Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsessituationen i Hvidovre Kommune Uddannelse Offentlig forsørgelse og førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsindsatsen Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Mål 1. Flere unge i uddannelse Mål 2. Færre på førtidspension Mål 3. Langtidsledighed begrænses Mål 4. Styrket samarbejde med virksomheder Mål 5: Den virksomhedsrettede indsats Mål 6. Høj aktiveringsgrad Mål 7. Virksomhedsnære redskaber skal anvendes Mål 8. Begrænse langvarige sygedagpengesager Buget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre Tillæg 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Tillæg 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for Kilder

2 1. Om Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommune skal som landets øvrige kommuner udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. For at sikre en kontinuitet i indsatsen er målene i Beskæftigelsesplan 2014 i et vist omfang sammenfaldende med Hvidovre Kommunes mål i beskæftigelsesplan for 2013 og De fire første mål er fastlagt af beskæftigelsesministeren, og niveauerne er lagt med udgangspunkt i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands tekniske fremskrivninger og anbefalinger. De øvrige mål støtter op om de fire ministermål, og de er fastlagt af jobcenterledelsen i dialog med forvaltningsledelsen. Målene er ligeledes drøftet med Arbejdsmarkedsudvalget, Det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesplan 2014 indeholder et analysekapitel, der gennemgår de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer generelt og med særligt fokus på Hvidovre Kommune og de fire mål udmeldt af beskæftigelsesministeren. Herefter følger et afsnit, hvor de konkrete mål for Hvidovre Kommune præsenteres, og indsatsen for at nå målene beskrives. Beskæftigelsesplanen sætter rammen for senere udarbejdelse af jobcentrets indsatsstrategi. Indsatsstrategien er jobcentrets afdelingers delmål i indsatsen. Strategierne udarbejdes i overensstemmelse med beskæftigelsesplanens overordnede målsætninger. Afslutningsvis findes budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret samt diverse tillæg, tidsfrister. En oversigt over kilder findes til sidst i rapporten. Opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2014 vil ske under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af godkendelse af finansloven, reformer på beskæftigelsesområdet, nye prognoser og kommunens budget for

3 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 1 : 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen Kommunen har udarbejdet Beskæftigelsesplan 2014 i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen samt Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 14/12/2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. 3

4 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2014, som er oplistet nedenfor. Niveauerne for målene kan fastsættes i forbindelse med offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2014, men Hvidovre Kommune har valgt at fastsætte niveau for målene allerede nu. 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 26,0 pct., svarende til. en stigning på 16,5 procentpoint fra december 2012 til december Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 125 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 14,0 pct. fra december 2012 til december Mål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 337 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 19 pct. fra december 2012 til december Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen afventer endelig fastsættelse af indhold i mål og data. 2 Opgørelsen af mål 1 måler uddannelsesgraden, dvs. hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året (år-til-dato) divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året (år-til-dato). Opgørelsesmetoden vil grundlæggende svare til opgørelsen af aktiveringsgraden. Dvs. det opgøres, hvor stor en del af perioden som ledig, ledige gennemsnitligt er i uddannelse. Opgørelsen af mål 2 viser antallet af årige, der inden for den valgte periode for første gang får bevilliget førtidspension, uanset forsørgelse. Førtidspension- og Fleksjobreformen vil væsentlig reducere tilgangen til førtidspension. Opgørelse af mål 3 viser antal brutto-ledige personer (inkl. aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Opgørelse af mål 4 skal vise graden af samarbejde mellem jobcenter og virksomheder. Indhold af mål og data afventes fra AMS (Arbejdsmarkedsstyrelsen) ultimo juni

5 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Hvidovre Kommune har som resten af landet oplevet store udsving i ledighedsniveauet de seneste år. Ledigheden i Hvidovre Kommune nåede et historisk lavt niveau i juni 2008 på 1,9 pct. og ligger i marts 2013 på 5,6 pct. mod 6,4 pct. i Region Hovedstaden og 6,3 pct. på landsplan. Som det fremgår af figur 1, så er ledighedsniveauet i Hvidovre stabiliseret på omkring 5-6 pct. fra slutningen af 2009 og frem til marts Af figur 1 ses også, at Hvidovre Kommune gennem hele perioden ligger på en ledighedsprocent, der er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og i hele landet. Figur 1. Udviklingen i ledigheden 8 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken mar-13: 6,4 mar-13: 6,3 mar-13: 5,6 Procent jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 Hele landet Region Hovedstaden Hvidovre Statistikbanken AUP01 Analyser fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) på baggrund af prognose fra Økonomi og Indenrigsministeriet viser, at beskæftigelsen i Østdanmark 3 fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 forventes at stige med 0,3 pct., samtidig med at arbejdsstyrken i Østdanmark forventes at stige i de kommende år, og ledigheden forventes at falde med 8,8 pct. i Østdanmark (Kilde: Sigtelinjer). 4 3 Østdanmark dækker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i maj 2013 udsendt justeret fremskrivning af ledigheden og forventer at ledigheden fra 4. kvt til 4. kvt i Østdanmark vil falde med 12,9 pct. og at ledigheden i Hvidovre kommune i samme periode vil falde med 13,4 pct. I beregningen er der ikke 5

6 Dagpengeperioden blev i 1. juli 2010 afkortet fra fire til to år, men med akutpakken blev en forlængelse på seks måneder med uddannelsesydelse en mulighed. Senest i maj 2013 har regeringen og Enhedslisten indgået aftale om yderligere muligheder for uddannelse og forsørgelse frem til Jobcentrenes to store udfordringer de kommende år er at der på kort sigt er en del ledige, som jobcentrene skal hjælpe i arbejde og på længere sigt, at arbejdsstyrken bliver reduceret så meget, at der kan blive mangel på kvalificeret arbejdskraft. Så samtidig med, at jobcentrene skal have fokus på at reducere ledigheden, så skal jobcentrene ligeledes medvirke til at sikre en stor og kvalificeret arbejdsstyrke. Da den økonomiske krise satte ind i 2008, betød det markante stigninger i ledigheden, som har ramt visse grupper hårdere end andre. Generelt set har krisen betydet store stigninger i antallet af forsikrede ledige (a-dagpenge), da de er særligt konjunkturfølsomme. Det forventes derfor også, at et kommende opsving hurtigt vil kunne aflæses i faldende ledighed for netop denne gruppe. Fra januar 2013 er antallet af langtidsledige a-dagpengemodtager faldet og langtidsledige kontanthjælpsmodtagere steget. Det er formodentlig ikke et konjunktur-opsving, der kan aflæses her, men effekten af den to-årige dagpengeperiode, der tvinger ledige, der har opbrugt deres dagpengeret og ikke fundet arbejde, på andre forsørgelsesydelser eller selvforsørgelse. Krisen ramte forskellige brancher med uens styrke og i forskellige tempi. De første brancher der for alvor mærkede krisen var byggeri og fremstilling, hvor der fra 2008 til 2010 blev færre jobs i Østdanmark. I samme periode blev handel og transport reduceret med jobs. Efterfølgende har beskæftigelsen inden for den offentlige sektor været faldende i 2011 til I 2011 til 2012 er beskæftigelsen derimod steget i byggeriet og de private serviceerhverv (Kilde: Sigtelinjer). Krisen har på samme måde ramt kønnene forskelligt som følge af, at mænd og kvinder traditionelt er beskæftiget inden for forskellige brancher. At byggeri, industri mv. har været hårdt ramt af krisen har medvirket til, at stigningen i ledigheden blandt mænd var større end blandt kvinder, hvilket er usædvanligt. Denne tendens er dog udjævnet i 2011 og 2012, hvor ledigheden også har ramt kvindedominerede fag som offentlig administration, sundhedssektoren mv. Ledigheden er siden krisens start øget markant blandt unge, hvilket kan forklares med, at unge ofte er ufaglærte med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Siden december 2012 er ledigheden blandt årige steget markant både i Hvidovre og på landsplan. Ledigheden er højest for ufaglærte ledige og ledige med lang videregående uddannelse. Det betyder, at jobcentrene skal tilpasse indsatsen, så den også kan rumme den relativt store gruppe ledige, der har en uddannelse og har en stærk tilknytning til en branche, hvor der for manges vedkommende kan forventes stigende beskæftigelse inden for en relativ kort tidshorisont (Kilde: Sigtelinjer). 6

7 2.2.1 Beskæftigelsessituationen i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommunes geografiske placering betyder, at kommunen er del af arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet, hvor kommunegrænserne har begrænset betydning for, hvor borgerne finder beskæftigelse. Eksempelvis pendler over 70 pct. ( personer) af de beskæftigede i Hvidovre til job uden for kommunegrænsen. Samtidig pendler ind i kommunen (Statistikbanken: PENDAB3 og PENDAB4). Af Hvidovre Kommunes indbyggere var i beskæftigelse i 2010 (Statistikbanken FOLK1 og AFSTB1). Af figur 2 nedenfor fremgår hvilke ti brancher, der var flest beskæftiget indenfor i Figur 2. Beskæftigede hvidovreborgere Top 10 brancher, hvor borgere i Hvidovre er beskæftiget Handel Socialeinstitutioner Bygge og anlæg Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Offentlig administration, forsvar og politi Transport Sundhedsvæsen Undervisning Finansiering og forsikring Hoteller og restauranter Statistikbanken RASB11 De brancher, hvor der er flest hvidovreborgere beskæftigede, er handel og sociale institutioner. Antallet af beskæftigede inden for de ti største brancher er i perioden 2009 til 2012 faldet med 2,4 pct. De største ændringer i perioden 2009 til 2012 inden for Top 10-brancherne er, at antallet af beskæftigede inden for transport er faldet med 10,1 pct., mens antallet af beskæftigede i rejsebureauer, rengøring og anden operationel service er steget med 11,0 pct. Forventningerne til udviklingen i ledigheden i Østdanmark er, at bruttoledigheden vil falde med 8,8 pct. fra ultimo 2012 til ultimo Særligt forventes ledigheden inden for byggefagene at falde som følge af regeringens bygge- og infrastrukturinvesteringer (Kilde: Sigtelinjer). 7

8 Som det fremgår af figur 2 ovenfor, så er en stor del af borgerne i Hvidovre beskæftiget inden for brancher, som har været og er meget påvirket af krisen. Det gælder blandt andet Bygge og anlæg samt Socialeinstitutioner (eks. vuggestuer, plejehjem, hjemmeplejen, og døgninstitutioner). Dette er en væsentlig forklaring i forhold til en stigning i ledigheden i Hvidovre. Overordnet set forventes beskæftigelsesmulighederne for hvidovreborgerne ikke at ændre sig markant i løbet af 2014, men dog at ledigheden vil falde lidt Uddannelse Figur 3 viser, at uddannelsesniveauet i Hvidovre Kommune generelt er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. Eksempelvis har 35,3 pct. grunduddannelse som højeste gennemførte uddannelse, hvor niveauet i Region Hovedstaden er 30,2 pct. I Hvidovre har 5,2 pct. af befolkningen en lang videregående uddannelse, hvor det er tilfældet for 12,0 pct. i regionen. I forhold til 2010 er andelen med en lang videregående uddannelse i Hvidovre steget med 0,2 procentpoint og andelen med korte og mellemlange uddannelser steget med 0,3 procentpoint. Dog er andelen af samme uddannelsestyper i Region Hovedstaden steget med henholdsvis 0,3 og 0,2 procentpoint. Uddannelsesniveauet i Hvidovre er således steget fra 2010 til 2011, men ikke mere end i regionen. Figur 3. Uddannelsesniveau Højest fuldførte uddannelse, % 12,0% 90% 80% 20,6% 70% 60% 25,8% 50% 40% 11,3% 30% 20% 30,2% 10% 0% Region Hovedstaden 5,2% 16,1% 35,0% 8,4% 35,3% Hvidovre Lange videregående udd. og forskerudd. Korte, mellemlange udd. Inkl. bachelor ERHVERVSUDDANNELSER Gymnasiale uddannelser Grundskole/uooplyst Statistikbanken Fremskrivninger af efterspørgslen på arbejdskraft viser, at der særligt bliver brug for faglærte (især bygge og anlæg samt social- og sundhedssektoren) og personer med en mellemlang uddannelse. Derimod forventes arbejdskraftudbuddet af ikke-faglærte at oversige efterspørgslen. 8

9 Dette betyder, at der i Hvidovre Kommune er behov for at hæve det generelle uddannelsesniveau, da der er udsigt til et overskud af personer, der har grundskole som højeste uddannelse. Jobcentret har således en væsentlig opgave i forhold til at motivere særligt unge ledige til at få en kompetencegivende uddannelse. Dette understøttes af den aktuelle krise, idet det forventes, at flere særligt unge er motiveret til at tage en uddannelse i en periode med relativ høj ledighed og begrænsede muligheder for at få ufaglærte jobs. Unge og uddannelse Tabel 1 viser, at 67,8 pct. af unge ledige kontant- og dagpengemodtagere under 30 år i Hvidovre i 2010 har 10. klasse som højeste gennemførte uddannelsesniveau. Der er derfor et stort motivationsarbejde for jobcentret i at få de unge ledige til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Tabel 1. Ledige unge pr. oktober 2010, fordelt efter uddannelsesstatus. Hvidovre Ikke faglærte Ikke faglærte studenter Har erhvervskompetencegivende uddannelse I alt Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Hvidovre 67.8 % % % % 686 Note: Ikke faglærte er personer med højst 10. kl. som afsluttet grundskoleniveau Ikke faglærte studenter er personer med STX,HHX,HTX eller HF, men uden erhvervskompetencegivende uddannelse Analysen omfatter kun personer i alderen år, som modtager dagpenge eller kontanthjælp pr. primo oktober 2010 Kilde: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, Hvidovre Kommune april 2013 Af de ikke-faglærte kontanthjælps- og dagpengemodtagere under 30 år er 40,3 pct. af kvinderne ledige i hele måleperioden oktober 2010 til marts 2012 mod 32,7 pct. af mændene, jf. tabel 2. Tabellen viser også, at langt størstedelen af målgruppen, der er ledige i hele perioden, er af dansk oprindelse, ligesom der er langt flere årige i målgruppen, der er ledige i hele perioden, end årige. Ser man på forsørgelse er den største gruppe, der afsluttes til uddannelse, de jobklare kontanthjælpsmodtagere (35,8 pct.). Størstedelen af dagpengemodtagerne afsluttes til andet, herunder selvforsørgelse. 9

10 Tabel 2. Andel af ledige unge ikke faglærte pr. oktober 2010, som er afsluttet til uddannelse inden marts Hvidovre Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt Antal Køn Kvinder 23.2 % 36.5 % 40.3 % % 211 Mænd 22.0 % 45.3 % 32.7 % % 254 Herkomst Dansk 23.1 % 37.1 % 39.7 % % 350 Vestlig 20.0 % 50.0 % 30.0 % % 10 Ikke-vestlig 21.0 % 54.3 % 24.8 % % 105 Alder år 30.2 % 39.2 % 30.6 % % år 8.5 % 45.1 % 46.3 % % 164 Forsørgelsesgrundlag Dagpenge 12.5 % 66.7 % 20.8 % % 48 Kontanthjælp - ikke jobklar 14.7 % 34.5 % 50.8 % % 238 Kontanthjælp - jobklar 35.8 % 43.6 % 20.7 % % 179 Alle 22.6 % 41.3 % 36.1 % % 465 Note: Afsluttet til uddannelse inkluderer SU, voksenlærling og SVU/VUS. Afsluttet til andet inkluderer selvforsørgelse og udvandret samt øvrige off. ydelser der ikke er kontanthjælp eller dagpenge, herunder barsel, sygedagpenge, førtidspension, revalidering fleks/skånejob mv. Analysen omfatter kun personer i alderen år, som modtager dagpenge eller kontanthjælp pr. primo oktober 2010 Kilde: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, Hvidovre Kommune En flowanalyse af ikke faglærte unge, der er ledige i oktober 2010, viser at 44,2 pct. er ledige i hele perioden. Ser man på de unge, der starter uddannelse (én eller flere gange), viser det sig, at 22,3 pct. påbegynder en uddannelse, og ved status i marts 2013 er 12,1 pct. fortsat under uddannelse, 3,5 pct. er selvforsørgende og 5,7 pct. er vendt tilbage til offentligforsørgelse. Det betyder at 72,3 pct. af alle de ikke-faglærte unge ledige, der påbegyndte en uddannelse i perioden, enten er blevet selvforsørgende eller fortsat er under uddannelse (Kilde: Unge uden uddannelse). 10

11 Der er tendens til, at jo større del af befolkningen i en kommune, der er uden ungdomsuddannelse, desto flere unge fra ufaglærte hjem vil ligeledes være uden ungdomsuddannelse. I Vestegnskommunerne er befolkningen karakteriseret ved en høj andel uden ungdomsuddannelse, og tilsvarende er der mange unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Jobcentrene i Vestegnskommunerne deler udfordringen med at få flere unge fra ufaglærte hjem til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Af tabel 3 fremgår det, at andelen af årige fra ufaglærte hjem i Hvidovre Kommune, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse er faldet fra 40,8 pct. til 35,4 pct. fra 2000 til 2009 og er i 2009 lavere end gennemsnittet i Østdanmark. Tabel 3. Andel af unge år fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Hvidovre 38,9 38,3 40,8 37,2 35,4 Østdanmark 40,6 38,5 36,4 35,5 36,5 Kilde: Den sociale arv i Østdanmark Når flere unge fra ufaglærte hjem får en ungdomsuddannelse, kan det være medvirkende til at højne uddannelsesniveauet i Hvidovre Kommune Offentlig forsørgelse og førtidspension Andelen af borgere (regnet i fuldtidspersoner) på offentlig forsørgelse udgør i december ,2 pct. af befolkningen i alderen år i Hvidovre Kommune, og dermed ligger vi lavest i klyngen sammen med Helsingør. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i klyngen ligger mellem 20,2 pct. og 22,9 pct. Antallet af offentlig forsørgede i Hvidovre Kommune er steget med 1,7 pct. fra december 2011 til december 2012, hvor klyngen samlet er steget med 0,4 pct. på offentlig forsørgelse. De største ydelsesgrupper i Hvidovre er førtidspension med fuldtidspersoner, kontanthjælp med fuldtidspersoner, a-dagpenge med og sygedagpenge med 835 fuldtidspersoner. Hvidovre Kommune har på de fleste ydelsesgrupper en udvikling og et niveau tilsvarende klyngens. Hvidovre ligger dog under niveauet (færre på ydelsen) på andel af befolkningen på alle ydelsesgrupper bortset fra kontanthjælp match 3 og sygedagpenge. Hvidovre Kommune har dog oplevet et fald i antallet af sygedagpengesager på 6,9 pct., og i samme periode har klyngen oplevet et fald på 10,8 pct. Antallet af a-dagpengemodtagere i Hvidovre Kommune er fra december 2011 til december 2012 steget med 4,7 pct., hvor klyngen i gennemsnit har haft en stigning på 3,4 pct. Personer på a- dagpenge udgør dog en mindre andel af befolkningen i Hvidovre (3,2 pct.) end i klyngen (3,3 pct.). 11

12 Hvidovre Kommune har haft en bedre udvikling end klynge på kontanthjælp, hvor Hvidovre har haft en stigning på 6,2 pct. mod klyngens stigning på 10,8 pct. Samtidig udgør kontanthjælpsmodtagerne 4,2 pct. af befolkningen mod 4,5 pct. i klyngen. Dette dækker dog over, at Hvidovre kommune har en større andel af befolkningen i matchgruppe 3 (midlertidig passiv) (1,3 pct.) mod 1,2 pct. af befolkningen i klyngen. Tabel 4. Personer på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner Hvidovre Klynge Hvidovre Klynge gennemsnit dec-11 fuldtidspers. dec-12 fuldtidspers. ændring dec-11 til dec-12 ændring dec-11 til dec-12 andel af befolkningen år dec-12 andel af befolkningen år dec-12 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar ,5% -0,9% 20,2 21, ,7% 3,4% 3,2 3, ,2% 10,8% 4,2 4, ,9% 15,1% 1 1, ,0% 22,7% 1,9 2,1 Match 3: Midlertidig passiv ,3% -8,1% 1,3 1,2 Uoplyst Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension ,0% -11,4% 0 0, ,4% -23,4% 0,2 0, ,2% -32,8% 0 0, ,9% -10,8% 2,6 2, ,9% -5,3% 0,3 0, ,0% -1,0% 1,2 1, ,3% -0,2% 6 6,5 Ydelsesgruppe i alt, ekskl. efterløn ,7% 0,4% Jobindsats.dk Unge I december 2012 er der i Hvidovre Kommune indbyggere i alderen år, hvilket svarer til 17,7 pct. af Hvidovres indbyggere (statistikbanken.dk). Af de unge i kommunen har fuldtidspersoner personer modtaget offentlig forsørgelse i en eller flere dage i december Andelen af unge på offentlig forsørgelse af befolkningen er lidt større i Hvidovre (3,3 pct.) end i klyngen (3,1 pct.) i december 2012, jf. tabel 5. 12

13 Tabel 5. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner dec-11 fuldtidspers. Hvidovre dec-12 fuldtidspers. Ændring dec-11 til dec- 12 Andel af befolkningen år dec-12 Ændring dec-11 til dec-12 Klynge Andel af befolkningen år dec-12 Ydelsesgrupper i alt ,3 3,3 3,9% 3,1 A-dagpenge Kontanthjælp Match 1: Jobklar ,0 0,7 4,0% 0, ,0 1,7 13,5% 1, ,5 0,6 10,8% 0,6 Match 2: Indsatsklar ,3 0,8 26,1% 0,8 Match 3: Midlertidig passiv ,5 0,4-10,8% 0,2 Uoplyst Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension ,1 0,0 0,0% 0, ,4 0,1-21,4% 0, ,0 0,0-35,5% 0, ,0 0,3-16,2% 0, ,0 0,0-21,1% 0, ,9 0,0 4,2% 0, ,1 0,2-0,8% 0,3 Jobindsats.dk Af tabel 5 fremgår det, at cirka en femtedel af de unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre Kommune modtager a-dagpenge, og antallet at unge på a-dagpenge i Hvidovre Kommune er steget med 24,0 pct. fra december 2011 til december Hvidovre adskiller sig fra klyngen ved at have en markant stigning på forsikrede ledige, hvor klyngen i gennemsnit har en stigning på 4,0 pct. fra december 2011 til december Lidt over halvdelen af de unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre Kommune modtager kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 1,0 pct. i Hvidovre Kommune, mens klyngen samlet set har haft en mere markant stigning på 13,5 pct. Antallet af indsatsklare og midlertidige passive er steget i Hvidovre og antallet af jobklare er faldet. 13

14 Figur 4. Unge på offentlig forsørgelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuldtidspersoner under 30 år fordelt på offentlige forsørgelsesydelser Hvidovre Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering A-dagpenge Kontanthjælp Andelen af unge på kontanthjælp i Hvidovre (53,6 pct.) ligger under gennemsnittet for klyngen, men er ikke blandt de laveste, se figur 4. 22,4 pct. af de unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre modtager a-dagpenge, hvilket er klyngens højeste niveau. I december 2012 har Hvidovre 29 revalideringsforløb og 12 forrevalideringsforløb, her ligger Hvidovre lige under gennemsnittet i klyngen. 117 unge modtager sygedagpenge, hvilket er blandt de højeste niveauer i klyngen. Modsat ligger Hvidovre lavt på antallet af fleksjob (4) og ledighedsydelse (3) sammenlignet med klyngen. I december 2012 modtager 95 unge fuldtidspersoner førtidspension (8,8 pct.), hvilket er klyngens tredje laveste andel. Tilgangen af førtidspensionsmodtagere under 30 år forventes at falde markant i kraft af Førtidspension- og Fleksjobreformen, hvor personer under 40 år i risiko for at blive førtidspensionist skal tildeles ressourceforløb op til fem år. Udviklingen på unge adskiller sig ikke markant fra den samlede udvikling for alle aldersgrupper i Hvidovre Kommune jf. tabel 4 og 5. Dog falder antallet af indsatsklare unge på kontanthjælp med 18,5 pct. mod et fald på 4,9 pct. for alle aldersgrupper. Samtidig er andelen af midlertidige passive unge kontanthjælpsmodtagere steget med 5,5 pct. mens andelen for alle målgrupper er faldet 2,3 pct. Desuden er andelen af unge på førtidspension faldet med 2,1 pct. mens andelen for alle aldersgrupper er steget lidt med 0,3 pct. Forløbene for unge ydelsesmodtagere i Hvidovre følger gennemsnit for klyngen. Når det gælder andelen af unge kontanthjælpsmodtager, der fortsat er i beskæftigelse tre måneder efter de har 14

15 afsluttet et forløb på kontanthjælp ligger Hvidovre på 56,5 pct. og dermed lidt højere end gennemsnittet af klyngen på 52,1 pct. Jobcentret har en væsentlig opgave i at minimere antallet af unge på offentlig og særlig permanente ydelser. En anden markant opgave for jobcentret er at motivere unge til at påbegynde en uddannelse og på denne måde være med til at højne uddannelsesniveauet i kommunen. Førtidspension For at imødegå de problemstillinger, som de demografiske udfordringer medfører, hvor andelen af ældre i befolkningen stiger markant, og som på arbejdsmarkedet skal erstattes af mindre årgange, har jobcentrene en stor udfordring i at medvirke til at sikre, at arbejdsstyrken holdes så stor og velkvalificeret som muligt. Et væsentligt element heri er at sikre, at permanente ydelser kun tildeles personer, hvor der ikke er andre alternativer. Jobcenter Hvidovre arbejder ud fra en opfattelse af, at en lille tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end ingen tilknytning. Dette understøttes af Førtidspension- og Fleksjobreformen, som angiver, at der ingen nedre grænse er mht. antal timer for ansættelse i fleksjob, så enhver resterhvervsevne kan udnyttes. Jobcentret har en udfordring i at begrænse tilgangen til permanente ydelser ved at lave en effektiv indsats over for målgrupperne, der er de største fødekilder til de permanente ydelser nemlig langvarige kontanthjælpsforløb (match 2 og 3) samt langvarige sygedagpengesager. Figur 5 viser, at Hvidovre ligger på klyngens næstlaveste niveau på de permanente ydelser. I Hvidovre modtager 6,0 pct. af befolkningen i aldersgruppen år førtidspension mod gennemnittet i klyngen på 6,5 pct. og gennemsnittet for Østdanmark, som ligger på 5,6pct. Andelen på ledighedsydelse og i fleksjob udgør 1,5 pct. i Hvidovre, hvilket er lavere end gennemsnittet i klynge på 1,8 pct. og 0,2 procentpoint højere end i Østdanmark. Figur 5. Andel på permanente ydelser 12,0 Andel af fuldtidspersoner på permanente ydelser (i pct.) af befolkningen år, dec ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,3 1,2 6 0,4 1,6 8,1 1,0 0,3 1,0 0,3 2,0 1,2 6,6 6 6,7 0,4 0,3 1,2 1,0 5,5 5,6 Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension jobindsats.dk 15

16 Af tabel 6 fremgår det, at førtidspensionisterne i Hvidovre Kommune er kendetegnet ved, at den største andel er kvinder over 45 år. Tabel 6. Førtidspension. Fuldtidspersoner i Hvidovre dec-11 dec-12 Køn i alt Kvinder Mænd Køn i alt Kvinder Mænd Alder i alt år år år år år år år år år år år Kilde: Jobindsats.dk Antallet af personer på førtidspension er steget med 6 personer fra december 2011 til december Efterhånden som alderen for folkepension stiger, vil borgerne på førtidspension ligeledes være længere tid på førtidspension. Ser man på herkomst er personer på førtidspension med dansk oprindelse fra december 2011 til december 2012 faldet med 24 personer fra til 1.547, svarende til et fald på 1,5 pct. Antallet indvandrere med ikke-vestlig baggrund på førtidspension er i samme periode steget med 28 fuldtidspersoner fra 329 til 357, hvilket er en stigning på 8,5 pct. For indvandrerne er stigningen særligt sket for personer over 50 år, hvor modtagerne af førtidspension blandt personer med dansk baggrund er lidt mere fordelt på alle aldersgrupper, dog med en overvægt af personer over 45 år. Ikke-vestlige indvandrere, der er i risiko for at blive førtidspensioneret, er et opmærksomhedspunkt i jobcentret Langtidsledighed I en periode med stigende ledighed efterfulgt at relativ høj ledighedsniveau er en uundgåelig konsekvens, at langtidsledigheden 5 stiger. For at sikre en stor og kvalificeret arbejdsstyrke har jobcentrene en væsentlig opgave i at understøtte, at færrest mulige ledige bliver langtidsledige og dermed mister kontakt til arbejdsmarkedet, hvilket øger risikoen for at ende på permanent offentlig forsørgelse. 5 Ledige på a-dagpenge eller kontanthjælp, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden de seneste 52 uger. Her er der fokus på ledige i matchgruppe 1, jobklar. 16

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere