Folkeoplysende tilbud til personer med ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysende tilbud til personer med ADHD"

Transkript

1 Folkeoplysendetilbudtilpersoner medadhd ADHDfindesikkeisigselv!DerfindesenrækkemenneskermedADHD,som harforskelligevanskeligheder,dervariererogselvommegeterfælles,erder ogsåstoreforskelleframennesketilmenneske.adhdpåvirkesafdenenkeltes ressourcer,personlighedogbetingelsergennemlivet.alligevelerdernoglesærligeomstændigheder,derknyttersigtilathaveadhd,ogsomervigtigeattage højdefor,nårmanskalundervisevoksnemedadhd (ADHD foreningensmanualforvoksenundervisere nyevejetillæring,2009) StineHohwü ChristensenogRandiJensen April2010

2 Indhold Pilotprojekt... 3 Baggrund... 3 ADHD definitionogudbredelse... 4 SymptomerpåADHDogderesfølgevirkninger... 5 Misbrug/selvmedicineringogADHD medicin... 5 GenerellerådomfolkeoplysendetilbudtilungeogvoksnemedADHD... 6 Denfolkeoplysenderamme... 6 De9H er... 7 Lokalet/defysiskerammer... 7 Andregenerelleråd... 8 Overskridendeogtilføjendelæring... 8 Cases DaghøjskolerneiprojektetogderesarbejdemedADHD FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter(FDCK) AOFRandersDaghøjskole DaghøjskolenFOKUSiÅlborg Praktiskeoplysninger Mulighederforfinansiering Kontaktoplysninger InformationeromADHD Side2

3 Side3 Pilotprojekt Folkeoplysningenskerneopgaveeratgivemenneskerredskabertilatbegåsigidentidogidetsamfund,deleveri,sådenenkelteikkebarebliverenpassivtilskuertiltilværelsen,menistandtilaktivt atleveietmodernesamfund. (KommissoriumforDetNationaleFolkeoplysningsudvalg ) HvadindebærerdetiforholdtilmenneskermedADHD? Deterdetspørgsmål,somdettenotatforsøgeratbelysepågrundlagafetpilotprojekt,som DaghøjskoleforeningenhargennemførtmedstøttefraDanskFolkeoplysningsSamråd. Formåletmednotateteratbidragetil,atflerefolkeoplysendeaktørerudviklerrelevanteog kvalificeredetilbudtilpersonermedadhdogatafdækkebehovforyderligereudviklingsarbejde. Projektethartagetudgangspunktiendialogompraksispåtredaghøjskoler,derharerfaringer medtilbudtilpersonermedadhd: FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter AOFDaghøjskoleniRanders, DaghøjskolenFOKUSiAalborg. Relevantemedarbejderefradetreskolerharpåetseminarforsøgtatindkredse,hvadderer desærligekvaliteterveddaghøjskolerneslæringsmiljøogpædagogikift.ungeogvoksnemed ADHD. Idettenotatforsøgervipådenbaggrundatgiveetforeløbigtridsafenrelevantfolkeoplysendepraksispåområdet. Baggrund Deterformodentligikkenyt,atmennesker,derharmereendalmindeligeproblemermed opmærksomhed,hyperaktivitetogimpulsivitetharsværtvedatbegåsigisamfundet.nårder erblevetsåmegenopmærksomhedomadhderdetimidlertidformodentligogsåetudtryk for,atdetersærligtsværtatbegåsigivorestidogsamfundstype,hvisduharproblemermed atfokusere,koncentreredig,planlægge,huske,lære,holdeved/ud,sidestille,styredittemperamentogoverskuekonsekvenserneafdinehandlinger. Derersåledestaleomengruppemennesker,derharetsærligtbehovforredskaberoghjælp tilatfindederesegenvej,sådekanbegåsigogtageaktivtdelisamfundet.dereraltsåetbehovforatudviklefolkeoplysendetilbud,derimødekommerdennegruppessærligesituation. TreafDaghøjskoleforeningensmedlemsskolerharhverforsigudviklettilbudtilpersonermed ADHD.Dethardegjortpåretforskelligbaggrundogtilbuddeneerogsåganskeforskellige, menialletretilfældehardeudviklettilbuddeneienkombinationafgenerelledaghøjskoleerfaringerogspecialiseretfagligvidenommenneskermedadhdogderessærligepædagogiske behov.

4 Side4 Projektetbyggerdesudenovenpåetstudieomfolkeoplysningogmotivationforlæring,som blevgennemførtatsteenhøyruppedersenogsteenelsborgi ADHD definitionogudbredelse ADHDerenforkortelsefordiagnosen:AttentionDeficit/HyperactivityDisorder.Detvilsige forstyrrelserafopmærksomhed,aktivitetogimpulsivitet. ADHDvisersigofteitreforskelligevarianter: Overvejendeopmærksomhedstype(ADD,attentiondeficitdisorder). Overvejendehyperaktivitets /impulsivitetstype(hd,hyperactivitydisorder). Kombinerettype(ADHD). TidligereblevADHDkaldtforDAMP.DAMPerennordiskdiagnosebetegnelse,somstårforDeficitsinAttention,MotorcontrolandPerception.DAMP diagnoseneridag"afløst"afadhd, somereninternationaldiagnosebetegnelse(www.adhd.dk). DenkortemedicinskeforklaringpåADHDer,atdeterenneurologisklidelse,somskyldesen ubalanceihjernensfunktioner,dergørdetsværtatsortereisanseindtryk.denmanglende sorteringsmekanismebetyder,athjernenheletidenerpåoverarbejde,fordidenharaltfor mangesanseindtrykatbehandle.personermedadhdskalderforbrugemangeflerekræfter påatkoncentreresig. Iomkring60 80%aftilfældeneerADHDarveligtbetinget.Deresterende40 20%skyldes uheldigepåvirkningerigraviditeten(alkohol,tobakoginfektioner),megetsmå/fortidligtfødtespædbørn,ellerhjerneskaderopståetideførsteleveår(nielsbilenberg,speciallægeibørnepsykologi). Flereinternationaleundersøgelserharvistatmellem2 5%afallebørniskolealderenhar ADHD(www.ernolarsen.dk).Detserudtilatdetgælderpåtværsaflandegrænserogkulturer mendebesværligheder,detmedførererforskelligeiforskelligesamfundsmæssigekontekster. Deterbemærkelsesværdigt,atenstigendeandelafbørnogvoksnemedetniskdanskbaggrundfårdiagnosenADHD,mensstortsetingenmedandenetniskbaggrundfårdiagnosen. Nårdetendeligsker,erdetofteefteratdenpågældendeharbegåetalvorligkriminalitet i vissetilfældeefteratfamilierneharråbtpåhjælpilængeretid,menerblevetafvistmedfordommeom,atderertaleomenkultureltbetingetadfærd,derskyldesforkertopdragelse.det ersærligtalvorligt,fordiindvandrereogflygtningepåmangeforskelligemådererudsatforet ekstraordinærtpresisamfundet,nogetpersonermedadhdharmegetsværtvedathåndtere. VærderforsærligtopmærksompåsymptomerpåADHDhosdeltageremedindvandrerbaggrund. FordeflesteerADHDetlivslangthandicap,menfornogensvedkommendebliversymptomerneminimeretiensådangrad,sådeikkelængereopfylderdiagnosekriterierne.Symptomerne hosbørnerofteanderledesendhosvoksne,hvorhyperaktivitetenkanændresigtilenindre uroograstløshed. MenneskermedADHDblivertypisksentvoksneog19 20årigemedADHDfungereroftesom andreungepå13 14år.IkkefordideerudviklingshæmmedemenfordiADHDbetyderatde harsværerevedatudvikledetoverblikogdenadfærd,somviforbindermedatværevoksen. Modenhedbetydermeget,bådeforhvordanADHDenkommertiludtrykogforevnentilat håndtereden.

5 SymptomerpåADHDogderesfølgevirkninger Kernesymptomerneer: Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet Impulsstyret Detindebærerf.eks.: Manglendeevnetilatrisikovurdere Lavfrustrationstærskel vrede Megetkonkrettænkende harsværtvedabstraktioner,refleksionerogtransferaf viden Forstårikkeironi(menharingenproblemermedhumor) Vanskelighedermedtidsfornemmelse Vanskelighedermedatplanlæggeogoverskueetlængeretidsperspektiv Manglerempati mendetkantræneskognitivt Megetforskelligtpræsentationsniveaufradagtildag Hensynsløstærlige hængersammenmedimpulsiviteten ADHDerikkeentilknytningsforstyrrelse,somskyldesårsagersomomsorgssvigtibarndommen,ellerandrerelationssproblemer. Detresultereroftei: Misbrug selvmedicinering Depression Angst Læse ogindlæringsvanskeligheder Begrænsetudbytteafogmegetubehageligerfaringmedskolegang Manglendetillidtilvoksne/andre MangemedADHDharogsåandrediagnoser(www.psykiatrifonden.dk). DererenoverrepræsentationafpersonermedADHDblandtkriminelle. Misbrug/selvmedicineringogADHD medicin 40%medADHDharetmisbrug,ofteiformafalkoholog/ellerhash.Misbrugetkanfungere somselvmedicinering,idetrusmidletdulmerdetvirvarafsanseindtryk,sommenneskermed ADHDopleververdenigennem. Detervigtigtatforstå,atdenenkeltekanoplevemisbrugetsomheltnødvendigtforatkunne leveogholdetilværelsenud.samtidighardetselvfølgeligtypiskmegetnegativeeffekterpå mangeplanerogforstærkerpåsigtadhd kernesymptomerne. Derfindesimidlertidmegetvirkningsfuldmedicin.ADHDkanikkehelbredesmedicinsk,men denrigtigemedicineringikombinationmedkognitivtræningkanreduceresymptomernemed optil80%. Korrektmedicineringeraltsåheltafgørende,mendeterikkeheltenkelt.Medicinenskaljusteresiforholdtildenenkelte,ogdetskerietforløbmedenpsykiater.Demerderimidlertid mangelpå,ogderkanderforkommetilatgåunødvendigtlangtid,indendenpågældendeopleveratmedicinenvirker.selvietoptimaltforløbkandettagenoglemåneder.deterenudfordring,fordipersonermedadhdharsværtvedatplanlæggeogoverskueenlængeretidsho Side5

6 Side6 risont.nårmedicinenikkevirkermeddetsamme,ellerderoptræderbivirkningersomfølgeaf forkertdossering,såvildeofteværetilbøjeligetilatgiveopogdroppemedicinen. Spørgsmåleneommisbrugogmedicineringindebærernogledilemmaer,sommanmåforholde sigtil,hvismanvilarbejdemedmennesker,derharadhd. Pådenenesideerderingentvivlom,atlangtdetbedstelæringsudbytteopnås,hvisdeltagereniforvejenerudeafmisbrugogkorrektmedicineret. Pådenandensidekandetværemegetvanskeligtatnåfremtildensituationudenrelevante tilbud,derstøtterdenenkeltepåvejen. Dereraltsåbehovfortilbud,derkanrummemennesker,deriudgangspunktetharfleresamtidigeproblematikker,somfxmisbrugogandet.Detkandermedbliveendelafforløbetatarbejdemedatkommeudafmisbrugogindidenrigtigemedicinering.Dethandlerihøjgradom atholdelivihåbetom,atmedicineringenkommertilatvirke. Etattraktivtlæringsmiljø,somindebærerpersonligesuccesoplevelser,kanværedet,derstyrkerhåbetomatlivetkanblivebedreatleveogdermedmotivationenforatfastholdedenlægefagligemedicineringunderindfasningen. Derermedandreordbrugforenhelhedsorienteretindsats,hvormanarbejderpåallefronter påengangistedetforatinsisterepå,atetproblemskalværeløst,førderkantagesfatpåde næste. Detkanværeenudfordringiforholdtileks.noglesagsbehandlereoglæger,ogderkanvære brugfor,atmedarbejderepåtilbuddetagereradvokatforenhelhedstilgang.adhd foreningensmappetilsagsbehandlerekanværemegetnyttigher. Imangekommunerfindesderimidlertidsagsbehandlere,derharekspertisepåområdet.Deer guldværdogkanoftebrugestilatløseproblemer,deropstårundervejs. GenerellerådomfolkeoplysendetilbudtilungeogvoksnemedADHD Denfolkeoplysenderamme PersonermedADHDerendeltagergruppe,sommangedaghøjskolerharerfaringmedpå almindelige hold.skolerne,derermediprojektetopleveradhdsomenudfordring, mendet erikkeraketvidenskab. Daghøjskolemedarbejderneiprojekteterenigeom,atdaghøjskolenerenvelegnetrammefor atskabetilbud,derkanrummemenneskermedadhdogimødekommederessærligebehov ogdeoplever,atelsborgsoghøyruppedersenskarakteristikafdetfolkeoplysendelæringsrum idetnævntestudieihøjgradgiverforklaringenpå,atdetertilfældet. ElsborgogHøyrupPedersenpegerpå,atfolkeoplysendelæringsrumharsærligeforudsætningerforatmotivereforlæring.Istudiethardeobserveretpraksisiudvalgtetilbud,somretter sigmodgrupper,derpåforhåndermereellermindrenegativtindstilletoverforlæring,typisk pågrundafdårligeerfaringermedskolegang.dekonkluderer,atdefolkeoplysendelæringsrum,deharstuderet,fungerersommønsterbryderidetdeudviklerlysttillæringogudfordringer

7 De9H er bliverenbetydendebegivenhedideltagerensliv viafællesskabogvellykkede handlinger understøtteridentitetsudvikling,selvtillid,nyemuligheder udviklerrobusthedogselvstændigesamfundsborgere Detskerikraftaf: insisterenpåatmødeogrelateresigtildenenkeltedeltagersomressourcefuldaktør energigivendesocialerammerforhandling fleksibelogmålrettettilrettelæggelseafindholdetisamarbejdemeddeltagerne aktivtsamspilmellemundervisningogvejledning fokuspåbådeuddannelses ogdannelsesprocesser Allæringbestårafindividuellefølelsesmæssigeprocesser,socialeprocesserogkognitiveprocesser.Idetformelleuddannelsessystemererundervisningenimidlertidførstogfremmesttilrettelagtiforholdtildetkognitive.ElsborgogHøyrupPedersenpegerpå,atfolkeoplysningen harheltandremulighederforattagehøjdefordeindividuellefølelsesmæssigeogdesociale processerogdettekommerisærliggraddemtilgode,somafenellerandengrundikkeermotiveretforlæringpåforhånd. Projektetpegerpå,atdesærligemuligheder,derkarakterisererdetfolkeoplysendelæringsrum,ergrundlagetfor,atfolkeoplysningenhargodeforudsætningerforatudvikletilbud,der imødekommermenneskermedadhdogderesbehoviforholdtillæring. Lokalet/defysiskerammer PersonermedADHDhar,pgaafderes ubalanceiopmærksomheden,sværtvedatfastholde fokusogdeterderforvigtigtmedenstruktur,somhjælpermeddette.adhd foreningenanbefalerienmanualforvoksenundervisere,atunderviserenskaberklarhedvedattilrettelægge undervisningen,sådenenkeltefårtydeligesvarpådissespørgsmål de9h er: Hvadskaljeglave?(indhold) Hvorforskaljeglavedet?(mening) Hvordanskaljeglavedet?(metode) Hvorskaljeglavedet?(placering) Hvornårskaljeglavedet?(tidspunkt) Hvorlængeskaljeglavedet?(tidshorisont) Hvemskaljeglavedetmed?(personer) Hvormegetskaljeglave?(mængde) Hvadskaljegså?(næste) Strukturenskalsessometgelænderforundervisningen,ikkesomenindhegning.Determeget vigtigt,atdererentydeligplanogfasterutinerforundervisningogaktiviteter menstrukturenskalsamtidigkunnejusteresfleksibeltiforholdtildenenkeltesaktuellebehov. Detervigtigtatderergodpladsogfysiskemulighederforatværetilstedepåforskelligemåder. Etlokalemedmangekvadratmeterprpersonogmangebirum/afgrænsedehjørnererideelt. Fasteenkeltmandspladser,somerdenenkeltesukrænkeligedomæne,eretfundamentforat kunneoverskueatværetilstede. Side7

8 Denenkelteskalefterbehovkunnetrækkesigtilbage/vækogtageentime outetafgrænset sted ethelle,hvormanharrettilatværeifred. Forskelligerum/deleafrummetkanhaveforskelligeregler hermåmansnakkeoghøremusik,herskalderværestille,hermåmanikkeforstyrres/kontaktes. Derskalværepladsogfacilitetertilforskelligetime out aktiviteter:musik,tegning,bordfodbold,motionscykling,kartoffelskrælning.fysiskeaktiviteterergodefordidelindrersymptomerne,beroligerogerlystfulde. Andregenerelleråd Undervisernefradetredaghøjskolerhardisseoverordnederådiforholdtilundervisningenaf deltageremedadhd: Deterenfordelatblandeholdmedungeogvoksne.Devoksneskaberroogfungerer somrollemodellerfordeunge. Rosoghighligtdetdeltagernegørrigtigt hvisdef.eks.kommerforsent,sårosdem foratværekommet,istedetforatskældedemudover,atdeerkommetforsent. Reducerskyldogskam dethardetypiskrigeligtafiforvejen. Detervigtigtatdeltagerneacceptererogbliverbevidsteomdereshandicap.Enhjælp kanværeatholdeforedragomadhd,hvorogsåfamilieninviteres. Dentætterelationogtillidentillærerneervigtig. Vigtigtatskabemulighedforsuccesoplevelser ogathighligtesucceserne,ogsåde små. Feriererfarlige det,dererbyggetop,kanfaldesammenikaosiløbetafen vinterferie.undgåferier(vedhjælpaforganisering)ellerhjælpdeltagernemedat fastholdenoglerutineriløbetafferien ogiweekender. SomundervisererdetvigtigtathavevidenomADHDogathaveenhøjfrustrationstærskel samtengodintuitivfornemmelsefordeltagerne. Detkanværenødvendigtatfungeresomdeltagernesover jegogsættedegrænser,somde selvharsværtvedatsætte detkræverfingerspidsfornemmelseatgøredetmedrespekt. MangemenneskermedADHDharpga.afdereshandicapbarskehistoriermedibagagen, hvorfordetsomunderviserervigtigtatkunnefåsupervision,evt.afenkollega. Overskridendeogtilføjendelæring TilbudtilpersonermedADHDkansigtepåoverskridendelæringog/ellertilføjendelæring. OpdelingenerhentetfraADHD foreningenogkanrelaterestilbegrebernekompenserende specialundervisning,dersigterpåatafhjælpeetgivethandicap,oghensyntagendespecialundervisning,derertilrettelagtunderhensyntildeltagerneshandicap,sådeharmulighedforat deltage. Beggeformerforlæringerrelevanteienfolkeoplysendekontekstogsomoftestvildervære englidendeovergangmellemdetolæringstyperogdefungererdaogsåtitsamtidigidendagligepraksis. Detervigtigtfordenenkelteatlære sinegenadhd atkende.dethandleromatfindeudaf hvadderernetopminestørstevanskeligheder(vrede,koncentrationsbesværetc)oghvordan dissevanskelighedertacklesbedstmuligt.dethandleromatopnåmestrinsgsstrategier,nye handlemåder.derertaleomoverskridendelæring,fordietkendtmønsterændres.dethand Side8

9 lerihøjgradomattræneentankemæssigomstruktureringogatfokuserepånyepositiveselvforventninger. OverskridendelæringerafgørendevigtigforpersonermedADHD.Overskridendelæringiform afkognitivtræningikombinationmedkorrektmedicineringkansomnævntreduceresymptomernemed80%.herliggeraltsåenormegevinsterfordetenkeltemenneske. Samtidigerkommunerneistigendegradopmærksommepå,atderogsåerstoresamfundsmæssigegevinsteriathjælpedennegruppetilatmestresithandicap. DereraltsåetbehovfortilbudtilpersonermedADHD,dersigterpåoverskridendelæring,og daghøjskolerepræsentanterneiprojekteterenigeomatfolkeoplysningenharrelevanterammerforatudbydedennetypeaftilbud.mendeterisagensnaturpåkantenafterapiogdet kræverspecialviden,evt.efteruddannelse. Forkompetentevoksenunderviseremedmodpåudfordringenerdetdogikkeetuoverkommeligtprojekt: Påetkursusaffådagesvarighedkanmanlæreatbrugeetrelevantkognitivttræningsprogram,f.eks.Reflex.PsykologMarianneSchølerLindunderviserogsåietkognitivtgrundkursus, derermegetbrugbartiforholdatundervisemenneskermedadhd.hunertilknyttet Enandenmulighederatsættesigindiogbrugeenmanualforetlæringsforløb,somADHDforeningenharudarbejdet. Iforholdtiloverskridendelæringskalvihenvisetilsagkundskabenpåområdet selistenover praktiskeoplysninger. Hvadangårhensyntagendeundervisning/tilbud,dersigterpåtilføjendelæringmenerviimidlertidatdeovennævnterådharbredanvendelighedifolkeoplysningen. Forerfarnevoksenunderviserekanrådeneanvendestilatgøreeksisterendetilbudmererummeligeforpersoner,derharADHD.Ogdekanbrugestilatudviklenyetilbud,derersærligttilrettelagtmedhensyntildettehandicap. Detkaneksempelvishandleom Tilbud,dersigterpåatretteoppåutilstrækkeligeskolefærdigheder,hvilketpersoner medadhdofteharbrugfor.detkanværefvuellerordblindeundervisning. Bevægelsesfag.Fysiskaktivitetlindrersymptomerneogdenenkeltekanlæreatbruge forskelligebevægelsesteknikkertilathåndteresinadhd(hvorvedderogsåkommeret elementafoverskridendelæringind). Interesseprægedeaftenskolefag,someks.kunstneriskeellerhåndværksprægedefag, dertilrettelægges,såpersonermedadhdfåradgangtilsådannetilbudpårelevante vilkår ogsamtidigfårmulighedforvigtigepersonligesuccesoplevelser. Side9

10 Cases DaghøjskolerneiprojektetogderesarbejdemedADHD FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter(FDKC) Skolensprofil FrederiksbergDaghøjskoletilbyderkurserindenforbl.a.bevægelseogsundhed,kreativitet (tekstilogtryk,kunstogkommunikation),it,jobsøgningogsåhardeenadhdlinje.daghøjskolenarbejderoverordnetmedatgørekursisterneuddannelses ogjobparatevedatgive demlysttilatlæreogvedatudvikledereskompetencer.fxhenvendersundhedsfagenesigtil menneskermedhelbredsmæssigeproblemer,depression,stress,overvægtmm,ogmåleterat styrkedeltagernesfysik,selvværdogtropåfremtiden.vejledningeretvigtigtelementialle kursusforløb,oghvertforløbafsluttesmedenvejledendesamtale,hvorkursistenudarbejder enpersonlighandlingsplan. ADHDlinjeneretundervisningsforløbforungeogvoksnemedADHD,ellerlignendesymptomer. ADHD linjenerudvikletiregiafdennulukkededaghøjskole,københavnsforkursus,medudgangspunktitilbudtilpersonermedutilstrækkeligefærdighederidanskogmatematik.man oplevedeatdervarendeldeltageremedadhdpåholdeneogudvikledederforetsærligttilbud,somimødekommerderesbehov.tilbuddetsigteriudgangspunktetpåtilføjendelæringi formafskolefærdighederogioverskridendelæringviadenpsykoedukativedelafindholdet. Deltagernefårundervisning6timeromdagen. Derundervisesfra6. 7.klassesniveauogoptilHF niveau. Derundervisesibl.a.dansk,matematik,idræt,madlavningogspansk Derundervisesipsykoeducation,hvorderundervisesihåndteringafsituationer,deropstår iforbindelsemedogudenforundervisningen.detteelementharkarakterafoverskridende læring. Derer8deltagerepåholdet deternoktilatdetgivermeningatgennemføreundervisningen,selvomdereretparstykker,derikkekommerellerkommerforsent. Daghøjskolenudviklerselvsitundervisningsmaterialeogimaterialeterdettydeligt,hvad deltagerneskallave,hvordandeskallavedetoghvadhensigtenmeddeter. Dererflerelærerepåholdet,såenkangåfraogløseenkriseudenatplanenfalderfrahinanden. Derarbejdesmegetmedatskabefællesskabsfølelsepåholdet,menfundamenteteratdeltagerneharfastepladservedenkeltmandsborde,vendtmodtavlen. Derarbejdesmedfasterutiner,hvordagenstartermedatsamleoppå,hvadderersketsidenigår(elleriweekenden)ogtagehåndomopståedeproblemer. Denenkeltekanaltidvælgeattrækkesigvæktilethjørne/lavenogetandet,hvisdagsformenellersituationenkræverdet. Derermulighedforforskelligetime outaktiviteterilokalet,dererstortogindrettetmed forskelligerum/afdelinger. Undervisningenaflysesaldrig detskalaldrigværeforgævesatmødeop.selvomdu kommerfleretimerforsent,såskalderskenoget.detskalbetydenoget,atdukom,trods alt. Side10

11 AOFRandersDaghøjskole Skolensprofil PåDaghøjskoleniRandersudbydesbl.a.ordblindeundervisning,undervisningiPCkørekortog FVUforløb.Påkurset Vejledningogfremtidsplanlægning,ermåletatdeltagerenviavejledningogopkvalificeringbliverafklaretomkringfremtidsmulighederiforholdtiljobelleruddannelse.Somendelafkurseterdetmuligtfordeltagerenatkommeierhvervspraktik.Kurset I formtiljob eretindividuelttilrettelagtforløb,hvorfokuserpåvægttab,øgetvelværeogmotion.daghøjskolensamarbejdermedjobcenterrandersogaktivererkontanthjælpsmodtagere framatchkategori4og510timeromugen.daghøjskolensamarbejderogsåmednorddjurs Kommuneoggennemførerforløbforkommunensmatchkategori4og5.Somudgangspunkt aktiveresdisse25timerpr.uge DaghøjskolenharerfaringmedetADHD forløb,dersigterpåoverskridendelæring: Udgangspunktforforløbeteretkognitivttræningsprogram,somhedderReflex.ProgrammeterudvikletiEnglandogiDanmarkharkriminalforsorgenbearbejdetindholdetiforholdtilendanskkontekst.ErnoLarsenharophavsrettilprogrammetiDanmark. Undervisernehargennemgåetetkursusiprogrammet,hvordeselvhargennemgåetprogrammet. Formåleteratgivedeltagernenyemestringsstrategier:Atgøredembedreistandtilat kunnekontrollerevredeogtilatøgebevidsthedenom,hvaddeterder kickstarter den. Deltagernelærerbl.a.viasituationsspilatpraktiserevredeshåndtering. Programmetervirkningsfuldtogdetlykkedesfordeltagerneatoverføredenvidenogtræningdeopnåedeviasituationsspillenemv.tildenvirkeligverden. Daghøjskolenvilgernekunnefungeresomefterværnfordeltagerne,sådeharmulighed foratkommetilbagetilmenneskerdekenderoghartillidtilogfårådogvejledning. ViadetteforløberDaghøjskolendesudenblevetmereopmærksompåattilrettelæggeanden undervisning,sådenimødekommerdesærligebehovhospersonermedadhd.skolenvurdereratdetteogsåihøjgradertilfordelforandredeltagere. DaghøjskolenFOKUSiÅlborg Skolensprofil DaghøjskolenFOKUSerendelafFOKUSFolkeoplysning,somudoverdaghøjskolenogsåbestår afenaftenskole,enzoneterapeutskole,enkulturklubogetfintness center.daghøjskolenhar forskelligetilbudtilforskelligemålgrupperogtilbyderbl.a.kurserindenfortemaeromkropog psyke,kreativitet,design,sundhed,ordblindeundervisningoghåndteringafangst.desuden hardaghøjskolenetsamarbejdemedålborgkommuneometaktiveringsprojektforaktive misbrugereogmåleteratafdækkedeltagerneskompetencerogbarriererirelationtilarbejdsmarkedet.projektethedderfrokost kurérenogdeltagernehenterogbringermadudpå cykeltilvirksomheder,institutionermm. KafféFairerendelafDaghøjskolenogfungerersomensocialøkonomiskvirksomhed.Deter encafé,dererbeliggendeibibliotektetogsomogsåstårforbiblioteketskantine.derertale ometkombineretarbejstræningsoguddannelsestilbudforaktiveredeogkernegruppenikaffé Fairerungeunder30årmedmisbrugsproblemer.DerermangemedADHDogfleremedlignendesymptomer. Side11

12 Deltagerneindgåriarbejdsmiljøetogkansamtidigfåsupplerendeundervisningibl.a. dansk,matematikogit. Deltagernefårkendskabtilkundebetjening,madlavning,(hygiejnecertifikat),markedsføring,samarbejdeogrengøring. Måleteratdeltagernefårstrukturpåhverdagen,fårlagtenplanforfremtiden,fåretnetværkafandreunge,fårarbejdserfaringogkommerigangmedjobelleruddannelse. Caféenharendagligleder(somerkokogvejleder)og2kokkeansat,derudoveratorganiseredendagligedriftogsåhjælperdeltagernemedatfåstyrpådeudfordringer,somprægerdereshverdag. Lokaleterindrettetmedmangevarierendearbejdspladser.Derarbejdesietfællesskab, mendererpladstilforskelligegraderaftilbagetrækningogmåderatværetilstedepå. Mankaneks.skrællekartoflerietafskærmethjørne,hvisdagsformenertildet. Dererarbejdsopgaverframorgentilkl.18.Hvistidsfornemmelsenkikserogmanførst møderkl.12,såerdetikkespildtatmødeop dererstadigpladstilendagsarbejde. KaffeFairerikkebrandetudadtilsometsocialtprojekt derskalleveresetprofessionelt produktogdeltagerneoplever virkelig anerkendelse/reellesucceser.deerfareratderer steder,hvordepasserindogbliveranerkendtfordetdekanogdetdeyder. Dereriudgangspunktetmesttaleomtilføjendelæring,menmestringtrænesundervejsi forbindelsemedvejledningoghåndteringafsituationer,deropståriaktivitetenoghjælp tilhåndteringafproblemeriomverden. PåFokus kunstholderderogsåmangemedadhd. Aktiviteternetilbydermangemulighederforpersonligesuccesoplevelseroglystbåretlæring. Undervisningenforegårietkæmpestortlokalemedmangekrogeogbirum. Dererforskelligereglerforforskelligezonerilokalet hermåmansnakkeoghøremusik, herskalderværestilleogherharmanrettilatværeifred. Dereriudgangspunktetmesttaleomtilføjendelæring,menmestringtrænesundervejsi forbindelsemedvejledningoghåndteringafsituationer,deropståriaktivitetenoghjælp tilhåndteringafproblemeriomverden. Side12

13 Praktiskeoplysninger Mulighederforfinansiering Idaghøjskolenvilfinansieringaftilbudtypiskskeviaaktivering,evt.ikombinationmedanden finansiering/salgsomikafféfairstilfælde. Aftenskolelovengivermulighedforatudbydekurserihensyntagendespecialundervisning, hvortilskuddettillærerlønnenerlangthøjereendvedordinæraftenskoleundervisning.adhd erethandicap,derberettigertilspecialundervisning. NoglemedADHDkanstartepåSærligttilrettelagtUngdomsuddannelse(Detafhængerafden enkeltekommunespolitikpåområdet). Kontaktoplysninger Daghøjskoleforeningen,www.daghojskoler.dk, Gl.Kongevej39E,2.th.,1610KøbenhavnV, Taktildemedvirkendeskoler,somkankontaktesforyderligereinfoiforholdtildekonkrete forløb: FrederiksbergDaghøjskole,www.fdkc.dk, KongGeorgsvej11,2000F, MichelleKarantonis ChristaHauser HannaFeddersen AOFDaghøjskolenRanders,www.daghoejskolen.dk, NielsBrocksGade2,8900Randers, BenteMøller DortheDitlev DaghøjskolenFokus,www.fokus folkeoplysning.dk, Dannebrogsgade43,9000Aalborg, CharlotteKragh JetteRønnSmits BjørnSalling InformationeromADHD ADHDforeningenharudgivetenmanualforvoksenundervisere nyevejevillæring,somindeholderkonkreteforslagtilmetodeudviklendekurserforvoksnemedadhd.manualengiver enspecifikbeskrivelseafhvilketemaer,derkanindgåietundervisningsforløboghvordanundervisningenkangribesan.manualenharenlitteraturliste,somhenvisertilyderligeremateriale.denkanbestillesogdownloadesgratispåwww.adhd.dk.(gåtilbutik). Side13

14 Påforeningenshjemmesidefindesogsåenmanual,derermålrettetsagsbehandlere.Denskulleværemegetbrugbarogkandownloadesgratispåwww.adhd.dk.(Gåtilbutik). Foreningenholderdesudenkurserisamarbejdsbaseretproblemløsning,dererenundervisningsformsomersærligvelegnettilvoksnemedADHD. Samarbejdsbaseretproblemløsning,CollaborativeProblemSolving(CPS)erudvikletafdr.Ross Greene ErnoLarsenudbyderReflex forløbet,somrandersdaghøjskoleharhaftsuccesmedatbruge. ParaplyorganisationforhandicapforeningerherunderADHDforeningen.Påhjemmesidenkan manlæseomhandicappolitik,ikkeomdiagnoserogbehandling. Psykiatrifondenhenvisertilenbog,deharudgivetomADHD: Opmærksomhedssygdommen hosbørnogvoksne. IngeSørensenfraHandicapidrættensVidenscenterharenstorvidenomADHD FremtidenNordSydrådgiverkommunerombl.a.støttetilungeogvoksnemedADHDomkring bolig,arbejde,fritidogsocialerelationer. JanHaveOdgaardafholderfamiliekurseromADHD.Kurserneforegårhjemmehosfamilien. centeret.dk VordingborgCentret,KalvehaveerspecialcenterindenforADHDområdet. PsykologMarianneSchølerLindunderviserietkognitivtgrundkursus,derermegetbrugbarti forholdatundervisemenneskermedadhd.hunertilknyttetungliv.dk. edmotivation.aspx ForskerneSteenElsborgogSteenHøyrupPedersenfraDanmarksPædagogiskeUniversitetsskoleharundersøgtfolkeoplysningenssærligepædagogiskekvaliteter.Pålinket findeshele rapporten. Side14

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE

ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE ANALYSE AF MÅLGRUPPEN KRIMINELLE UDSATTE UNGE, SOM HAR ET MISBRUG OG/ELLER EN PSYKISK LIDELSE OPLEVELSER OG UDFORDRINGER MED SOCIALFORVALTNINGENS INDSATSER EN KVALITATIV UNDERSØGELSE Udarbejdet af Socialforvaltningens

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Unge med psykiske vanskeligheder Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Dagens program. Diagnoserne autisme og ADHD. Erfaringer fra gymnasier og HF med specialtilbud. Den gode undervisning eksempler.

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Hvad en(hver) lærer bør vide om specialpædagogik

Hvad en(hver) lærer bør vide om specialpædagogik Hvad en(hver) lærer bør vide om specialpædagogik Niels Egelund Specialpædagogikken i Danmark og i nogen grad de uddannelsesmuligheder, der knytter sig hertil kan markeres med en række årstal, der har været

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger?

Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger? behandling Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger? Af CHARLOTTE SILAS HOULBERG De sidste mange år

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere