Da Sønderho fik gadenavne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Sønderho fik gadenavne"

Transkript

1 LaL Landsbynyt August årg. nr. 4 Da Sønderho fik gadenavne FANØ KOMMUNE Forslag til gadenavne Og husnummerering i Sønderho Fanø byråd har fået henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet, som har anmodet om at der i Sønderho by udarbejdes gadenavne for området med deraf følgende husnummerering. Iflg. 3 i lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det byrådet at sikre den fornødne entydighed i registreringen. I den anledning har byrådet vedtaget at opfordre beboerne i Sønderho til at medvirke ved at fremkomme med forslag til ovennævnte. Byrådet ønsker gerne mange forslag indgivet, så man kan finde frem til den rigtige løsning. Der kan foreslås navne til de enkelte gader og veje eller evt. til byområder. Dog skal det bemærkes, at der ikke må forekomme navne, som er anvendt andre steder i kommunen. Forslag kan indsendes af enkeltpersoner eller grupper, foreninger eller lignende. Sidste frist er fastsat til den 15.april Forslag indsendes til rådhuset, Skolevej 5-7, Nordby, 6720 Fanø. P.b.v. Tage E. Jensen borgmester "Forfatterhuset" i Sønderho. Indhold: Da Sønderho fik gadenavne... s.1 Leder... s.2 Børnefestival i Horsens...s.6-7 Det hele startede med en henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet til Fanø kommune, som den 24/ førte til ovenstående opfordring i Fanø Ugeblad Ikke uventet skabte denne opfordring stor modstand. Hvorfor skulle der nu ændres på noget, som altid havde været. Det fungerede jo bare. Alle unge som gamle kendte hvert et hus i byen. Når der holdtes mørkning Fortsættes på næste side Landdistriktskonference... s.6 Hvor blev mejerierne af. En efterlysning... s.6 La Laf landsbysamfund L andsforeningen

2 Landsbynyt Leder Denne paragraf gør, at ikke alle skal have denne forsikring, og ved direkte henvendelse til en dame i Arbejdsskadestyrelsen meddelte hun, at det bedste, mange foreninger kan gøre, er at ændre/rette i vedtægter, så arbejdsdage med mere er beskrevet i vedtægterne, så vil foreningerne kunne undgå at have denne forsikring. Ole Olsen Formand Nu, hvor sommerferien er overstået for de flestes vedkommende, skal LAL igen i arbejdstøjet, og vi ser frem til et travlt og spændende efterår, hvor kommunevalget er det helt store emne. Vi har allerede nu meddelelser fra nogle af vore medlemmer om, at de har arrangeret vælgermøde med spidskandidaterne for de enkelte partier, så de kender politikernes holdninger til de mange spørgsmål, der trænger sig på vedrørende landdistrikternes overlevelse. Vi skal derfor fra LAL appellere til, at I arrangerer vælgermøder og dermed får en klarhed over, hvad kandidaterne har af tanker vedrørende landdistrikterne og disses fremtid. Vi har et hængeparti fra tidligere i form af den lovede redegørelse om nødvendig-heden af en arbejdsskadeforsikring. Mange Lokalråd, borgerforeninger o.lign. har en sådan forsikring, hvor andre aldrig har hørt om dette. Vi har været inde i tætte forhandlinger med Tryg forsikring og var tæt på en aftale, men det viste sig, at bestyrelsesmedlemmer ikke var omhandlet af denne forsikring, og dermed faldt det hele til jorden. Vi henvendte os flere forskellige steder og fik til sidst en meget fin redegørelse fra Codan forsikring, der fortalte stik det modsatte og henviste til en paragraf i arbejdsskadestyrelsens Vejledning om Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring: 3.3 Særligt medlem Foreningen vil normalt ikke have sikringspligt for bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer, der er valgt til særlige tillidshverv i foreningen, så længe de udfører Aktiviteter, der er normale for medlemmer med tillidshverv. Udfører et særligt medlem en opgave, der ligger uden for, hvad der normalt kan forventes, har foreningen derimod pligt til at arbejdsskadesikre det særlige medlem, da der opstår et tjenesteforhold i arbejdsskadesikringslovens forstand. Havde LAL s medlemmer haft lønnet arbejdskraft, skulle der være tegnet en sådan forsikring, men vi kender ikke til medlemmer, der har lønnet arbejdskraft. Konklusionen på denne forsikringssag er derfor fra LAL s side, at vi ikke gør mere, men lader det være op til de enkelte medlemmer at undersøge hos et forsikrings-selskab, om foreningens arbejde samt vedtægter er af en sådan karakter, at der skal tegnes en forsikring. Med baggrund i de nye oplysninger vil der helt klart være medlemmer, der ikke mere behøver betale til en sådan forsikring. På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan I læse vejledningen. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, kan I kontakte Ole Olsen. LAL er nu midt i en udsendelse til samtlige i kommunerne registrerede Lokalråd, borgerforeninger, sogneforeninger og andre lignende lokale organiseringer.. Udsendelsen indeholder et invitationsbrev til at blive medlem samt en folder, som fortæller om LAL s arbejde, og hvilke fordele der er ved at være med i dette fællesskab. Skulle I medlemmer blive kontaktet af et Lokalråd, der har modtaget dette materiale, bedes I tage jer tid til at orientere om, hvilke fordele I ser ved at være med i dette fællesskab, der konstant arbejder sammen med Landdistrikternes Fællesråd for at skabe bedre vilkår i landdistrikterne. I næste nummer vil der være en artikel om opstarten på Blomstrende landsby samt en artikel om landsbypedel. To projekter som vi fra LAL giver vores fulde støtte til, og som vi håber vil blive en succes. Ole Olsen Gadenavne. Fortsat fra forsiden. underholdt man sig ofte med at gætte huse. Legen bestod i, at en beskrev specielle detaljer i et hus og tilkendegav i hvilket område i byen huset lå, og de andre skulle så gætte, hvilket hus, der var tænkt på. Værre var nye besøgende på øen stillet. Havde de blot et navn på en person i Sønderho, som de ønskede at besøge, var det lidt af en gætteleg at hjælpe dem frem til det rette hus. Rigtig mange havde nemlig samme døbenavn. Altså blev man nødt til at ændre lidt på navnet. Ofte blev faderens navn koblet sammen med datterens. F.eks. Jes's Mett, Kalle's Mett o.s.v. Havde Jes både en kone og datter, der hed Mette, blev det til StoreMett og LilleMett for ikke at tale om Nis'es Sidsels Jens, senere kaldet Villa Jens. Og fandt man endelig ud af hvem de mente, kom problem nummer 2 hvordan kunne man forklare dem vej til huset? Mange huse havde fået et navn hæftet på sig, som stammede fra tidligere ejere. F.eks huset der går under navnet "Ottekanten". Navnet stammer fra 8 lærerinder fra København, der i starten af 1900 tallet, købte huset i fællesskab. Navnet står ikke på huset det er bare noget man ved. Ikke underligt at det var hurtigere at følge gæsten frem til huset, frem for at prøve, at forklare vejen dertil. Nå, men nu skulle der altså vejnavne m.m. til, så der blev nedsat en arbejds- 2

3 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 4 gruppe, der bestod af Jørgen Lind, Axel H. Pedersen, Henning V.Pedersen, Max A. Petersen, Jørgen Ø. Sonnichsen, Sven Aa. Sonnichsen og Johan Fr. Thygesen. Følgende direkte skrevet af fra arbejdsgruppens papirer, fortæller tydeligt hvordan indstillingen var i Sønderho: "Sønderho kan nu tilsyneladende ikke længere friholdes for vejnavne og husnumre". "I forbindelse hermed gøres opmærksom på, at hovedparten af Sønderhos befolkning finder det beklageligt og til dels overflødigt, at det nu anses for nødvendigt at indføre vejnavne og husnumre, med deraf følgende skiltning, i Sønderho by. En del er af den opfattelse, at såfremt yderligere skiltning skal finde sted, ville det have været mere påkrævet at den skulle omfatte en bedre trafikregulering. Imidlertid er der en vis forståelse for, at vejnavne og husnumre er forhold der kræves udefra, og at kommunalbestyrelsen har pligt til at finde en løsning herpå. For at kunne gennemføre dette på så nænsom en måde som muligt overfor miljøet, og for at vejnavnene falder i tråd med befolkningens opfattelse af områdernes navnebetegnelser, er dette forslag udarbejdet, således at kommunalbestyrelsen får det bedst mulige grundlag, til at beslutte og gennemføre opgaven på". Der skulle arbejdes hurtigt. På knap to måneder skulle materialet være klar, og tre dage før sidste frist, lå der et forslag klar til godkendelse. Men inden man kom så langt, var der diskuteret, drøftet og holdt adskillige møder, hvor der blev fremført en del kommentarer: "Det er måske et problem for udenbys at finde rundt. Men jeg har nu aldrig hørt, at folk ikke kan finde vej, så hvorfor al den ståhej. Hvorfor kunne vi ikke få lov til at bevare vort særpræg". "Jeg er imod skiltning af enhver art i den gamle by, som jeg holder umådelig af. Det er hul i hovedet at køre problemstillingen på, at ekstraposten ikke kan finde rundt i sommerperioden. Så kan man blot antage nogle af vore egne unge, der kender byen ud og ind". "Når det nu skal være, har vi stræbt efter at finde så få navne, som muligt, og de 13 forslag, der er indsendt kan vi godt leve med. Hvis de tages til følge". Emnet var følsomt, så der måtte gås varsomt frem. Følgende direkte afskrevet fra arbejdsgruppens papirer, fortæller hvordan grunden blev lagt: "Fra gammel tid har der været betegnelser til de forskellige områder i og omkring Sønderho. Disse betegnelser er ved overlevering for en stor del almindeligt kendt og brugt i dag. Dette forslag er ikke udarbejdet på grundlag af dokumentariske materialer fra arkiver o.lign., men ud fra den opfattelse den nuværende befolkning har til de forskellige områder på baggrund af tradition og overlevering. Sønderho ligger som bekendt i læ bag en klitrække der omkranser bebyggelsen fra Hønevejen i syd til den Ny Kirkegård i nord. Området nord og nordvest for Møllen, især de bebyggede områder, kaldtes og kaldes stadig " i æ by", hvorimod området indenfor klitrækken, det nuværende egentlige Sønderho kaldtes og stadig kaldes " i æ land ". Landevejen fra Kirken og til havnen (børsen) deler Sønderho i den nordlige del, kaldet Na'rland og den sydlige del, kaldet Sønderland. Vejen fra Hønevejen til diget i nord deler igen disse områder i en østlig og en vestlig del. Ved den opdeling bliver Sønderho således delt i områderne: Na'rland østen æ'vej" Na'rland vesten æ'vej" Sønderland østen æ'vej" og Sønderland vesten æ'vej". Den østlige del af området norden for landevejen kaldtes og kaldes stadig Østerland. Området vesten for linien Skolen-Kirken-Landevejen kaldtes og kaldes stadig Vesterland. Indenfor nævnte områder er der ligeledes benævnelser på områder. Det er dog ikke muligt helt præcis at afgrænse disse, men enhver ved hvor områderne findes". Samtlige gamle stednavne i Sønderho sogn opremset i Fanø Ugeblad 1922 er blevet gransket. En del af dem lå i yderområderne og var ikke omfattet af kravet om vejnavne og husnummerering. Den 12.april 1983 blev brevet skrevet til Fanø Byråd med følgende indhold: "Forslag vedr. vejnavne og husnummerering i Sønderho By. Med henvisning til Kommunens opfordring i FANØ UGEBLAD af 24/2-1983, ønsker vi nedennævnte, alle fastboende i Sønderho, at fremsende medfølgende forslag til vej/områdenavne samt husnummerering i Sønderby BY. Forslaget er udarbejdet efter følgende hovedretningslinier: a) SÅ FÅ NAVNE SOM MULIGT, DOG SÅLEDES AT SAMTLIGE MATR.NR. I SØNDERHO BLIVER DÆKKET IND. b) ENKLE OG LETFORSTÅELIGE NAVNE DER HAR ROD I DET HÆVDVUND- NE, HERUNDER SPECIELT DEN FOR SØNDERHO SÅ KARAKTERISTISKE " KOMPASINDDELING ", DER GENNEM GENERATIONER HAR SAT SIT SÆRLIGE PRÆG PÅ BYEN. c) NAVNENE BØR IKKE INDEHOLDE BETEGNELSER SÅSOM; "-gade" "stræde" "smøge" "slippe" "gyde" DA DISSE BENÆVNELSER ALDRIG HAR VÆRET BRUGT I SØNDERHO OG DER- FOR VILLE VIRKE HELT UNATURLIGE. d) KONSEKVENT UDELADELSE AF SÅ- VEL PERSON- SOM ERHVERVSNAV- NE. e) SØNDERHO BETRAGTES SOM ET SELVSTÆNDIGT OMRÅDE (jvfr. Lokalplan 19), OG IKKE SOM EN SLAGS SYDLIG UDLØBER AF NORDBY. Med dette som udgangspunkt viser det sig muligt at dække Sønderho ind med kun 13 navne. Medfølgende forslag blev den 29.marts 1983 gennemgået og drøftet med postkontrollør Henry Gravengård, Esbjerg og overassistent Mads K. Sørensen, Nordby. Begge gav efter gennemgangen udtryk for, at de foreslåede vejstrækninger og områdedelinger i realiteten vil tilfredsstille Postvæsenets krav. I vort forslag er indbygget ønsket om en ændring af det på sin vis uofficielle navn "Postvejen" for Sønderho Sogns vedkommende, således at der bliver tale om én vej fra Havnen (Børsen), forbi Kirken og videre nordpå, evt. til Markskellet. Ligeledes foreslås en ændring af navnet "Ved Møllen", således at denne strækning sammen med vejen fra "Sønderho Strandvej" til matr. 46 under et får navnet Fortsættes på næste side 3

4 Landsbynyt Kort over Sønderho, som viser placeringen af en del af de omtalte gader. "Vester Land". Husnummereringen anbefales i lighed med Nordby/Esbjerg udført med ulige nr. i højre side." Brevet blev underskrevet af den samlede arbejdsgruppe, og en liste med 184 sønderhoningers underskrift blev vedlagt. Forslaget havde været drøftet på et bestyrelsesmøde i Fonden Gamle Sønderho, og formand Niels Brink Jensen underskrev på Fondens vegne, at de tilsluttede sig forslaget. De 13 "nye" vejnavne er som følger: Landevejen Øster Land Nord Land Vester Land Sønder Land Søndertoft Toftestien Gl. Byvej Kirkestien Bjerrevej Kropladsen Digevej Kåvervej. Hvilke heftige debatter, der har været før resultatet kom i hus, kan der kun gisnes om, men en af de store anstødsstene gik på, at vejnavnene skulle fremstå i den oprindelige dialekt f.eks. Tovet i stedet for Toft Bjerre i stedet for Bjerge ( blev gennemført med Bjerrevej) Na'rland i stedet for Nord Land Landevejen var oprindelig tiltænkt navnet Landvejen da den førte fra "æ'by" til "æ'land", men det gik man fra. Kommunalbestyrelsen besluttede at gennemføre forslaget d. 9/5 1983, Der opsattes vejskilte og alle huse udstyredes med et grønt kvadratisk skilt med hvidt nummer. Det har selvfølgelig lettet problemet med at finde frem til et bestemt hus eller bestemte personer for postvæsenet og for udefrakommende, men for mange sønderhoninger, gør det ikke den store 4

5 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 4 forskel. Man bruger stadig de gamle navne på husene, når man taler om, hvor nogen bor. Og med hensyn til at vise vej til et hus, er det stadig lettere at følge spørgeren derhen, idet flere af vejenes forløb og nummereringerne, er ret vanskelige at forklare. Efterskrift Vi har nu beskrevet det, vi oprindelig havde tænkt os, men så begyndte ideerne at komme frem Mon vi også kunne finde ud af, hvorfor vejene i sommerhusområdet hedder det de gør? En ikke helt let opgave, og vi måtte da også hente hjælp via en "efterlysning" i både Fanø Ugeblad og Sønderho-Nyt. Det gav følgende resultat: Bjerges Leje: Bjerge kaldes klitterne på Fanø meget ofte. Således gør den gamle pastor O.T. Foss det konsekvent i sin beskrivelse af Sønderho fra Kilde: Per Hofman Hansen Hønevejen: navnet stammer fra den sydligste klitbræmme på Fanø, kaldet Hønen. Jens Hansens Toft: formodes at stamme fra Jens Hansen Frederiksen. Han boede i Vesterland i matr. 28f. Den ligger på Vester Store Toft umiddelbart i nærheden af Jens Hansens Toft. Da Jens Hansen Frederiksen beboede stedet, som en af de tidligste beboere før 1800, giver det en vis mening at vejnavnet kan oprinde fra ham. Det kan yderligere tilføjes, at han forliste i 1815 med jagten "Haabet" af Sønderho nord for Limfjorden. Modtaget af Niels Frederiksen, hvis tiptip oldefar, der er tale om. Kukkedal: Da mine forældre i 1937/38 købte grund på Lodne Bjerge (nu Lodne Bjerge 24 og 26) fandtes der kun et lille hus længere ude (næstsidste hus på højre hånd) og som var under opførelse af nogle roere fra Esbjerg. Det hus kaldte de "Kukkedal". I flere år var der ikke andre huset i området end "Kukkedal" og mine forældres, og jeg mener ikke, der var sat navn på vejene den gang. Da blev mine forældres adresse nævnt som værende i "Søndermarken". Huset "Kukkedal" blev overtaget af én af roerne ved navn Kurt Hansen. Lige efter krigen blev det solgt til de nuværende ejere, som er en tysk familie. Der blev vist ikke sat navn på huset, men siden er navnet taget i brug af ejeren af det sidste hus på Kukkedalvejen. Det hus hedder nu "Kukkedal", og jeg tror, det er de navne, der har givet navn til dalen. Som jo også er meget betegnende, da der hver sommer lyder nogle herlige KUK KUK. Modtaget af Ida Harboe Kåverdalen, Kåverknoldene, Kåvervej: Æ Kaaver var sønderhoningernes betegnelse for de særlige sømærker, som førhen var opstillet på land for at anvise sejlløbene og dermed undgå grundene og vise de søfarende vej ad Grådyb og Knudedyb til henholdsvis Nordby, Sønderho og Ribe. 'Æ kaaver' (æ kåver) kaldes også kave, kabe, baake eller båke, der er den mest almindelige betegnelse. Båker har været opsat flere steder i Danmark ved farvande med grundt vand, f.eks. i Thy, ved Agger og Ringkøbing Fjord. Som ved Sønderho på sydspidsen af Fanø kan der være to båker - en for- og en bagbåke - som set fra søen skal stå overes, hvis skipper vil føre sit skib sikkert i havn. Kilde:Per Hofman Hansen Lodne Bjerge: Ordene skal forstås bogstaveligt om et terræn: Lodne, behårede, græsbevoksede klitter. Kilde: Per Hofman Hansen Nymarken: ingen yderligere kommentarer Skræddermarken: ingen yderligere kommentarer Galionsfigur over en havelåge i Sønderho. Den drev i land ved Fanø i 1851 og stammer fra sejlskibet Lord Palmerstone. Sønderho Strandvej: Vejen der forbinder Sønderho by med stranden. Søndermarken: også blandt vejnavnene i sommerhusområdet, er der valgt navne der henviser til kompasretninger. Som her hvor Søndermarken kan oversættes til marken syd for byen. Tøftløs: kan oversættes til ørkesløs, hvilket henviser til, at der på dette område, var så sumpet, at det var ørkesløst, at få noget til at gro. Modtaget af Steen Gleerup. Peder Aarres Mark: Vi antager at vejen har fået navn efter Peder Jepsen Aarre, der var kaptajn og som hele sit liv har boet i Sønderho. Iflg. registranten har han ejet huset på Sønderland fra Huset er i dag bedre kendt som "Pavars hus". Præstemarken, Præstens Toft og Bjerges Leje: Ifølge Sønderho Kirkes Liber Daticus er Bjerges Leje en gammel stedsbetegnelse, der mindst går tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. Og vejene Præstemarken og Præstens Toft, der er sideveje til Bjerges Leje, har navne, der skyldes, at der mellem ca og 1742 lå en præstegård her. Modtaget af Niels Oesten. Ved Bavnen: En bavn er en brænde- eller vedstabel, der i gamle dage kunne antændes i krigstilfælde eller i lignende faresituationer for at give melding herom. Da bavnen som oftest var anbragt på et højereliggende sted, en bavnehøj, kunne den ses videnom. Signalering med bavne kendes fra middelalderen og blev i Danmark brugt frem til krigen Allerede tidligt gik betegnelsen bavn over til at bruges om både selve brændestabelen og den høj eller bakke, hvor den var opsat på. Kilde: Per Hofman Hansen Ved Redningsstationen: navnet henviser til den gamle redningsstation, som ligger på hjørnet af Sønderho Strandvej og Ved Redningsstationen. Vesten Sandene: ingen yderligere kommentarer Vestermarken: som ved Søndermarken kan dette vejnavn oversættes til marken vest for byen Vester Store Toft: ingen yderligere kommentarer Måske kan læserne af dette skrift, hjælpe med yderligere oplysninger. Henvendelse herom kan ske til redaktionen bestående af Lars Nærø og Laila Toft. 5

6 Landsbynyt Børnefestival en tradition i Horsens kommune! I år har Landsforeningen af Landsbysamfund fået bevilget støtte til et projekt, som skal sætte fokus på børn og unge i landdistrikterne, og hvordan vi kan inddrage disse i udvikling af deres egen verden! Derfor vil vi gerne bringe eksempler på aktiviteter rundt i landet gerne også med fokus på, at børn og unge en medansvarlige for hvad og hvordan! I dette nummer har vi valgt at bringe programmet for den traditionelle børnefestival i Horsens kommune til inspiration. God fornøjelse! Indenrigsministeriets Landdistriktskonference! Igen i år inviteres landdistriktsaktive folk til konference dette år i Skagen. Datoerne: september 2009! Se mere om konferencen og indhold på nedenfor nævnte hjemmesider. Tilmelding skal ske pr. til adressen og man skal benytte tilmeldingsskemaet, der er sendt ud sammen med denne indbydelse. Personer, der ikke har adgang til internettet, kan kontakte Acuhan Kavak eller Bianca Lund Sørensen fra Indenrigs- og Socialministeriets Administrationspolitiske Kontor, der vil være behjælpelige med tilmeldingen på tlf. nr / Sidste frist for tilmelding er onsdag den 26. august I forlængelse af tilmelding fremsendes pr. en bekræftelse inkl. oplysninger om betaling, som skal ske senest fredag den 4. september Såfremt betalingen ikke er registreret denne dag, vil tilmeldingen blive annulleret. På og vil deltagerne løbende kunne finde opdateringer vedrørende konferencen herunder programmet samt praktiske oplysninger omkring deltagelsen. Bemærk, at tilmeldingen er bindende, og at betalingen for deltagelse ikke efterfølgende kan refunderes ved evt. afbud. Spørgsmål vedrørende konferencen og tilmelding kan rettes til Indenrigs- og Socialministeriet på eller Fødevareministeriet på Mejerierne forsvandt og hvad så! Gamle mejeribygninger EFTERLYSNING Vi kender dem alle sammen, og næsten hver landsby med respekt for sig selv har en, eller har haft. Det er de gamle mejerier, jeg skriver om. Disse store bygninger som i tidernes morgen var en storhed for landsbyen og omegnen og ikke mindst for landmændene. Nu har tiden indhentet dem og mange steder står de som tomme monumenter. Nogle skæmmer bybilledet andre huser gallerier og kunsthåndværk og andre Ja hvad sker der egentlig med de gamle mejeribygninger. Det kunne være interessant at høre jer medlemmer hvad I har gjort ved lige netop jeres mejeri. Send en lille artikel til nedenstående mail, så vil vi forsøge at samle de gode eksempler til inspiration for andre - som så kan få glæde af jeres erfaringer. Vibeke Davidsen 6

7 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 4 Horsens Børneteaterfestival september Teaterseminar september Horsens Børneteaterfestival starter med et teaterseminar for opkøbere, faglige kontaktpersoner, teatre og alle andre, der er interesserede i børn, kultur og teater. Dette års overskrift på dagen er: Reality Teater eller Poetisk Teater - Hvad virker på børn? Program: 8.30 Ankomst og morgenmad på Horsens Ny Teater 9.00 Carsten Islington fortæller 9.30 Teater O: Knock-Out Karin Helander (Svensk Institut for Barnforskning) Hvad identificerer børn sig bedst med, den realistiske historie eller den poetiske historie eller skelner de slet ikke? Frokost AbstraXteater: Pollock, Picasso og Dæmonen Paneldebat: Den realistiske historie kontra den poetiske historie. I panelet sidder: Anders Valentinus Dam (Teater O), Anne Abbednæs (Randers Egnsteater), Methe Bendix (Teater Hund), Bo Stendell Larsen (AbstraXTeater) og Cathrine Poher (instruktør) Ordstyrer: Peter Westphael, (Randers Egnsteater) Billetbestilling Billettelefonen holder åbnent frem til 2. juli for teaterfaglige kontaktpersoner. Telefonnummeret er , og der er åben mandag til torsdag fra 9.00 til Billettelefonen åbner igen efter sommerferien den 3. august. Først den 22. august åbner billetbestillingen for festivalens øvrige publikum. Hele festivalens teaterprogram er at finde online, men kan envidere bestilles i en trykt udgave hos Udenlandsk Gæsteforestilling En ganske særlig oplevelse venter både teateropkøbere og teatre under dette års festival. For første gang kan festivalen præsentere en udenlandsk gæsteforestilling. Alle festivalens profesionelle teaterfaglige repræsentanter inviteres til: Roberto Abbiatis: The Giraffe s Journey En lille intens fortælling om en girafs rejse fra Afrika til Europa. Forestillingen foregår på engelsk og en lille smule italiensk, men kan forstås af alle med et åbent og nysgerrigt sind. Forestillingen spiller tre gange under festivalen: Fredag d. 18. september kl Lørdag d. 19. september kl Søndag d. 20. september kl Kun teaterfolk, opkøbere og andre teaterfaglige kan få billetter til gæsteforestillingen. (Max en billet pr. person) Billetter reserveres på Kaffepause Jeppe og Marie (TV2 Bavian, tidl. Lille Nørd) Hvordan fanger man børns interesse? Pris 795 kr. (inkl. morgenkaffe og frokost) Tilmelding kan ske på hjemmesiden eller ved at skrive til Horsens Børneteaterfestival arrangeres af Kulturafdelingen i Horsens Kommune. Spørgsmål vedrørende Horsens Børneteaterfestival, indkøb af forestillinger til skoleteater eller Teaterturnéordning i Vejle Amt rettes til Steen Larsen- Ledet på eller

8 Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen, Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens (8245 ARC) ISSN Landsbynyt Girokonto Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 25. september 2009 Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade: Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. Et års abonnement koster 100 kr. Kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Lydersholm Tryk: BESTYRELSEN I LAL Formand Ole Olsen Bildsøvej 165, Næsby strand, 4200 Slagelse / / Næstformand Erik Rytoft Jensen Tingvej 31, Mogenstrup, 7800 Skive / Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring / Medlemsregistrator Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens / Sekretær Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup / Bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels Bestyrelsesmedlem Margrethe Bonde Stenger Smedegade Branderup / suppleant Alice Top-Rasmussen Lærkevej Stenstrup / suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Sekretariat Landdistrikternes Hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Hjemmeside: og

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg.

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landsbynyt April 2011 21. årg. nr. 2 Landdistrikternes Dag på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landdistrikternes

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Det blomstrer i Branderup. "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup.

Det blomstrer i Branderup. Har i rigtigt set dens tænder? En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. LaL Landsbynyt November 2009 19. årg. nr. 5 Det blomstrer i Branderup "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. Da vi i august sidste år

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM ETERÅR 2014 FROKOSTMØDE MED PROFESSOR JØRN LUND Vort modersmål Jørn Lund, der som sproglig rådgiver, debattør og essayist betoner samspillet mellem

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september.

Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september. Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september. Følgende blev meddelt og drøftet: INTERNT: KONTINGENT Kontingentet er uændret 600 kr. Det opkræves af Vivian Rasch, - og jeg har som sådan ikke

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april i Skibet Sognehus

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april i Skibet Sognehus Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april 2014 19.00 21.30 i Skibet Sognehus Deltagere: Anne Vibeke, Michael, Morten (ordstyrer), Keld, Kurt, Johnny, Claus og Anders (referent) 1. Velkommen til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Deltagere: Susanne Muusmann, Ouafa Rian., Christian Thomsen, Marianne Jensen, Louise Lund Afbud fra Maia Mikkelsen Dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Køkken- og Rengøringssektoren...4 Faggruppelandsmøde...5 Faglige udvalg...6 Overenskomstforhandlinger...7

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny Rasmussen, Nils Vinther,

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde GF Indkilden Emne: Referat fra 15. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 16. Maj 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008 Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2008 NYHEDSBREV 2/2008 Dette Nyhedsbrev indeholder

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 13/11-2007 Emne: Vejbesigtigelse på Baldersvej Tid: Torsdag den 28/6-2007 kl. 15.00. Sted: Baldersvej i Hårbølle.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere