Graffitiafrensning starter oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graffitiafrensning starter oktober 2014"

Transkript

1 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale med firmaet Rengørings Agenterne om at de fremover kommer månedligt og afrenser graffiti på tilgængelige mure i kvarteret, dvs. de mure som ligger direkte ud til veje og fortove. Afrensningen skader ikke murene. På udsatte steder ved hjørner og på dele af facaderne mod Haraldsgade, Lyngbyvej og F.F.Ulriks Plads bliver der endvidere efterbehandlet med et tyndt lag voks, som gør efterfølgende afrensninger lettere og mere skånsomme. Denne beskyttelsesbehandling vil ikke være synlig på murene. Erfaringsmæssigt vil der fremover komme langt mindre ny graffiti når kunstnerne opdager, at deres værker hurtigt bliver fjernet. Hvis du har nogen spørgsmål angående ordningen kan du kontakte Erik Hagelskjær på Referat fra husejerforeningens generalforsamling 2014 findes på de følgende sider

2

3 Referat af generalforsamling 2014 torsdag den 22. maj Kontaktpersoner Bestyrelsen består af: Navn Adresse Mail Telefon Formand Erik Hagelskjær Lauridsen RB Næstformand Mogens Falch VH Kasserer Torben Burkal HPØ Medlem Peter Bogh ENG Medlem Jimmy van der Brugge RB Medlem Stine Kærulf Andersen ENG Medlem Sabrina Gade Ellesøe RB Suppleant Niels Maagaard ENG Suppleant Søren Lindbæk Broman ST Voldgiftsmænd Thomas Buthler, ENG 27 Martin Dahl, ST 26 Christoffer Lambert-Züberlein, ST 68, 1 Servitutudvalg Kontaktperson Peter Bogh Eng 17 Vejudvalg Kontaktperson Mogens Falch, VH 18 Kabel-TV, Antennne m.m. Fejl meldes til YouSee eller egen leverandør Kontaktperson i bestyrelse: Torben Burkal, HPØ 18 Udlån af stiger, split og kloakrenser Kontakt formanden eller i hans fravær Anker Jørgensen, ST 4, tlf: Vandforsyning Ved manglende vandforsyning kontakt formanden eller et af bestyrelsens andre medlemmer. Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen. Kloakrensning: Kontakt formanden 1

4 Affald og renovation Københavns Affaldsservice Kontaktperson i bestyrelse: Mogens Falch, VH18 1. VALG AF DIRIGENT Povl Høyer kunne ikke deltage i mødet, hvorfor bestyrelsen foreslog Jacob Wienecke (STU 18) som dirigent. Bestyrelsens forslag til dirigent blev tiltrådt. Dirigenten konkluderede, at generalforsamling var lovligt indkaldt, og 2 stemmetællere blev valgt. Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til dagsordenen. Der fremkom bemærkninger fra Noah (HPØ 46), idet han fandt, at det ikke var muligt at stemme om forslagene, da Noah havde den opfattelse, at formuleringen i forslagene ikke var i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten foreslog, at Noahs bemærkninger blev drøftet under punkt BESTYRELSENS BERETNING OG GODKENDELSE HERAF Der henvises til foreningens hjemmeside for referater fra bestyrelsesmøder samt fra altan- og miljøudvalget. Bestyrelsesformanden (Erik, RBG 54) gav en kort redegørelse for det arbejde, som bestyrelsen har udført i de forløbne 8 måneder, der er gået, siden bestyrelsen blev valgt i september Formanden indledte med at lægge sig fladt ned på ryggen og beklage på hele bestyrelsens vegne, at bestyrelsen havde været nødt til at ændre mødetidspunkt og -sted, idet indkaldelsen ikke havde været omdelt rettidigt ifølge foreningens vedtægter. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen finde sted inden udgange af maj og skal indkaldes med 14 dages varsel. Af de alternative datoer, der var mulige, valgte bestyrelsen den 22. maj 2014 som den mindst ringe. Bestyrelsen har i sit arbejde ikke skelet til, om man var valgt som medlem eller suppleant, og har i underudvalg inddraget beboere, som ikke var medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har været bredt sammensat, og der er i bestyrelsen repræsenteret mange forskellige holdninger til, hvordan kvarteret skal udvikle sig. Dette har været en fordel i de daglige drøftelser og forberedelse af forslag til generalforsamlingen. Det har været en fælles nævner i bestyrelsens arbejde at forberede forslag til generalforsamlingen, og så lægge beslutningen op til denne, så deltagerne på generalforsamlingen selv har mulighed for at tage stilling. Der har været dialog med nogle husejere om at stille forslag til generalforsamlingen, og bestyrelsen har set det som en vigtigt opgave at sikre, at forslag fra husejerne blev stillet på generalforsamlingen, og har derfor aktivt bistået nogle husejere med dette. I perioden har vi fået byrettens kendelse for, at man som husejer skal være medlem af husejerforeningen og bestyrelsen har taget hånd om dette i forhold til en konkret husejer, der ikke ønsker at være medlem af husejerforeningen og betale kontingent. 2

5 Formanden for bestyrelsens servitutudvalg (Peter, Eng 17) redegjorde for bestyrelsens arbejde med servitutterne. Der er på hver ejendom tinglyst servitutter, som i hovedregel går ud på, at der ikke må ændres på ejendommens ydre udsendende. Husejerforeningen har påtaleret i forhold til overtrædelse af servitutterne, og det samme har andre husejere i kvarteret samt kommunen. Hvis en husejer ikke overholder en påtale, kan den der kommer med påtalen (fx husejerforeningen) stævne den pågældende husejer. For at få et overblik over husejerforeningens praksis med hensyn til, hvilke ændringer på facaden som bestyrelsen påtaler, har udvalget gennemgået referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fra de sidste 20 år samt ca. 10 ringbind med gamle servitutsager. Husejerforeningen har en praksis med, at ikke alle facadeændringer påtales. Fx gælder det udskiftning af de oprindelige små tagvinduer med nye større ovenlysvinduer, fjernelse af de oprindelige brandaltaner og etablering af udgang til gård fra stuetagen. Derudover har husejerforeningen vedtaget nogle standarder for kvarteret, hvor man ikke påtaler afvigelser fra ejendommens oprindelige udseende. Det gælder fx farver på døre og vinduer, indhegning af forhaver og udseendet på vinduer. Husejerforeningens holdning til, hvilke ændringer af facaden som husejerforeningen ikke opfatter som en overtrædelse af servitutterne og derfor ikke påtales af foreningen fremgår af Håndbog for husejere samt tillæg om etablering af udgang til gård. Begge findes på foreningens hjemmeside (www.lyngbyvejskvarteret.dk). Husejerforeningens holdning til, hvilke facadeændringer der påtales, er vokset ud af skiftende bestyrelsers praksis, og har været et tilbagevendende emne på mange af foreningens generalforsamlinger. Hovedkonklusionen er, at foreningen påtaler facadeændringer, bortset fra i de tilfælde, hvor foreningen har besluttet ikke at ville påtale afvigelser jf. ovenfor. I årets løb har bestyrelsen påtalt de facadeændringer, som husejerforeningen anser som værende mindre overtrædelser af servitutterne ved at gå i dialog med de pågældende husejere, hvilket er helt i tråd med bestyrelsens grundholdning om, at dialog er vejen frem for vores fælles kvarter. Under debatten af dette punkt bidrog husejere med historikken i behold med at præcisere beslutninger af ældre dato eller andre forhold om servitutterne, som ikke på anden måde er fremgået af det materiale, servitutudvalget har kunnet fremskaffe. Formanden for bestyrelsens vejudvalg (Mogens, VHG 18) redegjorde for vejenes tilstand og arbejdet med vedligeholdelse. Vejene er i udmærket stand og diverse af vinterens skader på asfalten er som sædvanligt udbedret i løbet af foråret. Vejtræerne er vokset meget og nogle steder mangler buske. Husejerforeningen forestår vedligeholdelse af de små bede og enkelte steder, har beboere plantet pæne blomster i de fælles bede. Det er et problem med påkørsler af vejtræer og pullerter. Begge dele er dyre at skifte ud. En ødelagt pullert koster kr. Vær derfor forsigtig med bilerne og lad være med at påkøre pullerter og træer! Den enkelte husejer skal selv luge sine fortovskanter. Ukrudt i fortovskanten ødelægger belægningen, forkorter levetiden og gør det sværere at komme frem på fortovet. Man skal også selv fjerne skidt og ukrudt langs vejkanten, ellers kan vandet ikke løbe hen til kloakkerne, og der opstår risiko for oversvømmelser. Når man ordner fortov og vej er det også en god anledning til at få en snak med sin nabo. 3

6 Søren (STU 74) redegjorde for bestyrelsens arbejde med hjemmesiden. Referater af bestyrelsesmøder ligger nu på hjemmesiden, og det samme gælder for referater af generalforsamlinger tilbage fra Der er etableret faste adresser til formand, kasserer og formand for servitutudvalget, som går i arv til senere bestyrelser. På den måde sikres historikken i mail korrespondenser med bestyrelsen. Der er lavet et forum med forskellige tråde, hvor beboerne kan komme med forslag til og gå i dialog med bestyrelsen samt fx komme gode erfaringer med vedligeholdelse af husene, som andre kan få glæde af. Der skal være en god ordentlig tone på forummet. Dette er husejerforeningens ansvar (jf. lovgivning), og derfor slettes indlæg, der ikke overholder god tone. Sabrina (RBG 33) redegjorde for arbejdet med revision Håndbog for husejere, som efterhånden har nogle år på bagen, og derfor på visse områder indeholder forkerte og forældede oplysninger. Det er bestyrelsens mål at fremlægge et forslag til revideret håndbog på næste års generalforsamling. Bestyrelsen har også udfærdiget et velkomstbrev, som tilsendes nye husejere, når vi bliver opmærksomme på, at de har overtaget en ejendom. Dette får husejerforeningen ikke automatisk besked om. Nogle af deltagerne i generalforsamlingen ønskede at se velkomstbrevet, og deres kontaktoplysninger blev indsamlet af bestyrelsen. Hvis man oplever rotteproblemer skal kommunen kontaktes, og kontakt også gerne Sabrina, som er bestyrelsens kontaktperson vedr. rotter. Storskrald hentes af kommunen fire gange årligt samt på anmodning. Bestyrelsen tager initiativ til, at der dagen efter sommerfesten (søndag den 24. august) er oprydningsdag i kvarteret, og der bestilles afhentning af storskrald til ugen efter. Niels (ENG 5) redegjorde for miljøgruppens arbejde. Miljøgruppen arbejder blandt andet med klimasikring af vores kvarter. Der kom et udspil fra kommunen i november 2013, som miljøgruppen har drøftet. Miljøgruppen fokuserer i første omgang på FF Ulriks gade som klimagade (LAR gade, som kan hjælpe med afvanding ved voldsom regn), og vil få udarbejdet plancher om muligheder inklusive spørgsmålet om parkering, hvor vi ved at omdanne FF Ulriks Gade til stillegade vil miste parkeringspladser. Der er afsat kr. til miljøgruppens arbejde, men pengene er endnu ikke brugt. Der udarbejdes et spørgeskema til beboerne i løbet af efteråret. Niels opfordrede til, at interesserede melder til miljøgruppen. Der var ønske fra salen om, at kommunens forslag kom på foreningens hjemmeside. Torben (HPØ 18) redegjorde for samarbejdet med de øvrige byggeforeningskvarterer samt det forestående 125 års jubilæum for den første byggeforening i København i Der arbejdes på at få lavet en samlet markering af jubilæet, herunder en udstilling. Har man gode ideer til markering af jubilæet kan man rette henvendelse til Torben. Erik (RBG 54) redegjorde for bestyrelsens arbejde med at få etableret et støjmur mod Lyngbyvej for enden af FF Ulriks Gade. Dette arbejde har pågået gennem en årrække, men det er endnu ikke lykkedes at få en aftale med kommunen, som ejer pladsen. Kommunen ønsker blandt andet, af Husejerforeningen skal overtage pladsen, hvis de skal give tilladelse til en støjmur. Bestyrelsen har afholdt møder med beboerne på FF Ulriks Plads om spørgsmålet. Der søges at lægge pres på kommunen gennem det politiske system. 4

7 Erik redegjorde også for arbejdet med forslag til tagterrasser. Bestyrelsen etablerede en arbejdsgruppe med fire bestyrelsesmedlemmer samt to udenfor bestyrelsen, heraf én af de to oprindelige forslagsstillere. Udvalgets opgave var at undersøge en række forhold omkring muligheden for etablering af tagterrasser. Erik takkede de to udvalgsmedlemmer udenfor bestyrelsen for deres store indsats i arbejdet. Der er stor enighed i bestyrelsen om det udarbejdede materiale, men ikke om tagterrasser mv. er en god ide. Dette er op til generalforsamlingen at beslutte. Ved den efterfølgende debat om bestyrelsens beretning blev der rejst kritik af, at bestyrelsen bruger internettet som informationsmedie, når ikke alle har adgang til internet hjemmefra. Hertil svarede bestyrelsen, at der ikke var tradition for at anden information til beboerne end indkaldelse og referat fra generalforsamling, og at bestyrelsen betragter det som en udvidet information, men vil søge at hænge referater op i udhængsskabet på fælleshuset Ulrik. Der blev også rejst spørgsmål om husejerforeningens holdning til fx den nye bilforhandler på Rovsinggade samt anvendelsen af Beauvaisgrunden. Husejerforeningen får ikke oplysninger om kommunens planer. En husejer foreslog, at husejerforeningen tilmelder sig som høringspart hos kommunen. Efter debatten blev beretningen godkendt. 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2013 TIL GODKENDELSE Foreningens regnskab for 2013 var omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Kasseren (Torben, HPØ 18) fremlagde foreningens regnskab. Der har ikke været de store udgifter i løbet af året udover en dyr kloakreparation. Den eneste større udgift vi har haft, har været til en dyr kloakreparation. Så har der været strømproblemer, og det har vi også fået lavet for husejerforeningens regning, selvom vi prøvede at få strømleverandøren til at betale. Der er en fælles gasledning i kælderen i husene på Lyngbyvej, som husejerne selv skal betale for vedligeholdelse af, men hvor husejerforeningen skal stå for vedligeholdelsen. Denne skulle repareres pga. en utæthed. Bestyrelsen har afholdt et møde med de berørte husejere og besluttede i samråd med husejerne, at lave en ordning, hvor foreningen lægger ud for udgifterne, og så opkræve de relevante husejere for udgiften over en årrække gennem et á conto beløb på kr., så der også er penge til kommende vedligeholdelse af gasledningen. Foreningen har en del likvide midler (4,3 mio. kr.), som er anbragt på aftalekonti i forskellige pengeinstitutter for at sikre dækning fra indskydergarantien, hvis pengeinstituttet går fallit. Der er ikke de store renter at få, når foreningens midler ikke kan investeres, men skal placeres på indlånskonti, som det fremgår af foreningens vedtægter var et godt år for vejene, og der var ikke udgifter til vedligeholdelse, men det har der været i Vi har kun lavet vedligehold af planter og træer, og der kommer udgifter til udskiftning af træer i På administrationskontoen har vi en buffer til at betale for kommende udgifter til kloakker, el, rotter mv. Da vejene sidst blev asfalteret tømte det kassen, og det er nu væsentligt dyrere, at få renoveret vejene, end antaget ved etablering af vejfonden. Den er er nu på ca. 2,5 mio. kr. mio. kr., hvilket formentlig ikke dækker 5

8 en kommende renovering. Derfor fastholdes bidraget til vejkontoen. Når det ikke kan betale sig at vedligeholde vejene længere, fremlægges et forslag til generalforsamling om renovering. Til den tid indhentes også tilbud om pris på renovering. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN Noah (HPØ 46) mente ikke at forslagene fra bestyrelsen kunne behandles, da de ifølge hans mening strider mod vedtægterne. På baggrund af Noahs indvending om, hvorvidt forslagene var formuleret korrekt blev formuleringerne i forslagene diskuteret i forhold til, at husejerforeningen ikke kan godkende servitutændringer men kun beslutte, at den ikke vil påtale dem. Peter (ENG 17) præciserede, at ideen i forslagene var, at holde sig til, hvilke facadeændringer foreningen ikke vil påtale. Herefter fremlagde Peter (Eng 17) forslag 1 om etablering af altan på første sal mod baggård. (Se indkaldelsen til generalforsamling for forslagene). Under den langvarige debat om forslaget blev blandt andet følgende fremført: Forslagene om altan kan ikke sammenlignes med repos med udgang fra stue mod have, da man ikke må opholde sig på repos Vi bor for tæt, og det vil give endnu mere forstyrrelse mellem naboer Det vil ikke gøre den store forskel på om man forstyrrer hinanden, da vi i forvejen bor tæt Hvad hvis alle forslag realiseres på alle etager? Det åbner nogle muligheder, se det ikke så snævert Det er i forvejen kun de store huse med længere afstand til naboen, der har altan Hvordan kan man være sikker på ensartetheden forslaget ikke præcist nok mht. udførelsen Det er problematisk for det æstetiske udtryk Forslagene er formuleret som at husejerforeningen giver tilladelse til overtrædelse af servitutterne det kan den ikke Hensigten med forslagene er, at husejerforeningen skal undlade at påtale opførelse af altaner mv. Der kan gives mandat til bestyrelsen til at præcisere formulering om ensartetheden og at husejerforeningen ikke vil påtale Hvorfor kun til baggården, det er ikke retfærdigt. Jeg synes det skal være på begge sider af husene Juraen er ikke afgørende (kommentar fra husejer, der er jurist) Der fremkom et forslag til procedure om, at der skulle stemmes om, hvorvidt der på generalforsamlingen overhovedet skulle stemmes om de fire forslag om altaner mv. Antal stemmer: Ja til at behandle forslagene: 40 Nej til at behandle forslagene: 41 Der skulle således ikke stemmes om de fire første forslag fra bestyrelsen. Behandling af forslag om graffitiordning med forsikringsordning. 6

9 Erik forklarede, at husejerforeningen har en teoretisk mulighed for at pålægge husejere at graffiti skal fjernes med udgangspunkt i servitutterne. Forslaget går ud på, at husejerforeningen står for fjernelse af graffiti. Fire stemmer mod, resten for eller blanke. Forslaget blev vedtaget Behandling af forslag om tilskud til beboerforeningen Ulrik på kr. til udgivelse af Gadespejlet. To stemmer mod, resten for. Forslaget blev vedtaget 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Der var ikke indkommet forslag til behandling. 6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2015 SAMT BEKRÆFTELSE AF BUDGET FOR 2014 Kasseren fremlagde budgettet. Først skal budgettet for 2014 genbehandles, fordi der er behov for flere penge til etablering af de manglende pullerter. Dette tages fra kontoen fra vejvedligeholdelse, hvor vi kun havde få udgifter i Budgettet for vejvedligeholdelse i 2014 justeres med udgifter til pullerter. Derudover skal budgettet for 2015 behandles. Det udsendte budget for administrationskontoen for 2014 og 2015 bliver justeret med udgifterne til graffitiordning med en udgift på kr. i 2014 og kr. om året fremadrettet. Justeringerne af budgetterne vedrører kun udgiftssiden, og vil således påvirke foreningens overskud. Det er kun staten, der kan opkræve bøder, og afgift ved for sen betaling må højes udgøre 100 kr. for første rykker. Forslag til budget er fremsat i overensstemmelse hermed. 7. FASTSÆTTELSE AF VEJBIDRAG FOR 2015 Bestyrelsens forslag om vejbidrag på kr. blev vedtaget. 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG BØDER FOR 2015 Bestyrelsens forslag på kontingent kr. blev vedtaget og afgifter for manglende betaling af kontingent på 100 kr., blev også vedtaget. 9. FASTSÆTTELSE AF HONORARER TIL TILLIDSMÆND FOR 2015 Bestyrelsen har foreslået et uændret samlet honorar på kr. Forslaget vedtaget. 10. VALG AF TILLIDSMÆND BESTYRELSE Næstformand: Mogens Falch, valgt for 2 år Kasserer: Torben Burkal, valgt for to år Bestyrelsesmedlem: Sabrina Gade Ellesøe, valgt for to år Suppleanter, valgt for et år: Søren Lindbæk Broman 7

10 Niels Maagaard VOLDGIFTSMÆND Thomas Buthler, ENG 27 Martin Dahl, ST 26 Christoffer Lambert-Züberlein, ST 68, 1 REVISOR Mogens Christiansen, valgt for to år Hans-Henrik Kaaber, valg for et år REVISORSUPPLEANT Dorthea Rose, valgt for et år 11. EVENTUELT Under eventuelt fremkom følgende bemærkninger (som ikke har besluttende virkning): Sabrina indsamler adresser på de der ikke har internet, og ønsker information omdelt til deres postkasser (referat fra og indkaldelse til generalforsamling uddeles/fremsendes altid til alle husejere) Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med altanforslaget og indhente bistand fra arkitekt Spørgsmål om det er korrekt, at kommunen har givet byggetilladelse vedr. forslag 4 ovenfor. o Replik fra Erik: Ja, kommunen har tænkt over, at de mener, det er en god ide med den franske altan i de særlige tilfælde som forslag fire dækker Der bør skelnes mellem bestyrelsens forslag og forslag som kommer fra andre Bestyrelsen opfordres til at arbejde for super hurtigt internet o Replik fra Erik: Det har været oppe på generalforsamlingen for ca. fem år siden, men der kommer hele tiden nye muligheder, og hvis nogen vil være bærende i et sådant arbejde, vil bestyrelsen meget gerne understøtte det. 8

11 Indtægter: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Kontingent B der Renter Andre Indtægter Udgifter: Administration m.v Grafittiordning "ULRIK"/andet Miljø Honorarer Reparation af kloak Reparation el og vand Advokat/inkasso Over/underskud Gasledningsregnskab Egenkapital Indtægter: ADMINISTRATIONSKONTO VEJVEDLIGEHOLDELSESKONTO Medlemsbidrag Renter Andre Indtægter Udgifter: Vejvedligeholdelse m.v Vejtræer Kloak Over/underskud Egenkapital KONTINGENT ETC. Kontingent Vejbidrag Gasledning Bøder

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl. 19.30 i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 1. VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup Referat fra ordinær generalforsamling den 14.3.12 På mødet var 17 grundejere repræsenteret. 1 Valg af dirigent Jan Hansen Røjlevangen 82 blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere