GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD"

Transkript

1 GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD Referat af ordinar generalforsamlj-ng den 28. maj L974 kl. f 9.30 p& cl. lol_te skole. -. Dagsorden i henhold til udsendt indkaldelse, jfr. bilag. Formanden velkommen til de grundejere og gik over til dagsordenens punkt f) Vag af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Perdrup, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og efter at have konstateret generalforsamlingens lovlige indkaldelse gav han ordet til Stig Arnt for 2) Formandens beretning, som startede med en omtale af de l0bende vedr. gangstien, som kommunen ville have fra par- - celhuset, 0rnebakken 67 til klyngehuset, 0rnebakken 74 p5 trods af gentagne protester fra bestyrelsen og de implicerede grundejere. Grundet kommunikationsbrist i kommunen havde Byplanafdelingen adrig set vor opri-ndelige protest, hvorfor stien kom med p5 byplan nr. 28, G. Holte Syd. Dog har vi nu fiet borgmester Nordkilds LQfte ohr at stien nu er skrinlagt. Kommunens Hygiejniske afdeling har p6vist rotteangreb i et klyngehus pi Kikhanebakken. Sagen verserer stadigvak. Den:-18. april d.e. afgik bestyrelsen svar til kommunen med vor j-ndforst8else med en legeplads pa Gruppe 's fellesareal, dog under forudsetning af bestyrelsens g-odkendelse af udformningen. Bestyrelsens gentagne protester hjalp desvarre ikke i sagen om den kombinerede gang- og cykelsti pa nordsiden af legepladsen. Den er nu etableret uden at bestyrelsen har modtaget svar pa det sidst afsendte brev medio marts d.a. Formanden gik herefter over tit at omtale legepl-adsen, som kommune etablerer og driver pa et 15-8rigt lejem5l. Legqredskaberne vil blive udskiftet kontinuerligt og om vinteren vil basket-ball banen blive overrislet til Planerne om og tennisbane er derfor skrinlagte. forbindelse hermed blev det nevnt, at kommunen var g5et med til at opsette fodhegn pa alle udsatte steder i hele omridet. Formanden konkluderede som afslutning p3 omtalen af sager med kommunen, at vi alt i alt har et godt samarbejde med embedsmandene pi SOllerod Ridhus. Herefter blev fallesantenneanlegget og alle dets problemer gennemgaet. Fra sidste generalforsamli-g og til dato har der varet t5 kabelbrud. side af sagen har givet bestyrelsen megen hovedbrud og i den forbindelse blev det navnt, at gartner Strandby i Srets J.Ob havde hjulpet bestyrelsen over et par likviditetskriser ved velvilligt at vente med sj-ne rateudbetalinger vedr. vedligeholdelse af faellesarealerne. T11 slut blev det navnt, at den p3 opsatte kanalornsetter nu var permanent installeret.

2 Formend.en gik herefter over til at for samarbejdet med de grundejerforeningler i omridet, t samarbejde der bl.a. havde sat sit prag pa byplanvedtagt nr. 30 vedr. Gl. Holtegade, iser med hensyn til bevarelse af landsbymilieu og af qennemkdrsel med motorkolretol-ier- T den forhindelse blev det oplyst, at der vi blive opsat trafiklys hvor Attemosevej udmunder i Formenden redegjorde for problemer med vort skel mod nygaards mar-' / ker ved klyngehusene Ornebakken Bestyrelsen har den opfattelse, at de nevnte grundejeres udsj-gt mod Attemosevej skal bevares ved at beplantningen skal holdes nede i passende hdjde, medens professor Suensson har den modsatte opfattelse. Denne sag verserer stadig. Herefter fulgte en omtale af den af advokat Perdrup fflrte sag ved /' /stre Landsret mellem Gruppe og Bikubens Boligfond, dog kun i korte trek, idet der har veret afholdt et om denne sag den 23. april d.a. Der var udferdiget ca. 90 enkeltstevninger fra de ialt 110 klyngehuse. Formanden omtalte et af arkitekt udarbejdet udkast til pergola, som kan opsettes i klyngehusene. Der vil senere fremkomme n.ermere detaljer i et cirkulere fra bestyrelsen. Bestyrelsen havde via advokat Henrik Brandt at fe endret vur4eringen af klyngehusene. Dette har Landsskatteretten nu afvist. Formanden afsluttede sin beretning med en omtale af vort boligomride og dets kvaliteter. Efter beretning rrr som varede c". 40 minutter, gav dirigenten ordet til forsamlingen til kommentarer og sp/rgsmil'. Palle Schiff, Kikhanebakken 3'7, mente ikke at antenneanlegget var i orden og foreslog, at man skiftede t.it et andet firma og Pov Rosenstand, Kikhanebakken L29, efterlyste rf anlegget. P.& T.s godkendelse Formanden og nestformanden svarede, dt det var rigtigt at der stadig lappes pa anlegget. Firma Anton Petersen arbejder imidlertid stadig pa anlegget og Kyed har lovet at mtle det hele igennem, n8r anlagget engang bliver meldt ferdigt. G.Brandt Christensen lovede at unders4ger oil der var et isoleret problem hos Palle Schiff. Det blev oplyst, at der foreligger godkendelsesattest fra P.& T. samt at man ved henvendelse dertil nir som helst kan f3 en ny. B. Haubro 44, forespurgte om der kunne blive opsat afsparri-ng for cykler etc. ved overgangen fra klynge G til kommunens omr&de. Formanden lovede, dt bestyrelsen ville tage sagen op med kommunen. Dernast fulgt,e et indleg fra Kyed, Kikhanebakken 46, i form af et brev (bilag ). Neestformanden G. Brandt Christensen svarede, at han f6rst havde f8et

3 brevet umiddelbart generalforsamlingen. Han mente at Kyed var blevet underrettet om antennesagen men udtalte dt ingenilr Kyed havde varet vanskelig at fa med i sagen. Med hensyn til firma Anton letersen havde dette firma lovet at se pa de forskellige problenrer. Bestyrelsen havde truet firmaet med at skifte ti et andet firma, hvilket havde hjulpet gevaldigt, idet der siden da havde varet tekniker 1l gange for at afhjelpe forskellige problemer. Brandt Christensen h6bede fortsat pi Kyeds assistance. Pov Rosenstand, Kj-khanebakken L29, spurgte om P.& T.s godkendelse kunne ankes og mente dt evt. stridigheder mellem Kyed og G. Brandt Christensen ikke vedkom generalforsamlingen. Nestformanden svarede, dt attesten var udferdiget ftr alle parceller var tilsluttet. En ny attest vil i givet fald koste ca P. Vestergaard, Kikhanebakken 33, foreslog nedsat et udvalg af kvalificerede teknikere for at fa styr pi antenneforholdene. Formanden og nestformanden svarede, at man ikke uden videre kan kassere hele anlegget og at der stadig er folk fra firma Anton Petersen p& den opgave at rette fejl. Herefter afbr6d dirigenten den videre diskussj-on vedr. antenneanlagget. Der::est fulgt.e et indleg fra Vilting, Kikhanebakken 43, der gik ud p3, at en postkasse i omredet, dt efter hans mening grisede hundene for meget, at biler p3 hurtigt pa omr8dets veje, dt botdspil burde forbydes pa gres og vejarealer samt et grundejerne ikke burde sette storskrald frem afhentningsdagen. Formanden svarede, at der igen vil blive om en postkasse. Bestyrelsen ville i et cirkulare anmode om, at hunde fqres i snor samt at der ikke bdr settes skrald frem som navnt. Hom oplyste, at der ikke kan opsettes skilte om hastighedsbegrensning / Derefter blev formandens beretning godkendt. Efter en pause gik generalforsamlingen over til punkt 3) Foreleggelse af regnskab for regnskabsaret 1973 (bilag r). Henrik Br:andt foretog en hurtig gennemgang af regnskabet, hvorunder han oplyste, dt udgiften pa ca. 3f tit reperation af antenneanlegget var i status som aktiv, fordi der stadig var en mulighed for at fa pengene hjem igen. den forbindelse mente han, at udestaende fordringer burde indkasseres evt. med rettens hjatp. Han sluttede sin gennemgang med at opmerksom pa, dt ejerlaugets likviditet var meget d8rlig og opfordrede alle til at indbetale kontigent s3 hurtigt som muligt efter modtagelse af opkrevning. Vilting, Kikhanebakken 43, spurgte hvorfor udgiften til antenneanlegget ikke kun blev pilignet Gruppe, da det hovedsageligt var der, dt skaderne var sket.

4 Forntall(ltllr svarecle, l t tlcr kun e'r eet e jerlaug og at f el lesantenneanlagge L er: e t f.el c_,s.rnl iggende. K iklrarrel.rakken 32, mente at man brugte forkerte fordelinqstal o!, ktrntre i clen forl-rindelse ikke forste ciupp"-ri" 5g dekning af udgifternc L il Gruppe f's fallesareal. F'ormanclen forklarr:cle bagqrunden for fordelingstallene og oplyste, at {nn 58 biclr.rgc,t_ l.ilr-v qodkend af generalforsamlingen i Jens Laursen, Kikharrebakken 51, mente at til revisor var -ror mege t_. Revlsoren f.rkrare<.1e, at he. havde brugt megen tid pa at fe bragt orden i reqnskaberne, s6ledes at der krlnne opstilres et overskueligt regnskab og status. Heref t-er blev regnskabet godkendt. Dirigente' gik herefter over: til dagsordenens punkt 4l (tri l ag rv). Efter en diskussion vedr. den af bestyrelsen foreslsede fastsattelse -"f kontigent, hvorunder dagsordens p,rilt 5, stk. a l- brev inddraget, bl:y besbyrelsens forslag vedtaget ired 64 stemmer mod 4,15 grundejere undlod at stemme. Dernast gik generarforsamlingen over tir at behandle punkt 5) rrndkomne r3+-r??:- punkt a bortfardt, jtr. ovenfor, medens punkt a 2 blev trukket titbage. punkt b blev forslagsstilleren gjort opmarksom pa, dt ifg. deklarationen er det tilladt ai anlegge en sti ud tir fallesarealet fra de parceller, der op til aette. Men formanden opfordrede til en vis ensartethed ved anleg af disse stier. Ved behandlingen af punkt e mente een af forslaqsstillerne, Falbe_ {ansen, dt det var lidt umotiveret at der kun vir sat hegn op mel- em klynge E og F. Formanden svarede, dt efter bestyrelsens mening burde beplantningen y9d klyngehusene have lov til at vokse lidt *"i" til, fer der evt. blev etableret en gennemgang og henviste ti meget stor modstand fra adskirlige nerliggende grundejere fri cruppe rr. Ved den efterf6lgende afstemning stemte 3 for stienrmedens et overvejende flertal stemte imod Efter denne afsteming gik generalforsamringen over ti1 vargrene, startende mecl dagordenens punl<t 6) Georg Brandt Cliristensen blev genvargt for gruppe r og otto ulsig blev nyvalgt for Gruppe f. 7) Preben Kistrup blev genvalgt.

5 B) N' Aagaard-lansen blev genvalgt og Niels-Henrik per:drup blev nyvalgt. Revi-sorsuppleanten var ikke pa valg. Efter valgene gik dirigenten over til dagsordenens sj-dste punkt 9) Eventuelt. Her kom det frem, at der er en andring af skoledistrikterne under udarbejdelse i kommunen. Efter den piiplgende diskusslon, hvori der fremkom frere forslag tir en evt. resolution, brev det vedtaget, dt bestyrelsen skulle sammenfatte de indkomne forslag fra generalforsamlingen i en skrivelse, der skulle fremsendes til kommunen. Da ingen ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl

6 Bilag GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGANO GL. HOLTE, OeNl3. lrcrj J9 7t+. -l rrt,.ll...tl t.lt: lr.;r: i o].'tlin,crr l',()lrt:t'.i1 ['ors,rnrlir-rg. irt,:rrlio [<-i t i ] grllnde jer'1"rugcts vedl-agter S 4, indkaldes lrerrned til or'- clj-tr.rl gerrerralf orsamling,!ir'gdag, den 28. maj 1974, k1. f 9.3o i gymnastiksalen na G. llolte skole. Dagr;ortle rr: 1. V,i-lg af dirigent. 2..for'rrr,.rricleris bere trring. 3. i:'orcl;egge Lse af regnskab for regnskabsiret r+. "or.s -1.ag t j l_., udget og kont ingent 5. ndkomrre fors lag. a. Herl 'reben Buch Jenselr, Kikhanebakken 55 (gn.) foreslsr: 1. l(lyngehusenes kontirrgent tit ejerlauget for det kolnrnende Ar ' f.ls'lsdtttes ti1 5oo roo " t-i,. 2, AJ s L/ jende adferd og boldspil forbydes pi alle ve jarealer og pi arealer nelleln vejaraler og klyngehusene. (ad andring af 'ved tagter). llenr Jens B3/rn l.rnsen, Kikhanebakken 35, (gn. 1) foreslsr: i'1ises'ti- fra haver mod fallesareal. c. lenr..ij< Faben - J/r'gen Falbe-Hansen 43 og 45) gr. l'oles3r: For.slag orrr &bning af stiforbindelse mellem Klynge E. og F. 6. Val g af bestyrelsesmedlemmer. 'r:a g?. afgar: rlni ften'.ogramnr/r Georg Brandt Christensen. (vil1ig til genvalg). rna gr. af gir :.rdvokat lennik Brandt. Kons-tituenet i bestyrelsen sc'm kassenelr. ( ikke vittig til genvalg grurrdr--t arbe jdspres. ) Bestyrelsen foreslir som nyt bestyrelsesmedlem og kasse::er, bynetsdonimer 0tto Ulsig. ( valgt sonr revisor i indevarende periode. ) 7. Valg af bestyrefsessuppleanter. 'ra gr'. af g.ir: byretsclornlren Preben Kistrup. ( vilig ti1 genvalg). B. V.rjg af revisoner og revisonsuppleant. direktlr Niels Aagaand-Hansen er villig tif genvalg. Sonr ny revison fores16n bestyrelsen advokat Niels-Hennik Perdrup. 9. Lverrtuelt. Mecl venlig p. b. v. hilsen St:i g Arrr'E f ornran d

7 Bilag f 23. maj L9Tll avrsgaard. Unrler henvistiing ti tidligere uclsencli,e cirkulere vedr/rende b.a. antenneanlagget og <lebs nangelfuld.e f'unktion havde jeg forventet, at problemet v&r taget op pa generalf'orsarnlingen soln et selvstandigt punkt. papegeb anleggets util- nden for d.eb sidste ltalvand.et 6r har jeg gentagne ange fre<i.ss - i llende funkt ion. krcft af rnin profession sotrr rad.givende ingenilr (teknisk sagflrer) har jeg til-bud,t at nedvirke til':n l1{sninq; af problenerne. Hr. G. Brandt Christensen har som bestyrelsesngdletn stiet for.tonbakten til- anbenneentrepreny':'en, firneret Anton Peiersen. Det er mit indlryk, at GilC ikke har varetaget ejerlaugets interesse pa beast nulig n3.t1e. Det,te indtryk baserer jeg b.ti.. pri en sentale i april, hvor GC forsvar.ede en nontilrs arbejde o.rer for dennes chef. i'logle da;1e ef i,er fik jeg; at vide, at cler skaln ikke var nog;el i veje:r netl anh:plfjetr nen at man allig;evel havde udskiftet en fc.r'kert di:;e og nogcb firrster].:ermcii,eriel og Cerved fordoblet antennesignaleb, Det trr ir.iulpeb, nren si gr::rj,el er er'r,-l-nu ikke tilfreosstil lende. irr:lte er kun el el:;tjriii:,3.1.. :'lii hov:ilinctryk er, ai ijec i fr;r. hgj grad tror pi., lri'at1 cnlr(ir.r'enrjt'eri s.'l;t-.r. c:. *rei:nisk ::lu1 ig'-. Da sp;irgs:ll:ilet oir. irril,e-.r:rreallaggel 1'1;rst kan behanclles irnd,e:' punktet:r'lventuej-t" pil dir,'gscrjetren ()i{.rl csji ei'te:' v:r.lg rr.r' l;,.e bestyrelsesnedlen::-er, annoiiel' jeg on, at di:-;.;c ber*:rkrtiltger }iile niedt,ages u-l.1er forna.ncens beretning eller p'6 iind.en rrrdde, inaen iicrlvalg af GLl.;. Je.:; foreslirrn at suppleantt:n valges i scede-u, eller at g.:ner:.rli.'cr;ainl-irrgen u,1pe,-er anj re ke.niiicater. iivi'igl nrener,je t, zrt ChO skal, ha.ve iak for ltet srore arbejde, n." har ud,flrt for ejr:rl-auget og sand;ynli,lvis efter sin bed.sre rtverbevisning l'lecl. venlig FK hilsen i t-

8 Bilag fr GRUNDEJER.LAUGET HOLTE AVLSGAT,.D GL. HOLTE, DEN Driftresnskab for tiden 1. Jan til 31. Dec. 1973_ ndte i', Lerg ii. l(ori L i ngent indta;gt er Gruppe (heretf restancer kr, 600r0O) b. (onui.rrgentindtoegter Gruppe ( heraf' restancer roo) lljerskiftegebyr K T3 c. Renteindtogter 15,4OO, oo , 00 50,0O L.466 r36 ljdgif!er: A. Udrit'[er der. fordeles i forholdet?? BT. B. ei. r\clrninistration kasser.er 3.600r00 Telefon 478, oo, b. Adrninis bration foruand 2. 4OO, 00 Telefon 4'78. OO V c. robokopi Tryksager Porto fil.v. Diverse d. Repnogentation c llevision Vejbelysning furtennef orsikring Renovation fter der fordeles med 4.078, OO 2.878, OO 1,182 r 00 ro7,75 2OO, ,5O L.726 r r,O5 2. O0Or 0o O r5g ,13 Lr.5r7,26 Vedligeholdelse af fellesilrealer ,00 Planter m.v. _ 3.28?.Bo ,Bo C. tjrllti_ft_ef, der beres af Grunpe f alene: D. u'!l'i til Telcnikerhonorar vedr. retssag Udl-u.r der forventes indkasseret Reparation af overgravede antennekabler BaLance T.Z1B,8O 30.pl1Z p ,11 gg L.57 9,7',t ;) : 'i $ Kr Q, ,11 =======-::====-======== =

9 Bilag fortsat r Ucigii'ter'ire fordeler sig s&ledes: Gruppt:. 77 /B7 af :-.5.r].7,26 5'/, af , B0 i(ont ingeirbtnrl Lii:1,t er 'l'l/87 erf renteintii;urgter r36 Ovurskurl gruppe r B0 CnrlD0 f. 110/18'/ af L5.5L7,26 95"ft nf 76. BB-/,80 ''eknlkeriionorar Konl;ingonti ndtrcgter Ujersltiftegebyr LO/1B7 af rente indturgter Underskutl Gruppe , o0 50. oo 6.389, ,3g , B , r ?, Bo 73.O43r41 7.?1-8. Bo 89. B9o, o1 862, '17,45 Sarnlet undersicud. Udleg for overgraved.e antennekabler Balance jfr. driftsregnskab 6.477, r50 30._B!2,25 Kr Statuo pbr 31. december 19?3. Alc t,ivqr: Postgiro 1,'recleriksberg Sparekasse konto 8O34O8/L tllellernviorendemed. kasserer Tilgodehavende indekud og kontingents Grulrpe L ,00 Gruppe L rOO Gruppe O, 0O Lldlurg for reparation af overgraved.e erntennekabler L.824 r47 303,12 5, r r25.j:)tis s i ver: Glrld til garrtner B. Strandby Grelil til kasserer (il:lcl 't,il" '{. Aagaard-Hansen for revision Gcd 1,i rtntennefirmaet Anton Petersen Pos't,giroiconboret - fe jlpostering l'onilue Gnrppe 1. Jan 1973 g.3b?r43 Overskud i Q9,95 l'orrnue Grutrrpe 3J-. Dec. J-97 3 L5.r57,38 i'orrnue Gruppe 1. Jan , 38 Unclerskud i 19? ,45 Negativ formue 31. Dec. 19?3 2.96'{ ra7?.e67 *3_,, [*]h9.33r$9** , O0, OO 2. OOO, O roo ,39 *ie; 6??,r "

10 -t Bilag fv zudget TOR REGNSKABSARET A R rl F.cll.esudgifter: Arrterrnefors ikning 'or.bedring af antenne Adrninistration m. v. Gar,'tnenarbe j de Gartneranbe j de vecir/nencie gruppe rs sararealen kr, 1. loo ri ooo L2. ooo 1B 8o roo roo oo loo, oo ooo, oo 6.ooo oo lo4.1ooroo Udgif tet'ne fondef es ssledes: Gr.uppe. 77 /LB7 af fell_esudgiften Seo af B gartnenudgifter Sar.skilte gartnerudgif-ter 7.4oo roo 4.oooroo 6. ooo roo Gruppe r-j-o/).87 af A fall-esudgifter 95%. af B gantnerudgiften Gnuppe ndtagter: Kontingent Formue Udgifter 0venskud Gruppe 77 x 2oo kn. kn oo roo 11. 6oo 76. ooo roo oo B7.6oo roo 15.4oo roo 15.oooroo 3o. 4oo:oo l7.4oo oo 13.ooo roo ndtag.ber: Kontingenten minus negativ Udgi ften Ove r.s k ud 1lox95o fonmue ott. Soo roo 1. Boo, oo kn o2 Too roo - u/.b 6t. 6oo roo 15.looroo. Med hensyn til overskuddet bemankes, at nogen sjkkenhed for, hvonnan og mea'h;i 3o.9<.ro - roo til antenne indgir. Kontingent opknavning : Gruppe : /3 (t-oo-) /g loo Gruppe : / g ( 25o kn. ) 15/6 ( 3So /9 (3So kn.) grundejenlauget ken del udlagget ikke han pa

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Agenda 2013 0) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Velkommen v/ Sparekassen Himmerland Velkommen v/ Formanden Valg af Dirigent + Referent Formandens beretning Regnskab

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 27-10-2010. Fremmadte huse: 2, 10, 14, 18,20,26,28,30,34,38,40,44,46,48,52,54

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Mandag d. 25. marts 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Mandag d. 25. marts 2013. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Mandag d. 25. marts 2013. Deltagere: ABF Skovhøj - Kolt ABF Udsigten - Skovhøj ABF Bifrost ABF Skovhøjen Brabrand Boligforening Afdeling 23 Brabrand Boligforening

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 06/04-2002

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 06/04-2002 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 06/04-2002 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt torsdag den 14. marts 2002 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG Stiftet 20. august 1940 Revideret 30.03.2007 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen LÆRKEVANG Stiftet den 20. august 1940. Omarbejdet og revideret som vedtaget på

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov M Ø D E R E F E R A T Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov den 21. oktober 2013 kl. 19.30 hos Oluf, Flintebakken 61 Mødedeltagere: Bente Højfeldt (BH) Vagn Jessen (VJ) Lars B. Andersen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 9. marts 2005 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Herudover oplyste formanden, at der var blevet afholdt en enkelt gartnerdag, hvor der blev lavet en del, og han takkede dem, som gav en hånd med.

Herudover oplyste formanden, at der var blevet afholdt en enkelt gartnerdag, hvor der blev lavet en del, og han takkede dem, som gav en hånd med. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Kommentarer: Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Generalforsamlingen var velbesøgt. Der var cirka 70 personer tilstede repræsenterende 37 grunde. Derudover

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere