RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af , s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s."

Transkript

1 1992L0061 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT L 225 af , s. 72) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/7/EF af 20. marts 2000 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1/EF, Euratom, EKSF) L Berigtiget ved: C1 Berigtigelse, EFT L 314 af , s. 51 (92/61/EØF)

2 1992L0061 DA RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: Der skal vedtages foranstaltninger med henblik på gradvis oprettelse af det indre marked i løbet af tidsrummet indtil den 31. december 1992; det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital; to- og trehjulede motorkøretøjer skal i alle medlemsstater opfylde visse tekniske krav; disse tekniske krav, som er fastsat ved ufravigelige forskrifter, er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden og udgør derved en hindring for Fællesskabets indre samhandel; disse hindringer for det indre markeds oprettelse og funktion kan fjernes, hvis medlemsstaterne indfører de samme forskrifter i stedet for deres nuværende nationale bestemmelser; medlemsstaterne kontrollerer traditionelt de tekniske forskrifters overholdelse, inden de køretøjer, forskrifterne gælder, sendes på markedet; kontrollen omfatter de forskellige typer køretøjer; der bør opstilles nøjagtige og ensartede definitioner på disse køretøjer (knallerter, to- og trehjulede motorcykler samt quadricykler), navnlig en definition på betegnelsen knallert, da der i de tolv medlemsstater findes en halv snes forskellige definitioner på denne type køretøj; alle disse definitioner, der i praksis betyder lige så mange køretøjsklasser, udgør en betydelig hindring for samhandelen, da produktionen skal indrettes efter det land, hvor varen skal afsættes; markedet for knallerter er derfor opsplittet; en undersøgelse af de pågældende køretøjers bestanddele og kendetegn på grundlag af den nuværende teknologi har ført til det resultat, at det som forskriftsmæssige krav kun er hensigtsmæssigt at videreføre de bestanddele og kendetegn, der er opført i bilag I; det skal på baggrund af den teknologiske udvikling undersøges, om der eventuelt senere skal føjes yderligere bestanddele og kendetegn til dem, der allerede findes i bilag I; som følge af den teknologiske innovation og den tekniske udvikling bør det senest tre år efter dette direktivs iværksættelse undersøges, hvilke bestanddele og kendetegn, især med hensyn til den passive sikkerhed, der skal føjes til bestanddelene og kendetegnene i bilag I; de harmoniserede tekniske forskrifter for disse køretøjers forskellige bestanddele og kendetegn vil blive samlet i særdirektiver; hvis disse forskrifters overholdelse skal kunne kontrolleres, og de enkelte medlemsstater skal kunne anerkende de øvrige medlemsstaters kontrol, må der indføres en EF-standardtypegodkendelsesprocedure for de enkelte typer af disse køretøjer; ( 1 ) EFT nr. C 110 af , s. 3. ( 2 ) EFT nr. C 13 af , s. 31, og EFT nr. C 176 af ( 3 ) EFT nr. C 14 af , s. 31.

3 1992L0061 DA ved hjælp af en sådan procedure skal de enkelte medlemsstater kunne konstatere, om køretøjstyperne har været underkastet de afprøvninger, som er fastsat i særdirektiverne og angivet i en standardtypegodkendelsesattest; den skal desuden sætte fabrikanterne i stand til at udstede en typeattest for alle køretøjer, som er i overensstemmelse med den godkendte type; når et køretøj ledsages af denne attest, kan det markedsføres, sælges og indregistreres, således at det kan benyttes på hele Fællesskabets område; med forbehold af Traktatens artikel 169 vil det inden for rammerne af samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder være hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser, som kan gøre det lettere at løse tekniske tvister i forbindelse med en produktions overensstemmelse med den godkendte type; selv om et køretøj er i overensstemmelse med den godkendte type, kan det alligevel have uheldige træk, der kan være til risiko for færdselssikkerheden; det vil derfor være hensigtsmæssigt at fastsætte en procedure, hvorved en sådan risiko kan afbødes; den tekniske udvikling nødvendiggør hurtig tilpasning af de i de særlige direktiver indeholdte tekniske forskrifter; for at lette gennemførelsen af de foranstaltninger, der i denne henseende er nødvendige, bør der fastlægges en fremgangsmåde, der sikrer et nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af Udvalget for Tilpasning af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handel med Motordrevne Køretøjer til den Tekniske Udvikling; procedurer, som svarer til dem, der gælder for disse køretøjer, bør også fastsættes for deres komponenter og separate tekniske enheder; da færdselssikkerheden, miljøbeskyttelsen og forbrugerbeskyttelsen bl.a. kræver, at forskrifterne for konstruktion og fremstilling af de i dette direktiv omtalte køretøjer og komponenter ligger på et højt niveau og samtidig er i stand til at sikre markedets enhed, må grundlaget være en fuldstændig harmonisering UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: KAPITEL I Anvendelsesområde og definitioner Artikel 1 1. Dette direktiv omhandler alle to- og trehjulede motordrevne køretøjer, også med tvillinghjul, som er beregnet til brug på vej, samt komponenter og separate tekniske enheder hertil. Dette direktiv gælder ikke for følgende køretøjer: køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6km/h køretøjer, der er beregnet til at blive styret af en gående person køretøjer til brug for fysisk handicappede køretøjer til brug ved konkurrencer på vej eller uden for vej køretøjer, som allerede er i brug ved dette direktivs iværksættelse traktorer og landbrugsmaskiner eller lignende maskiner køretøjer, der hovedsagelig er beregnet til terrængående brug og fritidsbrug, med tre symmetriskanbragte hjul, hvor et er anbragt fortil og to bagtil samt for deres komponenter og tekniske enheder, forudsat at disse ikke er bestemt til installation i køretøjer, der er omfattet af dette direktiv. Det gælder heller ikke for standardtypegodkendelse af enkeltkøretøjer; dog skal medlemsstaterne, når de meddeler sådanne godkendelser, lade de relevante nationale krav vige for typegodkendelser af komponenter og separate tekniske enheder, som er meddelt i henhold til dette direktiv.

4 1992L0061 DA De i stk. 1 nævnte køretøjer inddeles i: knallerter, dvs. to- eller trehjulede køretøjer med en motor med et slagvolumen på ikke over 50 cm 3, hvis der er tale om intern forbrænding, og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed C1 på højst 45 km/h motorcykler, dvs. køretøjer med to hjul med eller uden sidevogn med en motor med et slagvolumen på over 50 cm 3, hvis der er tale om intern forbrænding, og/eller en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 45 km/h trehjulede motorcykler, dvs. køretøjer med tre symmetrisk anbragte hjul med en motor med et slagvolumen på over 50 cm 3, såfremt der er tale om intern forbrænding, og/eller med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 45 km/h. 3. Firhjulede motordrevne køretøjer eller quadricykler med følgende kendetegn er ligeledes omfattet af dette direktiv: a) Lette quadricykler, som har en masse ubelastet på under 350 kg, heri ikke medregnet batteriernes masse for elektrisk drevne køretøjer, som har en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 45 km/h eller derunder, og som har en motor med et slagvolumen på ikke over 50 cm 3, hvis der er tale om en motor med styret tænding (eller med en maksimal nettoeffekt på 4 kw eller derunder, hvis der er tale om andre motortyper), sidestilles med knallerter. b) Andre quadricykler end de i litra a) omhandlede, som har en masse ubelastet på 400 kg eller derunder (550 kg for køretøjer, der anvendes til varetransport), heri ikke medregnet batteriernes masse for elektrisk drevne køretøjer, og som har en maksimal nettomotoreffekt på 15 kw eller derunder, sidestilles med trehjulede motorcykler. Direktivet finder først anvendelse på de i litra b) omhandlede køretøjer fra den 1. juli 1994, for så vidt betingelserne i artikel 15, stk. 3, er opfyldt. Artikel 2 I dette direktiv forstås ved: 1) køretøjstype: køretøjer fra samme fabrikant og tilhørende samme kategori (tohjulet knallert, trehjulet knallert, motorcykel, motorcykel med sidevogn, trehjulet motorcykel, quadricykel) med samme chassis og samme typebetegnelse givet af fabrikanten. En bestemt køretøjstype kan omfatte varianter og versioner 2) variant: køretøjer af samme type, men med visse forskelle, der kan dreje sig om: karrosseriform masse i køreklar stand og højest teknisk tilladte totalmasse (forskelle på over 20 %) motorens funktionsprincip (styret tænding, kompressionstænding, elektrisk, blandingsform, ) arbejdsgang (to- eller firetakter) slagvolumen (forskel på over 30 %) cylinderantal og -arrangement effekt (forskel på over 30 %) driftsform (for elmotorer) antal fremdrivningsbatterier og disses kapacitet. Varianterne kan omfatte flere versioner 3) version: køretøjer af samme type og eventuelt af samme variant, men med visse forskelle, der kan dreje sig om: transmission (automatisk eller ikke automatisk gearskift, udvekslingsforhold, betjening af gearskift, ) slagvolumen (forskel på højst 30 %) effekt (forskel på højst 30 %)

5 1992L0061 DA masse i køreklar stand og højest teknisk tilladte totalmasse (forskel på højst 20 %) andre mindre ændringer af de i bilag II opregnede kendetegn foretaget af fabrikanten 4) separate tekniske enheder: anordninger eller kendetegn, som skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i et særdirektiv, og som er bestemt til at udgøre en del af et køretøj. De kan typegodkendes for sig, men kun i forbindelse med én eller flere bestemte køretøjstyper 5) komponenter: bestanddele eller kendetegn, som skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i et særdirektiv, og som er bestemt til at udgøre en del af et køretøj. De kan typegodkendes uden nogen forbindelse med et køretøj. En separat teknisk enhed eller en komponent kan være enten original, dvs. fabriksmonteret del eller original reservedel, hvis den er af den type, der indgår i køretøjet ved dettes standardtypegodkendelse, eller uoriginal, dvs. udelukkende til anvendelse som reservedel 6) standardtypegodkendelse: det, at en medlemsstat fastslår, at en køretøjstype opfylder de i særdirektiver givne tekniske forskrifter, ligesom den er udtryk for en kontrol af, at de af fabrikanten opgivne specifikationer, der fremgår af den udtømmende liste i bilag I, er korrekte 7) typegodkendelse: det, at en medlemsstat fastslår, at et kendetegn eller en separat teknisk enhed (typegodkendelse af teknisk enhed) eller en komponent (typegodkendelse af en komponent) opfylder de i det pågældende særdirektiv fastsatte tekniske forskrifter, som fremgår af den udtømmende liste i bilag I. I forbindelse med ændringer, varianter og versioner kan standardtypegodkendelser og typegodkendelser udvides 8) tvillinghjul: to hjul, der er monteret på samme aksel, og hvor afstanden mellem centrene af dækkenes berøringsflader med jorden er mindre end 460 mm. Tvillinghjul betragtes som enkeltmonteret hjul 9) bimodalt drevet køretøj: et køretøj, som har to forskellige fremdriftssystemer, f.eks. et elektrisk og et termisk 10) fabrikant: en person eller organisation, som over for den godkendende myndighed er ansvarlig for standardtypegodkendelsen og typegodkendelsen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse hermed, idet det ikke kræves, at denne person eller organisation er direkte involveret i alle trin af konstruktionen af det køretøj, der skal godkendes, eller fremstillingen af den komponent eller den separate tekniske enhed, der skal godkendes 11) teknisk tjeneste: en organisation, der er udpeget til som prøvningslaboratorium at udføre prøvning og inspektion på vegne af medlemsstatens godkendende myndighed; den godkendende myndighed kan også selv udføre denne funktion. KAPITEL II Procedure for meddelelse af standardtypegodkendelse og typegodkendelse Artikel 3 Enhver ansøgning om standardtypegodkendelse eller typegodkendelse indgives af fabrikanten til en medlemsstat. Den ledsages af et oplysningsskema, hvis indhold for standardtypegodkendelsens vedkommende fremgår af bilag II, og for typegodkendelsen af separate tekniske enheder eller komponenter fremgår af et bilag eller tillæg til det særdirektiv, der omhandler den pågældende tekniske enhed eller komponent, samt de i dette skema omtalte dokumenter. For en bestemt køretøjstype, teknisk enhed eller komponent kan ansøgning kun indgives i én medlemsstat.

6 1992L0061 DA Artikel 4 1. Enhver medlemsstat meddeler standardtypegodkendelse for enhver type køretøj, typegodkendelse af separate enheder eller typegodkendelse af komponenter, hvis disse opfylder følgende betingelser: a) køretøjstypen skal svare til de tekniske forskrifter i særdirektiverne og være i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, som de fremgår af den udtømmende liste i bilag I b) den tekniske enhed eller komponent skal svare til de tekniske forskrifter i det særdirektiv, som omhandler det pågældende udstyr, og være i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, som de fremgår af den udtømmende liste i bilag I. 2. Inden meddelelse af standardtypegodkendelse eller typegodkendelse træffer de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat, i givet fald i samarbejde med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor produktionen har fundet sted, eller hvor køretøjet er indført i Fællesskabet, de fornødne foranstaltninger til at kontrollere, at bestemmelserne i bilag VI er overholdt, således at nye køretøjer, der bliver produceret, markedsført, solgt og taget i brug, er i overensstemmelse med den standardtypegodkendte type, og nye tekniske enheder eller komponenter, der bliver produceret, markedsført og solgt, er i overensstemmelse med den typegodkendte type. 3. De i stk. 2 omhandlede kompetente myndigheder overvåger, i givet fald i samarbejde med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor produktionen har fundet sted, eller hvor køretøjet er indført i Fællesskabet, at bestemmelserne i bilag VI fortsat overholdes. 4. Når en ansøgning om standardtypegodkendelse er ledsaget af en eller flere typegodkendelsesattester udstedt af én eller flere andre medlemsstater, skal den medlemsstat, som foretager standardtypegodkendelsen, acceptere disse og således undgå, at de i stk. 1, litra b), krævede verifikationer foretages for typegodkendte komponenter og/ eller separate tekniske enheder. 5. Hver medlemsstat er ansvarlig for de typegodkendelser, den har meddelt. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, som har meddelt standardtypegodkendelse for en bestemt køretøjstype, foretager overensstemmelseskontrollen af produktionen, i givet fald i samarbejde med de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, som har meddelt typegodkendelserne af komponenter eller separate tekniske enheder. Artikel 5 1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat skal for hver køretøjstype, som den meddeler standardtypegodkendelse for, udfylde alle relevante rubrikker i den standardtypegodkendelsesattest, der fremgår af bilag III. 2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat udfylder for hver enkelt typegodkendt type af en separat teknisk enhed eller komponent samtlige rubrikker i den typegodkendelsesattest, der fremgår af et bilag eller tillæg til det særdirektiv, der omhandler den pågældende separate tekniske enhed eller komponent. Artikel 6 1. Hver medlemsstats kompetente myndigheder sender inden en måned de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater en kopi af de standardtypegodkendelsesattester for alle køretøjstyper, for hvilke de meddeler eller nægter standardtypegodkendelse. 2. Hver medlemsstats kompetente myndigheder følger bestemmelserne i stk. 1 i forbindelse med typegodkendelsesattester for hver type separat teknisk enhed eller komponent, for hvilke de meddeler eller nægter typegodkendelse.

7 1992L0061 DA Artikel 7 1. For hvert køretøj, der produceres i overensstemmelse med den godkendte type, udstedes der af fabrikanten en typeattest, som er gengivet i bilag IV, afdeling A. Dog kan medlemsstaterne med henblik på beskatning af køretøjet eller udfærdigelse af registreringsattesten forlange, at der på typeattesten anføres andre oplysninger end dem, der er nævnt i bilag IV, afdeling A, på betingelse af, at de direkte figurerer på oplysningsskemaet. 2. For hver enkelt uoriginal separat teknisk enhed eller komponent, der produceres i overensstemmelse med den godkendte type, udstedes af fabrikanten en typeattest, som er gengivet i bilag IV, afdeling B. Denne attest kræves ikke for originale separate tekniske enheder eller komponenter. 3. Når en separat teknisk enhed eller komponent, som skal typegodkendes, kun kan fungere eller udvise sine særlige egenskaber i sammenhæng med andre af køretøjets dele, og overholdelsen af én eller flere forskrifter derfor kun kan efterprøves, når den separate tekniske enhed eller komponent, der skal typegodkendes, fungerer i forbindelse med andre af køretøjets dele, det være sig simulerede eller virkelige, begrænses omfanget af godkendelsen af den separate tekniske enhed eller komponent i overensstemmelse hermed. I sådanne tilfælde anføres eventuelle anvendelsesbegrænsninger eller monteringsforskrifter i typegodkendelsesattesten for den separate tekniske enhed eller komponent. Det kontrolleres i forbindelse med standardtypegodkendelse af køretøjet, at sådanne begrænsninger og forskrifter er overholdt. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 skal indehaveren af en typegodkendelse af en separat teknisk enhed eller komponent, som er meddelt i overensstemmelse med artikel 4, forsyne alle separate tekniske enheder og komponenter, der produceres i overensstemmelse med typegodkendelsen, med fabriks- eller handelsmærke, typebetegnelse samt, hvis særdirektivet rummer en sådan bestemmelse, det i artikel 8 omhandlede typegodkendelsesmærke. I sidstnævnte tilfælde er han ikke pligtig at udstede den i stk. 2 nævnte attest. 5. Indehaveren af en typegodkendelsesattest med anvendelsesbegrænsninger i henhold til stk. 3 skal med hver produceret separat teknisk enhed eller komponent vedlægge detaljerede oplysninger om disse begrænsninger samt angive eventuelle monteringsforskrifter. 6. Indehaveren af en typegodkendelse af en uoriginal separat teknisk enhed, som er meddelt i forbindelse med en eller flere køretøjstyper, skal med hver separat teknisk enhed give tilstrækkelig detaljerede oplysninger til, at sådanne køretøjer kan identificeres. Artikel 8 1. Alle køretøjer, der produceres i overensstemmelse med den standardtypegodkendte type, skal være forsynet med et mærke bestående af: standardtypegodkendelsesnummeret et lille»e«efterfulgt af det nummer eller symbol, som identificerer den medlemsstat, der har meddelt standardtypegodkendelsen køretøjets identifikation i form af en numerisk eller alfanumerisk kode. 2. Alle separate tekniske enheder og komponenter, der produceres i overensstemmelse med den typegodkendte type, skal, hvis det er foreskrevet i det dem vedrørende særdirektiv, være forsynet med et typegodkendelsesmærke i overensstemmelse med forskrifterne i bilag V. Angivelserne på typegodkendelsesmærket kan herudover udvides med supplerende angivelser, der beskriver nogle særlige kendetegn ved den pågældende separate tekniske enhed eller komponent, og som i givet fald kræves i særdirektiverne om de pågældende separate tekniske enheder eller komponenter.

8 1992L0061 DA Artikel 9 1. Fabrikanten er ansvarlig for, at alle køretøjer og alle separate tekniske enheder og komponenter produceres i overensstemmelse med den standardtypegodkendte eller typegodkendte type. Definitivt produktionsophør samt enhver ændring af angivelserne på oplysningsskemaet skal af indehaveren af standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen meddeles de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som har udstedt den pågældende standardtypegodkendelse eller typegodkendelse. 2. Hvis de kompetente myndigheder i den i stk. 1 omhandlede medlemsstat finder, at en sådan ændring ikke gør en ændring i den meddelte standardtypegodkendelse eller typegodkendelse påkrævet eller ikke gør det nødvendigt at meddele en ny standardtypegodkendelse eller typegodkendelse, underretter de fabrikanten herom. 3. Hvis de kompetente myndigheder i den i stk. 1 omhandlede medlemsstat fastslår, at ændringerne af angivelserne på oplysningsskemaet kræver ny kontrol eller prøvning, underretter de fabrikanten herom og foretager prøvningen. Fører denne kontrol eller prøvning til ændring af standardtypegodkendelsesattesten eller typegodkendelsesattesten eller til udstedelse af en ny attest, sender de pågældende myndigheder de således ajourførte papirer til de andre medlemsstaters kompetente myndigheder inden en måned fra udstedelsen. 4. Bliver standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen ugyldig som følge af, at det standardtypegodkendte køretøj eller den typegodkendte separate tekniske enhed eller komponent trækkes tilbage fra markedet, eller produktionen heraf indstilles definitivt, underretter de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der har meddelt standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen, inden en måned de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater herom. Artikel Hvis den medlemsstat, der har meddelt standardtypegodkendelse eller typegodkendelse, fastslår, at køretøjer, separate tekniske enheder eller komponenter ikke svarer til den godkendte type, træffer den de nødvendige foranstaltninger til på ny at sikre overensstemmelse mellem produktionen og den godkendte type. De kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat underretter de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger, der i givet fald kan gå så vidt som til tilbagekaldelse af standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen. 2. Hvis en medlemsstat fastslår, at køretøjer, separate tekniske enheder eller komponenter ikke svarer til den godkendte type, kan den anmode den medlemsstat, som har meddelt standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen, om at verificere de påpegede afvigelser. Den medlemsstat, som har meddelt standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen, foretager denne verifikation inden seks måneder efter datoen for modtagelsen af anmodningen. I tilfælde af manglende overensstemmelse træffer de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som har meddelt standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen, de i stk. 1 nævnte foranstaltninger. 3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder giver inden en måned efter tilbagekaldelse af en meddelt standardtypegodkendelse eller typegodkendelse hinanden meddelelse herom og om grundene hertil. 4. Hvis den medlemsstat, der har meddelt standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen, bestrider rigtigheden af en meddelelse om manglende overensstemmelse, skal de pågældende medlemsstater bestræbe sig på at bilægge tvisten. Kommissionen holdes løbende underrettet. Den iværksætter om fornødent forhandlinger, der kan føre til en løsning. Artikel 11 På forslag af Kommissionen kan Rådet med kvalificeret flertal inden for rammerne af multilaterale og bilaterale aftaler mellem Fællesskabet

9 1992L0061 DA og tredjelande anerkende, at procedurer, som er fastsat ved internationale regulativer eller ved bestemmelser i tredjelande, er ækvivalente med nærværende direktivs og særdirektivernes betingelser for eller bestemmelser om typegodkendelse af køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder. Artikel 12 Hvis en medlemsstat fastslår, at køretøjer, separate tekniske enheder eller komponenter af en godkendt type udgør en fare for færdselssikkerheden, kan den for et tidsrum af højst seks måneder på sit område forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse heraf. Den pågældende medlemsstat underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen om beslutningen og begrundelsen herfor. Artikel 13 Enhver afgørelse truffet i medfør af dette direktiv, hvorved standardtypegodkendelse eller typegodkendelse nægtes eller tilbagekaldes, eller hvorved der udstedes salgs- eller benyttelsesforbud for et køretøj, en separat teknisk enhed eller en komponent, skal nøje begrundes. Den skal meddeles vedkommende med oplysning om de i medlemsstaterne gældende retsmidler og fristerne for disses anvendelse. Artikel Medlemsstaterne underretter senest på den i artikel 18 fastsatte dato Kommissionen og de øvrige medlemsstater om navne og adresser på: a) de godkendende myndigheder og i givet fald, hvilke fagområder de enkelte myndigheder er ansvarlige for b) de tekniske tjenester, som de har udpeget, med angivelse af, hvilke prøvninger hver enkelt tjeneste er udpeget til at udføre. De udpegede tjenester skal opfylde de harmoniserede standarder om drift af prøvningslaboratorier (EN 45001), idet følgende bestemmelser gælder samtidig: i) en fabrikant kan ikke akkrediteres som teknisk tjeneste, bortset fra de tilfælde, hvor dette udtrykkeligt er hjemlet i særdirektiver ii) ved anvendelsen af dette direktiv betragtes det ikke som usædvanligt, at en teknisk tjeneste benytter andet udstyr end sit eget, forudsat at de myndigheder, der er kompetente med hensyn til standardtypegodkendelse og typegodkendelse, har givet deres samtykke hertil. 2. En udpeget tjeneste antages at opfylde den harmoniserede standard, men Kommissionen kan i givet fald anmode medlemsstaterne om at godtgøre dette. Der kan kun udpeges tekniske tjenester i tredjelande inden for rammerne af bilaterale og multilaterale aftaler mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland. KAPITEL III Bestemmelser om fri bevægelighed og overgangsbestemmelser Artikel Medlemsstaterne kan ikke forbyde markedsføring, salg, ibrugtagning og benyttelse af nye køretøjer, der er i overensstemmelse med dette direktiv. Kun for de køretøjer, der er i overensstemmelse med dette direktiv, må der foretages en første indregistrering. 2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde markedsføring, salg og benyttelse af separate tekniske enheder og komponenter, der er i overensstemmelse med dette direktiv. Kun de separate tekniske enheder eller komponenter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, må markedsføres og sælges første gang med henblik på benyttelse i medlemsstaterne.

10 1992L0061 DA De særlige krav til de køretøjer, der omhandles i artikel 1, stk. 3, første afsnit, litra b), defineres efter proceduren i artikel 16. Indtil da kan medlemsstaterne bevare deres nationale lovgivninger vedrørende denne type køretøjer. 4. Som undtagelse fra stk. 1 og 2 gælder: a) De medlemsstater, som i deres lovgivning om knallerter har særbestemmelser om pedaler og/eller om transmissionssystemet og om begrænsning af massen, kan dog fortsat anvende den nationale lovgivning herom i en periode på op til tre år efter dette direktivs iværksættelse. b) Medlemsstaterne kan fritage køretøjer, separate tekniske enheder og komponenter, der er bestemt til produktion af små serier på højst 200 enheder pr. år pr. type køretøj eller pr. type komponent eller pr. type separat teknisk enhed militæret, ordensmagten, civilforsvaret eller udførelse af offentlige arbejder for opfyldelse af én eller flere bestemmelser i særdirektiverne. De øvrige medlemsstater underrettes om en sådan fritagelse inden en måned efter, at den er indrømmet. c) Standardtypegodkendelser og typegodkendelser, som medlemsstaterne har meddelt, inden dette direktiv eller de særdirektiver, der træder i stedet for de nationale bestemmelser, er iværksat, forbliver gyldige i den medlemsstat, der har meddelt dem, i et tidsrum på højst fire år regnet fra den dato, hvor dette direktiv eller de relevante særdirektiver træder i stedet for den nationale lovgivning. Samme periode på fire år gælder også for alle typer af køretøjer, tekniske enheder eller komponenter, der er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der var gældende inden iværksættelsen af dette direktiv eller særdirektiver i de medlemsstater, der anvender andre lovmæssige ordninger end standardtypegodkendelse og typegodkendelse. Køretøjer, der er omfattet af ovennævnte undtagelsesbestemmelse, kan i dette tidsrum markedsføres, sælges og tages i brug, medens deres benyttelse ikke er tidsbegrænset. Markedsføring, salg og benyttelse af separate tekniske enheder og komponenter til disse køretøjer er ikke tidsbegrænset. 5. Dette direktiv indskrænker ikke medlemsstaternes mulighed for under overholdelse af Traktaten at fastsætte krav, som de skønner nødvendige for at beskytte brugerne ved anvendelsen af de pågældende køretøjer, for så vidt som dette ikke indebærer ændring af køretøjerne. KAPITEL IV Procedure for tilpasning til den tekniske udvikling Artikel 16 Ændringer, der er nødvendige for tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til VI de bestemmelser i de i bilag I nævnte særdirektiver, som udtrykkeligt anføres i særdirektiverne fastsættes efter proceduren i artikel 13 i direktiv 70/156/EØF ( 1 ) ( 1 ) EFT nr. L 42 af , s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 87/403/EØF (EFT nr. L 220 af , s. 44).

11 1992L0061 DA Artikel 17 Senest to år efter den i artikel 18 fastsatte dato aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om, hvor langt man er nået med direktivets gennemførelse. Efter at have foretaget passende høring forelægger Kommissionen sine konklusioner med hensyn til eventuelle ændringer i direktivet, i givet fald ledsaget af ændringsforslag. KAPITEL V Afsluttende bestemmelser Artikel 18 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. Januar De underretter straks Kommissionen herom. Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 19 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

12 1992L0061 DA BILAG I Den nedenfor anførte udtømmende fortegnelse over køretøjets bestanddele og kendetegn har betegnelsen (O), såfremt deres overensstemmelse med de af fabrikanten givne oplysninger skal verificeres, og betegnelsen (SD), såfremt deres overensstemmelse med de fastsatte forskrifter på fællesskabsplan skal verificeres. Rubriknr. Rubrik Betegnelse 1. Fabriksmærke O 2. Type/variant/version O 3. Navn og adresse på køretøjsfabrikanten O 4. Navn og adresse på køretøjsfabrikantens eventuelle repræsentant O 5. Køretøjets klasse (*) O 6. Antal hjul og, for trehjulet køretøj, hvor de er anbragt O 7. Principskitse for stellet O 8. Motorfabrikantens navn og adresse (såfremt denne ikke er den O samme som køretøjsfabrikanten) 9. Motormærke og -betegnelse O 10. Motorens tændingstype O 11. Motorens arbejdsgang (**) O 12. Motorens køleanordning O 13. Motorens smøreanordning (**) O 14. Motorens antal cylindre eller kamre (for motorer med roterende O stempler) og disses udformning 15. Boring, slaglængde, slagvolumen eller forbrændingskammerets O rumfang (for motorer med roterende stempler) (**) 16. Fuldstændigt diagram af ventilarrangementet (**) O 17. Motorens kompressionsforhold (**) O 18. Motorens største drejningsmoment og højeste nettoeffekt ved styret tænding eller ved kompressionstænding SD elektromotor O 19. Foranstaltninger mod ulovlige ændringer af knallerter og motorcykler SD 20. Brændstoftank(**) SD 21. Fremdrivningsbatteri(er) O 22. Karburator eller andet brændstoftilførselssystem for motoren (type og O fabriksmærke) (**) 23. Elektrisk anlæg (nominel spænding) O 24. Dynamo (art og maksimal effekt) (**) O 25. Køretøjets konstruktivt bestemte maksimale hastighed SD 26. Vægt og dimensioner SD 27. Slæbe- og fastgørelsesanordninger SD 28. Foranstaltninger mod luftforurening (**) SD 29. DækSD 30. Transmission O 31. Bremser SD 32. Placering af lygter og lyssignaler på køretøjet SD 33. Lygter og lyssignaler, hvis pligtige eller frivillige tilstedeværelse SD fremgår af forskrifterne under rubrik nr Lydsignalapparat SD 35. Anbringelse af nummerplade bagtil SD 36. Elektromagnetisk kompatibilitet SD 37. Støjniveau og udstødning (**) SD 38. Førerspejl(e) SD

13 1992L0061 DA Rubriknr. Rubrik Betegnelse 39. Udragende kanter SD 40. Støtteben (undtagen for køretøjer med mindst tre hjul) SD 41. Beskyttelse mod udberettiget brug af køretøjet SD 42. Ruder, forrudeviskere, forrudevaskere og afdugnings- og afrimningsanlæg på trehjulede knallerter og motorcykler og quadricykler med karrosseri SD 43. Fastholdelsesanordning for passagerer på tohjulede køretøjer SD 44. Sikkerhedsseler og forankringer hertil på trehjulede knallerter og SD motorcykler og quadricykler med karrosseri 45. M1 Hastighedsmåler M1 SD 46. Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer SD 47. Foreskrevne påskrifter (indhold, anbringelsessted og -måde) SD (*) Hvis et bimodalt drevet køretøjs to fremdriftssystemer er af en sådan art, at køretøjet falder ind under såvel definitionen af knallert som definitionen af motorcykel, trehjulet motorcykel eller quadricykel, finder sidstnævnte definitioner anvendelse på køretøjet. (**) Elektrisk drevne køretøjer skal ikke opfylde forskrifterne i denne rubrik. Dette gælder ikke for bimodalt drevne køretøjer, hvor det ene af fremdriftssystemerne er elektrisk og det andet termisk. Note Særdirektiverne vil komme til at indeholde specifikke forskrifter for knallerter med begrænset ydeevne, dvs. knallerter forsynet med pedaler, med en hjælpemotor med en effekt på højst 1 kw og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 25 km/h. Disse specifikke forskrifter vil navnlig tage sigte på de bestanddele og kendetegn, der er nævnt i rubrik nr. 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 og 46 i dette bilag.

14 1992L0061 DA BILAG II

15 1992L0061 DA

16 1992L0061 DA

17 1992L0061 DA

18 1992L0061 DA

19 1992L0061 DA (1) (2) M1

20 1992L0061 DA

21 1992L0061 DA

22 1992L0061 DA

23 1992L0061 DA

24 1992L0061 DA

25 1992L0061 DA

26 1992L0061 DA BILAG III

27 1992L0061 DA (1) (2) M1

28 1992L0061 DA

29 1992L0061 DA BILAG IV A. TYPEATTEST, SOM SKAL FØLGE MED HVERT KØRETØJ AF DEN STANDARDTY- PEGODKENDTE SERIE

30 1992L0061 DA B. TYPEATTEST, DER SKAL FØLGE HVER UORIGINAL, SEPARAT TEKNISK ENHED ELLER KOMPONENT AF DEN TYPEGODKENDTE SERIE

31 1992L0061 DA BILAG V TYPEGODKENDELSESMÆRKE A1 1. Typegodkendelsesmærket består af: 1.1. Et rektangel, hvori der er anbragt et lille»e«, efterfulgt af kendingsnummer eller kendingsbogstaver for den medlemsstat, der har meddelt godkendelsen, nemlig 1 for Tyskland 2 for Frankrig 3 for Italien 4 for Nederlandene 6 for Belgien 9 for Spanien 11 for Det Forenede Kongerige 13 for Luxembourg 18 for Danmark 21 for Portugal EL for Grækenland IRL for Irland 12 for Østrig 17 for Finland 5 for Sverige Typegodkendelsesnummeret, som svarer til nummeret på godkendelsesskemaet for den pågældende separate tekniske enhed eller komponent. Godkendelsesnummeret skal anbringes umiddelbart under det i punkt 1.1 nævnte rektangel. De cifre, som godkendelsesnummeret består af, anbringes på samme side af bogstavet»e«og i samme læseretning. For at undgå forveksling med andre symboler bør der ikke benyttes romertal i godkendelsesnummeret. 2. Typegodkendelsesmærket skal være anbragt på den separate tekniske enhed eller på komponenten, så det er holdbart og let læseligt, også når den separate tekniske enhed eller komponenten er monteret på køretøjet. 3. I tillægget er der vist et eksempel på et typegodkendelsesmærke.

32 1992L0061 DA Tillæg Eksempel på typegodkendelsesmærke Forklaring: Det ovenfor viste typegodkendelsesmærke er udstedt af Irland (e IRL) med nummer

33 1992L0061 DA BILAG VI BESTEMMELSER VEDRØRENDE OVERENSSTEMMELSESKONTROL AF PRODUKTIONEN 1. For at verificere, at køretøjer, separate tekniske enheder og komponenter produceres på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med den standardtypegodkendte (køretøjer) eller typegodkendte (separat teknisk enhed eller komponent) type, gælder følgende bestemmelser: 1.1. indehaveren af standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen skal: påse, at der findes procedurer for effektiv kvalitetskontrol af produkterne have adgang til det kontroludstyr, som er nødvendigt for at kontrollere overensstemmelsen med hver standardtypegodkendt køretøjstype eller hver typegodkendt teknisk enhed eller komponenttype føre tilsyn med, at data vedrørende prøvningsresultater registreres, og at de vedlagte dokumenter holdes til rådighed i en periode på 12 måneder efter, at produktionen er ophørt analysere resultaterne af hver type prøvning for at kontrollere og sikre, at produktets kendetegn forbliver konstante inden for de variationer, som må tillades ved industriel produktion sørge for at foretage de prøvninger af hver produkttype, som er foreskrevet i det pågældende særdirektiv sørge for, at enhver prøveudtagning, som viser uoverensstemmelse ved den pågældende prøvning, efterfølges af en ny prøveudtagning og en ny prøvning. Der skal træffes sådanne foranstaltninger, at produktionsoverensstemmelsen genetableres De kompetente myndigheder, som har meddelt standardtypegodkendelsen eller typegodkendelsen, kan til enhver tid verificere de metoder til overensstemmelseskontrol, som anvendes i hver produktionsenhed Ved hver inspektion skal prøvnings- og produktionsjournalerne forelægges inspektøren Inspektøren kan vilkårligt udvælge prøveemner, som prøves i fabrikantens laboratorium. Det mindste antal prøver kan fastsættes på grundlag af resultaterne af fabrikantens egen kontrol Når kvalitetsniveauet ikke forekommer tilfredsstillende, eller når det synes nødvendigt at verificere gyldigheden af de foretagne prøvninger under anvendelsen af punkt 1.2.2, skal inspektøren udtage prøver, der sendes til den tekniske tjeneste, som har foretaget standardtypegodkendelses- eller typegodkendelsesprøvningerne De kompetente myndigheder kan gennemføre alle de prøvninger, der er foreskrevet i særdirektiverne for de pågældende produkter De kompetente myndigheder tillader en inspektion om året. Hvis det er nødvendigt med flere inspektioner, skal dette præciseres i de enkelte særdirektiver. Hvis en inspektion giver negativt resultat, skal den kompetente myndighed påse, at der træffes sådanne foranstaltninger, at produktionsoverensstemmelsen genetableres hurtigst muligt.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0472/2001. Fælles holdning. Mødedokument 1999/0117(COD) 13/11/2001

EUROPA-PARLAMENTET C5-0472/2001. Fælles holdning. Mødedokument 1999/0117(COD) 13/11/2001 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0472/2001 1999/0117(COD) DA 13/11/2001 Fælles holdning fastlagt af Rådet den 29. oktober 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer Nr. L 225 / 72 De Europæiske Fællesskabers Tidende 10. 8. 92 RÅDETS DIREKTIV 92/61 / EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer RÅDET FR DE EURPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.2.2011 ARBEJDSDOKUMENT Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../2010 om godkendelse og markedsovervågning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 1.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 110/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 371/2010 af 16. april 2010 om erstatning af bilag V, X, XV og XVI til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Forslag til direktiv (KOM(2003)0621 C6-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Forslag til direktiv (KOM(2003)0621 C6-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Transport- og Turismeudvalget 2009 20.12.2004 PE 350.189v01-01 ÆNDRINGSFORSLAG 69-217 Udkast til betænkning Mathieu Grosch Kørekort (PE 349.893v01-01) Forslag til direktiv

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen 32000L0053 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen EF-Tidende nr. L 269 af 21/10/2000 s. 0034-0043 Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (EUT L 263 af , s. 1) M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2008 af 7. oktober 2008 L

(EØS-relevant tekst) (EUT L 263 af , s. 1) M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2008 af 7. oktober 2008 L 02007L0046 DA 31.03.2018 022.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer L 269/34 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Det

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en EU-certificeringsordning for udstyr til

Læs mere