Infrastru k tu r fo r M o b ile A p p lik atio ner. 1. ju n i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infrastru k tu r fo r M o b ile A p p lik atio ner. 1. ju n i 2 0 0 4"

Transkript

1 Infrastru k tu r fo r M o b ile A p p lik atio ner Kim B o n d e M o rte n F lin tru p 1. ju n i

2 Resumé Dette s pec iale bes kriver u d viklin g en af Protec ted Peer G rou ps (PPG ), en s oftwarein fras tru k- tu r d er u n d ers tø tter im plem en tation af kon teks tafh æ n g ig e applikation er på m obile apparater forbu n d et i ad h oc, d ec en trale n etvæ rk m ed u n d ers tø ttels e af d yn am is k g ru pped an n els e, m an g e typer bru g ere, ad g an g s kon trol og h em m elig h old els e af d ata. PPG g iver m u lig h ed for opbyg n in g af h ierakis ke g ru ppes tru ktu rer u d en beh ov for c en tral s tyrin g. S pec ialet bes kriver d es ig n et af en kom m u n ikation s protokol, s om bru g es til at kom m u n ikere på g ru ppen iveau og in d ivid u elt m ellem en kelte bru g ere. Den im plem en tered e prototype d em on s trerer bru g en af d e pres en tered e kon c epter og tillad er bru g ere at kreere g ru pper, ad m in is trere m ed lem s kab og d ele in form ation er m ed an d re bru g ere. Im plem en tation en er bas eret på S c ribe, s om er en alg oritm e d er d an n er g ru pper i et peerto -peer-n etvæ rk bas eret på alg oritm en Pas try. Ab s tr a c t T h is th es is work d es c ribes th e d evelopm en t of Protec ted Peer G rou ps (PPG ) wh ic h is a s oftware in fras tru c tu re th at s u pports th e im plem en tation of c on tex tu al d epen d en t applic ation s on m obile d evic es c on n ec ted in ad h oc d ec en traliz ed n etworks with s u pport of d yn am ic g rou p form ation, m an y types of u s ers, c on trol of ad m is s ion an d c on c ealm en t of d ata. PPG offers th e pos s ibility for c on s tru c tion of h ierarc h ic g rou p s tru c tu res with ou t n eed for c en tral s teerin g. T h is th es is work d es c ribes th e d es ig n of a c om m u n ic ation protoc ol wh ic h is u s ed for c om m u n ic ation on g rou p level an d on th e in d ivid u al level between s olitary u s ers. T h e im plem en ted prototype d em on s trates th e u s e of th e pres en ted c on c epts an d allows u s ers to c reate g rou ps, ad m in is ter m em bers h ip an d s h are in form ation s with oth er u s ers. T h e im plem en tation is bas ed on S c ribe wh ic h is an alg orith m th at form s g rou ps in a peer-to-peer n etwork bas ed on Pas try.

3 Indho ld 1 I n tro d uk tio n M otivation U se C ase Forudsætninger for use casen A ktører B eskrivelse Systemkrav Formål O b jek ter o g rettig h ed er O bjektmodellen Domæner O bjekter og access-matricen O bjekter R ettigheder R oller Inferensregler A ccess-matricen Statiske regler Dynamiske regler Transformationer på access-matricen S ik k erh ed Symmetrisk kryptografering Public-key-kryptografering R SA Digitale signaturer H ash-funktioner C ertifi kater Distribution af nøgler E n protokol til sikker kommunikation Peer-T o -Peer P2P vs. klient-server P2P rutning iii

4 4.3 Chord Pastry Gruppekommunikation Scribe Protec ted Peer G roup s (PPG ) Applikationslaget Komponentlaget Komponenters identitet Komponent-API Rutningslaget Konceptmodel Kommunika tionsp rotokol Besked-systemet Kommunikation på gruppeniveau Direkte kommunikation mellem komponenter Egenskaber ved besked-systemet Beskeder Kreering af komponenter Udledning af rettigheder Tildeling og sletning af rettigheder Oprettelse af medlemskab Komponentspecifikke operationer Validering af beskeder Imp lementa tion 65 8 Forsla g til udv idelser Replikering Indmeldelse i grupper Capabilities Søgning på tværs af grupper N øgleudveksling Konklusion 74 L ittera tur 75 Ap p endiks 77 A Sekv ensdia gra mmer 77 A.1 deliver A.2 sendreq uest A.3 createcomponent iv

5 B PPG kildekode 80 B.1 ppg.component B.1.1 Component.java B.1.2 ComponentBase.java B.1.3 ComponentFactory.java B.1.4 ComponentId.java B.1.5 ComponentIdFactory.java B.1.6 ComponentImpl.java B.1.7 ComponentProxy.java B.1.8 OperationFailedException.java B.2 ppg.component.file B.2.1 FileComponent.java B.2.2 FileComponentFactory.java B.2.3 FileComponentImpl.java B.2.4 FileComponentProxy.java B.3 ppg.component.file.rights B.3.1 ReadRight.java B.3.2 W riteright.java B.4 ppg.component.group B.4.1 GroupComponent.java B.4.2 GroupComponentFactory.java B.4.3 GroupComponentImpl.java B.4.4 GroupComponentProxy.java B.5 ppg.component.group.messaging B.5.1 AddToJ oinl istmessage.java B.5.2 ComponentAvailableMessage.java B.5.3 ComponentDeletedMessage.java B.5.4 CreateComponentMessage.java B.5.5 ExportKeyStoreReplyMessage.java B.5.6 ExportKeyStoreRequestMessage.java B.5.7 ImportKeyStoreMessage.java B.5.8 InformRightRemovedMessage.java B.5.9 InviteMessage.java B.5.10 IsMemberMessage.java B.5.11 IsMemberReplyMessage.java B.5.12 J oinmessage.java B.5.13 J oinreplymessage.java B.5.14 J oinrequestmessage.java B.5.15 MulticastMessage.java B.5.16 RemoveFromJ oinl istmessage.java B.5.17 SendMulticastMessage.java B.6 ppg.component.group.rights B.6.1 MemberRight.java B.6.2 MulticastRight.java B.7 ppg.component.icc v

6 B.7.1 ComponentKeyStore.java B.7.2 Icc.java B.7.3 IccFactory.java B.7.4 IccMessageDispatcher.java B.7.5 IccObserver.java B.8 ppg.component.messaging B.8.1 AddRightMessage.java B.8.2 HasRightMessage.java B.8.3 HasRightReplyMessage.java B.8.4 Message.java B.8.5 OperationDeniedReplyMessage.java B.8.6 OperationReplyMessage.java B.8.7 OperationRequestMessage.java B.8.8 RemoveRightMessage.java B.8.9 ReplyMessage.java B.8.10 RequestMessage.java B.9 ppg.component.rights B.9.1 AccessControlList.java B.9.2 Inferens.java B.9.3 OwnerRight.java B.9.4 Right.java B.10 ppg.dtl B.10.1 ComponentManager.java B.10.2 Dtl.java B.10.3 DtlAddress.java B.10.4 DtlMessage.java B.11 ppg.dtl.requesthandler B.11.1 DtlClient.java B.11.2 DtlClientFactory.java B.11.3 DtlClientHandler.java B.11.4 DtlMessageClient.java B.11.5 DtlServer.java B.12 ppg.dtl.requesthandler.socket B.12.1 SocketDtlAddress.java B.12.2 SocketDtlClient.java B.12.3 SocketDtlClientFactory.java B.12.4 SocketDtlClientHandler.java B.12.5 SocketDtlServer.java B.13 ppg.frontend B.13.1 Frontend.java B.13.2 FrontendListener.java B.14 ppg.frontend.direct B.14.1 DirectFrontend.java B.14.2 DirectFrontendListener.java vi

7 C Test 166 vii

8 For or d Dette speciale beskriver udviklingen af Protected Peer Groups (PPG), en softwareinfrastruktur der understøtter implementation af kontekstafhængige applikationer på mobile apparater forbundet i ad hoc, decentrale netværk med understøttelse af dynamisk gruppedannelse, mange typer brugere, adgangskontrol og hemmeligholdelse af data. Al kode er udviklet og testet med Sun s Java Software Development Kit v [JAVA, 2004]. Koden er skrevet i Eclipse v.3 [ECLIPSE, 2004]. I koden anvendes freepastry [FP, 2004], som er en open source implementation af Pastry og Scribe. Rapportens layout er formatteret med L A TEX. Der er en hjemmeside relateret til dette speciale. Hjemmesiden indeholder en elektronisk kopi af rapporten, Java kildekode, JavaDoc dokumentation og en kompileret version af det udviklede testprogram. Adressen er: speciale/ Specialet er skrevet under IT-Universitetet i København, foråret Rapporten er skrevet på dansk, men af praktiske og forståelsesmæssige årsager er enkelte termer og begreber bibeholdt i deres engelske oprindelse i situationer hvor en oversættelse kun ville forvirre begrebet yderligere. I den udviklede software er alle funktions- og variabelnavne samt kode-kommentarer skrevet på engelsk. Kildekoden er placeret som bilag bagerst i rapporten. Vi vil gerne takke vores vejledere Thomas Hildebrand og Henning Niss for deres hjælp og vejledning under udviklingen af specialet. Morten Flintrup Kim Bonde viii

9 Ka p ite l 1 Introduktion I dette kapitel beskrives de idéer, som ligger til grund for specialet. Kapitlet er en introduktion, som skal indføre læseren i de oprindeligt tanker og overvejelser, som har ført frem til udviklingen af Protected Peer Groups (PPG). I afsnit 1.1 beskrives motivationen for at skrive specialet. I afsnit 1.2 præsenteres en use case, som beskriver funktionaliteten i systemet ud fra brugernes synsvinkelt. Use casen er et tænkt eksempel på hvordan PPG vil kunne anvendes i dagligdagen på ITU. I afsnit 1.3 beskrives formålet med specialet. 1

10 1.1 M o tiva tio n Peer-to-peer har i de seneste år vundet stor udbredelse på internettet, hvor fildelingstjenester som fx Napster, Gnutella og Emule vha. peer-to-peer danner netværk med tusinder af brugere. Peerto-peer er idéelt til fildeling pga. sin selv-organiserende natur. Peer-to-peer-netværk kræver ingen central styring, hvilket er en god egenskab i systemer hvor brugere kommer og går ofte. Derudover er de fejltolerant, da der ikke er noget sin g le poin t of failu re, som i traditionelle klient/servernetværk. De fl este peer-to-peer-systemer er kendetegnet ved, at de er åbne for alle som ønsker at deltage i dem. Netop dette er en fordel for fildelingstjenesterne, hvis styrke ligger i evnen til at skalere: fl ere brugere betyder fl ere filer. Den nyeste trend inden for peer-to-peer er grupper. Scribe [Castro et al., 2002] [Rowstron et al., 2001] er en algortime, som danner grupper i et netværk baseret på peer-to-peeralgoritmen Pastry [Rowstron and Druschel, 2001]. Hvor målet i de fl este peer-to-peer-netværk er, at rute informationer mellem enkelte computere, tilbyder Scribe kommunikation gruppeniveau. Som de fl este andre peer-to-peer-netværk er Scribe som udgangspunkt et åbent netværk, hvor alle der ønsker det, kan tilmelde sig grupperne i systemet. Motivationen for dette speciale har været, at designe en softwareinfrastruktur der understøtter grupper som i Scribe, men hvor det er muligt at hemmeligholde data og implementere adgangskontrol til grupperne. I modsætning til diverse fildelingstjenester skal det være muligt at opsætte rettigheder, som beskriver hvem der må tilgå hvilke ressourcer. En ekstra motivationsfaktor har været at undersøge, om projektet kan bidrage til IT-Universitetets forskning i kontekstafhængig kommunikation. 1.2 U s e C a s e Use Casen i dette afsnit danner grundlag for udviklingen af Protected Peer Groups (PPG) ved at introducere et scenarie, som beskriver funktionaliteten i systemet ud fra brugernes synsvinkelt. Brugerne er studerende og ansatte ved IT-Universitetet (ITU). Scenariet er et tænkt eksempel på hvordan PPG vil kunne anvendes i dagligdagen på ITU. Use Casen beskriver systemets forventede adfærd over for brugerne og er dermed med til at afdække systemets grundlæggende krav til funktionalitet. Personerne som indgår i casen er fiktive personer. Kapitlet rundes af med en analyse af de systemkrav, som kan tolkes ud fra casen og som danner grundlag for det videre arbejde med design og udvikling af PPG. Protected Peer Groups (PPG) er et system som administrerer grupper i et computernetværk. En gruppe kan fx bestå af en samling personer, som ønsker at udveksle informationer med hinanden via deres computere. En gruppe kan også være en samling af printere og servere som skal kommunikere med hinanden for at servicere brugerne. De personer/computere som er med i en gruppe, kaldes for medlemmer. PPG administrer medlemskab, dvs. indmeldelse og udmeldelse fra grupper, samt kommunikationen mellem medlemmerne. Systemet tilbyder hemmeligholdese af data inden for grupperne således at kun gruppers medlemmer, har adgang til de informationer der eksisterer i grupperne. I casen er udgangspunktet at ITU anvender PPG til kommunikation mellem studerende, ansatte og andre interessenter. Casen er fiktiv, men skal ses som motivationsfaktor for det videre arbejde med PPG. I afsnit beskrives rammerne for casen: hvilke systemer (herunder PPG) der anvendes 2

11 på ITU for at realisere casen. I afsnit beskrives beskrives casens aktører (hvilke personer der deltager) og i afsnit gennemgås det egentlige use case-scenarie. I afsnit analyseres af de systemkrav, som kan tolkes ud fra use case-scenariet. Disse krav danner grundlag for det videre arbejde med at analysere systemet og designe modeller og algoritmer for en konkret implementering af systemet Fo ru d sætn in g e r fo r u se case n I dette afsnit beskrives nogle forudsætninger, som skal være til stede for at casen kan realiseres. Nogle af forudsætningerne er fiktive og er blot med for at gøre casen interessant. Dette omfatter PPG, som er det system casen beskriver, og ITU s butler-spø gelse som blot et et eksempel på hvad systemet vil kunne anvendes til. På ITU findes grupper for studerende, undervisere, direktionen, studieadministationen, festudvalget, kantinen, rengøringsafdelignen mfl. Grupperne er selv-konfigurerende således at nye medlemmer eller medlemmer som forlader grupper håndteres uden central administration. IT-Universitetet har en Ekahau positionsserver [EKAHAU, 2004], der lokaliserer trådløse enheder som er tilsluttet Wireless Local Area Network (WLAN). Sådanne enheder kan være bærbare computere, PDA er mv. Positionsserveren monitorerer den fysiske position af hver enkelt enhed og servicerer applikationer som anvender lokationsbaserede informationer. Vha. positionsserveren er det muligt at følge personers fysiske færden i universitetets bygninger. På IT-Universitetet skelnes der mellem to forskellige slags grupper: de lokationsafhængige grupper og de almindelige grupper. En lokationsafhængig gruppe er en gruppe, som er underlagt nogle fysiske faktorer - fx tid og sted. En sådan gruppe eksisterer kun i kraft af en fysisk position (fx et lokale) og/eller et tidspunkt (fx indenfor almindelig kontortid). Et eksempel på dette er en møde-gruppe som kun eksisterer i mødelokalet i det tidsrum hvor mødet finder sted. De deltagere som befinder sig i lokalet i det pågældende tidsrum bliver automatisk medlemmer af gruppen såfremt de har fået tilladelse fra gruppens ejer. Forlades lokalet forlades gruppen også. Grupper af denne type ejes og administreres af universitetets positionsserver. IT-Universitetet har lokationsafhængige grupper for udvalgte fysiske lokationer: dette tæller alle undervisningslokaler, auditorier, øvelseslokaler, kantinen, kontorer og rekreative områder. De almindelige grupper eksisterer på tværs af fysiske forhold. Dette kan være en underviser-gruppe, som også eksisterer når underviserne sidder der hjemme og derfor ikke er fysisk til stede på universitetet. DELCA-spøgelser [Hansen et al., 2003] er en del af hverdagen på ITU. DELCA står for D i- se m bod ied L ocation-specifi c C onv ersational Agents, og er et forskningsprojekt under L aboratory for C ontex t-d epend ent M obile C om m unication (LaCoMoCo) på IT-Universiteten [LaCoMoCo, 2004]. Et spøgelse er en mobil agent, eller et mobilt program, som hjælper personer med forskellige gøremål i hverdagen - fx at finde vej i ITU s bygninger, overvåge ting, finde printere eller underholde med spil. D ise m bod ied hentyder til det, at spøgelser ikke er normale fysiske væsner, som er underlagt de samme fysiske love som almindelige fysiske væsener. Fx kan spøgelser gå gennem vægge, og forsvinde ud i den blå luft for senere at dukke op igen. C onv ersational hentyder til det, at DELCA-spøgelser konverserer auditivt med mennesker og forstår almindelig tale. Spøgelserne er software-programmer, som kan eksekveres på computere, PDA ere, mobiltelefoner mv., og som 3

12 er i stand til at flytte sig fra en fysisk enhed til en anden. Casen tager udgangspunkt i følgende grupper på IT-Universitetet: ITU Denne gruppe indeholder generel information omkring IT-Universitetet herunder pressemeddelelser, nyhedsbreve, aktivitetsplaner, ansøgningsskemaer, kursusbeskrivelser osv. Gruppen er relevant for alle som har interesse i disse informationer, fx studerende, ansatte, journalister mv. Alle interessenter kan frit melde sig ind i gruppen - dette gælder også personer som ikke har nogen direkte tilknytning til IT-Universitetet. ITU-Location Denne gruppe er lokationsafhængig og indeholder information, som er relevant for folk som befinder sig rent fysisk på IT-Universitetet - herunder lektions- og lokaleplaner, kort over universitetets bygninger, menukort med information om dagens ret i kantinen mv. ITU- Location er også hjemsted for universitetets Butler-spøgelse som guider folk rundt i bygningerne. Medlemskab af ITU-Location medfører automatisk medlemskab af ITU. Gruppen er relevant for studerende og ansatte, men også andre besøgende som fx gæsteforelæsere, håndværkere, rengøringpersonale mv. kan have glæde af informationerne i gruppen. Room-0.60 Denne gruppe er lokationsafhængig og definerer en gruppe som eksisterer i lokale Students Denne gruppe er til for de studerende ved IT-Universitetet. Gruppen er lukket således at kun studerende ved IT-Universitetet kan blive medlem. Gruppen er ikke lokationsafhængig og dermed kan medlemskab opretholdes selvom de studerende ikke er fysisk til stede på IT-Universitetet. Gruppen indeholder information som er relevant for studerende; fx nyhedsbreve, skemaændringer og information om sociale arrangementer Ak tø rer I casen deltager følgende tre aktører: Lars Lektor på IT-Universitetet. Underviser i Location Based Services og har i den forbindelse oprettet gruppen LBS. Gruppen bruges af Lars til at dele relevante undervisnings-materialer med de studerende - fx en deltagerliste, slides til undervisningen, øvelsesopgaver og -løsningsforslag. LBS er ikke lokationsafhængig, hvilket betyder at eleverne kan tilmelde sig gruppen hjemmefra. Gruppen fungerer samtidig som et fælles forum hvor eleverne kan dele undervisningsrelevante informationer hinanden. Lars har givet tilladelse til, at alle studerende som følger kurset kan melde sig ind i gruppen. Undervisningen finder sted i lokale 0.60 onsdag formiddag kl. 9:30. Alice Ny studerende ved IT-Universitetet. Skal have sin første forelæsning i faget Location Based Services. Hun er i besiddelse af en PDA med WLAN-tilslutning og har på opfordring fra IT- Universitetet installeret en PPG-klient på sin PDA, så hun kan deltage i ITU s grupper. Hun har læst den information som er tilgængelig i ITU-gruppen, herunder kursusbeskrivelsen til Location Based Services. Hun har også forberedt sig til undervisningen ved at læse de slides og lignende materialer, som Lars har gjort tilgængelige gennem LBS-gruppen. Hun har dog ikke kendskab til IT-Universitetets fysiske indretning, herunder hvor lokale 0.60 er. 4

13 Bob Studerende ved IT-Universitetet. Følger ligesom Alice faget Location Based Services. Han har været studerende i et stykke tid, og er derfor fortrolig med PPG B eskrivelse Scenarie 1 Alice træder ind af døren på IT-Universitetet onsdag morgen kl. 09:15 og bliver spontant kontaktet af universitetets butler-spøgelse, som taler til hende fra en højttaler på vægen. Han fortæller at hun har 15 minutter inden hendes første forelæsning i Location Based Services starter i lokale Han spørger, om hun ønsker at blive fulgt hen til lokalet. Det vil Alice gerne. Hun accepterer en invitation på sin PDA, hvorefter et lille kort med en pil dukker frem i displayet. Hun følger guiden frem til lokalet. Scenarie 2 I undervisningslokalet møder Alice Bob, som er i gang med at læse kursets velkomshilsen på sin bærbare computer. Denne velkomsthilsen har Alice ikke set før, og spørger derfor Bob, om han kan overføre den til hende. Bob forklarer, at hun blot skal kigge i mappen LBS på sin PDA. Alice opdager til sin overraskelse, at velkomstdokumentet allerede er blevet lagt ind på hendes PDA uden at hun vidste det. Scenarie 3 Lars ankommer til lokalet og går i gang med at præsentere sig selv og kurset. I præsentationen indgår nogle elektroniske dokumenter, som Lars sender til eleverne. Ved at adressere til gruppen LBS kan Lars dele dokumenterne med alle studerende på kurset inklusiv dem som ikke er fysisk til stede. Nogle af dokumenterne er derimod kun relevante for dem, som er fysisk til stede. Disse dokumenter adresserer Lars til de elever, som både er med i kursets gruppe (LBS) og samtidigt befinder sig i lokale Scenarie 4 Alice og Bob beslutter sig for, at de vil danne en læsegruppe. Til formålet, har de brug for, at kunne dele dokumenter med hinanden. Bob kreerer en ny gruppe, som han kalder for AB. Alice forsøger at tilgå gruppen, men får ikke lov. Bob forklarer, at det er fordi han automatisk ejer gruppen, fordi det var ham som kreerede den. Derefter giver han Alice adgang til gruppen på lige vilkår med ham selv. Nu er Alice medejer af gruppen, og kan tilgå alt hvad der er i den. Gennem AB kan Alice og Bob altså udveksle informationer, uden at andre elever kan se dem. Scenarie 5 Alice og Bob laver sin første skriftlige opgave. For at Lars skal kunne læse opgaven, bliver han tildelt rettigheden til at læse dokumentet fra AB. Eventuelle andre dokumenter som ligger i AB kan Lars ikke se. 5

14 1.2.4 S y stemkrav Use casen beskriver nogle grundlæggende krav som skal opfyldes af PPG for at casen kan realiseres. Forudsætningerne i afsnit beskrev hvordan Alice på forhånd har installeret en PPGklient, som gør hende i stand til at tilgå ITU s grupper både på ITU og hjemmefra. Denne forudsætning fortæller med andre ord, at PPG ikke blot skal kunne anvendes på et lokalt netværk (fx IT-Universitetets LAN), men overalt hvor brugerne færdes. I scenarie 1 bliver Alice budt velkommen af ITU s butler-spøgelse, som først taler til hende fra en højttaler på vægen, og senere guider hende gennem bygningen fra hendes PDA. Dette fortæller at der skal være mulighed for at implementere mobil kode i systemet - altså programmer som flytter sig fra én fysisk position til en anden. Desuden skal teknologien være mulig at implementere på forskellige platforme, som i dette eksemplet hvor butleren først hopper fra en pc forbundet til en højttaler og derfra videre til en PDA. Y derligere skal det være muligt at kombinere teknologien med lokationsafhængige parametre således, at butleren kan registrere Alice s fysiske færden. Med andre ord, skal det være muligt at præsentere brugere med informationer, som er relevante for dem i den situation de befinder sig i. I eksemplet bliver Alive automatisk meldt ind i gruppen ITU-Location i det øjeblik hun træder ind af døren. Scenarie 2 beskriver hvordan de informationer, som allerede er i en gruppe bliver tilgængelige for nye medlemmer af gruppen. I eksemplet åbner Alice mappen LBS. Det der i virkeligheden sker er, at hun melder sig ind i gruppen LBS (tilladelsen til at melde sig ind, har hun fået af Lars, der som underviser administrerer gruppen), hvorefter det velkomsdokument, som i forvejen eksisterer i gruppen, bliver tilgængeligt for hende. For Alice ser det ud som om, hun har fået en kopi af dokumentet. Med andre ord, er det transparent over for Alice hvordan hun rent teknisk får adgang til dokumentet. Scenarie 3 beskriver hvordan informationer distribueres til alle medlemmerne af en gruppe. I eksemplet deler Lars dokumenter med eleverne på kurset. Altså skal det ikke blot være muligt at kommunikere direkte mellem to enheder; det skal være muligt nemt at distribuere data til mange på én gang. Scenariet beskriver også, at det skal være muligt at opstille krav til hvem der modtager informationer. I eksemplet sender Lars dokumenter de elever, for hvem det gælder, at de både befinder sig i gruppen LBS og i lokalet 0.60 (gruppen Room-0.60). I scenarie 4 forsøger Alice at tilgå gruppen AB uden at hun har fået tilladelse af gruppens ejer Bob og forsøget bliver afvist. Derefter tildeler Bob Alice de samme rettigheder til gruppen som han selv har. Dette beskriver at det i PPG skal være muligt, nemt at tildele rettigheder til andre brugere - i dette tilfælde rettigheden til at administrere AB på samme vilkår som Bob. I scenarie 5 får underviseren Lars lov til at læse en opgavebesvarelse, som Alice og Bob har lagt i gruppen AB. Men han kan ikke rette i den. Scenariet fortæller dermed, at rettigheder til de informationer der er i en gruppe, kan variere alt efter hvem der prøver at tilgå dem. Eksemplet fortæller yderligere, at Lars kun kan se det i AB, som han har rettigheder til - altså den pågældende opgavebesvarelse og ikke andre dokumenter som ellers eksisterer i gruppen. Altså skal det være muligt, inden for samme gruppe, at have forskellige rettigheder over forskellige informationer. 6

15 1.3 For m ål Formålet med specialet er, at designe et system, som understøtter de krav, der blev skitseret i use casen: Det skal være muligt at oprette grupper til udveksling af informationer i et computer-netværk. Grupperne skal fungere uden central styring og det skal være muligt at administrere medlemskab og beskytte gruppernes indhold med rettigheder. Det skal være muligt at oprette private grupper med hemmeligholdelse af data således, at kun dem som har de fornødne rettigheder kan se og tilgå gruppernes indhold. Grupper skal kunne organiseres i strukturer, således at medlemskab af én gruppe automatisk medfører medlemskab af andre grupper. Rettighederne til gruppers indhold skal kunne ændres løbende. Det skal være muligt at kommunikere på gruppeniveau, dvs. distribuere informationer til alle medlemmer af en gruppe. Det skal være muligt for gruppers medlemmer at blive meldt ind og ud af grupper, uden at dette har indvirkning på andre medlemmer af grupperne. 7

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Telefoni over Internettet

Telefoni over Internettet Telefoni over Internettet - En introduktion til tekniske og juridiske problemstillinger Mads Danquah mads@danquah.dk Vejleder: Camilla Bonde, Cand.jur. milla@mail.tele.dk 17. december 2004 IP IT-Universitet

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere