Kursus i ASC Ørred Standard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i ASC Ørred Standard"

Transkript

1 Kursus i ASC Ørred Standard Lars Windmar & Sølvi Skare Fredericia 14. januar 2015 ASC Ørred Standard Version 1.0 februar 2013 ASC Aquaculture Stewardship Council (www.asc-aqua.org) ASC s mål: 1) Miljømæssig bæredygtighed; 2) Social ansvarlighed; 3) Værdiskabning. Udviklet af WWF via Aquaculture Dialogues Strategi som MSC (fiskeri) og FSC, med et logo som forbrugere kan bruge til at identificere fisk som er certificerede iht. ASC standarden Bureau Veritas Certification er akkrediteret til ASC CoC (sporbarhed) siden marts 2012 Bureau Veritas Certification er akkrediteret til ASC (farm) pangasius, rejer, laks og ørred. 2 1

2 ASC Standardens mål Fremme bæredygtig akvakultur (Dansk lovgivning - ASC krav) Vejlede forbrugere til at købe fisk og skaldyr som er opdrættet på en miljømæssig bæredygtig og socialt ansvarlig måde Påvirke markedet til at fokusere mere på miljømæssig bæredygtighed og social ansvarlighed. ASC standarden er baseret på målbaserede og gennemskuelige krav. Eks. Min 60% ilt i udløb og max 5 kg udledt P per ton produceret fisk Standarden er udviklet af tekniske arbejdsgrupper udnævnt af ASC 3 The ASC Standards Tilapia.. Pangasius Bivalves (4).. Abalone Shrimp. Salmon. Freshwater trout.. Seriola & cobia Standard Completed Guidance Document 4 2

3 Third party, independent certification program 8 Coordinated by: Standard Setter Standard Holder Impacts & Criteria for Responsible aquaculture Chain of Custody Standard appoints Accreditatio n body accredits Certification Certification body body certifies certifies Aquacultur Aquacultur e farm / Processor/ e farm / importer/ Processor/ importer/ etc etc 5 Certificeringsproces Behov for ASC certificering: 1) Kunde krav, 2) markedssegmenter pris, 3) Strategi etc Kontakt til Bureau Veritas Kontrakt: 1) Pre audit (Ikke en del af ASC standarden); 2) Certificerings audit + årlig audit Forberedelse til certificering f.eks.: 1. ASC Standard punkt Dambruger skal. Udføre 6 måneders vandkvalitetsmålinger inden den første auditørbedømmelse Appendix II-B i ASC ørred standarden (Oxygen, TP, TN, BOD, TSS). Dambruger skal indsende vandkvalitetsdata til ASC inden certificerings audit 2. Foder eks. ASC Standard punkt 5.3.1: FFDRm 1,5 (en fuld produktions cyklus; førstegangs audit: nøjagtig beregning af FFDRm (d.v.s. alle fodertyper for > 6 måneder) for igangværende produktions cyklus. 3. Dokumentation, arbejdsprocedure, slamplaner etc 6 3

4 Certificeringsproces Annoncering af certificerings audit: BV skal informere ASC og ASI om planlagt audit af dambrug minimum 30 dage inden certificerings audit. Dage: Arbejdsdage i det land hvor CB hovedkontor ligger (Dvs. Frankrig) Certificerings audit iht. Audit manual: Tidsforbrug per dambrug. Mindre afvigelser & Større afvigelser identificeres iht. ASC standard og Audit manual. Draft rapport BV skal indsende draft rapport til ASC senest 20 dage efter audit. Draft rapport indeholder info om identificerede afvigelser. Stakeholders kan indsende kommentarer til draft rapport. BV skal vurdere eventuelle kommentarer som en del af certificerings beslutningen Lukning af afvigelser Behandling af afvigelser foretages af dambruger. Dokumentation fremsendes til BV. BV lukker afvigelserne. 7 Certificeringsproces Mindre afvigelser : Kan lukkes med en aktion plan/ tids plan og en root cause analyse. Lukning af mindre afvigelser kan forlænges med max 1 år (hvis dambruger ikke har indflydelse på implementeringen af aktion planen). Mindre afvigelser der ikke lukkes skal opgraderes til major NC Major NC / Større afvigelser: Skal lukkes inden certificering. Skal lukkes Indenfor 3 måneder af audit / Root cause skal identificeres. Lukning af Major NC kan dog forlænges 3 måneder hvis dambruger ikke har indflydelse på lukning af afvigelsen. Audit rapport Når BV har accepteret at minor og major NC er lukkede skal BV indsende audit rapport til ASC. Audit rapport skal være offentlig tilgængeligt på i minimum 10 dage, hvor stakeholders kan kommentere på audit rapporten. BV skal inkluderer materiale modtaget fra stakeholders i slut rapport. Når kommentarer modtaget fra stakeholders er lukkede skal BV indenfor 10 dage indsende slut rapport til ASC. Slut rapport indeholder certificeringsbeslutning 8 4

5 Certificeringsproces Certifikat udstedes af BV (BV hovedkontor i Frankrig- DK administration Maks 6 måneder efter audit Certificerings beslutning er baseret på: 1) Status afvigelser (Major og Minor NC); og 2) Kommentarer fra stakeholders. Certifikat Gyldighedsperiode 3 år Startdato: dato for registrering af certifikat i ASC databasen Årlig audit: På dato for certificerings audit 9 Certifiseringsprocessen Dambrug sender ansøgning til certificeringsselskab (CAB) - Kontrakt CAB sender ASC skemaet «Audit public announncement» som skal ligge på i minimum 30 dage inden audit. Dambruget sender oplysninger til ASC, se appendix VI. Audit. Besøg på dambrug hvor alle krav i audit manual vurderes. Afvigelser & lukning af afvigelser MINOR Aktionsplan med Root cause, corrective actions, tidsplan max. 1 år MAJOR Dokumenteret handling med Root cause, max. 3 måneder Audit rapport (Draft) lægges ud på ASC s hjemmeside max 20 dage etter audit besøg Certifikat udstedes af CAB når eventuelle afvigelser er lukkede. Årlig audit 10 5

6 ASC Ørred Standard Impact Principle Criterion Indicator Requirement 11 Standard indhold og opbygging Impact Problemet som skal løses Princip Det overordnede mål for at løse problemet Kriterium Det område som skal fokuseres på for å løse problemet Indikator Måle-parameter for at bestemme omfanget af problemet Krav. Målbaseret krav defineret af ASC f.eks. iht. dokumentation eller ydelsesniveau der skal opnås 12 6

7 ASC ØRRED STANDARD - PRINCIPPER 1. OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER 2. BEVARELSE AF HABITATARTER OG BIODIVERSITET 3. MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESSOURSER 4. PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME 5. MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER 6. SOCIAL ANSVARLIGHED 7. STANDARDER FOR ÆG- OG YNGELLEVERANDØRER 13 PRINCIP 1: OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER ASC 1.1.1: Dokumenter udstedt af de relevante myndigheder, der viser overholdelse af tilladelse til udnyttelse af land arealer og vand ressource. ASC 1.1.2: Dokumenter der viser overholdelse af skattelovgivning ASC 1.1.3: Dokumenter der viser overholdelse af alle arbejdsmiljølove og regler ASC 1.1.4: Dokumenter der viser overholdelse af regler og tilladelser hvad angår vandkvalitet, udledning af spildevand samt vandindvinding 14 7

8 PRINCIP 2: BEVARE HABITAT OG BIODIVERSITET ASC Tilladelse til placering i nationale beskyttede områder. Potentiel afvigelse: manglende dokumentation ASC Omdannelse af vådområder [6] efter 1999 ASC Vurdering af forekomsten på dambruget af truede arter opført på Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) "rødliste over truede arter" som sårbar, næsten truet, truede eller stærkt truede. DK: 18 arter (www.iucnredlist.org) deriblandt ål og helt. ASC Minimum 15 meter til vandløb. Gælder for nye dambrug og væsentlige udvidelser etableret efter 2013 ASC 2.3.1: Indførelse af nye eksotiske ørred arter efter offentliggørelsen af ASC Ferskvandsørredstandarden (undtagelse: lukkede produktions systemer) ASC 2.4.1: Ingen opdræt af GMO ørreder (GMO erklæring) 15 PRINCIP 2: BEVARE HABITAT OG BIODIVERSITET 2.5.1: Dokumentation for veltilrettelagt og god praksis på dambruget for at forhindre udslip af fisk. Se appendiks IV Tilstedeværelse af standard arbejdsprocedurer (SAP) for ørred produktion der inkludere en flugtrisikovurdering Potentiel afvigelse: SAP og vurdering af risiko for undslip af fisk : Dokumentation for at dambrugets medarbejdere har kapacitet og egnethed - og træning af medarbejderne. Potentiel afvigelse: B. Gennemgå optegnelser for at bekræfte, at dambruget regelmæssigt giver sine ansatte introduktions- og opfølgningskurser i flugtforebyggelsesprocedurer & 2.5.5: Netbure. Optælling af fisk og beregning af tab Tilsigtet brug af dødelig prædatorkontrol. Potentiel afvigelse: Dambruget skal udarbejde en liste over alle de prædatorkontrolforanstaltninger der anvendes på dambruget og dets lokaliteter. 16 8

9 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER ASC 3.1.1: Maksimum vandmængde, som et dambrug må indtage fra naturlige vandløb er 50 % af opstrøms vandføring (udregnet for hver måned). Undtagelse: Dambrug som er omfattet af en lovgivning, som regulerer dambrugets vandindvinding ud fra et minimumskrav til vandføring i det naturlige vandløb eller hvis minimums vandføringen bestemt ved videnskabelige undersøgelser. Potentiel afvigelse: 1) Vandmængde i DK angives ofte ud fra median vandføring; 2) Dambruget skal kunne fremvise en historisk statistik over hvilken vandmængde periode der defineres som havende et 'minimums vandføringsniveau' ASC Dokumentere at >90 % af indvundet vand returneres til vandløbet ASC Al brug af oppumpet grundvand sker med myndighedernes tilladelse 17 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER ASC 3.1.4: Dybden af boringer testes mindst en gang årligt, og resultaterne skal være offentligt tilgængelige. Potentiel afvigelse: manglende offentliggørelse af resultater. ASC 3.2.1: Maksimum mængde udledt fosfor/tons produceret fisk over en 12-måneders periode = 5 kg (se metode i Appendiks II-A) ASC 3.2.2: Minimum iltmætning i udløbsvandet, måles månedligt morgen og sidst på eftermiddagen (se metode i Appendiks II-B). Potentiel afvigelse: 1) Målepunkt inden bundfældningsbassin / i åen; 2) Under 60% iltmætning krav om daglig måling i en uge; 3) manglende måling sidst på eftermiddagen. 18 9

10 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER (2) ASC Makroinvertebratundersøgelser (Appendix II-C) Potentiel afvigelse: 1) A-C Manglende beskrivelse / reference til DVFI metode; 2) D Laboratorium ikke akkrediteret til bentiske analyser / laboratoriets resultater viser ikke delresultater (f.eks. 3 tværsnit); 3) DVFI faunaklasse højere opstrøms end nedstrøms dambruget. ASC Dokumentation for implementering af Best Management Practices (BMPs) for slamhåndtering (se Appendiks II-D) Potentiel afvigelse: Slam plan og Flow diagram overholder ikke kravene i Appendix II-D. ASC Målinger af vandkvalitetsparameter matrice overholdt og indsendt til ASC (se Appendiks II-B). Potentiel afvigelse: Krav mere en 6 måneders vandkvalitetsmålinger og kalibrering af udstyr. 19 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (1) Tilstedeværelse af en specifik sundhedsplan for dambruget Alle fisk på dambruget omfattende alle stadier i livscyklussen stammer fra bestande med samme eller bedre sundhedsstatus Alle fisk, der flyttes fra dambruget, flyttes til et sted med samme eller mindre sundhedsstatus. Potentiel afvigelse: Forskellen mellem helsestatus IV og V var under audit ikke tilstrækkelig tydelig Adgangsforhold til dambruget, desinfektion og hygiejne protokoller bliver ført og overholdes. Potentiel afvigelse: Skriftlige hygiejne procedurer er ikke udviklede Miljømæssigt hensyn (biosikkerhed) ved bortskaffelse af døde fisk og fiskeaffald 20 10

11 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (2) Øjeblikkelig undersøgelse af alle dødsfald på dambruget Mindste hyppighed for inspektion af dambruget af en udpeget dyrlæge [22], der har specialiseret sig i fiskesygdomme Godtgøre at maksimal bestandstæthed blev bestemt i fællesskab med den udpegede dyrlæge [22] og ledelsen af dambruget. Potenitiel afvigelse: Dambruget mangler et brev der viser at fiskemester og ansvarlig er blevet enige om en maksimal produktions tæthed på dambruget 21 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (3) Kemikalier og behandlinger Der foreligger en behandlingsplan Anvendelse af terapeutiske behandlinger, herunder antibiotika eller andre behandlinger, der er forbudt i henhold til lov for Den Europæiske Union (EU) Forebyggende brug af kemiske, antimikrobielle behandlinger Offentliggørelse af alle antimikrobielle (antibiotika) behandlinger der er udført på dambruget Forebyggende vaccination med godkendt vaccine 22 11

12 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (1) Foderproducentens dokumentation for sporbarhed af foderingredienser der udgør mere end 1% af foderet [24] Tilstedeværelse af en liste over alle de ingredienser, der udgør mere end 1% af foderet. Potentiel afvigelse: The list of feed ingredients do not include xxx Procentdel af fiskemel og -olie der anvendes i foder, der stammer fra certificeret ISEAL-akkrediteret fiskeri. Potentiel afvigelse: Dambruget mangler en politik der skal påvirke fiskefoderfabrikanterne til at skifte til at bruge fiskemel og olie der stammer fra fiskerier der er certificerede iht. standarder der er godkendt af ISEAL Forud for 100% opfyldelse af kræves følgende Fishsource score [26] for de fiskerier, hvorfra de marine råvarer i foderet stammer Forud for 100% opfyldelse af dokumenteres fuld sporbarhed for fiskeprodukter i foder gennem en ISEAL-akkrediteret eller ISO 65-kompatibel certificeringsordning 23 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (2) Bevis for, at bi-produkt foderingredienser ikke kommer fra fiskearter, der er kategoriseret som sårbare 5.3.1/5.3.2 Afhængighedsforhold for fiskemel (FFDRm) og fiskeolie (FFDRo) for vokse-fisk (beregnet ved hjælp af formler i bilag III, stk 1) Potentiel afvigelse: The calculation of FFDRm is not based on actual fish meal % in feed from feed producer a Foderproducenten har en dokumenteret ansvarlig indkøbspolitik for foderingredienser Procentvise andel af soja ingredienser, der er certificeret af Kommiteen for Ansvarlig Soya, eller tilsvarende [31] Information fra foderleverandør om ingredienser, der indeholder mere end 0,9% transgen [32] plante materiale Information fra dambruger til købere af fisk om enhver foderingrediens, der har indeholdt mere end 0,9% transgent materiale

13 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (3) Tilstedeværelse af registreringer og dokumentation af energiforbruget på dambruget Procentdel af brændbare stoffer der opbevares i vandtætte beholdere el. lign Andel af kemikalier der opbevares i tætte beholdere eller bygninger Andel af brugte smøremidler og kemiske beholdere der genbruges eller afleveres til et affaldsselskab Andel af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald der afleveres til et affaldsselskab eller losseplads [33] Påvisning af at dambrugeren er bekendt med genvindingsanlæg, 25 PRINCIPLE 6: SOCIAL ANSVARLIGHED Contracts (labor) including subcontracting Conflict resolution Disciplinary practices Working hours and overtime Education and training Corporate policies for social responsibility 26 13

14 SEKTION 7: KRAV TIL LEVERANDØRER AF YNGEL OG ÆG Som princip 1 6 med udgangspunkt i en yngel/æg produktion Dambruger fremskaffer de nødvendige fra æg og yngel leverandør som f.eks. Driftstilladelse, udledningstilladelse, GMO erklæring, Handlingsplaner vedrørende IUCN Rødlistede arter, Politik og procedurer der viser overholdelse af de 8 centrale arbejdsmarkeds standarder beskrevet i , Bevis for kommunikation inddragelse og samråd med det omgivende samfund 27 Eksempler på krav i ASC ørred standard Publicly available Documentation Section 7 Analyze/analyse/ Policy Submitted to ASC Training

15 Kursus i ASC Ørred Standard PRINCIP 6: SOCIAL ANSVARLIGHED + PRINCIP 1: Lovgivning SA 8000 Ledende auditor: Lisbeth Jungdal 5. Februar 2015 Audit Manual - ASC Freshwater Trout Standard - version 1.0 Feb2014 ASC ØRRED STANDARD - PRINSIPPER OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER BEVARELSE AF HABITATARTER OG BIODIVERSITET MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESSOURSER PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER SOCIAL ANSVARLIGHED STANDARDER FOR ÆG- OG YNGELLEVERANDØRER 30 15

16 Certifiseringsprocessen Aftaler dato - Program Gennemførelse af audit. (interview, rundgang, dokumentation)! - Lukning af afvigelser. Krav til lukning af afvigelser for at blive certificeret MINOR Aktionsplan med Root cause, corrective actions, tidsplan max. 1 år MAJOR Lukket med Root cause, max. 3 måneder Auditrapport (Draft) lægges på ASC hjemmeside 20 dage efter audit 31 ASC ØRRED STANDARD PRINSIP c OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER Dokumentation Kan være viden om hvor lovkrav kan findes links 32 16

17 Nogle af de Love der kan indgå som regulerer ansættelsesforhold Arbejdsmiljøloven Arbejdstidsdirektivet Barselsloven Deltidsloven Ferieloven Foreningsfrihedsloven Forskelsbehandlingsloven Ligebehandlingsloven Ligelønsloven Lov om ansættelsesbeviser Lov om tidsbegrænset ansættelse Persondataloven Vikarloven Mfl c Kendskab til Arbejdsmarkedslovgivning Arbejdsmiljølovgivning er omfattende A: Kendskab til relevant lovgivning vedr. arbejdsmiljø: Der henvises til Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Nyhedsbrev fra arbejdsmiljøtilsynet B: Dokumentation af at der er fortaget lovpligtige tilsyn: Se under punkt C - Kopi af seneste Arbejdstilsynsrapport Evt. aftale om nyt tilsyn fra arbejdstilsynet inden endelig certificering

18 6.1. Børnearbejde ASC standarden 6.1.1: Mindst 15 år for fastansatte (ansættelseskontrakter). Skal kunne dokumentere alder på ansatte (interview) Bekendtgørelse om unges arbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer 35 Børnearbejde Dele af Lovkrav: Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde. Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under. Alder for erhvervelse af traktorkørekort 16 år Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle lærlinge på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse. Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april

19 6.2 Tvangsarbejde ASC Standard 6.2.1: Ingen tvangsarbejde. (Interview, dokumentation) Eks. lovlig ansættelses - kontrakt, lønsedler. Tilbageholder ikke pas, løn, mm. (se eks. lønsedler, kontrakt mm.) At der ikke anvendes tvang, trusler eller disciplinære midler med det formål at tvinge folk til at arbejde. Virksomheden ikke anvender gældsslaveri eller transport af mennesker med det formål at tvinge dem til at arbejde. De kan forlade arbejdspladsen når arbejdsdagen er slut Virksomhedens ansatte frit kan forlade arbejdspladsen uden at blive holdt tilbage. Sige op Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod tvangsarbejde, som det kommer til udtryk i Bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, 260, 261 og 262a Anti - diskrimination ASC Standard 6.3.1:Skriftlig Anti - diskriminationspolitik. F.eks. X Dambrug går ikke ind for diskriminering i forbindelse med ethvert anliggende i et ansættelsesforhold. Skriftligt - Politik anti-diskrimination ( skal kunne ses ved audit og være formidlet og kendt blandt medarbejderne Procedure beskrevet for hvordan en klage over diskrimination kan rejses og hvordan den vil blive behandlet Alle ledere skal være trænet inden for emnet (lad det indgå i årlig træning og dokumenter det Lovgivning: Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse 38 19

20 6.3.2 Anti - diskrimination ASC standard 6.3.2: Ingen diskriminationssager (bl.a. interview med medarbejdere) Hvis der har været sager om diskrimination, skal der foreligge dokumentation dokumentationen skal vise at der ikke var/er tale om diskrimination Eksempler: At man ikke frit har kunnet vælge fagforening At man får mindre i løn end kollegaer hvor det ikke er fagligt begrundet fordi man er kvinde eller af anden nationalitet At man får afslag på job hvor det ikke er fagligt begrundet fordi man fortæller at man er muslim/kristen/katolik At arbejdspladsen i jobannoncer skriver meget specifikke krav ift. køn, alder, etnicitet At man ikke betaler samme løn for samme arbejde eller har lige adgang til at gøre karriere Arbejdsmiljø og sikkerhed - træning 6.4.1: Har en procedure/politik for arbejdsmiljø og sikkerhed (interview, dokumentation og rundgang) Registrering af at alle medarbejdere er trænet i sundhed og sikkerhedsprocedurer, beredskab og politikker. Nyansatte ved ansættelse og derefter 1 gang årligt (dokumenteres) Dokumenterede procedurer - Eksempelvis APV (hver 3. år), Arbejdspladsbrugsanvisning, Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj, beredskab/alarmering ved ulykker, brandudstyr, løfteudstyr - vurderet årligt. Medarbejdere trænet årligt. registreres/dokumenteres. (interview er politikker, procedure kendt) - det der skal trænes i er kendte risici kortlagt ved eks. APV, kemikalier/arbejdspladsbrugsanvisninger/hvor der har været ulykker 40 20

21 Arbejdsmiljøarbejdet Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 Virksomheder mellem 1-9 ansatte arbejdsgiver skal sørge for at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted Årlig drøftelse dokumenteres (også virksomheder med under 1-9 ansatte) Virksomheder med flere end 9 ansatte Skal have valgt en arbejdsmiljørepræsentant som sammen med en arbejdsleder indgår i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Krav om arbejdsmiljøuddannelse Skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, ligesom virksomhedens ansatte inddrages i processen. 41 Sikkerhed i bygninger og omgivelser/arbejdsmiljø Alle bygninger, anlæg, arealer m.v., som virksomhedens ansatte har adgang til i forbindelse med deres arbejde, er indrettet, konstrueret og anvendt på en sådan måde, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdsstedet er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsstedet er indrettet, så der er mulighed for flugt og redning af personer ved brand og andre ulykker. Arbejdsstedet er indrettet, så bygningerne er stabile og sikre Bekendtgørelse af byggelov, lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2010, med senere ændringer, bygningsreglementet bekendtgørelse 810 af 28. juni 2010 med senere ændringer og i bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer 42 21

22 6.4.2 Ulykker og skader ASC standarden 6.4.2: Registrering og opfølgning på alle arbejdsrelaterede skader og ulykker. Interview med medarbejdere og dokumentation for anmeldelse og analyse hvis der har været ulykker forebyggelse af lignende ulykker Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010 Erhvervssygdomme skal anmeldes digitalt af læger og tandlæger Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober ASC standarden 6.4.3: Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig (se forsikringspolice- husk ved flere adresser at alle er nævnt) Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og den dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning

23 6.4.4 stoffer og materialer + værnemidler 6.4.4: Liste over farlige stoffer/maskiner mm. inkl. sikkerhedsudstyr (personlige værnemidler). Dokumenteret årlig træning i brug af sikkerhedsudstyr. Interview om dette + dokumentation af træning. Skiltning med påbudt værneudstyr Korrekt opbevaring af kemikalier/skiltning Korrekt opbevaring af trykflasker Førstehjælpsudstyr (øjenskyldemiddel, forbindingskasse mm.) APV for dambruget og processer 6.4.5: Sikkerhedsvurdering af arbejdsrutiner og årlig revurdering (APV). Træning af medarbejdere. Registrering af årlig tjek af maskiner, håndværktøj, stiger, brandslukker, gelænder mm. Regelmæssig tjek for værnemidler (åndedrætsværn, høreværn, handsker mm) og sikkerhedsudstyr Førstehjælpsudstyr (øjenskyldemiddel, forbindingskasse mm.) 46 23

24 6.5. Løn Løn til at dække basis fornødenheder. I Danmark er der ikke lovkrav om mindstelønssats i det private erhvervsliv. Lønsedler, Industri standarder overenskomsttariffer som følges - lønstatistikker mm. Registrering af arbejdstimer? Overtimer? vi bruger kontanthjælp som Basic needs wage (dokumentation og interview) Lønseddel skal være forståelig Gennemskuelighed i lønfastsættelse. Ansættelseskontrakt/lønseddel. (Interview og dokumentation) Alle ansatte senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid, betaling for overtid, betaling for skift (eks. 10 dages arbejde/6 dage fri) og evt. kollektive overenskomster. Alle ansatte i virksomheden har mindst 25 dages betalt ferie om året, jf. de danske regler. Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen Hvis der ikke er overenskomst er kontrakt + eventuelle tillægskontrakter eneste dokumentation for hvad der er aftalt Virksomheden er bekendt med og respekterer de danske krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, som de udtrykkes i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr af 15. august 2007(2009), Ferieloven, lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006). Eks. afvigelse 48 24

25 6.6.1 Foreningsfrihed - Frihed til at vælge fagforening. I Danmark er eksklusivaftaler ulovlige, og virksomheder, der før har haft eksklusivaftaler skal nu betragte disse som ugyldige Virksomheden ikke lægger vægt på eller på anden måde træffer beslutninger, der er påvirket af den ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller anden forening. Virksomheden ikke forsøger at påvirke de ansatte til at være eller til ikke at være medlem af en bestemt fagforening. Virksomheden ikke blander sig i, hvilke fagforeninger eller andre foreninger der bliver dannet på arbejdspladsen. Ansatte ikke bliver afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening. En bestemt fagforening ikke bliver favoriseret. Retten til kollektiv forhandling bliver respekteret. Virksomheden er bekendt med og respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og indgå i kollektive forhandlinger, som det blandt andet udtrykkes i Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2006, samt ved hovedaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter, jf. bl.a. hovedaftalen mellem LO og DA fra Foreningsfrihed - Frihed til at vælge fagforening. (Interview og dokumentation) Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv der er frihed til at tale med kollegaer Valgte tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse mod afskedigelse. At dambruget har en politik eller at det står i kontrakt at medarbejderne har foreningsfrihed Der kan tages kontakt til lokale faglige organisationer er der verserende sager med fagforening Der er dokumentation for at medarbejderne har frihed til at indgå kollektiv overenskomst og vælge en repræsentant (politik, referat, overenskomst) 50 25

26 6.7 Disciplinær praksis (Interview, dokumentation kendskab) 6.7.1: Ingen voldelige disciplinære straffe : Skriftlig politik om ikke voldelig disciplinære tiltag til forbedring af arbejdet. eks. mundtlige og skriftlige advarsler Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 Eks 4 og Arbejdstid 6.8.1: Overholdelse af arbejdstider mm. Ansættelseskontrakt, regler om arbejdstid, overarbejde, vagter inkl. belønning eller frihed for vagter, overarbejde mm - eks. afvigelser Den maksimale ugentlige arbejdstid er på max gennemsnitligt 48 timer inkl. Overarbejde over en 4 måneders periode Den ansatte får mindst 11 timers hvile pr. døgn. Der mindst er et hviledøgn pr. uge. Den ansatte har ret til en pause, hvor arbejdspladsen kan forlades, hvis arbejdsdagen er længere end 6 timer. Den ansatte har ret til mindst 5 ugers betalt ferie. Arbejdstid, hvile og ferie: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer og i Bekendtgørelse om lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, bekendtgørelse nr. 896 af 24. oktober

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse.

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse. AUDIT MANUAL - ASC Ferskvandsørred Standard Udviklet af Ferskvandsørreder Akvakultur dialog Version 1.0, Februar 2014 Målarter: Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss ) eller alle andre laksefisk opdrættet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &

#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& & !" #$%%&'()*+',))-+ %%!"# ). %&/ 0 % # $ 12'$.+3 # %&# $ 1. &. % %&& & 4 # 2 56&& % 278% 33 $%%& &&& &9 & " & #.& % /# - &&& 4%&. % & :;2:.& ;& & 3 & &&& & ; % 5. < & % %& %& %4 && %%&" & % & 5 % % & %.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

GLOBAL CERTIFICERING. Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-3

GLOBAL CERTIFICERING. Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-3 GLOBAL CERTIFICERING IMPLEMENTERING AF GLOBAL CERTIFICERING (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) FOR REGNBUEØRRED SAMT VURDERING AF BÆREDYGTIG CERTIFICERING AF ANDRE ARTER Faglig rapport fra Dansk

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP tjekliste V 1.1 Gyldig fra: 1/1 2011 Obligatorisk fra: 1/7 2011 Dansk udgave, Oversat af den danske Nationale komité i samarbejde med AgroManagement

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere