GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD"

Transkript

1 GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD Referat af ordinar generalforsamlj-ng den 28. maj L974 kl. f 9.30 p& cl. lol_te skole. -. Dagsorden i henhold til udsendt indkaldelse, jfr. bilag. Formanden velkommen til de grundejere og gik over til dagsordenens punkt f) Vag af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Perdrup, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og efter at have konstateret generalforsamlingens lovlige indkaldelse gav han ordet til Stig Arnt for 2) Formandens beretning, som startede med en omtale af de l0bende vedr. gangstien, som kommunen ville have fra par- - celhuset, 0rnebakken 67 til klyngehuset, 0rnebakken 74 p5 trods af gentagne protester fra bestyrelsen og de implicerede grundejere. Grundet kommunikationsbrist i kommunen havde Byplanafdelingen adrig set vor opri-ndelige protest, hvorfor stien kom med p5 byplan nr. 28, G. Holte Syd. Dog har vi nu fiet borgmester Nordkilds LQfte ohr at stien nu er skrinlagt. Kommunens Hygiejniske afdeling har p6vist rotteangreb i et klyngehus pi Kikhanebakken. Sagen verserer stadigvak. Den:-18. april d.e. afgik bestyrelsen svar til kommunen med vor j-ndforst8else med en legeplads pa Gruppe 's fellesareal, dog under forudsetning af bestyrelsens g-odkendelse af udformningen. Bestyrelsens gentagne protester hjalp desvarre ikke i sagen om den kombinerede gang- og cykelsti pa nordsiden af legepladsen. Den er nu etableret uden at bestyrelsen har modtaget svar pa det sidst afsendte brev medio marts d.a. Formanden gik herefter over tit at omtale legepl-adsen, som kommune etablerer og driver pa et 15-8rigt lejem5l. Legqredskaberne vil blive udskiftet kontinuerligt og om vinteren vil basket-ball banen blive overrislet til Planerne om og tennisbane er derfor skrinlagte. forbindelse hermed blev det nevnt, at kommunen var g5et med til at opsette fodhegn pa alle udsatte steder i hele omridet. Formanden konkluderede som afslutning p3 omtalen af sager med kommunen, at vi alt i alt har et godt samarbejde med embedsmandene pi SOllerod Ridhus. Herefter blev fallesantenneanlegget og alle dets problemer gennemgaet. Fra sidste generalforsamli-g og til dato har der varet t5 kabelbrud. side af sagen har givet bestyrelsen megen hovedbrud og i den forbindelse blev det navnt, at gartner Strandby i Srets J.Ob havde hjulpet bestyrelsen over et par likviditetskriser ved velvilligt at vente med sj-ne rateudbetalinger vedr. vedligeholdelse af faellesarealerne. T11 slut blev det navnt, at den p3 opsatte kanalornsetter nu var permanent installeret.

2 Formend.en gik herefter over til at for samarbejdet med de grundejerforeningler i omridet, t samarbejde der bl.a. havde sat sit prag pa byplanvedtagt nr. 30 vedr. Gl. Holtegade, iser med hensyn til bevarelse af landsbymilieu og af qennemkdrsel med motorkolretol-ier- T den forhindelse blev det oplyst, at der vi blive opsat trafiklys hvor Attemosevej udmunder i Formenden redegjorde for problemer med vort skel mod nygaards mar-' / ker ved klyngehusene Ornebakken Bestyrelsen har den opfattelse, at de nevnte grundejeres udsj-gt mod Attemosevej skal bevares ved at beplantningen skal holdes nede i passende hdjde, medens professor Suensson har den modsatte opfattelse. Denne sag verserer stadig. Herefter fulgte en omtale af den af advokat Perdrup fflrte sag ved /' /stre Landsret mellem Gruppe og Bikubens Boligfond, dog kun i korte trek, idet der har veret afholdt et om denne sag den 23. april d.a. Der var udferdiget ca. 90 enkeltstevninger fra de ialt 110 klyngehuse. Formanden omtalte et af arkitekt udarbejdet udkast til pergola, som kan opsettes i klyngehusene. Der vil senere fremkomme n.ermere detaljer i et cirkulere fra bestyrelsen. Bestyrelsen havde via advokat Henrik Brandt at fe endret vur4eringen af klyngehusene. Dette har Landsskatteretten nu afvist. Formanden afsluttede sin beretning med en omtale af vort boligomride og dets kvaliteter. Efter beretning rrr som varede c". 40 minutter, gav dirigenten ordet til forsamlingen til kommentarer og sp/rgsmil'. Palle Schiff, Kikhanebakken 3'7, mente ikke at antenneanlegget var i orden og foreslog, at man skiftede t.it et andet firma og Pov Rosenstand, Kikhanebakken L29, efterlyste rf anlegget. P.& T.s godkendelse Formanden og nestformanden svarede, dt det var rigtigt at der stadig lappes pa anlegget. Firma Anton Petersen arbejder imidlertid stadig pa anlegget og Kyed har lovet at mtle det hele igennem, n8r anlagget engang bliver meldt ferdigt. G.Brandt Christensen lovede at unders4ger oil der var et isoleret problem hos Palle Schiff. Det blev oplyst, at der foreligger godkendelsesattest fra P.& T. samt at man ved henvendelse dertil nir som helst kan f3 en ny. B. Haubro 44, forespurgte om der kunne blive opsat afsparri-ng for cykler etc. ved overgangen fra klynge G til kommunens omr&de. Formanden lovede, dt bestyrelsen ville tage sagen op med kommunen. Dernast fulgt,e et indleg fra Kyed, Kikhanebakken 46, i form af et brev (bilag ). Neestformanden G. Brandt Christensen svarede, at han f6rst havde f8et

3 brevet umiddelbart generalforsamlingen. Han mente at Kyed var blevet underrettet om antennesagen men udtalte dt ingenilr Kyed havde varet vanskelig at fa med i sagen. Med hensyn til firma Anton letersen havde dette firma lovet at se pa de forskellige problenrer. Bestyrelsen havde truet firmaet med at skifte ti et andet firma, hvilket havde hjulpet gevaldigt, idet der siden da havde varet tekniker 1l gange for at afhjelpe forskellige problemer. Brandt Christensen h6bede fortsat pi Kyeds assistance. Pov Rosenstand, Kj-khanebakken L29, spurgte om P.& T.s godkendelse kunne ankes og mente dt evt. stridigheder mellem Kyed og G. Brandt Christensen ikke vedkom generalforsamlingen. Nestformanden svarede, dt attesten var udferdiget ftr alle parceller var tilsluttet. En ny attest vil i givet fald koste ca P. Vestergaard, Kikhanebakken 33, foreslog nedsat et udvalg af kvalificerede teknikere for at fa styr pi antenneforholdene. Formanden og nestformanden svarede, at man ikke uden videre kan kassere hele anlegget og at der stadig er folk fra firma Anton Petersen p& den opgave at rette fejl. Herefter afbr6d dirigenten den videre diskussj-on vedr. antenneanlagget. Der::est fulgt.e et indleg fra Vilting, Kikhanebakken 43, der gik ud p3, at en postkasse i omredet, dt efter hans mening grisede hundene for meget, at biler p3 hurtigt pa omr8dets veje, dt botdspil burde forbydes pa gres og vejarealer samt et grundejerne ikke burde sette storskrald frem afhentningsdagen. Formanden svarede, at der igen vil blive om en postkasse. Bestyrelsen ville i et cirkulare anmode om, at hunde fqres i snor samt at der ikke bdr settes skrald frem som navnt. Hom oplyste, at der ikke kan opsettes skilte om hastighedsbegrensning / Derefter blev formandens beretning godkendt. Efter en pause gik generalforsamlingen over til punkt 3) Foreleggelse af regnskab for regnskabsaret 1973 (bilag r). Henrik Br:andt foretog en hurtig gennemgang af regnskabet, hvorunder han oplyste, dt udgiften pa ca. 3f tit reperation af antenneanlegget var i status som aktiv, fordi der stadig var en mulighed for at fa pengene hjem igen. den forbindelse mente han, at udestaende fordringer burde indkasseres evt. med rettens hjatp. Han sluttede sin gennemgang med at opmerksom pa, dt ejerlaugets likviditet var meget d8rlig og opfordrede alle til at indbetale kontigent s3 hurtigt som muligt efter modtagelse af opkrevning. Vilting, Kikhanebakken 43, spurgte hvorfor udgiften til antenneanlegget ikke kun blev pilignet Gruppe, da det hovedsageligt var der, dt skaderne var sket.

4 Forntall(ltllr svarecle, l t tlcr kun e'r eet e jerlaug og at f el lesantenneanlagge L er: e t f.el c_,s.rnl iggende. K iklrarrel.rakken 32, mente at man brugte forkerte fordelinqstal o!, ktrntre i clen forl-rindelse ikke forste ciupp"-ri" 5g dekning af udgifternc L il Gruppe f's fallesareal. F'ormanclen forklarr:cle bagqrunden for fordelingstallene og oplyste, at {nn 58 biclr.rgc,t_ l.ilr-v qodkend af generalforsamlingen i Jens Laursen, Kikharrebakken 51, mente at til revisor var -ror mege t_. Revlsoren f.rkrare<.1e, at he. havde brugt megen tid pa at fe bragt orden i reqnskaberne, s6ledes at der krlnne opstilres et overskueligt regnskab og status. Heref t-er blev regnskabet godkendt. Dirigente' gik herefter over: til dagsordenens punkt 4l (tri l ag rv). Efter en diskussion vedr. den af bestyrelsen foreslsede fastsattelse -"f kontigent, hvorunder dagsordens p,rilt 5, stk. a l- brev inddraget, bl:y besbyrelsens forslag vedtaget ired 64 stemmer mod 4,15 grundejere undlod at stemme. Dernast gik generarforsamlingen over tir at behandle punkt 5) rrndkomne r3+-r??:- punkt a bortfardt, jtr. ovenfor, medens punkt a 2 blev trukket titbage. punkt b blev forslagsstilleren gjort opmarksom pa, dt ifg. deklarationen er det tilladt ai anlegge en sti ud tir fallesarealet fra de parceller, der op til aette. Men formanden opfordrede til en vis ensartethed ved anleg af disse stier. Ved behandlingen af punkt e mente een af forslaqsstillerne, Falbe_ {ansen, dt det var lidt umotiveret at der kun vir sat hegn op mel- em klynge E og F. Formanden svarede, dt efter bestyrelsens mening burde beplantningen y9d klyngehusene have lov til at vokse lidt *"i" til, fer der evt. blev etableret en gennemgang og henviste ti meget stor modstand fra adskirlige nerliggende grundejere fri cruppe rr. Ved den efterf6lgende afstemning stemte 3 for stienrmedens et overvejende flertal stemte imod Efter denne afsteming gik generalforsamringen over ti1 vargrene, startende mecl dagordenens punl<t 6) Georg Brandt Cliristensen blev genvargt for gruppe r og otto ulsig blev nyvalgt for Gruppe f. 7) Preben Kistrup blev genvalgt.

5 B) N' Aagaard-lansen blev genvalgt og Niels-Henrik per:drup blev nyvalgt. Revi-sorsuppleanten var ikke pa valg. Efter valgene gik dirigenten over til dagsordenens sj-dste punkt 9) Eventuelt. Her kom det frem, at der er en andring af skoledistrikterne under udarbejdelse i kommunen. Efter den piiplgende diskusslon, hvori der fremkom frere forslag tir en evt. resolution, brev det vedtaget, dt bestyrelsen skulle sammenfatte de indkomne forslag fra generalforsamlingen i en skrivelse, der skulle fremsendes til kommunen. Da ingen ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl

6 Bilag GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGANO GL. HOLTE, OeNl3. lrcrj J9 7t+. -l rrt,.ll...tl t.lt: lr.;r: i o].'tlin,crr l',()lrt:t'.i1 ['ors,rnrlir-rg. irt,:rrlio [<-i t i ] grllnde jer'1"rugcts vedl-agter S 4, indkaldes lrerrned til or'- clj-tr.rl gerrerralf orsamling,!ir'gdag, den 28. maj 1974, k1. f 9.3o i gymnastiksalen na G. llolte skole. Dagr;ortle rr: 1. V,i-lg af dirigent. 2..for'rrr,.rricleris bere trring. 3. i:'orcl;egge Lse af regnskab for regnskabsiret r+. "or.s -1.ag t j l_., udget og kont ingent 5. ndkomrre fors lag. a. Herl 'reben Buch Jenselr, Kikhanebakken 55 (gn.) foreslsr: 1. l(lyngehusenes kontirrgent tit ejerlauget for det kolnrnende Ar ' f.ls'lsdtttes ti1 5oo roo " t-i,. 2, AJ s L/ jende adferd og boldspil forbydes pi alle ve jarealer og pi arealer nelleln vejaraler og klyngehusene. (ad andring af 'ved tagter). llenr Jens B3/rn l.rnsen, Kikhanebakken 35, (gn. 1) foreslsr: i'1ises'ti- fra haver mod fallesareal. c. lenr..ij< Faben - J/r'gen Falbe-Hansen 43 og 45) gr. l'oles3r: For.slag orrr &bning af stiforbindelse mellem Klynge E. og F. 6. Val g af bestyrelsesmedlemmer. 'r:a g?. afgar: rlni ften'.ogramnr/r Georg Brandt Christensen. (vil1ig til genvalg). rna gr. af gir :.rdvokat lennik Brandt. Kons-tituenet i bestyrelsen sc'm kassenelr. ( ikke vittig til genvalg grurrdr--t arbe jdspres. ) Bestyrelsen foreslir som nyt bestyrelsesmedlem og kasse::er, bynetsdonimer 0tto Ulsig. ( valgt sonr revisor i indevarende periode. ) 7. Valg af bestyrefsessuppleanter. 'ra gr'. af g.ir: byretsclornlren Preben Kistrup. ( vilig ti1 genvalg). B. V.rjg af revisoner og revisonsuppleant. direktlr Niels Aagaand-Hansen er villig tif genvalg. Sonr ny revison fores16n bestyrelsen advokat Niels-Hennik Perdrup. 9. Lverrtuelt. Mecl venlig p. b. v. hilsen St:i g Arrr'E f ornran d

7 Bilag f 23. maj L9Tll avrsgaard. Unrler henvistiing ti tidligere uclsencli,e cirkulere vedr/rende b.a. antenneanlagget og <lebs nangelfuld.e f'unktion havde jeg forventet, at problemet v&r taget op pa generalf'orsarnlingen soln et selvstandigt punkt. papegeb anleggets util- nden for d.eb sidste ltalvand.et 6r har jeg gentagne ange fre<i.ss - i llende funkt ion. krcft af rnin profession sotrr rad.givende ingenilr (teknisk sagflrer) har jeg til-bud,t at nedvirke til':n l1{sninq; af problenerne. Hr. G. Brandt Christensen har som bestyrelsesngdletn stiet for.tonbakten til- anbenneentrepreny':'en, firneret Anton Peiersen. Det er mit indlryk, at GilC ikke har varetaget ejerlaugets interesse pa beast nulig n3.t1e. Det,te indtryk baserer jeg b.ti.. pri en sentale i april, hvor GC forsvar.ede en nontilrs arbejde o.rer for dennes chef. i'logle da;1e ef i,er fik jeg; at vide, at cler skaln ikke var nog;el i veje:r netl anh:plfjetr nen at man allig;evel havde udskiftet en fc.r'kert di:;e og nogcb firrster].:ermcii,eriel og Cerved fordoblet antennesignaleb, Det trr ir.iulpeb, nren si gr::rj,el er er'r,-l-nu ikke tilfreosstil lende. irr:lte er kun el el:;tjriii:,3.1.. :'lii hov:ilinctryk er, ai ijec i fr;r. hgj grad tror pi., lri'at1 cnlr(ir.r'enrjt'eri s.'l;t-.r. c:. *rei:nisk ::lu1 ig'-. Da sp;irgs:ll:ilet oir. irril,e-.r:rreallaggel 1'1;rst kan behanclles irnd,e:' punktet:r'lventuej-t" pil dir,'gscrjetren ()i{.rl csji ei'te:' v:r.lg rr.r' l;,.e bestyrelsesnedlen::-er, annoiiel' jeg on, at di:-;.;c ber*:rkrtiltger }iile niedt,ages u-l.1er forna.ncens beretning eller p'6 iind.en rrrdde, inaen iicrlvalg af GLl.;. Je.:; foreslirrn at suppleantt:n valges i scede-u, eller at g.:ner:.rli.'cr;ainl-irrgen u,1pe,-er anj re ke.niiicater. iivi'igl nrener,je t, zrt ChO skal, ha.ve iak for ltet srore arbejde, n." har ud,flrt for ejr:rl-auget og sand;ynli,lvis efter sin bed.sre rtverbevisning l'lecl. venlig FK hilsen i t-

8 Bilag fr GRUNDEJER.LAUGET HOLTE AVLSGAT,.D GL. HOLTE, DEN Driftresnskab for tiden 1. Jan til 31. Dec. 1973_ ndte i', Lerg ii. l(ori L i ngent indta;gt er Gruppe (heretf restancer kr, 600r0O) b. (onui.rrgentindtoegter Gruppe ( heraf' restancer roo) lljerskiftegebyr K T3 c. Renteindtogter 15,4OO, oo , 00 50,0O L.466 r36 ljdgif!er: A. Udrit'[er der. fordeles i forholdet?? BT. B. ei. r\clrninistration kasser.er 3.600r00 Telefon 478, oo, b. Adrninis bration foruand 2. 4OO, 00 Telefon 4'78. OO V c. robokopi Tryksager Porto fil.v. Diverse d. Repnogentation c llevision Vejbelysning furtennef orsikring Renovation fter der fordeles med 4.078, OO 2.878, OO 1,182 r 00 ro7,75 2OO, ,5O L.726 r r,O5 2. O0Or 0o O r5g ,13 Lr.5r7,26 Vedligeholdelse af fellesilrealer ,00 Planter m.v. _ 3.28?.Bo ,Bo C. tjrllti_ft_ef, der beres af Grunpe f alene: D. u'!l'i til Telcnikerhonorar vedr. retssag Udl-u.r der forventes indkasseret Reparation af overgravede antennekabler BaLance T.Z1B,8O 30.pl1Z p ,11 gg L.57 9,7',t ;) : 'i $ Kr Q, ,11 =======-::====-======== =

9 Bilag fortsat r Ucigii'ter'ire fordeler sig s&ledes: Gruppt:. 77 /B7 af :-.5.r].7,26 5'/, af , B0 i(ont ingeirbtnrl Lii:1,t er 'l'l/87 erf renteintii;urgter r36 Ovurskurl gruppe r B0 CnrlD0 f. 110/18'/ af L5.5L7,26 95"ft nf 76. BB-/,80 ''eknlkeriionorar Konl;ingonti ndtrcgter Ujersltiftegebyr LO/1B7 af rente indturgter Underskutl Gruppe , o0 50. oo 6.389, ,3g , B , r ?, Bo 73.O43r41 7.?1-8. Bo 89. B9o, o1 862, '17,45 Sarnlet undersicud. Udleg for overgraved.e antennekabler Balance jfr. driftsregnskab 6.477, r50 30._B!2,25 Kr Statuo pbr 31. december 19?3. Alc t,ivqr: Postgiro 1,'recleriksberg Sparekasse konto 8O34O8/L tllellernviorendemed. kasserer Tilgodehavende indekud og kontingents Grulrpe L ,00 Gruppe L rOO Gruppe O, 0O Lldlurg for reparation af overgraved.e erntennekabler L.824 r47 303,12 5, r r25.j:)tis s i ver: Glrld til garrtner B. Strandby Grelil til kasserer (il:lcl 't,il" '{. Aagaard-Hansen for revision Gcd 1,i rtntennefirmaet Anton Petersen Pos't,giroiconboret - fe jlpostering l'onilue Gnrppe 1. Jan 1973 g.3b?r43 Overskud i Q9,95 l'orrnue Grutrrpe 3J-. Dec. J-97 3 L5.r57,38 i'orrnue Gruppe 1. Jan , 38 Unclerskud i 19? ,45 Negativ formue 31. Dec. 19?3 2.96'{ ra7?.e67 *3_,, [*]h9.33r$9** , O0, OO 2. OOO, O roo ,39 *ie; 6??,r "

10 -t Bilag fv zudget TOR REGNSKABSARET A R rl F.cll.esudgifter: Arrterrnefors ikning 'or.bedring af antenne Adrninistration m. v. Gar,'tnenarbe j de Gartneranbe j de vecir/nencie gruppe rs sararealen kr, 1. loo ri ooo L2. ooo 1B 8o roo roo oo loo, oo ooo, oo 6.ooo oo lo4.1ooroo Udgif tet'ne fondef es ssledes: Gr.uppe. 77 /LB7 af fell_esudgiften Seo af B gartnenudgifter Sar.skilte gartnerudgif-ter 7.4oo roo 4.oooroo 6. ooo roo Gruppe r-j-o/).87 af A fall-esudgifter 95%. af B gantnerudgiften Gnuppe ndtagter: Kontingent Formue Udgifter 0venskud Gruppe 77 x 2oo kn. kn oo roo 11. 6oo 76. ooo roo oo B7.6oo roo 15.4oo roo 15.oooroo 3o. 4oo:oo l7.4oo oo 13.ooo roo ndtag.ber: Kontingenten minus negativ Udgi ften Ove r.s k ud 1lox95o fonmue ott. Soo roo 1. Boo, oo kn o2 Too roo - u/.b 6t. 6oo roo 15.looroo. Med hensyn til overskuddet bemankes, at nogen sjkkenhed for, hvonnan og mea'h;i 3o.9<.ro - roo til antenne indgir. Kontingent opknavning : Gruppe : /3 (t-oo-) /g loo Gruppe : / g ( 25o kn. ) 15/6 ( 3So /9 (3So kn.) grundejenlauget ken del udlagget ikke han pa

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter 1 Foreningens navn, omrc'~de og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Overgardsparken og omfatter delomrade II i R0nde kommunes lokalplan nr. 60. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 27/2 2012 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2012, samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen i GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere