Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune."

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS ÅRHUS C. TELEFON TELEFAX Den August 1994 Journalnr P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. Lokaletildeling gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 22, 23 og 34 samt bekendtgørelsens 5, 6 og 7. Fritids- og kulturforvaltningen administrerer dels egne lokaler og dels skolevæsenets lokaler efter klokken og i weekends og ferier. Efter lovens 22 kan forvaltningen endvidere formidle offentlige lokaler beliggende i amtskommunen og statens lokaler. Den samlede mængde af lokaler og anlæg udgør mere end enheder, der kan opdeles i følgende gmpper; Indendørs idrætslokaler: Idrætshaller Gymnastiksale Svømmehaller Svømmestadion Sportssale Skøjtehal Svømmesale Bordtennislokaler mv. Udendørs idrætslokaler: Fodboldbaner Håndboldbaner Atletikanlæg Tennisbaner Friluftsbad Søbade m. v. Andre lokaler: Klasselokaler Mødelokaler Faglokaler Festsale m.v. Administrative regler. Lokalefordelingen tilrettelægges som en kombination af en central tildeling af den lokaleanvendelse, der planlægges i god tid for den kommende sæson (ca. 1. august juni), og en decentral tildeling af lokaler til aktiviteter med kort planlægningsfrist. SÆSONTILDELING gennemføres af fritids- og kulturforvaltningen på baggrund af ansøgninger indsendt 1. januar (undervisningslokaler) eller l. marts (idrætslokaler). Forvaltningen udsender i december en plan over lokalernes åbningstider (dage og tider) til brug for brugernes planlægning. Ansøgninger, der modtages rettidigt, medtages i hovedfordelingen, medens senere indkomne ansøgninger tilgodeses i det omfang, de tiloversblevne timer kan dække behovet. På anlæg med flere brugere opfordres disse til forinden indsendelse at koordinere ansøgninger.

2 Forvaltningen vil herefter sammenholde disse med ansøgninger fra tidligere brugere og nye initiativtagere. Hvor anlæggets lokalemasse ikke kan dække behovet, er forvaltningen indstillet på - i det omfang det ønskes - at afholde forhandlingsmøde med brugerrepræsentanter med henblik på at finde en acceptabel fordeling såvel tidsmæssigt som mængdemæssigt. Lokalefordelingen vil være gennemført og udsendt til brugerne inden sommerferien - når bortses fra lokaler til idrættens turneringsudvalg, der først kan være fastlagt i løbet af august måned. Den ovenfor omtalte tildeling omfatter ikke blot faste ugedage, men også enkeltdage, der kan planlægges inden ansøgningsfristen den 1. marts. Senere indkomne enkeltdagsansøgninger tilgodeses i den udstrækning de tiloversblevne timer muliggør dette. Den lokalekapacitet, der efter turneringsplanlægningens afslutning i løbet af august, herefter er ledig, vil blive overdraget DECENTRAL tildeling. I denne sammenhæng bortses dog fra Set. Annagade Skole, Brobjergskolen, Officersbygningen, Ridehuset og enkelte andre mindre anlæg, hvor tildeling også efter august vil ske fra fritids- og kulturforvaltningen. Ved decentral tildeling forståes, at retten til lokaledisponering overdrages til et brugerudvalg, der kan trække på fritidstilsynet på anlægget i den daglige administration af lokaletildelingen. Decentraliseringen vedrører som omtalt primært enkeltdagsudlån, men herudover kan brugerudvalget disponere over lokaler, der meldes ledige i løbet af sæsonen. Tildelingsregler. Folkeoplysningslovens 22, stk. 3 fastslår: "Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg har aktiviteter for børn og unge normalt fortrinsret, og anvisning til undervisning m.v. for voksne skal ske før anvisning for aktiviteter for voksne". Bekendtgørelsens 5, stk. 3 fastslår, at lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal stilles til rådighed hertil før anden tildeling. I det følgende beskrives de tildelingsregler, der anvendes: BØRN OG UNGE Såfremt en ansøger søger et lokale med henvisning til lovens fortrinsbestemmelse skal de pågældende timer markeres specielt med henblik på efterfølgende kontrol af, at tiden udelukkende benyttes til virksomhed for børn og unge. ÆLDRE OVER 60 ÅR Anvisning af almindelige lokaler til aktiviteter for personer over 60 år skal ske før anvisning til aktiviteter for voksne i øvrigt. (Jævnfør den reviderede Folkeoplysningslov pr. l. juni 1995). FORDELING AF BOLDBANER Folkeoplysningsudvalget besluttede i møde den 25. marts 1996 et forslag til ny fordelingsprocedure for boldbaner i kommunen. Banerne fordeles nu efter hvor mange medlemmer den enkelte forening har set i forhold til det samlede antal boldbaner. Endvidere opdeles foreningerne i primære og sekundære brugere, hvilket betyder, at lokale beboere/idrætsforeninger (primære) har førsteret til idrætsanlæg, der er i deres område. Fordelingen sker i øvrigt uændret - fx. fortrinsret for børn og unge - i forhold til dette regelsæt

3 HANDICAPPEDE Fortrinsretten kan kun gøres gældende, når lokalet søges til den aktivitet, lokalet er indrettet til. UNGDOMSSKOLEN Ungdomsskolen har i henhold til bekendtgørelsen om ungdomsskolens fortrinsret til lokaler til undervisningsaktiviteter i lighed med bestemmelserne i den hidtidige fritidslov. Faget idrætsorientering opfattes som aktivitet og ikke undervisning. Lokaler og anlæg, der er specielt indrettet til idræt, søges på lige fod med andre brugere, ligesom lokaler til ungdomsskolens øvrige fritidsaktiviteter. UNGDOMSKLUBBER I mange tilfælde er der indrettet lokaler med særlige henblik på ungdomsklubvirksomhed. I det omfang, ungdomsklubber søger andre lokaler, tildeles disse lokaler på lige fod med andre brugere (børn og unge). SKOLEVIRKSOMHED Aktiviteter, der har direkte tilknytning til skolens undervisningsaktivitet - herunder skolefester, temaarrangementer, forældremøder m.v. har fortrinsret til skolelokaler frem for fritidsvirksomhed. Eventuel aflysning af planlagte fritidsaktiviteter skal kunne ske med mindst 14 dages varsel. SKOLEFRITIDSORDNINGER Skolefritidsordninger har mandag til fredag i perioden frem til klokken fortrinsret til 10- kaler i forhold til fritidsvirksomhed. Efter klokken kan skolefritidsordninger alene anvises lokaler, der ikke rettidig er ansøgt af fritidsbrugere. En eventuel tildeling af ledige lokaler til en skolefritidsordning efter klokken er kun gældende for den pågældende sæson. Det vil sige, at en skolefritidsordning ikke kan påberåde sig status som tidligere bruger Jvf. side 4). SKOLEN SOM KULTURCENTER De fritidsaktiviteter, der gennemføres af skolevæsnet, under denne overskrift har ingen særstilling, men må søge lokaler på lige fod med andre brugere. En række af disse aktiviteter vil imidlertid kunne opnå lokaleanvisning i henhold til de foreslåede regler for "nye initiativer" - jvf. side 4. IDRÆTSAKTIVITET Efter de hidtidige regler er idrætsanlæg og idrætslokaler primært tildelt foreninger, hvis hovedformål er at dyrke idræt. Denne fortrinsret ændres - blandt andet under hensyn til lovens ind-

4 dragelse af kredse som planlæggere - således at idrætsanlæg og idrætslokaler primært tildeles til idrætsaktivitet. Det er forvaltningens opfattelse, at den traditionelle foreningsidræt er tilfredsstillende beskyttet som tidligere brugere (jvf. nedenfor). TIDLIGERE BRUGERE Brugere, der har opnået tildeling i den foregående sæson og udnytter lokalet/ anlægget tilfredsstillende, har i almindelighed fortrinsret til samme lokale og samme tid. Denne bestemmelse kan dog ikke gøres gældende i relation til lovens bestemmelse om fortrinsret for børn og unge ( 22., stk. 3) eller bekendtgørelsens bestemmelse om fortrinsret for handicappede ( 5, stk. 3) eller nedenstående bestemmelser vedrørende nye initiativer. I denne forbindelse bemærkes dog, at denne regel ikke er til hinder for, at lokaler kan anvises til en ny bruger, der kan sikre en væsentlig bedre udnyttelse af lokalet/anlægget. NYE INITIATIVER Lovens 4, stk. 2 forudsætter, at der afsættes 5 % af det samlede tilskudsbeløb "til nye initiativer, til udviklingsarbejder, til samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og til virksomhed af tværgående karakter. Under henvisning til, at en række af disse initiativer forudsætter anvendelse af kommunale lokaler, foreslås, at virksomhed, der kan tildeles støtte efter 5 % - reglen, kan tildeles lokaler forud for anden virksomhed. Det forudsætter, at projektet med beskrivelse af lokalebehov kan indsendes inden l. marts. Det bemærkes dog i denne sammenhæng, at ansøgningen om økonomisk støtte skal indsendes inden l. februar. Lokaletildeling efter denne regel kan ikke gennemføres administrativt, men kan kun gennemføres af folkeoplysningsudvalget. Benyttelseskrav og kontrolforanstaltninger. For at sikre en tilfredsstillende udnyttelse af den tilstedeværende kapacitet stilles nedenstående minimumskrav til deltagerantallet: Sportshaller (20 x 40 meter) Sportssale (15 x 30 meter) Gymnastiksale Skøjtehallen (30 x 60 meter) Svømmehaller (12,5 x 25 meter) Konkurrence Idræt Familie mv. Svømmesale (8,3 3 x 16, 66 meter) Klasse- og faglokaler m.v. mindst 18 deltagere mindst 14 deltagere mindst 10 deltagere mindst 4 deltagere deltagere efter indretning deltagere deltagere deltagere efter indretning Ovenstående minimumskrav svarer til de hidtil stillede benyttelseskrav, som forvaltningen som hidtil - kan dispensere fra i forbindelse med konkrete specialtræningsarrangementer. Tildelte lokaler skal omgående afmeldes til forvaltningen, såfremt de ikke benyttes

5 tilfredsstillende. I løbet af sæsonen vil forvaltningen stikprøvevis føre kontrol med lokalernes benyttelse. Såfremt benyttelsen ikke er tilfredsstillende, vil forvaltningen kontakte brugerne og påtale forholdet. Hvis benyttelsen herefter ikke bedres, kan tildelingen inddrages, jævnfør bekendtgørelsens 7, stk. 2. Forholdet vil endvidere blive medtaget i forbindelse med næste sæsontildeling. Fritids- og kulturforvaltningen, den 21. april G. Holdt-Olesen John Rasmussen Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 22. august 1994 tiltrådt dette regelsæt. (Gælder dog ikke for reglerne omkring boldbaner og ældre over 60 år).

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere