Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19."

Transkript

1 Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den ind i Håndbog for Husejere. Som nævnt ved generalforsamlingen har bestyrelsen med virkning fra 1. marts 2002 besluttet at flytte den fælles forsikring fra If til Alm. Brand. Den ny forsikring i Alm. Brand har en række fordele Udover storm-, glas- og vandskader, husejeransvar, svamp- og insektangreb vil forsikringen også dække brand og udvidet rørskadeforsikring (skjulte rør). Præmien vil være kr pr. år mod nu kr ca. kr for brand og skjulte rør. Selvrisiko vil være kr. 500 mod nu kr Forsikringen overtages med uændrede forbehold og ejendommenene skal ikke besigtiges mhp. svamp- og insketdækning. Hver husejer for sin egen police og præmien opkræves direkte af forsikringsselskabet. De husejere, der nu er tilmeldt den fælles forsikring i If, vil blive overført til forsikringen i Alm. Brand. Da den ny forsikring også dækker brand og udvidet rørskadeforsikring, er det vigtigt, at man opsiger sin nuværende brand- og evt. vandskadeforsikring, da man ellers vil være dobbeltdækket. Brug den vedlagte blanket. Husejere, som ikke er tilmeldt den fælles forsikring, kan tilmelde sig forsikringen i Alm. Brand også ved at benytte den vedlagte blanket. De faste afhentningsdage for storskrald i 2001 er 28. august og 27. november. Ekstra afhentning af storskrald bestilles ved henvendelse til R98 og er gratis med mindre det sker inden for 2 uger på hver side af de faste afhentningsdage. Haveaffald afhentes den 1. fredag i hver måned, sidste gang i november måned. Med venlig hilsen BESTYRELSEN Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

2

3 1. Valg af dirigent REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. MAJ 2000 Martin Munk Hansen (VH 13) valgtes uden modkandidat. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Beretning og godkendelse heraf Indledningsvis præsenterede formanden bestyrelsen og redegjorde herefter for bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Bestyrelsen havde brugt en stor del af sit arbejde på at sikre, at kvarterets karakter bevares, bl.a. ved at påse at kvarterets servitutter overholdes. De hyppigste påtaler havde omhandlet vinduer, dels nye vinduer som ikke havde samme proportioner som de oprindelige dels vinduer som skulle males. Alle vinduer i en ejendom skal været malet i samme farve eller kombination af farver og farverne skal være en af de vinduesfarver, som er almindeligt forekommende i kvarteret. 85% af kvarterets ejendomme er tilmeldt foreningens ejendomsforsikring i forsikringsselskabet If. Forsikringen dækker storm-, glas- og vandskade, husejeransvar og svamp- og insektskade. Enkelte ejendomme har dog restriktioner i svamp- og insektdækningen. Forsikringen dækker ikke brand. Bestyrelsen havde forhandlet med et andet selskab om en overtagelse af forsikringen pr. 1. marts Bestyrelsen forventer i løbet af de kommende måneder at kunne præsentere en ny forsikring, som foruden storm-, glas- og vandskade, husejeransvar og svamp- og insektskade også vil dække brand og vandskade fra skjulte rør til en præmie, som kun er ca. 150 kr. højere end den nuværende. Vejenes stand generelt er god. De pullerter, som tidligere ofte blev beskadiget ved påkørsel af lastbiler, er nu udskiftet med gummipullerter, og ingen af de ny pullerter er siden blevet beskadiget. Bestyrelsen vil gradvis udskifte resten af kvarterets pullerter med gummipullerter. Som besluttet ved generalforsamlingen i 2000 er der etableret opkørsler ved gadehjørnerne i F.F. Ulriks Gade, bortset fra hjørnerne ved H.P. Ørumsgade, som ejes af Københavns kommune. Af hensyn til udseendet havde bestyrelsen har valgt en billigere løsning end der var lagt op til ved generalforsamlingen i Bestyrelsen havde udvidet foreningens hjemmeside, således at den nu indeholder oplysninger svarende til Håndbog for Husejere. Hjemmesidens øvrige indhold blev drøftet som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Efter en kort debat blev beretningen blev godkendt. SIDE 3

4 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Det udsendte regnskab var ikke underskrevet af revisorerne, men er siden i uændret form blevet godkendt uden bemærkninger. Kassereren gennemgik regnskabet: Overskuddet på administrationskontoen var blevet kr større end budgetteret, hvilket skyldtes at udgifter til administration, til reparation af vand, el og kloak var blevet mindre end forventet. Desuden var renteindtægterne blevet kr større end forventet. Administrationskontoens egenkapital var kr , hvilket svarer til bestyrelsens ønske for at kunne imødegå større uforudsete udgifter på vand-, kloak- og elledninger. Vejkontoens overskud svarede til det budgetterede og vejkontoens egenkapital var kr Stigningen i egenkapitalen følger den prognose bestyrelsen har lagt for at foreningen i 2010 har kr. 1,5 mio. til en gennemgribende renovering af kvarterets veje. Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen a. Tilskud til beboerforeningen ULRIK. I lighed med de tidligere år ønskede bestyrelsen at yde et tilskud til Beboerforeningen ULRIK, som udgiver beboerbladet Gadespejlet. Et forslag fra bestyrelsen om et tilskud på kr blev enstemmigt vedtaget. b. Hjemmeside for husejerforeningen. Bestyrelsen havde i 1999 oprettet en hjemmeside for kvarteret (www.lyngbyvejskvarteret.dk), som hidtil har haft et indhold svarende til Håndbog for husejere. Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens holdning til, hvorvidt generalforsamlingsreferater og foreningens regnskaber også skulle lægges på hjemmesiden. Ved den efterfølgende debat blev det anført at disse oplysninger væsentligst ville have betydning for personer, som ønskede at flytte til kvarteret. En offentliggørerelse af generalforsamlingsreferater på hjemmesiden kunne muligvis virke begrænsende på debatten ved generalforsamlingerne. Der var enighed om, at den frie debat ved generalforsamlingen måtte veje tungere end hensynet til eventuelle nye beboere i kvarteret, som i øvrigt ville kunne få referaterne ved henvendelse til bestyrelsen. Det var derfor enighed om, at generlforsamlingsreferater ikke skulle lægges på hjemmesiden. Der var dog støtte til at bestyrelsens beretning kunne lægges på hjemmesiden. Der var heller ikke flertal for at lægge foreningens regnskaber på hjemmesiden. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 6. Fremlæggelse af budget Kassereren fremlagde det udsendte budget for 2002, samt et vejledende budget frem til 2010, hvor bestyrelsen forventer, at vejene skal renoveres. Bestyrelsen har afsat et beløb til reparationer af de fælles kloakker, vand- og el-ledninger som svarer til gennemsnittet af de seneste 5 års udgifter. For at kunne imødegå større, uforudsete skader på kloakker, vand- og el-ledningerne ønsker bestyrelsen ønsker at foreningens administrationskonto har en egenkapital på kr På vejkontoen stiler bestyrelsen mod en formue på ca. 1,5 mio. kr. (2010 niveau) i Efter en kort debat blev budgettet vedtaget. 7. Fastsættelse af vejbidrag for 2001 Bestyrelsens forslag om et vejbidrag på kr. 575 blev vedtaget. SIDE 4

5 8. Fastsættelse af kontingent og bøder for 2001 De af bestyrelsen foreslåede beløb på kr. 525 og kr. 200 for henholdsvis kontingent og bøder blev vedtaget. 9. Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd Bestyrelsens forslag om et samlet beløb på kr blev vedtaget. 10. Valg af tillidsmænd Formand. Klaus Børch (VH 52) blev ved akklamation genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Kaare Pedersen (HPØ 46), Jens Bjarnø (FFU 26) og Mogens Christiansen (ST 66) blev alle genvalgt for to år. Suppleanter. Mogens Falch (VH 18) blev genvalgt. Anette Kjeldal (RB 58) ønskede ikke genvalg. I stedet blev Birthe Larsen (HPØ 10) valgt. Begge blev valgt for ét år. Revisor. For 2 år valgtes Randi Sandau (RB 32). Revisorsuppleant. Anders Rom (ST 64) blev valgt for 1 år. Voldgiftsmænd. Jans Boman (RB 14), Martin Munk Hansen (VH 13) og Per Jacobsen (ENG 15) blev genvalgt. 11. Eventuelt Flere husejere spurgte til mulighederne for etablering af bredbåndsnet i kvarteret til bl.a. hurtige internetforbindelser. To husejere Søren Pedersen og Gorm Talman, havde undersøgt mulighederne. Det viste sig, at etableringsomkostningen ville være ca. kr pr ejendom. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke har planer om at tage dette spørgsmål op for nuværende. Formanden erindrede om, at støj kan være et stort problem, da husene ligger så tæt, og opfordrede til at undgå at spille musik for åbne vinduer. Endelig opfordrede formanden kvarterets hundeejere til at sørge for at fjerne hundenes efterladenskaber. Klaus Børch Formand Martin Munk Hansen Dirigent SIDE 5

6

7

8 Klippes listen af langs den stiplede linie passer den ind i Håndbog for husejere. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret $'5(66(/,67()25%(67<5(/6(1PIO Formand Klaus Børch, VH 52 HPDLO Næstformand Dorthea Rose, RB 10 HPDLO Kasserer Torben Burkal, HPØ 18 HPDLO Bestyrelsesmedlemmer Kaare Pedersen, HPØ Jens Bjarnø, FFU Carl Frederik Bie, VH 22 HPDLO Mogens Christiansen, ST Suppleanter Mogens Falch, VH 18 HPDLO Birthe Larsen, HPØ 10 Voldgiftsmænd Martin Munk Hansen, VH 13 Jan Boman, RB 14 Per Jacobsen, ENG 15 Servitutudvalg Kontakt servitutudvalget, hvis du har planer om at ændre ved husets facade, vinduer, hegn m.v. Kontaktperson: Dorthea Rose, RB 10 Vejudvalg: Kontaktperson: Klaus Børch, VH 52 Antenne (Kabel-TV): Fejl meldes til TeleDanmark Kabel TV Hverdage 8-18: Aften, og weekends: 147 Udlån af stiger, Kontakt næstformanden split og kloakrenser eller i hendes fravær Kaare Pedersen, HPØ 46 Vandforsyning Ved manglende vandforsyning kontaktes formanden eller et af bestyrelsens andre medlemmer. Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen. Kloakrensning Kontakt formanden Affald og renovation R Lejespørgsmål/-lovgivning Mogens Christiansen, ST Beboerforeningen "ULRIK" Formand: Carsten Ørum, ST Kasserer: Erik H. Lauridsen, RB Udlejning: Edith Jacobsen, ENG

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere