Kursus i ASC Ørred Standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i ASC Ørred Standard"

Transkript

1 Kursus i ASC Ørred Standard Lars Windmar & Sølvi Skare Fredericia 14. januar 2015 ASC Ørred Standard Version 1.0 februar 2013 ASC Aquaculture Stewardship Council (www.asc-aqua.org) ASC s mål: 1) Miljømæssig bæredygtighed; 2) Social ansvarlighed; 3) Værdiskabning. Udviklet af WWF via Aquaculture Dialogues Strategi som MSC (fiskeri) og FSC, med et logo som forbrugere kan bruge til at identificere fisk som er certificerede iht. ASC standarden Bureau Veritas Certification er akkrediteret til ASC CoC (sporbarhed) siden marts 2012 Bureau Veritas Certification er akkrediteret til ASC (farm) pangasius, rejer, laks og ørred. 2 1

2 ASC Standardens mål Fremme bæredygtig akvakultur (Dansk lovgivning - ASC krav) Vejlede forbrugere til at købe fisk og skaldyr som er opdrættet på en miljømæssig bæredygtig og socialt ansvarlig måde Påvirke markedet til at fokusere mere på miljømæssig bæredygtighed og social ansvarlighed. ASC standarden er baseret på målbaserede og gennemskuelige krav. Eks. Min 60% ilt i udløb og max 5 kg udledt P per ton produceret fisk Standarden er udviklet af tekniske arbejdsgrupper udnævnt af ASC 3 The ASC Standards Tilapia.. Pangasius Bivalves (4).. Abalone Shrimp. Salmon. Freshwater trout.. Seriola & cobia Standard Completed Guidance Document 4 2

3 Third party, independent certification program 8 Coordinated by: Standard Setter Standard Holder Impacts & Criteria for Responsible aquaculture Chain of Custody Standard appoints Accreditatio n body accredits Certification Certification body body certifies certifies Aquacultur Aquacultur e farm / Processor/ e farm / importer/ Processor/ importer/ etc etc 5 Certificeringsproces Behov for ASC certificering: 1) Kunde krav, 2) markedssegmenter pris, 3) Strategi etc Kontakt til Bureau Veritas Kontrakt: 1) Pre audit (Ikke en del af ASC standarden); 2) Certificerings audit + årlig audit Forberedelse til certificering f.eks.: 1. ASC Standard punkt Dambruger skal. Udføre 6 måneders vandkvalitetsmålinger inden den første auditørbedømmelse Appendix II-B i ASC ørred standarden (Oxygen, TP, TN, BOD, TSS). Dambruger skal indsende vandkvalitetsdata til ASC inden certificerings audit 2. Foder eks. ASC Standard punkt 5.3.1: FFDRm 1,5 (en fuld produktions cyklus; førstegangs audit: nøjagtig beregning af FFDRm (d.v.s. alle fodertyper for > 6 måneder) for igangværende produktions cyklus. 3. Dokumentation, arbejdsprocedure, slamplaner etc 6 3

4 Certificeringsproces Annoncering af certificerings audit: BV skal informere ASC og ASI om planlagt audit af dambrug minimum 30 dage inden certificerings audit. Dage: Arbejdsdage i det land hvor CB hovedkontor ligger (Dvs. Frankrig) Certificerings audit iht. Audit manual: Tidsforbrug per dambrug. Mindre afvigelser & Større afvigelser identificeres iht. ASC standard og Audit manual. Draft rapport BV skal indsende draft rapport til ASC senest 20 dage efter audit. Draft rapport indeholder info om identificerede afvigelser. Stakeholders kan indsende kommentarer til draft rapport. BV skal vurdere eventuelle kommentarer som en del af certificerings beslutningen Lukning af afvigelser Behandling af afvigelser foretages af dambruger. Dokumentation fremsendes til BV. BV lukker afvigelserne. 7 Certificeringsproces Mindre afvigelser : Kan lukkes med en aktion plan/ tids plan og en root cause analyse. Lukning af mindre afvigelser kan forlænges med max 1 år (hvis dambruger ikke har indflydelse på implementeringen af aktion planen). Mindre afvigelser der ikke lukkes skal opgraderes til major NC Major NC / Større afvigelser: Skal lukkes inden certificering. Skal lukkes Indenfor 3 måneder af audit / Root cause skal identificeres. Lukning af Major NC kan dog forlænges 3 måneder hvis dambruger ikke har indflydelse på lukning af afvigelsen. Audit rapport Når BV har accepteret at minor og major NC er lukkede skal BV indsende audit rapport til ASC. Audit rapport skal være offentlig tilgængeligt på i minimum 10 dage, hvor stakeholders kan kommentere på audit rapporten. BV skal inkluderer materiale modtaget fra stakeholders i slut rapport. Når kommentarer modtaget fra stakeholders er lukkede skal BV indenfor 10 dage indsende slut rapport til ASC. Slut rapport indeholder certificeringsbeslutning 8 4

5 Certificeringsproces Certifikat udstedes af BV (BV hovedkontor i Frankrig- DK administration Maks 6 måneder efter audit Certificerings beslutning er baseret på: 1) Status afvigelser (Major og Minor NC); og 2) Kommentarer fra stakeholders. Certifikat Gyldighedsperiode 3 år Startdato: dato for registrering af certifikat i ASC databasen Årlig audit: På dato for certificerings audit 9 Certifiseringsprocessen Dambrug sender ansøgning til certificeringsselskab (CAB) - Kontrakt CAB sender ASC skemaet «Audit public announncement» som skal ligge på i minimum 30 dage inden audit. Dambruget sender oplysninger til ASC, se appendix VI. Audit. Besøg på dambrug hvor alle krav i audit manual vurderes. Afvigelser & lukning af afvigelser MINOR Aktionsplan med Root cause, corrective actions, tidsplan max. 1 år MAJOR Dokumenteret handling med Root cause, max. 3 måneder Audit rapport (Draft) lægges ud på ASC s hjemmeside max 20 dage etter audit besøg Certifikat udstedes af CAB når eventuelle afvigelser er lukkede. Årlig audit 10 5

6 ASC Ørred Standard Impact Principle Criterion Indicator Requirement 11 Standard indhold og opbygging Impact Problemet som skal løses Princip Det overordnede mål for at løse problemet Kriterium Det område som skal fokuseres på for å løse problemet Indikator Måle-parameter for at bestemme omfanget af problemet Krav. Målbaseret krav defineret af ASC f.eks. iht. dokumentation eller ydelsesniveau der skal opnås 12 6

7 ASC ØRRED STANDARD - PRINCIPPER 1. OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER 2. BEVARELSE AF HABITATARTER OG BIODIVERSITET 3. MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESSOURSER 4. PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME 5. MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER 6. SOCIAL ANSVARLIGHED 7. STANDARDER FOR ÆG- OG YNGELLEVERANDØRER 13 PRINCIP 1: OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER ASC 1.1.1: Dokumenter udstedt af de relevante myndigheder, der viser overholdelse af tilladelse til udnyttelse af land arealer og vand ressource. ASC 1.1.2: Dokumenter der viser overholdelse af skattelovgivning ASC 1.1.3: Dokumenter der viser overholdelse af alle arbejdsmiljølove og regler ASC 1.1.4: Dokumenter der viser overholdelse af regler og tilladelser hvad angår vandkvalitet, udledning af spildevand samt vandindvinding 14 7

8 PRINCIP 2: BEVARE HABITAT OG BIODIVERSITET ASC Tilladelse til placering i nationale beskyttede områder. Potentiel afvigelse: manglende dokumentation ASC Omdannelse af vådområder [6] efter 1999 ASC Vurdering af forekomsten på dambruget af truede arter opført på Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) "rødliste over truede arter" som sårbar, næsten truet, truede eller stærkt truede. DK: 18 arter (www.iucnredlist.org) deriblandt ål og helt. ASC Minimum 15 meter til vandløb. Gælder for nye dambrug og væsentlige udvidelser etableret efter 2013 ASC 2.3.1: Indførelse af nye eksotiske ørred arter efter offentliggørelsen af ASC Ferskvandsørredstandarden (undtagelse: lukkede produktions systemer) ASC 2.4.1: Ingen opdræt af GMO ørreder (GMO erklæring) 15 PRINCIP 2: BEVARE HABITAT OG BIODIVERSITET 2.5.1: Dokumentation for veltilrettelagt og god praksis på dambruget for at forhindre udslip af fisk. Se appendiks IV Tilstedeværelse af standard arbejdsprocedurer (SAP) for ørred produktion der inkludere en flugtrisikovurdering Potentiel afvigelse: SAP og vurdering af risiko for undslip af fisk : Dokumentation for at dambrugets medarbejdere har kapacitet og egnethed - og træning af medarbejderne. Potentiel afvigelse: B. Gennemgå optegnelser for at bekræfte, at dambruget regelmæssigt giver sine ansatte introduktions- og opfølgningskurser i flugtforebyggelsesprocedurer & 2.5.5: Netbure. Optælling af fisk og beregning af tab Tilsigtet brug af dødelig prædatorkontrol. Potentiel afvigelse: Dambruget skal udarbejde en liste over alle de prædatorkontrolforanstaltninger der anvendes på dambruget og dets lokaliteter. 16 8

9 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER ASC 3.1.1: Maksimum vandmængde, som et dambrug må indtage fra naturlige vandløb er 50 % af opstrøms vandføring (udregnet for hver måned). Undtagelse: Dambrug som er omfattet af en lovgivning, som regulerer dambrugets vandindvinding ud fra et minimumskrav til vandføring i det naturlige vandløb eller hvis minimums vandføringen bestemt ved videnskabelige undersøgelser. Potentiel afvigelse: 1) Vandmængde i DK angives ofte ud fra median vandføring; 2) Dambruget skal kunne fremvise en historisk statistik over hvilken vandmængde periode der defineres som havende et 'minimums vandføringsniveau' ASC Dokumentere at >90 % af indvundet vand returneres til vandløbet ASC Al brug af oppumpet grundvand sker med myndighedernes tilladelse 17 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER ASC 3.1.4: Dybden af boringer testes mindst en gang årligt, og resultaterne skal være offentligt tilgængelige. Potentiel afvigelse: manglende offentliggørelse af resultater. ASC 3.2.1: Maksimum mængde udledt fosfor/tons produceret fisk over en 12-måneders periode = 5 kg (se metode i Appendiks II-A) ASC 3.2.2: Minimum iltmætning i udløbsvandet, måles månedligt morgen og sidst på eftermiddagen (se metode i Appendiks II-B). Potentiel afvigelse: 1) Målepunkt inden bundfældningsbassin / i åen; 2) Under 60% iltmætning krav om daglig måling i en uge; 3) manglende måling sidst på eftermiddagen. 18 9

10 PRINCIP 3: MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESOURCER (2) ASC Makroinvertebratundersøgelser (Appendix II-C) Potentiel afvigelse: 1) A-C Manglende beskrivelse / reference til DVFI metode; 2) D Laboratorium ikke akkrediteret til bentiske analyser / laboratoriets resultater viser ikke delresultater (f.eks. 3 tværsnit); 3) DVFI faunaklasse højere opstrøms end nedstrøms dambruget. ASC Dokumentation for implementering af Best Management Practices (BMPs) for slamhåndtering (se Appendiks II-D) Potentiel afvigelse: Slam plan og Flow diagram overholder ikke kravene i Appendix II-D. ASC Målinger af vandkvalitetsparameter matrice overholdt og indsendt til ASC (se Appendiks II-B). Potentiel afvigelse: Krav mere en 6 måneders vandkvalitetsmålinger og kalibrering af udstyr. 19 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (1) Tilstedeværelse af en specifik sundhedsplan for dambruget Alle fisk på dambruget omfattende alle stadier i livscyklussen stammer fra bestande med samme eller bedre sundhedsstatus Alle fisk, der flyttes fra dambruget, flyttes til et sted med samme eller mindre sundhedsstatus. Potentiel afvigelse: Forskellen mellem helsestatus IV og V var under audit ikke tilstrækkelig tydelig Adgangsforhold til dambruget, desinfektion og hygiejne protokoller bliver ført og overholdes. Potentiel afvigelse: Skriftlige hygiejne procedurer er ikke udviklede Miljømæssigt hensyn (biosikkerhed) ved bortskaffelse af døde fisk og fiskeaffald 20 10

11 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (2) Øjeblikkelig undersøgelse af alle dødsfald på dambruget Mindste hyppighed for inspektion af dambruget af en udpeget dyrlæge [22], der har specialiseret sig i fiskesygdomme Godtgøre at maksimal bestandstæthed blev bestemt i fællesskab med den udpegede dyrlæge [22] og ledelsen af dambruget. Potenitiel afvigelse: Dambruget mangler et brev der viser at fiskemester og ansvarlig er blevet enige om en maksimal produktions tæthed på dambruget 21 PRINCIP 4: PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME (3) Kemikalier og behandlinger Der foreligger en behandlingsplan Anvendelse af terapeutiske behandlinger, herunder antibiotika eller andre behandlinger, der er forbudt i henhold til lov for Den Europæiske Union (EU) Forebyggende brug af kemiske, antimikrobielle behandlinger Offentliggørelse af alle antimikrobielle (antibiotika) behandlinger der er udført på dambruget Forebyggende vaccination med godkendt vaccine 22 11

12 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (1) Foderproducentens dokumentation for sporbarhed af foderingredienser der udgør mere end 1% af foderet [24] Tilstedeværelse af en liste over alle de ingredienser, der udgør mere end 1% af foderet. Potentiel afvigelse: The list of feed ingredients do not include xxx Procentdel af fiskemel og -olie der anvendes i foder, der stammer fra certificeret ISEAL-akkrediteret fiskeri. Potentiel afvigelse: Dambruget mangler en politik der skal påvirke fiskefoderfabrikanterne til at skifte til at bruge fiskemel og olie der stammer fra fiskerier der er certificerede iht. standarder der er godkendt af ISEAL Forud for 100% opfyldelse af kræves følgende Fishsource score [26] for de fiskerier, hvorfra de marine råvarer i foderet stammer Forud for 100% opfyldelse af dokumenteres fuld sporbarhed for fiskeprodukter i foder gennem en ISEAL-akkrediteret eller ISO 65-kompatibel certificeringsordning 23 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (2) Bevis for, at bi-produkt foderingredienser ikke kommer fra fiskearter, der er kategoriseret som sårbare 5.3.1/5.3.2 Afhængighedsforhold for fiskemel (FFDRm) og fiskeolie (FFDRo) for vokse-fisk (beregnet ved hjælp af formler i bilag III, stk 1) Potentiel afvigelse: The calculation of FFDRm is not based on actual fish meal % in feed from feed producer a Foderproducenten har en dokumenteret ansvarlig indkøbspolitik for foderingredienser Procentvise andel af soja ingredienser, der er certificeret af Kommiteen for Ansvarlig Soya, eller tilsvarende [31] Information fra foderleverandør om ingredienser, der indeholder mere end 0,9% transgen [32] plante materiale Information fra dambruger til købere af fisk om enhver foderingrediens, der har indeholdt mere end 0,9% transgent materiale

13 PRINCIP 5: MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER (3) Tilstedeværelse af registreringer og dokumentation af energiforbruget på dambruget Procentdel af brændbare stoffer der opbevares i vandtætte beholdere el. lign Andel af kemikalier der opbevares i tætte beholdere eller bygninger Andel af brugte smøremidler og kemiske beholdere der genbruges eller afleveres til et affaldsselskab Andel af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald der afleveres til et affaldsselskab eller losseplads [33] Påvisning af at dambrugeren er bekendt med genvindingsanlæg, 25 PRINCIPLE 6: SOCIAL ANSVARLIGHED Contracts (labor) including subcontracting Conflict resolution Disciplinary practices Working hours and overtime Education and training Corporate policies for social responsibility 26 13

14 SEKTION 7: KRAV TIL LEVERANDØRER AF YNGEL OG ÆG Som princip 1 6 med udgangspunkt i en yngel/æg produktion Dambruger fremskaffer de nødvendige fra æg og yngel leverandør som f.eks. Driftstilladelse, udledningstilladelse, GMO erklæring, Handlingsplaner vedrørende IUCN Rødlistede arter, Politik og procedurer der viser overholdelse af de 8 centrale arbejdsmarkeds standarder beskrevet i , Bevis for kommunikation inddragelse og samråd med det omgivende samfund 27 Eksempler på krav i ASC ørred standard Publicly available Documentation Section 7 Analyze/analyse/ Policy Submitted to ASC Training

15 Kursus i ASC Ørred Standard PRINCIP 6: SOCIAL ANSVARLIGHED + PRINCIP 1: Lovgivning SA 8000 Ledende auditor: Lisbeth Jungdal 5. Februar 2015 Audit Manual - ASC Freshwater Trout Standard - version 1.0 Feb2014 ASC ØRRED STANDARD - PRINSIPPER OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER BEVARELSE AF HABITATARTER OG BIODIVERSITET MINIMERE NEGATIV EFFEKT PÅ VANDRESSOURSER PROAKTIV OPRETHOLDELSE AF SUNDHEDEN HOS FISK OG MINIMERING AF RISIKOEN FOR OVERFØRSEL AF SYGDOMME MILJØEFFEKTIV OG ANSVARLIG BRUG AF RESSOURCER SOCIAL ANSVARLIGHED STANDARDER FOR ÆG- OG YNGELLEVERANDØRER 30 15

16 Certifiseringsprocessen Aftaler dato - Program Gennemførelse af audit. (interview, rundgang, dokumentation)! - Lukning af afvigelser. Krav til lukning af afvigelser for at blive certificeret MINOR Aktionsplan med Root cause, corrective actions, tidsplan max. 1 år MAJOR Lukket med Root cause, max. 3 måneder Auditrapport (Draft) lægges på ASC hjemmeside 20 dage efter audit 31 ASC ØRRED STANDARD PRINSIP c OVERHOLDE ALLE NATIONALE OG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER Dokumentation Kan være viden om hvor lovkrav kan findes links 32 16

17 Nogle af de Love der kan indgå som regulerer ansættelsesforhold Arbejdsmiljøloven Arbejdstidsdirektivet Barselsloven Deltidsloven Ferieloven Foreningsfrihedsloven Forskelsbehandlingsloven Ligebehandlingsloven Ligelønsloven Lov om ansættelsesbeviser Lov om tidsbegrænset ansættelse Persondataloven Vikarloven Mfl c Kendskab til Arbejdsmarkedslovgivning Arbejdsmiljølovgivning er omfattende A: Kendskab til relevant lovgivning vedr. arbejdsmiljø: Der henvises til Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Nyhedsbrev fra arbejdsmiljøtilsynet B: Dokumentation af at der er fortaget lovpligtige tilsyn: Se under punkt C - Kopi af seneste Arbejdstilsynsrapport Evt. aftale om nyt tilsyn fra arbejdstilsynet inden endelig certificering

18 6.1. Børnearbejde ASC standarden 6.1.1: Mindst 15 år for fastansatte (ansættelseskontrakter). Skal kunne dokumentere alder på ansatte (interview) Bekendtgørelse om unges arbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med senere ændringer 35 Børnearbejde Dele af Lovkrav: Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde. Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt. Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under. Alder for erhvervelse af traktorkørekort 16 år Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejder om natten. Alle lærlinge på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse. Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer og i Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april

19 6.2 Tvangsarbejde ASC Standard 6.2.1: Ingen tvangsarbejde. (Interview, dokumentation) Eks. lovlig ansættelses - kontrakt, lønsedler. Tilbageholder ikke pas, løn, mm. (se eks. lønsedler, kontrakt mm.) At der ikke anvendes tvang, trusler eller disciplinære midler med det formål at tvinge folk til at arbejde. Virksomheden ikke anvender gældsslaveri eller transport af mennesker med det formål at tvinge dem til at arbejde. De kan forlade arbejdspladsen når arbejdsdagen er slut Virksomhedens ansatte frit kan forlade arbejdspladsen uden at blive holdt tilbage. Sige op Virksomheden er bekendt med og respekterer forbuddet mod tvangsarbejde, som det kommer til udtryk i Bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, 260, 261 og 262a Anti - diskrimination ASC Standard 6.3.1:Skriftlig Anti - diskriminationspolitik. F.eks. X Dambrug går ikke ind for diskriminering i forbindelse med ethvert anliggende i et ansættelsesforhold. Skriftligt - Politik anti-diskrimination ( skal kunne ses ved audit og være formidlet og kendt blandt medarbejderne Procedure beskrevet for hvordan en klage over diskrimination kan rejses og hvordan den vil blive behandlet Alle ledere skal være trænet inden for emnet (lad det indgå i årlig træning og dokumenter det Lovgivning: Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse 38 19

20 6.3.2 Anti - diskrimination ASC standard 6.3.2: Ingen diskriminationssager (bl.a. interview med medarbejdere) Hvis der har været sager om diskrimination, skal der foreligge dokumentation dokumentationen skal vise at der ikke var/er tale om diskrimination Eksempler: At man ikke frit har kunnet vælge fagforening At man får mindre i løn end kollegaer hvor det ikke er fagligt begrundet fordi man er kvinde eller af anden nationalitet At man får afslag på job hvor det ikke er fagligt begrundet fordi man fortæller at man er muslim/kristen/katolik At arbejdspladsen i jobannoncer skriver meget specifikke krav ift. køn, alder, etnicitet At man ikke betaler samme løn for samme arbejde eller har lige adgang til at gøre karriere Arbejdsmiljø og sikkerhed - træning 6.4.1: Har en procedure/politik for arbejdsmiljø og sikkerhed (interview, dokumentation og rundgang) Registrering af at alle medarbejdere er trænet i sundhed og sikkerhedsprocedurer, beredskab og politikker. Nyansatte ved ansættelse og derefter 1 gang årligt (dokumenteres) Dokumenterede procedurer - Eksempelvis APV (hver 3. år), Arbejdspladsbrugsanvisning, Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj, beredskab/alarmering ved ulykker, brandudstyr, løfteudstyr - vurderet årligt. Medarbejdere trænet årligt. registreres/dokumenteres. (interview er politikker, procedure kendt) - det der skal trænes i er kendte risici kortlagt ved eks. APV, kemikalier/arbejdspladsbrugsanvisninger/hvor der har været ulykker 40 20

21 Arbejdsmiljøarbejdet Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 Virksomheder mellem 1-9 ansatte arbejdsgiver skal sørge for at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted Årlig drøftelse dokumenteres (også virksomheder med under 1-9 ansatte) Virksomheder med flere end 9 ansatte Skal have valgt en arbejdsmiljørepræsentant som sammen med en arbejdsleder indgår i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Krav om arbejdsmiljøuddannelse Skriftlige vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, ligesom virksomhedens ansatte inddrages i processen. 41 Sikkerhed i bygninger og omgivelser/arbejdsmiljø Alle bygninger, anlæg, arealer m.v., som virksomhedens ansatte har adgang til i forbindelse med deres arbejde, er indrettet, konstrueret og anvendt på en sådan måde, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdsstedet er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsstedet er indrettet, så der er mulighed for flugt og redning af personer ved brand og andre ulykker. Arbejdsstedet er indrettet, så bygningerne er stabile og sikre Bekendtgørelse af byggelov, lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2010, med senere ændringer, bygningsreglementet bekendtgørelse 810 af 28. juni 2010 med senere ændringer og i bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer 42 21

22 6.4.2 Ulykker og skader ASC standarden 6.4.2: Registrering og opfølgning på alle arbejdsrelaterede skader og ulykker. Interview med medarbejdere og dokumentation for anmeldelse og analyse hvis der har været ulykker forebyggelse af lignende ulykker Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010 Erhvervssygdomme skal anmeldes digitalt af læger og tandlæger Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober ASC standarden 6.4.3: Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig (se forsikringspolice- husk ved flere adresser at alle er nævnt) Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og den dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning

23 6.4.4 stoffer og materialer + værnemidler 6.4.4: Liste over farlige stoffer/maskiner mm. inkl. sikkerhedsudstyr (personlige værnemidler). Dokumenteret årlig træning i brug af sikkerhedsudstyr. Interview om dette + dokumentation af træning. Skiltning med påbudt værneudstyr Korrekt opbevaring af kemikalier/skiltning Korrekt opbevaring af trykflasker Førstehjælpsudstyr (øjenskyldemiddel, forbindingskasse mm.) APV for dambruget og processer 6.4.5: Sikkerhedsvurdering af arbejdsrutiner og årlig revurdering (APV). Træning af medarbejdere. Registrering af årlig tjek af maskiner, håndværktøj, stiger, brandslukker, gelænder mm. Regelmæssig tjek for værnemidler (åndedrætsværn, høreværn, handsker mm) og sikkerhedsudstyr Førstehjælpsudstyr (øjenskyldemiddel, forbindingskasse mm.) 46 23

24 6.5. Løn Løn til at dække basis fornødenheder. I Danmark er der ikke lovkrav om mindstelønssats i det private erhvervsliv. Lønsedler, Industri standarder overenskomsttariffer som følges - lønstatistikker mm. Registrering af arbejdstimer? Overtimer? vi bruger kontanthjælp som Basic needs wage (dokumentation og interview) Lønseddel skal være forståelig Gennemskuelighed i lønfastsættelse. Ansættelseskontrakt/lønseddel. (Interview og dokumentation) Alle ansatte senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid, betaling for overtid, betaling for skift (eks. 10 dages arbejde/6 dage fri) og evt. kollektive overenskomster. Alle ansatte i virksomheden har mindst 25 dages betalt ferie om året, jf. de danske regler. Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen Hvis der ikke er overenskomst er kontrakt + eventuelle tillægskontrakter eneste dokumentation for hvad der er aftalt Virksomheden er bekendt med og respekterer de danske krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, som de udtrykkes i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr af 15. august 2007(2009), Ferieloven, lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006). Eks. afvigelse 48 24

25 6.6.1 Foreningsfrihed - Frihed til at vælge fagforening. I Danmark er eksklusivaftaler ulovlige, og virksomheder, der før har haft eksklusivaftaler skal nu betragte disse som ugyldige Virksomheden ikke lægger vægt på eller på anden måde træffer beslutninger, der er påvirket af den ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller anden forening. Virksomheden ikke forsøger at påvirke de ansatte til at være eller til ikke at være medlem af en bestemt fagforening. Virksomheden ikke blander sig i, hvilke fagforeninger eller andre foreninger der bliver dannet på arbejdspladsen. Ansatte ikke bliver afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening. En bestemt fagforening ikke bliver favoriseret. Retten til kollektiv forhandling bliver respekteret. Virksomheden er bekendt med og respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og indgå i kollektive forhandlinger, som det blandt andet udtrykkes i Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2006, samt ved hovedaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter, jf. bl.a. hovedaftalen mellem LO og DA fra Foreningsfrihed - Frihed til at vælge fagforening. (Interview og dokumentation) Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv der er frihed til at tale med kollegaer Valgte tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse mod afskedigelse. At dambruget har en politik eller at det står i kontrakt at medarbejderne har foreningsfrihed Der kan tages kontakt til lokale faglige organisationer er der verserende sager med fagforening Der er dokumentation for at medarbejderne har frihed til at indgå kollektiv overenskomst og vælge en repræsentant (politik, referat, overenskomst) 50 25

26 6.7 Disciplinær praksis (Interview, dokumentation kendskab) 6.7.1: Ingen voldelige disciplinære straffe : Skriftlig politik om ikke voldelig disciplinære tiltag til forbedring af arbejdet. eks. mundtlige og skriftlige advarsler Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 Eks 4 og Arbejdstid 6.8.1: Overholdelse af arbejdstider mm. Ansættelseskontrakt, regler om arbejdstid, overarbejde, vagter inkl. belønning eller frihed for vagter, overarbejde mm - eks. afvigelser Den maksimale ugentlige arbejdstid er på max gennemsnitligt 48 timer inkl. Overarbejde over en 4 måneders periode Den ansatte får mindst 11 timers hvile pr. døgn. Der mindst er et hviledøgn pr. uge. Den ansatte har ret til en pause, hvor arbejdspladsen kan forlades, hvis arbejdsdagen er længere end 6 timer. Den ansatte har ret til mindst 5 ugers betalt ferie. Arbejdstid, hvile og ferie: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 med senere ændringer og i Bekendtgørelse om lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, bekendtgørelse nr. 896 af 24. oktober

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

bykirk ApS Corporate Social Responsibility

bykirk ApS Corporate Social Responsibility bykirk ApS Corporate Social Responsibility For at kunne opfylde kundernes ønsker har bykirk ApS valgt at størstedelen af smykkerne bliver produceret i Thailand. Det giver en fleksibilitet i produktionen

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse.

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse. AUDIT MANUAL - ASC Ferskvandsørred Standard Udviklet af Ferskvandsørreder Akvakultur dialog Version 1.0, Februar 2014 Målarter: Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss ) eller alle andre laksefisk opdrættet

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& &

#$%%&'()*+',))-+ %% # %&# $ 1. &..& % &&& & ; % 5. < & %%& %#&% % &% %= < %. & & % 5 5 &. %& &.%& % #& &. %%& & !" #$%%&'()*+',))-+ %%!"# ). %&/ 0 % # $ 12'$.+3 # %&# $ 1. &. % %&& & 4 # 2 56&& % 278% 33 $%%& &&& &9 & " & #.& % /# - &&& 4%&. % & :;2:.& ;& & 3 & &&& & ; % 5. < & % %& %& %4 && %%&" & % & 5 % % & %.

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

FERSKVANDSØRREDER AKVAKULTUR DIALOG Endeligt udkast til standarder for miljømæssigt og socialt ansvarlig ørred opdræt

FERSKVANDSØRREDER AKVAKULTUR DIALOG Endeligt udkast til standarder for miljømæssigt og socialt ansvarlig ørred opdræt FERSKVANDSØRREDER AKVAKULTUR DIALOG Endeligt udkast til standarder for miljømæssigt og socialt ansvarlig ørred opdræt Dette endelige udkast til standarder er frigivet til offentlig kommentar af Styregruppen

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Gyldigt pr. 2013-09-01 Side 2 af 10 INDHOLD

Gyldigt pr. 2013-09-01 Side 2 af 10 INDHOLD Gyldigt pr. 2013-09-01 Side 2 af 10 INDHOLD Beskrivelse af virksomheden... 3 Teknos værdier... 3 1. Teknos Corporate Social Responsibility værdier... 4 2. Social ansvarlighed... 4 3. Almen sundhedsfremme...

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere