Indeklimaklassificering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklimaklassificering"

Transkript

1 Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / af 14

2 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje Taastrup Matrikelnr. 13ar Opførelsesår 1974 Evt. renoveringsår BBRnr Bygningens anvendelse Daginstitution Antal bygninger/blokke 1 Antal etager 1 Samlet antal m²etageareal 440 Kælder (ja/nej) samt areal Nej Konstruktionstype Letbeton De væsentligste anvendte materialer Letbeton og lette ydervægge Indeklimakonsulenten Rapportnr. Xxx Navn Lasse Michaelsen Firmanavn BK Consult Adresse Herlufsholmvej 37 Postnr. og by 2720 Vanløse Telefon Mobil - Hjemmeside Evt. teamdeltagere ved klassificeringen Henriette Menå (BK Consult) Dato for besigtigelse: 19. september 2011 Tak til Dan Hoffmeyer (Delta) Lis Winther Funch (Teknologisk Institut) Geo Clausen (DTU) 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse 0 Introduktion Beskrivelse af bygningen Beskrivelse af lokaler Ventilationsrate Opsummering CO Opsummering Termiske forhold Opsummering Brugertilfredshedsundersøgelse Radon Opsummering Formaldehyd Opsummering Partikelforureningen i indeluften Opsummering Fugt/skimmelsvamp Lysforhold Opsummering Akustiske forhold Opsummering Sammenfatning af 14

4 0 Introduktion Indeklimaet i bygninger har stor betydning for de mennesker, der opholder sig der. Indeklimaet har bl.a. indflydelse på menneskers helbred, koncentrations- og ydeevne samt trivsel. For at kunne vurdere indeklimaet i en bygning er der opstillet i alt 9 parametre, som skal undersøges og analyseres, hvilket resulterer i en klassificering af bygningens indeklima. De 9 parametre vurderes hver især på en skala med følgende niveauer: A ++, A +, A, B og C, hvor A svarer til, at parameteren overholder kravene i det gældende bygningsreglement, således at A ++ og A + er bedre end de gældende krav, og B og C er ringere end de gældende krav, jf. DS 3033 Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer. Rapporten er opbygget således, at bygningens egenskaber gennemgås, herunder de respektive lokaler, hvori der er foretaget målinger. Derefter foretages der en gennemgang af de 9 indeklimaparametre. 1 Beskrivelse af bygningen Daginstitutionen er bygget i 1974 og har i gennemgået en større energirenovering i forbindelse med Høje Taastrup kommunes energiprojekt for 27 daginstitutioner frem til 2014, hvad angår klimaskærmen og mekanisk ventilation. 1.1 Beskrivelse af lokaler Lokalerne i daginstitutionen er forholdsvis ens i opbygning, hvad angår legestuerne. Der er foretaget målinger i Rum 26 og rum 29. Dog er hele bygningen gennemgået og vurderet for de faktorer, der omhandler visuel besigtigelse. Etage: Stueetage Stueetage Vinduesorientering Syd Syd og øst Beskrivelse af overflader Gulv Linoleum Linoleum Loft Nedhængte lofter Nedhængte lofter Vægge Lokalets dimensioner Ydervægge i lette partier, primært vinduespartier. 3 stk. indervægge Bredde 6,0 m 5,0 Dybde 6,7 m 9,5 Højde 2,5 m 2,5 Areal 40 m² 47,5 Volumen 100 m³ 119 m³ Ventilationstype Mekanisk indblæsning/udsugning Do. Ydervægge i lette partier og letbeton. 4 stk. lette indervægge 4 af 14

5 2 Ventilationsrate Mennesker, bygningsdele og møbler er alle med til at forurene indeluften, hvorfor det er nødvendigt at have ventilation. Denne kan enten være naturlig, via oplukkelige døre og vinduer samt utætheder i facaden, eller mekanisk, ved hjælp af en ventilator eller et ventilationsanlæg. Der er mekanisk indblæsning/udsugning gennem hele den undersøgte ejendom. Ventilationsraten er målt i rum 26, idet det ses som respektivt for opholdsrum: Ventilationsrate, l/(s*m²) Lokale 3 2,44 A ++ Ventilationsraten er temmelig høj, og giver derved den bedste klassificering på dette område. Lokalet samt hele ejendommen er ventileret ved mekanisk ventilationsaggregat, der er placeret i teknikrum/depot. Anlægget er af fabrikatet Exhausto, type VEX 200, der er indstillet til at køre ved maks. belastning i tidsrummet 06:30-17:00. Maks. belastning er m³/h, der svarer til et luftskifte på 2,10 for hele bygningen. Anlægget kan indstilles efter behov i tidsintervaller. Der er i lokalet monteret udsugningshætter samt indblæsningsarmaturer. Derudover er der i døren mod gangen friskluftsventil. Dette betyder, at lokalet er ventileret både internt og fra tilstødende lokaler. 2.1 Opsummering Ventilationsraten er målt konkret og ikke i et værst tænkeligt scenarie. Ventilationsraten er meget høj set i sammenligning med normalen. Det er i spørgeskemaerne angivet fra personalet, at der næsten hele tiden opleves ubehagelig træk, hvilket stemmer godt overens med det målte. Måden, hvorpå man kan forbedre ventilationsraten (mindre ventilation), er ved at indregulere anlægget, således at anlægget kører med varierende drifttider og ydelse efter behov, ligeledes ved evt. at opsætte CO2 føler. Derudover anbefales det at have vinduer og yderdøre lukkede selv på varme dage. 3 CO2 Mennesker afgiver mange forskellige stoffer, der forurener indeluften. CO 2 er en af disse, der hovedsageligt afgives, når personer ånder ud. CO 2 -koncentrationen i et lokale er et udtryk for, hvor godt et lokale er ventileret i forhold til, hvor mange personer der er i lokalet. CO 2 -koncentrationen angives her i parts per million (ppm), hvilket svarer til antallet af CO 2 -molekyler blandt en million molekyler i luften. I denne klassificering beregnes CO 2 -koncentrationen i lokalerne efter den målte ventilationsrate samt antallet af personer i det pågældende lokale og lokalets størrelse. CO 2 -koncentration, ppm Lokale A ++ 5 af 14

6 Antallet af personer er i hele institutionen oplyst til 44 børn og 13 pædagoger. Der er regnet med, at der er 3 voksne samt 11 børn på en stue samtidig. Arbejdstilsynet anbefaler, at CO 2 -koncentationen i kontorer ikke overstiger ppm, da det er påvist, at personer bliver trætte og ukoncentrerede ved høje CO 2 - koncentrationer. 3.1 Opsummering CO 2 -koncentrationen er ud fra en for høj ventilationsrate (jf. spørgeskemaer for træk). 4 Termiske forhold Temperaturen i et lokale har stor betydning for, om en person føler sig veltilpas. Det er ikke blot lufttemperaturen, der har betydning, men også lokalets overfladetemperaturer (f.eks. temperaturen af ydervægge og vinduer), samt hvorvidt der er træk eller ej. Lufttemperaturen kan godt være acceptabel, men kuldenedfald fra et koldt vindue eller stråling fra en varm radiator kan have negativ indflydelse på en persons trivsel. Brugerens egen indflydelse på temperaturen er vigtig, når det drejer sig om, hvor veltilpas en person føler sig, hvorfor muligheden for individuel termostatstyring af radiatorer og mulighed for åbning af vinduer har indflydelse. Alle lokaler har tætte vinduesrammer, samt vinduer med trelagsglas. Der er ikke luftvarme uden varmegivere. Der er solafskærmning udvendig på facade mod syd og vest (fast halvtag over terrasse) samt rullegardiner på alle vinduer. Der er ligeledes gardiner i resterende lokaler. I brystninger er der placeret radiatorer med individuel temperaturstyring. De ovennævnte parametre vil give en samlet klassificering på A Opsummering Standarden foreskriver ikke klassificeringen efter, hvor solafskærmningen er placeret (udvendig eller indvendig), men kun efter deres orientering. Der er udvendig solafskærmning mod syd og vest, der ikke er justerbar. 4.2 Brugertilfredshedsundersøgelse Det er meget individuelt, hvornår en person føler sig veltilpas, hvorfor det termiske indeklima ikke kun kan kortlægges ud fra målinger. Der er derfor foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse, således at brugernes faktiske mening om det termiske indeklima tages i betragtning. Brugertilfredshedsundersøgelsen omfatter spørgsmål vedr. temperatur og luftkvalitet, og resultatet af undersøgelsen ses nedenfor. Der var i alt 15 besvarelser. 6 af 14

7 Ventilationsrate Termiske forhold Samlet klassificering A A A Det generelle billede af brugernes vurdering er, at temperaturen og luftkvaliteten i bygningen generelt er godt. Der er dog flere, der mener, at der til tider er problemer med temperaturen i bygningen, og at problemet er, at der opleves træk og lugtproblemer. Den overordnede vurdering af indelukkethed er også lidt ringere end de andre vurderinger i undersøgelsen. Idet alle mennesker er forskellige og har hver sin mening, er det ikke muligt at gøre alle tilfredse. Netop derfor er muligheden for en indregulering af ventilationsanlægget nødvendig. Det er også nødvendigt at omfangsbestemme problemer med lugt. 5 Radon Radon er en ædelgas, der dannes af grundstoffet radium, som findes overalt i jorden. Når radon henfalder dannes der radioaktive isotoper af tungmetaller, der kan sætte sig i lungerne, og herved øger risikoen for lungekræft. Radon angives i enheden Bq/m³, som angiver antallet af radonatomer, der hvert sekund udsender radioaktiv stråling inden for 1 kubikmeter. Radonkoncentrationen varierer med årstiden. Da målingerne er foretaget i perioden december-marts, korrigeres målingen med en faktor 0,8, jf. standarden DS Mængden af radon, der er i bygningen måles i stueetagen, da det er på denne etage, at radonkoncentrationen vil være højest. Målingerne foretages i lokale 1 og 2. I begge lokaler er foretaget en måling over 2 måneder, som standarden DS 3033 foreskriver, og ydermere er der i lokale 1 foretaget en måling over 10 dage. Målingen over 10 dage er foretaget, for at få en indikation af radonindholdet. Radon, Bq/m³ Korrigeret radon, Bq/m³ Lederkontor A ++ Rum A ++ Hvis man skal mindske radonstrålingen anbefales det at sikre en god ventilation. Det er også muligt at tætne bygningen mod jorden, således radon ikke kan trænge op i bygningen. 5.1 Opsummering Måleresultatet kan afvige med +/- 20 Bq/m3, men normalt opleves der ikke så stor usikkerhed i praksis. Typisk varierer resultat med ca. 3-10% ved lave radonværdier. I Danmark var den tidligere max. værdi, fastsat af sundhedsstyrelsen til 200 Bq/m³ for nye byggerier. Styrelsen har netop sænket denne til 100 Bq/m³ pga. undersøgelser fra WHO. Den gennemsnitlige radon-værdi i danske husstande ligger på 59 Bq/m³. 7 af 14

8 6 Formaldehyd Formaldehyd er et stof, der er et uønsket nedbrydningsprodukt fra lim og lak, og som frigives fra fx maling og møbler. Formaldehyd kan forårsage allergi og irritation af øjne og slimhinder. Formaldehyd angives i mg/m³. Der er i bygningsreglementet ikke sat grænser for indeluftens indhold af formaldehyd, hvorfor der her tages udgangspunkt i WHO s vejledende grænseværdi. Formaldehyd, mg/m³ Lokale 3 0,02 A++ Måden, hvorpå man mindsker formaldehyd i bygninger, er ved at benytte CE-mærkede byggevarer samt at sikre god ventilation. 6.1 Opsummering I klassificeringen er det ikke muligt at opnå klasse A og A +, da grænseværdierne er de samme som for A Partikelforureningen i indeluften Partikelforureningen i indeluften afhænger dels af partikelforureningen i udeluften (trafikforurening) samt indendørs kilder til partikelforurening, herunder røg fra brændeovne, stearinlys og tobak. Partikelforurening formodes at give direkte og indirekte anledning til mere end dødsfald om året. Der er i bygningsreglementet ikke sat grænser for partikelkoncentrationen. I klassificeringen indgår blot partikelforureningen i udeluften. Såfremt der er en vej med mere end biler pr. døgn inden for 100 m af bygningen, klassificeres den ud fra, hvorvidt der er monteret filtre på indblæsningsluften. en for partikelforurening indeholder kun A ++, A + og A. Det vurderes ikke, at nærværende ejendom ligger tæt på en trafikeret vej med mere end biler pr. døgn. Filtre på indblæsningsluften Bygningen Ja A Opsummering I klassificeringen er det ikke muligt at opnå klasse B og C, da grænseværdierne er de samme som for A. 8 af 14

9 8 Fugt/skimmelsvamp Når personer eksponeres for fugt og skimmelsvamp, kan det have helbredsmæssige konsekvenser. en bygger på en visuel inspektion, og mærket gives efter, hvor stort et område der forekommer fugt- og skimmelpletter på. Derudover foretages en fugtmåling, hvor der er træ i konstruktionen. I nærværende bygning er der ingen trækonstruktioner, og der er desuden ikke nogen områder med hverken fugt eller skimmelsvamp. Område med fugt/skimmelsvamp Bygningen Nej A++ En måde, hvorpå man holder forekomsten af fugt og skimmelsvamp nede, er ved at have tilstrækkelig ventilation i vådrum og andre steder, hvor der er belæg for høje luftfugtigheder. 9 Lysforhold Dagslysforhold og udsyn til omverdenen har indflydelse på personers trivsel, lige såvel som muligheden for individuelt at styre belysningsniveauet er vigtig. I klassificeringen indgår forskellige parametre vedr. lysforhold, og disse ses nedenfor. Bygningen Dagslysadgang >2 A Regulerbar solafskærmning mod syd, øst og vest Ja A Kunstig belysning, flimmer Ja B Individuel justering af kunstlys Ja A++ Samlet vurdering Mod syd og vest er der monteret udvendig solafskærmning (i form af overdækket terrasse), der ikke kan justeres. Derudover er der indvendig solafskærmning i form af gardiner eller persienner i hele bygningen. A 9.1 Opsummering Standarden foreskriver ikke en klassificering vedr. fast udhæng, der tit ses på overdækkede terrasser, specielt ved enfamiliehuse. Dagslysfaktoren er målt på det værst tænkelige sted i rum 26, men for læsekrog og ikke for arbejdslæsepladser for personalet. Der er i læsekrogen belysning i separat kreds. For køkken blev der på arbejdsplads målt 200 lux med kunstig belysning på bordplade. Såfremt der er en medarbejder, der forbereder mad til børnene, er dette lysforhold ikke optimalt. Det skal her bemærkes, at det er bygningens indeklima, der klassificeres, og ikke bygningens brug. Selvom brugen altså ikke har indflydelse på klassificeringen, skal 9 af 14

10 det understreges, at brugen selvfølgelig har stor indflydelse på den enkelte medarbejders trivsel. 10 Akustiske forhold Efterklangstid er en god indikator for et lokales akustiske egenskaber. Disse afhænger af lokalets dimensioner, og hvilke materialer der er brugt på vægge, loft og gulv samt lokalets interiør. Jo mere lydabsorberende materiale, der er benyttet, jo lavere er efterklangstiden. Efterklangstiden siger kun noget om, hvor godt lyden dæmpes i et lokale, og beskriver derfor ikke taleforståeligheden, som også kan være vigtig. Ifølge metoden vedr. børneinstitutioner: Efterklangstid [s] Rum 26 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 A - A ++ Rum 29 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 A - A ++ Vægtet 0,3 A - A Opsummering Jf. mail fra Dan Hoffmeyer Ved sammenligning med DS 3033 klassegrænsen (0,4 s) gælder denne i princippet for hver enkelt 1/1 oktavværdi. I relation til det tilsvarende krav i BR10 henvises dog til SBi-anvisning 218, hvoraf det fremgår, at værdien ved 125 Hz tillægges 20 %, dvs. ændres til 0,48 s eller afrundet 0,5 s. Herudover fremgår det af SBianvisning 218, at der ved bedømmelsen af kontrolmålinger accepteres en overskridelse i de enkelte 1/1 oktavbånd på 20 %, i praksis dog i højst 2 oktavbånd, jf. EBST spørgsmål og svar til BR10. I pilottest af storrumskontor blev der midlet over oktaverne. 10 af 14

11 11 Sammenfatning Generelt er indeklimaet i nærværende daginstitution godt, set ud fra resultatet af analyserne af de forskellige parametre. Der er dog nogle enkelte parametre i spørgeskemaerne, der gør sig gældende for at beskrive indeklimaet som knap så godt. Såfremt dette udbedres efter anbefalingerne, vil klassificeringen stemme godt overens med de aktuelle forhold i bygningen. Konklusion Ventilationsrate A ++ Termiske forhold A ++ Radon A ++ Formaldehyd A ++ Partikler A + Fugt/skimmelsvampe A ++ Lysforhold A Akustik A ++ Samlet klassificering A ++ For at nærværende bygning kan få et bedre indeklimamærke, er det essentielt at ventilationsraten i bygningen nedsættes. Dette vil medføre mindre gener i forhold til træk. De problemer, der er nævnt i spørgeskemaundersøgelsen vedr. lugtproblemer fra et enkelt rum, menes at stamme fra indelukkethed i det enkelte rum. Det anbefales at øge ventilation i dette rum ved åbning af vindue i brugstiden. 11 af 14

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Eksamensprojekt udført af: Marianne Hornuff Helle Rasmussen Maj 2003 Vejledere: Svend

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Speciale kursus i Artek, efterår 2009. Energirenovering af et grønlandsk hus. Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova

Speciale kursus i Artek, efterår 2009. Energirenovering af et grønlandsk hus. Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova Speciale kursus i Artek, efterår 2009 Energirenovering af et grønlandsk hus Vejledere: Professor Arne Villumsen Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova Skrevet af: Nick Nielsen, S053058 Reza Rad, S959473 Dato:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere