Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)"

Transkript

1 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt)

2 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg gratis...3 Hvilke lokaler og udendørs anlæg kan lånes gratis...3 Særlige regler for brancheforeninger...3 Større stævner og arrangementer...4 Hvilke lokaler kan lejes mod betaling...4 Hvem kan leje kommunens lokaler mod betaling...4 Private fester...4 Betalingsregler...4 Prioritering ved lokaletildeling...5 Generelle bestemmelser...5 Lokalernes åbningstid...6 Ferielukning...6 Begrænsning i brugen...6 Afmelding af lokaler og udendørs anlæg...6 Sæsontildeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststof-baner...6 Sæsontildeling af udendørs anlæg...7 Enkeltstående tildeling...8 Særlige regler for offentlige ungdomsfester og koncerter...8 Særlige regler for midlertidig overnatning...8 Ikrafttræden...9

3 3 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger i Rudersdal Kommune efter nærmere bestemmelser. Der skal ske en optimal udnyttelse af alle lokaler og udendørs anlæg. Der kan principielt ikke tildeles faste lokaler og udendørs anlæg. Det betyder, at foreninger ikke kan lægge beslag på et lokale eller et udendørs anlæg i fuldt omfang. Kun i særlige tilfælde - hvor indretning eller speciel brug giver begrænsninger - kan der gives dispensation for den generelle målsætning. Gymnastiksale og idrætshaller ved skolerne stilles ikke til rådighed for foreningsfester. Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg Kommunens egne institutioner. Foreninger, hvis vedtægter er godkendt efter reglerne i 3-5 i Folkeoplysningsloven. Hvilke lokaler og udendørs anlæg kan lånes Kommunens skoler. Gymnastiksale, idrætshaller, svømmehaller og boldbaner på kommunens skoler. Birkerød Badmintonhal. Birkerød Idrætscenter. Gl. Præstegård. Havarthigården (kun udvalgte lokaler). Hestkøbgårds mødelokaler (udvalgte tidspunkter). Høsterkøb Forsamlingshus. Kulturcenter Mantziusgården. Kulturcenter Mariehøj. Mødelokaler ved biblioteket i Birkerød. Nærum Biblioteks mødelokale (kun i bibliotekets åbningstid). Nærum Gymnasium: Dramasal og idrætshal (udvalgte tidspunkter). Pilehuset (kulturelt samlingssted). Rudegaard Idrætsanlæg. Rundforbi Idrætsanlæg. Sjælsøhallen. Søndervangshallen. Tennis- og squashanlægget i Birkerød. Vedbæk Idrætsanlæg. Særlige regler for brancheforeninger Brancheforeninger og tilsvarende foreninger kan få stillet lokaler gratis til rådighed til enkeltstående møder på følgende betingelser: Foreningen skal have et tilknytningsforhold til kommunen. Foreningens vedtægter skal kunne godkendes af kommunen ud fra bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Der stilles ikke lokaler gratis til rådighed for medlemsmøder, fester, messer, udstillinger m.m., der kan sidestilles med anden kommerciel virksomhed. I sådanne tilfælde træder betalingsreglerne i kraft.

4 4 Større stævner og arrangementer Ved større stævner og arrangementer kan det være nødvendigt at foreningen indleder et tættere samarbejde med Kultur og personalet på idrætsanlæggene eller skolerne. Kultur sørger for videreformidling og kontakt til idrætscentre og skoler. Hvilke lokaler kan lejes Birkerød Idrætscenter. Dronninggårdskolens festsal. Gl. Præstegård (kun til receptioner af 2 timers varighed). Høsterkøb Forsamlingshus. Kulturcenter Mantziusgården. Kulturcenter Mariehøj. Rudegaard Idrætsanlæg. Rundforbi Idrætsanlæg. Søndervangshallen og tilhørende sal. Hvem kan leje kommunens lokaler Borgere der er fyldt 25 år med bopæl i Rudersdal Kommune. Øvrige foreninger. Virksomheder. Brancheforeninger og Specialforbund Personer der ønsker at indspille i salen på Mantziusgården. Bemærk at lokalet skal være ledigt, og at lokaler som udgangspunkt kun udlejes til enkeltstående arrangementer. Formålet med lejers arrangement skal være foreneligt med lokalets funktion og stedets profil. Private fester Der kan udlejes til private fester i Høsterkøb Forsamlingshus, Mantziussalen og Galleriet på Kulturcenter samt i Mantziusgården. Betalingsregler Foreningsarrangementer med aftalt benyttelse ud over de generelle åbningstider jfr. afsnittet om lokalernes åbningstid, kommercielle arrangementer og private personer skal betale for anvendelse af kommunens lokaler og udendørs anlæg jfr. satserne i bilag 2. I visse tilfælde opkræves betaling for: Brug af lokaler efter kl. 22:30. Brug af lokaler ud over tildelt tid. Manglende oprydning og ekstra rengøring. Brug af koncertsalens tekniske udstyr på Kulturcenter Mantziusgården. Ved længerevarende lejeforhold kan der indgås konkrete aftaler med individuel prisfastsættelse.

5 5 Ved særlige arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende virksomhed i idrætshallerne på Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen, samt Rudegaard og Rundforbi Idrætsanlæg, forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere betaling for særlig ressourcekrævende indsats fra kommunens side (f.eks. opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.). Prioritering ved lokaletildeling I tilfælde af at to eller flere foreninger eller andre initiativtagere ønsker at benytte samme lokale eller udendørs anlæg på samme tidspunkt, anvendes følgende prioriteringsrækkefølge ved tildelingen af lokalet eller udendørs anlægget: 1. Kommunens egne aktiviteter. 2. Foreninger med aktiviteter for børn og unge. 3. Foreninger med folkeoplysende undervisning. 4. Foreninger med aktiviteter for voksne. 5. Andre initiativtagere. Ved tildeling af lokaler og udendørs anlæg, der er særligt egnede for handicappede, sker tildelingen af disse lokaler normalt forud for al anden tildeling af lokaler og udendørs anlæg, dog undtaget kommunens egne aktiviteter. Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed i det omfang det enkelte lokales eller det enkelte udendørs anlægs formål og egnethed kan opfylde foreningens og aktivitetens formål. Haller og sale Idrætshaller, gymnastiksale og øvrige sale tildeles fortrinsvis til indendørs aktiviteter som f.eks. badminton, bordtennis, håndbold, volleyball m.fl. Udendørs anlæg tildeles fortrinsvis til udendørs aktiviteter som f.eks. atletik, fodbold m.fl. Ledig indendørs tid, som ikke disponeres til indendørs aktivitet, kan tildeles til udendørs aktivitet, idet der dog forudsættes, at aktiviteterne retter sig imod børn i alderen op til 12 år. Weekender i idrætscentre og anlæg Kommunens idrætsanlæg vil i weekenden primært være målrettet turnerings- og kampafvikling fra lørdag kl til søndag aften. I tidsrummet fredag kl til lørdag kl vil idrætsanlæggenes haller kunne stilles til rådighed i henhold til ovennævnte prioritering. Indretning Lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed med lys, varme, bad, rengøring, inventar, samt det tekniske udstyr og den indretning, der er findes i lokalerne, når de anvendes til deres primære brug. Ved tildeling af lokaler og udendørs anlæg, f.eks. i weekender, kan Kulturområdet samle aktiviteterne på centrale steder i kommunen. Erstatningsansvar Brugere af kommunens lokaler og udendørs anlæg kan pålægges erstatningsansvar ved misligholdelse af lokaler, udendørs anlæg og deres udstyr.

6 6 Lokalernes åbningstid Kommunens lokaler og udendørs anlæg er åbent for brug på varierende tidspunkter afhængig af ugedag og lokaletype. Åbningstiderne i de enkelte lokaler og på de enkelte udendørs anlæg fremgår af bilag 1. Ved fordeling af tid, er omklædning med i den tildelte tid. Ferielukning Skolerne er lukket i følgende ferier: Efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, Kristi Himmelfartsferie, St. Bededagsferie, pinseferie og sommerferien. Der kan dog disponeres over udendørs anlæg og omklædningsrum i forbindelse med afholdelse af turneringskampe. De enkelte skoler i kommunen har mulighed for at fastlægge egen ferieplan. Forskelle i skoleferiernes start- og sluttidspunkter kan således forekomme. Alle øvrige lokaler er lukket i juli måned og på udvalgte helligdage, på nær mødelokalerne ved biblioteket i Birkerød, Birkerød Idrætscenter, Kulturcenter Mariehøj, Rundforbi Idrætsanlæg, Søndervangshallen samt tennis- og squashanlægget i Birkerød. Begrænsning i brugen Brugere af kommunens lokaler og udendørs anlæg må være indstillet på, at der kan ske lejlighedsvise aflysninger som følge af kommunens eget brug, stævne- og turneringsaktiviteter, større arrangementer m. m (som for eksempel skolernes eget brug af lokaler). Alle lokaler og udendørs anlæg kan lejlighedsvis lukkes som følge af vedligeholdelse og større reparationer. Afmelding af lokaler og udendørs anlæg Brugere, som er tildelt lokaler og udendørs anlæg der ikke benyttes, har pligt til straks at foretage afmelding telefonisk eller pr. mail til Kultur, eller via Forenings-portalen på Tilladelsen til at benytte lokaler og udendørs anlæg kan efter skriftligt varsel inddrages, hvis det gentagne gange konstateres, at de ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis reglerne for brugen ikke overholdes. Sæsontildeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststof-baner En sæson går fra 1. august til 31. juli efterfølgende år. Se dog afsnittene om Ferielukning og Anden begrænsning i brugen. Kunststofbaner kan benyttes i samme periode, dog afhængig af vejrlig. Tildeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner sker i foråret efter forudgående annoncering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside i november. Medio november udsendes ansøgningsskemaer til brug for ansøgning om lokaler og kunstbaner for den kommende sæson. Ansøgningsfristen er normalt 1. februar eller første hverdag umiddelbart efter 1. februar.

7 7 Kultur kan anmode om at få udleveret en oversigt over foreningernes forventede hold og trænere. Ultimo marts eller primo april holdes følgende fordelingsmøder: 1 møde med fordeling af svømmehallerne i Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Skovlyskolen samt Trørødskolen. 1 møde med fordeling af Rundforbi Idrætsanlæg samt Nærum Skole, Trørødskolen, Vangeboskolen og Vedbæk Skole. 1 møde med fordeling af Rudegaard Idrætsanlæg samt Bistrupskolen, Dronninggårdskolen, Havarthigården, Ny Holte Skole, Pilehuset, og Skovlyskolen. 1 møde med fordeling af Birkerød Idrætscenter samt Høsterkøb Skole, Høsterkøb Forsamlingshus, Kajerødskolen, Parkvejskolen, Sjælsøhallen, Sjælsøskolen, Søndervangshallen og Toftevangskolen. 1 møde med fordeling af squashanlægget i Birkerød. 1 brugerrådsmøde med fordeling af Birkerød Badmintonhal. 1 brugerrådsmøde senest primo april med fordeling af lokaler på Kulturcenter Mantziusgården. Koncertsalen på Kulturcenter Mantziusgården indgår ikke i sæsonfordelingen. 1 brugerrådsmøde senest primo april med fordeling af lokaler på Kulturcenter Mariehøj. Kulturområdet fremlægger løbende de færdige forslag til fordeling ud fra de indkomne ansøgninger. Forslagene lægges frem i Foreningsportalen på Se under Regler og skemaer > Lokalefordeling for sæsonen. Opnås enighed på fordelingsmødet om et forslag til fordeling af de enkelte lokaler og kunststofbaner, vil forslaget blive fremlagt for Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. Opnås der ikke enighed på fordelingsmøderne om et eller flere lokaler eller kunststofbaner, fremlægges forslag og de berørte foreningers udtalelser herom til Folkeoplysningsudvalgets afgørelse. Forinden Folkeoplysningsudvalgets behandling af det forslag til fordeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner for den kommende sæson, har nedsatte brugerråd mulighed for at afgive en udtalelse om forslaget til fordeling. Ultimo april træffer Folkeoplysningsudvalget afgørelse om forslag til kommende sæsons fordeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner. Udsendelse af besked om lokale- og banetildeling sker i perioden ultimo april til medio juni. Sæsontildeling af udendørs anlæg En udendørs sæson går fra 1. april til 1. november. Sæsonens start- og sluttids-punkt kan variere afhængig af vejrlig. Tildeling af udendørs anlæg sker i efteråret efter forudgående annoncering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside i september. Primo september udsendes ansøgningsskemaer til brug for ansøgning om lokaler for den kommende sæson. Ansøgningsfristen er normalt 1. oktober eller første hverdag umiddelbart efter 1. oktober. Kultur kan anmode om at få udleveret en oversigt over foreningernes forventede hold og trænere. Ultimo oktober holdes fordelingsmøder med fordeling af Birkerød Idrætscenter samt Bistrupskolen, Kajerødskolen, Parkvejskolen, Sjælsøskolen, Sporten i Høsterkøb,

8 8 Rudegaard Idrætsanlæg, Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole, Skovlyskolen, Trørødskolen, Vedbæk Skole og Vedbæk Idrætsanlæg. Kulturområdet fremlægger løbende de færdige forslag til fordeling ud fra de indkomne ansøgninger. Forslagene lægges frem i Foreningsportalen på Se under Regler og skemaer > Udendørs anlæg for året. Opnås enighed på fordelingsmødet om et forslag til fordeling af de enkelte udendørs anlæg, vil forslaget blive fremlagt for Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. Opnås der ikke enighed på fordelingsmøderne om et eller flere udendørs anlæg, fremlægges forslag og de berørte foreningers udtalelser herom til Folkeoplysningsudvalgets afgørelse. Forinden Folkeoplysningsudvalgets behandling af det forslag til fordeling af udendørs anlæg for det kommende år, har nedsatte brugerråd mulighed for at afgive en udtalelse om forslaget til fordeling. Medio november træffer Folkeoplysningsudvalget afgørelse om forslag til det kommende års fordeling af udendørs anlæg. Udsendelse af besked om banetildeling sker i perioden ultimo november til medio december. Enkeltstående tildeling Enkeltstående tildeling af lokaler og udendørs anlæg kan ske løbende. Ansøgning rettes til Kultur. Der kan normalt ikke ske tildeling af lokaler og udendørs anlæg mindre end 5 kalenderdage før mødet, arrangementet eller aktiviteten skal finde sted. Ønsker om enkeltstående tildeling af lokaler og udendørs anlæg, der rækker ind i kommende sæson, vil normalt ikke kunne godkendes før sæsontildelingen er tilendebragt. Særlige regler for offentlige ungdomsfester og koncerter Til denne type arrangementer er der offentlig, annonceret adgang enten gratis eller mod betaling. Der skal være minimum 8 voksne over 25 år til stede. Der skal være dørkontrol. Ud- og indgangstrafik er ikke acceptabelt. Der skal foretages udendørs runderinger af voksne før, under og efter arrangementet. Alkohol må kun udskænkes af og til personer over 18 år legitimation skal fremvises på forlangende. Alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, især fra politiet, skal være indhentet og i orden. Tilladelserne skal være i den ansvarlige kontaktpersons besiddelse under hele arrangementet. SSP skal senest 14 dage før orienteres om arrangementet. Særlige regler for midlertidig overnatning Midlertidig overnatning i kommunens lokaler kan tillades i dertil egnede lokaler. Overnatningen skal være godkendt af Rudersdal Kommunes Beredskab senest en uge før det ansøgte starttidspunkt for overnatningen. Brandvæsenet skal kontaktes af foreningen via følgende hjemmeside:

9 9 Hvis der er 25 personer eller flere der overnatter, skal Beredskabet rekvireres til at foretage brandvagt Hvordan kan kommunens lokaler lånes eller lejes Tildeling af lokaler og udendørs anlæg foretages af:. Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal) 2840 Holte Det er muligt at foretage booking af lokaler og udendørs anlæg via Foreningsportalen på dog ikke den årlige sæsontildeling. Disse regler med tilhørende bilag og ansøgningsskemaer kan også hentes i Foreningsportalen. Se under Regler og skemaer > Lokaler Ikrafttræden Disse regler træder i kraft den xx. xxxxxx Samtidig med disse reglers ikrafttræden bortfalder den hidtidige version af disse regler. Den xx. xxxxxx 2009 Rudersdal Kommune Seneste ændringer godkendt af Folkeoplysningsudvalget d. xx. xx

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere