lykkes at få slusen automatiseret og at få en brugerbestyrelse af den, er det nødvendigt at få en massiv støtte fra brugerorganisationerne, som Dansk Roklub, Dansk Kajakforbund, Dansk Sejlunion m.fl. Her bør vi bidrage med medlemskab af Dansk sejlunion. Vi skal støtte alle, der ønsker at virke for at gøre Sydhavnen til et kreativt område med bl.a. nedgravning af jernbanen, så havnen igen kan besejles at mastebærende skibe. Personligt vil jeg, sagde formanden, arbejde for at det lykkes, men vi skal løfte i flok og samle alle progressive kræfter om opgaven og have jer alle med. Slusen har været godt brugt i år. Der har været 1400 sluseåbninger. Bestyrelsen for Slusen havde fordelt opgaverne mellem klubberne. WEST har bidraget med 1 uge. Der arbejdes stadig med at få slusen automatiseret. Havnen er imidlertid tilbageholdende, men overborgmester Engberg har henstillet til havnen om at finde en løsning med selvbetjening, hvis muligt. Vedr. ApS-et, har vi i bestyrelsesreferaterne informeret om at ApS et regnskab er ændret således at selskabets egenkapital opskrives, hvorved det undgås at skulle betale skat af et event. overskud. Der er indkøbt nye redningsstiger, der nu er anbragt for hver 20 meter på broerne. Det skal indskærpes at det er forbudt at køre på cykel på broerne. Det er også nødvendigt at påtale, at det ikke er tilladt at ligge ved kajen i flere dage. den er kun beregnet til kortere ophold, som lastning og losning. Endvidere vil der til foråret blive etableret en reparations bro. Ved større ombygninger henvises der til værft. Eller at båden bliver sat på land. Som det nok vil glæde flere, er det besluttet, at afmærke sejlrenden ind til vor del af havnen, så grundstødninger undgås. Som I nok har erfaret, har vi fået en ny marketender i WEST INN. Mona har indtil nu gjort et stort arbejde med hensyn til, at få restauranten til at køre. Der har været flere arrangementer og forhåbentlig er der flere der følger. Vi vil i bestyrelsen opfordre medlemmerne til at deltage i disse arrangementer og i det hele støtte op omkring om WEST INN og Mona, så hun kan få en rimelig forretning ud af det. Yderst på vor bro, har vi fået en ny jollebro. Det har frigjort en del store bådpladser. Det har givet 6 8 jollepladser. Et medlem meddelte, at det var meget vanskeligt 17 at lægge til m.m. idet der var nogle pæle der var i vejen. Formanden svarede at der vil blive kigget på det når vi i løbet af vinteren ser på evt. pæleflytning.

18 Vi har nu fået en fast landplads, idet vi har lejet 500 m2. Som I kan se på pladsen, har vi nu samlet vore både på et sted. Der er ryddet op. Planen på lidt længe sigt, er at etablere et vand og elstik på den side af indkørslen, så der ikke behøver at ligge ledninger tværs over pladsen, med fare for liv og lemmer. Bruno og Thorkil har ryddet op i skurvognen, så nu er der til at komme til skabene. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med et nyt nøglesystem, således at vi bedre kan styre adgangen til vort klubhus. I dag ved vi ikke hvem der har nøgler. Det nye system, der er elektronisk, kan til enhver tid justeres, således at kun personer der er registreret, dvs. betalt kontingent m.m. Herefter fortsatte formanden med at fremhæve de mange fordele ved at være med i Dansk sejlunion. Han kom ind på kollektiv ansvarsforsikring, juridisk bistand i mange forhold, sammenhold gør stærk over for myndighederne, et godt administrationssystem, der letter bestyrelsens opgaver, sejlerbladet samt et skattesystem, hvor medlemmer, der yder en indsats for klubben, kan blive honoreret inden for Dansk idrætsforbunds regler. Torben bad om ordet: Han protesterede over redegørelsen, da han mente generalforsamlingen kun drejede sig om vedtægtsændringer m.m. Dirigenten gik så over til vedtægtsændringerne. Formanden bad om ordet og foreslog at han gennemgik vedtægtsændringerne. Han foreslog, at man tog for og stemte om dem. Ved eventuelle ændringsforslag, skal der være alm. flertal for at ændringerne bliver godkendt. Når vedtægterne er gennemgået stemmes der om de samlede vedtægtsændringer. Såfremt der ikke opnås ¾ flertal for, vil forslag om nye vedtægter bortfalder. Ændringerne vil så bortfalde hvis generalforsamlingen forkastede bestyrelsens forslag om at blive medlem af Dansk sejlunion. Herefter blev paragrafferne diskuteret, en for en. Det samlede resultat blev, at der var simpelt flertal for alle ændringer. Dirigenten bad forsamlingens om afstemningen skulle være ved håndsoprækning eller hemmelig afstemning vedrørende vedtægtsforslaget om optagelse i DSU. Afstemningen faldt ud til fordel for skriftlig afstemning. 5 stemmer imod, 6 stemmer for. Torben anbefalede at forsamlingen forkastede forslaget Flemming Kruse anbefalede at stemme for forslaget. Stemmeudvalget kom frem til flg. resultat: Til stede i alt 24 stemmer Afgivne stemmer i alt 23 stemmer Ja stemmer i alt 15 stemmer 18 Nej stemmer i alt 7 stemmer Blanke stemmer i alt 1 stemme

19 Da der skulle være ¾ af stemmer for, dvs. 18 stemmer for, faldt forslaget. Formanden tog resultatet af afstemningen til efterretning. Herefter bortfaldt punkterne 6, 7 og 8. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden meddelte at foreningen herefter var vært med en gang forloren skildpadde. Velbekomme.. Ref. Preben E. Nielsen Dirigent: Knud Müller Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 22. januar Kl Der var fremmødt 15 A-medlemmer, 7 B-medlemmer og 1 Hustrumedlemmer. I alt 23 stemmeberettigede Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering fra Dansk Sejlunion v/ generalsekretær Dan Ibsen 4. Vedtægtsændringer Formanden (Kurt Børgesen) bød velkommen, og bad om forslag til dirigent. ad 1: Knud Müller blev enstemmigt valgt. Knud takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen. Efter et mindre indlæg af Steen Grothe (Busser) hvor han meddelte at han ikke havde modtaget indkaldelsen på grund af adresseændring. Han ville dog ikke angribe gyldigheden af generalforsamlingen. Herefter blev indkaldelsen og dagsordenen godkendt af forsamlingen. Dirigenten bad om forslag til stemmeudvalg. ad 2. Erik og John blev foreslået og valgt. ad 3. Dirigenten gav herefter ordet til generalsekretær Dan Ibsen. Med hjælp fra en billedskærm gav han en gennemgribende og uddybende information om fordelene 19

20 for klubben og dens medlemmer ved et medlemskab af Dansk sejlunion. Dan Ibsen havde udarbejdet et cirkulære, som han efter foredraget uddelte til deltagerne. Cirkulæret Dansk Sejlunion TUR- og BREDDESEJLERE: Hvad gør DS for dig og din klub? Ligger i Slyngelstuen til fri afhentning og kan eventuelt udleveres af bestyrelsen. Dirigenten gav herefter mulighed for, at forsamlingen kunne stille spørgsmål til Dan Ibsen.. Der blev spurgt flittigt og Dan Ibsen svarede beredvilligt. Et medlem henviste til 2. stk. 3, og efterlyste information om DSU, s vedtægter. Her kunne bestyrelsen henvise til, at disse havde ligget til gennemsyn i den sidste måned i klubbens lokaler. Formanden Kurt Børgesen oplyste at medlemskabet af Dansk Sejlunion ikke ville medføre er kontingent forhøjelse. En anden fordel ved medlemskabet er den rimelige præmie på ca. kr. 172 for en kollektiv ansvarsforsikring. Sammenlignet med hvad hvert medlem ellers måtte betale. Dirigenten: Efter lang tids spørgen og svar, foreslog dirigenten, at man holdt 10 min. pause, inden man gik over til den egentlige afstemning. Dirigenten Efter pausen åbnede dirigenten mødet med at gøre opmærksom på, at det nu var det punkt 4: vedtægtsændringer, der skulle tages fat på. Ved sidste ekstraordinære generalforsamling godkendte man alle vedtægterne, én for én. Kun 2 stk. 3 blev ikke godkendt. Nemlig Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er underlagt disses vedtægter og bestemmelser, samt 8. stk.4. Klubbens både er dækket af kollektiv ansvarsforsikring tegnet gennem Dansk Sejlunion. Der blev en diskussion om nogle ændringsforslag vedr. den kollektive ansvarsforsikring. Bestyrelsen holdt fast på den oprindelige formulering. Formanden bad om ordet og meddelte, at det primære var 2. stk. 3, nemlig medlemskabet, så kunne forsamlingen jo forkaste 8. stk. 4, hvis det var det, der forhindrede en positiv godkendelse af 2. stk. 3. Dirigenten meddelte herefter, at man gik over til afstemningen vedrørende de af bestyrelsen fremsendte forslag, men inden skulle det vedtages om afstemningen skulle være ved håndsoprækning eller hemmelig afstemning. Afstemningen faldt ud til fordel for håndsoprækning. Afstemningen blev: 13 stemmer for håndsoprækning, imod 7 stemmer, 3 undlod at stemme. Dirigenten: Inden der stemmes, skal jeg gøre opmærksom på, at jeg har modtaget 5 fuldmagter. Jeg har gennemgået dem meget nøje og har nægtet godkendelse af to af dem, men godkendt 3. Det vil sige, at formanden 20 ud over sin egen stemme har 2 ekstra stemmer, og jeg har 1 ekstra stemme. Dvs. at formanden og jeg har i alt 5 stemmer. Det totale antal fremmødte stemmeberettigede antal er herefter i alt 26.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere