Madanes. og strategisk psykoterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madanes. og strategisk psykoterapi"

Transkript

1 Madanes og strategisk psykoterapi I et seminar med sydamerikanske Cloé Madanes blev deltagerne præsenteret for strategisk psykoterapi. Seminaret spændte over forelæsninger med case-eksempler såvel som et tv-show for fuld udblæsning. Indblik Af Irene Christiansen Strategisk psykoterapi indtager ligesom en del anden terapi et interaktionelt standpunkt: Det er menneskets sociale kontekst, der er central, og hvis der er problemer hermed, rettes den terapeutiske intervention imod det interrelationelle. Problemer opstår og udvikler sig imellem mennesker, hovedsagelig i familier og parrelationer, og ikke i det enkelte menneske for sig. En logisk følge af en sådan forståelse er at forsøge at forandre relationen/relationerne og inddrage flere end blot et enkelt menneske i den terapeutiske forandringsopgave. Cloé Madanes, som i oktober 2008 gæstede København i forbindelse med DPSP s seminar, beskæftiger sig med de basale forhold, der skal være på plads, for at et sådant terapeutisk arbejde kan sættes i gang. Hun fremdrager evnen til empati, herunder at psykologen i terapien med familier eller par bliver indlejret i klienternes kontekst og nærmest skal kunne føle et ekko i sig selv som reaktion på klienternes interaktionelle problemer. Dernæst bringer hun humor på banen, som kan være med til at gøre psykologen interessant for klienterne. (Igennem hele seminaret demonstrerede Cloé Madanes sin egen slagfærdighed i denne henseende!). Men også optimisme er en vigtig ingrediens, fordi psykologen dermed viser, at alle problemer kan løses selv døden, om end dette kun kan ske ad spirituel vej. Anskues problemer i lyset af commonsense og uden brug af diagnosticering, vil psykologen kunne vise klienterne den respekt, de har krav på, mener Madanes. Terapi drejer sig helt konkret om ondt i sjælen, også i tilfælde af vold, hvor både ofret og krænkeren har krav på at blive forstået. Begge føler de sig unikke i deres lidelse. De gode direktivers kunst Med samvittighedsfuldhed, som er endnu et terapeutisk krav i strategisk psykoterapi, skal psykologen få klienterne til at følge gode råd eller såkaldte direktiver. De gode råd eller direktiverne skal alle tage afsæt i klienternes egne værdier. Lettest bliver disse råd formidlet, såfremt psykologen er opmærksom på at bruge ord fra klienternes eget dagligdags sprog, især hvis der er tale om etniske klienter eller mennesker, som tilhører andre minoriteter. Fokus lægges på nutiden og fremtiden, selv om stridsøksen i det psykoanalytiske anliggende om fortidens betydning omsider synes at være begravet: I dag, siger Madanes, er hun klar over, hvor vigtigt det kan være via tiltag i nutiden at hjælpe klienter til at ændre opfattelsen af deres fortid, især hvis der har været tale om vold, og hvis spørgsmål om, hvem gjorde hvad mod hvem, fortsat rumsterer i deres sind. Familien anses som den ultimative selvhjælpsgruppe, og i forhold til denne gruppe bliver det for psykologen en ud- 18 Psykolog nyt

2 fotos: nina lemvigh-müller fordring at genoprette de ældres status som dem, der kan opdrage og vejlede de yngre medlemmer ja, i det hele taget at genoprette selvhjælpsfunktionen i den familie, hvor forandring skal finde sted. Hvis der er tale om vold i familien eller parret, bør den voldelige anses som et umodent i betydningen ufærdigt menneske, som via voldelige handlinger tilraner sig en status som betydningsfuld. Også her kan det blive de ældre generationer, der skal sørge for, at den voldelige får en chance til for at vokse helt op. Familier er i øvrigt ikke noget entydigt begreb og bør hverken forstås som en kerne eller som et udvidet flerfamilie-fænomen som i det moderne liv, men snarere som samlet drive eller som energi. I den klassiske Minuchin ske tænkning i familiære subsystemer afskæres nogle subsystemer fra at deltage i de andre subsystemers kommunikation. Madanes udpeger særlige kulturelt betingede familiemønstre, såsom den børnecentrerede familie, hvor forældrene ikke kan forestille sig at gøre noget uden børnene. De formår end ikke at vise deres børn, at de har ret til intimitet i deres eget selskab og har sågar undladt at sætte en nøgle i soveværelsesdøren, hvormed børnene også her har ubegrænset adgang til forældrene. Derudover fokuseres der i sådanne familier alt for meget på pligter og at være organiseret frem for at have det sjovt og dyrke kærligheden, hvilket Madanes åbent problematiserer. I forhold til sådanne problemer kan hun finde på at bruge coaching til at få parret til at engagere sig i hinanden på ny. Ritualer kan også vise sig brugbare. Jo mere alvorlige problemer, jo mere ekstreme ritualer kan parret blive pålagt i strategisk psykoterapi. Befinder parret sig lige på randen af en skilsmisse, kan de opfordres til at tage deres vielsesringe af og først tage dem på igen, når de helhjertet er parate hertil. Det ses også, at visse par begiver sig op ad kirkegulvet igen sammen, når de er nået frem til løsninger på deres problemer. En anden håndgribelig strategi kan være at få parret til at skabe fælles positive erindringer for at højne deres selvfølelse og dermed få dem i kontakt med følelsen af kærlighed igen. Samtidig med at skabe erindringer kan kravet om at betegne fortiden som forældet også bruges. Forældelsesfristen er en vigtig lov i et demokrati og burde også gælde for par, understreger Madanes, da det er undergravende for et parforhold, hvis der hele tiden tværes rundt i gamle fejl og fortrædeligheder. I stil med lovbrud kan der også uddeles bøder i den Madanes ske terapi, således at parterne lærer at tage ansvar for det, der generer eller gør livet uudholdeligt for deres partner. Den mand, der fx altid kommer for sent til en aftale med sin kone, skal betale bestemte rater for omfanget af forsinkelsen og lignende, og der tages naturligvis højde for Psykolog nyt

3 fakta Baggrund Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, DPSP, afholdt seminaret med Cloé Madanes 3. oktober 2008 i København. Der var 150 psykologer på deltagerlisten, og dagens program blev gennemført med hovedgæsten som enetaler samt med forskellige videooptagelser. Cloé Madanes er uddannet fra University of Buenos Aires og har arbejdet mange år i USA. Ud over at have erhvervet sig en doktortitel i Humane Letters ved University of San Francisco har hun forfattet en række bøger inden for det psykoterapeutiske område. forskelle i indtægt, således at bøden kommer til at kunne mærkes. Spørgsmål om penge kan alt i alt betyde enorme problemer i parforhold, af hvilken grund dette særdeles konkrete anliggende bør vies eksplicit opmærksomhed i strategisk intervention. Envejsspejl og action Cloé Madanes arbejder via envejsspejl og står i direkte telefonisk forbindelse med terapeuten i terapilokalet. Selve terapien bliver desuden videooptaget, således at terapeuten kan holdes ansvarlig for dét, der foregår i dette rum. På samme måde er supervisor (her Madanes) også ansvarlig for terapeutens arbejde, og supervisor tjekkes ligeledes af andre supervisorer eller lærere. I en konkret terapisituation med et ægtepar, hvor manden er splittet mellem sin kone og sin egen mor, får manden besked på af terapeuten (på Madanes foranledning), at han skal ringe direkte fra terapilokalet til sin mor for at understrege over for hende, at hans kone er og bliver hans første prioritet, og at hun er en god mor for hans børn. Denne direkte opfordring til action, som føres ud i livet, ender i et forløsende moment i denne terapi, idet konen overværer mandens tilkendegivelse. Problemet løses uafhængigt af eventuelle magtforhold i parret og ligeledes imellem mor og søn, og interventionen baseres alene på logik og positive forventninger, lyder Madanes forklaring. I Vesten handler ægteskab om romantisk kærlighed, men det er langtfra altid, at to parter kan give hinanden det, som de hver især har brug for. Det bliver derfor afgørende i terapi at forstå hinandens behov og at bringe almindelig sund fornuft ind i relationen. Terapeuter bør altid ty til de enkleste løsninger og ikke komplicere forholdene med besværlige tiltag, pointerer Madanes. Populærpsykologi i praksis Elementer fra strategisk psykoterapi kan blive brugt i forebyggende øjemed fx i institutioner som skoler, kirker, foreninger og lignende. Det er uddannelse og intelligens, der er den allermest sikre stopklods for menneskelig dysfunktion og relationelle sammenbrud som fx skilsmisse. Det er desuden vigtigt at få mennesker til at se på deres situation i et andet lys end som ofre. På dette tidspunkt i seminarprogrammet lader Madanes bestsellerforfatteren og den motivationelle taler Tony Robbins tage over ved på video at vise en af hans seancer, som hun kommenterer undervejs. På videoen arbejder Tony Robbins fra podiet på en scene over for en stor forsamling, (flere tusinde kan være til stede på samme tid), hvorfra han udvælger sig et menneske, hvis problemer han forsøger at løse her og nu. Mens der foregår en forvandling i dette menneske for øjnene af hele forsamlingen, formodes det, at mange vil identificere sig med fokuspersonens problemer, således at mange i salen til slut gerne skulle føle sig forandrede. Den bagvedliggende tankegang hos Tony Robbins, som understøttes af det samarbejde, han har med Cloé Madanes, går ud på, at ethvert menneske træffer nogle nøglebeslutninger i løbet af barndommen, som kan gå hen og blive destruktive i løbet af det voksne liv. Jo tidligere sådanne 20 Psykolog nyt

4 nøglebeslutninger træffes, des mere sejlivede synes de at være, samt jo mere presserende omstændigheder der har ligget til grund for nøglebeslutningerne, des mere dominerende bliver disse nøglebeslutninger i pågældendes tilværelse også i forhold til andre. Har et menneske fx på grund af en forælders voldelige adfærd besluttet sig for aldrig at vise svaghed såsom at græde eller bede andre om hjælp, kan en sådan nøglebeslutning i høj grad påvirke forholdet til dette menneskes nærmeste, herunder pågældendes egne børn senere i livet. Børnene har nemlig kun en stålsat rollemodel at orientere sig efter, som sandsynligvis tilmed kan virke kold, uforsonlig og selvtilstrækkelig. I Robbins-Madanes-samarbejdet opereres der med følgende syv trin i det offentlige forandringsarbejde: 1. Klientens begrænsende identitet udfordres af terapeuten (fx udfordrer terapeuten en kvindelig klients lighed med en stærk mand i holdning og adfærd). 2. Klienten hjælpes til at forstå egne nøglebeslutninger og de begrænsende konsekvenser heraf (fx kan den stærke facade oprindeligt handle om at beskytte sig selv i forhold til en voldelig far i barndommen, men klientens stærke og mandhaftige fremtræden kan blive en svaghed i forhold til klientens nærmeste senere i livet). 3. Klienten hjælpes til følelsesmæssigt at forholde sig til konsekvenserne af egne nøglebeslutninger (fx kan det ske, at klienten ikke kan tåle tegn på svaghed hos andre, og at hun fornægter sin egen femininitet, hvilket kan forplumre forholdet til andre kvinder i klientens liv, såsom forholdet til en søster, en svigerdatter m.fl.). 4. Klienten hjælpes til at forpligte sig til at ændre de negative følger af nøglebeslutningerne (fx kan klienten arbejde med at vise sig sårbar over for sin voksne søn, som har været vant til en mandhaftig mor i hele sin barndom, og som i sit eget liv bakser med at fastholde kvinder, som har mere femininitet intakt end moderen). 5. Klienten støttes i at opbygge emotionelle ressourcer ved at reflektere over kommende succes via sine nye handlinger (hensigten hermed er hovedsagelig at forebygge eventuelle skamfølelser i klienten). 6. Der ledes efter strategier, som klienten kan benytte sig af i arbejdet med at genvinde hele sin identitet (fx kan klienten klæde sig mere feminint, lære mere feminine kropsholdninger og som nævnt konfrontere inderkredsen med sin sårbarhed og behov for støtte og hjælp). 7. Endelig skal klienten igangsætte helt specifikke handlinger, men før dette arbejdes der med at visualisere disse handlingers fordele (fx kan de konkrete tiltag under punkt 6 visualiseres og eventuelt afprøves i det små over for hele den Robbins ske forsamling med symbolske beklædningsgenstande, der signalerer femininitet). Faglighed eller provokation? Det er vigtigt altid at være parat til at udfordre ting, der tages for givet især i terapi, hvor menneskers fremtidige trivsel blandt andet kan afhænge af psykologers måde at arbejde på. Cloé Madanes udfordrer på det kraftigste den forskrækkelse over for gode råd om helt konkrete og jordnære handlinger, der generelt kan påstås at præge samtaleterapi: Hvorfor melder psykologen ikke bare helt klart ud af posen, hvad klienten skal gøre for at få det bedre? Måske kan der lirkes lidt på grænsen for, hvor direkte psykologen kan tillade sig at være dette er helt bestemt en række overvejelser værd men ellers handler psykologens til- Psykolog nyt

5 bageholdenhed om respekten for klientens liv samt for vedkommendes egne valg og løsninger. Seminaret indeholdt mange fornuftige humanistiske, systemiske og ja, også sympatiske overvejelser, men der var til gengæld ingen konkrete eksempler på systematisk indhentet empiri, ingen overvejelser om effekt andet end den form for effekt, som var kommet Madanes for øre efterfølgende, eller de her og nu -virkninger, som sås i terapirummet, fx da den trængte ægtemand ringede til sin mor for at erklære sin hengivenhed for sin kone. Madanes berettede selv så godt som intet om egne fejl eller behandlingsmæssige fiaskoer, endsige gjorde sig overvejelser om kvindelig terapeutisk dominans og eventuelle ofre efterfølgende for hendes egne tiltag. Og med Robbins seance nåede vi helt ud i den allerværste form for følelsespornografi: Den stakkels mandhaftige kvinde, som blev påduttet Miss Piggy-agtig udklædning og blev forført af Tony Robbins til at græde i fuld offentlighed, fik i hvert tilfælde mig til at krumme tæer. Når udenlandske bidrag som Madanes præsenteres i Danmark, er det værd at overveje, om tilgangen passer ind i et samfund som det danske? i et land, hvor vi tager afstand fra de ældre i familierne som dem, der ved, og hvor vi ikke gerne lader os hundse rundt med af andre. Og i det hele taget at overveje, hvornår fagligheden ophører og bliver til populærpsykologisk provokation? både uden for, men så sandelig også inden for de uddannede psykologers rækker. Irene Christiansen, cand.psych. 22 Psykolog nyt

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout Susanne van Deurs

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere