KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning 2002-2009"

Transkript

1 KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION Beretning

2 INDHOLD FORORD... 3 BERETNING FOR Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare... 6 Forbedringsforslag...26 Færdigt byfornyede ejendomme...27 BERETNING FOR Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare...29 Forslag til ombygning Færdigt byfornyede ejendomme REGISTER SIGNATURFORKLARING Forsiden: Gammel Kalkbrænderi Vej 17 / Silkeborggade 5-7 WC etableret efter påbud af Boligkommissionen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2

3 FORORD Det skal være trygt og sikkert at bo i København. Ingen skal blive syge af at opholde sig i deres bolig. Og utidssvarende boliger skal bringes i ordentlig stand. Der skal ikke være boliger med toilet på opgangen og skimmelsvamp i væggene. Den type boliger har Boligkommissionen de seneste mange år ydet en stor indsats for at komme til livs. Boligkommissionen fører tilsyn med hovedstadens dårligste boliger og arbejder målrettet på at forbedre standarden, så alle kan få en bolig, de kan være tjent med. I beretningen kan du læse, hvordan boligkommissionen i de forløbne otte år har forvaltet denne opgave ved at give påbud eller forbud og ved at formidle økonomisk støtte til forbedringer efter byfornyelsesloven. God læselyst! Bo Asmus Kjeldgaard formand Hermodsgade 3, se side 36 3

4 4

5 BERETNING FOR Boligkommissionen Københavns Boligkommission har i perioden haft følgende sammensætning: Valgt af Borgerrepræsentationen: borgmester Søren Pind (formand) sognepræst Jens Johansen, MB Mikkel Warming, MB embedslæge Anne Fabricius overbrandinspektør Flemming Christensen driftschef Erik Vinding advokat Jens Frederik Hansen Valgt efter indstilling af grundejerforeninger: advokat Susanne Husted-Andersen Valgt efter indstilling af lejerforeninger: formand Helene Toxværd Ved behandlingen af ejendomme, der tilhører almene boligselskaber, skal det medlem, der er valgt efter indstilling af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger, erstattes af et medlem valgt efter indstilling af henholdsvis de pågældende boligselskaber i kommunen og af afdelingsbestyrelserne i almene boligselskaber i kommunen. Valgt efter indstilling af de almene boligselskaber: direktør Henning Andersen Valgt efter indstilling af afdelingsbestyrelserne i de almene boligselskaber: formand Tina Waldorff For hvert medlem er der valgt en suppleant. Borgerrepræsentationen har i henhold til byfornyelsesloven vedtaget et regulativ for Boligkommissionens virksomhed. Kontoret for Boligkommissionen De administrative og tekniske funktioner for Boligkommissionen blev i perioden varetaget af Bygge- og Teknikforvaltningen, Byggeri og Bolig, Byggesagsafdelingens Kontor for Boligkommissionen. Kontoret for Boligkommissionens personale i hele eller dele af perioden : kontorchef, arkitekt Erling Bo Andersson arkitekt (souschef) Nils Lund fuldmægtig, cand. jur. Lis Schmidt arkitekt Karsten Lorich arkitekt Klaus Krüger bygningskonstruktør Paul Krogh Christensen bygningskonstruktør Frank Drifte kontorfunktionær Lise Rask kontorfunktionær Centa Dollmeyer kontorfunktionær Anette Brøsen Ejendomme behandlet af Boligkommissionen i Boligkommissionen har i perioden efter byfornyelseslovens kapitel 9 truffet beslutning vedrørende 20 ejendomme. Der blev meddelt påbud om afhjælpning af sundhedsfare og brandfare vedrørende i alt 113 lejligheder i 6 ejendomme, som herudover indeholder 17 lejligheder. Der blev nedlagt forbud mod beboelse eller ophold i 23 beboelseslejligheder, 31 enkeltværelser i tagetager og i et erhvervslejemål i i alt 16 ejendomme. En af lejlighederne med forbud bliver byfornyet. Der blev behandlet forbedringsforslag for 4 ejendomme med forbud mod beboelse eller ophold, og forslagene blev godkendt. Ovennævnte påbud og forbud har således medført byfornyelse støttet med offentlige byfornyelsesmidler af i alt 131 lejligheder. 5

6 Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare Amerikavej 1 / Vesterbrogade 129 Gang A har adgang fra hoved- og bitrappen nr De to trapper er begge beliggende ved gangens begyndelse, hvilket var årsag til kravet om én beboelseslejlighed - og ikke enkeltværelser - ved enden af gangen. Gang B har adgang fra hovedtrapperne nr. 129 og 1. Gang C har adgang fra hovedtrappen nr. 1 og den sydligste bitrappe til nr. 1. De 3 gange giver adgang til henholdsvis 5, 5 og 3 værelser mod gaden samt fælles køkken, fælles wc og fælles baderum mod gården. Vedligeholdelsen af værelserne er for de flestes vedkommende dårlig. Fælles køkken, wc- og baderum, der alle er uden opvarmningsmulighed, har vindue/tagvindue med kun ét lag glas. Vedligeholdelsen varierer fra rimelig til slet. Dørene mellem hovedtrapper og gange svarer til BD-døre 30, mens dørene til bitrapperne er uklassificerede jerndøre med dørpumpe. Dørene til værelserne er efter al sandsynlighed kanaldøre, hvoraf de fleste er utætte ved anslag og har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 4 normaletager og tagetage med saddeltag. Bygningen er opført i Tagetagen blev i 1975 brandsikret efter Hotelbekendtgørelsen, mens den øvrige del af bygningen i 1987 blev brandsikret efter den almindelige boligbekendtgørelse. Bygningen har 2 hoved- og 3 bitrapper, alle af træ. Beboerne i de 13 enkeltværelser anses ikke at have tilfredsstillende adgang til køkken og wc, og de brandmæssige forhold ved hver af de 3 gange anses samlet set ikke for forsvarlige for beboerne i tagetagen i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 76 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i ejendommens tagetage efter udløbet af en frist på ½ år. Stueetagen er indrettet med butikker, kontor og en lejlighed i nr. 1 th. De 4 normaletager er hver indrettet med 4 lejligheder. Tagetagen er indrettet med 13 enkeltværelser mv. Kælderen er indrettet med lagerrum, pulterrum og boilerrum mv. Lejligheder og enkeltværelser opvarmes med centralvarme. Beboelsen i tagetagen er tilladt indrettet i 1960 som én udlejningsvirksomhed bl.a. på betingelse af, at værelserne nr. 1, 2 og 3 samt vedliggende køkken mod gården skulle udgøre en selvstændig lejlighed på grund af trappeadgangsforholdene. Alle 13 enkeltværelser, der er mellem 9,5 m² og 15,5 m², benyttes dog til selvstændig udlejning. Adgangen til tagetagen sker fra hoved- og bitrappen ved nr. 129 og fra hoved- og den sydligste bitrappe ved nr. 1. Disse 4 trapper giver adgang til 3 fællesgange, som løber i næsten hele bygningens længde, og hvorfra der er adgang til værelserne mod gaden og de øvrige rum mod gården. 6 Amerikavej 1 / Vesterbrogade 129

7 Assensgade Beboerne i de atten 2-værelses lejligheder er 2 og 2 henvist til at benytte fælles wc-baderum koldt beliggende med adgang fra bitrappens mellemrepos. Beboerne i de 3- og 4-værelses lejligheder har eget wc-baderum med samme beliggenhed. Samlet må den indvendige vedligeholdelse betegnes som mindre god, på enkelte punkter dårlig. Ejendommens ejer - en andelsboligforening - har tilkendegivet at ville sammenlægge ca. halvdelen af de 2-værelses lejligheder senest i forbindelse med byfornyelse af ejendommen. Kendelse i Idet ejerens tilkendegivelse lægges til grund, meddeles i henhold til byfornyelseslovens 166 påbud om indretning af wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i den 3-værelses lejlighed i stueetagen i nr. 10, i den 4-værelses lejlighed på 5. sal i nr. 10 og på 1. sal i nr. 12, i herudover fire 4-værelses lejligheder sammenlagt af tidligere otte 2-værelses lejligheder, og i de resterende ti 2-værelses lejligheder. Ejendommen er bebygget med et forhus med kælder, stueetage, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1903 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med fællesvaskeri, en 3-værelses lejlighed i nr. 10 og to 2-værelses lejligheder i nr. 12. De 5 normaletager er hver indrettet med fire 2-værelses beboelseslejligheder, dog er de 2 lejligheder henholdsvis på 5. sal i nr. 10 og på 1. sal i nr. 12 sammenlagt til én lejlighed. Kælderen er indrettet med en stor cykelkælder, boilerrum og diverse oplagsrum. Tagetagen er indrettet med pulterrum og tørrerum. Såfremt der sammenlægges lejligheder ud over det, der er lagt til grund for nærværende påbud, reduceres påbuddet til ét wc-rum i den sammenlagte lejlighed. Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor ejendommens ejer/andelshavere tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 17 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Bygningen er således i alt indrettet med 21 lejligheder, der opvarmes med fjernvarme. Ejendommens gård indgår i karreens fælles gårdanlæg, som er velegnet til udeophold for beboerne. Den udvendige vedligeholdelse må som helhed betegnes som mindre god til dårlig. De 2-værelses lejligheder er traditionelle københavnerlejligheder på ca. 54 m². De 3- og 4-værelses lejligheder er på henholdsvis ca. 78 m² og ca. 108 m². Alle lejligheder har adgang til hoved- og bitrappe af træ. Assensgade

8 Baldersgade 11 / Mimersgade Fællesgangen er meget dårligt vedligeholdt og mangler renholdelse. De fleste af værelserne er overfyldt med bl.a. køleskabe og køkkenagtige indretninger og generelt dårligt vedligeholdt. Fælleskøkkenet er nedslidt, uhumsk og trænger meget til rengøring. Vinduet har kun et lag glas og kan ikke åbnes. Vedligeholdelsen af wc-rummene er dårlig og af bruserummet slet. Der er ingen opvarmningsmulighed i fællesrummene. Brandvæsenets stigeadgang til værelset mod gården foregår over naboejendom og skønnes for usikker/langsom. Dørene mellem hovedtrappen nr. 61 og fællesgangen svarer til en BD-dør 30, mens dørene til bitrapperne muligvis svarer til BD-døre 30, dog påsat plader med tvivlsom gennembrændingstid. Dørene er i dårlig stand. Dørene til værelserne er BD-entrédøre 30/massive trædøre. Fællesgangen er ved hovedtrappen opdelt i to med BD-dør 60, der ikke altid holdes lukket. Der er flere gange konstateret brandbart oplag i fællesgangen, hvor der ikke er opsat brandmelder til varsling af beboerne. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 4 normaletager og tagetage med saddeltag. Bygningen er opført i Tagetagen blev i 1975 brandsikret efter Hotelbekendtgørelsen, mens den øvrige del af bygningen i 1980 blev brandsikret efter den almindelige boligbekendtgørelse. Bygningen har 3 hoved- og 3 bitrapper, alle af træ. Stueetagen er indrettet med 2 lejligheder og 3 erhvervslejemål. De 4 normaletager er hver indrettet med 6 lejligheder. Beboerne i de 12 enkeltværelser anses ikke at have tilfredsstillende adgang til køkken og wc, og de brandmæssige forhold anses samlet set ikke for forsvarlige for beboerne i tagetagen i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 76 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i ejendommens tagetage efter udløbet af en frist på ½ år. Tagetagen er indrettet med 12 enkeltværelser mv. Kælderen er indrettet med boilerrum, fælles vaskerum, 3 fælles wc-baderum samt pulterrum. Lejligheder og enkeltværelser opvarmes med centralvarme. De 11 enkeltværelser i tagetagen er tilladt indrettet i 1932 og det 12. værelse i Alle 12 enkeltværelser, der er mellem ca. 8 m² og 12,5 m², benyttes til selvstændig udlejning. Udover værelserne er tagetagen mod gården indrettet med fælles køkken, fælles bruserum, 3 fælles-wc er og et pulterrum. Adgangen til tagetagen er alene fra hovedtrappen nr. 61 til en fællesgang langs bygningens hovedskillevægge. Herfra er der adgang til de 12 værelser, de 3 bitrapper og etagens øvrige indretninger. Baldersgade 11 /Mimersgade

9 Frederikssundsvej 230 Flere trappeløb har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Dørene til kælderen samt fællesgangen og enkeltværelserne i tagetagen har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Fælleskøkkenet, der ikke har redningsåbning, er ikke lovligt indrettet, og elinstallationer i fællesgangen er defekte. Beboerne i tagetagen er henvist til at benytte ét fælles wcbaderum, der er nedslidt og bærer præg af hyppig brug. Det nyere fælles køkken er dårligt vedligeholdt og på sine steder uhumsk med ophobning af affald. Vedligeholdelsen af værelserne er dårlig. Der anses fra de 4 enkeltværelser ikke at være tilfredsstillende adgang til køkken og wc, og de brandmæssige forhold anses samlet set ikke for forsvarlige for beboerne i tagetagen i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i ejendommens tagetage straks. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 1. sal og tagetage med kviste. Bygningen er opført i Herudover er der på grunden en butiksbygning og en garage mv. Stueetagen og 1. sal er hver indrettet med 2 lejligheder. Tagetagen er indrettet med 4 enkeltværelser, et fælles køkken og et fælles wc-baderum. Kælderen er indrettet med 2 butikker, vaske- og pulterrum samt boilerrum mv. Bygningen, hvortil der hører et større haveareal, opvarmes med centralvarme. Den udvendige vedligeholdelse er mindre god til dårlig. Bygningen er indrettet med én trappe af træ, som giver adgang til samtlige etager. I tagetagen er der dør til fællesgang, og herfra videre til værelser, køkken og wc-baderum. Frederikssundsvej 230 Ejendommens tekniske rådgiver har i 1990 overfor kommunen attesteret, at bygningen er brandsikret i henhold til brandsikringsbekendtgørelsen. De konstaterede forhold anses dog på flere punkter ikke at iagttage reglerne i bekendtgørelsen samt byggelovgivningen: 9

10 Gammel Kalkbrænderi Vej 17 / Silkeborggade 5-7 Bygningen er således indrettet med en 1-værelses lejlighed på ca. 43 m², atten 2-værelses på ca. 55 m², elleve 3-værelses på ca. 84 m² og tre 4-værelses på ca. 110 m², i alt 33 lejligheder. Bygningen, der er indrettet med 3 sæt traditionelle hovedog bitrapper af træ, opvarmes med fjernvarme. Den udvendige vedligeholdelse er mindre god. I de sammenlagte lejligheder er det tidligere fælles-wc inddraget i lejlighederne. Ejendommens øvrige 24 lejligheder i normaletagerne sal deler 2 og 2 et fælles-wc beliggende på bitrappen. Disse 24 lejligheder har ikke tilfredsstillende adgang til wc. I flere af stuelejlighederne ligger gulvene mod gaden indtil ca. 10 cm under gadeniveauet og der er væsentlig grundfugt i de murede vægge i og omkring de fleste stuelejligheder op til ca. 1½ m over gulvet. Stuelejlighederne deler ligeledes 2 og 2 et fælles-wc beliggende på bitrappen. Beboelses- og opholdsrummene i stuelejlighederne skønnes samlet set ikke at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde, og lejlighederne har ikke tilfredsstillende adgang til wc. Vedligeholdelsen af de enkelte lejligheder varierer, mens fællesarealernes indvendige vedligeholdelse som helhed må betegnes som dårlig. Ejeren har tilkendegivet at arbejde hen imod sammenlægninger og indretning af wc- og wc-baderum som angivet på planen Andelsboligforeningens foreløbige forslag til byfornyet etageplan. Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1904 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med 6 lejligheder - to 2-værelses i henholdsvis nr. 7 og nr. 17, en 1-værelses og en 3-værelses i nr. 5 samt affaldsrum. Normaletagerne i nr. 7 og nr. 17 er hver indrettet med to 2-værelses lejligheder. De 2 lejligheder på 1. sal i nr. 7 og på 1. og 3. sal i nr. 17 er dog sammenlagt. Normaletagerne i nr. 5 er hver indrettet med to 3-værelses lejligheder. Tagetagen er indrettet med pulterrum og kælderen med pulter- og boilerrum. Friarealet, den smalle gård bag bygningen, er ikke særlig velegnet til ophold. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges der forbud mod beboelse i ejendommens stueetage. Herudover meddeles der i henhold til byfornyelseslovens 166 følgende påbud: 1. Det eksisterende fælles-wc på bitrappen skal inddrages til lejligheden tv. på 2. sal, på 4. sal og på 5. sal i Gammel Kalkbrænderi Vej Der skal indrettes wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i følgende lejligheder: - Gammel Kalkbrænderi Vej 17, 2. sal th., 4. sal th. og 5. sal th., - Silkeborggade 5, 1. sal th. og tv., 2. sal th. og tv., 3. sal th. og tv., 4.sal th. og tv. og 5. sal th. og tv, og - Silkeborggade 7, 2. sal th. og tv., 3. sal th. og tv., 4. sal th. og tv. og 5. sal th. og tv. 10

11 Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor ejendommens ejer/andelshavere tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 17 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Kildevældsgade / Thomas Laubs Gade 12-12A Det supplerende byfornyelsestilbud omfatter således ikke wc-baderum i de 7 lejligheder 2., 4. og 5. sal tv. i nr. 17 og 2., 3., 4. og 5. sal tv. i nr. 7, idet disse lejligheder over tid forudsættes sammenlagt med nabolejligheden. Gammel Kalkbrænderi Vej 17 / Silkeborggade 5-7 Ejendommen er bebygget med et hjørnehus og et baghus i ejendommens gård. Hjørnebygningen har kælder, stueetage, 3 normaletager og tagetage med kviste. Bygningen er opført i 1903 og er brandsikret i Bygningens vedligeholdelse er god til mindre god. Der er 3 sæt hoved- og bitrapper i bygningen, der i stueetagen er indrettet med 2 erhvervslejemål og 3 lejligheder. Normaletagerne er indrettet med i alt 18 lejligheder, og tagetagen blev i 1957 indrettet med 5 lejligheder. Kælderen er indrettet med boilerrum samt vaske-, lager- og pulterrum. I nr. 12 og 67 er der 3 lejligheder, der deler wc på bitrappen, og 4 lejligheder, der har eget wc på bitrappen. Efter det oplyste indrettes lejlighederne med wc-baderum ved fraflytning. På denne baggrund skønnes det for tiden ikke rimeligt at foretage en videre behandling af hjørnehuset efter byfornyelseslovens kapitel 9. Baghuset blev i 1903 opført til hestestald, vognport og gårdwc og med plads til forråd på loftet. I 1928 blev bygningen ombygget til beboelse med 2-værelses lejligheder på ca. 46,5 m² i stuen og på 1. sal. Ved vestgavlen opførtes en trætrappe til 1. sal, hvor der med adgang fra trapperummet blev indrettet et fælles-wc. 11

12 Den udvendige vedligeholdelse af baghuset er mindre god til dårlig, mens vedligeholdelsen indvendigt må betegnes som dårlig og på visse punkter slet. Baghuset er ikke brandsikret, idet bygningen ikke er omfattet af den særlige brandsikringslov. De brandmæssige forhold er dog ikke forsvarlige. Flere elinstallationer har væsentlige defekter, og dørene til lejlighederne er dårligt vedligeholdte træfyldingsdøre med skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter. Der er under trappen til 1. sal indrettet et pulterrum, hvor der bl.a. oplagres petroleumsdunke. Trappeløbets gennembrændingstid skønnes at være kun ca minutter. Der er tydelige spor af grundfugt nederst i de murede vægge. Lejlighederne har - med vinduer kun mod nord og beliggenheden bag det høje hjørnehus - dårlig adgang for dagslys. Opvarmningsmulighederne er dårlige med kun en petroleumsovn i stuen og en flytbar olieovn på 1. sal. Endvidere deler lejlighederne det fælles wc på 1. sal. Beboelses- og opholdsrummene i de 2 lejligheder skønnes ikke - at yde tilstrækkelig beskyttelse mod kulde og fugt, - at have fyldestgørende adgang for dagslys, og - at have tilstrækkelige opvarmningsmuligheder. Herudover anses beboerne i de 2 lejligheder ikke at have tilfredsstillende adgang til wc, og de brandmæssige forhold anses for helt uforsvarlige for beboerne i tilfælde af brand. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse i ejendommens baghus efter udløbet af en frist på 1 år. Kildevældsgade / Thomas Laubs Gade 12 Thomas Laubs Gade 12A 12

13 Nordre Fasanvej 263 / Ørnevej 9-11 Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med stueetage, 3 normaletager og tagetage med mansardtag. Bygningen er opført i 1904 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med en 2-værelses, en 3-værelses og en 4-værelses lejlighed, et erhvervslejemål, fælles vaske- og baderum samt boilerrum mv. Normaletagerne og tagetagen er indrettet med ni 2-værelses, elleve 3-værelses og to 4-værelses lejligheder. Bygningen, der er indrettet med 3 sæt traditionelle hovedog bitrapper af træ, er således i alt indrettet med ti 2-værelses lejligheder (oprindelig 3-værelses) på ca m², tolv 3-værelses på ca m² og tre 4-værelses på ca m², i alt 25 lejligheder. Ejendommen, der opvarmes med fjernvarme, har et lyst og solrigt friareal velegnet til ophold. Den udvendige vedligeholdelse må generelt betegnes som god, mens den indvendige vedligeholdelse er god til mindre god. I de 3 stuelejligheder ligger gulvene mod gaden ca cm under gadeniveauet, og der er væsentlige spor af grundfugt i de murede vægge i og omkring de fleste af lejlighedernes gade- og gårdværelser. Der er væsentlige indbliksgener, så vinduerne mod gaden altid er tildækkede, og på grund af bilos fra den meget trafikerede Nordre Fasanvej og af tyverihensyn er lejlighederne vanskelige at lufte ordentligt ud. Beboelses- og opholdsrummene i stuelejlighederne skønnes ikke at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde, der skønnes ikke at være fyldestgørende adgang for dagslys, og indeklimaet i lejlighederne er ikke tilfredsstillende. Lejligheden i nr. 11 har med wc på bitrappen ikke tilfredsstillende adgang til wc. Nordre Fasanvej 263 / Ørnevej

14 14 af de 22 lejligheder på sal samt tagetagen deler 2 og 2 ét fælles-wc på bitrappen. Disse lejligheder har ikke tilfredsstillende adgang til wc. Nøjsomhedsvej 7 Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges der forbud mod beboelse i lejlighederne Nordre Fasanvej 263 stuen, Ørnevej 9 stuen tv. og Ørnevej 11 stuen tv. I henhold til byfornyelseslovens 166 meddeles der påbud om indretning af wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i følgende lejligheder: - Nordre Fasanvej 263, 1. sal th. og tv., 2. sal tv., 3. sal th. og tv. samt 4. sal tv. (tagetagen), og - Ørnevej 11, 1. sal th. og tv., 2. sal th. og tv., 3. sal th. og tv. samt 4. sal th. og tv. (tagetagen). Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor andelsboligforeningen tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 14 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Ejendommen er bebygget med et forhus med dobbelt kælder, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1885 og er brandsikret i De 5 normaletager og tagetagen er hver indrettet med to 3-værelses lejligheder. Øverste kælder er indrettet med en lejlighed tv. og erhvervslokaler th. Underste kælder er indrettet med boilerrum og pulterrum. Bygningen, der opvarmes med fjernvarme, har hoved- og bitrappe af træ. Vedligeholdelsen - udvendigt som indvendigt - er relativt god. I lejligheden i øverste kælder tv., der er på ca. 73 m², er gårdværelse og køkken orienteret mod nord og virker mørke/ dårligt belyst. Gulvet i gadeværelset ligger ca. 45 cm under terræn, mens gulvet i gårdværelse og køkken ligger ca. 60 cm under terræn. Der er indvendigt spor af grundfugt nederst i ydervæggene mod gade og gård. Der er tydelige spor af grundfugt nederst i bitrapperummet og på gårdfacaden. I de murede yder- og indervægge i underste kælder er der markant grundfugt fra gulv til loft. Af hensyn til tyveri og bilos åbnes vinduerne, der ofte tildækkes på grund af indbliksgener, kun i ringe omfang. Beboelses- og opholdsrum i lejligheden i øverste kælder yder ikke tilstrækkelig beskyttelse mod fugtighed, lejligheden skønnes ikke at have forsvarlig adgang for luftfornyelse og værelset mod gården skønnes ikke at have fyldestgørende adgang for dagslys. 14

15 Randersgade 40 / Århusgade 38 (se også side 26) Nøjsomhedsvej 7, øverste kælder R A N D E R S G A D E Ejendommen er bebygget med et hjørnehus med kælder, stueetage, 4 normaletager og tagetage med saddeltag med kviste. Bygningen er opført i 1900 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med en lejlighed i nr. 40 samt lagerrum og en grillforretning med serveringslokaler i nr. 38. De 4 normaletager er hver indrettet med en 4-værelses og tre 2-værelses lejligheder. Tagetagen er tv. i nr. 38 indrettet med en 1-værelses lejlighed med køkken-alrum og wc-rum og th. mod gaden et enkeltværelse. I nr. 40 er der indrettet et enkeltværelse på hver side af hovedtrappen og et fælles-wc. Tagetagens øvrige areal er indrettet med pulterrum. Nøjsomhedsvej 7 Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 76 nedlægges forbud mod beboelse i lejligheden tv. i øverste kælder efter udløbet af en frist på 5 år. Forbuddet blev, for så vidt angår tidsfristen, indbragt for Byfornyelsesnævnet, der stadfæstede Boligkommissionens afgørelse. Kælderen er indrettet med pulter- og brændselsrum. Ejendommen, der har et lille og forsømt friareal, er indrettet med 2 sæt traditionelle hoved- og bitrapper af træ. Den udvendige vedligeholdelse må som helhed betegnes som dårlig og på visse punkter slet. I stuelejligheden i nr. 40, der har 3 værelser, køkken og wc-rum, er der udvendigt mod gade og gård tydelige tegn på fugt i murværket. Indvendigt i lejligheden er der flere steder spor af grundfugt i vægge og vægbeklædninger. Køkkenet er nedslidt med fugt og fugtskjolder flere steder, og vinduet er defekt. 15

16 Forholdene i lejligheden skønnes ikke for sundhedsmæssigt forsvarlige. Ryesgade Beboelsen i tagetagen blev indrettet i 1930 med adgang fra både nr. 38 og 40. Ved brandsikringen i 1987 overgik fællesgangen mellem hoved- og bitrapper til flugtveje fra etagens lejlighed og enkeltværelser ved afblænding mellem hovedtrapper og fællesgange. Lejligheden og enkeltværelset i nr. 38 udlejes til samme person. Flugtvejen fra værelset til fællesgangen er blændet, og BD-30 døren mod pulterrumsdelen er defekt. Disse brandsikringsmangler videregives til bygningsmyndigheden. Forholdene i nr. 38 skønnes herefter for tiden ikke at give anledning til en beslutning om påbud eller forbud. Enkeltværelserne i nr. 40 har kun adgang til fælles-wc med adgang fra flugtvejen og som eneste køkken/vaskemulighed en håndvask med koldt vand øverst i bitrapperummet. Værelserne kan nødtørftigt opvarmes med elovne, der th. suppleres med en gammel brændeovn. Størstedelen af dørene fra værelserne til flugtvejene er defekte og flere er stort set uden gennembrændingstid. Der er brandbart oplag i fællesgangen og øverst i hovedtrapperummet. Forholdene er ikke sundhedsmæssigt tilfredsstillende og brandmæssigt helt uforsvarlige. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse og ophold i de 2 enkeltværelser i tagetagen i nr. 40 efter udløbet af en frist på ½ år. Endvidere nedlægges forbud mod beboelse i stuelejligheden i nr. 40. Forbuddet træder i kraft straks, men begrænses dog således, at de nuværende beboere kan fortsætte den hidtidige benyttelse til deres fraflytning eller død. Bebyggelsen på ejendommen består af et hjørnehus mod Ryesgade og en bygning langs en passage fra Ryesgade. De 2 bygninger, der har meget forskellige indretninger og udtryk, er opført samtidigt i 1886 og er brandsikret i Bygningen langs passagen har kælder med pulterrum samt 5 normaletager og tagetage med saddeltag, hver med 6 lejligheder, i alt 36 lejligheder. Hjørnebygningen har dobbelt kælder, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Underste kælder er indrettet med boilerrum og disponible rum. Øverste kælder er indrettet med et butikslejemål tv. og en beboelseslejlighed th. De 2 lejemål er lagt sammen og udlejes som ét stort kælderlejemål. Normaletagerne er hver indrettet med to 3-værelses lejligheder. Gulvet i det sammenlagte kælderlejemål, der th. benyttes til beboelse og tv. primært til erhverv, ligger ca cm under gadeniveau og ca cm under gårdniveau. Væggene i og omkring lejemålet er almindeligt murværk, som i perioder ikke skønnes at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde. Randersgade 40 / Århusgade 38 16

17 De 2 beboelsesrum mod passagen har kun faste butiksvinduer med et lag glas. Der er således ingen redningsåbning, og adgangen for luftfornyelse er ikke forsvarlig. Der er store indbliksgener og støjproblemer på grund af affaldscontainere opstillet lige overfor vinduerne. Køkkenet er sparsomt indrettet og dårligt til slet vedligeholdt. Rådmandsgade 34 Forholdene i kælderlejligheden skønnes ikke sundhedsmæssigt forsvarlige. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse i den øverste kælder i nr. 98 efter udløbet af en frist på ½ år. Ejendommen er i 1878 bebygget med et beboelseshus mod Rådmandsgade. Den resterende del af det lange, smalle grundareal er senere tæt bebygget med et større antal erhvervsbygninger, der anvendes til værksteder, garager, lydstudier og lignende. Kælderen i beboelseshuset benyttes til erhvervsformål. Stuen og 1. sal (tagetagen) er hver indrettet med en 3-værelses lejlighed. Den udvendige vedligeholdelse er dårlig til slet. Ryesgade Stuelejligheden har en verandatilbygning med oplukkelige vinduer i gården, bygget oven på 2 gård-wc er og et gårdpissoir, der benyttes af de mange brugere af de bagvedliggende erhvervsbygninger. I lejligheden i tagetagen er størstedelen af væggen mellem wc-rummet og et gadeværelse fjernet, så wc-rummet er i åben forbindelse med resten af lejligheden. Afløbet fra lejlighedernes køkkenvaske er gennem ydervæggen ført til tagnedløbsrøret. Eneste varmekilde er én brændeovn i hver af lejlighederne, hvis vinduer kun har et lag glas. Tagkonstruktion er kun sparsomt varmeisoleret. Den indvendige vedligeholdelse er dårlig til slet. Ryesgade 92-98, øverste kælder Bygningen, der kun har én trappe af træ, er fejlagtigt ikke brandsikret efter den særlige lov om brandsikring. Flere trappeløb mv. skønnes således at have meget begrænsede gennembrændingstider, og flugtvejsdøre svarer ikke til de lovpligtige BD-døre. 17

18 Forholdene i de 2 lejligheder skønnes ikke sundheds- og brandmæssigt forsvarlige. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges forbud mod beboelse i lejlighederne i stuen og på 1. sal (tagetagen) i forhuset efter udløbet af en frist på ½ år. Sankt Peders Stræde 17 (se årsberetning 1983 side 39, 1985 side 48, 1991 side 52, 1992 side 80 og denne beretning side 26) Rådmandsgade 34 Planer 1 :400, snit 1 :

19 Boligkommissionen nedlagde i 1983 forbud mod beboelse i ejendommens forhus, der i 1809 blev opført med kælder, stueetage, 3 normaletager og mansardetage. Bygningen blev fredet i Benyttelsen af bygningen blev fra sidst i 1990 erne udvidet til aften- og natophold (ikke beboelse) for et meget stort antal personer til møder og fester o. lign. Som følge af denne væsentlige ændring blev ejendommen på ny indstillet behandlet af Boligkommissionen. Kælder- og stueetagen, der udgør ét lejemål, henligger aflåst og ubenyttet.mansardetagen er ligeledes aflåst og stort set ubenyttet. Der er etableret et nyere wc, der muligvis benyttes af lejerne på sal. 1., 2. og 3. sal benyttes samlet af et i perioder meget stort antal unge mennesker - foreningen Børnemagt. Vedligeholdelsen er generelt dårlig med udtjente vinduer og enkelte manglende vinduesrammer. Der er dog udført et nyere tegltag med undertag. Bygningen er med adgang fra porten indrettet med kun én trappe af træ. Trappen, der er meget dårligt vedligeholdt, er meget smal (ca cm) og stejl og har flere steder meget lave gangliniehøjder (ca cm). Enetrappens funktion som flugtvej vil derfor være personer i gåsegang. Etageadskillelserne, der efter al sandsynlighed er uden lerindskud, har skønnede gennembrændingstider på kun ca minutter mod normalt ca. 60 minutter. Der er via BD-dør 30 adgang fra porten direkte til kælder/ stuelejemålet, hvor der overalt er brandbart oplag. Der er stort set ingen gennembrændingstid mellem kælder/stuelejemålet og enetrappen. Dørene mellem enetrappen og sal er BD-døre 30 eller tilsvarende. Dørene, der næsten alle står åbne ved opkiling eller lignende, er dog så dårligt vedligeholdte/ødelagte, at gennembrændingstiden er væsentligt mindre end 30 minutter i flere tilfælde 0. Enetrappen og sal udgør således i praksis én brandcelle. Sankt Peders Stræde 17 Københavns Brandvæsen skønner, at en brand i kælder- og stueetagen - samtidig med, at der er fest på sal - ved antændelse i ond hensigt, eller ved antændelse som følge af defekt elinstallation eller henkastet cigaret, kan resultere i, at ingen personer på sal vil kunne bringe sig i sikkerhed. En brand opstået på sal og/eller på enetrappen under samme forudsætninger skønnes at ville have stort set samme resultat. Forholdene for brugerne af sal anses - i tilfælde af brand som ovenfor beskrevet - for helt uforsvarlige. Endvidere skønnes wc et på 1. sal - som muligvis eneste wc til op omkring 100 personer - ikke for sundhedsmæssigt forsvarligt. Kendelse i I henhold til byfornyelseslovens 167 nedlægges der forbud mod beboelse og ophold overalt i ejendommens forhus. Forbuddet træder i kraft straks. Samtidig med forbuddet meddeles påbud om straks at udføre forsvarlig afspærring af forhusets nederste etager, såvel mod gade som gårdside sal opvarmes alene med en brændeovn på henholdsvis 1. og 3. sal. Der anvendes mange stearinlys næsten overalt, der er affaldsposer med brandbart oplag, og der er et større oplag af spraydåser. En stor del af elinstallationerne i bygningen er defekte og uafskærmede. Brugerne af sal anslår, at der ved fester er ca. 100 personer i etagerne. Københavns Politi har ved et uanmeldt fremmøde optalt ca personer ved en fest. 19

20 Silkeborggade 9-11 Gulvene i de 2 stuelejligheder ligger kun lige over gadeniveauet og ca. 50cm over gårdniveauet. Den relativt sjældne opbygning af funderingen under lejlighederne - betonfundamenter og murede vægge med vandret fugtspærre - skønnes at indebære, at der ikke er nævneværdige grundfugtproblemer i stuelejlighederne. Andelsboligforeningen har tilkendegivet at ville sammenlægge halvdelen af de 2-værelses lejligheder senest i forbindelse med byfornyelse af ejendommen. Kendelse i Idet ovennævnte tilkendegivelse lægges til grund meddeles der i henhold til byfornyelseslovens 166 påbud om indretning af wc-rum med forrum, mekanisk ventilation og håndvask med koldt vand i den 3-værelses lejlighed nr. 9, 3. sal, nr. 11, stuen og nr. 11, 4. sal, i herudover tre 4-værelses lejligheder sammenlagt af tidligere seks 2-værelses lejligheder, og i de resterende otte 2-værelses lejligheder. Ejendommen er bebygget med et forhus med kælder, stueetage, 5 normaletager og tagetage med københavnertag. Bygningen er opført i 1904 og er brandsikret i Stueetagen er indrettet med en 3-værelses og en 4-værelses lejlighed, depotrum og fælles vaske- og baderum. Normaletagerne er indrettet med fjorten 2-værelses og tre 4-værelses lejligheder, sammenlagt af 6 tidligere 2-værelses lejligheder. Såfremt der sammenlægges lejligheder ud over det, der er lagt til grund for nærværende påbud, reduceres påbuddet til ét wc-rum i den sammenlagte lejlighed. Byfornyelsestilbud. Samtidig med meddelelse af påbuddet blev det overfor ejendommens ejer/andelshavere tilkendegivet, at der supplerende vil kunne søges om offentlig støtte efter byfornyelseslovens 11, stk. 5, dels til udførelse af 14 wc-baderum i stedet for de påbudte wc-rum, dels til andre rimelige og hensigtsmæssige byfornyelsesarbejder. Tagetagen er indrettet med pulter- og tørrerum og kælderen med cykelværksted, opbevarings- og boilerrum. Gårdarealet er velegnet til ophold. Bygningen er således indrettet med fjorten 2-værelses lejligheder på ca. 57 m², en 3-værelses på ca. 74 m² og fire 4-værelses på ca m², i alt 19 lejligheder. Bygningen, der er indrettet med 2 sæt traditionelle hovedog bitrapper af træ, opvarmes med fjernvarme. Den udvendige vedligeholdelse må som helhed betegnes som mindre god, mens den indvendige vedligeholdelse varierer fra god til dårlig. Beboerne i de fjorten 2-værelses lejligheder benytter 2 og 2 et fælles-wc på bitrappen. Beboerne i 3 af de 4-værelses lejligheder har eget wc på bitrappen. En gasinstallation med gasflamme holder wc erne på bitrapperne frostfri. Forholdene er ikke sundhedsmæssigt forsvarlige. Silkeborggade

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronningensgade 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-087272 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING I denne pjece kan du hente hjælp til det juridiske og det tekniske, hvis du ønsker at sammenlægge din bolig med en anden bolig. KOMMUNAL TILLADELSE TIL SAMMENLÆGNING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønnehavestræde 13 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-012172 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Samlerapport 25. juli 2011

Samlerapport 25. juli 2011 Samlerapport 25. juli 2011 Kondemneringsbesigtigelse den 5. maj 2011, kl. 11.00 Cirkelhusene 28, Torpet, 4100 Ringsted Matr. nr. 29, Torpet, Ringsted Jorder BBR-oplysninger Bebyggelsen Cirkelhusene 28,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 057

SALGSPROSPEKT Sag nr. 057 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 057 Rolfsgade 100, 6700 Esbjerg VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I INDRE BY Pris kontant: Kr. 5.650.000 Afkast 1. år, anslået: 6 % Boligareal: 435 m 2 Erhvervsareal:

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-392708 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Torvet 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere