ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale lokaler, anlæg m.v. i Ishøj Kommune 1. Formål For at sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frivillige folkeoplysende virksomhed, stiller Ishøj Byråd de til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, der er beliggende i kommunen til rådighed for godkendte foreninger, organisationer m.v., der er hjemhørende i Ishøj Kommune. Udlån af lokaler og udendørsanlæg sker i henhold til Folkeoplysningsloven. I det omfang der er ledige lokaler og udendørsanlæg der er egnet til formålet, stilles de gratis til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr, samt med den indretning og det inventar der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Leje af lokaler og udendørsanlæg kan ske når det er foreneligt med kommunens interesser, formålet med anvendelsen af lokalet og lokalets indretning. Lejebeløbet Taksten fastsættes af Ishøj Byråd i forbindelse med den årlige budgetbehandling. Tvivlsspørgsmål om hvorvidt et lokale, et udendørsanlæg m.m. kan udlejes afgøres af Folkeoplysningsudvalget. Stk.4 Udlejningslokaler er Egely, Ishøj Kultur Café og Landsbysalen på Bredekærgård. Aftaler om leje af lokaler og udendørsanlæg sker skriftlig. 2 Hvilke lokaler er omfattet Ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg der er beliggende i Ishøj kommune, kan stilles til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Lokaler og udendørsanlæg, der stilles til rådighed, må kun benyttes til de formål, hvortil de er stillet til rådighed, og skal kunne fungere på samme måde, som når lokalet anvendes til det primære brug. 1

2 Visse egnede lokaler kan efter indhentet godkendelse i Kultur og Fritidscentret med brandmyndighedernes godkendelse- stilles til rådighed for overnatning for gæstende foreninger. Foreningen afholder de med benyttelsen forbundne udgifter til nødvendig vagtbistand og rengøring, med mindre andet godkendes. Ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning i kommunale lokaler skal fremsendes til Kultur og Fritidscentret senest 14 dage før overnatningen skal finde sted. Kultur og Fritidscentret indhenter brandmyndighedernes godkendelse i forbindelse med overnatningen. 3 Hvem kan låne lokaler Godkendte foreninger, organisationer m.v. der er hjemhørende i Ishøj Kommune kan låne lokaler herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at folkeoplysende foreninger, der arbejder på regions- eller distriktsplan, kan få stillet lokaler m.m. til rådighed under forudsætning af, at foreningen kan dokumentere, at en væsentlig del af deltagerne har bopæl i Ishøj Kommune. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at lokaler m.m. kan tildeles andre, når formålet i overvejende grad tjener borgernes interesser. Stk. 4 Ved store offentlige foreningsarrangementer kan der opkræves lokaleleje. Depositum kan opkræves inden arrangementets afholdelse. Lokalelejen dækker udgifter til personale, rengøring, slitage samt erstatning af evt. ødelagt inventar. Prisen for lokaleleje fastsættes i hvert enkelt tilfælde af driftsstedet med udgangspunkt i det godkendte takstblad. Driftsstedet udarbejder en lejekontrakt i forbindelse med leje af lokalet. Kontrakten præciserer lejebetingelserne herunder pris, max. antal deltagere i lokalet, erstatningsansvar ved ødelagt inventar o.lign. samt sanktioner ved overtrædelse af kontrakten. 4 Tidspunkter for lån af lokaler Anvendelse af Lokaler og anlæg på Folkeskolerne kan normalt lånes på hverdage fra kl til 23.00, med mindre Ishøj Byråd har vedtaget særlige regler. Ved arrangementer i kantiner, haller, sale m.m. på fredage og lørdage kan lokalet lånes til kl I weekender, ferier mv. samt til virksomhed der finder sted efter kl , kan lokaleudlånet samles på enkelte skoler, haller m.m. Vejlebroskolen anvendes som udgangspunkt ikke til folkeoplysende virksomhed, dog undtaget kantinen og skolekøkkenet, samt lejlighedsvis overnatning i forbindelse med arrangementer i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Vibeholmskolen anvendes ikke i weekends, såfremt aktiviteten kan placeres andet steds. 2

3 Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslutning om ændring af tidspunkterne for udlån af lokaler. 5 Regler for lån af kommunale lokaler m.m. Udlån af Ishøj Kommunes lokaler herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg varetages af Folkeoplysningsudvalget og administreres af Kulturafdelingen. Kultur og Fritidscentret Folkeoplysningsudvalget fastsætter ansøgningsfrister, fordelingsprocedure og godkender den årlige fordeling af lokaler og udendørsanlæg. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte et lokalefordelingsudvalg der stiller forslag om den årlige fordeling. Den årlige fordeling af lokaler, anlæg m.m. sker efter følgende prioritering: Aktiviteter for børn og unge Folkeoplysende voksenundervisning, og aktiviteter i tilknytning hertil Aktiviteter for voksne De lokaler, som er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, stilles normalt til rådighed for handicappede, uanset førnævnte prioritering. Lån af lokaler til enkeltarrangementer administreres af Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret. Folkeoplysningsudvalget afgør i tvivlstilfælde om en bruger er berettiget til lån af et lokale. Der kan ved udlån, hvor det skønnes nødvendigt, etableres nøgleordninger/elektronisk adgangskort. Regninger for alarmudkald forårsaget af fejlbetjening afholdes af den pågældende bruger. Stk. 4 Har en forening fået anvist et lokale, og dette skal benyttes til andet formål, har foreningen krav på underretning herom så vidt muligt 14 8 dage forinden. Stk. 5 Såfremt en forening må aflyse benyttelsen af et tildelt lokale, skal der gives meddelelse til Kulturafdelingen. Kultur og Fritidscentret. Ved aflysninger i kantiner, festsale, idrætshaller og andre lokaler på fredage efter kl og i weekender og på helligdage, skal aflysning ske med et varsel på mindst 5 arbejdsdages, eller så hurtigt som muligt.. Byrådet fastsætter regler for betaling af gebyr ved foreningernes manglende aflysning af tildelte lokaler. Stk. 56 Ordensregler for benyttelse af kommunale lokaler, haller anlæg m.m. udarbejdes af det enkelte driftssted i henhold til Byrådets regler for decentralisering. Ordensreglerne godkendes i Kulturelt Kultur og Fritidsudvalget Udvalg efter indhentet udtalelse i Folkeoplysningsudvalget. Ordensreglerne skal indeholde regler for rygning. 3

4 Ishøj Byråd har vedtaget, at der af hensyn til børnenes sundhed indføres rygeforbud på kommunens skoler, således at rygning kun må ske udendørs eller i særlige indrettede rygerum. Byrådets sundhedspolitiske holdning til rygning skal være indeholdt i ordensreglerne for øvrige kommunale lokaler, haller, anlæg m.m. Stk. 67 Folkeoplysningsudvalget kan inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.m., hvis de ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang. Folkeoplysningsudvalget kan ved overtrædelse af dette regulativ, ordensregler med videre inddrage tilladelsen til benyttelse af faciliteter i kommunen, ligesom allerede given tilladelse til vedvarende benyttelse kan annulleres. Stk 8 Foreninger der er faste brugere af lokaler skal afgive erklæring om, at foreningenindhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Stk. 9 Folkeoplysningsudvalget kan beslutte at fremsætte erstatningsansvar for ødelagt inventar m.m., hvis der er sket misbrug, ødelæggelser m.m. i forbindelse med brug af lokalet. Stk 10 Folkeoplysningsudvalget kan ved overtrædelse af dette regulativ, ordensregler med videre inddrage tilladelsen til benyttelse af faciliteter i kommunen, ligesom allerede given tilladelse til vedvarende benyttelse kan annulleres. 6 Foreningshuse, klubhuse og klublokaler Hvilke lokaler er omfattet: Kommunale Foreningshuse, defineret som huse med mere end én primær bruger, klubhuse og klublokaler som er beliggende i Ishøj Kommune kan efter Folkeoplysningsudvalgets godkendelse stilles til rådighed med lys, varme og rengøring for godkendte tilskudsberettigede folkeoplysende foreninger. Stk 2 Anvendelse: Klubhuse og klublokaler må kun benyttes til foreningernes almindelige klubaktiviteter herunder afslutningsarrangementer og lignende for foreningens medlemmer. For de kommunale Foreningshuse udarbejdes der én gang årligt, for perioden 1. august til 31. juli, en lokalefordelingsplan. Øvrige foreninger og oplysningsforbund betragtes som værende primære brugere i de kommunale foreningshuse. Hvis lokalerne ikke anvendes af de primære brugere kan de bookes af alle andre foreninger incl. grundejerforeninger. Primære/sekundære brugeres råderet over klubhuse/klublokaler: Foreningen som har fået tildelt et klubhus/klublokale har råderet over huset/lokalet, og betragtes i denne forbindelse som de primære brugere af huset/lokalet. Andre foreninger m.fl. kan, hvis det er foreneligt med den primære brugeres aktiviteter, anvende lokalet efter nærmere aftale med den primære bruger og Kultur og Fritidscentret. Stk 4 Regler for brug af foreningshuse, klubhuse og klublokaler: 4

5 Der opsættes ordensregler i samtlige foreningshuse, klubhuse og klublokaler. Ordensreglerne indeholder en præcisering af reglerne i dette lokaleregulativ. Såfremt reglerne ikke overholdes har Folkeoplysningsudvalget kompetence til at fratage foreningen muligheden for brug af foreningshuset, klubhuset eller klublokalet. 6 7 Fortolkning Fortolkning af dette regulativ tilkommer Folkeoplysningsudvalget, hvis afgørelse kan indankes for Byrådet. 7 8 Revision Lokaleregulativet tages op til revision efter behov, dog senest hvert 4. år. 8 9 Ikrafttræden Lokaleregulativet er gældende fra og med 7. marts januar 2014 Vedtaget af Ishøj Byråd, den 7. marts 2006 Bilag: Bilag 1: Oversigt af 5. november over Foreninger med egne klublokaler Bilag 2: Generelle ordensregler af 4. november 2013 for brug af foreningshuse, klubhuse og klublokaler. 5

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter Reglement for benyttelse af lokaler mv. og Bestemmelser vedrørende lejeafgifter Indhold A. Generelle bestemmelser... 3 B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding... 3 C. Instruks for benyttelsen af

Læs mere

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Foto: Hans Trier 1 Indhold Information...3 Generelle bestemmelser.4 Ansøgningsfrister og skemaer.. 6 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere