Kursus i ASC Ørred Standard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i ASC Ørred Standard"

Transkript

1 Kursus i ASC Ørred Standard Lars Windmar & Sølvi Skare Fredericia 14. januar 2015 ASC Ørred Standard Version 1.0 februar 2013 ASC Aquaculture Stewardship Council (www.asc-aqua.org) ASC s mål: 1) Miljømæssig bæredygtighed; 2) Social ansvarlighed; 3) Værdiskabning. Udviklet af WWF via Aquaculture Dialogues Strategi som MSC (fiskeri) og FSC, med et logo som forbrugere kan bruge til at identificere fisk som er certificerede iht. ASC standarden Bureau Veritas Certification er akkrediteret til ASC CoC (sporbarhed) siden marts 2012 Bureau Veritas Certification er akkrediteret til ASC (farm) pangasius, rejer, laks og ørred. 2 1

2 ASC Standardens mål Fremme bæredygtig akvakultur (Dansk lovgivning - ASC krav) Vejlede forbrugere til at købe fisk og skaldyr som er opdrættet på en miljømæssig bæredygtig og socialt ansvarlig måde Påvirke markedet til at fokusere mere på miljømæssig bæredygtighed og social ansvarlighed. ASC standarden er baseret på målbaserede og gennemskuelige krav. Eks. Min 60% ilt i udløb og max 5 kg udledt P per ton produceret fisk Standarden er udviklet af tekniske arbejdsgrupper udnævnt af ASC 3 The ASC Standards Tilapia.. Pangasius Bivalves (4).. Abalone Shrimp. Salmon. Freshwater trout.. Seriola & cobia Standard Completed Guidance Document 4 2

3 Third party, independent certification program 8 Coordinated by: Standard Setter Standard Holder Impacts & Criteria for Responsible aquaculture Chain of Custody Standard appoints Accreditatio n body accredits Certification Certification body body certifies certifies Aquacultur Aquacultur e farm / Processor/ e farm / importer/ Processor/ importer/ etc etc 5 Certificeringsproces Behov for ASC certificering: 1) Kunde krav, 2) markedssegmenter pris, 3) Strategi etc Kontakt til Bureau Veritas Kontrakt: 1) Pre audit (Ikke en del af ASC standarden); 2) Certificerings audit + årlig audit Forberedelse til certificering f.eks.: 1. ASC Standard punkt Dambruger skal. Udføre 6 måneders vandkvalitetsmålinger inden den første auditørbedømmelse Appendix II-B i ASC ørred standarden (Oxygen, TP, TN, BOD, TSS). Dambruger skal indsende vandkvalitetsdata til ASC inden certificerings audit 2. Foder eks. ASC Standard punkt 5.3.1: FFDRm 1,5 (en fuld produktions cyklus; førstegangs audit: nøjagtig beregning af FFDRm (d.v.s. alle fodertyper for > 6 måneder) for igangværende produktions cyklus. 3. Dokumentation, arbejdsprocedure, slamplaner etc 6 3

4 Certificeringsproces Annoncering af certificerings audit: BV skal informere ASC og ASI om planlagt audit af dambrug minimum 30 dage inden certificerings audit. Dage: Arbejdsdage i det land hvor CB hovedkontor ligger (Dvs. Frankrig) Certificerings audit iht. Audit manual: Tidsforbrug per dambrug. Mindre afvigelser & Større afvigelser identificeres iht. ASC standard og Audit manual. Draft rapport BV skal indsende draft rapport til ASC senest 20 dage efter audit. Draft rapport indeholder info om identificerede afvigelser. Stakeholders kan indsende kommentarer til draft rapport. BV skal vurdere eventuelle kommentarer som en del af certificerings beslutningen Lukning af afvigelser Behandling af afvigelser foretages af dambruger. Dokumentation fremsendes til BV. BV lukker afvigelserne. 7 Certificeringsproces Mindre afvigelser : Kan lukkes med en aktion plan/ tids plan og en root cause analyse. Lukning af mindre afvigelser kan forlænges med max 1 år (hvis dambruger ikke har indflydelse på implementeringen af aktion planen). Mindre afvigelser der ikke lukkes skal opgraderes til major NC Major NC / Større afvigelser: Skal lukkes inden certificering. Skal lukkes Indenfor 3 måneder af audit / Root cause skal identificeres. Lukning af Major NC kan dog forlænges 3 måneder hvis dambruger ikke har indflydelse på lukning af afvigelsen. Audit rapport Når BV har accepteret at minor og major NC er lukkede skal BV indsende audit rapport til ASC. Audit rapport skal være offentlig tilgængeligt på i minimum 10 dage, hvor stakeholders kan kommentere på audit rapporten. BV skal inkluderer materiale modtaget fra stakeholders i slut rapport. Når kommentarer modtaget fra stakeholders er lukkede skal BV indenfor 10 dage indsende slut rapport til ASC. Slut rapport indeholder certificeringsbeslutning 8 4

5 Certificeringsproces Certifikat udstedes af BV (BV hovedkontor i Frankrig- DK administration Maks 6 måneder efter audit Certificerings beslutning er baseret på: 1) Status afvigelser (Major og Minor NC); og 2) Kommentarer fra stakeholders. Certifikat Gyldighedsperiode 3 år Startdato: dato for registrering af certifikat i ASC databasen Årlig audit: På dato for certificerings audit 9 Certifiseringsprocessen Dambrug sender ansøgning til certificeringsselskab (CAB) - Kontrakt CAB sender ASC skemaet «Audit public announncement» som skal ligge på i minimum 30 dage inden audit. Dambruget sender oplysninger til ASC, se appendix VI. Audit. Besøg på dambrug hvor alle krav i audit manual vurderes. Afvigelser & lukning af afvigelser MINOR Aktionsplan med Root cause, corrective actions, tidsplan max. 1 år MAJOR Dokumenteret handling med Root cause, max. 3 måneder Audit rapport (Draft) lægges ud på ASC s hjemmeside max 20 dage etter audit besøg Certifikat udstedes af CAB når eventuelle afvigelser er lukkede. Årlig audit 10 5

6 ASC Ørred Standard Impact Principle Criterion Indicator Requirement 11 Standard indhold og opbygging Impact Problemet som skal løses Princip Det overordnede mål for at løse problemet Kriterium Det område som skal fokuseres på for å løse problemet Indikator Måle-parameter for at bestemme omfanget af problemet Krav. Målbaseret krav defineret af ASC f.eks. iht. dokumentation eller ydelsesniveau der skal opnås 12 6

7 ASC ØRRED STANDARD - PRINCIPPER 1. OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER 2. BEVARELSE AF HABITATARTER OG BIODIVERSITET 3. MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESSOURSER 4. PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME 5. MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER 6. SOCIAL ANSVARLIGHED 7. STANDARDER FOR ÆG- OG YNGELLEVERANDØRER 13 PRINCIP 1: OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER ASC 1.1.1: Dokumenter udstedt af de relevante myndigheder, der viser overholdelse af tilladelse til udnyttelse af land arealer og vand ressource. ASC 1.1.2: Dokumenter der viser overholdelse af skattelovgivning ASC 1.1.3: Dokumenter der viser overholdelse af alle arbejdsmiljølove og regler ASC 1.1.4: Dokumenter der viser overholdelse af regler og tilladelser hvad angår vandkvalitet, udledning af spildevand samt vandindvinding 14 7

8 PRINCIP 2: BEVARE HABITAT OG BIODIVERSITET ASC Tilladelse til placering i nationale beskyttede områder. Potentiel afvigelse: manglende dokumentation ASC Omdannelse af vådområder [6] efter 1999 ASC Vurdering af forekomsten på dambruget af truede arter opført på Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) "rødliste over truede arter" som sårbar, næsten truet, truede eller stærkt truede. DK: 18 arter (www.iucnredlist.org) deriblandt ål og helt. ASC Minimum 15 meter til vandløb. Gælder for nye dambrug og væsentlige udvidelser etableret efter 2013 ASC 2.3.1: Indførelse af nye eksotiske ørred arter efter offentliggørelsen af ASC Ferskvandsørredstandarden (undtagelse: lukkede produktions systemer) ASC 2.4.1: Ingen opdræt af GMO ørreder (GMO erklæring) 15 PRINCIP 2: BEVARE HABITAT OG BIODIVERSITET 2.5.1: Dokumentation for veltilrettelagt og god praksis på dambruget for at forhindre udslip af fisk. Se appendiks IV Tilstedeværelse af standard arbejdsprocedurer (SAP) for ørred produktion der inkludere en flugtrisikovurdering Potentiel afvigelse: SAP og vurdering af risiko for undslip af fisk : Dokumentation for at dambrugets medarbejdere har kapacitet og egnethed - og træning af medarbejderne. Potentiel afvigelse: B. Gennemgå optegnelser for at bekræfte, at dambruget regelmæssigt giver sine ansatte introduktions- og opfølgningskurser i flugtforebyggelsesprocedurer & 2.5.5: Netbure. Optælling af fisk og beregning af tab Tilsigtet brug af dødelig prædatorkontrol. Potentiel afvigelse: Dambruget skal udarbejde en liste over alle de prædatorkontrolforanstaltninger der anvendes på dambruget og dets lokaliteter. 16 8

9 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER ASC 3.1.1: Maksimum vandmængde, som et dambrug må indtage fra naturlige vandløb er 50 % af opstrøms vandføring (udregnet for hver måned). Undtagelse: Dambrug som er omfattet af en lovgivning, som regulerer dambrugets vandindvinding ud fra et minimumskrav til vandføring i det naturlige vandløb eller hvis minimums vandføringen bestemt ved videnskabelige undersøgelser. Potentiel afvigelse: 1) Vandmængde i DK angives ofte ud fra median vandføring; 2) Dambruget skal kunne fremvise en historisk statistik over hvilken vandmængde periode der defineres som havende et 'minimums vandføringsniveau' ASC Dokumentere at >90 % af indvundet vand returneres til vandløbet ASC Al brug af oppumpet grundvand sker med myndighedernes tilladelse 17 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER ASC 3.1.4: Dybden af boringer testes mindst en gang årligt, og resultaterne skal være offentligt tilgængelige. Potentiel afvigelse: manglende offentliggørelse af resultater. ASC 3.2.1: Maksimum mængde udledt fosfor/tons produceret fisk over en 12-måneders periode = 5 kg (se metode i Appendiks II-A) ASC 3.2.2: Minimum iltmætning i udløbsvandet, måles månedligt morgen og sidst på eftermiddagen (se metode i Appendiks II-B). Potentiel afvigelse: 1) Målepunkt inden bundfældningsbassin / i åen; 2) Under 60% iltmætning krav om daglig måling i en uge; 3) manglende måling sidst på eftermiddagen. 18 9

10 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER (2) ASC Makroinvertebratundersøgelser (Appendix II-C) Potentiel afvigelse: 1) A-C Manglende beskrivelse / reference til DVFI metode; 2) D Laboratorium ikke akkrediteret til bentiske analyser / laboratoriets resultater viser ikke delresultater (f.eks. 3 tværsnit); 3) DVFI faunaklasse højere opstrøms end nedstrøms dambruget. ASC Dokumentation for implementering af Best Management Practices (BMPs) for slamhåndtering (se Appendiks II-D) Potentiel afvigelse: Slam plan og Flow diagram overholder ikke kravene i Appendix II-D. ASC Målinger af vandkvalitetsparameter matrice overholdt og indsendt til ASC (se Appendiks II-B). Potentiel afvigelse: Krav mere en 6 måneders vandkvalitetsmålinger og kalibrering af udstyr. 19 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (1) Tilstedeværelse af en specifik sundhedsplan for dambruget Alle fisk på dambruget omfattende alle stadier i livscyklussen stammer fra bestande med samme eller bedre sundhedsstatus Alle fisk, der flyttes fra dambruget, flyttes til et sted med samme eller mindre sundhedsstatus. Potentiel afvigelse: Forskellen mellem helsestatus IV og V var under audit ikke tilstrækkelig tydelig Adgangsforhold til dambruget, desinfektion og hygiejne protokoller bliver ført og overholdes. Potentiel afvigelse: Skriftlige hygiejne procedurer er ikke udviklede Miljømæssigt hensyn (biosikkerhed) ved bortskaffelse af døde fisk og fiskeaffald 20 10

11 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (2) Øjeblikkelig undersøgelse af alle dødsfald på dambruget Mindste hyppighed for inspektion af dambruget af en udpeget dyrlæge [22], der har specialiseret sig i fiskesygdomme Godtgøre at maksimal bestandstæthed blev bestemt i fællesskab med den udpegede dyrlæge [22] og ledelsen af dambruget. Potenitiel afvigelse: Dambruget mangler et brev der viser at fiskemester og ansvarlig er blevet enige om en maksimal produktions tæthed på dambruget 21 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (3) Kemikalier og behandlinger Der foreligger en behandlingsplan Anvendelse af terapeutiske behandlinger, herunder antibiotika eller andre behandlinger, der er forbudt i henhold til lov for Den Europæiske Union (EU) Forebyggende brug af kemiske, antimikrobielle behandlinger Offentliggørelse af alle antimikrobielle (antibiotika) behandlinger der er udført på dambruget Forebyggende vaccination med godkendt vaccine 22 11

12 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (1) Foderproducentens dokumentation for sporbarhed af foderingredienser der udgør mere end 1% af foderet [24] Tilstedeværelse af en liste over alle de ingredienser, der udgør mere end 1% af foderet. Potentiel afvigelse: The list of feed ingredients do not include xxx Procentdel af fiskemel og -olie der anvendes i foder, der stammer fra certificeret ISEAL-akkrediteret fiskeri. Potentiel afvigelse: Dambruget mangler en politik der skal påvirke fiskefoderfabrikanterne til at skifte til at bruge fiskemel og olie der stammer fra fiskerier der er certificerede iht. standarder der er godkendt af ISEAL Forud for 100% opfyldelse af kræves følgende Fishsource score [26] for de fiskerier, hvorfra de marine råvarer i foderet stammer Forud for 100% opfyldelse af dokumenteres fuld sporbarhed for fiskeprodukter i foder gennem en ISEAL-akkrediteret eller ISO 65-kompatibel certificeringsordning 23 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (2) Bevis for, at bi-produkt foderingredienser ikke kommer fra fiskearter, der er kategoriseret som sårbare 5.3.1/5.3.2 Afhængighedsforhold for fiskemel (FFDRm) og fiskeolie (FFDRo) for vokse-fisk (beregnet ved hjælp af formler i bilag III, stk 1) Potentiel afvigelse: The calculation of FFDRm is not based on actual fish meal % in feed from feed producer a Foderproducenten har en dokumenteret ansvarlig indkøbspolitik for foderingredienser Procentvise andel af soja ingredienser, der er certificeret af Kommiteen for Ansvarlig Soya, eller tilsvarende [31] Information fra foderleverandør om ingredienser, der indeholder mere end 0,9% transgen [32] plante materiale Information fra dambruger til købere af fisk om enhver foderingrediens, der har indeholdt mere end 0,9% transgent materiale

13 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (3) Tilstedeværelse af registreringer og dokumentation af energiforbruget på dambruget Procentdel af brændbare stoffer der opbevares i vandtætte beholdere el. lign Andel af kemikalier der opbevares i tætte beholdere eller bygninger Andel af brugte smøremidler og kemiske beholdere der genbruges eller afleveres til et affaldsselskab Andel af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald der afleveres til et affaldsselskab eller losseplads [33] Påvisning af at dambrugeren er bekendt med genvindingsanlæg, 25 PRINCIPLE 6: SOCIAL ANSVARLIGHED Contracts (labor) including subcontracting Conflict resolution Disciplinary practices Working hours and overtime Education and training Corporate policies for social responsibility 26 13

14 SEKTION 7: KRAV TIL LEVERANDØRER AF YNGEL OG ÆG Som princip 1 6 med udgangspunkt i en yngel/æg produktion Dambruger fremskaffer de nødvendige fra æg og yngel leverandør som f.eks. Driftstilladelse, udledningstilladelse, GMO erklæring, Handlingsplaner vedrørende IUCN Rødlistede arter, Politik og procedurer der viser overholdelse af de 8 centrale arbejdsmarkeds standarder beskrevet i , Bevis for kommunikation inddragelse og samråd med det omgivende samfund 27 Eksempler på krav i ASC ørred standard Publicly available Documentation Section 7 Analyze/analyse/ Policy Submitted to ASC Training

15 Kursus i ASC Ørred Standard PRINCIP 6: SOCIAL ANSVARLIGHED + PRINCIP 1: Lovgivning SA 8000 Ledende auditor: Lisbeth Jungdal 5. Februar 2015 Audit Manual - ASC Freshwater Trout Standard - version 1.0 Feb2014 ASC ØRRED STANDARD - PRINSIPPER OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER BEVARELSE AF HABITATARTER OG BIODIVERSITET MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESSOURSER PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER SOCIAL ANSVARLIGHED STANDARDER FOR ÆG- OG YNGELLEVERANDØRER 30 15

16 Certifiseringsprocessen Aftaler dato - Program Gennemførelse af audit. (interview, rundgang, dokumentation)! - Lukning af afvigelser. Krav til lukning af afvigelser for at blive certificeret MINOR Aktionsplan med Root cause, corrective actions, tidsplan max. 1 år MAJOR Lukket med Root cause, max. 3 måneder Auditrapport (Draft) lægges på ASC hjemmeside 20 dage efter audit 31 ASC ØRRED STANDARD PRINSIP c OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER Dokumentation Kan være viden om hvor lovkrav kan findes links 32 16

17 Nogle af de Love der kan indgå som regulerer ansættelsesforhold Arbejdsmiljøloven Arbejdstidsdirektivet Barselsloven Deltidsloven Ferieloven Foreningsfrihedsloven Forskelsbehandlingsloven Ligebehandlingsloven Ligelønsloven Lov om ansættelsesbeviser Lov om tidsbegrænset ansættelse Persondataloven Vikarloven Mfl c Kendskab til Arbejdsmarkedslovgivning Arbejdsmiljølovgivning er omfattende A: Kendskab til relevant lovgivning vedr. arbejdsmiljø: Der henvises til Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Nyhedsbrev fra arbejdsmiljøtilsynet B: Dokumentation af at der er fortaget lovpligtige tilsyn: Se under punkt C - Kopi af seneste Arbejdstilsynsrapport Evt. aftale om nyt tilsyn fra arbejdstilsynet inden endelig certificering

18 6.1. Børnearbejde ASC standarden 6.1.1: Mindst 15 år for fastansatte (ansættelseskontrakter). Skal kunne dokumentere alder på ansatte (interview) Bekendtgørelse om unges arbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer 35 Børnearbejde Dele af Lovkrav: Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde. Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under. Alder for erhvervelse af traktorkørekort 16 år Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle lærlinge på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse. Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april

19 6.2 Tvangsarbejde ASC Standard 6.2.1: Ingen tvangsarbejde. (Interview, dokumentation) Eks. lovlig ansættelses - kontrakt, lønsedler. Tilbageholder ikke pas, løn, mm. (se eks. lønsedler, kontrakt mm.) At der ikke anvendes tvang, trusler eller disciplinære midler med det formål at tvinge folk til at arbejde. Virksomheden ikke anvender gældsslaveri eller transport af mennesker med det formål at tvinge dem til at arbejde. De kan forlade arbejdspladsen når arbejdsdagen er slut Virksomhedens ansatte frit kan forlade arbejdspladsen uden at blive holdt tilbage. Sige op Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod tvangsarbejde, som det kommer til udtryk i Bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, 260, 261 og 262a Anti - diskrimination ASC Standard 6.3.1:Skriftlig Anti - diskriminationspolitik. F.eks. X Dambrug går ikke ind for diskriminering i forbindelse med ethvert anliggende i et ansættelsesforhold. Skriftligt - Politik anti-diskrimination ( skal kunne ses ved audit og være formidlet og kendt blandt medarbejderne Procedure beskrevet for hvordan en klage over diskrimination kan rejses og hvordan den vil blive behandlet Alle ledere skal være trænet inden for emnet (lad det indgå i årlig træning og dokumenter det Lovgivning: Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse 38 19

20 6.3.2 Anti - diskrimination ASC standard 6.3.2: Ingen diskriminationssager (bl.a. interview med medarbejdere) Hvis der har været sager om diskrimination, skal der foreligge dokumentation dokumentationen skal vise at der ikke var/er tale om diskrimination Eksempler: At man ikke frit har kunnet vælge fagforening At man får mindre i løn end kollegaer hvor det ikke er fagligt begrundet fordi man er kvinde eller af anden nationalitet At man får afslag på job hvor det ikke er fagligt begrundet fordi man fortæller at man er muslim/kristen/katolik At arbejdspladsen i jobannoncer skriver meget specifikke krav ift. køn, alder, etnicitet At man ikke betaler samme løn for samme arbejde eller har lige adgang til at gøre karriere Arbejdsmiljø og sikkerhed - træning 6.4.1: Har en procedure/politik for arbejdsmiljø og sikkerhed (interview, dokumentation og rundgang) Registrering af at alle medarbejdere er trænet i sundhed og sikkerhedsprocedurer, beredskab og politikker. Nyansatte ved ansættelse og derefter 1 gang årligt (dokumenteres) Dokumenterede procedurer - Eksempelvis APV (hver 3. år), Arbejdspladsbrugsanvisning, Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj, beredskab/alarmering ved ulykker, brandudstyr, løfteudstyr - vurderet årligt. Medarbejdere trænet årligt. registreres/dokumenteres. (interview er politikker, procedure kendt) - det der skal trænes i er kendte risici kortlagt ved eks. APV, kemikalier/arbejdspladsbrugsanvisninger/hvor der har været ulykker 40 20

21 Arbejdsmiljøarbejdet Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 Virksomheder mellem 1-9 ansatte arbejdsgiver skal sørge for at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted Årlig drøftelse dokumenteres (også virksomheder med under 1-9 ansatte) Virksomheder med flere end 9 ansatte Skal have valgt en arbejdsmiljørepræsentant som sammen med en arbejdsleder indgår i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Krav om arbejdsmiljøuddannelse Skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, ligesom virksomhedens ansatte inddrages i processen. 41 Sikkerhed i bygninger og omgivelser/arbejdsmiljø Alle bygninger, anlæg, arealer m.v., som virksomhedens ansatte har adgang til i forbindelse med deres arbejde, er indrettet, konstrueret og anvendt på en sådan måde, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdsstedet er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsstedet er indrettet, så der er mulighed for flugt og redning af personer ved brand og andre ulykker. Arbejdsstedet er indrettet, så bygningerne er stabile og sikre Bekendtgørelse af byggelov, lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2010, med senere ændringer, bygningsreglementet bekendtgørelse 810 af 28. juni 2010 med senere ændringer og i bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer 42 21

22 6.4.2 Ulykker og skader ASC standarden 6.4.2: Registrering og opfølgning på alle arbejdsrelaterede skader og ulykker. Interview med medarbejdere og dokumentation for anmeldelse og analyse hvis der har været ulykker forebyggelse af lignende ulykker Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010 Erhvervssygdomme skal anmeldes digitalt af læger og tandlæger Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober ASC standarden 6.4.3: Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig (se forsikringspolice- husk ved flere adresser at alle er nævnt) Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og den dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning

23 6.4.4 stoffer og materialer + værnemidler 6.4.4: Liste over farlige stoffer/maskiner mm. inkl. sikkerhedsudstyr (personlige værnemidler). Dokumenteret årlig træning i brug af sikkerhedsudstyr. Interview om dette + dokumentation af træning. Skiltning med påbudt værneudstyr Korrekt opbevaring af kemikalier/skiltning Korrekt opbevaring af trykflasker Førstehjælpsudstyr (øjenskyldemiddel, forbindingskasse mm.) APV for dambruget og processer 6.4.5: Sikkerhedsvurdering af arbejdsrutiner og årlig revurdering (APV). Træning af medarbejdere. Registrering af årlig tjek af maskiner, håndværktøj, stiger, brandslukker, gelænder mm. Regelmæssig tjek for værnemidler (åndedrætsværn, høreværn, handsker mm) og sikkerhedsudstyr Førstehjælpsudstyr (øjenskyldemiddel, forbindingskasse mm.) 46 23

24 6.5. Løn Løn til at dække basis fornødenheder. I Danmark er der ikke lovkrav om mindstelønssats i det private erhvervsliv. Lønsedler, Industri standarder overenskomsttariffer som følges - lønstatistikker mm. Registrering af arbejdstimer? Overtimer? vi bruger kontanthjælp som Basic needs wage (dokumentation og interview) Lønseddel skal være forståelig Gennemskuelighed i lønfastsættelse. Ansættelseskontrakt/lønseddel. (Interview og dokumentation) Alle ansatte senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid, betaling for overtid, betaling for skift (eks. 10 dages arbejde/6 dage fri) og evt. kollektive overenskomster. Alle ansatte i virksomheden har mindst 25 dages betalt ferie om året, jf. de danske regler. Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen Hvis der ikke er overenskomst er kontrakt + eventuelle tillægskontrakter eneste dokumentation for hvad der er aftalt Virksomheden er bekendt med og respekterer de danske krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, som de udtrykkes i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr af 15. august 2007(2009), Ferieloven, lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006). Eks. afvigelse 48 24

25 6.6.1 Foreningsfrihed - Frihed til at vælge fagforening. I Danmark er eksklusivaftaler ulovlige, og virksomheder, der før har haft eksklusivaftaler skal nu betragte disse som ugyldige Virksomheden ikke lægger vægt på eller på anden måde træffer beslutninger, der er påvirket af den ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller anden forening. Virksomheden ikke forsøger at påvirke de ansatte til at være eller til ikke at være medlem af en bestemt fagforening. Virksomheden ikke blander sig i, hvilke fagforeninger eller andre foreninger der bliver dannet på arbejdspladsen. Ansatte ikke bliver afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening. En bestemt fagforening ikke bliver favoriseret. Retten til kollektiv forhandling bliver respekteret. Virksomheden er bekendt med og respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og indgå i kollektive forhandlinger, som det blandt andet udtrykkes i Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2006, samt ved hovedaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter, jf. bl.a. hovedaftalen mellem LO og DA fra Foreningsfrihed - Frihed til at vælge fagforening. (Interview og dokumentation) Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv der er frihed til at tale med kollegaer Valgte tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse mod afskedigelse. At dambruget har en politik eller at det står i kontrakt at medarbejderne har foreningsfrihed Der kan tages kontakt til lokale faglige organisationer er der verserende sager med fagforening Der er dokumentation for at medarbejderne har frihed til at indgå kollektiv overenskomst og vælge en repræsentant (politik, referat, overenskomst) 50 25

26 6.7 Disciplinær praksis (Interview, dokumentation kendskab) 6.7.1: Ingen voldelige disciplinære straffe : Skriftlig politik om ikke voldelig disciplinære tiltag til forbedring af arbejdet. eks. mundtlige og skriftlige advarsler Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 Eks 4 og Arbejdstid 6.8.1: Overholdelse af arbejdstider mm. Ansættelseskontrakt, regler om arbejdstid, overarbejde, vagter inkl. belønning eller frihed for vagter, overarbejde mm - eks. afvigelser Den maksimale ugentlige arbejdstid er på max gennemsnitligt 48 timer inkl. Overarbejde over en 4 måneders periode Den ansatte får mindst 11 timers hvile pr. døgn. Der mindst er et hviledøgn pr. uge. Den ansatte har ret til en pause, hvor arbejdspladsen kan forlades, hvis arbejdsdagen er længere end 6 timer. Den ansatte har ret til mindst 5 ugers betalt ferie. Arbejdstid, hvile og ferie: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer og i Bekendtgørelse om lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, bekendtgørelse nr. 896 af 24. oktober

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig Fjernvarme Fyn A/S CSR erklæring 26 04 2011 Direktør Jan Strømvig CSR Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed Med dette dokument erklærer Fjernvarme Fyn, at den lever op til en

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere