Folkeoplysende tilbud til personer med ADHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysende tilbud til personer med ADHD"

Transkript

1 Folkeoplysendetilbudtilpersoner medadhd ADHDfindesikkeisigselv!DerfindesenrækkemenneskermedADHD,som harforskelligevanskeligheder,dervariererogselvommegeterfælles,erder ogsåstoreforskelleframennesketilmenneske.adhdpåvirkesafdenenkeltes ressourcer,personlighedogbetingelsergennemlivet.alligevelerdernoglesærligeomstændigheder,derknyttersigtilathaveadhd,ogsomervigtigeattage højdefor,nårmanskalundervisevoksnemedadhd (ADHD foreningensmanualforvoksenundervisere nyevejetillæring,2009) StineHohwü ChristensenogRandiJensen April2010

2 Indhold Pilotprojekt... 3 Baggrund... 3 ADHD definitionogudbredelse... 4 SymptomerpåADHDogderesfølgevirkninger... 5 Misbrug/selvmedicineringogADHD medicin... 5 GenerellerådomfolkeoplysendetilbudtilungeogvoksnemedADHD... 6 Denfolkeoplysenderamme... 6 De9H er... 7 Lokalet/defysiskerammer... 7 Andregenerelleråd... 8 Overskridendeogtilføjendelæring... 8 Cases DaghøjskolerneiprojektetogderesarbejdemedADHD FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter(FDCK) AOFRandersDaghøjskole DaghøjskolenFOKUSiÅlborg Praktiskeoplysninger Mulighederforfinansiering Kontaktoplysninger InformationeromADHD Side2

3 Side3 Pilotprojekt Folkeoplysningenskerneopgaveeratgivemenneskerredskabertilatbegåsigidentidogidetsamfund,deleveri,sådenenkelteikkebarebliverenpassivtilskuertiltilværelsen,menistandtilaktivt atleveietmodernesamfund. (KommissoriumforDetNationaleFolkeoplysningsudvalg ) HvadindebærerdetiforholdtilmenneskermedADHD? Deterdetspørgsmål,somdettenotatforsøgeratbelysepågrundlagafetpilotprojekt,som DaghøjskoleforeningenhargennemførtmedstøttefraDanskFolkeoplysningsSamråd. Formåletmednotateteratbidragetil,atflerefolkeoplysendeaktørerudviklerrelevanteog kvalificeredetilbudtilpersonermedadhdogatafdækkebehovforyderligereudviklingsarbejde. Projektethartagetudgangspunktiendialogompraksispåtredaghøjskoler,derharerfaringer medtilbudtilpersonermedadhd: FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter AOFDaghøjskoleniRanders, DaghøjskolenFOKUSiAalborg. Relevantemedarbejderefradetreskolerharpåetseminarforsøgtatindkredse,hvadderer desærligekvaliteterveddaghøjskolerneslæringsmiljøogpædagogikift.ungeogvoksnemed ADHD. Idettenotatforsøgervipådenbaggrundatgiveetforeløbigtridsafenrelevantfolkeoplysendepraksispåområdet. Baggrund Deterformodentligikkenyt,atmennesker,derharmereendalmindeligeproblemermed opmærksomhed,hyperaktivitetogimpulsivitetharsværtvedatbegåsigisamfundet.nårder erblevetsåmegenopmærksomhedomadhderdetimidlertidformodentligogsåetudtryk for,atdetersærligtsværtatbegåsigivorestidogsamfundstype,hvisduharproblemermed atfokusere,koncentreredig,planlægge,huske,lære,holdeved/ud,sidestille,styredittemperamentogoverskuekonsekvenserneafdinehandlinger. Derersåledestaleomengruppemennesker,derharetsærligtbehovforredskaberoghjælp tilatfindederesegenvej,sådekanbegåsigogtageaktivtdelisamfundet.dereraltsåetbehovforatudviklefolkeoplysendetilbud,derimødekommerdennegruppessærligesituation. TreafDaghøjskoleforeningensmedlemsskolerharhverforsigudviklettilbudtilpersonermed ADHD.Dethardegjortpåretforskelligbaggrundogtilbuddeneerogsåganskeforskellige, menialletretilfældehardeudviklettilbuddeneienkombinationafgenerelledaghøjskoleerfaringerogspecialiseretfagligvidenommenneskermedadhdogderessærligepædagogiske behov.

4 Side4 Projektetbyggerdesudenovenpåetstudieomfolkeoplysningogmotivationforlæring,som blevgennemførtatsteenhøyruppedersenogsteenelsborgi ADHD definitionogudbredelse ADHDerenforkortelsefordiagnosen:AttentionDeficit/HyperactivityDisorder.Detvilsige forstyrrelserafopmærksomhed,aktivitetogimpulsivitet. ADHDvisersigofteitreforskelligevarianter: Overvejendeopmærksomhedstype(ADD,attentiondeficitdisorder). Overvejendehyperaktivitets /impulsivitetstype(hd,hyperactivitydisorder). Kombinerettype(ADHD). TidligereblevADHDkaldtforDAMP.DAMPerennordiskdiagnosebetegnelse,somstårforDeficitsinAttention,MotorcontrolandPerception.DAMP diagnoseneridag"afløst"afadhd, somereninternationaldiagnosebetegnelse(www.adhd.dk). DenkortemedicinskeforklaringpåADHDer,atdeterenneurologisklidelse,somskyldesen ubalanceihjernensfunktioner,dergørdetsværtatsortereisanseindtryk.denmanglende sorteringsmekanismebetyder,athjernenheletidenerpåoverarbejde,fordidenharaltfor mangesanseindtrykatbehandle.personermedadhdskalderforbrugemangeflerekræfter påatkoncentreresig. Iomkring60 80%aftilfældeneerADHDarveligtbetinget.Deresterende40 20%skyldes uheldigepåvirkningerigraviditeten(alkohol,tobakoginfektioner),megetsmå/fortidligtfødtespædbørn,ellerhjerneskaderopståetideførsteleveår(nielsbilenberg,speciallægeibørnepsykologi). Flereinternationaleundersøgelserharvistatmellem2 5%afallebørniskolealderenhar ADHD(www.ernolarsen.dk).Detserudtilatdetgælderpåtværsaflandegrænserogkulturer mendebesværligheder,detmedførererforskelligeiforskelligesamfundsmæssigekontekster. Deterbemærkelsesværdigt,atenstigendeandelafbørnogvoksnemedetniskdanskbaggrundfårdiagnosenADHD,mensstortsetingenmedandenetniskbaggrundfårdiagnosen. Nårdetendeligsker,erdetofteefteratdenpågældendeharbegåetalvorligkriminalitet i vissetilfældeefteratfamilierneharråbtpåhjælpilængeretid,menerblevetafvistmedfordommeom,atderertaleomenkultureltbetingetadfærd,derskyldesforkertopdragelse.det ersærligtalvorligt,fordiindvandrereogflygtningepåmangeforskelligemådererudsatforet ekstraordinærtpresisamfundet,nogetpersonermedadhdharmegetsværtvedathåndtere. VærderforsærligtopmærksompåsymptomerpåADHDhosdeltageremedindvandrerbaggrund. FordeflesteerADHDetlivslangthandicap,menfornogensvedkommendebliversymptomerneminimeretiensådangrad,sådeikkelængereopfylderdiagnosekriterierne.Symptomerne hosbørnerofteanderledesendhosvoksne,hvorhyperaktivitetenkanændresigtilenindre uroograstløshed. MenneskermedADHDblivertypisksentvoksneog19 20årigemedADHDfungereroftesom andreungepå13 14år.IkkefordideerudviklingshæmmedemenfordiADHDbetyderatde harsværerevedatudvikledetoverblikogdenadfærd,somviforbindermedatværevoksen. Modenhedbetydermeget,bådeforhvordanADHDenkommertiludtrykogforevnentilat håndtereden.

5 SymptomerpåADHDogderesfølgevirkninger Kernesymptomerneer: Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet Impulsstyret Detindebærerf.eks.: Manglendeevnetilatrisikovurdere Lavfrustrationstærskel vrede Megetkonkrettænkende harsværtvedabstraktioner,refleksionerogtransferaf viden Forstårikkeironi(menharingenproblemermedhumor) Vanskelighedermedtidsfornemmelse Vanskelighedermedatplanlæggeogoverskueetlængeretidsperspektiv Manglerempati mendetkantræneskognitivt Megetforskelligtpræsentationsniveaufradagtildag Hensynsløstærlige hængersammenmedimpulsiviteten ADHDerikkeentilknytningsforstyrrelse,somskyldesårsagersomomsorgssvigtibarndommen,ellerandrerelationssproblemer. Detresultereroftei: Misbrug selvmedicinering Depression Angst Læse ogindlæringsvanskeligheder Begrænsetudbytteafogmegetubehageligerfaringmedskolegang Manglendetillidtilvoksne/andre MangemedADHDharogsåandrediagnoser(www.psykiatrifonden.dk). DererenoverrepræsentationafpersonermedADHDblandtkriminelle. Misbrug/selvmedicineringogADHD medicin 40%medADHDharetmisbrug,ofteiformafalkoholog/ellerhash.Misbrugetkanfungere somselvmedicinering,idetrusmidletdulmerdetvirvarafsanseindtryk,sommenneskermed ADHDopleververdenigennem. Detervigtigtatforstå,atdenenkeltekanoplevemisbrugetsomheltnødvendigtforatkunne leveogholdetilværelsenud.samtidighardetselvfølgeligtypiskmegetnegativeeffekterpå mangeplanerogforstærkerpåsigtadhd kernesymptomerne. Derfindesimidlertidmegetvirkningsfuldmedicin.ADHDkanikkehelbredesmedicinsk,men denrigtigemedicineringikombinationmedkognitivtræningkanreduceresymptomernemed optil80%. Korrektmedicineringeraltsåheltafgørende,mendeterikkeheltenkelt.Medicinenskaljusteresiforholdtildenenkelte,ogdetskerietforløbmedenpsykiater.Demerderimidlertid mangelpå,ogderkanderforkommetilatgåunødvendigtlangtid,indendenpågældendeopleveratmedicinenvirker.selvietoptimaltforløbkandettagenoglemåneder.deterenudfordring,fordipersonermedadhdharsværtvedatplanlæggeogoverskueenlængeretidsho Side5

6 Side6 risont.nårmedicinenikkevirkermeddetsamme,ellerderoptræderbivirkningersomfølgeaf forkertdossering,såvildeofteværetilbøjeligetilatgiveopogdroppemedicinen. Spørgsmåleneommisbrugogmedicineringindebærernogledilemmaer,sommanmåforholde sigtil,hvismanvilarbejdemedmennesker,derharadhd. Pådenenesideerderingentvivlom,atlangtdetbedstelæringsudbytteopnås,hvisdeltagereniforvejenerudeafmisbrugogkorrektmedicineret. Pådenandensidekandetværemegetvanskeligtatnåfremtildensituationudenrelevante tilbud,derstøtterdenenkeltepåvejen. Dereraltsåbehovfortilbud,derkanrummemennesker,deriudgangspunktetharfleresamtidigeproblematikker,somfxmisbrugogandet.Detkandermedbliveendelafforløbetatarbejdemedatkommeudafmisbrugogindidenrigtigemedicinering.Dethandlerihøjgradom atholdelivihåbetom,atmedicineringenkommertilatvirke. Etattraktivtlæringsmiljø,somindebærerpersonligesuccesoplevelser,kanværedet,derstyrkerhåbetomatlivetkanblivebedreatleveogdermedmotivationenforatfastholdedenlægefagligemedicineringunderindfasningen. Derermedandreordbrugforenhelhedsorienteretindsats,hvormanarbejderpåallefronter påengangistedetforatinsisterepå,atetproblemskalværeløst,førderkantagesfatpåde næste. Detkanværeenudfordringiforholdtileks.noglesagsbehandlereoglæger,ogderkanvære brugfor,atmedarbejderepåtilbuddetagereradvokatforenhelhedstilgang.adhd foreningensmappetilsagsbehandlerekanværemegetnyttigher. Imangekommunerfindesderimidlertidsagsbehandlere,derharekspertisepåområdet.Deer guldværdogkanoftebrugestilatløseproblemer,deropstårundervejs. GenerellerådomfolkeoplysendetilbudtilungeogvoksnemedADHD Denfolkeoplysenderamme PersonermedADHDerendeltagergruppe,sommangedaghøjskolerharerfaringmedpå almindelige hold.skolerne,derermediprojektetopleveradhdsomenudfordring, mendet erikkeraketvidenskab. Daghøjskolemedarbejderneiprojekteterenigeom,atdaghøjskolenerenvelegnetrammefor atskabetilbud,derkanrummemenneskermedadhdogimødekommederessærligebehov ogdeoplever,atelsborgsoghøyruppedersenskarakteristikafdetfolkeoplysendelæringsrum idetnævntestudieihøjgradgiverforklaringenpå,atdetertilfældet. ElsborgogHøyrupPedersenpegerpå,atfolkeoplysendelæringsrumharsærligeforudsætningerforatmotivereforlæring.Istudiethardeobserveretpraksisiudvalgtetilbud,somretter sigmodgrupper,derpåforhåndermereellermindrenegativtindstilletoverforlæring,typisk pågrundafdårligeerfaringermedskolegang.dekonkluderer,atdefolkeoplysendelæringsrum,deharstuderet,fungerersommønsterbryderidetdeudviklerlysttillæringogudfordringer

7 De9H er bliverenbetydendebegivenhedideltagerensliv viafællesskabogvellykkede handlinger understøtteridentitetsudvikling,selvtillid,nyemuligheder udviklerrobusthedogselvstændigesamfundsborgere Detskerikraftaf: insisterenpåatmødeogrelateresigtildenenkeltedeltagersomressourcefuldaktør energigivendesocialerammerforhandling fleksibelogmålrettettilrettelæggelseafindholdetisamarbejdemeddeltagerne aktivtsamspilmellemundervisningogvejledning fokuspåbådeuddannelses ogdannelsesprocesser Allæringbestårafindividuellefølelsesmæssigeprocesser,socialeprocesserogkognitiveprocesser.Idetformelleuddannelsessystemererundervisningenimidlertidførstogfremmesttilrettelagtiforholdtildetkognitive.ElsborgogHøyrupPedersenpegerpå,atfolkeoplysningen harheltandremulighederforattagehøjdefordeindividuellefølelsesmæssigeogdesociale processerogdettekommerisærliggraddemtilgode,somafenellerandengrundikkeermotiveretforlæringpåforhånd. Projektetpegerpå,atdesærligemuligheder,derkarakterisererdetfolkeoplysendelæringsrum,ergrundlagetfor,atfolkeoplysningenhargodeforudsætningerforatudvikletilbud,der imødekommermenneskermedadhdogderesbehoviforholdtillæring. Lokalet/defysiskerammer PersonermedADHDhar,pgaafderes ubalanceiopmærksomheden,sværtvedatfastholde fokusogdeterderforvigtigtmedenstruktur,somhjælpermeddette.adhd foreningenanbefalerienmanualforvoksenundervisere,atunderviserenskaberklarhedvedattilrettelægge undervisningen,sådenenkeltefårtydeligesvarpådissespørgsmål de9h er: Hvadskaljeglave?(indhold) Hvorforskaljeglavedet?(mening) Hvordanskaljeglavedet?(metode) Hvorskaljeglavedet?(placering) Hvornårskaljeglavedet?(tidspunkt) Hvorlængeskaljeglavedet?(tidshorisont) Hvemskaljeglavedetmed?(personer) Hvormegetskaljeglave?(mængde) Hvadskaljegså?(næste) Strukturenskalsessometgelænderforundervisningen,ikkesomenindhegning.Determeget vigtigt,atdererentydeligplanogfasterutinerforundervisningogaktiviteter menstrukturenskalsamtidigkunnejusteresfleksibeltiforholdtildenenkeltesaktuellebehov. Detervigtigtatderergodpladsogfysiskemulighederforatværetilstedepåforskelligemåder. Etlokalemedmangekvadratmeterprpersonogmangebirum/afgrænsedehjørnererideelt. Fasteenkeltmandspladser,somerdenenkeltesukrænkeligedomæne,eretfundamentforat kunneoverskueatværetilstede. Side7

8 Denenkelteskalefterbehovkunnetrækkesigtilbage/vækogtageentime outetafgrænset sted ethelle,hvormanharrettilatværeifred. Forskelligerum/deleafrummetkanhaveforskelligeregler hermåmansnakkeoghøremusik,herskalderværestille,hermåmanikkeforstyrres/kontaktes. Derskalværepladsogfacilitetertilforskelligetime out aktiviteter:musik,tegning,bordfodbold,motionscykling,kartoffelskrælning.fysiskeaktiviteterergodefordidelindrersymptomerne,beroligerogerlystfulde. Andregenerelleråd Undervisernefradetredaghøjskolerhardisseoverordnederådiforholdtilundervisningenaf deltageremedadhd: Deterenfordelatblandeholdmedungeogvoksne.Devoksneskaberroogfungerer somrollemodellerfordeunge. Rosoghighligtdetdeltagernegørrigtigt hvisdef.eks.kommerforsent,sårosdem foratværekommet,istedetforatskældedemudover,atdeerkommetforsent. Reducerskyldogskam dethardetypiskrigeligtafiforvejen. Detervigtigtatdeltagerneacceptererogbliverbevidsteomdereshandicap.Enhjælp kanværeatholdeforedragomadhd,hvorogsåfamilieninviteres. Dentætterelationogtillidentillærerneervigtig. Vigtigtatskabemulighedforsuccesoplevelser ogathighligtesucceserne,ogsåde små. Feriererfarlige det,dererbyggetop,kanfaldesammenikaosiløbetafen vinterferie.undgåferier(vedhjælpaforganisering)ellerhjælpdeltagernemedat fastholdenoglerutineriløbetafferien ogiweekender. SomundervisererdetvigtigtathavevidenomADHDogathaveenhøjfrustrationstærskel samtengodintuitivfornemmelsefordeltagerne. Detkanværenødvendigtatfungeresomdeltagernesover jegogsættedegrænser,somde selvharsværtvedatsætte detkræverfingerspidsfornemmelseatgøredetmedrespekt. MangemenneskermedADHDharpga.afdereshandicapbarskehistoriermedibagagen, hvorfordetsomunderviserervigtigtatkunnefåsupervision,evt.afenkollega. Overskridendeogtilføjendelæring TilbudtilpersonermedADHDkansigtepåoverskridendelæringog/ellertilføjendelæring. OpdelingenerhentetfraADHD foreningenogkanrelaterestilbegrebernekompenserende specialundervisning,dersigterpåatafhjælpeetgivethandicap,oghensyntagendespecialundervisning,derertilrettelagtunderhensyntildeltagerneshandicap,sådeharmulighedforat deltage. Beggeformerforlæringerrelevanteienfolkeoplysendekontekstogsomoftestvildervære englidendeovergangmellemdetolæringstyperogdefungererdaogsåtitsamtidigidendagligepraksis. Detervigtigtfordenenkelteatlære sinegenadhd atkende.dethandleromatfindeudaf hvadderernetopminestørstevanskeligheder(vrede,koncentrationsbesværetc)oghvordan dissevanskelighedertacklesbedstmuligt.dethandleromatopnåmestrinsgsstrategier,nye handlemåder.derertaleomoverskridendelæring,fordietkendtmønsterændres.dethand Side8

9 lerihøjgradomattræneentankemæssigomstruktureringogatfokuserepånyepositiveselvforventninger. OverskridendelæringerafgørendevigtigforpersonermedADHD.Overskridendelæringiform afkognitivtræningikombinationmedkorrektmedicineringkansomnævntreduceresymptomernemed80%.herliggeraltsåenormegevinsterfordetenkeltemenneske. Samtidigerkommunerneistigendegradopmærksommepå,atderogsåerstoresamfundsmæssigegevinsteriathjælpedennegruppetilatmestresithandicap. DereraltsåetbehovfortilbudtilpersonermedADHD,dersigterpåoverskridendelæring,og daghøjskolerepræsentanterneiprojekteterenigeomatfolkeoplysningenharrelevanterammerforatudbydedennetypeaftilbud.mendeterisagensnaturpåkantenafterapiogdet kræverspecialviden,evt.efteruddannelse. Forkompetentevoksenunderviseremedmodpåudfordringenerdetdogikkeetuoverkommeligtprojekt: Påetkursusaffådagesvarighedkanmanlæreatbrugeetrelevantkognitivttræningsprogram,f.eks.Reflex.PsykologMarianneSchølerLindunderviserogsåietkognitivtgrundkursus, derermegetbrugbartiforholdatundervisemenneskermedadhd.hunertilknyttet Enandenmulighederatsættesigindiogbrugeenmanualforetlæringsforløb,somADHDforeningenharudarbejdet. Iforholdtiloverskridendelæringskalvihenvisetilsagkundskabenpåområdet selistenover praktiskeoplysninger. Hvadangårhensyntagendeundervisning/tilbud,dersigterpåtilføjendelæringmenerviimidlertidatdeovennævnterådharbredanvendelighedifolkeoplysningen. Forerfarnevoksenunderviserekanrådeneanvendestilatgøreeksisterendetilbudmererummeligeforpersoner,derharADHD.Ogdekanbrugestilatudviklenyetilbud,derersærligttilrettelagtmedhensyntildettehandicap. Detkaneksempelvishandleom Tilbud,dersigterpåatretteoppåutilstrækkeligeskolefærdigheder,hvilketpersoner medadhdofteharbrugfor.detkanværefvuellerordblindeundervisning. Bevægelsesfag.Fysiskaktivitetlindrersymptomerneogdenenkeltekanlæreatbruge forskelligebevægelsesteknikkertilathåndteresinadhd(hvorvedderogsåkommeret elementafoverskridendelæringind). Interesseprægedeaftenskolefag,someks.kunstneriskeellerhåndværksprægedefag, dertilrettelægges,såpersonermedadhdfåradgangtilsådannetilbudpårelevante vilkår ogsamtidigfårmulighedforvigtigepersonligesuccesoplevelser. Side9

10 Cases DaghøjskolerneiprojektetogderesarbejdemedADHD FrederiksbergDaghøjskoleogKursuscenter(FDKC) Skolensprofil FrederiksbergDaghøjskoletilbyderkurserindenforbl.a.bevægelseogsundhed,kreativitet (tekstilogtryk,kunstogkommunikation),it,jobsøgningogsåhardeenadhdlinje.daghøjskolenarbejderoverordnetmedatgørekursisterneuddannelses ogjobparatevedatgive demlysttilatlæreogvedatudvikledereskompetencer.fxhenvendersundhedsfagenesigtil menneskermedhelbredsmæssigeproblemer,depression,stress,overvægtmm,ogmåleterat styrkedeltagernesfysik,selvværdogtropåfremtiden.vejledningeretvigtigtelementialle kursusforløb,oghvertforløbafsluttesmedenvejledendesamtale,hvorkursistenudarbejder enpersonlighandlingsplan. ADHDlinjeneretundervisningsforløbforungeogvoksnemedADHD,ellerlignendesymptomer. ADHD linjenerudvikletiregiafdennulukkededaghøjskole,københavnsforkursus,medudgangspunktitilbudtilpersonermedutilstrækkeligefærdighederidanskogmatematik.man oplevedeatdervarendeldeltageremedadhdpåholdeneogudvikledederforetsærligttilbud,somimødekommerderesbehov.tilbuddetsigteriudgangspunktetpåtilføjendelæringi formafskolefærdighederogioverskridendelæringviadenpsykoedukativedelafindholdet. Deltagernefårundervisning6timeromdagen. Derundervisesfra6. 7.klassesniveauogoptilHF niveau. Derundervisesibl.a.dansk,matematik,idræt,madlavningogspansk Derundervisesipsykoeducation,hvorderundervisesihåndteringafsituationer,deropstår iforbindelsemedogudenforundervisningen.detteelementharkarakterafoverskridende læring. Derer8deltagerepåholdet deternoktilatdetgivermeningatgennemføreundervisningen,selvomdereretparstykker,derikkekommerellerkommerforsent. Daghøjskolenudviklerselvsitundervisningsmaterialeogimaterialeterdettydeligt,hvad deltagerneskallave,hvordandeskallavedetoghvadhensigtenmeddeter. Dererflerelærerepåholdet,såenkangåfraogløseenkriseudenatplanenfalderfrahinanden. Derarbejdesmegetmedatskabefællesskabsfølelsepåholdet,menfundamenteteratdeltagerneharfastepladservedenkeltmandsborde,vendtmodtavlen. Derarbejdesmedfasterutiner,hvordagenstartermedatsamleoppå,hvadderersketsidenigår(elleriweekenden)ogtagehåndomopståedeproblemer. Denenkeltekanaltidvælgeattrækkesigvæktilethjørne/lavenogetandet,hvisdagsformenellersituationenkræverdet. Derermulighedforforskelligetime outaktiviteterilokalet,dererstortogindrettetmed forskelligerum/afdelinger. Undervisningenaflysesaldrig detskalaldrigværeforgævesatmødeop.selvomdu kommerfleretimerforsent,såskalderskenoget.detskalbetydenoget,atdukom,trods alt. Side10

11 AOFRandersDaghøjskole Skolensprofil PåDaghøjskoleniRandersudbydesbl.a.ordblindeundervisning,undervisningiPCkørekortog FVUforløb.Påkurset Vejledningogfremtidsplanlægning,ermåletatdeltagerenviavejledningogopkvalificeringbliverafklaretomkringfremtidsmulighederiforholdtiljobelleruddannelse.Somendelafkurseterdetmuligtfordeltagerenatkommeierhvervspraktik.Kurset I formtiljob eretindividuelttilrettelagtforløb,hvorfokuserpåvægttab,øgetvelværeogmotion.daghøjskolensamarbejdermedjobcenterrandersogaktivererkontanthjælpsmodtagere framatchkategori4og510timeromugen.daghøjskolensamarbejderogsåmednorddjurs Kommuneoggennemførerforløbforkommunensmatchkategori4og5.Somudgangspunkt aktiveresdisse25timerpr.uge DaghøjskolenharerfaringmedetADHD forløb,dersigterpåoverskridendelæring: Udgangspunktforforløbeteretkognitivttræningsprogram,somhedderReflex.ProgrammeterudvikletiEnglandogiDanmarkharkriminalforsorgenbearbejdetindholdetiforholdtilendanskkontekst.ErnoLarsenharophavsrettilprogrammetiDanmark. Undervisernehargennemgåetetkursusiprogrammet,hvordeselvhargennemgåetprogrammet. Formåleteratgivedeltagernenyemestringsstrategier:Atgøredembedreistandtilat kunnekontrollerevredeogtilatøgebevidsthedenom,hvaddeterder kickstarter den. Deltagernelærerbl.a.viasituationsspilatpraktiserevredeshåndtering. Programmetervirkningsfuldtogdetlykkedesfordeltagerneatoverføredenvidenogtræningdeopnåedeviasituationsspillenemv.tildenvirkeligverden. Daghøjskolenvilgernekunnefungeresomefterværnfordeltagerne,sådeharmulighed foratkommetilbagetilmenneskerdekenderoghartillidtilogfårådogvejledning. ViadetteforløberDaghøjskolendesudenblevetmereopmærksompåattilrettelæggeanden undervisning,sådenimødekommerdesærligebehovhospersonermedadhd.skolenvurdereratdetteogsåihøjgradertilfordelforandredeltagere. DaghøjskolenFOKUSiÅlborg Skolensprofil DaghøjskolenFOKUSerendelafFOKUSFolkeoplysning,somudoverdaghøjskolenogsåbestår afenaftenskole,enzoneterapeutskole,enkulturklubogetfintness center.daghøjskolenhar forskelligetilbudtilforskelligemålgrupperogtilbyderbl.a.kurserindenfortemaeromkropog psyke,kreativitet,design,sundhed,ordblindeundervisningoghåndteringafangst.desuden hardaghøjskolenetsamarbejdemedålborgkommuneometaktiveringsprojektforaktive misbrugereogmåleteratafdækkedeltagerneskompetencerogbarriererirelationtilarbejdsmarkedet.projektethedderfrokost kurérenogdeltagernehenterogbringermadudpå cykeltilvirksomheder,institutionermm. KafféFairerendelafDaghøjskolenogfungerersomensocialøkonomiskvirksomhed.Deter encafé,dererbeliggendeibibliotektetogsomogsåstårforbiblioteketskantine.derertale ometkombineretarbejstræningsoguddannelsestilbudforaktiveredeogkernegruppenikaffé Fairerungeunder30årmedmisbrugsproblemer.DerermangemedADHDogfleremedlignendesymptomer. Side11

12 Deltagerneindgåriarbejdsmiljøetogkansamtidigfåsupplerendeundervisningibl.a. dansk,matematikogit. Deltagernefårkendskabtilkundebetjening,madlavning,(hygiejnecertifikat),markedsføring,samarbejdeogrengøring. Måleteratdeltagernefårstrukturpåhverdagen,fårlagtenplanforfremtiden,fåretnetværkafandreunge,fårarbejdserfaringogkommerigangmedjobelleruddannelse. Caféenharendagligleder(somerkokogvejleder)og2kokkeansat,derudoveratorganiseredendagligedriftogsåhjælperdeltagernemedatfåstyrpådeudfordringer,somprægerdereshverdag. Lokaleterindrettetmedmangevarierendearbejdspladser.Derarbejdesietfællesskab, mendererpladstilforskelligegraderaftilbagetrækningogmåderatværetilstedepå. Mankaneks.skrællekartoflerietafskærmethjørne,hvisdagsformenertildet. Dererarbejdsopgaverframorgentilkl.18.Hvistidsfornemmelsenkikserogmanførst møderkl.12,såerdetikkespildtatmødeop dererstadigpladstilendagsarbejde. KaffeFairerikkebrandetudadtilsometsocialtprojekt derskalleveresetprofessionelt produktogdeltagerneoplever virkelig anerkendelse/reellesucceser.deerfareratderer steder,hvordepasserindogbliveranerkendtfordetdekanogdetdeyder. Dereriudgangspunktetmesttaleomtilføjendelæring,menmestringtrænesundervejsi forbindelsemedvejledningoghåndteringafsituationer,deropståriaktivitetenoghjælp tilhåndteringafproblemeriomverden. PåFokus kunstholderderogsåmangemedadhd. Aktiviteternetilbydermangemulighederforpersonligesuccesoplevelseroglystbåretlæring. Undervisningenforegårietkæmpestortlokalemedmangekrogeogbirum. Dererforskelligereglerforforskelligezonerilokalet hermåmansnakkeoghøremusik, herskalderværestilleogherharmanrettilatværeifred. Dereriudgangspunktetmesttaleomtilføjendelæring,menmestringtrænesundervejsi forbindelsemedvejledningoghåndteringafsituationer,deropståriaktivitetenoghjælp tilhåndteringafproblemeriomverden. Side12

13 Praktiskeoplysninger Mulighederforfinansiering Idaghøjskolenvilfinansieringaftilbudtypiskskeviaaktivering,evt.ikombinationmedanden finansiering/salgsomikafféfairstilfælde. Aftenskolelovengivermulighedforatudbydekurserihensyntagendespecialundervisning, hvortilskuddettillærerlønnenerlangthøjereendvedordinæraftenskoleundervisning.adhd erethandicap,derberettigertilspecialundervisning. NoglemedADHDkanstartepåSærligttilrettelagtUngdomsuddannelse(Detafhængerafden enkeltekommunespolitikpåområdet). Kontaktoplysninger Daghøjskoleforeningen,www.daghojskoler.dk, Gl.Kongevej39E,2.th.,1610KøbenhavnV, Taktildemedvirkendeskoler,somkankontaktesforyderligereinfoiforholdtildekonkrete forløb: FrederiksbergDaghøjskole,www.fdkc.dk, KongGeorgsvej11,2000F, MichelleKarantonis ChristaHauser HannaFeddersen AOFDaghøjskolenRanders,www.daghoejskolen.dk, NielsBrocksGade2,8900Randers, BenteMøller DortheDitlev DaghøjskolenFokus,www.fokus folkeoplysning.dk, Dannebrogsgade43,9000Aalborg, CharlotteKragh JetteRønnSmits BjørnSalling InformationeromADHD ADHDforeningenharudgivetenmanualforvoksenundervisere nyevejevillæring,somindeholderkonkreteforslagtilmetodeudviklendekurserforvoksnemedadhd.manualengiver enspecifikbeskrivelseafhvilketemaer,derkanindgåietundervisningsforløboghvordanundervisningenkangribesan.manualenharenlitteraturliste,somhenvisertilyderligeremateriale.denkanbestillesogdownloadesgratispåwww.adhd.dk.(gåtilbutik). Side13

14 Påforeningenshjemmesidefindesogsåenmanual,derermålrettetsagsbehandlere.Denskulleværemegetbrugbarogkandownloadesgratispåwww.adhd.dk.(Gåtilbutik). Foreningenholderdesudenkurserisamarbejdsbaseretproblemløsning,dererenundervisningsformsomersærligvelegnettilvoksnemedADHD. Samarbejdsbaseretproblemløsning,CollaborativeProblemSolving(CPS)erudvikletafdr.Ross Greene ErnoLarsenudbyderReflex forløbet,somrandersdaghøjskoleharhaftsuccesmedatbruge. ParaplyorganisationforhandicapforeningerherunderADHDforeningen.Påhjemmesidenkan manlæseomhandicappolitik,ikkeomdiagnoserogbehandling. Psykiatrifondenhenvisertilenbog,deharudgivetomADHD: Opmærksomhedssygdommen hosbørnogvoksne. IngeSørensenfraHandicapidrættensVidenscenterharenstorvidenomADHD FremtidenNordSydrådgiverkommunerombl.a.støttetilungeogvoksnemedADHDomkring bolig,arbejde,fritidogsocialerelationer. JanHaveOdgaardafholderfamiliekurseromADHD.Kurserneforegårhjemmehosfamilien. centeret.dk VordingborgCentret,KalvehaveerspecialcenterindenforADHDområdet. PsykologMarianneSchølerLindunderviserietkognitivtgrundkursus,derermegetbrugbarti forholdatundervisemenneskermedadhd.hunertilknyttetungliv.dk. edmotivation.aspx ForskerneSteenElsborgogSteenHøyrupPedersenfraDanmarksPædagogiskeUniversitetsskoleharundersøgtfolkeoplysningenssærligepædagogiskekvaliteter.Pålinket findeshele rapporten. Side14

ASF$&$ADHD (Når$begge$diagnoser$er$i$spil

ASF$&$ADHD (Når$begge$diagnoser$er$i$spil Oplægets$disposiHon ASF$&$ADHD (Når$begge$diagnoser$er$i$spil Trine$Uhrskov,$Psykolog SIKON,$2013 Lidt$om$mit$udgangspunkt Lidt$om$de$2$diagnoser ASF ADHD ADHD$og$ASF Mere$om$de$pædagogiske$forståelser$og$Hlgange$

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

ADHD. Viden og værktøjer. Oplæg for mentorer torsdag den 14. september 2017

ADHD. Viden og værktøjer. Oplæg for mentorer torsdag den 14. september 2017 ADHD Viden og værktøjer Oplæg for mentorer torsdag den 14. september 2017 Dagens program Hjernevarianter er det normale Den gamle hjerne Kort om hjernens opbygning Direktøren Vanskeligheder ved ADHD ADHD

Læs mere

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Forskelle og fællestræk Vi er alle forskellige, det er personer med ADHD også. Derfor kan man ikke generalisere. Alligevel gør vi det når vi taler om ADHD,

Læs mere

ADHD i familien Anne-Mette Lange Klinisk Psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Aarhus Universitetshospital PSYKINFO 11.

ADHD i familien Anne-Mette Lange Klinisk Psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Aarhus Universitetshospital PSYKINFO 11. ADHD i familien Anne-Mette Lange Klinisk Psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Aarhus Universitetshospital PSYKINFO 11. Oktober, 2016 Indhold Hvad er ADHD Er ADHD noget nyt? Hvordan behandler

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESFREMME FOR ADHD-RAMTE I RANDERS-OMRÅDET

BESKÆFTIGELSESFREMME FOR ADHD-RAMTE I RANDERS-OMRÅDET En pixiguide om ADHD-symptomer og behandlingstilbud ADHD - fakta på fem minutter BESKÆFTIGELSESFREMME FOR ADHD-RAMTE I RANDERS-OMRÅDET Hvad er ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder betyder frit

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi Eksistentiel terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt

Læs mere

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi Eksistentiel terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

63 På kursus i selvkontrol og. 64 Mangelfuld indlæring af kompetencer 64 Svært identitetsskifte 66 Genkendelse af følelser 68 Et fundament at bygge på

63 På kursus i selvkontrol og. 64 Mangelfuld indlæring af kompetencer 64 Svært identitetsskifte 66 Genkendelse af følelser 68 Et fundament at bygge på Indhold 7 Forord 11 Jeg hang jo slet ikke sammen! 12 Frustration bag facaden 14 Selvmedicinering 16 Jeg bliver syg i hovedet 18 Fedt at få en diagnose Interview med Mathias, 18 år, sosu-elev 49 Det svære,

Læs mere

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme

Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Den Rummelige Forening Fokus på børn og unge med ADHD og autisme Kathrine Felland og Merete Søberg Indsatsområdet i DGI Børn og unge med særlige behov Pause/sandwich Inspiration og værktøjskasse Best practise

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Filosofisk terapi

Filosofisk terapi Filosofisk terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt liv?

Læs mere

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel psykoterapi Eksistentiel psykoterapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

Forældre til psykisk syge børn og unge 2013

Forældre til psykisk syge børn og unge 2013 Forældre til psykisk syge børn og unge 2013 1. Hvor meget tid bruger du sammenlagt om ugen på at støtte og hjælpe dit psykisk syge barn? 1-10 timer 32,7% 51 10-20 timer 23,7% 37 20-40 timer 14,7% 23 40-50

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

PER STR AARUP SØNDERGAARD. Konstant. uro. om unge med ADHD. TURBINE forlaget

PER STR AARUP SØNDERGAARD. Konstant. uro. om unge med ADHD. TURBINE forlaget PER STR AARUP SØNDERGAARD Konstant uro om unge med ADHD TURBINE forlaget Konstant uro om unge med ADHD 2011 Per Straarup Søndergaard & TURBINE forlaget 1. udgave, 1. oplag 2011. TURBINE, Århus. Grafisk

Læs mere

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012 Netværksrådslagning Kursus for samordnere den 4. december 2012 Velkommen Baggrund Netværket i spil Udviklingsprojekt støttet af Det Obelske Familiefond Oktober 2012- december 2016 ADHD-foreningen og Fonden

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

Unge der bruger cannabis

Unge der bruger cannabis Unge der bruger cannabis Mads Uffe Pedersen Konference om unge og rusmidler Socialstyrelsen 27. april 2015 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Indhold Hvor mange bruger og misbruger cannabis

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Description and evaluation of sleep patterns in children with Attention Deficit / Hyperactive Disorder before and after treatment

Description and evaluation of sleep patterns in children with Attention Deficit / Hyperactive Disorder before and after treatment Description and evaluation of sleep patterns in children with Attention Deficit / Hyperactive Disorder before and after treatment Anne Virring Sørensen Per Hove Thomsen Professor, Dr. Med Lene Ruge Møller

Læs mere

Konference om ADHD og forældreindsatser

Konference om ADHD og forældreindsatser Konference om ADHD og forældreindsatser Aarhus kommunes erfaringer med forældreindsatser til målgruppen Henrik Kyed Steffensen, PMTO terapeut og DUÅ gruppeleder og Lotte Hestbæk, afdelingsleder s erfaringer

Læs mere

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker.

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker. ADD Viden - Forståelse - Håndtering 1/6 Fra fordomme til viden En person med ADD kan ofte have en opfattelse af sig selv som doven, dum, ligeglad, ugidelig, og mange andre negative opfattelser. Dette er

Læs mere

ADHD: En mode-diagnose?

ADHD: En mode-diagnose? Workshop 3 ADHD: En mode-diagnose? Søren Dalsgaard, speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri Overlæge, seniorforsker, lektor, ph.d. Det Nationale Center for Registerforskning (NCRR), Aarhus Universitet

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Undersøgelse om stigmatisering af pårørende til psykisk syge 1. Er du? Response Response Percent Count Kvinde 78,8% 252 answered question 320

Undersøgelse om stigmatisering af pårørende til psykisk syge 1. Er du? Response Response Percent Count Kvinde 78,8% 252 answered question 320 Undersøgelse om stigmatisering af pårørende til psykisk syge 1. Er du? Mand 21,3% 68 Kvinde 78,8% 252 answered question 320 skipped question 0 2. Hvilket år er du født? 318 answered question 318 skipped

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD.

Udredning og behandling af ADHD. LW1 Udredning og behandling af ADHD. V. DISTRIKTSSYGEPLEJERSKE LARS WINTHER SPECIALUDDANNET I PSYKIATRISK SYGEPLEJE KLINIK FOR ADHD, HERNING MAIL: LARS.WINTHER@PS.RM.DK Dias nummer 1 LW1 Lars Winther;

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PILOTPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND et udviklings-

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Definitioner og begreber selvmordsadfærd & selvskader

Definitioner og begreber selvmordsadfærd & selvskader Definitioner og begreber selvmordsadfærd & selvskader Farum Kulturhus 31. august 2016 Gert Jessen, Livsmod & Signe Storr, BUC Definitioner og begreber Hvad er Selvskade / selvtilføjet skade (herunder cutting)

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger?

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger? Hvad skal der til, for at denne patient har det væsentligt bedre inden for de næste 3 uger? Case 51 årig mand, der er selvstændig. Han er tidligere psykisk rask. Patienten har haft økonomiske problemer

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness Hvad er det så for noget? Bruges som betegnelse for mange ting i dag IDRÆT For at øge mentalt og fysisk præstation i anden

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016 Depression - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast Onsdag d. 10. februar 2016 Bjarne Yde Ledende sygeplejerske Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg www.psykinfomidt.dk Henning Jensen skuespiller

Læs mere

Opmærksomhedsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse Patient- og pårørendeinformation Opmærksomhedsforstyrrelse Diagnose og behandling April 2010 Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, DAMP, ADHD, ADD? Denne pjece handler om behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Kl Hvad er ADHD? Fakta og myter. Kl KAFFEPAUSE. Kl Hvordan påvirker ADHD familien? Hvorfor netværksarbejde?

Kl Hvad er ADHD? Fakta og myter. Kl KAFFEPAUSE. Kl Hvordan påvirker ADHD familien? Hvorfor netværksarbejde? ADHD I FAMILIEN Kl. 13.30 14.45 Hvad er ADHD? Fakta og myter Kl. 14.45 14.45 KAFFEPAUSE Kl. 14.45 15.30 Hvordan påvirker ADHD familien? Hvorfor netværksarbejde? Præsentation Sygeplejerske i 24 år Psykoterapeut

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 Kønsforskelle 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Borderline og dyssocial Personlighedsforstyrrelse

Borderline og dyssocial Personlighedsforstyrrelse og dyssocial Personlighedsforstyrrelse Risskov 7. oktober 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De psykiatriske specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Disposition Personlighed

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION Hovedgaard

UNGE OG DEPRESSION Hovedgaard UNGE OG DEPRESSION 08.11.2011 Hovedgaard Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb Symptomer og funktionsniveau

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet ADHD hos voksne Den 5. oktober 2013 V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet Hvorfor interessere sig for lidelsen ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Eksistentiel psykoterapi i København

Eksistentiel psykoterapi i København Eksistentiel psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Kildehuset-FountainHouse Aalborg

Kildehuset-FountainHouse Aalborg Kildehuset-FountainHouse Aalborg Selvejende værested 79. Driftoverenskomst med Aalborg Kommune. Rehabilitering for voksne med længerevarende sindslidelser. skizofreni, maniodepressive, angst og depression.

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012 DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard Distriktspædagog Billund d. 06.01.2012 Angsttilstande OCD Aspergers syndrom Henvisning og udredning Henvisning modtages typisk fra

Læs mere

Filosofisk psykoterapi i København

Filosofisk psykoterapi i København Filosofisk psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Filosofisk psykoterapi i København

Filosofisk psykoterapi i København Filosofisk psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Filosofisk psykoterapi i København

Filosofisk psykoterapi i København Filosofisk psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Børn udvikler sig i SAMSPIL med deres primære omsorgspersoner. Når rus læderer relationerne i familien, HÆMMES barnets udvikling.

Børn udvikler sig i SAMSPIL med deres primære omsorgspersoner. Når rus læderer relationerne i familien, HÆMMES barnets udvikling. Børn udvikler sig i SAMSPIL med deres primære omsorgspersoner. Stern Når rus læderer relationerne i familien, HÆMMES barnets udvikling. Frid A. Hansen Vivien Abrahamsen 1 Hvad der opstår i samspillet i

Læs mere

Urolige og. børn og. En pjece til fagfolk

Urolige og. børn og. En pjece til fagfolk Urolige og ukoncentrerede børn og unge En pjece til fagfolk Urolige og ukoncentrerede børn og unge Måske kender du det, at et barn har svært ved at deltage i det, som du laver med de andre børn? Når I

Læs mere