Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19."

Transkript

1 Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og godkendelse heraf 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen 4a. Tilskud til beboerforeningen ULRIK 4b. Renovering af pladsen i den østligste ende af F.F. Ulriks Gade ( F.F. Ulriks Plads ) 4c. Lån af op til kr fra vejkontoen til administrationskontoen 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget 7. Fastsættelse af vejbidrag for Fastsættelse af kontingent og bøder for Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd 10. Valg af tillidsmænd 11. Eventuelt ad. 3 Revideret regnskab vedlagt. ad. 4a Husejerforeningen har gennem en årrække betalt for trykningen af Gadespejlet, men da bladet udgives af beboerforeningen, vil bestyrelsen foreslå, at der i lighed med årene siden 1997 ydes et direkte tilskud til beboerforeningen ULRIK. Bestyrelsen foreslår kr ad. 4b Forslag til renovering af området i den østligste ende af F.F. Ulriks Gade vedlagt. Renoveringen vil ske i samarbejde med Københavns kommune, der ejer pladsen. Foreningens andel af udgifterne forventes at udgøre op til kr Bestyrelsen vil søge at få dette dækket gennem private fonde. Vil dette ikke være muligt foreslår bestyrelsen, at der afsættes op til kr til projektet. ad. 4c Med henblik på finansiering af projektet beskrevet under 4b foreslår bestyrelsen, at administrationskontoen rentefrit låner op til kr fra vejkontoen. Beløbet tilbagebetales over 6 år, hvilket vil medføre en forhøjelse på kontingentet på ca. kr. 350 pr. år. ad. 6 Budget for 2005 vedlagt. ad. 7 Bestyrelsen foreslår et uændret vejbidrag på kr ad. 8 Såfremt forslag 4b og 4c vedtages, foreslår bestyrelsen at kontingentet øges til kr Vedtages forslag 4b og 4c ikke foreslår bestyrelsen uændret kontingent kr Bestyrelsen foreslår uændrede bøder, kr ad. 9 Bestyrelsen foreslår for 2005 et uændret samlet årligt beløb på kr ad.10 På valg er næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 3 voldgiftsmænd. Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

2 OBS! Forsikring Undersøg, om du har en ejendomsforsikring! I 2002 overgik foreningens fælles forsikring til Alm. Brand. Ved overgang til den ny forsikring i Alm. Brand skulle de enkelte husejere tilmelde sig forsikringen i Alm. Brand. Ved gennemgang af forsikringen har det vist sig, at kun ca. 150 ejendomme er tilmeldt mod tidligere ca Bestyrelsen er bekymret for, at nogle husejere ikke har fået tilmeldt sig den ny forsikring i Alm. Brand og således er uden forsikring. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle husejere til at undersøge, om de har en ejendomsforsikring. Det er muligt at tilmelde sig forsikringen i Alm. Brand ved at henvende sig til assurandør Henning Kaffka, Hovedgaden 53, 2970 Hørsholm, tlf , fax , Skader anmeldes på tlf eller på Forsikringen dækker brand-, storm, glas- og vandskade, udvidet rørskadeforsikring (indvendige skjulte rør), svamp- og insektangreb, husejeransvar og retshjælp. Forsikringen har en selvrisiko på kr Præmien for 2004 er kr Venlig hilsen BESTYRELSEN SIDE 2

3 Afdækningssten til brandkammene kan fås magen til de originale Afdækningsstenene på brandkammene er i form og størrelse meget specielle sten, og ved udskiftning skal der anvendes sten, hvis form, farve, materialevalg og overfladekarakter svarer til de oprindelige. Da disse sten for mange år siden er gået ud af produktion har Husejerforeningen fået iværksat en ny produktion af stenene. Disse er lavet som kopier af de gamle og skal bestilles gennem Østerbro Tømmerhandel, Æbeløgade 6, Tlf De er fremstillet hos Petersen Tegl i Broager, og sælges gennem Østerbro Tømmerhandel uden avance til en pris på ca. kr. 84,- + moms + fragt. Hos Østerbro Tømmerhandel kan der også købes en rød mursten ligeså fremstillet hos Petersen Tegl, model D33, der matcher vort murværk. Afdækningsstenene på brandkam Evt. afdækningssten på brandmur SIDE 3

4 5(*16.$%)25$'0,1,675$7, ,1'7 *7(5 Kontingent ,00 Kontingent ,00 Bøder 3.400,00 Kabel-TV ,00 Kabel-TV ,00 Andre indtægter 403,00 Renter , ,35 8'*,)7(5 Honorarer ,00 Bestyrelsesmøder og generalforsamling ,52 Kontorhold ,00 EDB incl. Internet ,88 Porto, papirvarer og kopiering ,65 Abonnementer 9.132,50 Advokatsalærer 4.880,75 Ansvarsforsikring 1.089,50 "Ulrik" ,00 Reparation kloak ,50 Reparation el/vand ,88 Bank og giro gebyrer 359,00 Teglstensform ,00 Andre udgifter 308,00 Kabel-TV , ,51 +86(-(5)25(1,1*(1629(56.8' *c5'%(/<61,1*9('/<1*%<9(-6hv UVNLOWUHJQVNDE A conto bidrag 1.150,00 Elforbrug og pærer 805,99 Overskud 344,01 344,01 81'(56.8')25 SIDE 4

5 $.7,9(5 67$78635)25$'0,1,675$7, Kontantbeholdning 0,00 Girokonto ,92 Den Danske Bank konto nr (Administration) ,38 Den Danske Bank konto nr (Jubilæumsafd.) ,57 EDB 0,00 Periodeafgrænsningsposter 1.575, ,87 3$66,9(52*(*(1.$3,7$/ Kreditorer ,00 (JHQNDSLWDOSU Husejerforeningen ,47 Overført fra forsikring ,94 Årets overskud (2.921,16) ,25 Kombineret forsikring ,94 Overført til Husejerforeningen (12.997,94) 0,00 Gårdbelysning 870,61 Årets overskud 344, , ,87 København 26. februar RUEHQ%XUNDO.DVVHUHU Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med Husejerforeningens vedtægter Indestående er afstemt med pengeinstitut. 0RJHQV&KULVWLDQVHQ 5HYLVRU /DUV&KULVWLDQ,UYLQJ 5HYLVRU SIDE 5

6 5(*16.$%)25*c5'%(/<61,1*9('/<1*%<9(- $)'(/,1*/\QJE\YHM0nOHUL+3 UXPV*DGH Indtægter: A-conto bidrag 50,00 450,00 Udgifter: Elforbrug 472,01 Pærer/fatning 0,00 Underskud for 2003 (22,01) Underskud pr. ejendom 9 stk (2,45) Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 50,18 Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 47,73 A conto bidrag ,00 Som a conto bidrag for 2005 foreslås kr.50,00 pr. ejendom. $)'(/,1*/\QJE\YHMRJ+3 UXPV*DGH 0nOHUL/\QJE\YHM Indtægter: A-conto bidrag 50,00 700,00 Udgifter: Elforbrug 333,98 Pærer 0,00 Underskud for ,02 Underskud pr. ejendom 14 stk 26,14 Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 29,65 Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 55,79 A conto bidrag ,00 Som a conto bidrag for 2005 foreslås kr. 25,00 pr. ejendom. SIDE 6

7 5(*16.$%)259(-.2172,1'7 *7(5 Kontingent ,00 Kontingent ,00 Renter , ,84 8'*,)7(5 Vejvedligeholdelse ,25 Vedligeholdelse vejtræer ,25 Kloak , ,48 29(56.8')25 67$78635)259(-9('/,*(+2/'(/6( $.7,9(5 Den Danske Bank konto nr (Vejkonto) ,31 Periodeafgrænsningsposter 0, ,31 3$66,9(52*(*(1.$3,7$/ Kreditorer 0,00 Egenkapital ,94 Årets overskud , , ,30 København 26. februar RUEHQ%XUNDO.DVVHUHU Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med Husejerforeningens vedtægter Indestående er afstemt med pengeinstitut. 0RJHQV&KULVWLDQVHQ 5HYLVRU /DUV&KULVWLDQ,UYLQJ 5HYLVRU SIDE 7

8 Forslag til forbedring af F.F. Ulriks Plads: 14. april 2004 Bestyrelsen foreslår, at der igangsættes et renoverings og fornyelsesprojekt, som kan gøre F.F. Ulriks Plads, som ejes af Københavns Kommune, til en smuk og anvendelig plads for områdets beboere. Byggeforeningens 100 års jubilæum i 2006 er en oplagt anledning til at gennemføre et sådant projekt. Bestyrelsen har ansøgt byudviklingspuljen i Københavns Kommune om kr. til projektet og anmoder Generalforsamlingen om opbakning til at gennemføre realiseringen, så vi i forbindelse med jubilæet kan holde en storslået indvielsesfest. Pladsen i dag Pladsen er i dag et sørgeligt syn; den bruges til parkering, affaldscontainere til flasker og aviser og midten af pladsen er optaget af en faldefærdig bunker fra krigens tid. Det eneste opmuntrende er det store træ midt på pladsen. Pladsen bruges ikke af beboerne og pladsens tilstand tilskynder ikke til beboerne omkring pladsen til at bevare områdets særegne karakter og vedligeholde facader, stakitter o.lign. Ejendommene omkring pladsen bærer præg af, at der ikke er opholdsmulighed eller andre herlighedsværdier på pladsen. Visionerne for pladsens forskønnelse Forskønnelse af pladsen kan give bedre muligheder for kvarterets sociale liv - et sted man kan gå hen med sine småbørn, sidde med venner og naboer og et sted hvor kvarterets beboere kan samles udendørs både på eget initiativ og til sommerfest og fastelavn. Bestyrelsen foreslår: o At beskyttelsesrummet fjernes. o At affaldscontainer til glas flyttes til hjørnet Borthigsgade/ Studsgårdsgade. o At papircontainere fordeles i kvarteret. o At pladsen anlægges som et åndehul med kvalitetsmaterialer, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Pladsen anlægges med belægning, beplantning og belysning men uden møblering. Pladsens granitstelere forsøges genanvendt, evt. suppleres med flere af samme slags. Det skal være op til beboerne at tage pladsen i brug og foreslå møblering alt efter behov og initiativ i beboergrupper. o At der bevares 8 parkeringspladser dvs. 6 8 pladser forsvinder. Det ideelle ville være at hele pladsen inddrages til fodgængerareal. Det vil betyde en meget større forbedring af naboernes muligheder for udeophold og indbyde til at beboerne bruger pladsen, det vil skabe liv på pladsen. De bedre opholdsmuligheder og måske mulighed for et privat bed ved hoveddøren vil betyde at beboerne tager pladsen i brug. SIDE 8

9 Forslag til forbedring af F.F. Ulriks Plads: Økonomien Bestyrelsen præsenterer på generalforsamlingen et skitseforslag, som skønnes at koste omkring 1,8 mio. kr. Da pladsen ejes af kommunen og ikke er en del af kvarterets private fællesveje, er der mulighed for at Københavns Kommune kan dække 75% af anlægsudgiften med en bevilling af Byudviklingspuljen. Byfornyelseskontoret i Københavns Kommune oplyser, at vi kan indgå aftale om totalentrepriseaftale med Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej og Park om projektering, myndighedsbehandling, rådgivning og gennemførelse af projektet. Vej og Park skal have et honorar for arbejdet, som er indregnet i prisen. Samlet budget Anlægsudgift inkl. honorar og moms Finansiering Byudviklingspuljen 75% Privat betaling 25% Sekretariatet for Byudviklingspuljen vil være behjælpelig med støtte til at gennemføre projektet. Der er pt. en del penge i puljen og derfor mulighed for at vores projekt, som et af de få, der er igangsat og kan støttes økonomisk af borgerne, kan opnå puljepenge. Beslutningsforslag Under forudsætning af at Københavns Kommune bidrager med 75% af anlægsudgiften, bemyndiger Generalforsamlingen bestyrelsen til at gennemføre en fornyelse af F.F.Ulriks Plads svarende til de forslag, der blev forelagt generalforsamlingen den 4. maj 2004 med mindre justeringer. Husejerforeningen kan bidrage med indtil kr. til realisering af fornyelsen. BESTYRELSEN SIDE 9

10 Bilag vedrørende punkt 4b. Forslag til forbedring af F.F. Ulriks Plads: SIDE 10

11 Bilag vedrørende punkt 4b. Forslag til forbedring af F.F. Ulriks Plads: SIDE 11

12 ADMINISTRATIONSKONTO Indtægter: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Kontingent Bøder Renter Kabel-TV Andre Indtægter Udgifter: Administration m.v "ULRIK"/andet Honorarer Reparation af kloak Reparation el og vand Kabel-TV Over/underskud (2.921) (26.035) (90.004) Komb forsikring (12.999) Gårdbelysning 2 (250) 344 (250) (120) (250) (12.654) (250) (120) Komb forsikring Gårdbelysning Egenkapital VEJVEDLIGEHOLDELSESKONTO Indtægter: Medlemsbidrag Renter Andre Indtægter Udgifter: Vejvedligeholdelse m.v Vejtræer Kloak Over/underskud Egenkapital KONTINGENT ETC. Kontingent Vejbidrag Kabel-TV Bøder Kombineret forsikring

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 1. VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

Læs mere

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere