Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010"

Transkript

1 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

2 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer og anbefalinger til arbejdet. Vi håber, at det kan give inspiration til jeres kommende samarbejde. Vi vil følge jer undervejs i forløbet, men I er naturligvis også altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål, ønsker og eventuelle problemer. De bedste hilsener og god arbejdslyst! Hanne Riise Dalgaard Jette Kjærulff Kristiansen, Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Teknik og Miljøforvaltningen HR-enheden tlf tlf Om pilotprojekt Mentorordning Etablering af en mentorordning med 14 mentorpar indgår som et pilotprojekt under det strategiske indsatsområde: Læringsrum for ledere. Indsatsområdet er en del af Aalborg Kommunes samlede ledelsesudviklingsstrategi og har som sit overordnede formål at fremme implementering af Det Fælles Ledelsesgrundlag. Mentorparrene er tværorganisatorisk sammensat. Der foretages midtvejsstatus, og projektet evalueres december Mentorskab Det er kort fortalt at hjælpe et andet menneske til større erfaring og indsigt personligt og fagligt. Mentorskab kan få det store potentiale frem, som eksisterer i forholdet mellem mennesker. Det eksisterer netop imellem, og det er derfor, at respekt, tillid og samtale, at lytte til og udtrykke sig overfor andre mennesker er så vigtige bestanddele af mentorskabet. Mentorrelationen er et gensidigt forhold, som begge parter skal have udbytte af. Både mentor og den person, der modtager mentoring (mentee), må gå ind i forholdet med en positiv indstilling og tillid til, at relationen bliver gensidig udbytterig. Mentee Mentee er en person i dette projekt en leder, der gerne vil samarbejde med en mere erfaren leder, der kan videregive sin viden og erfaring samt udfordre og inspirere den pågældende til personlig og faglig vækst. Mentee skal have et ønske om at lære mere om sig selv, sin lederrolle, den ledelsesmæssige kontekst og håndtering af de udfordringer, vedkommende står i som mindre erfaren leder. Den, der søger mentoring, bærer det primære ansvar for at lære og få det ud af relationen, der er målet. Mentor Mentor er bærer af den kultur og de værdier, som organisationen ønsker fremmet. Mentoren er en rollemodel, en, man kan lære af, og en, som er interesseret i at give sin viden og sine tanker videre til andre som inspiration til personlig og faglig udvikling. I mentorrelationen har samtalen fokus på, at mentee skal lære. Mentor kan bruge erfaringer og indsigter fra sit eget liv til at tydeliggøre læringspunkter for mentee. Mentor kan være med til at sætte et spejl op for et andet menneske, så det kommer til en dybere forståelse af sig selv, og kan medvirke til, at mentees selvopfattelse bevidstgøres og åbnes for forandring. Mentorens opfattelse af den anden spiller ingen rolle, for en mentor har ideelt set sat sig ud over det.

3 Mentoren skal være i stand til at rumme mentee at rette opmærksomheden mod vedkommende. Mentor skal altid fokusere på mentees udfoldelsespotentiale og udviklingsmuligheder. En mentorrelation er en særlig form for dialog, en samtale, som er præget af hjælpsomhed, og som producerer læring i modsætning til kommunikationsformer, Mentees forventninger og forpligtigelser Mentees forventninger: Bliver lyttet til Bliver udfordret Møder tillid Kan frit tale om alle emner Møder fortrolighed Lærer af praksiseksempler Lærer af sine fejl Bliver opmærksom på egne reaktioner Bliver vejledt Bliver støttet og opmuntret Får større selvtillid Får støtte til sin karriereudvikling som kan være domineret af ønsket om at overtale, at informere, at konfrontere eller at udspørge. Samtalen i en mentorrelation skal være præget af ligeværdighed og udsyn, selv om samtalen foregå mellem to personer, der har forskellige erfaringer, holdninger, uddannelser og er forskellige, hvad modenhed og alder angår. Mentees forpligtelser Være engageret i processen Afsætte tid til mentorforløbene og læringsforløb undervejs Se læring som en kontinuerlig proces Lytte Lægge tanker og udfordringer åbent frem Lade sig udfordre Give feedback til mentor om, hvad der virker, og hvad er ikke virker Udfærdigelse af kontrakt, dagsorden, løbende evaluering Mentors forventninger og forpligtigelser Mentor kan forvente at: Blive bedre til at kommunikere Blive bedre til at møde udfordringer Blive bedre til at hjælpe andre Opleve glæde ved at hjælpe andre Få større indsigt i egen ledelsesadfærd Blive bredere orienteret om organisationen Få nye perspektiver på sig selv og organisationen Blive stimuleret med nye ideer fra mentee Få større indsigt i andre mennesker Udvikle sine lederevner Mentoring er for mig at undersøge ledelse og dermed undersøge sig selv. Leder er ikke noget, man er, men noget, man gør. Når jeg er mentor, træner jeg mig i at være en god chef (sagt af hjerneforsker Kjeld Fredens) Mentors forpligtigelser Være lyttende Holde sig selv i baggrunden Være god til at tale med mennesker Have stor indsigt i egen adfærd Have indfølingsevne Være erfaren i ledelse Have evne til at skabe relationer Være interesseret i at lære Afsætte tid til mentormøder og refleksioner

4 Kontrakten Forudsætningen for et vellykket mentorforhold er, at parterne kender hinandens forventninger og bliver enige om den form for samarbejde, der passer begge. Ved starten af forløbet anbefales at udarbejde en kontrakt eller et arbejdsgrundlag, som kommer til at sætte retning for og form på forløbet. Kontrakten skal indeholde mål og vilkår for relationen. Mål med mentorforholdet Beskriv hvilke mål mentee har med mentorrelationen. Hvornår ved mentee, at målet er nået? Hvad har mentee brug for hjælp til? Vilkår for mentorforholdet Mødehyppighed Spilleregler for evt. ændringer/aflysninger Opgavefordeling m.h.t. dagsorden mm Evaluering Læring I mentorforløbet er det vigtigt at fastholde den læring, der sker undervejs. Her er forslag til spørgsmål, som kan være en hjælp til dette. Besvares af mentee Ved mødets start eller inden mødet: Hvad kan jeg særligt huske fra sidste møde? Hvordan har jeg arbejdet med målet fra sidste samtale? Hvad er gået godt hvilke udfordringer har jeg haft? Ved mødets afslutning (Dialog mellem mentor og mentee) Hvad har været nyttigt i denne samtale? Hvad kunne jeg tænke mig, at mentor gør mere af? Hvad vil jeg arbejde med næste gang? Besvares af mentor Ved mødets start eller inden mødet: Hvad kan jeg særligt huske fra sidste møde? Ved mødets afslutning (Vend det med dig selv eller evt. med mentee eller med egen mentor) Hvor har jeg især mærket interesse og energi hos mig selv? Hvilke læringspunkter er blevet tydelige for mig? Hvad er jeg blevet klogere på om mig selv på dette møde? Det kan anbefales at bruge en logbog til at fastholde refleksioner.

5 Det gode mentormøde Starter allerede inden mødet, ved at mentee forbereder sig. En dagsorden kan se således ud: Hvad er sket siden sidst? Fælles aftale om mødets formål Udforskning af emnerne ud fra mentees perspektiv Opstilling af handlemuligheder Opsummering Nyt møde Det er den, der arbejder, der lærer noget Udgangspunktet for samtalerne er, at mentor sætter sig selv i baggrunden. Det betyder, at mentor skal kunne lytte og stille åbnende spørgsmål frem for at ville løse mentees problemer. Mentor bør aldrig instruere. Hvis mentee ønsker rådgivning, så kan det være en god idé af og til, men mentor opfordres først til at forsøge med sparring, vejledning og coaching, så mentee længst muligt forholder sig åbent til temaet, får tid til refleksion og undersøger mange forskellige handlemuligheder. De fire Læringssprog Rådgivning Vejledning Coaching Instruktion Mentor siger typisk: Hvilke muligheder ser du? Hvordan tror du..? Hvad ville det betyde at..? Mentor siger typisk. Der er muligheder der og der eller i det tilfælde skulle du måske prøve at.. Mentor siger typisk: Hvis jeg var dig, ville jeg.. Mentor siger typisk: Du skal først gøre sådan, så sådan og så.. Mentor har ingen styring og intet ansvar for handling Mentor har meget lille styring og næsten intet ansvar for handling Mentor har meget styring og stort ansvar for handling Mentor har maksimal styring og beholder hele ansvaret for handlingen. Både hvis det går godt, og hvis det går skidt Mentee har maksimal styring og alt ansvar for handling Mentee har stort ansvar for handling Mentee har lille ejerskab til handling Mentee har intet ejerskab til handling

6 Mødets varighed og hyppighed Møderne har sædvanligvis en længde på 1-2 timer. Mentor og mentee må i samarbejde finde den rigtige længde på møderne. Det samme gælder, hvor tit og hvordan møderne skal holdes. I starten vil der altid være lidt kortere tid mellem møderne. Man skal lære hinanden at kende, og der er som regel nogle akutte udviklingsbehov hos mentee. Efter nogle få måneder bliver mødefrekvensen for eksempel hver 5-6 uge. Tovholder Tovholderen er forbindelsesleddet mellem mentorparret og organisationen. Tovholder er ansvarlig for at etablere rammer og vilkår for, at formålet med mentorordningen kan opfyldes. Tovholder skal have indsigt i, om mentorforløbene kører efter hensigten. Dette kan ske ved midtvejsstatus eller mindre opfølgningstiltag undervejs i forløbet. Tovholderen skal balancere sin indsats mellem på den ene side at søge viden om mentorrelationen og på den anden side at lade parret få fred og ro til at arbejde med hinanden. Skulle der opstå problemer i de enkelte forløb, står tovholderen naturligvis til rådighed. Tovholderen kan også tage initiativ til afholdelse af fælles faglige inspirationsmøder for mentorerne undervejs i forløbet. Tovholderen er ansvarlig for gennemførelse af slutevalueringen. Tavshedspligt Under hele forløbet har både mentor og mentee tavshedspligt. Tavshedspligten fortsætter også ud over mentorforløbenes ophør, selv om det kan være fristende både for en mentor og en mentee at omtale den anden og de emner, der er arbejdet med. Mentees nærmeste chef er ikke direkte involveret i mentorrelationen, men der er særlige forhold mellem mentee, mentor og den nærmeste chef, som man skal være opmærksom på. Mentor kan aldrig henvende sig til mentees chef for at skubbe lidt til en udvikling eller for at tale om mentees muligheder og begrænsninger. Tilsvarende kan mentees chef aldrig spørge mentor om, hvordan hun/han mener, det går for mentee. Evaluering og afslutning Den løbende evaluering eller midtvejsevalueringen har til formål at evaluere, om mentorordningen fungerer efter hensigten, og om der evt. er behov for ændringer. Pilotprojektet slutevalueres ultimo Formålet med denne evaluering er at finde ud af, hvordan mentorforløbene har fungeret, og hvad vi kan lære af disse. Et andet formål kan være at dokumentere, at mentorordningen er indsatsen værd og måske skal overgå til en mere permanent ordning. Men evalueringer kan have flere sidegevinster. Der kan tilføres ny energi til mentorforløbet ved at stille spørgsmål, og mentee og mentor får mulighed for at give hinanden feedback med baggrund i spørgsmål fra tovholder. Afslutning på pilotprojektet betyder nødvendigvis ikke, at det enkelte mentorforløb afsluttes. Det er op til det enkelte mentorpar at beslutte, hvornår målet for samarbejdet er nået, og forløbet afsluttes. Kilder: Birgit Signora Toft og Steen Hildebrandt: Mentor, Børsens Forlag Lisa Ott og Birgit Signora Toft: Mentorskabets muligheder, Børsens Forlag

7 Aalborg Kommunes Tværgående HR-Enhed Boulevarden 13 Tlf Aalborg

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere