Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012"

Transkript

1 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, Strandvejen 44,2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk

2 Fonden Københavns Madhus Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 Indhold Afsnitsnr. Indledning 1-2 Konklusion på den udførte revision 3-4 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 5-28 Andre ydelser Lovpligtige oplysninger Afslutning 35 Indledning 1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsrapport for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten udviser et resultat af fondens aktiviteter på DKK og en egenkapital på DKK Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 22. marts 2010, siderne 11-16, afsnit Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper. Konklusion på den udførte revision 3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsrapporten. 4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 5 Om den afsluttende revision af årsrapporten skal vi redegøre for følgende væsentlige poster og forhold. Ledelsesberetningen 6 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet. pwc 3i

3 Fu Idmag tsforho Id 7 Det er konstateret, at Anne-Birgitte Agger og John Payson Kennedy har alenefuldmagt til en af fondens erhvervskonti med tilknyttet dankort i Danske Bank. Som følge herafer der forhøjet risiko for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede. 8 Det er overfor for os oplyst, at der er oprettet en procedure, som minimer risikoen. Kontoen er efter interne procedurer begrænset til at indeholde maksimalt DKK , og alle bevægelser kontrolleres af fondens bogholder. Endvidere kræver overførsler til kontoen 2 godkendelser i forening. Reetableringsforpligtelse 9 I henhold til lejekontrakt med Københavns Kommune eksisterer der en reetableringsforpligtelse i forbindelse med fraflytning af lejemålet. Det er oplyst, at de forventede omkostninger til reetablering udgør maksimalt TDKK årsrapporten for 2012 er der hensat TDKK 35 til denne forpligtelse. Forpligtelsen afsættes og indregnes henover den forventede lejeperiode. Specifikationer 10 Vores revision har ikke omfattet stillingtagen til fordeling af omkostninger på projekter. Skatteforhold 11 Fonden er stiftet som en ikke erhvervsmæssig fond i henhold til 1, stk. 2, nr. 7 i Lov om fonde og visse foreninger. Fonden er i henhold til Selskabsskatteloven 1, stk. 1, nr. 6 alene skattepligtig af indtægter vedrørende erhvervsmæssig aktivitet. 12 Fonden har siden sin etablering i 2007 udvidet sine aktiviteter og fonden blev momsregistreret pr. 1. januar Fonden forventes omdannet til en erhvervsdrivende fond med virkning for regnskabsåret 2013, hvorved fonden er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningsloven. 13 Det er besluttet på baggrund af den forventede omdannelse, at der indsendes selvangivelse for regnskabsåret 2012 i henhold til fondsbeskatningsloven. Udkast til opgørelse af den skattepligtige indkomst for 2012 underviser et underskud på TDKK 423. Moms- og afgiftsmæssige forhold 14 Fonden er med virkning pr. 1. januar 2012 blevet momsregistret. Fonden har såvel momspligtige som ej momspligtige aktiviteter, og de moms- og afgiftsmæssige forhold for fonden er således komplekse. 15 Vi har ifølge aftale med ledelsen foretaget en gennemgang af fondens behandling og opgørelse af moms for regnskabsåret Vi har derudover udarbejdet en momssandsynliggørelse af 32

4 de indberettede beløb til SKAT, som kan verificeres til finansbogføringen. Vi skal henvise til vores notat af 20. februar Vi er i forbindelse med vores arbejde kommet med forslag til ændringer vedrørende den momsmæssige behandling af enkelte salgsfakturaer, aconto notaer, kantinemomsopgørelse og eventuelle potentielle fradragsmuligheder. Det er oplyst over for os, de foreslåede anbefalinger vil blive iværksat og korrektionerne er indarbejdet i årsrapporten for Det er vores overordnede vurdering, at den momsmæssige behandling for regnskabsåret 2012 i Fonden har fungeret tilfredsstillende. Vederlag til direktionen 18 Vi har som et led i revisionen undersøgt, at de udbetalte vederlag, pensionsindbetalinger samt friordninger for bil og telefon er i overensstemmelse med indgåede kontrakter. Forsikringsforhold 19 Fonden forsikres via Koncernservice i Københavns kommune samt Tryg forsikring. Fonden forsikres via Tryg Forsikring for forhold omfattet af arbejdsskadeforsikring. Anden forsikring omfattes af forsikring i Koncernservice i Københavns Kommune. Forsikring via Koncernservice forhandles af Københavns Kommune, mens forsikringsforhold via Tryg Forsikring gennemgås og drøftes løbende mellem ledelsen og en forsikringsmægler. 20 Vi har fået forelagt forsikringsoversigter, som vi har gennemgået med henblik på at identificere eventuelle væsentlige, udækkede risici, som burde omtales i årsrapporten. 21 Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere revisionsprotokolbemærkninger. Offentliggørelse af årsregnskabet på Internettet 22 Vi er bekendt med, at fonden offentliggør årsregnskabet på hjemmesiden. Vi skal i den anledning redegøre for ansvarsforhold i tilknytning hertil. 23 Det er ledelsens ansvar, at offentliggørelsen sker i henhold til gældende lovkrav og best practice på området, herunder at: gengivelsen af årsregnskabet og revisionspåtegningen er fuldstændig og i en form og affattelse, som svarer til den reviderede årsrapport, og alternativt, at det ved gengivelse af årsregnskabet i uddrag, klart og tydeligt fremgår, at der er tale om et uddrag, og at det angives, hvor det fuldstændige og reviderede årsregnskab kan rekvireres. Gengives revisionspåtegningen ikke i disse tilfælde, skal eventuelle forbehold og/eller supplerende oplysninger angives. pwc 33

5 Beregnet hensættelse til feriepenge 24 Fonden har tidligere opgjort sin forpligtelse til feriepengehensættelse efter den summariske metode, som 12,5 % af årets ferieberettigede gage. 25 Fonden har i indeværende år anvendt den konkrete opgørelsesmetode til opgørelse af feriepengehensættelsen, som pr. 31. december udgør TDKK Der er i den forbindelse hensat til restferie fra tidligere ferie år og skyldige feriefridage. Forholdet har medført, at feriepengeforpligtelsen skønsmæssigt er blevet TDKK 450 større. Omdannelse til erhvervsdrivende fond og budget Fonden forventes omdannet til en erhvervsdrivende fond i En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på mindst TDKK 300. Vi er blevet forelagt fondens budget for 2013, som udviser et overskud på TDKK 376. Det foreløbige budget for 2013 er godkendt af bestyrelsen den 12. december Fondens egenkapital pr. 31. december 2012 udgør TDKK 207. Vi skal anbefale bestyrelsen, at fondens økonomiske forhold og stilling følges nøje især under hensyntagen til 9 i lov om erhvervsdrivende fonde vedrørende krav til en grundkapital på mindst TDKK Fondens advokat har oplyst, at der er fortilfælde hvor der er givet tid til at rejse grundkapitalen. Andre ydelser 29 Efter aftale med fondens ledelse har vi assisteret med følgende: assistance med opstilling af årsrapporten for 2012 udarbejdelse af momsnotat revision af regnskab vedrørende projektet "Mere end bare børnemad - et formidlingskoncept i børnehøjde" 30 Vi har derudover udarbejdet notat vedrørende fondens skattemæssige og afgiftsmæssige status gældende til og med regnskabsåret Lovpligtige oplysninger Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer 31 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af direktionen og økonomichefen. Vi har endvidere indhentet engagementsoversigter fra banker mv. 32 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 12. december 2012 er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelpwc 34

6 se, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet og ledelsesberetningen. 33 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet og ledelsesberetningen. Lovpligtige fortegnelser m.m. 34 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Afslutning 35 I henhold til revisorloven skal vi oplyse: at at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. København, den 18. marts 2013 PrieewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kent Hedegaard statsautoriseret revisor Jens Olsson statsautoriseret revisor pwc 35

7 Siderne er behandlet på bestyrelsesmødet den 18. marts 2013 Bestyrelse Rasmus Kjeldahl Else Sommer Jens Kondrup Berit Sander Helle Brønnum Carlsen Claus Juhl Ida Husby Lars Nielsen Jens Elmelund Katja Kayser Direktion Anne-Birgitte Agger pwc 36

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 pwc Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Reuisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Milnersvej 43, 3400 Hillerod T: 4825 3500,

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere