NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk November 2004 J.nr.: 03-33/ RTS Afgørelse i sagen om VVM-screening af Musikkens Hus i Aalborg Nordjyllands Amt har foretaget en VVM-screening af projektet om opførelse af Musikkens Hus på havnefronten i Aalborg og truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en VVM-procedure og udarbejdelse af regionplantillæg. Afgørelsen, der blev offentliggjort ved annoncering i Nordjyske Stiftstidende den 28. februar 2004, er påklaget til Naturklagenævnet af Enhedslistens lokalafdeling i Aalborg. Baggrund for afgørelsen Fonden, Musikkens Hus i Nordjylland, ønsker at opføre et bygningskompleks, Musikkens Hus, til koncert- og undervisningsformål på Aalborg Havnefront. Musikkens Hus, der består af tre bygningsdele, omfatter koncertpladser samt arbejds- og undervisningspladser til ca personer. Projektet har et etageareal på i alt ca m 2 og medfører et P- pladsbehov på biler. Byggeriet er tegnet af det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au, der blev udpeget på baggrund af en arkitetkonkurrence afholdt i 2002/2003. Musikkens Hus skal opføres på Aalborgs sydlige havnefront på arealet mellem Rendsborggade, Nyhavnsgade og Stuhrsvej. Området er en del af en tidligere erhvervshavn, og har tidligere været anvendt som kvægtorv, kraftværksområde og kulplads. Den vestligste del af området har været anvendt til offentlige formål. Flere bygninger i området er allerede fjernet, herunder dele af Nordkrafts bygninger og den nyeste del af

2 2 Kvægtorvet, med henblik på at give plads til Musikkens Hus, og det forudsættes, at yderligere bygninger skal rives ned i forbindelse med projektet. Der lægges op til, at en del af Kvægtorvsbygningen skal bevares i samspil med Musikkens Hus. Øst for området (dvs. øst for Stuhrsvej) fungerer havnen fortsat som erhvervsområde med bl.a. korn- og foderstofvirksomheder. Syd for området (dvs. syd for Nyhavnsgade) ligger dels den østlige del af Aalborg Midtby, hvor der er strøggade med butikker, boliger og et medborgerhus med bibliotek og dels de resterende Nordkraft-bygninger, som tænkes anvendt til kulturelle formål. Vest for området (dvs. vest for Rendsburggade) er der hotel- og kontorvirksomhed. Sidstnævnte område tænkes på sigt udbygget med boliger, der placeres i en park. Opførelsen af Musikkens Hus på havnefronten er et væsentligt element i en større omdannelse af hele Aalborg Havnefront, der omfatter strækningen fra Limfjordsbroen til Stuhrsvej. Visionerne for Aalborg Havnefront har bl.a. fundet udtryk i kommunens debatoplæg Aalborg Havnefront fra februar Aalborg Kommune ønsker at fremme en omdannelse af havnearealerne, bl.a. med henblik på at genskabe en funktionel og visuel forbindelse mellem byen og havnen. Kommunen ønsker herunder at reducere trafikken på Nyhavnsgade/Slotspladsen/Strandvejen, der løber parallelt med havnefronten, og virker som en barriere mellem havnen og byen. Kommunen har fastsat et mål om, at trafikmængden på den nævnte vejstrækning skal reduceres fra til køretøjer i døgnet. Med henblik herpå vil kommunen ændre vejprofilen af Nyhavnsgade samt sænke den tilladte hastighed på strækningen. Aalborg Kommune forudsætter, at der i forbindelse med en realisering af projekterne på havnefronten gennemføres ændringer af det overordnede vejnet. Kommunen har gennemført beregninger, der viser, hvordan biltrafikkens rutevalg mellem forskellige bydele i Aalborg vil blive påvirket af en neddrosling af trafikken på Nyhavnsgade/Slotspladsen/Strandvejen. Trafikken på Kjellerupsgade, der i dag udgør en del af det overordnede vejnet med tilknytning til motorvejsfrakørsel, forudsættes neddroslet,

3 3 idet trafikken forlægges til en udbygget Karolinelundsvej. Efter forlægningen vil Karolinelundsvej være en del af det overordnede vejnet med tilknytning til motorvejsfrakørsel mod syd. I krydset mellem Karolinelundsvej, Nyhavnsgade og Stuhrsvej etableres en rundkørsel, og der vil være trafikadgang til Musikkens Hus via Stuhrsvej, der udgør det nordlige ben på rundkørslen. Fra rundkørslen vil der via Nyhavnsgade også være tilknytning til en motorvejstilkørsel mod øst. Det er således forudsat, at der som følge af de trafikale ændringer vil blive trafikadgang direkte til Musikkens Hus ad det overordnede vejnet via rundkørslen ved Karolinelundsvej/Nyhavnsgade/ Stuhrsvej. Kommunen har i forbindelse med planlægningen for den fremtidige arealanvendelse og trafikafvikling også undersøgt mulighederne for ændrede parkeringsforhold i området, og der påtænkes bl.a. opført et parkeringshus med ca. 400 pladser øst for Musikkens Hus. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde Aalborg Midtby 8, blad nr. 1.3.d.8, om havneområdet mellem Fjordgade og Korn- og Foderstof, af 8. marts 2004, hvoraf det fremgår, at hovedanvendelsen skal være kulturelle publikumsorienterede funktioner. Også de hidtil gældende kommuneplanrammer, der blev ændret for at understrege områdets anvendelse til Musikkens Hus, gav mulighed for publikumsrelaterede offentlige formål. Lokalplan om Musikkens Hus i Nordjylland, der er bekendtgjort den 1. september 2004, har til formål at muliggøre opførelsen af Musikkens Hus på havnefronten i det centrale Aalborg og at sikre et større areal til parkering og grønt område. Af lokalplanen fremgår bl.a., at der planlægges ud fra den trafikale forudsætning, at trafikken på Kjellerupsgade forlægges til Karolinelundsvej, og at der etableres en rundkørsel ved krydsning med Nyhavnsgade. Desuden henvises til kommunens målsætning om at reducere trafikken på Nyhavnsgde/Slotspladsen /Strandvejen fra til køretøjer i døgnet. Aalborg Kommune og Fonden Musikkens Hus bad den 3. november 2003 Nordjyllands Amt vurdere projektets forhold til VVM-bestemmelserne, herunder om projektet medfører en pligt til at udarbejde VVM-redegørelse.

4 4 Nordjylland Amts afgørelse Nordjyllands Amt har i afgørelse af 23. februar 2004 meddelt, at projektet Musikkens Hus ikke vurderes at medføre VVM-pligt. Afgørelsen er truffet på baggrund af en VVM-screening, som amtet har gennemført. I afgørelsen anføres, i overensstemmelse med screeningens konklusion, at projektet ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Amtet vurderer, at de lokale miljøeffekter af projektet vil kunne opfanges og reguleres via den generelle lovgivning. I vurderingerne er der særlig lagt vægt på, at projektet placeres i overensstemmelse med regionplanen, at en hensigtsmæssig trafikal betjening sikres med forudsatte omlægninger af det overordnede vejnet, at parkeringsbehovet for projektet sikres i projektområdet, og at det betydelige projekt placeres i et miljømæssigt, trafikalt og visuelt meget robust byomdannelsesområde. Det fremgår, at de væsentligste overvejelser i screeningen har været den trafikale belastning, de visuelle konsekvenser og håndteringen af forurenet jord i området. Trafikalt vurderes Musikkens Hus at være meget velbeliggende ved det overordnede vejnet og med fremtidig meget fin adgang til den kollektive trafik. Amtet bemærker, at Aalborg Kommunes forudsætninger om ændringer af den overordnede trafikstruktur i området vurderes som yderligere understøtning af den trafikale robusthed. Nærmere om Nordjylland Amts VVM-screening Nordjyllands Amt har vurderet, at projektet er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen), punkt 10 (Infrastrukturanlæg), litra a, (Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser), hvorefter der skal gennemføres en screening med henblik på at vurdere, om anlægget på grund af dets art,

5 5 dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Nordjyllands Amt har i henhold til samlebekendtgørelsens bilag 3 om kriterier, der skal anvendes ved vurderingen, vurderet 1) projektets karakteristika, 2) projektets placering og miljømæssige sårbarhed i de områder, der berøres af projektet og 3) kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. Ved screeningen har Nordjyllands Amt bl.a. anvendt følgende materiale: - Notat om anlægstekniske forhold Carl Bro, 22. januar Notat om fremtidige parkeringsforhold Aalborg Kommune/Cowi, 14. oktober Forslag til lokalplan for Musikkens Hus - Aalborg Havnefront Aalborg Kommunes debatoplæg, februar Notat om trafikale ændringer i forbindelse med omdannelse af havnefronten, Aalborg Kommune, 20. januar Notat om beregning af trafikgenerering og påvirkninger af vejnettet Aalborg Kommune, 2. februar Resultatet foreligger i form af et screeningsnotat af 4. februar Nordjylland Amts kommentarer til projektets karakteristika er koncentreret om projektets dimensioner, kumulation med andre projekter, affaldsproduktion og forurening samt gener. Om projektets dimensioner oplyses det bl.a., at der forventes en trafik til og fra Musikkens Hus på maksimalt ca ture/døgn. Projektet placeres i et område, der er velforsynet med kollektiv trafik, og adgangen fra projektområdet til busgaden og Medborgerhuset åbnes for øget fodgængertrafik og en opprioritering af kollektiv trafik. Projektets konsekvenser for trafikudviklingen på det nuværende vejnet vil groft anslået være yderligere ca biler/døgn på Nyhavnsgade/Karolinelundsvej (+10%) og 840 biler i døgnet på Nyhavnsgade/Rendsburggade (+4,6%). Trafikken som følge af Musikkens Hus forventes i et fuldt udbygget vejnet med Karolinelundsvejs forlægning og omprofilering af Nyhavnsgade at medføre neddrosling af trafikken på Slotspladsen. Projektets konsekven

6 6 ser for trafikudviklingen på det nuværende vejnet vil groft anslået være yderligere ca biler/døgn på Nyhavnsgade/Karolinelundsvej (+13,2%) og 420 biler/døgn på Strandvejen (+2,3%). Ovenstående oplysninger om det forventede maksimale antal ture til og fra Musikkens Hus og om projektets konsekvenser for trafikudviklingen på det nuværende vejnet er baseret på Aalborg Kommunes notat af 2. februar 2004 om den forventede trafik til og fra Musikkens Hus. Af kommunens notat fremgår, at den anførte procentvise trafiktilvækst, som bl.a. baserer sig på en fordeling af den forventede trafiktilvækst på de to nævnte vejstrækninger, er groft skønnet. Amtet henviser i screeningsnotatet til, at der i Aalborg Kommunes trafik og miljøhandlingsplan fra 1999 og efterfølgende infrastrukturvurderinger herunder et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Trafikministeriet og Nordjyllands Amt om infrastruktur i Aalborg-området (jf. publikationen Udvikling af trafikstrukturen i Aalborg-området ) - er indarbejdet en forlægning af Kjellerupsgade til en ny Karolinelundsvej. Der henvises desuden til kommunens målsætning om at reducere trafikken på Strandvejen/Slotspladsen fra ca biler/døgn til et niveau på biler/døgn. Endvidere bemærkes, at trafikadgangen til området fra Stuhrsvej via en ny rundkørsel knytter projektet direkte på det overordnede vejnet. En eventuel forlægning af Karolinelundsvej vil yderligere styrke tilgængeligheden. Nordjyllands Amt anfører i screeningsnotatet, at de trafikale konsekvenser af projektet Musikkens Hus ikke nærmere er skilt ud fra konsekvenserne af Aalborg Kommunes planer om betydelige ændringer af den overordnede trafikstruktur i området. Amtet vurderer imidlertid, at de forudsatte ændringer i trafikstrukturen i betydelig grad tager højde for de ændrede trafikstrømme og parkeringsbehov i området og ligeledes tager højde for de kumulative trafikale effekter af nye publikumsorienterede funktioner i byomdannelsesområdet på havnefronten. Vedrørende parkering oplyses det, at parkeringsbehovet for projektet er dækket inden for projektområdet. Trafikken til et eventuelt P-hus i om

7 7 rådet vil i en vis udstrækning være afhængig af etablering af yderligere P-kapacitet tættere på Aalborg Centrum. Det må forventes, at dagparkering til undervisning og arbejdspladser sker inden for området, mens en del af koncert- og aftenparkering vil forsøge at opnå en mere central parkering, inden P-udbuddet i området vil blive benyttet som overflodskapacitet. Om kumulation med andre projekter oplyses, at Musikkens Hus skal give et betydeligt omdannelsesløft i området, og at det må forventes, at de øvrige tidligere kraftværksbygninger i området på sigt omdannes til lignende regionale eller lokale centerformål. På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt for disse muligheder, men det vurderes, at de planlagte trafikale ændringer allerede tager højde for disse muligheder. Vedrørende projektets placering oplyses bl.a., at området har været anvendt til miljøtunge funktioner, der nu påtænkes erstattet med mere publikumstunge og trafikskabende funktioner. Det anføres, at de hidtil gældende kommuneplanrammer, der er blevet revideret for at understrege anvendelsen til Musikkens Hus, gav mulighed for publikumsrelaterede offentlige formål, samt at regionplanen angiver, at landsdelscenterfunktioner skal lokaliseres i Aalborg, og at regionplanen samtidig har målsætninger om omdannelse af nedslidte byarealer i respekt for de historiske kvaliteter. Det vurderes samlet, at der ikke er tale om nogen væsentlig ændring af plangrundlaget, og at det påtænkte er i overensstemmelse med intentionerne i region- og kommuneplanerne. Om kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning oplyses, at projektet vil have betydning for regionen og også påvirke nærområdet og større dele af byen. Det vurderes derimod ikke, at projektet har så afgørende negative miljørisici eller væsentlige miljøkonsekvenser, at det bør udløse udarbejdelse af en egentlig VVM-redegørelse. De tydeligste kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning er, at området markant vil skifte funktion og karakter og blive en meget synlig fornyelse i bybilledet.

8 8 Klagen og Nordjylland Amts bemærkninger hertil Enhedslisten i Aalborg har i brev af 17. marts 2004 påklaget Nordjyllands Amts afgørelse. På baggrund af at projektet medfører etablering af arbejds- og undervisningspladser til ca personer samt koncertpladser, mener klager, at projektet vil have væsentlig indflydelse på miljøet. Klager henviser til, at det af amtets eget materiale fremgår, at der skal etableres 400 nye parkeringspladser, og at der i de nærliggende gader vil ske en stigning i trafikken på op til 13,2% på døgnbasis. Klager anfører, at den forøgede trafikmængde formodentlig vil blive koncentreret omkring undervisningens og koncerternes begyndelse og afslutning, og at trafikmængden på disse tidspunkter vil være særdeles synlig. Klager anfører herudover, at der tilsyneladende ikke er gennemført nogen egentlig analyse af trafikudviklingen som følge af etableringen af Musikkens Hus. Der henvises i den forbindelse til, at trafikudviklingen ifølge screeningsnotatet er groft anslået. Klager mener på den baggrund, at afgørelsen om at projektet ikke medfører VVM-pligt, er truffet på et ufuldstændigt grundlag. Nordjyllands Amt har til klagers bemærkninger om, at der ikke er foretaget egentligt analysearbejde vedrørende trafikarbejdet, anført, at screeningen ifølge Miljø- og Energiministeriets VVM-vejledning primært skal foretages på baggrund af beskrivelse af anlægget, udformning og placering og vurdering af de miljøer, de indgår i. Efter amtets vurdering er der ikke krav om, at der skal iværksættes et egentligt analysearbejde. Amtet oplyser, at screeningen er foretaget på baggrund af de foreliggende oplysninger samt rekvirering af supplerende oplysninger, som skønnedes nødvendige for dannelsen af et tilstrækkeligt overblik over projektets forventede miljøeffekter. For så vidt angår vurderingen af de trafikale konsekvenser, anfører amtet, at der i screeningen redegøres for, hvad projektets trafikale kon

9 9 sekvenser forventes at blive set ud fra en isoleret betragtning. Da projektet imidlertid er led i en større omdannelse af Aalborg havnefront, med tilhørende omlægning af trafikken, redegøres også for de forudsætninger, herunder reduktion af trafikken på den overordnede vej Strandvejen (for at øge sammenhængen mellem byen og havnen) samt betydeligt forbedrede adgangsforhold til byens (og projektområdets) sydlige opland via en Karolinelundsvej til afløsning/aflastning af Kjellerupgade som overordnet vej. Det anføres, at amtet således, udover vurderingen af projektets konkrete trafikbelastning, har tillagt den gunstige virkning af de betydelige trafikale forudsætninger vægt i den samlede vurdering af projektets forventede miljøeffekter. Enhedslisten har supplerende bemærket, at amtet i sine bemærkninger til klagen ikke forholder sig til de miljømæssige konsekvenser af den øgede trafik, som vil blive genereret i forbindelse med driften af Musikkens Hus. Det anføres desuden, at der som konsekvens af, at der ikke gennemføres en VVM-undersøgelse, ikke vil blive gennemført en undersøgelse af alternative modeller for løsningen af transportbehovet i forhold til Musikkens Hus, f.eks. gennem en forbedret kollektiv trafik fra Busterminalen og parkeringspladser i Aalborgs udkant. Supplerende oplysninger Naturklagenævnet har til brug for behandlingen af klagen bedt Nordjyllands Amt om supplerende oplysninger vedrørende vurderingen af de trafikale konsekvenser af opførelsen af Musikkens Hus og den forudsatte trafikomlægning, navnlig vedrørende status for gennemførelsen af trafikomlægningerne og om vurderingen af trafikstøj. Af de fremsendte oplysninger fremgår bl.a., at de to trafikale hovedforudsætninger tiltag til neddrosling af trafikmængden på Strandvejen og forlægning af Karolinelundsvej - er optaget på Aalborg Kommunes budget til anlæg i Desuden har Aalborg Kommune i notat af 4. november 2004 beregnet trafik- og støjkonsekvenser på udvalgte strækninger, der påvirkes af de trafikale ændringer, som Musikkens Hus vil medføre. Trafiktal og støj

10 10 niveauer er beregnet for de lokaliteter, der påvirkes mest, og hvor der er boliger langs vejene. Der er regnet på fire forskellige scenarier: 1) Eksisterende vejnet (nulløsning) 2) Vejnet med Musikkens Hus inkl. forlægning af Karolinelundsvej og lukning af Kjellerupsgade 3) Vejnet med Musikkens Hus inkl. forlægning af Karolinelundsvej og lukning af Kjellerupsgade samt neddrosling af trafikken på Strandvejen og 4) Vejnet med forlægning af Karolinelundsvej og lukning af Kjellerupsgade samt neddrosling af trafikken på Strandvejen men uden opførelse af Musikkens Hus. De beregnede ændringer af støjniveauer er alle under 1 db(a), som ifølge Aalborg Kommune er den laveste ændring i lydniveau, som det menneskelige øre kan opfatte. I den forudsatte løsning med forlægning af Karolinelundsvej og lukning af Kjellerupsgade samt neddrosling af trafikken på Strandvejen bidrager Musikkens Hus på to støjkritiske steder (boliger) med en støjforøgelse på 0,4 db(a). Det fremgår dog, at der i forhold til det nuværende støjniveau samlet set vil ske en reduktion af støjniveauet på de to lokaliteter som følge af de strukturelle trafikomlægninger. På to andre lokaliteter vil Musikkens Hus bidrage med henholdsvis 0,1 og 0,2 db(a). Nordjyllands Amt har supplerende bemærket, at trafikbidraget fra Musikkens Hus ledes ad nye og eksisterende overordnede veje uden betydelige boligfacader, og det vurderes, at de trafikale ændringer som følge af Musikkens Hus har meget lille betydning for støjbilledet i de allerede berørte området. Amtet anfører i forlængelse heraf, at de forventede afledte støjmæssige konsekvenser af projektet ikke kan forventes at have væsentlige indvirkninger på miljøet. Afgørelse: Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. planlovens 58, stk. 2, truffet følgende afgørelse: Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan der klages til Naturklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med et amtsråds afgørelse efter loven og de i medfør af loven fastsatte forskrifter.

11 11 Det er et retligt spørgsmål, om Nordjyllands Amts afgørelse af 4. februar 2004 er i overensstemmelse med planlovens og samlebekendtgørelsens bestemmelser. Der skal herunder tages stilling til, om screeningen er baseret på et tilstrækkeligt oplyst grundlag vedrørende de trafikale forhold, og om amtets vurdering af, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan tiltrædes. Ifølge planlovens 6c må større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinier i regionplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt). I bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen) er fastsat nærmere regler om, hvilke anlæg der er omfattet af pligten. I bekendtgørelsens bilag 1 er angivet en række anlæg, der umiddelbart er omfattet af VVM-pligt. Anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, er omfattet af VVM-pligt, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2. Ved vurderingen heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3, jf. 3, stk. 3, 2. punktum. De i bilag 3 opregnede kriterier vedrører 1) projektets karakteristika, 2) projektets placering samt 3) kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. Projektet Musikkens Hus er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10 (Infrastrukturanlæg), litra a (Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser). Projektet om Musikkens Hus er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Det er således i overensstemmelse med samlebekendtgørelsen, at Nordjyllands Amt har foretaget en screening af projektet efter bekendtgørelsens 3, stk. 2, og kriterierne i bilag 3. Ad oplysningernes omfang Klager har bl.a. anført, at screeningen er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, idet der tilsyneladende ikke er gennemført nogen egent

12 12 lig analyse af den trafikudvikling, som etableringen af Musikhuset vil medføre. Nordjyllands Amt har bl.a. bemærket, at screeningen er foretaget på baggrund af de foreliggende oplysninger samt rekvirering af de supplerende oplysninger, som skønnedes nødvendige for dannelsen af et tilstrækkeligt overblik over projektets forventede miljøeffekter. En screening er en foreløbig vurdering af, hvorvidt en væsentlig påvirkning af miljøet kan forventes, og der må efter sagens natur accepteres et vist spillerum for vurderingen. Det spiller herved en rolle, at en screeningsafgørelse skal kunne træffes ret hurtigt og hovedsageligt på baggrund af allerede foreliggende oplysninger. I VVMvejledningen (Miljø- og Energiministeriet, oktober 2001) er anført, at det ikke er meningen, at der skal foretages en egentlig foreløbig miljøkonsekvensvurdering alene med det sigte at afklare spørgsmålet om VVM-pligt. Bygherrens viden om sit eget projekt sammenholdt med amtets viden om områdets sårbarhed bør være tilstrækkeligt til at skønne, hvorvidt det må antages, at det pågældende anlæg vil kunne påvirke miljøet væsentligt, jf. vejledningens s. 30. Større og mere grundige undersøgelser og analyser kommer kun på tale, hvis der skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse efter bestemmelsen i samlebekendtgørelsens 5. Nordjyllands Amt har foretaget en screening af projektet på baggrund af kriterierne i bilag 3. Screeningen er bl.a. baseret på oplysninger om antallet af koncert-, undervisnings og arbejdspladser i Musikkens Hus samt kommunens vurderinger af fremtidige parkeringsbehov og trafikale ændringer og konsekvenser som følge af Musikkens Hus og de forudsatte trafikale omlægninger af trafikken i området. Naturklagenævnet finder ikke, at Nordjyllands Amts screening er foretaget på et utilstrækkeligt grundlag. Det bemærkes i den forbindelse, at de supplerende oplysninger, som Naturklagenævnet har modtaget til brug for sagens behandling, understøtter den vurdering, som amtet har foretaget i screeningen.

13 13 Ad vurderingen af om projektet medfører VVM-pligt I klagen er anført, at projektet vil have væsentlig indflydelse på miljøet på grund af den øgede trafik. Nordjyllands Amt har ved screeningen konkluderet, at projektet ikke vurderes at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen har amtet bl.a. lagt vægt på den gunstige virkning af de forudsatte trafikale omlægninger i området. VVM-screeningen går ud på at vurdere, om et givet anlæg eller projekt opført på samlebekendtgørelsens bilag 2 er omfattet af VVM-pligt. Afgørende er om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2. De anlægstyper, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, er kun VVM-pligtige, hvis de på grundlag af en konkret vurdering må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er tale om typer af anlæg, der normalt ikke vil kræve VVM, men som i særlige tilfælde vil gøre det, fordi anlægget konkret må antages at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet. At det drejer sig om et større anlæg, medfører i den sammenhæng ikke i sig selv, at projektet er VVM-pligtigt. For at et anlægsarbejde i byzone, jf. samlebekendtgørelsens bilag 2, punkt 10, litra a, kan siges at have en væsentlig indvirkning på miljøet, må anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering medføre en påvirkning af omgivelserne, der ligger ud over, hvad der normalt accepteres for et anlæg i byzone. I den forbindelse må bl.a. lægges vægt på, om anlægget er i overensstemmelse med planlægningen for området, om projektet bryder med den hidtidige faktiske anvendelse af området, og om projektet medfører, at vejledende grænseværdier for støj og luftforurening overskrides, jf. VVM-vejledningen s Ved vurderingen skal der tages hensyn til den indflydelse anlægget vil have på trafikforholdene i området. Miljøpåvirkningen vil i den sammenhæng navnlig dreje sig om øget støjbelastning af støjfølsomme områder, herunder boligområder. Nordjyllands Amt har ved screeningen særligt lagt vægt på, at projektet placeres i overensstemmelse med regionplanen, at en hensigtsmæssig tra

14 14 fikal betjening sikres med de forudsatte omlægninger af det overordnede vejnet, at parkeringsbehovet for projektet sikres i projektområdet, og at projektet placeres i et miljømæssigt, trafikalt og visuelt meget robust byomdannelsesområde. Da opførelsen af Musikkens Hus efter det oplyste indgår som et led i en samlet omdannelse af hele havnefronten, finder Naturklagenævnet ikke grundlag for at anfægte, at amtet ved screeningen har taget hensyn til de forventede trafikomlægninger i området og har indlagt disse omlægninger som forudsætninger for screeningsafgørelsen. Amtet har vurderet, at de forudsatte ændringer i trafikstrukturen i betydelig grad tager højde for de ændrede trafikstrømme og parkeringsbehov. De supplerende beregninger og vurderinger, som Naturklagenævnet har modtaget, understøtter denne vurdering. Det fremgår, at Musikkens Hus kun i ganske begrænset omfang vil bidrage til støjniveauet i berørte boligområder (0,1-0,4 db(a)), og at det samlede støjniveau på de strækninger med beboelse, hvor støjbidraget fra Musikkens Hus er størst, forventes at blive reduceret som følge af de strukturelle trafikomlægninger. Naturklagenævnet finder herefter ikke, at de forventede trafikale konsekvenser af Musikkens Hus kan begrunde en antagelse om, at projektet vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Det bemærkes, at Naturklagenævnet som udgangspunkt må lægge de stedlige myndigheders faglige vurdering til grund og kun kan tilsidesætte disse vurderinger, hvis der er et klart grundlag herfor. Ved den samlede vurdering af sagen lægger nævnet vægt på, at opførelsen af Musikkens Hus er i overensstemmelse med intentionerne i den hidtidige planlægning for området, at området tidligere har været anvendt til blandede, især miljøtunge formål, og at trafikforholdene som nævnt ovenfor forudsættes ordnet sådan, at trafikken til og fra Musikkens Hus hovedsageligt vil ske via det overordnede vejnet og uden væsentlige støjbelastninger af de tilgrænsende boligområder. Hertil kommer, at parkeringsbehovet for projektet efter det oplyste sikres i projektområdet.

15 15 Naturklagenævnet finder herefter ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte Nordjyllands Amts afgørelse om, at projektet Musikkens Hus ikke kræver tilvejebringelse af regionplantillæg med VVM-redegørelse. Det bemærkes, at såfremt forudsætningerne for Nordjyllands Amts vurdering ændrer sig væsentligt, må Amtet tage stilling til, om der skal foretages en ny vurdering af projektet efter samlebekendtgørelsen. Lars Busck Formand / Rasmus Thougaard Svendsen Fuldmægtig Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om VVM-screening af Den Blå Planet det nye Danmarks Akvarium i Tårnby Kommune

Afgørelse i sagen om VVM-screening af Den Blå Planet det nye Danmarks Akvarium i Tårnby Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 25. juni 2009 J.nr.: NKN-33-02737 ssc Afgørelse i sagen om VVM-screening af Den Blå

Læs mere

TVÆRPOLITISK FORENING

TVÆRPOLITISK FORENING TVÆRPOLITISK FORENING Dragør Kommune Dragør, den 25. august 2013 dragoer@dragoer.dk Indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Tværpolitisk Forening skal hermed gøre indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2008 J.nr.: NKN-33-02473 ssc Afgørelse i sagen om Tårnby Kommunes vedtagelse

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. tasme/benjo Den 18. december 2009 Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Bygherre Aalborg Portland

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00161 Ref. hecla/rukso Den. 26. august 2009 Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg #BREVFLE FC Solsiden Lindholm Idrætsforening Voerbjergvej 42 9400 Nørresundby 8. december 2015 Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg Anlæggelse af kunstgræsanlæg - Voerbjergvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 30. juni 2004 J.nr.: 03-33/600-0046 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive. Den 10. januar 2013

Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive. Den 10. januar 2013 Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive Den 10. januar 2013 VVM-screening håndtering af akkumulatorer på Espersen Jern og Metal A/S, Jegstrupvej 6H, 7800 Skive Indledning Espersen Jern og

Læs mere

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 17. marts 2004 J.nr.: 03-31/150-0015 KPA Afgørelse i sagen om

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Fårup Sommerland Att.: Søren Kragelund Pirupvejen 147 9492 Blokhus

Fårup Sommerland Att.: Søren Kragelund Pirupvejen 147 9492 Blokhus Fårup Sommerland Att.: Søren Kragelund Pirupvejen 147 9492 Blokhus Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. juni 2001 J.nr.: 97-33/600-0194 SUM Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen)

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. august 2015 J.nr.: NMK-33-02957 KlageID: 66958 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. marts 2004 J.nr.: 03-33/350-0012 lmp Afgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ballerup Kommunes VVM-screening af regnvandssystem på Marbækbanen

AFGØRELSE i sag om Ballerup Kommunes VVM-screening af regnvandssystem på Marbækbanen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. marts 2015 J.nr.: NMK-34-00288 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Ballerup Kommunes VVM-screening af regnvandssystem på Marbækbanen

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. november 2005 J.nr.: 03-51/NJ-0002 AGS A F G Ø R E L S E

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

P-hus på Sortebrødre Plads

P-hus på Sortebrødre Plads P-hus på Sortebrødre Plads Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Dansk Miljørådgivning for OM To undersøgelsesboringer til ca. 30 meter under terræn I vejareal på Tranevej

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

VVMscreening af ændret anvendelse på Ho Camping, beliggende Skallingevej 8, Ho, 6857 Blåvand

VVMscreening af ændret anvendelse på Ho Camping, beliggende Skallingevej 8, Ho, 6857 Blåvand Dato 6. maj 2014 Dok.nr. 6143014 Sagsnr. 10/6874 VVMscreening af ændret anvendelse på Ho Camping, beliggende Skallingevej 8, Ho, 6857 Blåvand Varde Kommune har den 21. marts 2014 modtaget anmeldelse om

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013 Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm 4. april 2013 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning på Thorlundvej 16, 7361 Ejstrupholm I har den 22. marts 2013 bedt Ikast-Brande om at vurdere den følgende

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere