Folkeoplysende tilbud til personer med ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysende tilbud til personer med ADHD"

Transkript

1 Folkeoplysendetilbudtilpersoner medadhd ADHDfindesikkeisigselv!DerfindesenrækkemenneskermedADHD,som harforskelligevanskeligheder,dervariererogselvommegeterfælles,erder ogsåstoreforskelleframennesketilmenneske.adhdpåvirkesafdenenkeltes ressourcer,personlighedogbetingelsergennemlivet.alligevelerdernoglesærligeomstændigheder,derknyttersigtilathaveadhd,ogsomervigtigeattage højdefor,nårmanskalundervisevoksnemedadhd (ADHD foreningensmanualforvoksenundervisere nyevejetillæring,2009) StineHohwü ChristensenogRandiJensen April2010

2 Indhold Pilotprojekt... 3 Baggrund... 3 ADHD definitionogudbredelse... 4 SymptomerpåADHDogderesfølgevirkninger... 5 Misbrug/selvmedicineringogADHD medicin... 5 GenerellerådomfolkeoplysendetilbudtilungeogvoksnemedADHD... 6 Denfolkeoplysenderamme... 6 De9H er... 7 Lokalet/defysiskerammer... 7 Andregenerelleråd... 8 Overskridendeogtilføjendelæring... 8 Cases DaghøjskolerneiprojektetogderesarbejdemedADHD FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter(FDCK) AOFRandersDaghøjskole DaghøjskolenFOKUSiÅlborg Praktiskeoplysninger Mulighederforfinansiering Kontaktoplysninger InformationeromADHD Side2

3 Side3 Pilotprojekt Folkeoplysningenskerneopgaveeratgivemenneskerredskabertilatbegåsigidentidogidetsamfund,deleveri,sådenenkelteikkebarebliverenpassivtilskuertiltilværelsen,menistandtilaktivt atleveietmodernesamfund. (KommissoriumforDetNationaleFolkeoplysningsudvalg ) HvadindebærerdetiforholdtilmenneskermedADHD? Deterdetspørgsmål,somdettenotatforsøgeratbelysepågrundlagafetpilotprojekt,som DaghøjskoleforeningenhargennemførtmedstøttefraDanskFolkeoplysningsSamråd. Formåletmednotateteratbidragetil,atflerefolkeoplysendeaktørerudviklerrelevanteog kvalificeredetilbudtilpersonermedadhdogatafdækkebehovforyderligereudviklingsarbejde. Projektethartagetudgangspunktiendialogompraksispåtredaghøjskoler,derharerfaringer medtilbudtilpersonermedadhd: FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter AOFDaghøjskoleniRanders, DaghøjskolenFOKUSiAalborg. Relevantemedarbejderefradetreskolerharpåetseminarforsøgtatindkredse,hvadderer desærligekvaliteterveddaghøjskolerneslæringsmiljøogpædagogikift.ungeogvoksnemed ADHD. Idettenotatforsøgervipådenbaggrundatgiveetforeløbigtridsafenrelevantfolkeoplysendepraksispåområdet. Baggrund Deterformodentligikkenyt,atmennesker,derharmereendalmindeligeproblemermed opmærksomhed,hyperaktivitetogimpulsivitetharsværtvedatbegåsigisamfundet.nårder erblevetsåmegenopmærksomhedomadhderdetimidlertidformodentligogsåetudtryk for,atdetersærligtsværtatbegåsigivorestidogsamfundstype,hvisduharproblemermed atfokusere,koncentreredig,planlægge,huske,lære,holdeved/ud,sidestille,styredittemperamentogoverskuekonsekvenserneafdinehandlinger. Derersåledestaleomengruppemennesker,derharetsærligtbehovforredskaberoghjælp tilatfindederesegenvej,sådekanbegåsigogtageaktivtdelisamfundet.dereraltsåetbehovforatudviklefolkeoplysendetilbud,derimødekommerdennegruppessærligesituation. TreafDaghøjskoleforeningensmedlemsskolerharhverforsigudviklettilbudtilpersonermed ADHD.Dethardegjortpåretforskelligbaggrundogtilbuddeneerogsåganskeforskellige, menialletretilfældehardeudviklettilbuddeneienkombinationafgenerelledaghøjskoleerfaringerogspecialiseretfagligvidenommenneskermedadhdogderessærligepædagogiske behov.

4 Side4 Projektetbyggerdesudenovenpåetstudieomfolkeoplysningogmotivationforlæring,som blevgennemførtatsteenhøyruppedersenogsteenelsborgi ADHD definitionogudbredelse ADHDerenforkortelsefordiagnosen:AttentionDeficit/HyperactivityDisorder.Detvilsige forstyrrelserafopmærksomhed,aktivitetogimpulsivitet. ADHDvisersigofteitreforskelligevarianter: Overvejendeopmærksomhedstype(ADD,attentiondeficitdisorder). Overvejendehyperaktivitets /impulsivitetstype(hd,hyperactivitydisorder). Kombinerettype(ADHD). TidligereblevADHDkaldtforDAMP.DAMPerennordiskdiagnosebetegnelse,somstårforDeficitsinAttention,MotorcontrolandPerception.DAMP diagnoseneridag"afløst"afadhd, somereninternationaldiagnosebetegnelse(www.adhd.dk). DenkortemedicinskeforklaringpåADHDer,atdeterenneurologisklidelse,somskyldesen ubalanceihjernensfunktioner,dergørdetsværtatsortereisanseindtryk.denmanglende sorteringsmekanismebetyder,athjernenheletidenerpåoverarbejde,fordidenharaltfor mangesanseindtrykatbehandle.personermedadhdskalderforbrugemangeflerekræfter påatkoncentreresig. Iomkring60 80%aftilfældeneerADHDarveligtbetinget.Deresterende40 20%skyldes uheldigepåvirkningerigraviditeten(alkohol,tobakoginfektioner),megetsmå/fortidligtfødtespædbørn,ellerhjerneskaderopståetideførsteleveår(nielsbilenberg,speciallægeibørnepsykologi). Flereinternationaleundersøgelserharvistatmellem2 5%afallebørniskolealderenhar ADHD(www.ernolarsen.dk).Detserudtilatdetgælderpåtværsaflandegrænserogkulturer mendebesværligheder,detmedførererforskelligeiforskelligesamfundsmæssigekontekster. Deterbemærkelsesværdigt,atenstigendeandelafbørnogvoksnemedetniskdanskbaggrundfårdiagnosenADHD,mensstortsetingenmedandenetniskbaggrundfårdiagnosen. Nårdetendeligsker,erdetofteefteratdenpågældendeharbegåetalvorligkriminalitet i vissetilfældeefteratfamilierneharråbtpåhjælpilængeretid,menerblevetafvistmedfordommeom,atderertaleomenkultureltbetingetadfærd,derskyldesforkertopdragelse.det ersærligtalvorligt,fordiindvandrereogflygtningepåmangeforskelligemådererudsatforet ekstraordinærtpresisamfundet,nogetpersonermedadhdharmegetsværtvedathåndtere. VærderforsærligtopmærksompåsymptomerpåADHDhosdeltageremedindvandrerbaggrund. FordeflesteerADHDetlivslangthandicap,menfornogensvedkommendebliversymptomerneminimeretiensådangrad,sådeikkelængereopfylderdiagnosekriterierne.Symptomerne hosbørnerofteanderledesendhosvoksne,hvorhyperaktivitetenkanændresigtilenindre uroograstløshed. MenneskermedADHDblivertypisksentvoksneog19 20årigemedADHDfungereroftesom andreungepå13 14år.IkkefordideerudviklingshæmmedemenfordiADHDbetyderatde harsværerevedatudvikledetoverblikogdenadfærd,somviforbindermedatværevoksen. Modenhedbetydermeget,bådeforhvordanADHDenkommertiludtrykogforevnentilat håndtereden.

5 SymptomerpåADHDogderesfølgevirkninger Kernesymptomerneer: Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet Impulsstyret Detindebærerf.eks.: Manglendeevnetilatrisikovurdere Lavfrustrationstærskel vrede Megetkonkrettænkende harsværtvedabstraktioner,refleksionerogtransferaf viden Forstårikkeironi(menharingenproblemermedhumor) Vanskelighedermedtidsfornemmelse Vanskelighedermedatplanlæggeogoverskueetlængeretidsperspektiv Manglerempati mendetkantræneskognitivt Megetforskelligtpræsentationsniveaufradagtildag Hensynsløstærlige hængersammenmedimpulsiviteten ADHDerikkeentilknytningsforstyrrelse,somskyldesårsagersomomsorgssvigtibarndommen,ellerandrerelationssproblemer. Detresultereroftei: Misbrug selvmedicinering Depression Angst Læse ogindlæringsvanskeligheder Begrænsetudbytteafogmegetubehageligerfaringmedskolegang Manglendetillidtilvoksne/andre MangemedADHDharogsåandrediagnoser(www.psykiatrifonden.dk). DererenoverrepræsentationafpersonermedADHDblandtkriminelle. Misbrug/selvmedicineringogADHD medicin 40%medADHDharetmisbrug,ofteiformafalkoholog/ellerhash.Misbrugetkanfungere somselvmedicinering,idetrusmidletdulmerdetvirvarafsanseindtryk,sommenneskermed ADHDopleververdenigennem. Detervigtigtatforstå,atdenenkeltekanoplevemisbrugetsomheltnødvendigtforatkunne leveogholdetilværelsenud.samtidighardetselvfølgeligtypiskmegetnegativeeffekterpå mangeplanerogforstærkerpåsigtadhd kernesymptomerne. Derfindesimidlertidmegetvirkningsfuldmedicin.ADHDkanikkehelbredesmedicinsk,men denrigtigemedicineringikombinationmedkognitivtræningkanreduceresymptomernemed optil80%. Korrektmedicineringeraltsåheltafgørende,mendeterikkeheltenkelt.Medicinenskaljusteresiforholdtildenenkelte,ogdetskerietforløbmedenpsykiater.Demerderimidlertid mangelpå,ogderkanderforkommetilatgåunødvendigtlangtid,indendenpågældendeopleveratmedicinenvirker.selvietoptimaltforløbkandettagenoglemåneder.deterenudfordring,fordipersonermedadhdharsværtvedatplanlæggeogoverskueenlængeretidsho Side5

6 Side6 risont.nårmedicinenikkevirkermeddetsamme,ellerderoptræderbivirkningersomfølgeaf forkertdossering,såvildeofteværetilbøjeligetilatgiveopogdroppemedicinen. Spørgsmåleneommisbrugogmedicineringindebærernogledilemmaer,sommanmåforholde sigtil,hvismanvilarbejdemedmennesker,derharadhd. Pådenenesideerderingentvivlom,atlangtdetbedstelæringsudbytteopnås,hvisdeltagereniforvejenerudeafmisbrugogkorrektmedicineret. Pådenandensidekandetværemegetvanskeligtatnåfremtildensituationudenrelevante tilbud,derstøtterdenenkeltepåvejen. Dereraltsåbehovfortilbud,derkanrummemennesker,deriudgangspunktetharfleresamtidigeproblematikker,somfxmisbrugogandet.Detkandermedbliveendelafforløbetatarbejdemedatkommeudafmisbrugogindidenrigtigemedicinering.Dethandlerihøjgradom atholdelivihåbetom,atmedicineringenkommertilatvirke. Etattraktivtlæringsmiljø,somindebærerpersonligesuccesoplevelser,kanværedet,derstyrkerhåbetomatlivetkanblivebedreatleveogdermedmotivationenforatfastholdedenlægefagligemedicineringunderindfasningen. Derermedandreordbrugforenhelhedsorienteretindsats,hvormanarbejderpåallefronter påengangistedetforatinsisterepå,atetproblemskalværeløst,førderkantagesfatpåde næste. Detkanværeenudfordringiforholdtileks.noglesagsbehandlereoglæger,ogderkanvære brugfor,atmedarbejderepåtilbuddetagereradvokatforenhelhedstilgang.adhd foreningensmappetilsagsbehandlerekanværemegetnyttigher. Imangekommunerfindesderimidlertidsagsbehandlere,derharekspertisepåområdet.Deer guldværdogkanoftebrugestilatløseproblemer,deropstårundervejs. GenerellerådomfolkeoplysendetilbudtilungeogvoksnemedADHD Denfolkeoplysenderamme PersonermedADHDerendeltagergruppe,sommangedaghøjskolerharerfaringmedpå almindelige hold.skolerne,derermediprojektetopleveradhdsomenudfordring, mendet erikkeraketvidenskab. Daghøjskolemedarbejderneiprojekteterenigeom,atdaghøjskolenerenvelegnetrammefor atskabetilbud,derkanrummemenneskermedadhdogimødekommederessærligebehov ogdeoplever,atelsborgsoghøyruppedersenskarakteristikafdetfolkeoplysendelæringsrum idetnævntestudieihøjgradgiverforklaringenpå,atdetertilfældet. ElsborgogHøyrupPedersenpegerpå,atfolkeoplysendelæringsrumharsærligeforudsætningerforatmotivereforlæring.Istudiethardeobserveretpraksisiudvalgtetilbud,somretter sigmodgrupper,derpåforhåndermereellermindrenegativtindstilletoverforlæring,typisk pågrundafdårligeerfaringermedskolegang.dekonkluderer,atdefolkeoplysendelæringsrum,deharstuderet,fungerersommønsterbryderidetdeudviklerlysttillæringogudfordringer

7 De9H er bliverenbetydendebegivenhedideltagerensliv viafællesskabogvellykkede handlinger understøtteridentitetsudvikling,selvtillid,nyemuligheder udviklerrobusthedogselvstændigesamfundsborgere Detskerikraftaf: insisterenpåatmødeogrelateresigtildenenkeltedeltagersomressourcefuldaktør energigivendesocialerammerforhandling fleksibelogmålrettettilrettelæggelseafindholdetisamarbejdemeddeltagerne aktivtsamspilmellemundervisningogvejledning fokuspåbådeuddannelses ogdannelsesprocesser Allæringbestårafindividuellefølelsesmæssigeprocesser,socialeprocesserogkognitiveprocesser.Idetformelleuddannelsessystemererundervisningenimidlertidførstogfremmesttilrettelagtiforholdtildetkognitive.ElsborgogHøyrupPedersenpegerpå,atfolkeoplysningen harheltandremulighederforattagehøjdefordeindividuellefølelsesmæssigeogdesociale processerogdettekommerisærliggraddemtilgode,somafenellerandengrundikkeermotiveretforlæringpåforhånd. Projektetpegerpå,atdesærligemuligheder,derkarakterisererdetfolkeoplysendelæringsrum,ergrundlagetfor,atfolkeoplysningenhargodeforudsætningerforatudvikletilbud,der imødekommermenneskermedadhdogderesbehoviforholdtillæring. Lokalet/defysiskerammer PersonermedADHDhar,pgaafderes ubalanceiopmærksomheden,sværtvedatfastholde fokusogdeterderforvigtigtmedenstruktur,somhjælpermeddette.adhd foreningenanbefalerienmanualforvoksenundervisere,atunderviserenskaberklarhedvedattilrettelægge undervisningen,sådenenkeltefårtydeligesvarpådissespørgsmål de9h er: Hvadskaljeglave?(indhold) Hvorforskaljeglavedet?(mening) Hvordanskaljeglavedet?(metode) Hvorskaljeglavedet?(placering) Hvornårskaljeglavedet?(tidspunkt) Hvorlængeskaljeglavedet?(tidshorisont) Hvemskaljeglavedetmed?(personer) Hvormegetskaljeglave?(mængde) Hvadskaljegså?(næste) Strukturenskalsessometgelænderforundervisningen,ikkesomenindhegning.Determeget vigtigt,atdererentydeligplanogfasterutinerforundervisningogaktiviteter menstrukturenskalsamtidigkunnejusteresfleksibeltiforholdtildenenkeltesaktuellebehov. Detervigtigtatderergodpladsogfysiskemulighederforatværetilstedepåforskelligemåder. Etlokalemedmangekvadratmeterprpersonogmangebirum/afgrænsedehjørnererideelt. Fasteenkeltmandspladser,somerdenenkeltesukrænkeligedomæne,eretfundamentforat kunneoverskueatværetilstede. Side7

8 Denenkelteskalefterbehovkunnetrækkesigtilbage/vækogtageentime outetafgrænset sted ethelle,hvormanharrettilatværeifred. Forskelligerum/deleafrummetkanhaveforskelligeregler hermåmansnakkeoghøremusik,herskalderværestille,hermåmanikkeforstyrres/kontaktes. Derskalværepladsogfacilitetertilforskelligetime out aktiviteter:musik,tegning,bordfodbold,motionscykling,kartoffelskrælning.fysiskeaktiviteterergodefordidelindrersymptomerne,beroligerogerlystfulde. Andregenerelleråd Undervisernefradetredaghøjskolerhardisseoverordnederådiforholdtilundervisningenaf deltageremedadhd: Deterenfordelatblandeholdmedungeogvoksne.Devoksneskaberroogfungerer somrollemodellerfordeunge. Rosoghighligtdetdeltagernegørrigtigt hvisdef.eks.kommerforsent,sårosdem foratværekommet,istedetforatskældedemudover,atdeerkommetforsent. Reducerskyldogskam dethardetypiskrigeligtafiforvejen. Detervigtigtatdeltagerneacceptererogbliverbevidsteomdereshandicap.Enhjælp kanværeatholdeforedragomadhd,hvorogsåfamilieninviteres. Dentætterelationogtillidentillærerneervigtig. Vigtigtatskabemulighedforsuccesoplevelser ogathighligtesucceserne,ogsåde små. Feriererfarlige det,dererbyggetop,kanfaldesammenikaosiløbetafen vinterferie.undgåferier(vedhjælpaforganisering)ellerhjælpdeltagernemedat fastholdenoglerutineriløbetafferien ogiweekender. SomundervisererdetvigtigtathavevidenomADHDogathaveenhøjfrustrationstærskel samtengodintuitivfornemmelsefordeltagerne. Detkanværenødvendigtatfungeresomdeltagernesover jegogsættedegrænser,somde selvharsværtvedatsætte detkræverfingerspidsfornemmelseatgøredetmedrespekt. MangemenneskermedADHDharpga.afdereshandicapbarskehistoriermedibagagen, hvorfordetsomunderviserervigtigtatkunnefåsupervision,evt.afenkollega. Overskridendeogtilføjendelæring TilbudtilpersonermedADHDkansigtepåoverskridendelæringog/ellertilføjendelæring. OpdelingenerhentetfraADHD foreningenogkanrelaterestilbegrebernekompenserende specialundervisning,dersigterpåatafhjælpeetgivethandicap,oghensyntagendespecialundervisning,derertilrettelagtunderhensyntildeltagerneshandicap,sådeharmulighedforat deltage. Beggeformerforlæringerrelevanteienfolkeoplysendekontekstogsomoftestvildervære englidendeovergangmellemdetolæringstyperogdefungererdaogsåtitsamtidigidendagligepraksis. Detervigtigtfordenenkelteatlære sinegenadhd atkende.dethandleromatfindeudaf hvadderernetopminestørstevanskeligheder(vrede,koncentrationsbesværetc)oghvordan dissevanskelighedertacklesbedstmuligt.dethandleromatopnåmestrinsgsstrategier,nye handlemåder.derertaleomoverskridendelæring,fordietkendtmønsterændres.dethand Side8

9 lerihøjgradomattræneentankemæssigomstruktureringogatfokuserepånyepositiveselvforventninger. OverskridendelæringerafgørendevigtigforpersonermedADHD.Overskridendelæringiform afkognitivtræningikombinationmedkorrektmedicineringkansomnævntreduceresymptomernemed80%.herliggeraltsåenormegevinsterfordetenkeltemenneske. Samtidigerkommunerneistigendegradopmærksommepå,atderogsåerstoresamfundsmæssigegevinsteriathjælpedennegruppetilatmestresithandicap. DereraltsåetbehovfortilbudtilpersonermedADHD,dersigterpåoverskridendelæring,og daghøjskolerepræsentanterneiprojekteterenigeomatfolkeoplysningenharrelevanterammerforatudbydedennetypeaftilbud.mendeterisagensnaturpåkantenafterapiogdet kræverspecialviden,evt.efteruddannelse. Forkompetentevoksenunderviseremedmodpåudfordringenerdetdogikkeetuoverkommeligtprojekt: Påetkursusaffådagesvarighedkanmanlæreatbrugeetrelevantkognitivttræningsprogram,f.eks.Reflex.PsykologMarianneSchølerLindunderviserogsåietkognitivtgrundkursus, derermegetbrugbartiforholdatundervisemenneskermedadhd.hunertilknyttet Enandenmulighederatsættesigindiogbrugeenmanualforetlæringsforløb,somADHDforeningenharudarbejdet. Iforholdtiloverskridendelæringskalvihenvisetilsagkundskabenpåområdet selistenover praktiskeoplysninger. Hvadangårhensyntagendeundervisning/tilbud,dersigterpåtilføjendelæringmenerviimidlertidatdeovennævnterådharbredanvendelighedifolkeoplysningen. Forerfarnevoksenunderviserekanrådeneanvendestilatgøreeksisterendetilbudmererummeligeforpersoner,derharADHD.Ogdekanbrugestilatudviklenyetilbud,derersærligttilrettelagtmedhensyntildettehandicap. Detkaneksempelvishandleom Tilbud,dersigterpåatretteoppåutilstrækkeligeskolefærdigheder,hvilketpersoner medadhdofteharbrugfor.detkanværefvuellerordblindeundervisning. Bevægelsesfag.Fysiskaktivitetlindrersymptomerneogdenenkeltekanlæreatbruge forskelligebevægelsesteknikkertilathåndteresinadhd(hvorvedderogsåkommeret elementafoverskridendelæringind). Interesseprægedeaftenskolefag,someks.kunstneriskeellerhåndværksprægedefag, dertilrettelægges,såpersonermedadhdfåradgangtilsådannetilbudpårelevante vilkår ogsamtidigfårmulighedforvigtigepersonligesuccesoplevelser. Side9

10 Cases DaghøjskolerneiprojektetogderesarbejdemedADHD FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter(FDKC) Skolensprofil FrederiksbergDaghøjskoletilbyderkurserindenforbl.a.bevægelseogsundhed,kreativitet (tekstilogtryk,kunstogkommunikation),it,jobsøgningogsåhardeenadhdlinje.daghøjskolenarbejderoverordnetmedatgørekursisterneuddannelses ogjobparatevedatgive demlysttilatlæreogvedatudvikledereskompetencer.fxhenvendersundhedsfagenesigtil menneskermedhelbredsmæssigeproblemer,depression,stress,overvægtmm,ogmåleterat styrkedeltagernesfysik,selvværdogtropåfremtiden.vejledningeretvigtigtelementialle kursusforløb,oghvertforløbafsluttesmedenvejledendesamtale,hvorkursistenudarbejder enpersonlighandlingsplan. ADHDlinjeneretundervisningsforløbforungeogvoksnemedADHD,ellerlignendesymptomer. ADHD linjenerudvikletiregiafdennulukkededaghøjskole,københavnsforkursus,medudgangspunktitilbudtilpersonermedutilstrækkeligefærdighederidanskogmatematik.man oplevedeatdervarendeldeltageremedadhdpåholdeneogudvikledederforetsærligttilbud,somimødekommerderesbehov.tilbuddetsigteriudgangspunktetpåtilføjendelæringi formafskolefærdighederogioverskridendelæringviadenpsykoedukativedelafindholdet. Deltagernefårundervisning6timeromdagen. Derundervisesfra6. 7.klassesniveauogoptilHF niveau. Derundervisesibl.a.dansk,matematik,idræt,madlavningogspansk Derundervisesipsykoeducation,hvorderundervisesihåndteringafsituationer,deropstår iforbindelsemedogudenforundervisningen.detteelementharkarakterafoverskridende læring. Derer8deltagerepåholdet deternoktilatdetgivermeningatgennemføreundervisningen,selvomdereretparstykker,derikkekommerellerkommerforsent. Daghøjskolenudviklerselvsitundervisningsmaterialeogimaterialeterdettydeligt,hvad deltagerneskallave,hvordandeskallavedetoghvadhensigtenmeddeter. Dererflerelærerepåholdet,såenkangåfraogløseenkriseudenatplanenfalderfrahinanden. Derarbejdesmegetmedatskabefællesskabsfølelsepåholdet,menfundamenteteratdeltagerneharfastepladservedenkeltmandsborde,vendtmodtavlen. Derarbejdesmedfasterutiner,hvordagenstartermedatsamleoppå,hvadderersketsidenigår(elleriweekenden)ogtagehåndomopståedeproblemer. Denenkeltekanaltidvælgeattrækkesigvæktilethjørne/lavenogetandet,hvisdagsformenellersituationenkræverdet. Derermulighedforforskelligetime outaktiviteterilokalet,dererstortogindrettetmed forskelligerum/afdelinger. Undervisningenaflysesaldrig detskalaldrigværeforgævesatmødeop.selvomdu kommerfleretimerforsent,såskalderskenoget.detskalbetydenoget,atdukom,trods alt. Side10

11 AOFRandersDaghøjskole Skolensprofil PåDaghøjskoleniRandersudbydesbl.a.ordblindeundervisning,undervisningiPCkørekortog FVUforløb.Påkurset Vejledningogfremtidsplanlægning,ermåletatdeltagerenviavejledningogopkvalificeringbliverafklaretomkringfremtidsmulighederiforholdtiljobelleruddannelse.Somendelafkurseterdetmuligtfordeltagerenatkommeierhvervspraktik.Kurset I formtiljob eretindividuelttilrettelagtforløb,hvorfokuserpåvægttab,øgetvelværeogmotion.daghøjskolensamarbejdermedjobcenterrandersogaktivererkontanthjælpsmodtagere framatchkategori4og510timeromugen.daghøjskolensamarbejderogsåmednorddjurs Kommuneoggennemførerforløbforkommunensmatchkategori4og5.Somudgangspunkt aktiveresdisse25timerpr.uge DaghøjskolenharerfaringmedetADHD forløb,dersigterpåoverskridendelæring: Udgangspunktforforløbeteretkognitivttræningsprogram,somhedderReflex.ProgrammeterudvikletiEnglandogiDanmarkharkriminalforsorgenbearbejdetindholdetiforholdtilendanskkontekst.ErnoLarsenharophavsrettilprogrammetiDanmark. Undervisernehargennemgåetetkursusiprogrammet,hvordeselvhargennemgåetprogrammet. Formåleteratgivedeltagernenyemestringsstrategier:Atgøredembedreistandtilat kunnekontrollerevredeogtilatøgebevidsthedenom,hvaddeterder kickstarter den. Deltagernelærerbl.a.viasituationsspilatpraktiserevredeshåndtering. Programmetervirkningsfuldtogdetlykkedesfordeltagerneatoverføredenvidenogtræningdeopnåedeviasituationsspillenemv.tildenvirkeligverden. Daghøjskolenvilgernekunnefungeresomefterværnfordeltagerne,sådeharmulighed foratkommetilbagetilmenneskerdekenderoghartillidtilogfårådogvejledning. ViadetteforløberDaghøjskolendesudenblevetmereopmærksompåattilrettelæggeanden undervisning,sådenimødekommerdesærligebehovhospersonermedadhd.skolenvurdereratdetteogsåihøjgradertilfordelforandredeltagere. DaghøjskolenFOKUSiÅlborg Skolensprofil DaghøjskolenFOKUSerendelafFOKUSFolkeoplysning,somudoverdaghøjskolenogsåbestår afenaftenskole,enzoneterapeutskole,enkulturklubogetfintness center.daghøjskolenhar forskelligetilbudtilforskelligemålgrupperogtilbyderbl.a.kurserindenfortemaeromkropog psyke,kreativitet,design,sundhed,ordblindeundervisningoghåndteringafangst.desuden hardaghøjskolenetsamarbejdemedålborgkommuneometaktiveringsprojektforaktive misbrugereogmåleteratafdækkedeltagerneskompetencerogbarriererirelationtilarbejdsmarkedet.projektethedderfrokost kurérenogdeltagernehenterogbringermadudpå cykeltilvirksomheder,institutionermm. KafféFairerendelafDaghøjskolenogfungerersomensocialøkonomiskvirksomhed.Deter encafé,dererbeliggendeibibliotektetogsomogsåstårforbiblioteketskantine.derertale ometkombineretarbejstræningsoguddannelsestilbudforaktiveredeogkernegruppenikaffé Fairerungeunder30årmedmisbrugsproblemer.DerermangemedADHDogfleremedlignendesymptomer. Side11

12 Deltagerneindgåriarbejdsmiljøetogkansamtidigfåsupplerendeundervisningibl.a. dansk,matematikogit. Deltagernefårkendskabtilkundebetjening,madlavning,(hygiejnecertifikat),markedsføring,samarbejdeogrengøring. Måleteratdeltagernefårstrukturpåhverdagen,fårlagtenplanforfremtiden,fåretnetværkafandreunge,fårarbejdserfaringogkommerigangmedjobelleruddannelse. Caféenharendagligleder(somerkokogvejleder)og2kokkeansat,derudoveratorganiseredendagligedriftogsåhjælperdeltagernemedatfåstyrpådeudfordringer,somprægerdereshverdag. Lokaleterindrettetmedmangevarierendearbejdspladser.Derarbejdesietfællesskab, mendererpladstilforskelligegraderaftilbagetrækningogmåderatværetilstedepå. Mankaneks.skrællekartoflerietafskærmethjørne,hvisdagsformenertildet. Dererarbejdsopgaverframorgentilkl.18.Hvistidsfornemmelsenkikserogmanførst møderkl.12,såerdetikkespildtatmødeop dererstadigpladstilendagsarbejde. KaffeFairerikkebrandetudadtilsometsocialtprojekt derskalleveresetprofessionelt produktogdeltagerneoplever virkelig anerkendelse/reellesucceser.deerfareratderer steder,hvordepasserindogbliveranerkendtfordetdekanogdetdeyder. Dereriudgangspunktetmesttaleomtilføjendelæring,menmestringtrænesundervejsi forbindelsemedvejledningoghåndteringafsituationer,deropståriaktivitetenoghjælp tilhåndteringafproblemeriomverden. PåFokus kunstholderderogsåmangemedadhd. Aktiviteternetilbydermangemulighederforpersonligesuccesoplevelseroglystbåretlæring. Undervisningenforegårietkæmpestortlokalemedmangekrogeogbirum. Dererforskelligereglerforforskelligezonerilokalet hermåmansnakkeoghøremusik, herskalderværestilleogherharmanrettilatværeifred. Dereriudgangspunktetmesttaleomtilføjendelæring,menmestringtrænesundervejsi forbindelsemedvejledningoghåndteringafsituationer,deropståriaktivitetenoghjælp tilhåndteringafproblemeriomverden. Side12

13 Praktiskeoplysninger Mulighederforfinansiering Idaghøjskolenvilfinansieringaftilbudtypiskskeviaaktivering,evt.ikombinationmedanden finansiering/salgsomikafféfairstilfælde. Aftenskolelovengivermulighedforatudbydekurserihensyntagendespecialundervisning, hvortilskuddettillærerlønnenerlangthøjereendvedordinæraftenskoleundervisning.adhd erethandicap,derberettigertilspecialundervisning. NoglemedADHDkanstartepåSærligttilrettelagtUngdomsuddannelse(Detafhængerafden enkeltekommunespolitikpåområdet). Kontaktoplysninger Daghøjskoleforeningen,www.daghojskoler.dk, Gl.Kongevej39E,2.th.,1610KøbenhavnV, Taktildemedvirkendeskoler,somkankontaktesforyderligereinfoiforholdtildekonkrete forløb: FrederiksbergDaghøjskole,www.fdkc.dk, KongGeorgsvej11,2000F, MichelleKarantonis ChristaHauser HannaFeddersen AOFDaghøjskolenRanders,www.daghoejskolen.dk, NielsBrocksGade2,8900Randers, BenteMøller DortheDitlev DaghøjskolenFokus,www.fokus folkeoplysning.dk, Dannebrogsgade43,9000Aalborg, CharlotteKragh JetteRønnSmits BjørnSalling InformationeromADHD ADHDforeningenharudgivetenmanualforvoksenundervisere nyevejevillæring,somindeholderkonkreteforslagtilmetodeudviklendekurserforvoksnemedadhd.manualengiver enspecifikbeskrivelseafhvilketemaer,derkanindgåietundervisningsforløboghvordanundervisningenkangribesan.manualenharenlitteraturliste,somhenvisertilyderligeremateriale.denkanbestillesogdownloadesgratispåwww.adhd.dk.(gåtilbutik). Side13

14 Påforeningenshjemmesidefindesogsåenmanual,derermålrettetsagsbehandlere.Denskulleværemegetbrugbarogkandownloadesgratispåwww.adhd.dk.(Gåtilbutik). Foreningenholderdesudenkurserisamarbejdsbaseretproblemløsning,dererenundervisningsformsomersærligvelegnettilvoksnemedADHD. Samarbejdsbaseretproblemløsning,CollaborativeProblemSolving(CPS)erudvikletafdr.Ross Greene ErnoLarsenudbyderReflex forløbet,somrandersdaghøjskoleharhaftsuccesmedatbruge. ParaplyorganisationforhandicapforeningerherunderADHDforeningen.Påhjemmesidenkan manlæseomhandicappolitik,ikkeomdiagnoserogbehandling. Psykiatrifondenhenvisertilenbog,deharudgivetomADHD: Opmærksomhedssygdommen hosbørnogvoksne. IngeSørensenfraHandicapidrættensVidenscenterharenstorvidenomADHD FremtidenNordSydrådgiverkommunerombl.a.støttetilungeogvoksnemedADHDomkring bolig,arbejde,fritidogsocialerelationer. JanHaveOdgaardafholderfamiliekurseromADHD.Kurserneforegårhjemmehosfamilien. centeret.dk VordingborgCentret,KalvehaveerspecialcenterindenforADHDområdet. PsykologMarianneSchølerLindunderviserietkognitivtgrundkursus,derermegetbrugbarti forholdatundervisemenneskermedadhd.hunertilknyttetungliv.dk. edmotivation.aspx ForskerneSteenElsborgogSteenHøyrupPedersenfraDanmarksPædagogiskeUniversitetsskoleharundersøgtfolkeoplysningenssærligepædagogiskekvaliteter.Pålinket findeshele rapporten. Side14

ASF$&$ADHD (Når$begge$diagnoser$er$i$spil

ASF$&$ADHD (Når$begge$diagnoser$er$i$spil Oplægets$disposiHon ASF$&$ADHD (Når$begge$diagnoser$er$i$spil Trine$Uhrskov,$Psykolog SIKON,$2013 Lidt$om$mit$udgangspunkt Lidt$om$de$2$diagnoser ASF ADHD ADHD$og$ASF Mere$om$de$pædagogiske$forståelser$og$Hlgange$

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

PER STR AARUP SØNDERGAARD. Konstant. uro. om unge med ADHD. TURBINE forlaget

PER STR AARUP SØNDERGAARD. Konstant. uro. om unge med ADHD. TURBINE forlaget PER STR AARUP SØNDERGAARD Konstant uro om unge med ADHD TURBINE forlaget Konstant uro om unge med ADHD 2011 Per Straarup Søndergaard & TURBINE forlaget 1. udgave, 1. oplag 2011. TURBINE, Århus. Grafisk

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Information om ADHD hos voksne

Information om ADHD hos voksne Information om ADHD hos voksne Lidelsen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er ADHD? 04 Hvorfor får nogle ADHD? 05 Hvilke symptomer er der på ADHD? 11 Forskellige

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011

Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011 Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011 Tegninger af Niels Villum Petersen Screen Beans Art A Bit Better Corporation Min baggrund Tandlæge og ergoterapeut Udviklingschef

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011

Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011 Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011 Lene Buchvardt ADHD-foreningen Tegninger af Niels Villum Petersen Screen Beans Art A Bit Better Corporation HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov ADHD hos unge Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Karakteristisk udvikling

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e ADHD hos voksne Af Torsten Bjørn Jacobsen, speciallægekonsulent, ph.d., Direktoratet for Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs Udvalg for udarbejdelse af retningslinjer

Læs mere

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Hvordan hænger det sammen? Hvad betyder det? Ungdomsliv. Hvem taler. Hvordan virker. Brug og misbrug. man med? ADHD-hjerne?

Hvordan hænger det sammen? Hvad betyder det? Ungdomsliv. Hvem taler. Hvordan virker. Brug og misbrug. man med? ADHD-hjerne? ADHD og misbrug Hvordan hænger det sammen? 04 Hvad betyder det? 05 Brug og misbrug 07 Hvordan virker usunde stimulanser på en ADHD-hjerne? 08 Ungdomsliv 10 Hvem taler man med? 11 04 ADHD er en forstyrrelse

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL?

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL? ADHD og trafik FAKTA OM ADHD 06 KERNE- SYMPTOMER VED ADHD 08 HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? 11 HVAD KRÆVER BILKØRSEL? 12 NOGET OM ULYKKER 13 LABORATORIER VS. REAL-LIFE 14 MEDICIN OG ADHD 16 OM KØREKORT

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

udredning og behandling National klinisk retningslinje For

udredning og behandling National klinisk retningslinje For National klinisk retningslinje For udredning og behandling af ADHD hos voksne med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Vi kan og bør udvikle vores følelsesmæssige kompetencer. Tom Mårup. www.mårup.dk

Vi kan og bør udvikle vores følelsesmæssige kompetencer. Tom Mårup. www.mårup.dk Vi kan og bør udvikle vores følelsesmæssige kompetencer Tom Mårup www.mårup.dk Hvorfor? trivsel, helbred, performance flest vågen timer: arbejde Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource Der bruges

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

Et stykke vanskeligt arbejde

Et stykke vanskeligt arbejde Sårbare unge Mathias Lasgaard, psykolog, phd Lektor, Syddansk Universitet Seniorforsker ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Email: mlasgaard@health.sdu.dk Tlf. 2478 1157 Adr.:

Læs mere

-foreningens HÅNDBOG FOR SAGSBEHANDLERE - KAN GØRE DIT ARBEJDE LETTERE

-foreningens HÅNDBOG FOR SAGSBEHANDLERE - KAN GØRE DIT ARBEJDE LETTERE -foreningens HÅNDBOG FOR SAGSBEHANDLERE - KAN GØRE DIT ARBEJDE LETTERE 1. Sådan genkender jeg en borger med ADHD 2. Udredning af voksne med ADHD 3. Behandlingsmuligheder 4. Det gode samarbejde med en borger

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Sikon 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Selvforståelsesforløb * Hvordan fungerer hjernen * Personlighed sociale evner * Kognitiv

Læs mere

Alkohol og depression

Alkohol og depression Alkohol og depression Dansk Selskab for Affektive Sindslidelser 21.11 2013 Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen 1 Alkohol & depression 1998 Artikel Ralf Hemmingsen Ophør med alkoholmisbrug 80 % ville

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Om at være forældre til et barn med

Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen Udgiver: DepressionsForeningen Trekronergade 64 2500 Valby Tlf. 3312

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Egne oplevelser og tanker om ADHD

Egne oplevelser og tanker om ADHD Voksne med ADHD 1. Hvad betyder forkortelserne 2. Diagnosekriterier for børn 3. Nye kriterier for voksne? 4. Hvor mange fortsætter med lidelsen ind i voksenalder 5. Årsager 6. Hjernens opbygning og funktioner

Læs mere

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen.

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/9 2014 sagsnr. 5-4411-1729/1/ Tak fordi I viser opmærksomhed

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center- Region Midtjylland,

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Digital Wayfinding på Sygehuse. Allan Mørch Udviklingschef, AskCody

Digital Wayfinding på Sygehuse. Allan Mørch Udviklingschef, AskCody Digital Wayfinding på Sygehuse Allan Mørch Udviklingschef, AskCody Agenda Hvem er AskCody Fremtidens skiltning AskCody WayFinder Find vej med din telefon på Sygehuset Case eksempel: Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning Indhold Indledning 1 ADHD 2 Diagnose og udredning 3 Min egen ADHD-profil 4 Generelle forhold 5 Manglende tidsfornemmelse 5 Organisering og planlægning 6 Det sociale sammenspil 6 Behandling 7 Medicin 7

Læs mere

Psykisk sårbare unge

Psykisk sårbare unge 06/11/12 Psykisk sårbare unge Årskonference 2012 i Foreningsfællesskabet Ligeværd Projektgruppen Leder af Havredal gl. Skole Kirsten Fabian Uddannelsesansvarlig Pia B. Jakobsen Socialrådgiver Annemette

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere