Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsessituationen i Hvidovre Kommune Uddannelse Offentlig forsørgelse og førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsindsatsen Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Mål 1. Flere unge i uddannelse Mål 2. Færre på førtidspension Mål 3. Langtidsledighed begrænses Mål 4. Styrket samarbejde med virksomheder Mål 5: Den virksomhedsrettede indsats Mål 6. Høj aktiveringsgrad Mål 7. Virksomhedsnære redskaber skal anvendes Mål 8. Begrænse langvarige sygedagpengesager Buget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre Tillæg 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Tillæg 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for Kilder

2 1. Om Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommune skal som landets øvrige kommuner udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. For at sikre en kontinuitet i indsatsen er målene i Beskæftigelsesplan 2014 i et vist omfang sammenfaldende med Hvidovre Kommunes mål i beskæftigelsesplan for 2013 og De fire første mål er fastlagt af beskæftigelsesministeren, og niveauerne er lagt med udgangspunkt i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands tekniske fremskrivninger og anbefalinger. De øvrige mål støtter op om de fire ministermål, og de er fastlagt af jobcenterledelsen i dialog med forvaltningsledelsen. Målene er ligeledes drøftet med Arbejdsmarkedsudvalget, Det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesplan 2014 indeholder et analysekapitel, der gennemgår de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer generelt og med særligt fokus på Hvidovre Kommune og de fire mål udmeldt af beskæftigelsesministeren. Herefter følger et afsnit, hvor de konkrete mål for Hvidovre Kommune præsenteres, og indsatsen for at nå målene beskrives. Beskæftigelsesplanen sætter rammen for senere udarbejdelse af jobcentrets indsatsstrategi. Indsatsstrategien er jobcentrets afdelingers delmål i indsatsen. Strategierne udarbejdes i overensstemmelse med beskæftigelsesplanens overordnede målsætninger. Afslutningsvis findes budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret samt diverse tillæg, tidsfrister. En oversigt over kilder findes til sidst i rapporten. Opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2014 vil ske under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af godkendelse af finansloven, reformer på beskæftigelsesområdet, nye prognoser og kommunens budget for

3 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 1 : 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen Kommunen har udarbejdet Beskæftigelsesplan 2014 i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen samt Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 14/12/2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. 3

4 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2014, som er oplistet nedenfor. Niveauerne for målene kan fastsættes i forbindelse med offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2014, men Hvidovre Kommune har valgt at fastsætte niveau for målene allerede nu. 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 26,0 pct., svarende til. en stigning på 16,5 procentpoint fra december 2012 til december Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 125 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 14,0 pct. fra december 2012 til december Mål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 337 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 19 pct. fra december 2012 til december Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen afventer endelig fastsættelse af indhold i mål og data. 2 Opgørelsen af mål 1 måler uddannelsesgraden, dvs. hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året (år-til-dato) divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året (år-til-dato). Opgørelsesmetoden vil grundlæggende svare til opgørelsen af aktiveringsgraden. Dvs. det opgøres, hvor stor en del af perioden som ledig, ledige gennemsnitligt er i uddannelse. Opgørelsen af mål 2 viser antallet af årige, der inden for den valgte periode for første gang får bevilliget førtidspension, uanset forsørgelse. Førtidspension- og Fleksjobreformen vil væsentlig reducere tilgangen til førtidspension. Opgørelse af mål 3 viser antal brutto-ledige personer (inkl. aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Opgørelse af mål 4 skal vise graden af samarbejde mellem jobcenter og virksomheder. Indhold af mål og data afventes fra AMS (Arbejdsmarkedsstyrelsen) ultimo juni

5 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Hvidovre Kommune har som resten af landet oplevet store udsving i ledighedsniveauet de seneste år. Ledigheden i Hvidovre Kommune nåede et historisk lavt niveau i juni 2008 på 1,9 pct. og ligger i marts 2013 på 5,6 pct. mod 6,4 pct. i Region Hovedstaden og 6,3 pct. på landsplan. Som det fremgår af figur 1, så er ledighedsniveauet i Hvidovre stabiliseret på omkring 5-6 pct. fra slutningen af 2009 og frem til marts Af figur 1 ses også, at Hvidovre Kommune gennem hele perioden ligger på en ledighedsprocent, der er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og i hele landet. Figur 1. Udviklingen i ledigheden 8 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken mar-13: 6,4 mar-13: 6,3 mar-13: 5,6 Procent jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 Hele landet Region Hovedstaden Hvidovre Statistikbanken AUP01 Analyser fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) på baggrund af prognose fra Økonomi og Indenrigsministeriet viser, at beskæftigelsen i Østdanmark 3 fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 forventes at stige med 0,3 pct., samtidig med at arbejdsstyrken i Østdanmark forventes at stige i de kommende år, og ledigheden forventes at falde med 8,8 pct. i Østdanmark (Kilde: Sigtelinjer). 4 3 Østdanmark dækker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i maj 2013 udsendt justeret fremskrivning af ledigheden og forventer at ledigheden fra 4. kvt til 4. kvt i Østdanmark vil falde med 12,9 pct. og at ledigheden i Hvidovre kommune i samme periode vil falde med 13,4 pct. I beregningen er der ikke 5

6 Dagpengeperioden blev i 1. juli 2010 afkortet fra fire til to år, men med akutpakken blev en forlængelse på seks måneder med uddannelsesydelse en mulighed. Senest i maj 2013 har regeringen og Enhedslisten indgået aftale om yderligere muligheder for uddannelse og forsørgelse frem til Jobcentrenes to store udfordringer de kommende år er at der på kort sigt er en del ledige, som jobcentrene skal hjælpe i arbejde og på længere sigt, at arbejdsstyrken bliver reduceret så meget, at der kan blive mangel på kvalificeret arbejdskraft. Så samtidig med, at jobcentrene skal have fokus på at reducere ledigheden, så skal jobcentrene ligeledes medvirke til at sikre en stor og kvalificeret arbejdsstyrke. Da den økonomiske krise satte ind i 2008, betød det markante stigninger i ledigheden, som har ramt visse grupper hårdere end andre. Generelt set har krisen betydet store stigninger i antallet af forsikrede ledige (a-dagpenge), da de er særligt konjunkturfølsomme. Det forventes derfor også, at et kommende opsving hurtigt vil kunne aflæses i faldende ledighed for netop denne gruppe. Fra januar 2013 er antallet af langtidsledige a-dagpengemodtager faldet og langtidsledige kontanthjælpsmodtagere steget. Det er formodentlig ikke et konjunktur-opsving, der kan aflæses her, men effekten af den to-årige dagpengeperiode, der tvinger ledige, der har opbrugt deres dagpengeret og ikke fundet arbejde, på andre forsørgelsesydelser eller selvforsørgelse. Krisen ramte forskellige brancher med uens styrke og i forskellige tempi. De første brancher der for alvor mærkede krisen var byggeri og fremstilling, hvor der fra 2008 til 2010 blev færre jobs i Østdanmark. I samme periode blev handel og transport reduceret med jobs. Efterfølgende har beskæftigelsen inden for den offentlige sektor været faldende i 2011 til I 2011 til 2012 er beskæftigelsen derimod steget i byggeriet og de private serviceerhverv (Kilde: Sigtelinjer). Krisen har på samme måde ramt kønnene forskelligt som følge af, at mænd og kvinder traditionelt er beskæftiget inden for forskellige brancher. At byggeri, industri mv. har været hårdt ramt af krisen har medvirket til, at stigningen i ledigheden blandt mænd var større end blandt kvinder, hvilket er usædvanligt. Denne tendens er dog udjævnet i 2011 og 2012, hvor ledigheden også har ramt kvindedominerede fag som offentlig administration, sundhedssektoren mv. Ledigheden er siden krisens start øget markant blandt unge, hvilket kan forklares med, at unge ofte er ufaglærte med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Siden december 2012 er ledigheden blandt årige steget markant både i Hvidovre og på landsplan. Ledigheden er højest for ufaglærte ledige og ledige med lang videregående uddannelse. Det betyder, at jobcentrene skal tilpasse indsatsen, så den også kan rumme den relativt store gruppe ledige, der har en uddannelse og har en stærk tilknytning til en branche, hvor der for manges vedkommende kan forventes stigende beskæftigelse inden for en relativ kort tidshorisont (Kilde: Sigtelinjer). 6

7 2.2.1 Beskæftigelsessituationen i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommunes geografiske placering betyder, at kommunen er del af arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet, hvor kommunegrænserne har begrænset betydning for, hvor borgerne finder beskæftigelse. Eksempelvis pendler over 70 pct. ( personer) af de beskæftigede i Hvidovre til job uden for kommunegrænsen. Samtidig pendler ind i kommunen (Statistikbanken: PENDAB3 og PENDAB4). Af Hvidovre Kommunes indbyggere var i beskæftigelse i 2010 (Statistikbanken FOLK1 og AFSTB1). Af figur 2 nedenfor fremgår hvilke ti brancher, der var flest beskæftiget indenfor i Figur 2. Beskæftigede hvidovreborgere Top 10 brancher, hvor borgere i Hvidovre er beskæftiget Handel Socialeinstitutioner Bygge og anlæg Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Offentlig administration, forsvar og politi Transport Sundhedsvæsen Undervisning Finansiering og forsikring Hoteller og restauranter Statistikbanken RASB11 De brancher, hvor der er flest hvidovreborgere beskæftigede, er handel og sociale institutioner. Antallet af beskæftigede inden for de ti største brancher er i perioden 2009 til 2012 faldet med 2,4 pct. De største ændringer i perioden 2009 til 2012 inden for Top 10-brancherne er, at antallet af beskæftigede inden for transport er faldet med 10,1 pct., mens antallet af beskæftigede i rejsebureauer, rengøring og anden operationel service er steget med 11,0 pct. Forventningerne til udviklingen i ledigheden i Østdanmark er, at bruttoledigheden vil falde med 8,8 pct. fra ultimo 2012 til ultimo Særligt forventes ledigheden inden for byggefagene at falde som følge af regeringens bygge- og infrastrukturinvesteringer (Kilde: Sigtelinjer). 7

8 Som det fremgår af figur 2 ovenfor, så er en stor del af borgerne i Hvidovre beskæftiget inden for brancher, som har været og er meget påvirket af krisen. Det gælder blandt andet Bygge og anlæg samt Socialeinstitutioner (eks. vuggestuer, plejehjem, hjemmeplejen, og døgninstitutioner). Dette er en væsentlig forklaring i forhold til en stigning i ledigheden i Hvidovre. Overordnet set forventes beskæftigelsesmulighederne for hvidovreborgerne ikke at ændre sig markant i løbet af 2014, men dog at ledigheden vil falde lidt Uddannelse Figur 3 viser, at uddannelsesniveauet i Hvidovre Kommune generelt er lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. Eksempelvis har 35,3 pct. grunduddannelse som højeste gennemførte uddannelse, hvor niveauet i Region Hovedstaden er 30,2 pct. I Hvidovre har 5,2 pct. af befolkningen en lang videregående uddannelse, hvor det er tilfældet for 12,0 pct. i regionen. I forhold til 2010 er andelen med en lang videregående uddannelse i Hvidovre steget med 0,2 procentpoint og andelen med korte og mellemlange uddannelser steget med 0,3 procentpoint. Dog er andelen af samme uddannelsestyper i Region Hovedstaden steget med henholdsvis 0,3 og 0,2 procentpoint. Uddannelsesniveauet i Hvidovre er således steget fra 2010 til 2011, men ikke mere end i regionen. Figur 3. Uddannelsesniveau Højest fuldførte uddannelse, % 12,0% 90% 80% 20,6% 70% 60% 25,8% 50% 40% 11,3% 30% 20% 30,2% 10% 0% Region Hovedstaden 5,2% 16,1% 35,0% 8,4% 35,3% Hvidovre Lange videregående udd. og forskerudd. Korte, mellemlange udd. Inkl. bachelor ERHVERVSUDDANNELSER Gymnasiale uddannelser Grundskole/uooplyst Statistikbanken Fremskrivninger af efterspørgslen på arbejdskraft viser, at der særligt bliver brug for faglærte (især bygge og anlæg samt social- og sundhedssektoren) og personer med en mellemlang uddannelse. Derimod forventes arbejdskraftudbuddet af ikke-faglærte at oversige efterspørgslen. 8

9 Dette betyder, at der i Hvidovre Kommune er behov for at hæve det generelle uddannelsesniveau, da der er udsigt til et overskud af personer, der har grundskole som højeste uddannelse. Jobcentret har således en væsentlig opgave i forhold til at motivere særligt unge ledige til at få en kompetencegivende uddannelse. Dette understøttes af den aktuelle krise, idet det forventes, at flere særligt unge er motiveret til at tage en uddannelse i en periode med relativ høj ledighed og begrænsede muligheder for at få ufaglærte jobs. Unge og uddannelse Tabel 1 viser, at 67,8 pct. af unge ledige kontant- og dagpengemodtagere under 30 år i Hvidovre i 2010 har 10. klasse som højeste gennemførte uddannelsesniveau. Der er derfor et stort motivationsarbejde for jobcentret i at få de unge ledige til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Tabel 1. Ledige unge pr. oktober 2010, fordelt efter uddannelsesstatus. Hvidovre Ikke faglærte Ikke faglærte studenter Har erhvervskompetencegivende uddannelse I alt Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Hvidovre 67.8 % % % % 686 Note: Ikke faglærte er personer med højst 10. kl. som afsluttet grundskoleniveau Ikke faglærte studenter er personer med STX,HHX,HTX eller HF, men uden erhvervskompetencegivende uddannelse Analysen omfatter kun personer i alderen år, som modtager dagpenge eller kontanthjælp pr. primo oktober 2010 Kilde: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, Hvidovre Kommune april 2013 Af de ikke-faglærte kontanthjælps- og dagpengemodtagere under 30 år er 40,3 pct. af kvinderne ledige i hele måleperioden oktober 2010 til marts 2012 mod 32,7 pct. af mændene, jf. tabel 2. Tabellen viser også, at langt størstedelen af målgruppen, der er ledige i hele perioden, er af dansk oprindelse, ligesom der er langt flere årige i målgruppen, der er ledige i hele perioden, end årige. Ser man på forsørgelse er den største gruppe, der afsluttes til uddannelse, de jobklare kontanthjælpsmodtagere (35,8 pct.). Størstedelen af dagpengemodtagerne afsluttes til andet, herunder selvforsørgelse. 9

10 Tabel 2. Andel af ledige unge ikke faglærte pr. oktober 2010, som er afsluttet til uddannelse inden marts Hvidovre Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt Antal Køn Kvinder 23.2 % 36.5 % 40.3 % % 211 Mænd 22.0 % 45.3 % 32.7 % % 254 Herkomst Dansk 23.1 % 37.1 % 39.7 % % 350 Vestlig 20.0 % 50.0 % 30.0 % % 10 Ikke-vestlig 21.0 % 54.3 % 24.8 % % 105 Alder år 30.2 % 39.2 % 30.6 % % år 8.5 % 45.1 % 46.3 % % 164 Forsørgelsesgrundlag Dagpenge 12.5 % 66.7 % 20.8 % % 48 Kontanthjælp - ikke jobklar 14.7 % 34.5 % 50.8 % % 238 Kontanthjælp - jobklar 35.8 % 43.6 % 20.7 % % 179 Alle 22.6 % 41.3 % 36.1 % % 465 Note: Afsluttet til uddannelse inkluderer SU, voksenlærling og SVU/VUS. Afsluttet til andet inkluderer selvforsørgelse og udvandret samt øvrige off. ydelser der ikke er kontanthjælp eller dagpenge, herunder barsel, sygedagpenge, førtidspension, revalidering fleks/skånejob mv. Analysen omfatter kun personer i alderen år, som modtager dagpenge eller kontanthjælp pr. primo oktober 2010 Kilde: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, Hvidovre Kommune En flowanalyse af ikke faglærte unge, der er ledige i oktober 2010, viser at 44,2 pct. er ledige i hele perioden. Ser man på de unge, der starter uddannelse (én eller flere gange), viser det sig, at 22,3 pct. påbegynder en uddannelse, og ved status i marts 2013 er 12,1 pct. fortsat under uddannelse, 3,5 pct. er selvforsørgende og 5,7 pct. er vendt tilbage til offentligforsørgelse. Det betyder at 72,3 pct. af alle de ikke-faglærte unge ledige, der påbegyndte en uddannelse i perioden, enten er blevet selvforsørgende eller fortsat er under uddannelse (Kilde: Unge uden uddannelse). 10

11 Der er tendens til, at jo større del af befolkningen i en kommune, der er uden ungdomsuddannelse, desto flere unge fra ufaglærte hjem vil ligeledes være uden ungdomsuddannelse. I Vestegnskommunerne er befolkningen karakteriseret ved en høj andel uden ungdomsuddannelse, og tilsvarende er der mange unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Jobcentrene i Vestegnskommunerne deler udfordringen med at få flere unge fra ufaglærte hjem til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Af tabel 3 fremgår det, at andelen af årige fra ufaglærte hjem i Hvidovre Kommune, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse er faldet fra 40,8 pct. til 35,4 pct. fra 2000 til 2009 og er i 2009 lavere end gennemsnittet i Østdanmark. Tabel 3. Andel af unge år fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Hvidovre 38,9 38,3 40,8 37,2 35,4 Østdanmark 40,6 38,5 36,4 35,5 36,5 Kilde: Den sociale arv i Østdanmark Når flere unge fra ufaglærte hjem får en ungdomsuddannelse, kan det være medvirkende til at højne uddannelsesniveauet i Hvidovre Kommune Offentlig forsørgelse og førtidspension Andelen af borgere (regnet i fuldtidspersoner) på offentlig forsørgelse udgør i december ,2 pct. af befolkningen i alderen år i Hvidovre Kommune, og dermed ligger vi lavest i klyngen sammen med Helsingør. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i klyngen ligger mellem 20,2 pct. og 22,9 pct. Antallet af offentlig forsørgede i Hvidovre Kommune er steget med 1,7 pct. fra december 2011 til december 2012, hvor klyngen samlet er steget med 0,4 pct. på offentlig forsørgelse. De største ydelsesgrupper i Hvidovre er førtidspension med fuldtidspersoner, kontanthjælp med fuldtidspersoner, a-dagpenge med og sygedagpenge med 835 fuldtidspersoner. Hvidovre Kommune har på de fleste ydelsesgrupper en udvikling og et niveau tilsvarende klyngens. Hvidovre ligger dog under niveauet (færre på ydelsen) på andel af befolkningen på alle ydelsesgrupper bortset fra kontanthjælp match 3 og sygedagpenge. Hvidovre Kommune har dog oplevet et fald i antallet af sygedagpengesager på 6,9 pct., og i samme periode har klyngen oplevet et fald på 10,8 pct. Antallet af a-dagpengemodtagere i Hvidovre Kommune er fra december 2011 til december 2012 steget med 4,7 pct., hvor klyngen i gennemsnit har haft en stigning på 3,4 pct. Personer på a- dagpenge udgør dog en mindre andel af befolkningen i Hvidovre (3,2 pct.) end i klyngen (3,3 pct.). 11

12 Hvidovre Kommune har haft en bedre udvikling end klynge på kontanthjælp, hvor Hvidovre har haft en stigning på 6,2 pct. mod klyngens stigning på 10,8 pct. Samtidig udgør kontanthjælpsmodtagerne 4,2 pct. af befolkningen mod 4,5 pct. i klyngen. Dette dækker dog over, at Hvidovre kommune har en større andel af befolkningen i matchgruppe 3 (midlertidig passiv) (1,3 pct.) mod 1,2 pct. af befolkningen i klyngen. Tabel 4. Personer på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner Hvidovre Klynge Hvidovre Klynge gennemsnit dec-11 fuldtidspers. dec-12 fuldtidspers. ændring dec-11 til dec-12 ændring dec-11 til dec-12 andel af befolkningen år dec-12 andel af befolkningen år dec-12 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar ,5% -0,9% 20,2 21, ,7% 3,4% 3,2 3, ,2% 10,8% 4,2 4, ,9% 15,1% 1 1, ,0% 22,7% 1,9 2,1 Match 3: Midlertidig passiv ,3% -8,1% 1,3 1,2 Uoplyst Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension ,0% -11,4% 0 0, ,4% -23,4% 0,2 0, ,2% -32,8% 0 0, ,9% -10,8% 2,6 2, ,9% -5,3% 0,3 0, ,0% -1,0% 1,2 1, ,3% -0,2% 6 6,5 Ydelsesgruppe i alt, ekskl. efterløn ,7% 0,4% Jobindsats.dk Unge I december 2012 er der i Hvidovre Kommune indbyggere i alderen år, hvilket svarer til 17,7 pct. af Hvidovres indbyggere (statistikbanken.dk). Af de unge i kommunen har fuldtidspersoner personer modtaget offentlig forsørgelse i en eller flere dage i december Andelen af unge på offentlig forsørgelse af befolkningen er lidt større i Hvidovre (3,3 pct.) end i klyngen (3,1 pct.) i december 2012, jf. tabel 5. 12

13 Tabel 5. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner dec-11 fuldtidspers. Hvidovre dec-12 fuldtidspers. Ændring dec-11 til dec- 12 Andel af befolkningen år dec-12 Ændring dec-11 til dec-12 Klynge Andel af befolkningen år dec-12 Ydelsesgrupper i alt ,3 3,3 3,9% 3,1 A-dagpenge Kontanthjælp Match 1: Jobklar ,0 0,7 4,0% 0, ,0 1,7 13,5% 1, ,5 0,6 10,8% 0,6 Match 2: Indsatsklar ,3 0,8 26,1% 0,8 Match 3: Midlertidig passiv ,5 0,4-10,8% 0,2 Uoplyst Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension ,1 0,0 0,0% 0, ,4 0,1-21,4% 0, ,0 0,0-35,5% 0, ,0 0,3-16,2% 0, ,0 0,0-21,1% 0, ,9 0,0 4,2% 0, ,1 0,2-0,8% 0,3 Jobindsats.dk Af tabel 5 fremgår det, at cirka en femtedel af de unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre Kommune modtager a-dagpenge, og antallet at unge på a-dagpenge i Hvidovre Kommune er steget med 24,0 pct. fra december 2011 til december Hvidovre adskiller sig fra klyngen ved at have en markant stigning på forsikrede ledige, hvor klyngen i gennemsnit har en stigning på 4,0 pct. fra december 2011 til december Lidt over halvdelen af de unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre Kommune modtager kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 1,0 pct. i Hvidovre Kommune, mens klyngen samlet set har haft en mere markant stigning på 13,5 pct. Antallet af indsatsklare og midlertidige passive er steget i Hvidovre og antallet af jobklare er faldet. 13

14 Figur 4. Unge på offentlig forsørgelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuldtidspersoner under 30 år fordelt på offentlige forsørgelsesydelser Hvidovre Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering A-dagpenge Kontanthjælp Andelen af unge på kontanthjælp i Hvidovre (53,6 pct.) ligger under gennemsnittet for klyngen, men er ikke blandt de laveste, se figur 4. 22,4 pct. af de unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre modtager a-dagpenge, hvilket er klyngens højeste niveau. I december 2012 har Hvidovre 29 revalideringsforløb og 12 forrevalideringsforløb, her ligger Hvidovre lige under gennemsnittet i klyngen. 117 unge modtager sygedagpenge, hvilket er blandt de højeste niveauer i klyngen. Modsat ligger Hvidovre lavt på antallet af fleksjob (4) og ledighedsydelse (3) sammenlignet med klyngen. I december 2012 modtager 95 unge fuldtidspersoner førtidspension (8,8 pct.), hvilket er klyngens tredje laveste andel. Tilgangen af førtidspensionsmodtagere under 30 år forventes at falde markant i kraft af Førtidspension- og Fleksjobreformen, hvor personer under 40 år i risiko for at blive førtidspensionist skal tildeles ressourceforløb op til fem år. Udviklingen på unge adskiller sig ikke markant fra den samlede udvikling for alle aldersgrupper i Hvidovre Kommune jf. tabel 4 og 5. Dog falder antallet af indsatsklare unge på kontanthjælp med 18,5 pct. mod et fald på 4,9 pct. for alle aldersgrupper. Samtidig er andelen af midlertidige passive unge kontanthjælpsmodtagere steget med 5,5 pct. mens andelen for alle målgrupper er faldet 2,3 pct. Desuden er andelen af unge på førtidspension faldet med 2,1 pct. mens andelen for alle aldersgrupper er steget lidt med 0,3 pct. Forløbene for unge ydelsesmodtagere i Hvidovre følger gennemsnit for klyngen. Når det gælder andelen af unge kontanthjælpsmodtager, der fortsat er i beskæftigelse tre måneder efter de har 14

15 afsluttet et forløb på kontanthjælp ligger Hvidovre på 56,5 pct. og dermed lidt højere end gennemsnittet af klyngen på 52,1 pct. Jobcentret har en væsentlig opgave i at minimere antallet af unge på offentlig og særlig permanente ydelser. En anden markant opgave for jobcentret er at motivere unge til at påbegynde en uddannelse og på denne måde være med til at højne uddannelsesniveauet i kommunen. Førtidspension For at imødegå de problemstillinger, som de demografiske udfordringer medfører, hvor andelen af ældre i befolkningen stiger markant, og som på arbejdsmarkedet skal erstattes af mindre årgange, har jobcentrene en stor udfordring i at medvirke til at sikre, at arbejdsstyrken holdes så stor og velkvalificeret som muligt. Et væsentligt element heri er at sikre, at permanente ydelser kun tildeles personer, hvor der ikke er andre alternativer. Jobcenter Hvidovre arbejder ud fra en opfattelse af, at en lille tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end ingen tilknytning. Dette understøttes af Førtidspension- og Fleksjobreformen, som angiver, at der ingen nedre grænse er mht. antal timer for ansættelse i fleksjob, så enhver resterhvervsevne kan udnyttes. Jobcentret har en udfordring i at begrænse tilgangen til permanente ydelser ved at lave en effektiv indsats over for målgrupperne, der er de største fødekilder til de permanente ydelser nemlig langvarige kontanthjælpsforløb (match 2 og 3) samt langvarige sygedagpengesager. Figur 5 viser, at Hvidovre ligger på klyngens næstlaveste niveau på de permanente ydelser. I Hvidovre modtager 6,0 pct. af befolkningen i aldersgruppen år førtidspension mod gennemnittet i klyngen på 6,5 pct. og gennemsnittet for Østdanmark, som ligger på 5,6pct. Andelen på ledighedsydelse og i fleksjob udgør 1,5 pct. i Hvidovre, hvilket er lavere end gennemsnittet i klynge på 1,8 pct. og 0,2 procentpoint højere end i Østdanmark. Figur 5. Andel på permanente ydelser 12,0 Andel af fuldtidspersoner på permanente ydelser (i pct.) af befolkningen år, dec ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,3 1,2 6 0,4 1,6 8,1 1,0 0,3 1,0 0,3 2,0 1,2 6,6 6 6,7 0,4 0,3 1,2 1,0 5,5 5,6 Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension jobindsats.dk 15

16 Af tabel 6 fremgår det, at førtidspensionisterne i Hvidovre Kommune er kendetegnet ved, at den største andel er kvinder over 45 år. Tabel 6. Førtidspension. Fuldtidspersoner i Hvidovre dec-11 dec-12 Køn i alt Kvinder Mænd Køn i alt Kvinder Mænd Alder i alt år år år år år år år år år år år Kilde: Jobindsats.dk Antallet af personer på førtidspension er steget med 6 personer fra december 2011 til december Efterhånden som alderen for folkepension stiger, vil borgerne på førtidspension ligeledes være længere tid på førtidspension. Ser man på herkomst er personer på førtidspension med dansk oprindelse fra december 2011 til december 2012 faldet med 24 personer fra til 1.547, svarende til et fald på 1,5 pct. Antallet indvandrere med ikke-vestlig baggrund på førtidspension er i samme periode steget med 28 fuldtidspersoner fra 329 til 357, hvilket er en stigning på 8,5 pct. For indvandrerne er stigningen særligt sket for personer over 50 år, hvor modtagerne af førtidspension blandt personer med dansk baggrund er lidt mere fordelt på alle aldersgrupper, dog med en overvægt af personer over 45 år. Ikke-vestlige indvandrere, der er i risiko for at blive førtidspensioneret, er et opmærksomhedspunkt i jobcentret Langtidsledighed I en periode med stigende ledighed efterfulgt at relativ høj ledighedsniveau er en uundgåelig konsekvens, at langtidsledigheden 5 stiger. For at sikre en stor og kvalificeret arbejdsstyrke har jobcentrene en væsentlig opgave i at understøtte, at færrest mulige ledige bliver langtidsledige og dermed mister kontakt til arbejdsmarkedet, hvilket øger risikoen for at ende på permanent offentlig forsørgelse. 5 Ledige på a-dagpenge eller kontanthjælp, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden de seneste 52 uger. Her er der fokus på ledige i matchgruppe 1, jobklar. 16

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere