Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19."

Transkript

1 Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var til stede ved generalforsamlingen. Mener du ikke at have modtaget et eksemplar af bogen, bedes du henvende dig til foreningens kasserer. Ekstra eksemplarer kan købes for kr. 75 ved henvendelse til kassereren. Ved en beklagelig fejl blev det ikke noteret ved generalforsamlingen, hvem der blev valgt som voldgiftsmænd og revisorsuppleant. Bestyrelsen vil bede, de der blev valgt, henvende sig til formanden. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den ind i Håndbog for Husejere. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde videre med renovering af F.F. Ulriks Plads med udgangspunkt i beslutningen på årets generalforsamlingen. Beboere, som ønsker at deltage i projektets følgegruppe bedes henvende sig til bestyrelsen. Kvarterets forsikring, som dækker brand, storm-, glas- og vandskader, husejeransvar, udvidet rørskadeforsikring samt svamp- og insektangreb, er tegnet hos Alm. Brand. De husejere, som er tilmeldt forsikringen, har fået tilsendt en police, og præmien opkræves direkte af selskabet. Skader anmeldes på tlf og uden for kontortid på tlf Skader kan også anmeldes på Spørgsmål omkring forsikringen rettes til assurandør Henning Kaffka, Alm. Brand, tlf , Her kan du også tilmelde dig forsikringen. Storskrald afhentes næste gang 1. oktober Ekstra afhentning af storskrald bestilles ved henvendelse til R98 og er gratis med mindre det sker inden for 2 uger på hver side af de faste afhentningsdage. Haveaffald afhentes den 1. fredag i hver måned i perioden 15/2 til 15/12. Med venlig hilsen BESTYRELSEN Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

2

3 1. Valg af dirigent. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. MAJ 2004 Martin Munk Hansen (VH 13) valgtes uden modkandidat. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Beretning og godkendelse heraf. Formanden præsenterede bestyrelsen og redegjorde for arbejdet i det forløbne år: Med baggrund i debatten ved generalforsamlingen i 2003 havde bestyrelsen drøftet påtale af servitutter. Der var i bestyrelsen enighed om at fortsætte den hidtidige linie, hvor servitutovertrædelser påtales med baggrund i de retningslinier, generalforsamlingerne har lagt, senest ved generalforsamlingen i Bestyrelsen havde endvidere drøftet, hvordan overtrædelser skal påtales. Med baggrund i antallet af overtrædelser og den arbejdsbyrde, servitutudvalget derfor har, har bestyrelsen ikke fundet det muligt først at give en mundtlig påtale. Bestyrelsen vil fortsat påtale med en standardskrivelse. Efterkommes denne påtale ikke følger en henvendelse fra bestyrelsen og herefter overdrages sagen til advokat med henblik på stævning. Baggrunden for at påtale servitutovertrædelser er at bevare kvarterets særpræg. Tredje udgave af Håndbog for husejere blev uddelt ved generalforsamlingen og vil blive uddelt sammen med referatet til alle ejendomme. Bestyrelsen har på initiativ af Anne Dan og Per Jacobsen drøftet en renovering af F.F. Ulriks plads. Dette drøftes som særligt punkt på dagsordenen. Bestyrelsen havde undersøgt muligheden for hybridnet i kvarteret og modtaget et tilbud på telefon, Internet, TV (8 kanaler) for kr. 295/md og kr. 60 pr. TV i leje at modtageudstyr. Foreningen skulle binde sig for 3 år og bekoste ændringer i kabelnettet. Bestyrelsen fandt ikke dette tilbud tilfredsstillende og er ikke gået videre med spørgsmålet. Bestyrelsen havde holdt et fællesmøde med de andre byggeforeningskvarterer i København. Foreningerne har mange fælles interesseområder, bl.a. parkeringsproblemer, hybridnet, renovation, hjemmesider, bredbånd mm. I Humleby har man etableret trådløst netværk i ti ejendomme. Bestyrelsen havde haft nedbrud af foreningens PC. Dette medførte risiko for tab af medlemsregister og regnskab. Der var ikke foretaget backup, og foreningen måtte have hjælp fra ekspertfirma til genskabelse af tabte data, hvilket kostede kr Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at foreningens data lagres på to forskellige medier. Kvarterets veje er blevet gennemgået af Københavns kommune og fundet i god stand. Bestyrelsen har besluttet plantning af fjeldribis omkring vejtræerne og arbejdet igangsættes umiddelbart efter generalforsamlingen. Vejtræerne vil blive sikret mod hærværk. En husejer foreslog opmaling af parkeringsområder. Bestyrelsen har drøftet dette og det har været SIDE 3

4 drøftet ved tidligere generalforsamlinger. Ved en opmaling bliver det meget klart, hvor man må parkere, men det skaber ikke flere parkeringspladser, snarere færre. Bestyrelsen kunne derfor ikke støtte forslaget. På en forespørgsel fra en husejer oplyste formanden, at der i det forløbne år havde været fem brud på vandrør i kvarteret. Udgifterne til reparationer heraf havde været beskedne. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, som blev godkendt. 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. a. Tilskud til beboerforeningen ULRIK. I lighed med de tidligere år ønskede bestyrelsen at yde et tilskud til Beboerforeningen ULRIK, som udgiver beboerbladet Gadespejlet. Et forslag fra bestyrelsen om et tilskud på kr blev enstemmigt vedtaget. b. Renovering af pladsen i den østligste ende af F.F. Ulriks Gade ( F.F. Ulriks Plads ). Anne Dan redegjorde for det udsendte forslag. Anne Dan fremhævede, at det udsendte materiale var eksempler på, hvorledes pladsen kan komme til at se ud. Der kan blive tale om justeringer under projekteringen, men disse vil holde sig inden for de begrænsninger, der var anført i forslaget, herunder de økonomiske begrænsninger. Kassereren gennemgik de økonomiske konsekvenser af forslaget. Foreningen skal betale 25 % af udgifterne til renoveringen, højst kr Bestyrelsen vil søge støtte fra private fonde, men lykkes det ikke, vil udgiften blive betalt af foreningen. Bestyrelsen vil nedsætte en følgegruppe, hvor alle interesserede husejere kan melde sig. Formelt vil det være bestyrelsen, som træffer beslutningerne om projektet, men bestyrelsen vil løbende holde følgegruppen orienteret og drøfte den videre projektering med følgegruppen. Inden debatten begyndte oplyste dirigenten, at det var bestyrelsens opfattelse, at udgiften til projektet skulle betales fra administrationskontoen, idet F.F. Ulriks Plads er offentlig, og at der således ikke var tale om vedligeholdelse af de private fællesveje. Bestyrelsens havde forelagt dette for foreningens advokat, som var enig i dette. Dette betød, at alle kunne deltage i afstemningen. Under den efterfølgende debat blev renholdelsen og vedligeholdelsen af pladsen drøftet. Bestyrelsen oplyste, at dette vil påhvile foreningen og at kommende bestyrelser må tage hensyn til dette ved budgetlægningen. En beboer beklagede, at træerne på pladsen ville kunne skygge for husene på nordsiden af pladsen. Støjdæmpning mod Lyngbyvej blev drøftet. En beboer foreslog, at støjdæmpningen udføres som et plankeværk med hæk på begge sider. Bestyrelsen ville tage dette med i overvejelserne. Der blev fremsat et ændringsforslag om, at forslaget når det endelige projekt forelå, skulle drøftes ved en senere generalforsamling. Dirigenten vurderede at bestyrelsens forslag var det mest vidtgående, og satte derfor dette til afstemning først. Forslaget blev vedtaget med 41 stemmer for og 23 imod. Herefter bortfaldt ændringsforslaget om drøftelse af det endelige projekt ved en senere generalforsamling. SIDE 4

5 c. Lån af op til kr fra vejkontoen til administrationskontoen. Såfremt foreningens udgift til renoveringen af F.F. Ulriks Plads ikke eller kun delvis kan dækkes af private fonde må udgiften betales af foreningen. Med henblik på finansiering heraf havde bestyrelsen foreslået, at administrationskontoen rentefrit låner op til kr fra vejkontoen. Beløbet tilbagebetales over 6 år gennem en forhøjelse på kontingentet på op til kr. 350 pr. år i tilbagebetalingsperioden. Da der var tale om et spørgsmål, der vedrørte vejkontoen kunne udelukkende de husejere, der betaler vejbidrag, deltage i afstemningen. Forslaget blev vedtaget med betydelig majoritet. 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 6. Fremlæggelse af budget. Kassereren fremlagde det udsendte budget for 2005, samt et vejledende budget frem til 2010, hvor bestyrelsen forventer, at vejene skal renoveres. For at kunne imødegå større, uforudsete skader på kloakker, vand- og el-ledningerne ønsker bestyrelsen at foreningens administrationskonto har en egenkapital på kr På vejkontoen stiler bestyrelsen mod en formue på ca. 1,6mio. kr. (2004-niveau) i Budgettet blev vedtaget. 7. Fastsættelse af vejbidrag for Bestyrelsens forslag om et vejbidrag på kr. 610 blev vedtaget. 8. Fastsættelse af kontingent og bøder for Med baggrund i vedtagelsen af forslaget om renoveringen af F.F. Ulriks Plads foreslog bestyrelsen, at kontingentet blev hævet til kr Dette blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om uændrede bøder på kr. 200 blev vedtaget. 9. Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd. Bestyrelsens forslag om et samlet beløb på kr blev vedtaget. SIDE 5

6 10. Valg af tillidsmænd. Næstformand. Dorthea Rose (RB 10) blev genvalgt for 2 år. Kasserer. Torben Burkal (HPØ 18) blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem. Gurli B. Madsen (RB 23) blev valgt for 2 år. Suppleanter. Anne Dan (VH 29) og Per Jakobsen (ENG 15) blev genvalgt for 1 år. Revisor. For 2 år genvalgtes Christian Irving (VH 53). Revisorsuppleant. Voldgiftsmænd. Torsten Stjernholm (VH 58) blev valgt for 1 år. 11. Eventuelt. Der er intet at referere fra dette punkt. Klaus Børch Formand Martin Munk Hansen Dirigent SIDE 6

7

8 Klippes listen af langs den stiplede linie passer den ind i Håndbog for husejere.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere