Graffitiafrensning starter oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graffitiafrensning starter oktober 2014"

Transkript

1 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale med firmaet Rengørings Agenterne om at de fremover kommer månedligt og afrenser graffiti på tilgængelige mure i kvarteret, dvs. de mure som ligger direkte ud til veje og fortove. Afrensningen skader ikke murene. På udsatte steder ved hjørner og på dele af facaderne mod Haraldsgade, Lyngbyvej og F.F.Ulriks Plads bliver der endvidere efterbehandlet med et tyndt lag voks, som gør efterfølgende afrensninger lettere og mere skånsomme. Denne beskyttelsesbehandling vil ikke være synlig på murene. Erfaringsmæssigt vil der fremover komme langt mindre ny graffiti når kunstnerne opdager, at deres værker hurtigt bliver fjernet. Hvis du har nogen spørgsmål angående ordningen kan du kontakte Erik Hagelskjær på Referat fra husejerforeningens generalforsamling 2014 findes på de følgende sider

2

3 Referat af generalforsamling 2014 torsdag den 22. maj Kontaktpersoner Bestyrelsen består af: Navn Adresse Mail Telefon Formand Erik Hagelskjær Lauridsen RB Næstformand Mogens Falch VH Kasserer Torben Burkal HPØ Medlem Peter Bogh ENG Medlem Jimmy van der Brugge RB Medlem Stine Kærulf Andersen ENG Medlem Sabrina Gade Ellesøe RB Suppleant Niels Maagaard ENG Suppleant Søren Lindbæk Broman ST Voldgiftsmænd Thomas Buthler, ENG 27 Martin Dahl, ST 26 Christoffer Lambert-Züberlein, ST 68, 1 Servitutudvalg Kontaktperson Peter Bogh Eng 17 Vejudvalg Kontaktperson Mogens Falch, VH 18 Kabel-TV, Antennne m.m. Fejl meldes til YouSee eller egen leverandør Kontaktperson i bestyrelse: Torben Burkal, HPØ 18 Udlån af stiger, split og kloakrenser Kontakt formanden eller i hans fravær Anker Jørgensen, ST 4, tlf: Vandforsyning Ved manglende vandforsyning kontakt formanden eller et af bestyrelsens andre medlemmer. Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen. Kloakrensning: Kontakt formanden 1

4 Affald og renovation Københavns Affaldsservice Kontaktperson i bestyrelse: Mogens Falch, VH18 1. VALG AF DIRIGENT Povl Høyer kunne ikke deltage i mødet, hvorfor bestyrelsen foreslog Jacob Wienecke (STU 18) som dirigent. Bestyrelsens forslag til dirigent blev tiltrådt. Dirigenten konkluderede, at generalforsamling var lovligt indkaldt, og 2 stemmetællere blev valgt. Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til dagsordenen. Der fremkom bemærkninger fra Noah (HPØ 46), idet han fandt, at det ikke var muligt at stemme om forslagene, da Noah havde den opfattelse, at formuleringen i forslagene ikke var i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten foreslog, at Noahs bemærkninger blev drøftet under punkt BESTYRELSENS BERETNING OG GODKENDELSE HERAF Der henvises til foreningens hjemmeside for referater fra bestyrelsesmøder samt fra altan- og miljøudvalget. Bestyrelsesformanden (Erik, RBG 54) gav en kort redegørelse for det arbejde, som bestyrelsen har udført i de forløbne 8 måneder, der er gået, siden bestyrelsen blev valgt i september Formanden indledte med at lægge sig fladt ned på ryggen og beklage på hele bestyrelsens vegne, at bestyrelsen havde været nødt til at ændre mødetidspunkt og -sted, idet indkaldelsen ikke havde været omdelt rettidigt ifølge foreningens vedtægter. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen finde sted inden udgange af maj og skal indkaldes med 14 dages varsel. Af de alternative datoer, der var mulige, valgte bestyrelsen den 22. maj 2014 som den mindst ringe. Bestyrelsen har i sit arbejde ikke skelet til, om man var valgt som medlem eller suppleant, og har i underudvalg inddraget beboere, som ikke var medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har været bredt sammensat, og der er i bestyrelsen repræsenteret mange forskellige holdninger til, hvordan kvarteret skal udvikle sig. Dette har været en fordel i de daglige drøftelser og forberedelse af forslag til generalforsamlingen. Det har været en fælles nævner i bestyrelsens arbejde at forberede forslag til generalforsamlingen, og så lægge beslutningen op til denne, så deltagerne på generalforsamlingen selv har mulighed for at tage stilling. Der har været dialog med nogle husejere om at stille forslag til generalforsamlingen, og bestyrelsen har set det som en vigtigt opgave at sikre, at forslag fra husejerne blev stillet på generalforsamlingen, og har derfor aktivt bistået nogle husejere med dette. I perioden har vi fået byrettens kendelse for, at man som husejer skal være medlem af husejerforeningen og bestyrelsen har taget hånd om dette i forhold til en konkret husejer, der ikke ønsker at være medlem af husejerforeningen og betale kontingent. 2

5 Formanden for bestyrelsens servitutudvalg (Peter, Eng 17) redegjorde for bestyrelsens arbejde med servitutterne. Der er på hver ejendom tinglyst servitutter, som i hovedregel går ud på, at der ikke må ændres på ejendommens ydre udsendende. Husejerforeningen har påtaleret i forhold til overtrædelse af servitutterne, og det samme har andre husejere i kvarteret samt kommunen. Hvis en husejer ikke overholder en påtale, kan den der kommer med påtalen (fx husejerforeningen) stævne den pågældende husejer. For at få et overblik over husejerforeningens praksis med hensyn til, hvilke ændringer på facaden som bestyrelsen påtaler, har udvalget gennemgået referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fra de sidste 20 år samt ca. 10 ringbind med gamle servitutsager. Husejerforeningen har en praksis med, at ikke alle facadeændringer påtales. Fx gælder det udskiftning af de oprindelige små tagvinduer med nye større ovenlysvinduer, fjernelse af de oprindelige brandaltaner og etablering af udgang til gård fra stuetagen. Derudover har husejerforeningen vedtaget nogle standarder for kvarteret, hvor man ikke påtaler afvigelser fra ejendommens oprindelige udseende. Det gælder fx farver på døre og vinduer, indhegning af forhaver og udseendet på vinduer. Husejerforeningens holdning til, hvilke ændringer af facaden som husejerforeningen ikke opfatter som en overtrædelse af servitutterne og derfor ikke påtales af foreningen fremgår af Håndbog for husejere samt tillæg om etablering af udgang til gård. Begge findes på foreningens hjemmeside (www.lyngbyvejskvarteret.dk). Husejerforeningens holdning til, hvilke facadeændringer der påtales, er vokset ud af skiftende bestyrelsers praksis, og har været et tilbagevendende emne på mange af foreningens generalforsamlinger. Hovedkonklusionen er, at foreningen påtaler facadeændringer, bortset fra i de tilfælde, hvor foreningen har besluttet ikke at ville påtale afvigelser jf. ovenfor. I årets løb har bestyrelsen påtalt de facadeændringer, som husejerforeningen anser som værende mindre overtrædelser af servitutterne ved at gå i dialog med de pågældende husejere, hvilket er helt i tråd med bestyrelsens grundholdning om, at dialog er vejen frem for vores fælles kvarter. Under debatten af dette punkt bidrog husejere med historikken i behold med at præcisere beslutninger af ældre dato eller andre forhold om servitutterne, som ikke på anden måde er fremgået af det materiale, servitutudvalget har kunnet fremskaffe. Formanden for bestyrelsens vejudvalg (Mogens, VHG 18) redegjorde for vejenes tilstand og arbejdet med vedligeholdelse. Vejene er i udmærket stand og diverse af vinterens skader på asfalten er som sædvanligt udbedret i løbet af foråret. Vejtræerne er vokset meget og nogle steder mangler buske. Husejerforeningen forestår vedligeholdelse af de små bede og enkelte steder, har beboere plantet pæne blomster i de fælles bede. Det er et problem med påkørsler af vejtræer og pullerter. Begge dele er dyre at skifte ud. En ødelagt pullert koster kr. Vær derfor forsigtig med bilerne og lad være med at påkøre pullerter og træer! Den enkelte husejer skal selv luge sine fortovskanter. Ukrudt i fortovskanten ødelægger belægningen, forkorter levetiden og gør det sværere at komme frem på fortovet. Man skal også selv fjerne skidt og ukrudt langs vejkanten, ellers kan vandet ikke løbe hen til kloakkerne, og der opstår risiko for oversvømmelser. Når man ordner fortov og vej er det også en god anledning til at få en snak med sin nabo. 3

6 Søren (STU 74) redegjorde for bestyrelsens arbejde med hjemmesiden. Referater af bestyrelsesmøder ligger nu på hjemmesiden, og det samme gælder for referater af generalforsamlinger tilbage fra Der er etableret faste adresser til formand, kasserer og formand for servitutudvalget, som går i arv til senere bestyrelser. På den måde sikres historikken i mail korrespondenser med bestyrelsen. Der er lavet et forum med forskellige tråde, hvor beboerne kan komme med forslag til og gå i dialog med bestyrelsen samt fx komme gode erfaringer med vedligeholdelse af husene, som andre kan få glæde af. Der skal være en god ordentlig tone på forummet. Dette er husejerforeningens ansvar (jf. lovgivning), og derfor slettes indlæg, der ikke overholder god tone. Sabrina (RBG 33) redegjorde for arbejdet med revision Håndbog for husejere, som efterhånden har nogle år på bagen, og derfor på visse områder indeholder forkerte og forældede oplysninger. Det er bestyrelsens mål at fremlægge et forslag til revideret håndbog på næste års generalforsamling. Bestyrelsen har også udfærdiget et velkomstbrev, som tilsendes nye husejere, når vi bliver opmærksomme på, at de har overtaget en ejendom. Dette får husejerforeningen ikke automatisk besked om. Nogle af deltagerne i generalforsamlingen ønskede at se velkomstbrevet, og deres kontaktoplysninger blev indsamlet af bestyrelsen. Hvis man oplever rotteproblemer skal kommunen kontaktes, og kontakt også gerne Sabrina, som er bestyrelsens kontaktperson vedr. rotter. Storskrald hentes af kommunen fire gange årligt samt på anmodning. Bestyrelsen tager initiativ til, at der dagen efter sommerfesten (søndag den 24. august) er oprydningsdag i kvarteret, og der bestilles afhentning af storskrald til ugen efter. Niels (ENG 5) redegjorde for miljøgruppens arbejde. Miljøgruppen arbejder blandt andet med klimasikring af vores kvarter. Der kom et udspil fra kommunen i november 2013, som miljøgruppen har drøftet. Miljøgruppen fokuserer i første omgang på FF Ulriks gade som klimagade (LAR gade, som kan hjælpe med afvanding ved voldsom regn), og vil få udarbejdet plancher om muligheder inklusive spørgsmålet om parkering, hvor vi ved at omdanne FF Ulriks Gade til stillegade vil miste parkeringspladser. Der er afsat kr. til miljøgruppens arbejde, men pengene er endnu ikke brugt. Der udarbejdes et spørgeskema til beboerne i løbet af efteråret. Niels opfordrede til, at interesserede melder til miljøgruppen. Der var ønske fra salen om, at kommunens forslag kom på foreningens hjemmeside. Torben (HPØ 18) redegjorde for samarbejdet med de øvrige byggeforeningskvarterer samt det forestående 125 års jubilæum for den første byggeforening i København i Der arbejdes på at få lavet en samlet markering af jubilæet, herunder en udstilling. Har man gode ideer til markering af jubilæet kan man rette henvendelse til Torben. Erik (RBG 54) redegjorde for bestyrelsens arbejde med at få etableret et støjmur mod Lyngbyvej for enden af FF Ulriks Gade. Dette arbejde har pågået gennem en årrække, men det er endnu ikke lykkedes at få en aftale med kommunen, som ejer pladsen. Kommunen ønsker blandt andet, af Husejerforeningen skal overtage pladsen, hvis de skal give tilladelse til en støjmur. Bestyrelsen har afholdt møder med beboerne på FF Ulriks Plads om spørgsmålet. Der søges at lægge pres på kommunen gennem det politiske system. 4

7 Erik redegjorde også for arbejdet med forslag til tagterrasser. Bestyrelsen etablerede en arbejdsgruppe med fire bestyrelsesmedlemmer samt to udenfor bestyrelsen, heraf én af de to oprindelige forslagsstillere. Udvalgets opgave var at undersøge en række forhold omkring muligheden for etablering af tagterrasser. Erik takkede de to udvalgsmedlemmer udenfor bestyrelsen for deres store indsats i arbejdet. Der er stor enighed i bestyrelsen om det udarbejdede materiale, men ikke om tagterrasser mv. er en god ide. Dette er op til generalforsamlingen at beslutte. Ved den efterfølgende debat om bestyrelsens beretning blev der rejst kritik af, at bestyrelsen bruger internettet som informationsmedie, når ikke alle har adgang til internet hjemmefra. Hertil svarede bestyrelsen, at der ikke var tradition for at anden information til beboerne end indkaldelse og referat fra generalforsamling, og at bestyrelsen betragter det som en udvidet information, men vil søge at hænge referater op i udhængsskabet på fælleshuset Ulrik. Der blev også rejst spørgsmål om husejerforeningens holdning til fx den nye bilforhandler på Rovsinggade samt anvendelsen af Beauvaisgrunden. Husejerforeningen får ikke oplysninger om kommunens planer. En husejer foreslog, at husejerforeningen tilmelder sig som høringspart hos kommunen. Efter debatten blev beretningen godkendt. 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2013 TIL GODKENDELSE Foreningens regnskab for 2013 var omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Kasseren (Torben, HPØ 18) fremlagde foreningens regnskab. Der har ikke været de store udgifter i løbet af året udover en dyr kloakreparation. Den eneste større udgift vi har haft, har været til en dyr kloakreparation. Så har der været strømproblemer, og det har vi også fået lavet for husejerforeningens regning, selvom vi prøvede at få strømleverandøren til at betale. Der er en fælles gasledning i kælderen i husene på Lyngbyvej, som husejerne selv skal betale for vedligeholdelse af, men hvor husejerforeningen skal stå for vedligeholdelsen. Denne skulle repareres pga. en utæthed. Bestyrelsen har afholdt et møde med de berørte husejere og besluttede i samråd med husejerne, at lave en ordning, hvor foreningen lægger ud for udgifterne, og så opkræve de relevante husejere for udgiften over en årrække gennem et á conto beløb på kr., så der også er penge til kommende vedligeholdelse af gasledningen. Foreningen har en del likvide midler (4,3 mio. kr.), som er anbragt på aftalekonti i forskellige pengeinstitutter for at sikre dækning fra indskydergarantien, hvis pengeinstituttet går fallit. Der er ikke de store renter at få, når foreningens midler ikke kan investeres, men skal placeres på indlånskonti, som det fremgår af foreningens vedtægter var et godt år for vejene, og der var ikke udgifter til vedligeholdelse, men det har der været i Vi har kun lavet vedligehold af planter og træer, og der kommer udgifter til udskiftning af træer i På administrationskontoen har vi en buffer til at betale for kommende udgifter til kloakker, el, rotter mv. Da vejene sidst blev asfalteret tømte det kassen, og det er nu væsentligt dyrere, at få renoveret vejene, end antaget ved etablering af vejfonden. Den er er nu på ca. 2,5 mio. kr. mio. kr., hvilket formentlig ikke dækker 5

8 en kommende renovering. Derfor fastholdes bidraget til vejkontoen. Når det ikke kan betale sig at vedligeholde vejene længere, fremlægges et forslag til generalforsamling om renovering. Til den tid indhentes også tilbud om pris på renovering. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN Noah (HPØ 46) mente ikke at forslagene fra bestyrelsen kunne behandles, da de ifølge hans mening strider mod vedtægterne. På baggrund af Noahs indvending om, hvorvidt forslagene var formuleret korrekt blev formuleringerne i forslagene diskuteret i forhold til, at husejerforeningen ikke kan godkende servitutændringer men kun beslutte, at den ikke vil påtale dem. Peter (ENG 17) præciserede, at ideen i forslagene var, at holde sig til, hvilke facadeændringer foreningen ikke vil påtale. Herefter fremlagde Peter (Eng 17) forslag 1 om etablering af altan på første sal mod baggård. (Se indkaldelsen til generalforsamling for forslagene). Under den langvarige debat om forslaget blev blandt andet følgende fremført: Forslagene om altan kan ikke sammenlignes med repos med udgang fra stue mod have, da man ikke må opholde sig på repos Vi bor for tæt, og det vil give endnu mere forstyrrelse mellem naboer Det vil ikke gøre den store forskel på om man forstyrrer hinanden, da vi i forvejen bor tæt Hvad hvis alle forslag realiseres på alle etager? Det åbner nogle muligheder, se det ikke så snævert Det er i forvejen kun de store huse med længere afstand til naboen, der har altan Hvordan kan man være sikker på ensartetheden forslaget ikke præcist nok mht. udførelsen Det er problematisk for det æstetiske udtryk Forslagene er formuleret som at husejerforeningen giver tilladelse til overtrædelse af servitutterne det kan den ikke Hensigten med forslagene er, at husejerforeningen skal undlade at påtale opførelse af altaner mv. Der kan gives mandat til bestyrelsen til at præcisere formulering om ensartetheden og at husejerforeningen ikke vil påtale Hvorfor kun til baggården, det er ikke retfærdigt. Jeg synes det skal være på begge sider af husene Juraen er ikke afgørende (kommentar fra husejer, der er jurist) Der fremkom et forslag til procedure om, at der skulle stemmes om, hvorvidt der på generalforsamlingen overhovedet skulle stemmes om de fire forslag om altaner mv. Antal stemmer: Ja til at behandle forslagene: 40 Nej til at behandle forslagene: 41 Der skulle således ikke stemmes om de fire første forslag fra bestyrelsen. Behandling af forslag om graffitiordning med forsikringsordning. 6

9 Erik forklarede, at husejerforeningen har en teoretisk mulighed for at pålægge husejere at graffiti skal fjernes med udgangspunkt i servitutterne. Forslaget går ud på, at husejerforeningen står for fjernelse af graffiti. Fire stemmer mod, resten for eller blanke. Forslaget blev vedtaget Behandling af forslag om tilskud til beboerforeningen Ulrik på kr. til udgivelse af Gadespejlet. To stemmer mod, resten for. Forslaget blev vedtaget 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Der var ikke indkommet forslag til behandling. 6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2015 SAMT BEKRÆFTELSE AF BUDGET FOR 2014 Kasseren fremlagde budgettet. Først skal budgettet for 2014 genbehandles, fordi der er behov for flere penge til etablering af de manglende pullerter. Dette tages fra kontoen fra vejvedligeholdelse, hvor vi kun havde få udgifter i Budgettet for vejvedligeholdelse i 2014 justeres med udgifter til pullerter. Derudover skal budgettet for 2015 behandles. Det udsendte budget for administrationskontoen for 2014 og 2015 bliver justeret med udgifterne til graffitiordning med en udgift på kr. i 2014 og kr. om året fremadrettet. Justeringerne af budgetterne vedrører kun udgiftssiden, og vil således påvirke foreningens overskud. Det er kun staten, der kan opkræve bøder, og afgift ved for sen betaling må højes udgøre 100 kr. for første rykker. Forslag til budget er fremsat i overensstemmelse hermed. 7. FASTSÆTTELSE AF VEJBIDRAG FOR 2015 Bestyrelsens forslag om vejbidrag på kr. blev vedtaget. 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG BØDER FOR 2015 Bestyrelsens forslag på kontingent kr. blev vedtaget og afgifter for manglende betaling af kontingent på 100 kr., blev også vedtaget. 9. FASTSÆTTELSE AF HONORARER TIL TILLIDSMÆND FOR 2015 Bestyrelsen har foreslået et uændret samlet honorar på kr. Forslaget vedtaget. 10. VALG AF TILLIDSMÆND BESTYRELSE Næstformand: Mogens Falch, valgt for 2 år Kasserer: Torben Burkal, valgt for to år Bestyrelsesmedlem: Sabrina Gade Ellesøe, valgt for to år Suppleanter, valgt for et år: Søren Lindbæk Broman 7

10 Niels Maagaard VOLDGIFTSMÆND Thomas Buthler, ENG 27 Martin Dahl, ST 26 Christoffer Lambert-Züberlein, ST 68, 1 REVISOR Mogens Christiansen, valgt for to år Hans-Henrik Kaaber, valg for et år REVISORSUPPLEANT Dorthea Rose, valgt for et år 11. EVENTUELT Under eventuelt fremkom følgende bemærkninger (som ikke har besluttende virkning): Sabrina indsamler adresser på de der ikke har internet, og ønsker information omdelt til deres postkasser (referat fra og indkaldelse til generalforsamling uddeles/fremsendes altid til alle husejere) Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med altanforslaget og indhente bistand fra arkitekt Spørgsmål om det er korrekt, at kommunen har givet byggetilladelse vedr. forslag 4 ovenfor. o Replik fra Erik: Ja, kommunen har tænkt over, at de mener, det er en god ide med den franske altan i de særlige tilfælde som forslag fire dækker Der bør skelnes mellem bestyrelsens forslag og forslag som kommer fra andre Bestyrelsen opfordres til at arbejde for super hurtigt internet o Replik fra Erik: Det har været oppe på generalforsamlingen for ca. fem år siden, men der kommer hele tiden nye muligheder, og hvis nogen vil være bærende i et sådant arbejde, vil bestyrelsen meget gerne understøtte det. 8

11 Indtægter: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Kontingent B der Renter Andre Indtægter Udgifter: Administration m.v Grafittiordning "ULRIK"/andet Miljø Honorarer Reparation af kloak Reparation el og vand Advokat/inkasso Over/underskud Gasledningsregnskab Egenkapital Indtægter: ADMINISTRATIONSKONTO VEJVEDLIGEHOLDELSESKONTO Medlemsbidrag Renter Andre Indtægter Udgifter: Vejvedligeholdelse m.v Vejtræer Kloak Over/underskud Egenkapital KONTINGENT ETC. Kontingent Vejbidrag Gasledning Bøder

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Til Husejeren 27. marts 2015 Bestyrelsen indkalder til GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Dagsorden

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juni 2002 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø Til Husejeren 2. maj 2014 Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø 1.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt Tirsdag 7. maj 2014 kl. 19:00 Sted Dagsorden Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Ifølge vedtægterne Referat Hans-Henrik Kaaber (FFU 24),

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejs kvarteret d. 3/4 kl hos Torben, H.P. Ørumsgade 18.

Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejs kvarteret d. 3/4 kl hos Torben, H.P. Ørumsgade 18. Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejs kvarteret d. 3/4 kl. 19.30-22.00 hos Torben, H.P. Ørumsgade 18. Referent ved dette møde var Stine. Alle var tilstede. Underskrivning af tidligere

Læs mere

22. august 2012. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2012.

22. august 2012. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2012. 22. august 2012 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2012. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30. i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163. Bemærk mødestedet!

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30. i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163. Bemærk mødestedet! Til husejeren 23. april 2008 Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30 i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. September 2005 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl. 19.30 i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret 25. februar i Lundehusskolens aula.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret 25. februar i Lundehusskolens aula. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret 25. februar i Lundehusskolens aula. Referent: Sabrina Gade Ellesøe Mødet startede lettere forsinket da der var flot stort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2017 i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret

Referat af generalforsamling den 18. maj 2017 i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret Referat af generalforsamling den 18. maj 2017 i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog Karin Breck, HPØ 4, som dirigent. Karin blev valgt. Karin

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 11. maj 2016 kl (dørene åbnes kl ) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 11. maj 2016 kl (dørene åbnes kl ) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Til Husejeren 25. april 2016 Bestyrelsen indkalder til GENERALFORSAMLING Torsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Inden mødet

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2008

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2008 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2008 1. VALG AF DIRIGENT Klaus Børch blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han forklarede hvordan afstemninger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g 19. marts 2013 MØDEEMNE: Møde nr. 6. Generalforsamling STED OG DATO: Nørrevang, tirsdag d. 19-03-2013, kl. 19:00 DELTAGERE: Formand: Arne Boye.Møllet, ff.71. arne@bove-moller.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 1. VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014 Pkt. 1 valg af dirigent mv.: Casper Larsen blev valgt som dirigent og Kurt Rasmussen som referent. Der var 19

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere