RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af lokaler prioriteres godkendte foreninger først. Skanderborg Kommune udlåner derudover også lokaler til øvrige foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed. Foreningen kan låne et lokale, hvis lokalet anses for egnet til det ansøgte formål (lokalcentre og plejehjem anses som ikkeegnede til udlån) benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse arrangementet ikke har privat karakter en myndig person påtager sig ansvar for, at lokalet afleveres i samme stand, som det modtages, og påtager sig eventuelt erstatningsansvar den ansvarlige person - i tilfælde af krav om betaling af leje - erklærer sig indforstået med at betale det forlangte beløb foreningen til enhver tid er indforstået med at aflevere erklæring om indhentelse af børneattest (godkendte folkeoplysende foreninger afleverer årligt erklæring om indhentelse af børneattest, hvis de modtager tilskud eller får anvist lokaler) benyttelsen er tilendebragt alle ugens dage senest kl med mindre andet er aftalt. 1. Anvisning af lokaler og anlæg I henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser anvises til den frie folkeoplysende virksomhed egnede ledige lokaler og anlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed. Anvisning sker efter følgende prioritering Hverdage : Idrætshaller/sale, svømmehaller/-sale og øvrige lokaler 1. Kommunale institutioner (børn og unge) a. Skoler b. Øvrige 2. Foreningsaktiviteter for børn og unge 3. Foreningsaktiviteter for voksne Hverdage Idrætshaller/sale, svømmehaller/-sale 1. Foreningsaktiviteter for børn og unge 2. Kommunale institutioner (børn og unge) 3. Foreningsaktiviteter for voksne 4. Øvrige 1

2 Øvrige lokaler 1. Kommunale institutioner (børn og unge) a. Den kommunale musikskole b. Den kommunale ungdomsskole c. Øvrige 2. Foreningsaktiviteter for børn og unge 3. Folkeoplysende voksenundervisning 4. Øvrige Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Lørdage Lørdage i tidsrummet kl gælder samme prioriteringsrækkefølge som på hverdage i tidsrummet kl I tidsrummet kl skal foreninger med tildelt træningstid afgive denne, såfremt tiden skal bruges til stævner, turneringer o.l. Foreningen varsles herom i god tid. Søndage På søndage anvises haller fortrinsvis til stævner, turneringer o.l.. 2. Benyttelse af offentlige lokaler Vederlagsfri benyttelse Benyttelse af lokaler efter denne ordning er i princippet vederlagsfri for kommunale institutioner og foreninger hjemmehørende i Skanderborg Kommune, når følgende betingelser er opfyldt: arrangementet må ikke være kommercielt til arrangementet må der ikke opkræves entré. Foreningen forestår selv tilsyn og oprydning, så lokalerne afleveres i samme stand som ved modtagelsen Betaling for benyttelse Hvis der anvises lokaler til entregivende arrangementer private/selvejede institutioner foreninger, der ikke er hjemmehørende i Skanderborg Kommune opkræves et lejebeløb som kompensation for udgifter til varme, el og vand, for slitage af bygninger og udstyr samt for rengøring og eventuel pedelbistand eller lignende udgifter, som påføres den kontraktstyrede enhed som følge af udlånet. Ved overnatnings- og stævnearrangementer, der ikke er omfattet af anvisningsforpligtelsen i henhold til Folkeoplysningsloven, opkræves et beløb til dækning af udgifterne. Priser for leje fremgår af takstblad. Takstbladet revideres hvert år i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Lejebeløb opkræves på kontraktholders foranledning. Kontraktholder kan opkræve depositum for udlånet. 2

3 3. Ordensregler Brugerne skal følge de ordensregler og myndighedskrav, der er fastlagt for de lokaler, der anvises. Den ansvarlige for lokalelånet skal gøres bekendt med disse regler i forbindelse med udlånet. For så vidt angår inventar og udstyr, kan låneren benytte, hvad der befinder sig i lokalet med de undtagelser, som kontraktholder måtte finde fornødne af hensyn til inventarets og udstyrets primære anvendelse. Alle lokaler er omfattet af Skanderborg Kommunes rygepolitik. Øl, vin og spiritus må ikke forhandles eller indtages i de lånte lokaler og anlæg uden særlig tilladelse. Tilladelse skal gives af kontraktholder. Herudover skal låner selv sørge for at indhente eventuel fornøden spiritusbevilling ved politiet. Der kan gælde særlige regler for køb fra eventuelle cafeterier. 4. Procedure for booking af lokaler Al booking af lokaler, haller og sale foregår online via Skanderborg Kommunes fælles bookingsystem. Sæsonudlån Ved ansøgning om lokalelån, der strækker sig over en hel sæson, er ansøgningsfristen 1. februar forud sæsonstart. For svømmehaller/-sale gælder, at fastlæggelse af antal timer til folkeoplysende virksomhed og timer til offentlig brug foretages af kontraktholder og Fagsekretariatet Kultur og Borgerservice. De timer, der afsættes til offentlig brug, indgår ikke i fordelingen til folkeoplysende virksomhed. Fordeling af træningstimer til folkeoplysende virksomhed sker, når antallet af banetimer og timer til offentlig brug er fastlagt. Denne fordeling sker i samarbejde mellem kontraktholder og de ansøgende foreninger. Sæson strækker sig fra 1. august til 30. april med mindre andet er aftalt. Skal et lokale i den periode, hvori det af Folkeoplysningsudvalget er anvist til folkeoplysende virksomhed, undtagelsesvis benyttes til dets primære brug, skal den kontraktstyrede enhed eller Kommunen senest en måned for inden varsle det til den forening, der har fået stillet lokalet til rådighed. Nærmere kriterier for tildeling af timer i haller og sale herunder svømmehaller/-sale foreligger særskilt. Enkeltstående udlån Der er løbende mulighed for via det fælles bookingsystem at søge om lån af ledige lokaler og anlæg, når den årlige lokalefordeling af sæsonen er foretaget. Ansøgning om lån af et lokale foretages så vidt muligt mindst 14 dage før tidspunktet for lånet. Udlån af lokaler i skoleferier Som udgangspunkt holdes der lukket i juli måned. Når særlige forhold taler derfor, kan kommunen/kontraktholdere samle anvisningen af lokaler geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder, weekender og tidlige eller sene tidspunkter af døgnet, hvor de lokaler, der er til rådighed, ikke udnyttes fuldt ud. 3

4 For enkeltstående udlån af haller og andre lokaler i skoleferierne, skal ansøgning fremsendes mindst 4 uger før feriens start. Åbne-lukke funktion Kontraktholder har ansvaret for tilgængeligheden til de anviste lokaler. 5. Kompetence til at udlåne lokaler Sæsonudlån Anvisning af lokaler, haller og sale foregår ved koordination mellem kontraktholder og Fagsekretariatet Kultur og Borgerservice. Enkeltstående udlån Anvisning af lokaler, haller og sale varetages af den kontraktstyrede enhed. Afmelding af tildelte timer Alle brugere har af hensyn til kontraktholder og øvrige brugere pligt til hurtigst muligt at afmelde tildelte tider til kontraktholder, hvis der ikke gøres brug af lokalerne. Aflysninger fra kontraktholders side meddelelses de berørte brugere med mindst 4 ugers varsel. Såfremt det ved stikprøvekontrol konstateres, at en forening gentagne gange ikke framelder eller ikke udnytter de tildelte timer som angivet ved booking, vil timerne efter behørigt varsel kunne fratages foreningen. Klage Klager vedrørende udlån forelægges Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. Klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen. 6. Misligholdelse Udelukkelse Kontraktholder/kommunen har kompetencen til at udelukke lånere, såfremt disse har gjort sig skyldige i misbrug, aftalebrud m.v. Erstatning Kontraktholder fastsætter eventuel erstatning for skader forvoldt af låneren i forbindelse med det enkelte udlån. Dog kan Fagsekretariatet Kultur og Borgerservice træffe beslutning om visse erstatningskrav (større, af principiel karakter eller lignende). Eventuel erstatning opkræves af kontraktholder. Der henvises i øvrigt til gældende forsikringsforhold. 7. Brugerrepræsentation Er der i relation til den kontraktstyrede enhed oprettet en brugerrepræsentation eller har man lokalt ønske om det, er det muligt for denne at få indflydelse på: 1. Lokale regler for opsætning af reklamer herunder benyttelse af eventuelle reklameindtægter. 2. Organiseringen og driften af den lokale kiosk eller cafédrift. 4

5 3. Sæsonudlån i relation til den enkelte institution. 4. Budgetlægning og regnskab. En brugerrepræsentation kan tage del i organiseringen af det frivillige arbejde omkring den kontraktstyrede enhed og udgøres af de foreninger og institutioner, der står som de primære brugere af stedet. I forbindelse med lokaler, haller og sale i tilknytning til skole er brugerrepræsentationen kompetencemæssigt underordnet den lokale skolebestyrelse. Kontraktholder fastlægger rammerne for brugerrepræsentationens indflydelse. 8. Særlige forhold vedrørende selvejende institutioner Ovenstående retningslinjer gælder også selvejende haller med driftsoverenskomst. Retningslinjerne har virkning fra 1. januar Vedtaget af Skanderborg Kommune 16. december

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere