GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD"

Transkript

1 GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD Referat af ordinar generalforsamlj-ng den 28. maj L974 kl. f 9.30 p& cl. lol_te skole. -. Dagsorden i henhold til udsendt indkaldelse, jfr. bilag. Formanden velkommen til de grundejere og gik over til dagsordenens punkt f) Vag af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Perdrup, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og efter at have konstateret generalforsamlingens lovlige indkaldelse gav han ordet til Stig Arnt for 2) Formandens beretning, som startede med en omtale af de l0bende vedr. gangstien, som kommunen ville have fra par- - celhuset, 0rnebakken 67 til klyngehuset, 0rnebakken 74 p5 trods af gentagne protester fra bestyrelsen og de implicerede grundejere. Grundet kommunikationsbrist i kommunen havde Byplanafdelingen adrig set vor opri-ndelige protest, hvorfor stien kom med p5 byplan nr. 28, G. Holte Syd. Dog har vi nu fiet borgmester Nordkilds LQfte ohr at stien nu er skrinlagt. Kommunens Hygiejniske afdeling har p6vist rotteangreb i et klyngehus pi Kikhanebakken. Sagen verserer stadigvak. Den:-18. april d.e. afgik bestyrelsen svar til kommunen med vor j-ndforst8else med en legeplads pa Gruppe 's fellesareal, dog under forudsetning af bestyrelsens g-odkendelse af udformningen. Bestyrelsens gentagne protester hjalp desvarre ikke i sagen om den kombinerede gang- og cykelsti pa nordsiden af legepladsen. Den er nu etableret uden at bestyrelsen har modtaget svar pa det sidst afsendte brev medio marts d.a. Formanden gik herefter over tit at omtale legepl-adsen, som kommune etablerer og driver pa et 15-8rigt lejem5l. Legqredskaberne vil blive udskiftet kontinuerligt og om vinteren vil basket-ball banen blive overrislet til Planerne om og tennisbane er derfor skrinlagte. forbindelse hermed blev det nevnt, at kommunen var g5et med til at opsette fodhegn pa alle udsatte steder i hele omridet. Formanden konkluderede som afslutning p3 omtalen af sager med kommunen, at vi alt i alt har et godt samarbejde med embedsmandene pi SOllerod Ridhus. Herefter blev fallesantenneanlegget og alle dets problemer gennemgaet. Fra sidste generalforsamli-g og til dato har der varet t5 kabelbrud. side af sagen har givet bestyrelsen megen hovedbrud og i den forbindelse blev det navnt, at gartner Strandby i Srets J.Ob havde hjulpet bestyrelsen over et par likviditetskriser ved velvilligt at vente med sj-ne rateudbetalinger vedr. vedligeholdelse af faellesarealerne. T11 slut blev det navnt, at den p3 opsatte kanalornsetter nu var permanent installeret.

2 Formend.en gik herefter over til at for samarbejdet med de grundejerforeningler i omridet, t samarbejde der bl.a. havde sat sit prag pa byplanvedtagt nr. 30 vedr. Gl. Holtegade, iser med hensyn til bevarelse af landsbymilieu og af qennemkdrsel med motorkolretol-ier- T den forhindelse blev det oplyst, at der vi blive opsat trafiklys hvor Attemosevej udmunder i Formenden redegjorde for problemer med vort skel mod nygaards mar-' / ker ved klyngehusene Ornebakken Bestyrelsen har den opfattelse, at de nevnte grundejeres udsj-gt mod Attemosevej skal bevares ved at beplantningen skal holdes nede i passende hdjde, medens professor Suensson har den modsatte opfattelse. Denne sag verserer stadig. Herefter fulgte en omtale af den af advokat Perdrup fflrte sag ved /' /stre Landsret mellem Gruppe og Bikubens Boligfond, dog kun i korte trek, idet der har veret afholdt et om denne sag den 23. april d.a. Der var udferdiget ca. 90 enkeltstevninger fra de ialt 110 klyngehuse. Formanden omtalte et af arkitekt udarbejdet udkast til pergola, som kan opsettes i klyngehusene. Der vil senere fremkomme n.ermere detaljer i et cirkulere fra bestyrelsen. Bestyrelsen havde via advokat Henrik Brandt at fe endret vur4eringen af klyngehusene. Dette har Landsskatteretten nu afvist. Formanden afsluttede sin beretning med en omtale af vort boligomride og dets kvaliteter. Efter beretning rrr som varede c". 40 minutter, gav dirigenten ordet til forsamlingen til kommentarer og sp/rgsmil'. Palle Schiff, Kikhanebakken 3'7, mente ikke at antenneanlegget var i orden og foreslog, at man skiftede t.it et andet firma og Pov Rosenstand, Kikhanebakken L29, efterlyste rf anlegget. P.& T.s godkendelse Formanden og nestformanden svarede, dt det var rigtigt at der stadig lappes pa anlegget. Firma Anton Petersen arbejder imidlertid stadig pa anlegget og Kyed har lovet at mtle det hele igennem, n8r anlagget engang bliver meldt ferdigt. G.Brandt Christensen lovede at unders4ger oil der var et isoleret problem hos Palle Schiff. Det blev oplyst, at der foreligger godkendelsesattest fra P.& T. samt at man ved henvendelse dertil nir som helst kan f3 en ny. B. Haubro 44, forespurgte om der kunne blive opsat afsparri-ng for cykler etc. ved overgangen fra klynge G til kommunens omr&de. Formanden lovede, dt bestyrelsen ville tage sagen op med kommunen. Dernast fulgt,e et indleg fra Kyed, Kikhanebakken 46, i form af et brev (bilag ). Neestformanden G. Brandt Christensen svarede, at han f6rst havde f8et

3 brevet umiddelbart generalforsamlingen. Han mente at Kyed var blevet underrettet om antennesagen men udtalte dt ingenilr Kyed havde varet vanskelig at fa med i sagen. Med hensyn til firma Anton letersen havde dette firma lovet at se pa de forskellige problenrer. Bestyrelsen havde truet firmaet med at skifte ti et andet firma, hvilket havde hjulpet gevaldigt, idet der siden da havde varet tekniker 1l gange for at afhjelpe forskellige problemer. Brandt Christensen h6bede fortsat pi Kyeds assistance. Pov Rosenstand, Kj-khanebakken L29, spurgte om P.& T.s godkendelse kunne ankes og mente dt evt. stridigheder mellem Kyed og G. Brandt Christensen ikke vedkom generalforsamlingen. Nestformanden svarede, dt attesten var udferdiget ftr alle parceller var tilsluttet. En ny attest vil i givet fald koste ca P. Vestergaard, Kikhanebakken 33, foreslog nedsat et udvalg af kvalificerede teknikere for at fa styr pi antenneforholdene. Formanden og nestformanden svarede, at man ikke uden videre kan kassere hele anlegget og at der stadig er folk fra firma Anton Petersen p& den opgave at rette fejl. Herefter afbr6d dirigenten den videre diskussj-on vedr. antenneanlagget. Der::est fulgt.e et indleg fra Vilting, Kikhanebakken 43, der gik ud p3, at en postkasse i omredet, dt efter hans mening grisede hundene for meget, at biler p3 hurtigt pa omr8dets veje, dt botdspil burde forbydes pa gres og vejarealer samt et grundejerne ikke burde sette storskrald frem afhentningsdagen. Formanden svarede, at der igen vil blive om en postkasse. Bestyrelsen ville i et cirkulare anmode om, at hunde fqres i snor samt at der ikke bdr settes skrald frem som navnt. Hom oplyste, at der ikke kan opsettes skilte om hastighedsbegrensning / Derefter blev formandens beretning godkendt. Efter en pause gik generalforsamlingen over til punkt 3) Foreleggelse af regnskab for regnskabsaret 1973 (bilag r). Henrik Br:andt foretog en hurtig gennemgang af regnskabet, hvorunder han oplyste, dt udgiften pa ca. 3f tit reperation af antenneanlegget var i status som aktiv, fordi der stadig var en mulighed for at fa pengene hjem igen. den forbindelse mente han, at udestaende fordringer burde indkasseres evt. med rettens hjatp. Han sluttede sin gennemgang med at opmerksom pa, dt ejerlaugets likviditet var meget d8rlig og opfordrede alle til at indbetale kontigent s3 hurtigt som muligt efter modtagelse af opkrevning. Vilting, Kikhanebakken 43, spurgte hvorfor udgiften til antenneanlegget ikke kun blev pilignet Gruppe, da det hovedsageligt var der, dt skaderne var sket.

4 Forntall(ltllr svarecle, l t tlcr kun e'r eet e jerlaug og at f el lesantenneanlagge L er: e t f.el c_,s.rnl iggende. K iklrarrel.rakken 32, mente at man brugte forkerte fordelinqstal o!, ktrntre i clen forl-rindelse ikke forste ciupp"-ri" 5g dekning af udgifternc L il Gruppe f's fallesareal. F'ormanclen forklarr:cle bagqrunden for fordelingstallene og oplyste, at {nn 58 biclr.rgc,t_ l.ilr-v qodkend af generalforsamlingen i Jens Laursen, Kikharrebakken 51, mente at til revisor var -ror mege t_. Revlsoren f.rkrare<.1e, at he. havde brugt megen tid pa at fe bragt orden i reqnskaberne, s6ledes at der krlnne opstilres et overskueligt regnskab og status. Heref t-er blev regnskabet godkendt. Dirigente' gik herefter over: til dagsordenens punkt 4l (tri l ag rv). Efter en diskussion vedr. den af bestyrelsen foreslsede fastsattelse -"f kontigent, hvorunder dagsordens p,rilt 5, stk. a l- brev inddraget, bl:y besbyrelsens forslag vedtaget ired 64 stemmer mod 4,15 grundejere undlod at stemme. Dernast gik generarforsamlingen over tir at behandle punkt 5) rrndkomne r3+-r??:- punkt a bortfardt, jtr. ovenfor, medens punkt a 2 blev trukket titbage. punkt b blev forslagsstilleren gjort opmarksom pa, dt ifg. deklarationen er det tilladt ai anlegge en sti ud tir fallesarealet fra de parceller, der op til aette. Men formanden opfordrede til en vis ensartethed ved anleg af disse stier. Ved behandlingen af punkt e mente een af forslaqsstillerne, Falbe_ {ansen, dt det var lidt umotiveret at der kun vir sat hegn op mel- em klynge E og F. Formanden svarede, dt efter bestyrelsens mening burde beplantningen y9d klyngehusene have lov til at vokse lidt *"i" til, fer der evt. blev etableret en gennemgang og henviste ti meget stor modstand fra adskirlige nerliggende grundejere fri cruppe rr. Ved den efterf6lgende afstemning stemte 3 for stienrmedens et overvejende flertal stemte imod Efter denne afsteming gik generalforsamringen over ti1 vargrene, startende mecl dagordenens punl<t 6) Georg Brandt Cliristensen blev genvargt for gruppe r og otto ulsig blev nyvalgt for Gruppe f. 7) Preben Kistrup blev genvalgt.

5 B) N' Aagaard-lansen blev genvalgt og Niels-Henrik per:drup blev nyvalgt. Revi-sorsuppleanten var ikke pa valg. Efter valgene gik dirigenten over til dagsordenens sj-dste punkt 9) Eventuelt. Her kom det frem, at der er en andring af skoledistrikterne under udarbejdelse i kommunen. Efter den piiplgende diskusslon, hvori der fremkom frere forslag tir en evt. resolution, brev det vedtaget, dt bestyrelsen skulle sammenfatte de indkomne forslag fra generalforsamlingen i en skrivelse, der skulle fremsendes til kommunen. Da ingen ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl

6 Bilag GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGANO GL. HOLTE, OeNl3. lrcrj J9 7t+. -l rrt,.ll...tl t.lt: lr.;r: i o].'tlin,crr l',()lrt:t'.i1 ['ors,rnrlir-rg. irt,:rrlio [<-i t i ] grllnde jer'1"rugcts vedl-agter S 4, indkaldes lrerrned til or'- clj-tr.rl gerrerralf orsamling,!ir'gdag, den 28. maj 1974, k1. f 9.3o i gymnastiksalen na G. llolte skole. Dagr;ortle rr: 1. V,i-lg af dirigent. 2..for'rrr,.rricleris bere trring. 3. i:'orcl;egge Lse af regnskab for regnskabsiret r+. "or.s -1.ag t j l_., udget og kont ingent 5. ndkomrre fors lag. a. Herl 'reben Buch Jenselr, Kikhanebakken 55 (gn.) foreslsr: 1. l(lyngehusenes kontirrgent tit ejerlauget for det kolnrnende Ar ' f.ls'lsdtttes ti1 5oo roo " t-i,. 2, AJ s L/ jende adferd og boldspil forbydes pi alle ve jarealer og pi arealer nelleln vejaraler og klyngehusene. (ad andring af 'ved tagter). llenr Jens B3/rn l.rnsen, Kikhanebakken 35, (gn. 1) foreslsr: i'1ises'ti- fra haver mod fallesareal. c. lenr..ij< Faben - J/r'gen Falbe-Hansen 43 og 45) gr. l'oles3r: For.slag orrr &bning af stiforbindelse mellem Klynge E. og F. 6. Val g af bestyrelsesmedlemmer. 'r:a g?. afgar: rlni ften'.ogramnr/r Georg Brandt Christensen. (vil1ig til genvalg). rna gr. af gir :.rdvokat lennik Brandt. Kons-tituenet i bestyrelsen sc'm kassenelr. ( ikke vittig til genvalg grurrdr--t arbe jdspres. ) Bestyrelsen foreslir som nyt bestyrelsesmedlem og kasse::er, bynetsdonimer 0tto Ulsig. ( valgt sonr revisor i indevarende periode. ) 7. Valg af bestyrefsessuppleanter. 'ra gr'. af g.ir: byretsclornlren Preben Kistrup. ( vilig ti1 genvalg). B. V.rjg af revisoner og revisonsuppleant. direktlr Niels Aagaand-Hansen er villig tif genvalg. Sonr ny revison fores16n bestyrelsen advokat Niels-Hennik Perdrup. 9. Lverrtuelt. Mecl venlig p. b. v. hilsen St:i g Arrr'E f ornran d

7 Bilag f 23. maj L9Tll avrsgaard. Unrler henvistiing ti tidligere uclsencli,e cirkulere vedr/rende b.a. antenneanlagget og <lebs nangelfuld.e f'unktion havde jeg forventet, at problemet v&r taget op pa generalf'orsarnlingen soln et selvstandigt punkt. papegeb anleggets util- nden for d.eb sidste ltalvand.et 6r har jeg gentagne ange fre<i.ss - i llende funkt ion. krcft af rnin profession sotrr rad.givende ingenilr (teknisk sagflrer) har jeg til-bud,t at nedvirke til':n l1{sninq; af problenerne. Hr. G. Brandt Christensen har som bestyrelsesngdletn stiet for.tonbakten til- anbenneentrepreny':'en, firneret Anton Peiersen. Det er mit indlryk, at GilC ikke har varetaget ejerlaugets interesse pa beast nulig n3.t1e. Det,te indtryk baserer jeg b.ti.. pri en sentale i april, hvor GC forsvar.ede en nontilrs arbejde o.rer for dennes chef. i'logle da;1e ef i,er fik jeg; at vide, at cler skaln ikke var nog;el i veje:r netl anh:plfjetr nen at man allig;evel havde udskiftet en fc.r'kert di:;e og nogcb firrster].:ermcii,eriel og Cerved fordoblet antennesignaleb, Det trr ir.iulpeb, nren si gr::rj,el er er'r,-l-nu ikke tilfreosstil lende. irr:lte er kun el el:;tjriii:,3.1.. :'lii hov:ilinctryk er, ai ijec i fr;r. hgj grad tror pi., lri'at1 cnlr(ir.r'enrjt'eri s.'l;t-.r. c:. *rei:nisk ::lu1 ig'-. Da sp;irgs:ll:ilet oir. irril,e-.r:rreallaggel 1'1;rst kan behanclles irnd,e:' punktet:r'lventuej-t" pil dir,'gscrjetren ()i{.rl csji ei'te:' v:r.lg rr.r' l;,.e bestyrelsesnedlen::-er, annoiiel' jeg on, at di:-;.;c ber*:rkrtiltger }iile niedt,ages u-l.1er forna.ncens beretning eller p'6 iind.en rrrdde, inaen iicrlvalg af GLl.;. Je.:; foreslirrn at suppleantt:n valges i scede-u, eller at g.:ner:.rli.'cr;ainl-irrgen u,1pe,-er anj re ke.niiicater. iivi'igl nrener,je t, zrt ChO skal, ha.ve iak for ltet srore arbejde, n." har ud,flrt for ejr:rl-auget og sand;ynli,lvis efter sin bed.sre rtverbevisning l'lecl. venlig FK hilsen i t-

8 Bilag fr GRUNDEJER.LAUGET HOLTE AVLSGAT,.D GL. HOLTE, DEN Driftresnskab for tiden 1. Jan til 31. Dec. 1973_ ndte i', Lerg ii. l(ori L i ngent indta;gt er Gruppe (heretf restancer kr, 600r0O) b. (onui.rrgentindtoegter Gruppe ( heraf' restancer roo) lljerskiftegebyr K T3 c. Renteindtogter 15,4OO, oo , 00 50,0O L.466 r36 ljdgif!er: A. Udrit'[er der. fordeles i forholdet?? BT. B. ei. r\clrninistration kasser.er 3.600r00 Telefon 478, oo, b. Adrninis bration foruand 2. 4OO, 00 Telefon 4'78. OO V c. robokopi Tryksager Porto fil.v. Diverse d. Repnogentation c llevision Vejbelysning furtennef orsikring Renovation fter der fordeles med 4.078, OO 2.878, OO 1,182 r 00 ro7,75 2OO, ,5O L.726 r r,O5 2. O0Or 0o O r5g ,13 Lr.5r7,26 Vedligeholdelse af fellesilrealer ,00 Planter m.v. _ 3.28?.Bo ,Bo C. tjrllti_ft_ef, der beres af Grunpe f alene: D. u'!l'i til Telcnikerhonorar vedr. retssag Udl-u.r der forventes indkasseret Reparation af overgravede antennekabler BaLance T.Z1B,8O 30.pl1Z p ,11 gg L.57 9,7',t ;) : 'i $ Kr Q, ,11 =======-::====-======== =

9 Bilag fortsat r Ucigii'ter'ire fordeler sig s&ledes: Gruppt:. 77 /B7 af :-.5.r].7,26 5'/, af , B0 i(ont ingeirbtnrl Lii:1,t er 'l'l/87 erf renteintii;urgter r36 Ovurskurl gruppe r B0 CnrlD0 f. 110/18'/ af L5.5L7,26 95"ft nf 76. BB-/,80 ''eknlkeriionorar Konl;ingonti ndtrcgter Ujersltiftegebyr LO/1B7 af rente indturgter Underskutl Gruppe , o0 50. oo 6.389, ,3g , B , r ?, Bo 73.O43r41 7.?1-8. Bo 89. B9o, o1 862, '17,45 Sarnlet undersicud. Udleg for overgraved.e antennekabler Balance jfr. driftsregnskab 6.477, r50 30._B!2,25 Kr Statuo pbr 31. december 19?3. Alc t,ivqr: Postgiro 1,'recleriksberg Sparekasse konto 8O34O8/L tllellernviorendemed. kasserer Tilgodehavende indekud og kontingents Grulrpe L ,00 Gruppe L rOO Gruppe O, 0O Lldlurg for reparation af overgraved.e erntennekabler L.824 r47 303,12 5, r r25.j:)tis s i ver: Glrld til garrtner B. Strandby Grelil til kasserer (il:lcl 't,il" '{. Aagaard-Hansen for revision Gcd 1,i rtntennefirmaet Anton Petersen Pos't,giroiconboret - fe jlpostering l'onilue Gnrppe 1. Jan 1973 g.3b?r43 Overskud i Q9,95 l'orrnue Grutrrpe 3J-. Dec. J-97 3 L5.r57,38 i'orrnue Gruppe 1. Jan , 38 Unclerskud i 19? ,45 Negativ formue 31. Dec. 19?3 2.96'{ ra7?.e67 *3_,, [*]h9.33r$9** , O0, OO 2. OOO, O roo ,39 *ie; 6??,r "

10 -t Bilag fv zudget TOR REGNSKABSARET A R rl F.cll.esudgifter: Arrterrnefors ikning 'or.bedring af antenne Adrninistration m. v. Gar,'tnenarbe j de Gartneranbe j de vecir/nencie gruppe rs sararealen kr, 1. loo ri ooo L2. ooo 1B 8o roo roo oo loo, oo ooo, oo 6.ooo oo lo4.1ooroo Udgif tet'ne fondef es ssledes: Gr.uppe. 77 /LB7 af fell_esudgiften Seo af B gartnenudgifter Sar.skilte gartnerudgif-ter 7.4oo roo 4.oooroo 6. ooo roo Gruppe r-j-o/).87 af A fall-esudgifter 95%. af B gantnerudgiften Gnuppe ndtagter: Kontingent Formue Udgifter 0venskud Gruppe 77 x 2oo kn. kn oo roo 11. 6oo 76. ooo roo oo B7.6oo roo 15.4oo roo 15.oooroo 3o. 4oo:oo l7.4oo oo 13.ooo roo ndtag.ber: Kontingenten minus negativ Udgi ften Ove r.s k ud 1lox95o fonmue ott. Soo roo 1. Boo, oo kn o2 Too roo - u/.b 6t. 6oo roo 15.looroo. Med hensyn til overskuddet bemankes, at nogen sjkkenhed for, hvonnan og mea'h;i 3o.9<.ro - roo til antenne indgir. Kontingent opknavning : Gruppe : /3 (t-oo-) /g loo Gruppe : / g ( 25o kn. ) 15/6 ( 3So /9 (3So kn.) grundejenlauget ken del udlagget ikke han pa

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen.

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsdag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen. t r Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen havcle folgend"e c l a g s o r d. e n. I. 2. 3. 4. Valg af d"irigent. Formand"en af legger

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013

Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013 Haveforeningen lsh{3jg;hd Pilemf311evej 22 26351shf3j mail: info@ishoejgaard.dk Beretning for perioden 1. januar- 31. december 213 Ishfltj, marts 214 213 har vreret et ~r fyldt med udfordringer for haveforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent. Dan-Eiendolrrrrre as Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng I E/F Mikkelborg Park 1-31 afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park I alt 161 lejligheder -p3 med et

Læs mere