Da Sønderho fik gadenavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Sønderho fik gadenavne"

Transkript

1 LaL Landsbynyt August årg. nr. 4 Da Sønderho fik gadenavne FANØ KOMMUNE Forslag til gadenavne Og husnummerering i Sønderho Fanø byråd har fået henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet, som har anmodet om at der i Sønderho by udarbejdes gadenavne for området med deraf følgende husnummerering. Iflg. 3 i lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det byrådet at sikre den fornødne entydighed i registreringen. I den anledning har byrådet vedtaget at opfordre beboerne i Sønderho til at medvirke ved at fremkomme med forslag til ovennævnte. Byrådet ønsker gerne mange forslag indgivet, så man kan finde frem til den rigtige løsning. Der kan foreslås navne til de enkelte gader og veje eller evt. til byområder. Dog skal det bemærkes, at der ikke må forekomme navne, som er anvendt andre steder i kommunen. Forslag kan indsendes af enkeltpersoner eller grupper, foreninger eller lignende. Sidste frist er fastsat til den 15.april Forslag indsendes til rådhuset, Skolevej 5-7, Nordby, 6720 Fanø. P.b.v. Tage E. Jensen borgmester "Forfatterhuset" i Sønderho. Indhold: Da Sønderho fik gadenavne... s.1 Leder... s.2 Børnefestival i Horsens...s.6-7 Det hele startede med en henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet til Fanø kommune, som den 24/ førte til ovenstående opfordring i Fanø Ugeblad Ikke uventet skabte denne opfordring stor modstand. Hvorfor skulle der nu ændres på noget, som altid havde været. Det fungerede jo bare. Alle unge som gamle kendte hvert et hus i byen. Når der holdtes mørkning Fortsættes på næste side Landdistriktskonference... s.6 Hvor blev mejerierne af. En efterlysning... s.6 La Laf landsbysamfund L andsforeningen

2 Landsbynyt Leder Denne paragraf gør, at ikke alle skal have denne forsikring, og ved direkte henvendelse til en dame i Arbejdsskadestyrelsen meddelte hun, at det bedste, mange foreninger kan gøre, er at ændre/rette i vedtægter, så arbejdsdage med mere er beskrevet i vedtægterne, så vil foreningerne kunne undgå at have denne forsikring. Ole Olsen Formand Nu, hvor sommerferien er overstået for de flestes vedkommende, skal LAL igen i arbejdstøjet, og vi ser frem til et travlt og spændende efterår, hvor kommunevalget er det helt store emne. Vi har allerede nu meddelelser fra nogle af vore medlemmer om, at de har arrangeret vælgermøde med spidskandidaterne for de enkelte partier, så de kender politikernes holdninger til de mange spørgsmål, der trænger sig på vedrørende landdistrikternes overlevelse. Vi skal derfor fra LAL appellere til, at I arrangerer vælgermøder og dermed får en klarhed over, hvad kandidaterne har af tanker vedrørende landdistrikterne og disses fremtid. Vi har et hængeparti fra tidligere i form af den lovede redegørelse om nødvendig-heden af en arbejdsskadeforsikring. Mange Lokalråd, borgerforeninger o.lign. har en sådan forsikring, hvor andre aldrig har hørt om dette. Vi har været inde i tætte forhandlinger med Tryg forsikring og var tæt på en aftale, men det viste sig, at bestyrelsesmedlemmer ikke var omhandlet af denne forsikring, og dermed faldt det hele til jorden. Vi henvendte os flere forskellige steder og fik til sidst en meget fin redegørelse fra Codan forsikring, der fortalte stik det modsatte og henviste til en paragraf i arbejdsskadestyrelsens Vejledning om Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring: 3.3 Særligt medlem Foreningen vil normalt ikke have sikringspligt for bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer, der er valgt til særlige tillidshverv i foreningen, så længe de udfører Aktiviteter, der er normale for medlemmer med tillidshverv. Udfører et særligt medlem en opgave, der ligger uden for, hvad der normalt kan forventes, har foreningen derimod pligt til at arbejdsskadesikre det særlige medlem, da der opstår et tjenesteforhold i arbejdsskadesikringslovens forstand. Havde LAL s medlemmer haft lønnet arbejdskraft, skulle der være tegnet en sådan forsikring, men vi kender ikke til medlemmer, der har lønnet arbejdskraft. Konklusionen på denne forsikringssag er derfor fra LAL s side, at vi ikke gør mere, men lader det være op til de enkelte medlemmer at undersøge hos et forsikrings-selskab, om foreningens arbejde samt vedtægter er af en sådan karakter, at der skal tegnes en forsikring. Med baggrund i de nye oplysninger vil der helt klart være medlemmer, der ikke mere behøver betale til en sådan forsikring. På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan I læse vejledningen. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, kan I kontakte Ole Olsen. LAL er nu midt i en udsendelse til samtlige i kommunerne registrerede Lokalråd, borgerforeninger, sogneforeninger og andre lignende lokale organiseringer.. Udsendelsen indeholder et invitationsbrev til at blive medlem samt en folder, som fortæller om LAL s arbejde, og hvilke fordele der er ved at være med i dette fællesskab. Skulle I medlemmer blive kontaktet af et Lokalråd, der har modtaget dette materiale, bedes I tage jer tid til at orientere om, hvilke fordele I ser ved at være med i dette fællesskab, der konstant arbejder sammen med Landdistrikternes Fællesråd for at skabe bedre vilkår i landdistrikterne. I næste nummer vil der være en artikel om opstarten på Blomstrende landsby samt en artikel om landsbypedel. To projekter som vi fra LAL giver vores fulde støtte til, og som vi håber vil blive en succes. Ole Olsen Gadenavne. Fortsat fra forsiden. underholdt man sig ofte med at gætte huse. Legen bestod i, at en beskrev specielle detaljer i et hus og tilkendegav i hvilket område i byen huset lå, og de andre skulle så gætte, hvilket hus, der var tænkt på. Værre var nye besøgende på øen stillet. Havde de blot et navn på en person i Sønderho, som de ønskede at besøge, var det lidt af en gætteleg at hjælpe dem frem til det rette hus. Rigtig mange havde nemlig samme døbenavn. Altså blev man nødt til at ændre lidt på navnet. Ofte blev faderens navn koblet sammen med datterens. F.eks. Jes's Mett, Kalle's Mett o.s.v. Havde Jes både en kone og datter, der hed Mette, blev det til StoreMett og LilleMett for ikke at tale om Nis'es Sidsels Jens, senere kaldet Villa Jens. Og fandt man endelig ud af hvem de mente, kom problem nummer 2 hvordan kunne man forklare dem vej til huset? Mange huse havde fået et navn hæftet på sig, som stammede fra tidligere ejere. F.eks huset der går under navnet "Ottekanten". Navnet stammer fra 8 lærerinder fra København, der i starten af 1900 tallet, købte huset i fællesskab. Navnet står ikke på huset det er bare noget man ved. Ikke underligt at det var hurtigere at følge gæsten frem til huset, frem for at prøve, at forklare vejen dertil. Nå, men nu skulle der altså vejnavne m.m. til, så der blev nedsat en arbejds- 2

3 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 4 gruppe, der bestod af Jørgen Lind, Axel H. Pedersen, Henning V.Pedersen, Max A. Petersen, Jørgen Ø. Sonnichsen, Sven Aa. Sonnichsen og Johan Fr. Thygesen. Følgende direkte skrevet af fra arbejdsgruppens papirer, fortæller tydeligt hvordan indstillingen var i Sønderho: "Sønderho kan nu tilsyneladende ikke længere friholdes for vejnavne og husnumre". "I forbindelse hermed gøres opmærksom på, at hovedparten af Sønderhos befolkning finder det beklageligt og til dels overflødigt, at det nu anses for nødvendigt at indføre vejnavne og husnumre, med deraf følgende skiltning, i Sønderho by. En del er af den opfattelse, at såfremt yderligere skiltning skal finde sted, ville det have været mere påkrævet at den skulle omfatte en bedre trafikregulering. Imidlertid er der en vis forståelse for, at vejnavne og husnumre er forhold der kræves udefra, og at kommunalbestyrelsen har pligt til at finde en løsning herpå. For at kunne gennemføre dette på så nænsom en måde som muligt overfor miljøet, og for at vejnavnene falder i tråd med befolkningens opfattelse af områdernes navnebetegnelser, er dette forslag udarbejdet, således at kommunalbestyrelsen får det bedst mulige grundlag, til at beslutte og gennemføre opgaven på". Der skulle arbejdes hurtigt. På knap to måneder skulle materialet være klar, og tre dage før sidste frist, lå der et forslag klar til godkendelse. Men inden man kom så langt, var der diskuteret, drøftet og holdt adskillige møder, hvor der blev fremført en del kommentarer: "Det er måske et problem for udenbys at finde rundt. Men jeg har nu aldrig hørt, at folk ikke kan finde vej, så hvorfor al den ståhej. Hvorfor kunne vi ikke få lov til at bevare vort særpræg". "Jeg er imod skiltning af enhver art i den gamle by, som jeg holder umådelig af. Det er hul i hovedet at køre problemstillingen på, at ekstraposten ikke kan finde rundt i sommerperioden. Så kan man blot antage nogle af vore egne unge, der kender byen ud og ind". "Når det nu skal være, har vi stræbt efter at finde så få navne, som muligt, og de 13 forslag, der er indsendt kan vi godt leve med. Hvis de tages til følge". Emnet var følsomt, så der måtte gås varsomt frem. Følgende direkte afskrevet fra arbejdsgruppens papirer, fortæller hvordan grunden blev lagt: "Fra gammel tid har der været betegnelser til de forskellige områder i og omkring Sønderho. Disse betegnelser er ved overlevering for en stor del almindeligt kendt og brugt i dag. Dette forslag er ikke udarbejdet på grundlag af dokumentariske materialer fra arkiver o.lign., men ud fra den opfattelse den nuværende befolkning har til de forskellige områder på baggrund af tradition og overlevering. Sønderho ligger som bekendt i læ bag en klitrække der omkranser bebyggelsen fra Hønevejen i syd til den Ny Kirkegård i nord. Området nord og nordvest for Møllen, især de bebyggede områder, kaldtes og kaldes stadig " i æ by", hvorimod området indenfor klitrækken, det nuværende egentlige Sønderho kaldtes og stadig kaldes " i æ land ". Landevejen fra Kirken og til havnen (børsen) deler Sønderho i den nordlige del, kaldet Na'rland og den sydlige del, kaldet Sønderland. Vejen fra Hønevejen til diget i nord deler igen disse områder i en østlig og en vestlig del. Ved den opdeling bliver Sønderho således delt i områderne: Na'rland østen æ'vej" Na'rland vesten æ'vej" Sønderland østen æ'vej" og Sønderland vesten æ'vej". Den østlige del af området norden for landevejen kaldtes og kaldes stadig Østerland. Området vesten for linien Skolen-Kirken-Landevejen kaldtes og kaldes stadig Vesterland. Indenfor nævnte områder er der ligeledes benævnelser på områder. Det er dog ikke muligt helt præcis at afgrænse disse, men enhver ved hvor områderne findes". Samtlige gamle stednavne i Sønderho sogn opremset i Fanø Ugeblad 1922 er blevet gransket. En del af dem lå i yderområderne og var ikke omfattet af kravet om vejnavne og husnummerering. Den 12.april 1983 blev brevet skrevet til Fanø Byråd med følgende indhold: "Forslag vedr. vejnavne og husnummerering i Sønderho By. Med henvisning til Kommunens opfordring i FANØ UGEBLAD af 24/2-1983, ønsker vi nedennævnte, alle fastboende i Sønderho, at fremsende medfølgende forslag til vej/områdenavne samt husnummerering i Sønderby BY. Forslaget er udarbejdet efter følgende hovedretningslinier: a) SÅ FÅ NAVNE SOM MULIGT, DOG SÅLEDES AT SAMTLIGE MATR.NR. I SØNDERHO BLIVER DÆKKET IND. b) ENKLE OG LETFORSTÅELIGE NAVNE DER HAR ROD I DET HÆVDVUND- NE, HERUNDER SPECIELT DEN FOR SØNDERHO SÅ KARAKTERISTISKE " KOMPASINDDELING ", DER GENNEM GENERATIONER HAR SAT SIT SÆRLIGE PRÆG PÅ BYEN. c) NAVNENE BØR IKKE INDEHOLDE BETEGNELSER SÅSOM; "-gade" "stræde" "smøge" "slippe" "gyde" DA DISSE BENÆVNELSER ALDRIG HAR VÆRET BRUGT I SØNDERHO OG DER- FOR VILLE VIRKE HELT UNATURLIGE. d) KONSEKVENT UDELADELSE AF SÅ- VEL PERSON- SOM ERHVERVSNAV- NE. e) SØNDERHO BETRAGTES SOM ET SELVSTÆNDIGT OMRÅDE (jvfr. Lokalplan 19), OG IKKE SOM EN SLAGS SYDLIG UDLØBER AF NORDBY. Med dette som udgangspunkt viser det sig muligt at dække Sønderho ind med kun 13 navne. Medfølgende forslag blev den 29.marts 1983 gennemgået og drøftet med postkontrollør Henry Gravengård, Esbjerg og overassistent Mads K. Sørensen, Nordby. Begge gav efter gennemgangen udtryk for, at de foreslåede vejstrækninger og områdedelinger i realiteten vil tilfredsstille Postvæsenets krav. I vort forslag er indbygget ønsket om en ændring af det på sin vis uofficielle navn "Postvejen" for Sønderho Sogns vedkommende, således at der bliver tale om én vej fra Havnen (Børsen), forbi Kirken og videre nordpå, evt. til Markskellet. Ligeledes foreslås en ændring af navnet "Ved Møllen", således at denne strækning sammen med vejen fra "Sønderho Strandvej" til matr. 46 under et får navnet Fortsættes på næste side 3

4 Landsbynyt Kort over Sønderho, som viser placeringen af en del af de omtalte gader. "Vester Land". Husnummereringen anbefales i lighed med Nordby/Esbjerg udført med ulige nr. i højre side." Brevet blev underskrevet af den samlede arbejdsgruppe, og en liste med 184 sønderhoningers underskrift blev vedlagt. Forslaget havde været drøftet på et bestyrelsesmøde i Fonden Gamle Sønderho, og formand Niels Brink Jensen underskrev på Fondens vegne, at de tilsluttede sig forslaget. De 13 "nye" vejnavne er som følger: Landevejen Øster Land Nord Land Vester Land Sønder Land Søndertoft Toftestien Gl. Byvej Kirkestien Bjerrevej Kropladsen Digevej Kåvervej. Hvilke heftige debatter, der har været før resultatet kom i hus, kan der kun gisnes om, men en af de store anstødsstene gik på, at vejnavnene skulle fremstå i den oprindelige dialekt f.eks. Tovet i stedet for Toft Bjerre i stedet for Bjerge ( blev gennemført med Bjerrevej) Na'rland i stedet for Nord Land Landevejen var oprindelig tiltænkt navnet Landvejen da den førte fra "æ'by" til "æ'land", men det gik man fra. Kommunalbestyrelsen besluttede at gennemføre forslaget d. 9/5 1983, Der opsattes vejskilte og alle huse udstyredes med et grønt kvadratisk skilt med hvidt nummer. Det har selvfølgelig lettet problemet med at finde frem til et bestemt hus eller bestemte personer for postvæsenet og for udefrakommende, men for mange sønderhoninger, gør det ikke den store 4

5 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 4 forskel. Man bruger stadig de gamle navne på husene, når man taler om, hvor nogen bor. Og med hensyn til at vise vej til et hus, er det stadig lettere at følge spørgeren derhen, idet flere af vejenes forløb og nummereringerne, er ret vanskelige at forklare. Efterskrift Vi har nu beskrevet det, vi oprindelig havde tænkt os, men så begyndte ideerne at komme frem Mon vi også kunne finde ud af, hvorfor vejene i sommerhusområdet hedder det de gør? En ikke helt let opgave, og vi måtte da også hente hjælp via en "efterlysning" i både Fanø Ugeblad og Sønderho-Nyt. Det gav følgende resultat: Bjerges Leje: Bjerge kaldes klitterne på Fanø meget ofte. Således gør den gamle pastor O.T. Foss det konsekvent i sin beskrivelse af Sønderho fra Kilde: Per Hofman Hansen Hønevejen: navnet stammer fra den sydligste klitbræmme på Fanø, kaldet Hønen. Jens Hansens Toft: formodes at stamme fra Jens Hansen Frederiksen. Han boede i Vesterland i matr. 28f. Den ligger på Vester Store Toft umiddelbart i nærheden af Jens Hansens Toft. Da Jens Hansen Frederiksen beboede stedet, som en af de tidligste beboere før 1800, giver det en vis mening at vejnavnet kan oprinde fra ham. Det kan yderligere tilføjes, at han forliste i 1815 med jagten "Haabet" af Sønderho nord for Limfjorden. Modtaget af Niels Frederiksen, hvis tiptip oldefar, der er tale om. Kukkedal: Da mine forældre i 1937/38 købte grund på Lodne Bjerge (nu Lodne Bjerge 24 og 26) fandtes der kun et lille hus længere ude (næstsidste hus på højre hånd) og som var under opførelse af nogle roere fra Esbjerg. Det hus kaldte de "Kukkedal". I flere år var der ikke andre huset i området end "Kukkedal" og mine forældres, og jeg mener ikke, der var sat navn på vejene den gang. Da blev mine forældres adresse nævnt som værende i "Søndermarken". Huset "Kukkedal" blev overtaget af én af roerne ved navn Kurt Hansen. Lige efter krigen blev det solgt til de nuværende ejere, som er en tysk familie. Der blev vist ikke sat navn på huset, men siden er navnet taget i brug af ejeren af det sidste hus på Kukkedalvejen. Det hus hedder nu "Kukkedal", og jeg tror, det er de navne, der har givet navn til dalen. Som jo også er meget betegnende, da der hver sommer lyder nogle herlige KUK KUK. Modtaget af Ida Harboe Kåverdalen, Kåverknoldene, Kåvervej: Æ Kaaver var sønderhoningernes betegnelse for de særlige sømærker, som førhen var opstillet på land for at anvise sejlløbene og dermed undgå grundene og vise de søfarende vej ad Grådyb og Knudedyb til henholdsvis Nordby, Sønderho og Ribe. 'Æ kaaver' (æ kåver) kaldes også kave, kabe, baake eller båke, der er den mest almindelige betegnelse. Båker har været opsat flere steder i Danmark ved farvande med grundt vand, f.eks. i Thy, ved Agger og Ringkøbing Fjord. Som ved Sønderho på sydspidsen af Fanø kan der være to båker - en for- og en bagbåke - som set fra søen skal stå overes, hvis skipper vil føre sit skib sikkert i havn. Kilde:Per Hofman Hansen Lodne Bjerge: Ordene skal forstås bogstaveligt om et terræn: Lodne, behårede, græsbevoksede klitter. Kilde: Per Hofman Hansen Nymarken: ingen yderligere kommentarer Skræddermarken: ingen yderligere kommentarer Galionsfigur over en havelåge i Sønderho. Den drev i land ved Fanø i 1851 og stammer fra sejlskibet Lord Palmerstone. Sønderho Strandvej: Vejen der forbinder Sønderho by med stranden. Søndermarken: også blandt vejnavnene i sommerhusområdet, er der valgt navne der henviser til kompasretninger. Som her hvor Søndermarken kan oversættes til marken syd for byen. Tøftløs: kan oversættes til ørkesløs, hvilket henviser til, at der på dette område, var så sumpet, at det var ørkesløst, at få noget til at gro. Modtaget af Steen Gleerup. Peder Aarres Mark: Vi antager at vejen har fået navn efter Peder Jepsen Aarre, der var kaptajn og som hele sit liv har boet i Sønderho. Iflg. registranten har han ejet huset på Sønderland fra Huset er i dag bedre kendt som "Pavars hus". Præstemarken, Præstens Toft og Bjerges Leje: Ifølge Sønderho Kirkes Liber Daticus er Bjerges Leje en gammel stedsbetegnelse, der mindst går tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. Og vejene Præstemarken og Præstens Toft, der er sideveje til Bjerges Leje, har navne, der skyldes, at der mellem ca og 1742 lå en præstegård her. Modtaget af Niels Oesten. Ved Bavnen: En bavn er en brænde- eller vedstabel, der i gamle dage kunne antændes i krigstilfælde eller i lignende faresituationer for at give melding herom. Da bavnen som oftest var anbragt på et højereliggende sted, en bavnehøj, kunne den ses videnom. Signalering med bavne kendes fra middelalderen og blev i Danmark brugt frem til krigen Allerede tidligt gik betegnelsen bavn over til at bruges om både selve brændestabelen og den høj eller bakke, hvor den var opsat på. Kilde: Per Hofman Hansen Ved Redningsstationen: navnet henviser til den gamle redningsstation, som ligger på hjørnet af Sønderho Strandvej og Ved Redningsstationen. Vesten Sandene: ingen yderligere kommentarer Vestermarken: som ved Søndermarken kan dette vejnavn oversættes til marken vest for byen Vester Store Toft: ingen yderligere kommentarer Måske kan læserne af dette skrift, hjælpe med yderligere oplysninger. Henvendelse herom kan ske til redaktionen bestående af Lars Nærø og Laila Toft. 5

6 Landsbynyt Børnefestival en tradition i Horsens kommune! I år har Landsforeningen af Landsbysamfund fået bevilget støtte til et projekt, som skal sætte fokus på børn og unge i landdistrikterne, og hvordan vi kan inddrage disse i udvikling af deres egen verden! Derfor vil vi gerne bringe eksempler på aktiviteter rundt i landet gerne også med fokus på, at børn og unge en medansvarlige for hvad og hvordan! I dette nummer har vi valgt at bringe programmet for den traditionelle børnefestival i Horsens kommune til inspiration. God fornøjelse! Indenrigsministeriets Landdistriktskonference! Igen i år inviteres landdistriktsaktive folk til konference dette år i Skagen. Datoerne: september 2009! Se mere om konferencen og indhold på nedenfor nævnte hjemmesider. Tilmelding skal ske pr. til adressen og man skal benytte tilmeldingsskemaet, der er sendt ud sammen med denne indbydelse. Personer, der ikke har adgang til internettet, kan kontakte Acuhan Kavak eller Bianca Lund Sørensen fra Indenrigs- og Socialministeriets Administrationspolitiske Kontor, der vil være behjælpelige med tilmeldingen på tlf. nr / Sidste frist for tilmelding er onsdag den 26. august I forlængelse af tilmelding fremsendes pr. en bekræftelse inkl. oplysninger om betaling, som skal ske senest fredag den 4. september Såfremt betalingen ikke er registreret denne dag, vil tilmeldingen blive annulleret. På og vil deltagerne løbende kunne finde opdateringer vedrørende konferencen herunder programmet samt praktiske oplysninger omkring deltagelsen. Bemærk, at tilmeldingen er bindende, og at betalingen for deltagelse ikke efterfølgende kan refunderes ved evt. afbud. Spørgsmål vedrørende konferencen og tilmelding kan rettes til Indenrigs- og Socialministeriet på eller Fødevareministeriet på Mejerierne forsvandt og hvad så! Gamle mejeribygninger EFTERLYSNING Vi kender dem alle sammen, og næsten hver landsby med respekt for sig selv har en, eller har haft. Det er de gamle mejerier, jeg skriver om. Disse store bygninger som i tidernes morgen var en storhed for landsbyen og omegnen og ikke mindst for landmændene. Nu har tiden indhentet dem og mange steder står de som tomme monumenter. Nogle skæmmer bybilledet andre huser gallerier og kunsthåndværk og andre Ja hvad sker der egentlig med de gamle mejeribygninger. Det kunne være interessant at høre jer medlemmer hvad I har gjort ved lige netop jeres mejeri. Send en lille artikel til nedenstående mail, så vil vi forsøge at samle de gode eksempler til inspiration for andre - som så kan få glæde af jeres erfaringer. Vibeke Davidsen 6

7 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 4 Horsens Børneteaterfestival september Teaterseminar september Horsens Børneteaterfestival starter med et teaterseminar for opkøbere, faglige kontaktpersoner, teatre og alle andre, der er interesserede i børn, kultur og teater. Dette års overskrift på dagen er: Reality Teater eller Poetisk Teater - Hvad virker på børn? Program: 8.30 Ankomst og morgenmad på Horsens Ny Teater 9.00 Carsten Islington fortæller 9.30 Teater O: Knock-Out Karin Helander (Svensk Institut for Barnforskning) Hvad identificerer børn sig bedst med, den realistiske historie eller den poetiske historie eller skelner de slet ikke? Frokost AbstraXteater: Pollock, Picasso og Dæmonen Paneldebat: Den realistiske historie kontra den poetiske historie. I panelet sidder: Anders Valentinus Dam (Teater O), Anne Abbednæs (Randers Egnsteater), Methe Bendix (Teater Hund), Bo Stendell Larsen (AbstraXTeater) og Cathrine Poher (instruktør) Ordstyrer: Peter Westphael, (Randers Egnsteater) Billetbestilling Billettelefonen holder åbnent frem til 2. juli for teaterfaglige kontaktpersoner. Telefonnummeret er , og der er åben mandag til torsdag fra 9.00 til Billettelefonen åbner igen efter sommerferien den 3. august. Først den 22. august åbner billetbestillingen for festivalens øvrige publikum. Hele festivalens teaterprogram er at finde online, men kan envidere bestilles i en trykt udgave hos Udenlandsk Gæsteforestilling En ganske særlig oplevelse venter både teateropkøbere og teatre under dette års festival. For første gang kan festivalen præsentere en udenlandsk gæsteforestilling. Alle festivalens profesionelle teaterfaglige repræsentanter inviteres til: Roberto Abbiatis: The Giraffe s Journey En lille intens fortælling om en girafs rejse fra Afrika til Europa. Forestillingen foregår på engelsk og en lille smule italiensk, men kan forstås af alle med et åbent og nysgerrigt sind. Forestillingen spiller tre gange under festivalen: Fredag d. 18. september kl Lørdag d. 19. september kl Søndag d. 20. september kl Kun teaterfolk, opkøbere og andre teaterfaglige kan få billetter til gæsteforestillingen. (Max en billet pr. person) Billetter reserveres på Kaffepause Jeppe og Marie (TV2 Bavian, tidl. Lille Nørd) Hvordan fanger man børns interesse? Pris 795 kr. (inkl. morgenkaffe og frokost) Tilmelding kan ske på hjemmesiden eller ved at skrive til Horsens Børneteaterfestival arrangeres af Kulturafdelingen i Horsens Kommune. Spørgsmål vedrørende Horsens Børneteaterfestival, indkøb af forestillinger til skoleteater eller Teaterturnéordning i Vejle Amt rettes til Steen Larsen- Ledet på eller

8 Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen, Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens (8245 ARC) ISSN Landsbynyt Girokonto Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 25. september 2009 Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade: Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. Et års abonnement koster 100 kr. Kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Lydersholm Tryk: BESTYRELSEN I LAL Formand Ole Olsen Bildsøvej 165, Næsby strand, 4200 Slagelse / / Næstformand Erik Rytoft Jensen Tingvej 31, Mogenstrup, 7800 Skive / Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring / Medlemsregistrator Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens / Sekretær Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup / Bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels Bestyrelsesmedlem Margrethe Bonde Stenger Smedegade Branderup / suppleant Alice Top-Rasmussen Lærkevej Stenstrup / suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Sekretariat Landdistrikternes Hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Hjemmeside: og

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om

Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om La L L andsforeningen Landsbynyt Maj 2009 19. årg. nr. 2 Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om Kabelhuset i Søndervig

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL --------------------------------------------------------------------------- Sti mellem Sdr. Højrup kirke og Årslev Kirke: Side 1-5 ---------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellen udbydes til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Rindbynitten. Vi ønsker alle en god sommer. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Rindbynitten. Vi ønsker alle en god sommer. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2014 Rindbynitten Vi ønsker alle en god sommer Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening GENERALFORSAMLING: I henhold til vedtægterne indvarsles hermed til generalforsamling Søndag den 13. juli 2014

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellerne udbydes til salg til

Læs mere

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Knud Føhns, Heidi Sandholm,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere