Notat Status på kræftpakker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Status på kræftpakker"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen Telefon: Baggrund Notat Status på kræftpakker Sundhedsudvalget blev på møde den 26. oktober 1 orienteret om status på målopfyldelse af forløbstiderne i pakkeforløbene inden for kræftområdet. Set i lyset af, at der på nogle områder kunne konstateres en utilfredsstillende målopfyldelse på især de forløbstider, som knytter sig til behandlingsfasen i pakkeforløbene, udbad udvalget sig en senere orientering. I dette notat forelægges en status på målopfyldelse i pakkeforløb og der redegøres for hvilke handleplaner, der er iværksat/iværksættes for at forbedre forløbene, de steder, hvor dette vurderes nødvendigt. 2. Målopfyldelse på forløbstider i pakkeforløb Region Syddanmark monitorerer pakkeforløb for kræftpatienter på regionens sygehuse på baggrund af aftale mellem Regeringen og Danske Regioner. Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Formålet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne optimal udredning og behandling uden unødig ventetid og derigennem forbedre prognose, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden ukendt årsag. Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger samt hvilken ventetid der er fagligt acceptabel, jf. Sundhedsstyrelsens Fagligt begrundede ventetider. Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter er baseret på henvisninger med begrundet mistanke om kræft fra praktiserende læge, speciallæger og radiologiske afdelinger og foretages på baggrund af registreringer på sygehusene. Nærværende opgørelse inkluderer dermed ikke patientforløb, hvor begrundet mistanke om kræft er opstået undervejs i et behandlingsforløb på sygehuset, samt ligeledes ikke indlagte patienter, hvor kræftsygdommen overskygges af en anden sygdom. Det skal derfor bemærkes, at monitoreringen ikke er udtryk for det samlede population af patienter, som indgår i kræftpakker, hvilket på nogle områder afspejler sig i antallet af patienter, som indgår i monitoreringen. Der pågår løbende et arbejde på at kvalitetsudvikle monitoreringen og bl.a. opnå en større datakomplethed, jf senere afsnit. I det nedenstående illustreres monitoreringsresultaterne for de 4 større kræftformer: lungekræft, hoved-halskræft, mave-tarm kræft og brystkræft.

2 2.1. Lungekræft Lungekræft Lungekræft - hurtig indkaldelse, Tærskelvæ rdi 95% I pakkeforløbene for lungekræft er det fastsat, at den ventetid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til påbegyndt udredning er max. 3 hverdage. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne tidsfrist. 95% de c-9 nov -1 Sygehus Sønderjylland 96% (158) Sydvestjysk Sygehus 93% (29) 98% (136) OUH Svendborg 98% (56) Sygehus Lillebælt 94% (19) Region Syddanmark, samlet 96% (569) Periode: sep 1 - nov 1 Lungekræft - udredningsvarighed, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for lungekræft er det fastsat, at den forløbstid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til afsluttet udredning er max. hverdage. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne tidsfrist. 96% de c-9 nov -1 Sygehus Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus OUH Svendborg Sygehus Lillebælt 95% Region Syddanmark, samlet 95% Periode: sep 1 - nov 1 96% (137) 93% (14) 95% (118) 86% (36) (159) (464) Lungekræft - ventetid på behandling, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for lungekræft er den fagligt begrundede forløbstid fra afsluttet udredning til start på behandling henholdsvis 1 hverdage for kirurgisk behandling, 8 hverdage for medicinsk behandling og 11 hverdage for strålebehandling. Nedenstående graf viser et samlet resultat for, hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder disse tidsfrister. no v-9 okt-1 52% Sygehus Sønderjylland % Sydvestjysk Sygehus % 43% OUH Svendborg Ingen data Sygehus Lillebælt 57% Region Syddanmark, samlet 5% Periode: aug 1 - okt 1 (1) (1) (42) () (3) (74) Gennemsnitlig antal hverdage fra henvisningstidspunkt til start på behandling er opgjort for perioden aug 1 - okt 1 22 hverdage i Region Syddanmark, samlet = Tærskelværdi = Tærskelværdi = Statistisk sikkerhedsinterval Side 2 af 12

3 Som det fremgår, er der tale om en ganske tilfredsstillende målopfyldelse på kvalitetsmålene for hurtig indkaldelse og udredningsvarighed. Derimod kan det konstateres at tidsfristerne for indkaldelse til behandling ikke i alle tilfælde kan overholdes. Der peges på at en af de medvirkende årsager til den i nogle tilfælde manglende overholdelse af disse tidsfrister skal findes i overgangen fra de udredende afdelinger til behandlende afdeling i regi af hjerte- lunge og karkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital og de onkologiske afdelinger på OUH og Sygehus Lillebælt Vejle. Der kan her være risiko for at der kan ske et slip i forløbet fra at patienten hos udredende afdeling har givet informeret samtykke til behandling til at denne igangsættes. Der er således behov for at der bliver sat yderligere fokus på forbedring af arbejdsgangene ved disse overgange i forløbet. På OUH sker dette bl.a. ved: o o o At der primo 11 indføres videokonferencer med alle udredende afdelinger, som vil give mulighed for direkte visitation til operation, hvorved der kan spares nogle administrative procedurer, og derved forventet afkorte forløbet. At der indføres mulighed for at forhåndsbooke tider på onkologisk afdeling allerede inden det informerede samtykke er endeligt givet, hvilket også ventes at kunne reducere forløbstiden med 1-2 dage. At onkologisk afdeling til brug for de udredende afdelinger udarbejder en liste over hvilke informationer, prøvesvar mm., der skal foreligge inden patienten kan henvises til onkologisk behandling. En sådan liste skal sikre at alle relevante prøvesvar foreligger på henvisningstidspunktet, og patienten således er færdigudredt, og der derved ikke opstår unødig ventetid til behandling. Dette gælder generelt for de kræfttyper, som onkologisk afdeling, OUH varetager Det kan desuden nævnes at der som led i den samlede specialeplan i løbet af 11 sker en samling af den specialiserede udredning for lungekræft i Odense, Vejle og Sønderborg (sidstnævnte som formaliseret samarbejde med OUH), hvilket også forventes at kunne medvirke til at forbedre patientforløbene og arbejdsgange på tværs af sygehusenhederne. Side 3 af 12

4 2.2 Hoved-halskræft Hoved-halskræft Hoved-halskræft - hurtig indkaldelse, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for hoved-halskræft er det fastsat, at den ventetid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til påbegyndt udredning er max. 1 hverdag. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne tidsfrist. no v-9 okt-1 1 % Sygehus Sønderjylland % (17) Sydvestjysk Sygehus % (7) % (65) OUH Svendborg % (5) Sygehus Lillebælt % (14) Region Syddanmark, samlet % (18) Periode: aug 1 - okt 1 Hoved-halskræft - udredningsvarighed, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for hoved-halskræft er det fastsat, at den forløbstid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til afsluttet udredning er max. 8 hverdage. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne Sygehus Sønderjylland % (1) no v-9 okt-1 75% Sydvestjysk Sygehus % OUH Svendborg Sygehus Lillebælt (5) (57) 33% (3) 91% (11) Region Syddanmark, samlet 63% (86) Periode: aug 1 - okt 1 56% Hoved-halskræft - ventetid på behandling, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for hoved-halskræft er den fagligt begrundede forløbstid fra afsluttet udredning til start på behandling henholdsvis 5 hverdage for kirurgisk behandling, 8 hverdage for medicinsk behandling og 8 hverdage for strålebehandling. Nedenstående graf viser et samlet resultat for, hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder disse tidsfrister. okt-9 sep-1 82% Sygehus Sønderjylland % (3) Sydvestjysk Sygehus % (2) 5% (24) OUH Svendborg % (1) Sygehus Lillebælt % (3) Region Syddanmark, samlet 64% (33) Periode: juli 1 - sep 1 Gennemsnitlig antal hverdage fra henvisningstidspunkt til start på behandling er opgjort for perioden juli 1 - sep 1 16 hverdage i Region Syddanmark, samlet = Tærskelværdi = Tærskelværdi = Statistisk sikkerhedsinterval Side 4 af 12

5 På hoved-halskræft har det ikke været muligt at indhente valide data for oktober-november, hvorfor monitoreringen alene omfatter data til og med oktober for hurtig indkaldelse og udredningsvarighed og til og med september for behandling. Der kan noteres en yderst tilfredsstillende målopfyldelse på hurtig indkaldelse. På udredningsvarighed og behandling kan tidsfristerne ikke i alle tilfælde efterleves, dog kan der konstateres en positiv udviklingstendens. På bl.a. OUH arbejdes der på at optimere nogle samarbejdsrelationer, herunder etablering af et tættere samarbejde mellem Øre-Næse-Hals afdelingen og onkologisk afdeling, således at der kan deltage en onkolog i de konsultationer, hvor patienterne informeres om en kræftdiagnose. Ved dette kan der sikres optimal information, undersøgelse, registrering og man kan med det samme planlægge det videre forløb. Det skønnes at informationsforløbene om den onkologiske behandling herved kan reduceres med ca. 5 dage. Det gør sig desuden gældende, at der på nuværende tidspunkt ikke helt er overensstemmelse med tidsfristerne i pakkeforløbet for hoved-halskræft, og de svartider på diagnostiske vævsprøver som det faglige selskab for patologi har fastsat nationalt, hvilket betyder at det kan være vanskeligt helt at leve op til tiden i pakkeforløbet for så vidt angår udredningen. Det kan her bemærkes at der er tale om et relativ kort tidsramme for udredningen på 6-8 dage. Det forventes at dette spørgsmål bliver adresseret i forbindelse med den kommende nationale revision af pakkeforløbene, som er besluttet i forbindelse med Kræftplan III. Side 5 af 12

6 2.3 Mavetarm-kræft Mave-tarmkræft Mave-tarm kræft - hurtig indkaldelse, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for mave-tarmkræft er det fastsat, at den ventetid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til påbegyndt udredning er max. 6 hverdage. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne tidsfrist. 72% de c-9 nov -1 Sygehus Sønderjylland 87% (127) Sydvestjysk Sygehus 98% (121) % (213) OUH Svendborg 77% (198) Sygehus Lillebælt 92% (247) Region Syddanmark, samlet 72% (96) Periode: sep 1 - nov 1 Mave-tarm kræft - udredningsvarighed, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for mave-tarmkræft er det fastsat, at den forløbstid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til afsluttet udredning er max. 37 hverdage. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne tidsfrist. 1 % de c-9 nov -1 Sygehus Sønderjylland 99% () Sydvestjysk Sygehus % (58) % (156) OUH Svendborg 98% (128) Sygehus Lillebælt % (227) Region Syddanmark, samlet % (649) Periode: sep 1 - nov 1 Mave-tarm kræft - ventetid på behandling, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for mave-tarmkræft er den fagligt begrundede forløbstid fra afsluttet udredning til start på behandling henholdsvis 7 hverdage for kirurgisk behandling, 11 hverdage for medicinsk behandling og 1 hverdage for strålebehandling. Nedenstående graf viser et samlet resultat for, hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder disse tidsfrister. no v-9 okt-1 86% Sygehus Sønderjylland % (4) Sydvestjysk Sygehus % (5) % (5) OUH Svendborg % (1) Sygehus Lillebælt 88% (25) Region Syddanmark, samlet 78% () Periode: aug 1 - okt 1 Gennemsnitlig antal hverdage fra henvisningstidspunkt til start på behandling er opgjort for perioden aug 1 - okt 1 17 hverdage i Region Syddanmark, samlet = Tærskelværdi = Tærskelværdi = Statistisk sikkerhedsinterval Side 6 af 12

7 Monitoreringen viser, at der i nogle tilfælde er vanskeligheder ved at efterleve tidsfristerne på hurtigt indkaldelse og på behandling, mens ventetiden på udredningsvarighed overholdes. Der kan dog konstateres en bedring i målopfyldelsen i den sidste del af perioden. Ventetidsudfordringerne har i perioden gjort sig gældende på navnlig OUH og Sygehus Sønderjylland, og kan primært henføres til en flaskehals på kikkert-undersøgelser (koloskopi) og operationskapacitet. I Sygehus Sønderjylland adresseres problemstillingen ved at kapaciteten på koloskopier fra januar 11 øges, således at der forhåndsreserveres flere tider til kræftpakkepatienter. Dette forventes at kunne bedre målopfyldelsen. På OUH (i Svendborg) planlægges der også primo 11 en udvidelse af kapaciteten på koloskopier samt på operationskapacitet, som også forventes at kunne medvirke til at afhjælpe de eksisterende flaskehalse. I de tilfælde hvor tiderne ikke har kunnet efterleves, får patienterne et tilbud om viderevisitation. Fra OUH gives der p.t. tilbud om viderevisitation til Sydvestjysk Sygehus. Det overvejes desuden om Vejle kan bidrage med kapacitet på kikkertundersøgelser. Det indgår desuden som et delelement i handleplanerne, at det skal overvejes om der kan frigøres yderligere kapacitet til kikkertundersøgelser ved at der sættes mere fokus på opgaveglidning, således at koloskopier i højere grad kan varetages af specialuddannede sygeplejersker. Regionen har her allerede gode erfaringer med et uddannelsesprogram på dette område. Side 7 af 12

8 2.4. Brystkræft Brystkræft Brystkræft - hurtig indkaldelse, Tærskelvæ rdi 95% I pakkeforløbene for brystkræft er det fastsat, at den ventetid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til påbegyndt udredning er max. 3 hverdage. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne tidsfrist. 97% de c-9 nov -1 Sygehus Sønderjylland 98% (145) Sydvestjysk Sygehus 99% (83) 98% (174) OUH Svendborg Ingen data () Sygehus Lillebælt 78% (113) Region Syddanmark, samlet 94% (515) Periode: sep 1 - nov 1 Brystkræft - udredningsvarighed, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for brystkræft er det fastsat, at den forløbstid, som er acceptabel fra modtagelse af henvisning til pakkeforløb til afsluttet udredning er max. 9 hverdage. Nedenstående graf viser for hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder denne tidsfrist. 81% de c-9 nov -1 Sygehus Sønderjylland 88% (137) Sydvestjysk Sygehus 87% (83) 7% (129) OUH Svendborg Ingen data () Sygehus Lillebælt % (111) Region Syddanmark, samlet 81% (4) Periode: sep 1 - nov 1 Brystkræft - ventetid på behandling, Tærskelværdi 95% I pakkeforløbene for brystkræft er den fagligt begrundede forløbstid fra afsluttet udredning til start på behandling henholdsvis 9 hverdage for kirurgisk behandling, 1 hverdage for medicinsk behandling og 1 hverdage for strålebehandling. Nedenstående graf viser et samlet resultat for, hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark overholder disse tidsfrister. no v-9 okt-1 47% Sygehus Sønderjylland 75% () Sydvestjysk Sygehus 93% (68) 29% (59) OUH Svendborg Ingen data () Sygehus Lillebælt 44% (71) Region Syddanmark, samlet 58% (218) Periode: aug 1 - okt 1 Gennemsnitlig antal hverdage fra henvisningstidspunkt til start på behandling er opgjort for perioden aug 1 - okt 1 17 hverdage i Region Syddanmark, samlet = Tærskelværdi = Tærskelværdi = Statistisk sikkerhedsinterval Side 8 af 12

9 Der kan knyttes følgende bemærkninger til status. OUH OUH overholder ventetid til hurtig indkaldelse, mens overholdelse af tidsfristerne på udredningsvarighed og behandling på OUH i perioden har været udfordret af kapacitetsproblemer på radiologisk afdeling og på operationsgangen. På baggrund af disse problemer er der i perioden januar til december 1 sket omvisitering af 9 patienter til andre sygehuse i regionen og til Ringsted Sygehus. Patienterne vil fortsat få mulighed for at blive omvisiteret i de tilfælde, hvor ventetidsfristerne ikke kan overholdes. I løbet af februar 11 bliver den radiologiske kapacitet til udredning i Odense fordoblet i forbindelse med en udbygning. Samtidig nedlukkes den mammaradiologiske funktion i Svendborg. Det forventes at udbygningen vil gøre OUH i stand til at håndtere udredning af brystkræftpatienter inden for fristerne i pakkeforløbet. Det overvejes desuden om der kan tilvejebringes yderligere operationskapacitet på OUH ved at etablere en ekstra operationsstue til mammakirurgi i regi af plastikkirurgisk afdeling. Sygehus Lillebælt Vejle Den lave målopfyldelse på hurtig indkaldelse vurderes primært at være forårsaget af registreringsmæssige forhold, og er således ikke udtryk for en reel lav målopfyldelse. Sygehus Lillebælt har manuelt gennemgået forløbene for september 1, som viser at hovedparten af patienterne reelt er blevet indkaldt til tiden (målopfyldelse i september 1 på 92 pct.) Der arbejdes på at der i monitoreringen bliver taget højde for denne registreringsproblematik. For så vidt angår behandlingsfasen har operationskapaciteten i Vejle i en periode været under pres på grund af vakance/orlov blandt speciallægerne. Der er her rekrutteret en ny afdelingslæge, som dog skal gennem et uddannelsesforløb i mammakirurgi. Indtil bemandingen i mammacentret på lægesiden kan helt normaliseres, arbejdes der med aftaler om merarbejde for speciallægerne og patienterne får mulighed for omvisitering til et andet sygehus Øvrige kræftområder På de øvrige kræftområder kan det generelt konstateres at forløbstiderne for hurtig indkaldelse og udredningsvarighed i de fleste tilfælde efterleves. Inden for urologisk kræft er det dog en udfordring at efterleve forløbstiden i udredningen. Det undersøges her om det i højere grad er muligt at hjælpe hinanden med kapacitet på tværs af sygehusene. På behandlingssiden inden for gynækologisk kræft og øvre mavetarm kræft har der i nogle tilfælde været problemer på OUH med at tilbyde operation inden for fristerne, hvilket primært skyldes kapacitetsbegrænsninger. Dette søges løst ved at der på gynækologisk afdeling er rekrutteret ekstra speciallæge ressourcer, hvilket forventes at kunne medvirke til en forbedring af situationen. For øvre mavetarm kræft arbejdes der på at tilvejebringe yderligere operationskapacitet på kirurgisk Side 9 af 12

10 afdeling, bl.a. ved at andre patienter tilbydes behandling på andre sygehuse (brystkræft og tyktarmskræft). Der oprettes endvidere flere tider til ultralydsgastrokopier. 3. Indsatsområder Generelt kan det konstateres, at de udfordringer der på nogle områder ses med at overholde de anbefalede tidsfrister falder i to grupper: egentlige kapacitetsproblemer og spørgsmål om at optimere arbejdsgange i patientforløbene. I forhold til førstnævnte arbejdes som nævnt med at øge kapaciteten på de områder, hvor det kan lade sig gøre, og der er stor opmærksomhed på at udnytte den samlede sygehuskapacitet, således at patienter får et tilbud om viderevisitation såfremt de garanterede tidsfrister ikke kan efterleves. I forhold til sidstnævnte arbejdes der på forskellig vis på at optimere arbejdsgangene mellem afdelinger bl.a. de kliniske serviceafdelinger, herunder mulighed for at reservere flere forudbookede tider til diagnostiske undersøgelser, fx PET/CT, indhente hurtigere svar fra patologisk afdeling på prøver og deltagelse af relevante specialer på informationsmøder, for derved at indsnævre tidsforløbet. Information om henvisningsprocedure fra almen praksis En væsentlig forudsætning for at pakkeforløbene kan fungere optimalt og så hurtigt som retningslinjerne foreskriver, er desuden at henvisningsprocedurer mellem sektorerne efterleves, herunder procedurerne for henvisning fra praksis til sygehus Det vurderes generelt at dette gør sig gældende i størstedelen af tilfældene, men det kan samtidig noteres at det er nødvendigt med løbende information og vedligehold af disse procedurer for at det kan fungere optimalt, herunder at der som oftest skal anvendes telefonisk henvisning sammen med elektronisk henvisning for at det accelererede forløb kan lade sig gøre. På flere områder samarbejder afdelingerne derfor løbende med praksiskoordinatorerne for at informere almen praksis om korrekt henvisningsprocedure. Det kan samtidig nævnes at dette er et indsatsområde i kræftplan III. Oprettelse af forløbskoordinatorer Erfaringerne viser at der på nogle områder også kan være behov for at der sættes øget fokus på at optimere pakkeforløbene især de steder, hvor der sker overgange i patientforløbene mellem sygehuse. Dette kan bl.a. ske gennem oprettelse af flere dedikerede funktioner, de såkaldte forløbskoordinatorer, der bl.a. får til opgave at overvåge og sikre fremdrift i pakkeforløbene i overensstemmelse med retningslinjerne i pakkeforløbene. På sygehusene er der allerede i dag ansat et begrænset antal personer med direkte titel af forløbskoordinator, mens der er et større antal personer, som løbende varetager forskellige former for forløbskoordination i de enkelte afdelinger, men som ikke har det som eneste arbejdsområde, og hvor funktionen således er tilpasset de lokale forhold på afdelingerne. Det kan desuden bemærkes, at forløbskoordinatorer i forbindelse med kræftplan III bliver gjort obligatorisk. Side 1 af 12

11 Erfaringerne viser således at der på nogle områder kan være behov for en mere intensiveret indsats på dette felt. På den baggrund foreslås at der afsættes en ansøgningsramme for hver sygehusenhed, hvor der kan ansøges om bevilling til oprettelse af dedikerede forløbskoordinatorstillinger, som primært skal have fokus på at sikre smidige overgange i forløbene især på tværs af sygehuse og fungere som tovholder for patienterne. Der foreslås afsat en samlet ramme på 7 mio. kr. årligt fra 11, hvorved der bliver plads til at etablere i alt ca. 14 yderligere forløbskoordinatorfunktioner på regionens sygehuse. Det vurderes samtidig at der i relation til forløbskoordinatorfunktionerne er behov for at indsamle mere systematisk viden om effekt af disse funktioner for derved at få bedre kendskab til om der findes en best pratice. Det foreslås derfor at der ud af de 7 mio. kr. i en tidsafgrænset periode reserveres 1 mio. kr. til gennemførelse af et forsknings/- evalueringsprojekt om effekterne af de iværksatte ordninger over en 2-3 årig periode. Ved afslutning af projektet tages der stilling til om de frigjorte midler skal anvendes til forløbskoordinatorfunktioner. Det betyder således at der fra 11 og frem foreslås afsat en ansøgningsramme på 6 mio. kr. til sygehusene samt 1 mio. kr. til iværksættelse af ovennævnte forskningsprojekt. Midlerne udmøntes på baggrund af konkrete ansøgninger, hvor sygehusenes DRG-værdi anvendes som nøgle til ansøgningsrammen for det enkelte sygehuse, som det fremgår af nedenstående oversigt. Sygehus Ansøgningsramme 11 og frem Sygehus Lillebælt 1.5 Odense Universitetshospital 2.7 Sydvestjysk sygehus.9 Sygehus Sønderjylland.9 Forskningsprojekt 1. I alt 7. Finansieringen sker fra de midler, der blev tilført regionen i forbindelse med økonomiaftalen 8 til den styrkede indsats inden for kræftområdet. Disse permanente midler er hidtil anvendt dels til etablering af vagtberedskaber tilknytte pakkeforløbene samt indkøb af kræftrelateret apparatur/medicoteknik. Opfølgning audit og fokus på forbedret registreringspraksis og monitorering Som det er fremgået i det ovenstående er der iværksat en række handleplaner på sygehusene, hvor problemerne med at efterleve alle tidsfrister i kræftpakkerne søges adresseret. Dette gør sig som nævnt primært gældende på behandlingsdelen. Effekten af disse handleplaner vil blive fulgt tæt via den regionale kræftstyregruppe, bl.a. vil der blive taget initiativ til systematiske audits på de patienter, hvor det konstateres at tidsfristerne i behandlingsfasen ikke er overholdt. Herigennem skal der således som led i en Side 11 af 12

12 kontinuerlig kvalitetsudviklingsproces sættes fokus på årsager til manglende overholdelse og dermed også hvilke virkemidler, der skal til for at afhjælpe dem. I forbindelse med disse audits vil det også blive undersøgt om alle patienter får et rettidigt tilbud om behandling eller tilbud om viderevisitation samt at der foreligger dokumentation herfor i journalen. Afslutningsvist skal det bemærkes at der også løbende arbejdes på forbedre registreringspraksis ved pakkeforløbene, som er en væsentlig forudsætning for at der kan opnås en valid og komplet monitorering af kræftpakkerne. Flere afdelinger har det som et led i deres handleplaner at intensivere indsatsen omkring korrekt registrering. I forbindelse med den løbende udvikling af det regionale monitoreringssystem planlægges der i første halvår af 11 desuden en systematisk gennemgang af registreringerne, som danner grundlag for den regionale monitorering. Fokus er her dels på fejlretning og kvalitetssikring af den eksisterende monitorering samt videreudvikling, således at monitoreringen fremadrettet også vil indeholde de forløb, hvor mistanken om kræft opstår på en sygehusafdeling og ikke hos praksis, som i øjeblikke ikke indgår i monitoreringen. Side 12 af 12

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder er, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1)

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Plastikkirurgi: Hvad er vedtaget i akut- og specialeplanen for området Etablering af fagligt bæredygtige miljøer inden for plastikkirurgi => Placering/samling

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Region Midtjylland Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Behandling for våd aldersrelateret makuladegeneration.

Behandling for våd aldersrelateret makuladegeneration. Område: Udarbejdet af: Acadrebruger Afdeling: E-mail: Journal nr.: Acadresagsnr Telefon: Dato: nov. 2007 Behandling for våd aldersrelateret makuladegeneration. Neovaskulær (våd) aldersrelateret makuladegeneration

Læs mere

Status på intensiv-området

Status på intensiv-området Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Kasper Breum Petersen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Kasper.Breum.Petersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4405 Telefon: 76631039 Dato: 1. maj 2009

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse Højeste faglige kvalitet i et sammenhængende forløb 1. Formål, definitioner og afgrænsning Formål At definere den højeste faglige kvalitet i kræftbehandlingen på Vejle Sygehus med særlig vægt på sammenhængende

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Afdelingen for Kvalitet & Forskning v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Fremtidige udfordringer Studier fra USA og Holland viser at 30% - 40% af patienterne ikke modtager behandling, der er baseret på

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere