Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 19

2 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Status pr. den 1. marts 2008 Dato på implementeringen af Søren Lihn Danske Regioners Syvpunktsplan Tel & Aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om Akut Handling og Klar Besked til Kræftpatienter Side 1 i Region Midtjylland Baggrund Syvpunktsplan Danske Regioner lancerede den 17. august 2007 en handleplan for kræftbehandling uden ventetid. Hovedelementerne var, at udredning skal påbegyndes inden for 48 timer efter en henvisning med fagligt begrundet mistanke om kræft. Udredning og behandling skal ske uden anden ventetid, end hvad der er fagligt begrundet. Forløbskoordinatorer indføres som et centralt begreb i forhold til at sikre implementeringen og overvågningen af de nye forløb og i forhold til at sikre kommunikationen med primær sektor og med patienterne. Syvpunktsplanen indførte disse nye standarder på lungekræft og hoved-halskræft den 1. oktober 2007, for tarmkræft den 15. november 2007 og brystkræft fra den 1. januar Akut handling og klar besked Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 aftale om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Ligesom Syvpunktsplanen fastlægger aftalen, at udredning og behandling skal ske uden anden ventetid, end hvad der er fagligt begrundet. Ifølge aftalen skal der tilrettelægges standardiserede patientforløb i

3 såkaldte pakkeforløb. Der nedsættes en Task Force under Sundhedsstyrelsen, som på baggrund af kliniske retningslinjer udarbejdet af faglige eksperter inden for de forskellige kræftområder, udarbejder pakkeforløb. De første forløbspakker for lungekræft, hovedhalskræft, tarmkræft og brystkræft forelå den 1. januar 2008, resten udrulles i løbet af 2008, og de seneste skal ifølge aftalen være formuleret den 1. oktober Regionerne har et kvartal til at implementere pakkerne efterhånden, som disse bliver udarbejdet. Aftalen lægger endvidere vægt på klar patientinformation og på kontaktpersonordninger samt på monitorering af hospitalernes arbejde med de nye pakkeforløb. Realisering af Syvpunktsplan i Region Midtjylland Regionsrådet Den 26. september 2007 orienterede Administrationen Regionsrådet om Danske Regioners Syvpunktsplan, og Regionsrådet besluttede, at hospitalerne i 2007 kan afholde de med handlingsplanen forbundne merudgifter i forventning om, at en kommende aftale mellem Danske Regioner og regeringen vil tilvejebringe det fornødne finansieringsgrundlag. Den 23. november 2007 uddelte regionsformand Bent Hansen og første og anden næstformand Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard på vegne af Regionsrådet ros og roser til personalet på hospitalerne og takkede for indsatsen med at indføre Syvpunktsplanen. Administration og hospitaler Igangsætning Den 27. august 2007 anmodede Administrationen hospitalerne om at tage de nødvendige initiativer for at sikre indførelsen af akut udredning og behandling af de fire nævnte kræftsygdomme på de tre nævnte tidspunkter, herunder at afvikle eksisterende ventelister inden Syvpunktsplanens datoer for indførelse af akut udredning og behandling af fire kræftsygdomme at reservere de nødvendige udrednings- og behandlingsressourcer, som gør det muligt at tilbyde de fire patientgrupper et hurtigt udrednings- og behandlingsforløb evt. at udskyde udredning og behandling af patienter med ikke livstruende sygdomme med henblik på at prioritere de fire patientgrupper at overveje og tage de fornødne initiativer, hvis yderligere mer- og/eller overarbejde er nødvendigt for at nedbringe ventelisterne for de fire patientgrupper Administrationen bad samtidig hospitalerne om inden den 5. september om at konkretisere, hvordan de kan realisere handlingsplanen og med hvilke evt. merudgifter. Vurdering af mulighederne for at realisere Syvpunktsplanen Administrationen har på baggrund af hospitalernes indberetninger og på baggrund af fakta om aktivitetsniveauet på kræftområdet i brev af den 11. september 2007 orienteret Danske Regioner om, hvordan planen kan gennemføres i Region Midtjylland. Det fremgår af brevet, at realisering af handlingsplanen stiller hospitalerne over for store udfordringer, ikke mindst på personaleområdet. Planen vil kun kunne realiseres ved en omlægning af en række kendte procedurer og rutiner på hospitalerne og ved en betydelig ressourcetilførsel. Side 2

4 Ressourcetilførselen skal dække merudgifter til afvikling af eksisterende ventelister, til investeringer i apparatur og anlæg, til meraktivitet som følge af overgangen til akut udredning og behandling samt til opbygning af nødvendig bufferkapacitet for til enhver tid at kunne give de fire nævnte patientgrupper et akut tilbud. Det er nødvendigt at iværksætte initiativerne nu, hvis hospitalerne skal kunne leve op til intentionerne i Danske Regioners handlingsplan. Administrationen anslår engangsudgifterne til ca. 70 mio. kr. og øgede årlige driftsudgifter til ca. 152 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af de første fire kræftformer. I ovennævnte udgifter er ikke medregnet evt. merudgifter som følge af omvisitering af andre patientgrupper til private hospitaler, hvilket kan blive konsekvensen af opprioriteringen af kræftpatienter. Der er heller ikke foretaget beregninger over evt. udgifter til behandling af kræftpatienter i udlandet i tilfælde af, at det ikke viser sig muligt at etablere den fornødne kapacitet i Danmark. Fortolkning Syvpunktsplanen er blevet operationaliseret ved bl.a. at afgrænse de fire første kræftgrupper i planen ud fra diagnosekoder præcisere den faglige begrundede mistanke om kræft hos henvisende instans, som kan udløse akut udredning og behandling præcisere, at planens krav om påbegyndt udredning inden for 48 timer fortolkes som to hverdage opfordre til at tage de nødvendige hensyn til patienternes mentale muligheder for at fordøje hastigheden i den akutte udredning og behandling påpege behovet for at afvikle eksisterende ventelister inden for de fire kræftområder Syvpunktsplanens skæringsdatoer for indførelse af akut udredning og behandling påpege at indførelse af forløbskoordinatorrollen spiller en betydelig rolle for succesfuld gennemførelse af planen, og at forløbskoordinatorrollen kan udformes på forskellig måde. Der kan være tale om en blækspruttefunktion, som er i dialog med den henvisende læge, patienten og de modtagende afdelinger. Der kan også være tale om, at forløbskoordinatoren påpeger og evt. tildeles kompetence til justere uhensigtsmæssige patientforløb. Og endelig kan det på lidt længere sigt være koordinatorens rolle på baggrund af dataregistreringer at monitorere forløbene og derved skabe systematisk overblik over, hvordan den enkelte afdeling og det enkelte hospital lever op til de nye standarder fastslå, at der på kræftområdet kun er meget begrænsede muligheder for at inddrage privat behandlingskapacitet, men at der kan være muligheder i udlandet, som evt. kan benyttes i større omfang end hidtil. Afklaring af øgede driftsudgifter og apparaturbehov i forbindelse med pukkelafvikling og akut udredning og behandling af fire kræftformer Fra den 27. august 2007 har Administrationen inklusive Medico-teknisk Afdeling været i dialog med hospitalerne om afklaring af behovet for investeringer i apparatur og anlæg med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet for at kunne gennemføre Syvpunktsplanen. Afklaringen af de øgede driftsudgifter og investeringsbehovet tilgik Danske Regioner med henblik på kommende forhandlinger mellem Danske Regioner og Regeringen om at realisere ambitionerne om hurtig kræftbehandling. I aftale af den 12. oktober 2007 mellem Regeringen og Danske Regioner blev der afsat ekstra 225 mio. kr. til midlertidig meraktivitet (afvikling af ventelister) og til forbedring af Side 3

5 arbejdsgangene på kræftområdet. Efter fordeling med bloktilskudsnøglen blev Region Midtjylland tildelt godt 47,6 mio. kr. for 4. kvartal På baggrund af de politisk godkendte økonomirapporter, som forudsætter, at den ekstra bevilling fra Regeringen anvendes til det definerede formål, blev midlerne fordelt således: 21,1 mio. kr. til småapparatur 0,9 mio. kr. til aflønning af forløbskoordinatorer 0,2 mio. kr. til monitorering af ventetider på kræftområdet. 12,7 mio. kr. til dækning af ventelisteafviklingsaktivitet 12,7 mio. kr. overføres til meraktivitetspuljen Information til primær sektor Syvpunktsplanen fastlægger, at hospitalet skal påbegynde udredning inden for to hverdage efter, at det har modtaget en henvisning med begrundet mistanke om kræft. Det var derfor nødvendigt at etablere nye kommunikationslinjer mellem praksis og hospitaler i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af henvisninger. Der er ikke længere tid til, at egen læge fremsender henvisning, på baggrund af hvilken hospitalet udsender indkaldelsesbrev til patienten. Der blev derfor udsendt informationer til praksissektoren om Syvpunktsplanen og om et antal direkte telefonnumre til hospitalerne for hver kræftform. Det giver praktiserende læge mulighed for at aftale en tid for første fremmøde på hospitalet allerede, medens denne har patienten i konsultationen. RH-Horsens har indført ét direkte akut kræft telefon-nummer dækkende alle kræftsygdomme. Denne model med ét kræft-telefonnummer pr. hospital søges nu implementeret på alle hospitaler i regionen. Elektroniske henvisninger og til nød fax kan også sikre hurtig kommunikation mellem praktiserende læge og hospital. FEA-aftaler (aftaler om frivilligt ekstraarbejde) med sundhedsorganisationerne Det stod meget hurtigt klart, at der ville være behov for at afvikle ventelister for at hospitalerne kunne være klar til at påbegynde akut behandling af de fire kræftformer i Syvpunktsplanen. Det kunne kun ske ved at presse flere undersøgelser og behandlinger igennem uden for almindelig arbejdstid. Der blev derfor indledt forhandlinger med Dansk Sygeplejeråd, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre Læger. Forhandlingerne resulterede i en regionsdækkende aftale med Dansk Sygeplejeråd. Der blev ikke opnået enighed om en regionsdækkende aftale med de to øvrige organisationer, men for speciallægernes vedkommende blev der meldt en ramme ud svarende til weekend- og dagtid uanset hvornår på dagen/ugen arbejdet blev udført. For de yngre læger blev anvendt de eksisterende almindelige aftaler om frivilligt ekstraarbejde. Side 4

6 Etablering af midlertidigt regionalt monitoreringssystem i InfoRM Det fremgik af Syvpunktsplanen, at regionerne hyppigt vil offentliggøre status på baggrund af relevante nøgledata. Der er derfor taget initiativ til i regi af InfoRM at etablere et monitoreringssystem, som kan levere sådanne nøgledata. Da Sundhedsstyrelsen kort tid efter aftalen om Akut handling og Klar Besked mellem Regeringen og Danske Regioner meddelte, at den ville etablere et nationalt monitoreringssystem, stod det klart, at der i InfoRM primært var behov for at udvikle et system byggende på allerede eksisterende registreringer, som giver muligheder for at følge udviklingen, indtil det nationale system er oppe at køre. Kræftventetidsrapporten i InfoRM vil løbende kunne overvåge den faktiske ventetid for de enkelte kræftgrupper eller samlet for hele kræftområdet. Ventetiderne vil kunne ses for Region Midtjylland som helhed eller for det enkelte hospital eller afdeling, hvor patienten er indlagt. Ventetidsrapporten vil opdele ventetiden således, at det er muligt at overvåge ventetiden til forundersøgelse, operation, stråle- og kemobehandling. Kræftventetidsrapporten i inform bliver testet i øjeblikket, og det forventes, at ventetidsrapporten vil kunne lægges ud i produktion i den sidste halvdel af marts måned. Tilpasning af patientforløb til Syvpunktsplanen Umiddelbart efter den 27. august 2007 gik hospitalerne i gang med at revidere eksisterende patientforløb for i første omgang lunge- og hoved-halskræft og lidt senere for tarmkræft og brystkræft, jævnfør Syvpunktsplanens indfasningsplan af akut udredning og behandling. Det lykkedes i løbet af meget kort tid hospitalerne at beskrive patientforløb, som kunne sikre overholdelse af de nye standarder i Syvpunktsplanen. Hospitalerne koordinerede patientforløbene på tværs af hospitalsmatrikler, hvilket især var aktuelt for lungekræft og hoved-halskræft, hvor der er tale om udredning på flere hospitaler, men hvor behandlingen er koncentreret på Universitetsafdelingerne. Forløbskoordinatorer Et centralt element i Syvpunktsplanen var udpegning af forløbskoordinatorer for hvert kræftforløb på hvert hospital. Der blev ligeledes hurtigt indført forløbskoordinatorordninger med forskellig udformning tilpasset de lokale forhold. I afsnittet Resultater nedenunder fremgår de forskellige modeller for forløbskoordinatorer. Side 5

7 Resultater af Syvpunktsplanen Syvpunktsplanen fastlægger, at udredning af patienter med mistanke om kræft skal påbegyndes inden for to hverdage. Udredning og behandling skal derefter gennemføres uden anden ventetid, end hvad der er fagligt begrundet. En forudsætning for indførelse af akut udredning og behandling af kræft i henhold til Syvpunktsplanen var afvikling af eventuel venteliste før skæringsdatoerne for indførelse af hurtig udredning og behandling af de fire første kræftformer. Det fremgår af aktuelle oplysninger fra hospitalerne, at det er lykkedes regionshospitalerne at afvikle ventelisten med henblik på rettidig indførelse af Syvpunktsplanen. AUH-Århus Sygehus har afviklet venteliste hvad angår lungekræft og hovedhals, men hospitalet har fortsat store problemer med ventelistepukler på tarmkræft og brystkræft. AUH-Skejby Sygehus havde ikke venteliste i forhold til behandling af lungekræft, hvilket bort set fra deltagelse i MR-scanning af tarmkræft, er den eneste af de fire kræftformer, som hospitalet er involveret i. Det fremgår af oplysningerne indhentet fra hospitalerne, at ikke alle patienter har ønsket den hurtige adgang til udredning og behandling. I det følgende beskrives for hvert af de fire kræftområder hospitalernes resultater. Lungekræft Alle involverede hospitaler på nær Regionshospitalerne Randers og Silkeborg oplyser, at der ikke var en ventelistepukkel på området. Den mindre venteliste til udredning i Silkeborg blev afviklet via frivilligt merarbejde. Alle hospitaler var således klar til indfasning af Syvpunktsplanen på lungekræft fra den 1. oktober Det fremgår af redegørelsen fra hospitalerne, at regionshospitalerne og ÅUH-Skejby lever op til Syvpunktsplanens standarder, dog vurderer Hospitalsenhed Vest, at lungekræftpatienter ikke udredes og behandles inden for den normerede tid. Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Vest vil gennem interne organisatoriske omlægninger sikre, at dette snarest sker. På AUH-Århus Sygehus er forundersøgelser siden den 1. oktober 2007 blevet påbegyndt inden for to hverdage, men det kniber med at overholde tiderne i udredningsforløbene på grund af for lille kapacitet i forhold til bronkoskopiundersøgelser grundet for lille fysisk plads og uhensigtsmæssig indretning i lungemedicinsk afdeling. Hospitalet påpeger endvidere regionens begrænsede PET/CT-kapacitet som et problem, ikke for udredningstiden, men for kvaliteten i behandlingen. Det kan bemærkes, at en udbygning af PET/CT-kapaciteten indgår i Region Midtjyllands planer for apparaturindkøb som følge af den accelererede kræftbehandling. Side 6

8 Hoved-halskræft På Regionshospitalerne var der ingen venteliste på området, og på AUH-Århus Sygehus har der siden september 2007 været arbejdet på at nedbringe ventetidspuklen således, at der kunne indføres pakke-forløb fra den 1. oktober Elektive patienter er blevet ombook et, og der har været enkelte ekstra lejer til operation. Alle hospitaler var klar til indfasning af Syvpunktsplanen på hoved-halskræft fra den 1. oktober 2007, og på AUH-Århus Sygehus målet om indkaldelse til forundersøgelse inden for to hverdage nået, og udredningstiden er faldet markant fra median 22 dage til 8 dage, og ventetiden for behandling er reduceret fra median 26 dage til 16 dage. Fra uge 50 tilbydes strålebehandling efter operation to hverdage efter behandlingsafslutning Tarmkræft Der var i varierende omfang ventelistepukler for udredning på regionshospitalerne, som inden skæringsdatoen hovedsageligt blev afviklet via frivilligt merarbejde og i mindre omfang ved at lægge diagnosticeringsopgaven ud til private aktører. Regionshospitalerne var klar til indføre Syvpunktsplanen på tarmkræft fra den 12. november 2007 og har levet op til kravene om påbegyndelse af udredning inden for to hverdage og derefter hurtig udredning og behandling. På AUH-Århus Universitetshospital var der på grund af manglende endoskopisk kapacitet i september måned patienter, der ventede på forundersøgelse i form af sigmoideoskopi eller koloskopi. Ud af de 700 patienter blev halvdelen vurderet til at være henvist med en obs-cancer-diagnose. Hospitalet udarbejdede denne plan for afvikling af ventelistepuklen: 1. Visitering af 210 patienter til forundersøgelse på Regionshospitalet Horsens. Der blev indgået aftale med Horsens herom. 2. Visitering af 100 patienter til forundersøgelse på Regionshospitalet Silkeborg. Der blev indgået aftale med Silkeborg herom. 3. Visitation af øvrige 40 patienter til privat praksis. I forbindelse med planlægningen af pukkelafviklingen blev der også på AUH-Århus forsøgt indgået aftaler om meraktivitetsprojekter med personalet, men dette det har ikke været muligt indenfor gældende aflønningsrammer. Det lykkedes ikke fuldt ud at fjerne ventetidspuklen på 350 patienter, idet der den 12. november 2007 fortsat var 120 ventende patienter. Den 20. november 2007, dvs. umiddelbart efter skæringsdatoen for hurtig udredning og behandling af tarmkræft, var den første ledige tid til forundersøgelse af patienter med begrundet mistanke om cancer med sigmoideoskopi den 21. december 2007 dvs. ca. 4 uger og første ledige tid til forundersøgelse med koloskopi den 2. januar 2008 dvs. ca. 6 uger. Parallelt med pukkelafviklingen blev der i efteråret 2007 i samarbejde med tværgående diagnostiske afdelinger i Kræftcentret udarbejdet patientforløbsbeskrivelser omkring det Side 7

9 samlede udrednings og behandlingsforløb efter gældende kliniske retningslinier på området. Den 12. november 2007 forelå der således en samlet pakkeforløbsbeskrivelse for patienter med tyk- for endetarmskræft. Der blev i den forbindelse indgået aftale med Kræftcentret om nødvendige kapacitetstilpasninger på MR-centret på Skejby, Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling samt Onkologisk Afdeling, så patienterne kunne tilbydes et samlet udrednings- og behandlingsforløb uden unødigt ventetid. Ved skæringsdatoen den 12. november 2007 var ventetiden til operation for patienter med diagnosticeret cancer ca. 14 dage. Den 1. marts 2008 ventede ca. 375 patienter på udredning for tarmkræft, hvoraf ca. halvdelen kan forventes af få en kræftdiagnose. Hertil kommer, at ca. 375 patienter venter på kontrol. Hospitalet foretager en vurdering af de mange ventende, som ikke kan tilbydes hurtig udredning, og patienter med høj risiko tilbydes hurtigst muligt en tid og ved ventetid over 14 dage visiteres disse til garantiklinikken på RH-Silkeborg. Som følge af denne prioritering er ventetiden for mindre hastende forundersøgelser på 2-4 måneder. I forhold til operation er ventetiden til operation for udredte tarmkræftpatienter på mellem 14 dage og 3 uger, der prioriteres efter klinisk vurdering af behov for hurtig behandling. Hospitalet er i færd med at udvide operationskapaciteten, men dette nødvendiggør bygningsmæssige ændringer, som først er gennemført den 1. juni Hospitalet angiver følgende forklaringer på denne udvikling: Den manglende endoskopikapacitet forventes først udvidet den 1. juni 2008, da bygningsmæssige ændringer er en forudsætning for udvidelse fra to til tre skopistuer. Det har ikke været muligt at indgå meraktivitetsaftaler med personalet inden for de gældende aflønningsrammer. Der er lægemangel, hvorfor hospitalet har iværksat et opgaveglidningsprojekt, således at antallet af skoperende sygeplejersker i løbet af et halvt år øges fra 3 til 6. Der er p.t. 3 sygeplejersker, der kan foretage sigmoideoskopier, og der skal et halvt års uddannelse til, før end disse kan udføre de mere krævende koloskopier, der anvendes ved udredning af obs-pro-cancerpatienter. Det har ikke været muligt at finde alternativ kapacitet til patienterne, bortset fra en aftale med RH-Randers om at aftage 50 patienter til udredning og operation. Den kirurgiske afdeling afd. P. modtager stort set kun patienter til akut kirurgi og kræftkirurgi, der er derfor ikke store muligheder for prioritering Der har været en stor stigning i antallet af henvisninger til avanceret kræftkirurgi, som kun kan foretages i Århus og København. Disse operationer beslaglægger megen kapacitet, da en række operationer tager en hel arbejdsdag at gennemføre. Sengeafdelingen tilknyttet den kirurgiske afdeling er belastet med overbelægning til følge. Brystkræft Der har været tale om ventelisteafvikling i forhold til udredning på RH-Randers og AUH-Århus Sygehus. I Randers blev ventelisten afviklet før den 1. januar Side 8

10 Regionshospitalerne var klar til indfasning af Syvpunktsplanen på brystkræft, og har levet op til kravene om påbegyndelse af udredning inden for to hverdage og derefter hurtig udredning og behandling. På AUH-Århus Sygehus nåede man ikke at afvikle ventelisten før den 1. januar 2008, og der er aktuelt en venteliste på 140 kvinder, som venter på klinisk mammografi. Det er tale om Gr. 1- patienter, det vil sige patienter med betydelig risiko for, at der er tale om kræft. Det er hospitalets vurdering, at af patienterne skal i behandling efter udredning. Derudover er der en venteliste af kvinder i henholdsvis gruppe 2 (kvinder med symptomer men uden mistanke) og gruppe 3 (kvinder uden mistanke). Øvrige hospitaler i regionen samt Vejle Sygehus er blevet forespurgt, om de eventuelt ville kunne udrede og behandle en del af patienterne. Det har ikke hidtil kunnet lade sig gøre. Det er ikke muligt for hospitalet at afvikle puklen indenfor den normale kapacitet, hvorfor hospitalet vil søge at afvikle puklen ved hjælp af frivilligt ekstraarbejde. Det vil involvere en række forskellige faggrupper på Radiologisk Afdeling, Kirurgisk Afdeling P, Patologisk Institut, Onkologisk Afdeling samt Apoteket. For at komme i gang med pukkelafviklingen søges indgået en aftale med privathospital om i første omgang 50 kliniske mammografier. Hvis det lykkes at få afviklet ventelistepukkelen er det hospitalets vurdering, at det i løbet af foråret vil være muligt at gennemføre udredning som beskrevet i pakkeforløbet for brystkræft. Det forventes, at hospitalet kan etablere den tilstrækkelige operationskapacitet, men hospitalet gør opmærksom på, at kapacitetsproblemerne i forhold til kemobehandling og strålebehandling ikke gør det muligt at overholde pakkeforløbets tidskrav til onkologisk behandling efter operation. Hospitalet finder det heller ikke muligt at overholde disse tidskrav ved henvisning af patienterne til behandling i udlandet, med mindre dette sker i et samlet udrednings- og behandlingsforløb. Forløbskoordination Forløbskoordinatorer blev indført som et nyt centralt begreb i forbindelse med Syvpunktsplanen. I det følgende redegøres for, hvordan hospitalerne har valgt at sikre koordinationen af patientforløbene. Det fremgår af hospitalernes redegørelse, at alle hospitaler bortset fra Skejby har indført forløbskoordination. Skejby har ikke, da hospitalet kun er ansvarlig for delleverance i relation til de fire kræftområder omfattet af Syvpunktsplanen. Forløbskoordinationen varetages på forskellig vis på hospitalerne og på de forskellige kræftområder. Funktionen varetages af lægesekretærer, sygeplejersker eller læger. Det gennemgående i forløbskoordinatorens rolle er at fungere som praktiserende læges indgang til udredningen og behandlingen. Forløbskoordinator tager kontakt til patienten og vejleder denne og fungerer som kontaktperson for patienten og dennes læge i hele forløbet. Forløbskoordinatoren er med til at sikre, at forløbet afvikles efter de beskrevne patientforløb Side 9

11 og kan også være involveret, når patienten pga. egne ønsker eller af andre grunde ikke følger forløbet. Forløbskoordinatoren spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre patienten den rette information om udrednings- og behandlingsforløbet. På baggrund af erfaringerne med forløbskoordinatorerne på de fire første kræftforløb anser hospitalerne denne rolle som vigtig i forbindelse med implementering og drift af de kommende pakkeforløb, som skal udrulles over hele kræftområdet i løbet af Koordinatoren er med til at koordinere på tværs af afdelinger og at fastholde og optimere forløbene. Evt. afledte konsekvenser for andre patientgrupper af Syvpunktsplanen Det blev ved lanceringen af Syvpunktsplanen fremført, at prioriteringen af de fire kræftformer kunne få negative konsekvenser for andre patientgrupper i form af længere ventetid for udredning og behandling. Administrationen har bedt hospitalerne vurdere dette. Det fremgår af hospitalernes redegørelser, at der er tale om meget forskellige vurderinger. Bort set fra RH-Randers og AUH-Århus Sygehus og til dels RH-Silkeborg er det vurderingen, at Syvpunktsplanen ikke eller ikke i nævneværdigt omfang har haft negative konsekvenser for andre patientgrupper. RH-Randers og AUH-Århus Sygehus vurderer, at Syvpunktsplanen har betydet, at andre patientgrupper, herunder andre kræftpatienter, har fået længere ventetid for udredning og behandling. Reservationen af spor til akutte kræftpatienter betyder, at der undertiden opstår situationer, hvor tider ikke udnyttes, selv om hospitalerne i disse situationer bestræber sig på hurtigt at indkalde andre patientgrupper. RH-Horsens anfører, at hospitalets beslutning om at udbrede Syvpunktsplanens standarder til alle kræftformer, som behandles på hospitalet, har medført positive konsekvenser for disse patientgrupper i form af hurtigere udredning og behandling. Side 10

12 Realisering af akut handling og klar besked i Region Midtjylland Centrale initiativer Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 aftale om gennemførelse af målsætningen om Akut handling og Klar Besked til kræftpatienter. Det fremgår af aftalen, at der udarbejdes nationale standarder for pakkeforløb efter følgende tidsplan: - hovedhalskræft, lungekræft, tarmkræft og brystkræft den 1. januar gynækologiske kræftformer den 1. marts blodkræft den 1. juni kræft i urinveje, modermærkekræft, kræft i hjerne og nervesystem den 1. august prostatakræft, øvre mave-tarmkræftformer og de øvrige resterende kræftformer den 1. oktober Regionerne skal implementere pakkeforløbene inden for tre måneder efter, at disse er beskrevet. Sundhedsstyrelsen nedsatte arbejdsgrupper inden for de nævnte kræftformer, som har til opgave at udarbejde sundhedsfaglige retningslinjer, som kan danne grundlag for de nævnte pakkeforløb. Regeringen og Danske Regioner etablerede en fælles Task Force, som på baggrund af de kliniske retningslinjer udarbejder pakkeforløb for alle kræftformer i løbet af Task Force afsluttede i januar måned arbejdet med de første fire pakkeforløb, som regionerne og hospitalerne derefter skal have implementeret inden den 1. april Task Force består af ledelsesrepræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen. Task Force etablerede en underarbejdsgruppe, som forbereder pakkerforløbsbeskrivelserne for Task Force. I underarbejdsgruppen er der repræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med 12. oktober-aftalen blev der estimeret et behov for indkøb af medico-teknisk udstyr svarende til 700 mio. kr. I december måned 2007 opgjorde Danske Regioner på grundlag af indrapporteringer fra regionerne det samlede investeringsbehov i apparatur og anlæg til 2,6 mia. kr., heraf udgjorde apparaturet 1,9 mia. kr. I aftale af den 18. januar 2008 mellem Regeringen og Danske Regioner blev det aftalt at udvide regionernes lånerammer for 2008 med 850 mio. kr., der anvendes til investeringer inden for kræftområdet. Det fremgår af aftalen, at Regeringen og Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2009 og 2010 vil drøfte at afsætte låneramme til medico-teknisk udstyr på kræftområdet. Side 11

13 Danske Regioner har iværksat et fælles indkøb af CT-, MR-, PET/CT- og Spect-scannere. Der er opbygget en organisation i Danske Regioner og med styregrupper og undergrupper med repræsentanter fra regionerne til at styre denne indkøbsproces. Danske Regioner har gjort Regeringen opmærksom på, at indkøb og installation af nyt apparatur tager tid, og først vil være i drift ved udgangen af 2008, og at kapacitetsudvidelsen dermed også først efterhånden vil blive opnået. Regionsrådet Regionsrådet besluttede den 20. februar 2007 at bevilge 180 mio. kr. til indkøb af apparatur med henblik på at realisere 12. oktober-aftalen. Administration og hospitaler Region Midtjylland er med et medlem af direktionen repræsenteret i den nye Task Force. Der er i samarbejde med hospitalsledelserne og specialerådene gennemført udpegning af Region Midtjyllands repræsentanter blandt relevante læger til de faglige arbejdsgrupper, som er nedsat under Sundhedsstyrelsen med henblik på at udarbejde faglige retningslinjer for pakkeforløb for alle kræftsygdomme. Der er udpeget regionale repræsentanter til undergruppe under Task Force, som på grundlag af de faglige regningslinjer udarbejder pakkeforløb til forelæggelse for Task Force. Der er nedsat faglige grupper, der som led i implementeringen af pakkerne i Region Midtjylland har til opgave at konvertere pakkeforløbene til faglige retningslinjer for hospitalerne i regionens e-dok system. Der vil i Klinisk Info blive udarbejdet retningslinjer til praksissektoren i vedrørende henvisning med mere til kræftpakkerne. Der vil blive indført ét telefonnummer pr. hospitalsenhed til brug for den praktiserende læges booking af første tid i udredningen af en patient med mistanke om kræft. Der er i samarbejde med hospitalerne foretaget en afdækning af hospitalernes behov for apparatur- og anlægsinvesteringer i forhold til at kunne implementere forløbspakkerne på hele kræftområdet. Opgørelsen af investeringsbehovet er blandt andet tilgået Danske Regioner forud for 18. januar-aftalen om en udvidet låneramme for regionerne for 2008 med henblik på investeringer i kræftapparatur. Administrationen inklusive Medico-teknisk afdeling og repræsentanter fra hospitalerne har deltaget i Danske Regioners afdækning af fordele og ulemper forbundet med fælles nationalt udbud af regionernes apparaturbehov, og indgår i styregruppe og diverse arbejdsgrupper etableret under Danske Regioner, efter at Danske Regioner besluttede et nationalt udbud. Implementering af kræftpakker Kræfterne har i efterår og vinter været koncentreret om at implementere Syvpunktsplanen, idet pakkerne som følge af 12. oktober-aftalen først forelå i januar måned. Der er dog stort set god overensstemmelse mellem de forløbspakker, som hospitalerne selv udarbejdede som følge Side 12

14 af Syvpunktsplanen, og pakkerne defineret i regi af 12. oktoberaftalen, så hospitalerne er på ret kurs, og er netop nu i færd med at sikre implementeringen af de første fire pakkeforløb med virkning fra den 1. april Resultater af Aftale om Akut Handling og Klar Besked Implementeringen af de fire første pakkeforløb fra den 1. april i henhold til aftalen om Akut handling og Klar Besked Det er vurderingen fra Regionshospitalerne og AUH-Skejby, at de fire første pakkeforløb kan implementeres uden vanskeligheder, idet procedurerne allerede er lagt om som følge af Syvpunktsplanen. Dog anfører Hospitalsenhed Vest, at lungekræftpakken stiller krav om, at undersøgelser kan udføres alle hverdage. Hospitalet er i gang med justeringer af den interne organisering på lungemedicinsk afdeling. Der er dog grund til at gøre opmærksom på, at i det omfang de kommende pakkeforløb angiver kvalitativt nye faglige standarder kan dette give problemer. F.eks. angiver pakkeforløbet vedrørende lungekræft, at der i højere grad end tidligere skal anvendes PET/CT i udredningen, og det vil som nævnt oven for give kapacitetsproblemer i Region Midtjylland, indtil der forventeligt i er etableret en større kapacitet. Region Midtjyllands Kræftstyregruppe har besluttet, at kræftpakkernes krav til nye diagnostiske metoder ikke skal virke bremsende på indførelse af pakkernes tidsmæssige standarder. De nye modaliteter må indføjes i pakkerne efterhånden som nyt apparatur er indkøbt og installeret. Som det fremgår af afsnittene oven for kan AUH-Århus Sygehus ikke implementere tarmkræftpakken den 1. april 2008, idet de fysiske forandringer og uddannelse og rekruttering af sygeplejersker, som skulle skabe forudsætningerne, først er tilvejebragt i efteråret På brystkræftområdet vurderer AUH-Århus Sygehus, at det under forudsætning af afvikling af den nuværende pukkel på 140 patienter vil kunne leve op til brystpakkens krav til udredning, men at hospitalet næppe vil kunne etablere den fornødne onkologiske kapacitet. AUH-Århus Sygehus anfører endvidere, at hospitalet alt overvejende kan leve op til lungekræftpakkens krav om udredning fra den 1. april 2008, dog vil der i perioder være ventetid på bronkoskopi, indtil der er etableret mere fysisk plads. Administrationen har over for hospitalsledelsen på AUH-Århus Sygehus understreget, at implementering af Aftalen om Akut Handling og Klar Besked har højeste prioritet, og at det er helt afgørende, at også AUH-Århus Sygehus sikrer implementeringen af kræftpakkerne i 2008 i størst mulig overensstemmelse med den officielle tidsplan herfor. Administrationen har anmodet hospitalet om en redegørelse for forholdet mellem behov og kapacitet og hvordan der sikres markant fremdrift i kræftpakkernes implementering på hospitalet. Redegørelsen skal indeholde en analyse af, i hvilken grad det vil afhjælpe diskrepansen mellem behov og kapacitet, hvis der gennemføres en visitationsordning, hvor kun patienter med bopæl i Århus Kommune med mistanke om kræft kan henvises til AUH-Århus Sygehus. Visitationsordningen skal også omfatte patienter på ventelisten til AUH-Århus Sygehus. Redegørelsen forventes at Side 13

15 kunne forelægges på Forretningsudvalgets møde den 8. maj 2008 og Regionsrådets møde den 21. maj Evt. afledte konsekvenser for andre patientgrupper af aftalen om Akut Handling og Klar Besked Hospitalerne er tilbageholdende med at vurdere dette forhold, da indholdet i pakkerne ud over de fire første er ukendte, men det er dog gennemgående i hospitalernes tilbagemeldinger, at pakkerne vil medføre et øget pres på de kendte flaskehalse så som billeddiagnostik, patologi og onkologi. Kræftpakkerne kan derfor medføre længere ventetider for patienter, der ikke mistænkes for eller ikke har kræft. Omvendt indgår det i hospitalernes vurdering, at metoderne fra kræftpakkerne kan give inspiration til tilrettelæggelsen af behandlingen af andre patientgrupper. Side 14

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 39

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 39 Region Midtjylland Akut kræftbehandling Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 39 N O T A T Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Danske Regioner støtter, at der udarbejdes

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

I dialog med hospitalsledelserne i Region Midtjylland har administrationen udarbejdet nedenstående foreløbige plan for udmøntning af midlerne.

I dialog med hospitalsledelserne i Region Midtjylland har administrationen udarbejdet nedenstående foreløbige plan for udmøntning af midlerne. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Danske Regioner Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 24-06-2015 Planer For udmøntning af midler til kræftområdet

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Notat Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Baggrund Tarmkræftscreeningsprogrammet

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse Højeste faglige kvalitet i et sammenhængende forløb 1. Formål, definitioner og afgrænsning Formål At definere den højeste faglige kvalitet i kræftbehandlingen på Vejle Sygehus med særlig vægt på sammenhængende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet

Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet Som opfølgning på en

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Maj 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 3 Historiske data fra Venteinfo.dk... 3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Målsætning Det er Region Midtjyllands

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 29

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 29 Region Midtjylland Akut kræftbehandling Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 29 N O T A T Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Danske Regioner støtter, at der udarbejdes

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Sundhedsaftale Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese Regionshuset Viborg Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Politisk sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere