KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning 2002-2009"

Transkript

1 KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION Beretning

2 INDHOLD FORORD... 3 BERETNING FOR Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare... 6 Forbedringsforslag...26 Færdigt byfornyede ejendomme...27 BERETNING FOR Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare...29 Forslag til ombygning Færdigt byfornyede ejendomme REGISTER SIGNATURFORKLARING Forsiden: Gammel Kalkbrænderi Vej 17 / Silkeborggade 5-7 WC etableret efter påbud af Boligkommissionen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2

3 FORORD Det skal være trygt og sikkert at bo i København. Ingen skal blive syge af at opholde sig i deres bolig. Og utidssvarende boliger skal bringes i ordentlig stand. Der skal ikke være boliger med toilet på opgangen og skimmelsvamp i væggene. Den type boliger har Boligkommissionen de seneste mange år ydet en stor indsats for at komme til livs. Boligkommissionen fører tilsyn med hovedstadens dårligste boliger og arbejder målrettet på at forbedre standarden, så alle kan få en bolig, de kan være tjent med. I beretningen kan du læse, hvordan boligkommissionen i de forløbne otte år har forvaltet denne opgave ved at give påbud eller forbud og ved at formidle økonomisk støtte til forbedringer efter byfornyelsesloven. God læselyst! Bo Asmus Kjeldgaard formand Hermodsgade 3, se side 36 3

4 4

5 BERETNING FOR Boligkommissionen Københavns Boligkommission har i perioden haft følgende sammensætning: Valgt af Borgerrepræsentationen: borgmester Søren Pind (formand) sognepræst Jens Johansen, MB Mikkel Warming, MB embedslæge Anne Fabricius overbrandinspektør Flemming Christensen driftschef Erik Vinding advokat Jens Frederik Hansen Valgt efter indstilling af grundejerforeninger: advokat Susanne Husted-Andersen Valgt efter indstilling af lejerforeninger: formand Helene Toxværd Ved behandlingen af ejendomme, der tilhører almene boligselskaber, skal det medlem, der er valgt efter indstilling af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger, erstattes af et medlem valgt efter indstilling af henholdsvis de pågældende boligselskaber i kommunen og af afdelingsbestyrelserne i almene boligselskaber i kommunen. Valgt efter indstilling af de almene boligselskaber: direktør Henning Andersen Valgt efter indstilling af afdelingsbestyrelserne i de almene boligselskaber: formand Tina Waldorff For hvert medlem er der valgt en suppleant. Borgerrepræsentationen har i henhold til byfornyelsesloven vedtaget et regulativ for Boligkommissionens virksomhed. Kontoret for Boligkommissionen De administrative og tekniske funktioner for Boligkommissionen blev i perioden varetaget af Bygge- og Teknikforvaltningen, Byggeri og Bolig, Byggesagsafdelingens Kontor for Boligkommissionen. Kontoret for Boligkommissionens personale i hele eller dele af perioden : kontorchef, arkitekt Erling Bo Andersson arkitekt (souschef) Nils Lund fuldmægtig, cand. jur. Lis Schmidt arkitekt Karsten Lorich arkitekt Klaus Krüger bygningskonstruktør Paul Krogh Christensen bygningskonstruktør Frank Drifte kontorfunktionær Lise Rask kontorfunktionær Centa Dollmeyer kontorfunktionær Anette Brøsen Ejendomme behandlet af Boligkommissionen i Boligkommissionen har i perioden efter byfornyelseslovens kapitel 9 truffet beslutning vedrørende 20 ejendomme. Der blev meddelt påbud om afhjælpning af sundhedsfare og brandfare vedrørende i alt 113 lejligheder i 6 ejendomme, som herudover indeholder 17 lejligheder. Der blev nedlagt forbud mod beboelse eller ophold i 23 beboelseslejligheder, 31 enkeltværelser i tagetager og i et erhvervslejemål i i alt 16 ejendomme. En af lejlighederne med forbud bliver byfornyet. Der blev behandlet forbedringsforslag for 4 ejendomme med forbud mod beboelse eller ophold, og forslagene blev godkendt. Ovennævnte påbud og forbud har således medført byfornyelse støttet med offentlige byfornyelsesmidler af i alt 131 lejligheder. 5

6 Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare Amerikavej 1 / Vesterbrogade 129 Gang A har adgang fra hoved- og bitrappen nr De to trapper er begge beliggende ved gangens begyndelse, hvilket var årsag til kravet om én beboelseslejlighed - og ikke enkeltværelser - ved enden af gangen. Gang B har adgang fra hovedtrapperne nr. 129 og 1. Gang C har adgang fra hovedtrappen nr. 1 og den sydligste bitrappe til nr. 1. De 3 gange giver adgang til henholdsvis 5, 5 og 3 værelser mod gaden samt fælles køkken, fælles wc og fælles baderum mod gården. Vedligeholdelsen af værelserne er for de flestes vedkommende dårlig. Fælles køkken, wc- og baderum, der alle er uden opvarmningsmulighed, har vindue/tagvindue med kun ét lag glas. Vedligeholdelsen varierer fra rimelig til slet. Dørene mellem hovedtrapper og gange svarer til BD-døre 30, mens dørene til bitrapperne er uklassificerede jerndøre med dørpumpe. Dørene til værelserne er efter al sandsynlighed kanaldøre, hvoraf de fleste er utætte ved anslag og har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 4 normaletager og tagetage med saddeltag. Bygningen er opført i Tagetagen blev i 1975 brandsikret efter Hotelbekendtgørelsen, mens den øvrige del af bygningen i 1987 blev brandsikret efter den almindelige boligbekendtgørelse. Bygningen har 2 hoved- og 3 bitrapper, alle af træ. Beboerne i de 13 enkeltværelser anses ikke at have tilfredsstillende adgang til køkken og wc, og de brandmæssige forhold ved hver af de 3 gange anses samlet set ikke for forsvarlige for beboerne i tagetagen i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 76 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i ejendommens tagetage efter udløbet af en frist på ½ år. Stueetagen er indrettet med butikker, kontor og en lejlighed i nr. 1 th. De 4 normaletager er hver indrettet med 4 lejligheder. Tagetagen er indrettet med 13 enkeltværelser mv. Kælderen er indrettet med lagerrum, pulterrum og boilerrum mv. Lejligheder og enkeltværelser opvarmes med centralvarme. Beboelsen i tagetagen er tilladt indrettet i 1960 som én udlejningsvirksomhed bl.a. på betingelse af, at værelserne nr. 1, 2 og 3 samt vedliggende køkken mod gården skulle udgøre en selvstændig lejlighed på grund af trappeadgangsforholdene. Alle 13 enkeltværelser, der er mellem 9,5 m² og 15,5 m², benyttes dog til selvstændig udlejning. Adgangen til tagetagen sker fra hoved- og bitrappen ved nr. 129 og fra hoved- og den sydligste bitrappe ved nr. 1. Disse 4 trapper giver adgang til 3 fællesgange, som løber i næsten hele bygningens længde, og hvorfra der er adgang til værelserne mod gaden og de øvrige rum mod gården. 6 Amerikavej 1 / Vesterbrogade 129

7 Assensgade Beboerne i de atten 2-værelses lejligheder er 2 og 2 henvist til at benytte fælles wc-baderum koldt beliggende med adgang fra bitrappens mellemrepos. Beboerne i de 3- og 4-værelses lejligheder har eget wc-baderum med samme beliggenhed. Samlet må den indvendige vedligeholdelse betegnes som mindre god, på enkelte punkter dårlig. Ejendommens ejer - en andelsboligforening - har tilkendegivet at ville sammenlægge ca. halvdelen af de 2-værelses lejligheder senest i forbindelse med byfornyelse af ejendommen. Kendelse i Idet ejerens tilkendegivelse lægges til grund, meddeles i henhold til byfornyelseslovens 166 påbud om indretning af wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i den 3-værelses lejlighed i stueetagen i nr. 10, i den 4-værelses lejlighed på 5. sal i nr. 10 og på 1. sal i nr. 12, i herudover fire 4-værelses lejligheder sammenlagt af tidligere otte 2-værelses lejligheder, og i de resterende ti 2-værelses lejligheder. Ejendommen er bebygget med et forhus med kælder, stueetage, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1903 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med fællesvaskeri, en 3-værelses lejlighed i nr. 10 og to 2-værelses lejligheder i nr. 12. De 5 normaletager er hver indrettet med fire 2-værelses beboelseslejligheder, dog er de 2 lejligheder henholdsvis på 5. sal i nr. 10 og på 1. sal i nr. 12 sammenlagt til én lejlighed. Kælderen er indrettet med en stor cykelkælder, boilerrum og diverse oplagsrum. Tagetagen er indrettet med pulterrum og tørrerum. Såfremt der sammenlægges lejligheder ud over det, der er lagt til grund for nærværende påbud, reduceres påbuddet til ét wc-rum i den sammenlagte lejlighed. Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor ejendommens ejer/andelshavere tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 17 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Bygningen er således i alt indrettet med 21 lejligheder, der opvarmes med fjernvarme. Ejendommens gård indgår i karreens fælles gårdanlæg, som er velegnet til udeophold for beboerne. Den udvendige vedligeholdelse må som helhed betegnes som mindre god til dårlig. De 2-værelses lejligheder er traditionelle københavnerlejligheder på ca. 54 m². De 3- og 4-værelses lejligheder er på henholdsvis ca. 78 m² og ca. 108 m². Alle lejligheder har adgang til hoved- og bitrappe af træ. Assensgade

8 Baldersgade 11 / Mimersgade Fællesgangen er meget dårligt vedligeholdt og mangler renholdelse. De fleste af værelserne er overfyldt med bl.a. køleskabe og køkkenagtige indretninger og generelt dårligt vedligeholdt. Fælleskøkkenet er nedslidt, uhumsk og trænger meget til rengøring. Vinduet har kun et lag glas og kan ikke åbnes. Vedligeholdelsen af wc-rummene er dårlig og af bruserummet slet. Der er ingen opvarmningsmulighed i fællesrummene. Brandvæsenets stigeadgang til værelset mod gården foregår over naboejendom og skønnes for usikker/langsom. Dørene mellem hovedtrappen nr. 61 og fællesgangen svarer til en BD-dør 30, mens dørene til bitrapperne muligvis svarer til BD-døre 30, dog påsat plader med tvivlsom gennembrændingstid. Dørene er i dårlig stand. Dørene til værelserne er BD-entrédøre 30/massive trædøre. Fællesgangen er ved hovedtrappen opdelt i to med BD-dør 60, der ikke altid holdes lukket. Der er flere gange konstateret brandbart oplag i fællesgangen, hvor der ikke er opsat brandmelder til varsling af beboerne. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 4 normaletager og tagetage med saddeltag. Bygningen er opført i Tagetagen blev i 1975 brandsikret efter Hotelbekendtgørelsen, mens den øvrige del af bygningen i 1980 blev brandsikret efter den almindelige boligbekendtgørelse. Bygningen har 3 hoved- og 3 bitrapper, alle af træ. Stueetagen er indrettet med 2 lejligheder og 3 erhvervslejemål. De 4 normaletager er hver indrettet med 6 lejligheder. Beboerne i de 12 enkeltværelser anses ikke at have tilfredsstillende adgang til køkken og wc, og de brandmæssige forhold anses samlet set ikke for forsvarlige for beboerne i tagetagen i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 76 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i ejendommens tagetage efter udløbet af en frist på ½ år. Tagetagen er indrettet med 12 enkeltværelser mv. Kælderen er indrettet med boilerrum, fælles vaskerum, 3 fælles wc-baderum samt pulterrum. Lejligheder og enkeltværelser opvarmes med centralvarme. De 11 enkeltværelser i tagetagen er tilladt indrettet i 1932 og det 12. værelse i Alle 12 enkeltværelser, der er mellem ca. 8 m² og 12,5 m², benyttes til selvstændig udlejning. Udover værelserne er tagetagen mod gården indrettet med fælles køkken, fælles bruserum, 3 fælles-wc er og et pulterrum. Adgangen til tagetagen er alene fra hovedtrappen nr. 61 til en fællesgang langs bygningens hovedskillevægge. Herfra er der adgang til de 12 værelser, de 3 bitrapper og etagens øvrige indretninger. Baldersgade 11 /Mimersgade

9 Frederikssundsvej 230 Flere trappeløb har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Dørene til kælderen samt fællesgangen og enkeltværelserne i tagetagen har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Fælleskøkkenet, der ikke har redningsåbning, er ikke lovligt indrettet, og elinstallationer i fællesgangen er defekte. Beboerne i tagetagen er henvist til at benytte ét fælles wcbaderum, der er nedslidt og bærer præg af hyppig brug. Det nyere fælles køkken er dårligt vedligeholdt og på sine steder uhumsk med ophobning af affald. Vedligeholdelsen af værelserne er dårlig. Der anses fra de 4 enkeltværelser ikke at være tilfredsstillende adgang til køkken og wc, og de brandmæssige forhold anses samlet set ikke for forsvarlige for beboerne i tagetagen i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i ejendommens tagetage straks. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 1. sal og tagetage med kviste. Bygningen er opført i Herudover er der på grunden en butiksbygning og en garage mv. Stueetagen og 1. sal er hver indrettet med 2 lejligheder. Tagetagen er indrettet med 4 enkeltværelser, et fælles køkken og et fælles wc-baderum. Kælderen er indrettet med 2 butikker, vaske- og pulterrum samt boilerrum mv. Bygningen, hvortil der hører et større haveareal, opvarmes med centralvarme. Den udvendige vedligeholdelse er mindre god til dårlig. Bygningen er indrettet med én trappe af træ, som giver adgang til samtlige etager. I tagetagen er der dør til fællesgang, og herfra videre til værelser, køkken og wc-baderum. Frederikssundsvej 230 Ejendommens tekniske rådgiver har i 1990 overfor kommunen attesteret, at bygningen er brandsikret i henhold til brandsikringsbekendtgørelsen. De konstaterede forhold anses dog på flere punkter ikke at iagttage reglerne i bekendtgørelsen samt byggelovgivningen: 9

10 Gammel Kalkbrænderi Vej 17 / Silkeborggade 5-7 Bygningen er således indrettet med en 1-værelses lejlighed på ca. 43 m², atten 2-værelses på ca. 55 m², elleve 3-værelses på ca. 84 m² og tre 4-værelses på ca. 110 m², i alt 33 lejligheder. Bygningen, der er indrettet med 3 sæt traditionelle hovedog bitrapper af træ, opvarmes med fjernvarme. Den udvendige vedligeholdelse er mindre god. I de sammenlagte lejligheder er det tidligere fælles-wc inddraget i lejlighederne. Ejendommens øvrige 24 lejligheder i normaletagerne sal deler 2 og 2 et fælles-wc beliggende på bitrappen. Disse 24 lejligheder har ikke tilfredsstillende adgang til wc. I flere af stuelejlighederne ligger gulvene mod gaden indtil ca. 10 cm under gadeniveauet og der er væsentlig grundfugt i de murede vægge i og omkring de fleste stuelejligheder op til ca. 1½ m over gulvet. Stuelejlighederne deler ligeledes 2 og 2 et fælles-wc beliggende på bitrappen. Beboelses- og opholdsrummene i stuelejlighederne skønnes samlet set ikke at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde, og lejlighederne har ikke tilfredsstillende adgang til wc. Vedligeholdelsen af de enkelte lejligheder varierer, mens fællesarealernes indvendige vedligeholdelse som helhed må betegnes som dårlig. Ejeren har tilkendegivet at arbejde hen imod sammenlægninger og indretning af wc- og wc-baderum som angivet på planen Andelsboligforeningens foreløbige forslag til byfornyet etageplan. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1904 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med 6 lejligheder - to 2-værelses i henholdsvis nr. 7 og nr. 17, en 1-værelses og en 3-værelses i nr. 5 samt affaldsrum. Normaletagerne i nr. 7 og nr. 17 er hver indrettet med to 2-værelses lejligheder. De 2 lejligheder på 1. sal i nr. 7 og på 1. og 3. sal i nr. 17 er dog sammenlagt. Normaletagerne i nr. 5 er hver indrettet med to 3-værelses lejligheder. Tagetagen er indrettet med pulterrum og kælderen med pulter- og boilerrum. Friarealet, den smalle gård bag bygningen, er ikke særlig velegnet til ophold. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges der forbud mod beboelse i ejendommens stueetage. Herudover meddeles der i henhold til byfornyelseslovens 166 følgende påbud: 1. Det eksisterende fælles-wc på bitrappen skal inddrages til lejligheden tv. på 2. sal, på 4. sal og på 5. sal i Gammel Kalkbrænderi Vej Der skal indrettes wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i følgende lejligheder: - Gammel Kalkbrænderi Vej 17, 2. sal th., 4. sal th. og 5. sal th., - Silkeborggade 5, 1. sal th. og tv., 2. sal th. og tv., 3. sal th. og tv., 4.sal th. og tv. og 5. sal th. og tv, og - Silkeborggade 7, 2. sal th. og tv., 3. sal th. og tv., 4. sal th. og tv. og 5. sal th. og tv. 10

11 Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor ejendommens ejer/andelshavere tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 17 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Kildevældsgade / Thomas Laubs Gade 12-12A Det supplerende byfornyelsestilbud omfatter således ikke wc-baderum i de 7 lejligheder 2., 4. og 5. sal tv. i nr. 17 og 2., 3., 4. og 5. sal tv. i nr. 7, idet disse lejligheder over tid forudsættes sammenlagt med nabolejligheden. Gammel Kalkbrænderi Vej 17 / Silkeborggade 5-7 Ejendommen er bebygget med et hjørnehus og et baghus i ejendommens gård. Hjørnebygningen har kælder, stueetage, 3 normaletager og tagetage med kviste. Bygningen er opført i 1903 og er brandsikret i Bygningens vedligeholdelse er god til mindre god. Der er 3 sæt hoved- og bitrapper i bygningen, der i stueetagen er indrettet med 2 erhvervslejemål og 3 lejligheder. Normaletagerne er indrettet med i alt 18 lejligheder, og tagetagen blev i 1957 indrettet med 5 lejligheder. Kælderen er indrettet med boilerrum samt vaske-, lager- og pulterrum. I nr. 12 og 67 er der 3 lejligheder, der deler wc på bitrappen, og 4 lejligheder, der har eget wc på bitrappen. Efter det oplyste indrettes lejlighederne med wc-baderum ved fraflytning. På denne baggrund skønnes det for tiden ikke rimeligt at foretage en videre behandling af hjørnehuset efter byfornyelseslovens kapitel 9. Baghuset blev i 1903 opført til hestestald, vognport og gårdwc og med plads til forråd på loftet. I 1928 blev bygningen ombygget til beboelse med 2-værelses lejligheder på ca. 46,5 m² i stuen og på 1. sal. Ved vestgavlen opførtes en trætrappe til 1. sal, hvor der med adgang fra trapperummet blev indrettet et fælles-wc. 11

12 Den udvendige vedligeholdelse af baghuset er mindre god til dårlig, mens vedligeholdelsen indvendigt må betegnes som dårlig og på visse punkter slet. Baghuset er ikke brandsikret, idet bygningen ikke er omfattet af den særlige brandsikringslov. De brandmæssige forhold er dog ikke forsvarlige. Flere elinstallationer har væsentlige defekter, og dørene til lejlighederne er dårligt vedligeholdte træfyldingsdøre med skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Der er under trappen til 1. sal indrettet et pulterrum, hvor der bl.a. oplagres petroleumsdunke. Trappeløbets gennembrændingstid skønnes at være kun ca minutter. Der er tydelige spor af grundfugt nederst i de murede vægge. Lejlighederne har - med vinduer kun mod nord og beliggenheden bag det høje hjørnehus - dårlig adgang for dagslys. Opvarmningsmulighederne er dårlige med kun en petroleumsovn i stuen og en flytbar olieovn på 1. sal. Endvidere deler lejlighederne det fælles wc på 1. sal. Beboelses- og opholdsrummene i de 2 lejligheder skønnes ikke - at yde tilstrækkelig beskyttelse mod kulde og fugt, - at have fyldestgørende adgang for dagslys, og - at have tilstrækkelige opvarmningsmuligheder. Herudover anses beboerne i de 2 lejligheder ikke at have tilfredsstillende adgang til wc, og de brandmæssige forhold anses for helt uforsvarlige for beboerne i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse i ejendommens baghus efter udløbet af en frist på 1 år. Kildevældsgade / Thomas Laubs Gade 12 Thomas Laubs Gade 12A 12

13 Nordre Fasanvej 263 / Ørnevej 9-11 Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med stueetage, 3 normaletager og tagetage med mansardtag. Bygningen er opført i 1904 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med en 2-værelses, en 3-værelses og en 4-værelses lejlighed, et erhvervslejemål, fælles vaske- og baderum samt boilerrum mv. Normaletagerne og tagetagen er indrettet med ni 2-værelses, elleve 3-værelses og to 4-værelses lejligheder. Bygningen, der er indrettet med 3 sæt traditionelle hovedog bitrapper af træ, er således i alt indrettet med ti 2-værelses lejligheder (oprindelig 3-værelses) på ca m², tolv 3-værelses på ca m² og tre 4-værelses på ca m², i alt 25 lejligheder. Ejendommen, der opvarmes med fjernvarme, har et lyst og solrigt friareal velegnet til ophold. Den udvendige vedligeholdelse må generelt betegnes som god, mens den indvendige vedligeholdelse er god til mindre god. I de 3 stuelejligheder ligger gulvene mod gaden ca cm under gadeniveauet, og der er væsentlige spor af grundfugt i de murede vægge i og omkring de fleste af lejlighedernes gade- og gårdværelser. Der er væsentlige indbliksgener, så vinduerne mod gaden altid er tildækkede, og på grund af bilos fra den meget trafikerede Nordre Fasanvej og af tyverihensyn er lejlighederne vanskelige at lufte ordentligt ud. Beboelses- og opholdsrummene i stuelejlighederne skønnes ikke at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde, der skønnes ikke at være fyldestgørende adgang for dagslys, og indeklimaet i lejlighederne er ikke tilfredsstillende. Lejligheden i nr. 11 har med wc på bitrappen ikke tilfredsstillende adgang til wc. Nordre Fasanvej 263 / Ørnevej

14 14 af de 22 lejligheder på sal samt tagetagen deler 2 og 2 ét fælles-wc på bitrappen. Disse lejligheder har ikke tilfredsstillende adgang til wc. Nøjsomhedsvej 7 Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges der forbud mod beboelse i lejlighederne Nordre Fasanvej 263 stuen, Ørnevej 9 stuen tv. og Ørnevej 11 stuen tv. I henhold til byfornyelseslovens 166 meddeles der påbud om indretning af wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i følgende lejligheder: - Nordre Fasanvej 263, 1. sal th. og tv., 2. sal tv., 3. sal th. og tv. samt 4. sal tv. (tagetagen), og - Ørnevej 11, 1. sal th. og tv., 2. sal th. og tv., 3. sal th. og tv. samt 4. sal th. og tv. (tagetagen). Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor andelsboligforeningen tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 14 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Ejendommen er bebygget med et forhus med dobbelt kælder, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1885 og er brandsikret i De 5 normaletager og tagetagen er hver indrettet med to 3-værelses lejligheder. Øverste kælder er indrettet med en lejlighed tv. og erhvervslokaler th. Underste kælder er indrettet med boilerrum og pulterrum. Bygningen, der opvarmes med fjernvarme, har hoved- og bitrappe af træ. Vedligeholdelsen - udvendigt som indvendigt - er relativt god. I lejligheden i øverste kælder tv., der er på ca. 73 m², er gårdværelse og køkken orienteret mod nord og virker mørke/ dårligt belyst. Gulvet i gadeværelset ligger ca. 45 cm under terræn, mens gulvet i gårdværelse og køkken ligger ca. 60 cm under terræn. Der er indvendigt spor af grundfugt nederst i ydervæggene mod gade og gård. Der er tydelige spor af grundfugt nederst i bitrapperummet og på gårdfacaden. I de murede yder- og indervægge i underste kælder er der markant grundfugt fra gulv til loft. Af hensyn til tyveri og bilos åbnes vinduerne, der ofte tildækkes på grund af indbliksgener, kun i ringe omfang. Beboelses- og opholdsrum i lejligheden i øverste kælder yder ikke tilstrækkelig beskyttelse mod fugtighed, lejligheden skønnes ikke at have forsvarlig adgang for luftfornyelse og værelset mod gården skønnes ikke at have fyldestgørende adgang for dagslys. 14

15 Randersgade 40 / Århusgade 38 (se også side 26) Nøjsomhedsvej 7, øverste kælder R A N D E R S G A D E Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 4 normaletager og tagetage med saddeltag med kviste. Bygningen er opført i 1900 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med en lejlighed i nr. 40 samt lagerrum og en grillforretning med serveringslokaler i nr. 38. De 4 normaletager er hver indrettet med en 4-værelses og tre 2-værelses lejligheder. Tagetagen er tv. i nr. 38 indrettet med en 1-værelses lejlighed med køkken-alrum og wc-rum og th. mod gaden et enkeltværelse. I nr. 40 er der indrettet et enkeltværelse på hver side af hovedtrappen og et fælles-wc. Tagetagens øvrige areal er indrettet med pulterrum. Nøjsomhedsvej 7 Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 76 nedlægges forbud mod beboelse i lejligheden tv. i øverste kælder efter udløbet af en frist på 5 år. Forbuddet blev, for så vidt angår tidsfristen, indbragt for Byfornyelsesnævnet, der stadfæstede Boligkommissionens afgørelse. Kælderen er indrettet med pulter- og brændselsrum. Ejendommen, der har et lille og forsømt friareal, er indrettet med 2 sæt traditionelle hoved- og bitrapper af træ. Den udvendige vedligeholdelse må som helhed betegnes som dårlig og på visse punkter slet. I stuelejligheden i nr. 40, der har 3 værelser, køkken og wc-rum, er der udvendigt mod gade og gård tydelige tegn på fugt i murværket. Indvendigt i lejligheden er der flere steder spor af grundfugt i vægge og vægbeklædninger. Køkkenet er nedslidt med fugt og fugtskjolder flere steder, og vinduet er defekt. 15

16 Forholdene i lejligheden skønnes ikke for sundhedsmæssigt forsvarlige. Ryesgade Beboelsen i tagetagen blev indrettet i 1930 med adgang fra både nr. 38 og 40. Ved brandsikringen i 1987 overgik fællesgangen mellem hoved- og bitrapper til flugtveje fra etagens lejlighed og enkeltværelser ved afblænding mellem hovedtrapper og fællesgange. Lejligheden og enkeltværelset i nr. 38 udlejes til samme person. Flugtvejen fra værelset til fællesgangen er blændet, og BD-30 døren mod pulterrumsdelen er defekt. Disse brandsikringsmangler videregives til bygningsmyndigheden. Forholdene i nr. 38 skønnes herefter for tiden ikke at give anledning til en beslutning om påbud eller forbud. Enkeltværelserne i nr. 40 har kun adgang til fælles-wc med adgang fra flugtvejen og som eneste køkken/vaskemulighed en håndvask med koldt vand øverst i bitrapperummet. Værelserne kan nødtørftigt opvarmes med elovne, der th. suppleres med en gammel brændeovn. Størstedelen af dørene fra værelserne til flugtvejene er defekte og flere er stort set uden gennembrændingstid. Der er brandbart oplag i fællesgangen og øverst i hovedtrapperummet. Forholdene er ikke sundhedsmæssigt tilfredsstillende og brandmæssigt helt uforsvarlige. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i de 2 enkeltværelser i tagetagen i nr. 40 efter udløbet af en frist på ½ år. Endvidere nedlægges forbud mod beboelse i stuelejligheden i nr. 40. Forbuddet træder i kraft straks, men begrænses dog således, at de nuværende beboere kan fortsætte den hidtidige benyttelse til deres fraflytning eller død. Bebyggelsen på ejendommen består af et hjørnehus mod Ryesgade og en bygning langs en passage fra Ryesgade. De 2 bygninger, der har meget forskellige indretninger og udtryk, er opført samtidigt i 1886 og er brandsikret i Bygningen langs passagen har kælder med pulterrum samt 5 normaletager og tagetage med saddeltag, hver med 6 lejligheder, i alt 36 lejligheder. Hjørnebygningen har dobbelt kælder, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Underste kælder er indrettet med boilerrum og disponible rum. Øverste kælder er indrettet med et butikslejemål tv. og en beboelseslejlighed th. De 2 lejemål er lagt sammen og udlejes som ét stort kælderlejemål. Normaletagerne er hver indrettet med to 3-værelses lejligheder. Gulvet i det sammenlagte kælderlejemål, der th. benyttes til beboelse og tv. primært til erhverv, ligger ca cm under gadeniveau og ca cm under gårdniveau. Væggene i og omkring lejemålet er almindeligt murværk, som i perioder ikke skønnes at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde. Randersgade 40 / Århusgade 38 16

17 De 2 beboelsesrum mod passagen har kun faste butiksvinduer med et lag glas. Der er således ingen redningsåbning, og adgangen for luftfornyelse er ikke forsvarlig. Der er store indbliksgener og støjproblemer på grund af affaldscontainere opstillet lige overfor vinduerne. Køkkenet er sparsomt indrettet og dårligt til slet vedligeholdt. Rådmandsgade 34 Forholdene i kælderlejligheden skønnes ikke sundhedsmæssigt forsvarlige. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse i den øverste kælder i nr. 98 efter udløbet af en frist på ½ år. Ejendommen er i 1878 bebygget med et beboelseshus mod Rådmandsgade. Den resterende del af det lange, smalle grundareal er senere tæt bebygget med et større antal erhvervsbygninger, der anvendes til værksteder, garager, lydstudier og lignende. Kælderen i beboelseshuset benyttes til erhvervsformål. Stuen og 1. sal (tagetagen) er hver indrettet med en 3-værelses lejlighed. Den udvendige vedligeholdelse er dårlig til slet. Ryesgade Stuelejligheden har en verandatilbygning med oplukkelige vinduer i gården, bygget oven på 2 gård-wc er og et gårdpissoir, der benyttes af de mange brugere af de bagvedliggende erhvervsbygninger. I lejligheden i tagetagen er størstedelen af væggen mellem wc-rummet og et gadeværelse fjernet, så wc-rummet er i åben forbindelse med resten af lejligheden. Afløbet fra lejlighedernes køkkenvaske er gennem ydervæggen ført til tagnedløbsrøret. Eneste varmekilde er én brændeovn i hver af lejlighederne, hvis vinduer kun har et lag glas. Tagkonstruktion er kun sparsomt varmeisoleret. Den indvendige vedligeholdelse er dårlig til slet. Ryesgade 92-98, øverste kælder Bygningen, der kun har én trappe af træ, er fejlagtigt ikke brandsikret efter den særlige lov om brandsikring. Flere trappeløb mv. skønnes således at have meget begrænsede gennembrændingstider, og flugtvejsdøre svarer ikke til de lovpligtige BD-døre. 17

18 Forholdene i de 2 lejligheder skønnes ikke sundheds- og brandmæssigt forsvarlige. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse i lejlighederne i stuen og på 1. sal (tagetagen) i forhuset efter udløbet af en frist på ½ år. Sankt Peders Stræde 17 (se årsberetning 1983 side 39, 1985 side 48, 1991 side 52, 1992 side 80 og denne beretning side 26) Rådmandsgade 34 Planer 1 :400, snit 1 :

19 Boligkommissionen nedlagde i 1983 forbud mod beboelse i ejendommens forhus, der i 1809 blev opført med kælder, stueetage, 3 normaletager og mansardetage. Bygningen blev fredet i Benyttelsen af bygningen blev fra sidst i 1990 erne udvidet til aften- og natophold (ikke beboelse) for et meget stort antal personer til møder og fester o. lign. Som følge af denne væsentlige ændring blev ejendommen på ny indstillet behandlet af Boligkommissionen. Kælder- og stueetagen, der udgør ét lejemål, henligger aflåst og ubenyttet.mansardetagen er ligeledes aflåst og stort set ubenyttet. Der er etableret et nyere wc, der muligvis benyttes af lejerne på sal. 1., 2. og 3. sal benyttes samlet af et i perioder meget stort antal unge mennesker - foreningen Børnemagt. Vedligeholdelsen er generelt dårlig med udtjente vinduer og enkelte manglende vinduesrammer. Der er dog udført et nyere tegltag med undertag. Bygningen er med adgang fra porten indrettet med kun én trappe af træ. Trappen, der er meget dårligt vedligeholdt, er meget smal (ca cm) og stejl og har flere steder meget lave gangliniehøjder (ca cm). Enetrappens funktion som flugtvej vil derfor være personer i gåsegang. Etageadskillelserne, der efter al sandsynlighed er uden lerindskud, har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter mod normalt ca. 60 minutter. Der er via BD-dør 30 adgang fra porten direkte til kælder/ stuelejemålet, hvor der overalt er brandbart oplag. Der er stort set ingen gennembrændingstid mellem kælder/stuelejemålet og enetrappen. Dørene mellem enetrappen og sal er BD-døre 30 eller tilsvarende. Dørene, der næsten alle står åbne ved opkiling eller lignende, er dog så dårligt vedligeholdte/ødelagte, at gennembrændingstiden er væsentligt mindre end 30 minutter i flere tilfælde 0. Enetrappen og sal udgør således i praksis én brandcelle. Sankt Peders Stræde 17 Københavns Brandvæsen skønner, at en brand i kælder- og stueetagen - samtidig med, at der er fest på sal - ved antændelse i ond hensigt, eller ved antændelse som følge af defekt elinstallation eller henkastet cigaret, kan resultere i, at ingen personer på sal vil kunne bringe sig i sikkerhed. En brand opstået på sal og/eller på enetrappen under samme forudsætninger skønnes at ville have stort set samme resultat. Forholdene for brugerne af sal anses - i tilfælde af brand som ovenfor beskrevet - for helt uforsvarlige. Endvidere skønnes wc et på 1. sal - som muligvis eneste wc til op omkring 100 personer - ikke for sundhedsmæssigt forsvarligt. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges der forbud mod beboelse og ophold overalt i ejendommens forhus. Forbuddet træder i kraft straks. Samtidig med forbuddet meddeles påbud om straks at udføre forsvarlig afspærring af forhusets nederste etager, såvel mod gade som gårdside sal opvarmes alene med en brændeovn på henholdsvis 1. og 3. sal. Der anvendes mange stearinlys næsten overalt, der er affaldsposer med brandbart oplag, og der er et større oplag af spraydåser. En stor del af elinstallationerne i bygningen er defekte og uafskærmede. Brugerne af sal anslår, at der ved fester er ca. 100 personer i etagerne. Københavns Politi har ved et uanmeldt fremmøde optalt ca personer ved en fest. 19

20 Silkeborggade 9-11 Gulvene i de 2 stuelejligheder ligger kun lige over gadeniveauet og ca. 50cm over gårdniveauet. Den relativt sjældne opbygning af funderingen under lejlighederne - betonfundamenter og murede vægge med vandret fugtspærre - skønnes at indebære, at der ikke er nævneværdige grundfugtproblemer i stuelejlighederne. Andelsboligforeningen har tilkendegivet at ville sammenlægge halvdelen af de 2-værelses lejligheder senest i forbindelse med byfornyelse af ejendommen. Kendelse i Idet ovennævnte tilkendegivelse lægges til grund meddeles der i henhold til byfornyelseslovens 166 påbud om indretning af wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i den 3-værelses lejlighed nr. 9, 3. sal, nr. 11, stuen og nr. 11, 4. sal, i herudover tre 4-værelses lejligheder sammenlagt af tidligere seks 2-værelses lejligheder, og i de resterende otte 2-værelses lejligheder. Ejendommen er bebygget med et forhus med kælder, stueetage, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1904 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med en 3-værelses og en 4-værelses lejlighed, depotrum og fælles vaske- og baderum. Normaletagerne er indrettet med fjorten 2-værelses og tre 4-værelses lejligheder, sammenlagt af 6 tidligere 2-værelses lejligheder. Såfremt der sammenlægges lejligheder ud over det, der er lagt til grund for nærværende påbud, reduceres påbuddet til ét wc-rum i den sammenlagte lejlighed. Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor ejendommens ejer/andelshavere tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 14 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Tagetagen er indrettet med pulter- og tørrerum og kælderen med cykelværksted, opbevarings- og boilerrum. Gårdarealet er velegnet til ophold. Bygningen er således indrettet med fjorten 2-værelses lejligheder på ca. 57 m², en 3-værelses på ca. 74 m² og fire 4-værelses på ca m², i alt 19 lejligheder. Bygningen, der er indrettet med 2 sæt traditionelle hovedog bitrapper af træ, opvarmes med fjernvarme. Den udvendige vedligeholdelse må som helhed betegnes som mindre god, mens den indvendige vedligeholdelse varierer fra god til dårlig. Beboerne i de fjorten 2-værelses lejligheder benytter 2 og 2 et fælles-wc på bitrappen. Beboerne i 3 af de 4-værelses lejligheder har eget wc på bitrappen. En gasinstallation med gasflamme holder wc erne på bitrapperne frostfri. Forholdene er ikke sundhedsmæssigt forsvarlige. Silkeborggade

KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning 2002-2009

KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning 2002-2009 KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION Beretning 2002-2009 INDHOLD FORORD... 3 BERETNING FOR 2002-2005... 5 Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare... 6 Forbedringsforslag...26

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

københavns boligkommission Beretning 2010-2013

københavns boligkommission Beretning 2010-2013 københavns boligkommission Beretning 2010-2013 INDHOLD FORORD... 3 BERETNING FOR 2010-2013... 4 Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare... 6 Forslag til ombygning...22

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K.

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. eri1e VURDERING af ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, beliggende OE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. EJENDOMSMÆGERFIRMAET CHARES ANDERSEN 1 Statsaut, ejendomsmæglere & valuarer MDE VURDERINGSTEMA:

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

Tilsynsrapport ejendomsbeskrivelse For ejendommen Jernbanevej 11, 7560 Hjerm

Tilsynsrapport ejendomsbeskrivelse For ejendommen Jernbanevej 11, 7560 Hjerm 1 - Bygningsrapport POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 Hører til journalnummer: 01.11.34-K08-4-16 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tilsynsrapport ejendomsbeskrivelse

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Bilag 3 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Notat om høringsproces og modtagne indsigelser Forslagene har været offentliggjort

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snubbekorsvej 58 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-014294 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016 Ansøgning: På vegne af ejendommens ejer ansøges om tilladelse til indretning af 4 stk. senior-boliger i tagetagen. I indretningen lægges vægt på fleksibilitet og tilgængelighed i form af åbne rum, lette

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Ejerne af ejendommen har søgt Esbjerg Kommune om tilladelse til, at nedrive ejendommen beliggende Skolestien 9, 6710 Esbjerg V.

Ejerne af ejendommen har søgt Esbjerg Kommune om tilladelse til, at nedrive ejendommen beliggende Skolestien 9, 6710 Esbjerg V. Ann Bilde MacLaurin Engvænget 9 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2014 Sagsbehandler Poul Erik Savskov Telefon direkte 76 16 32 90 Sagsid 13/10917 Notat Besigtigelse af ejendommen

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE Indhold INDHOLD PRAKTISK INFO Fra kirke til ungdomsboliger er halvvejs... 3 KRITERIER & FORELØBIGE FAKTA Kriterier for leje af ungdomsboliger...

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

31. december 2010 af: A/B Slangerupgård. 2200 København N. Matr. nr.: 5528 Udenbys Klædebo Kvarter

31. december 2010 af: A/B Slangerupgård. 2200 København N. Matr. nr.: 5528 Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2010 af: A/B Slangerupgård 2200 København N Matr. nr.: 5528 Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg København 20.04.2017 Ansøgning om byggetilladelse Nye boliger i eksisterende tagetage på Duevej 58-60 og Mariendalsvej

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C 10 - Svar på partshøring 04 Byggeri og Arkitektur Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg, den 19. august 2015 Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering

Læs mere

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement 1. Hoved- og køkkentrapper - Al henkasten af papir eller affald på trapperne er forbudt. - Henstillen

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere