ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL"

Transkript

1 ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Age Original manual Biltema Nordic Services AB

2 ELDRIVEN LEKSAKSBIL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. MÄRKNING 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1 INTRODUKTION Denna eldrivna bil är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Läs noga igenom manualen innan bilen används. Spara manualen för framtida bruk. 2. TEKNISKA DATA Batterityp: st laddningsbart bly/ syrabatteri, 12 V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighet: ,5 5 km/h Input laddare: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output laddare: V DC, 1 A Laddningstid: timmar Åktid: ca.1 timme Rekommenderad ålder: år och uppåt Max belastning: kg Antal passagerare: ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna leksaksbil är avsedd för användning inomhus och utomhus av barn från 3 års ålder. Använd aldrig bilen på trafikerade platser. Maxvikt på barnet: 25 kg. 4 MÄRKNING VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. För inomhusbruk. Dubbelisolerad. VARNING! För att minska risken för skador ska all körning övervakas av en vuxen. Fordonet får ej användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Använd alltid skor och låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Kör enbart på plana ytor som trottoarer, garageuppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser och kör aldrig på gatan. Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten. Fordonet är endast avsett att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden. Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i vatten eller spruta på den med vatten från en vattenslang. Överskrid inte maxbelastningen på 25 kg. Låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. Använd godkänd småbarnshjälm. Barn under 3 år får inte använda detta fordon p.g.a. skaderisk. Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner. All körning måste övervakas av en vuxen. Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter uppackningen. Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt Biltema Nordic Services AB 2

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERI Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. Kortslut inte batteriet. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Produkterna får inte modifieras eller byggas om. Det kan orsaka brand och skador. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När fordonet inte används, dra ut huvudkontakten mellan batterierna och motorerna under sätet. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LADDNING Ladda batteriet på en välventilerad plats. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen. Laddaren är ingen leksak. Låt aldrig barn leka med laddaren eller ladda batteriet. Koppla bort laddaren från nätet innan den kopplas från batteriet. 6. ANVÄNDNING STYCKLISTA 1 Bil och hjul 1 st 2 M5 skruv 1 st 3 M5 kupolmutter 1 st 4 Ratt 1 st 5 Säte 1 st 6 Backspeglar 1 par 7 8 Mutter till backspeglar Laddare, 14 V DC, 1 A 2 st 1 st OBS! Samtliga skruvar, muttrar och brickor är fördragna. 6.1 MONTERING 1. Placera ratten (4) på styrstången. 2. Trä igenom M5 skruven (2) och spänn muttern (3) med en skiftnyckel. 3. Koppla den röda kabeln till batteriet. Montera sedan sätet (5) och fäst med medföljande skruv, TA4 x 12 x Spänn backspeglarna (6) med skruvarna (7). Skruvarna är förmonterade. 6.2 Att köra elbilen 1. Kontrollera att batteriet är fulladdat och att den röda kabeln är kopplad till batteriet under sätet. 2. Tryck in strömbrytaren när bilen ska användas. Stäng av strömbytaren när bilen inte används. 3. Tryck riktningsknappen mot F framåt och tryck på gaspedalen. Bilen rör sig framåt och då kommer strålkastarna att tändas Biltema Nordic Services AB

4 4. Släpp gaspedalen för att bromsa bilen. När bilen står stilla kan backen R läggas igenom att riktningsknappen flyttas till R. Tryck ned gaspedalen och bilen kommer att röra sig bakåt. OBS! Byt aldrig riktning när bilen är i rörelse! 5. Tuta genom att trycka på knappen mitt på ratten. 6. Fordonet är utrustat med en säkerhetsbrytare som löser ut och stannar fordonet vid överlast eller om fordonet körs på ett hårt sätt. Efter ca 25 sekunder går det att fortsätta att köra. 6.3 LADDA BATTERIET Ställ strömbrytaren på OFF. Anslutningen för laddaren är placerad nära sätet. Koppla in laddaren i batteriuttaget och anslut laddaren till nätet. Ladda batteriet 8 10 timmar innan första användningen. Ladda aldrig batteriet i mer än 20 timmar för att undvika att laddaren överhettas. Laddaren blir varm under pågående laddning. Skulle den bli väldigt het måste laddningen avbrytas och laddaren kopplas ur från uttaget. Kontrollera både batteri och laddare. Använd enbart laddaren i torra utrymmen. Kablar och anslutningar till laddaren samt batteriet måste kontrolleras regelbundet. Upptäcks en skada får varken batteri eller laddare användas innan skadan är åtgärdad. Ladda batteriet innan förvaring och underhållsladda det var 3:e månad för att förlänga batteriets livstid. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort. Förvara laddaren på en torr och kall plats. 7. FELSÖKNING FEL Bilen rör sig inte Bilen kör långsamt Batteriet laddas inte ÅTGÄRD 8. AVFALLSHANTERING Kontrollera att batteriets kablar är rätt kopplade Ladda batteriet Kontrollera säkringarna och byt vid behov Ladda batteriet Batteriet eller laddaden är skadade. Byt ut dem. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). VARNING Brandrisk. Koppla aldrig förbi säkringarna. Trasiga säkringar ska ersättas med samma sort Biltema Nordic Services AB 4

5 ELEKTRISK LEKEBIL 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. MERKING 5. SIKKERHETSINFORMASJON 6. BRUK 7. STELL 8. AVFALLSHÅNDTERING 1. INNLEDNING Denne elektriske bilen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Les nøye gjennom bruksanvisningen før bilen tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. 2. TEKNISKE DATA Batteritype: stk. oppladbart bly/ syrebatteri, 12 V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighet: ,5 5 km/h Input lader: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output lader: V DC, 1 A Ladetid: timer Kjøretid: ca.1 timme Anbefalt alder: år og oppover Maks. belastning: kg Antall passasjerer: BRUKSOMRÅDE Denne lekebilen er beregnet for bruk inne og ute av barn fra 3 års alder. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder. Maks. vekt på barnet: 25 kg. 4 MERKING ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år. For bruk innendørs. Dobbeltisolert. ADVARSEL! For at risikoen for skader skal reduseres, må all kjøring overvåkes av en voksen. Bilen må ikke brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn 1 barn kjøre bilen. 5. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kjør kun på plane flater som fortau, garasjeinnkjørsler eller lekeplasser. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder, og kjør aldri på gata. Kjør aldri i nærheten av svømmebasseng eller andre områder med vann. Bilen er kun beregnet for bruk på jevnt, hardt og tørt underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. Kjør aldri i mørket eller på svakt opplyste områder. Rengjør bilen ved å tørke den med en lett fuktet klut. Senk aldri bilen ned i vann, og sprøyt den ikke med vann fra en vannslange. Overskrid ikke maks. belastning på 25 kg. La aldri mer enn 1 barn kjøre på bilen. Bruk godkjent småbarnshjelm. Barn under 3 år må ikke bruke denne bilen på grunn av risiko for skade. Barnet må ha satt seg ned på setet før gasspedalen trykkes ned. All kjøring må overvåkes av en voksen. Plastposer utgjør en kvelningsrisiko for små barn. Fjern alt emballasjemateriale etter oppakking. Stans alltid bilen før du skifter retning for å kjøre forover eller bakover Biltema Nordic Services AB

6 SIKKERHETSFORSKRIFTER BATTERI Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. Kortslutt ikke batteriet. Se til at kabelfestene ikke kortsluttes. Se til at batteripolene er vendt rett vei. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Det kan forårsake brann og skader. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av ulike typer. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Se til at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når bilen ikke brukes, trekk ut hovedkontakten mellom batteriene og motorene under setet. SIKKERHETSFORSKRIFTER LADING Lad batteriet på et godt ventilert sted. Dekk ikke til batteriet under lading. Risiko for overoppheting. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen. Laderen er ikke et leketøy. La aldri barn leke med laderen eller lade batteriet. Koble laderen fra strømnettet før den kobles fra batteriet. 4 Ratt 1 stk. 5 Sete 1 stk. 6 Speil 1 par 7 Mutter til speil 2 stk. 8 Lader, 14 V DC, 1 A 1 stk. 6. BRUK DELELISTE 1 Bil og hjul 1 stk. 2 M5 skrue 1 stk. OBS! Samtlige skruer, muttere og skiver er forhåndsstrammet. 6.1 MONTERING 1. Plasser rattet (4) på styrestangen. 2. Træ gjennom M5-skruen (2) og stram mutteren (3) med en skiftenøkkel. 3. Koble rød kabel til batteriet. Monter så setet (5) og fest med medfølgende skrue, TA4 x 12 x Spenn fast speilene (6) med skruene (7). Skruene er forhåndsmontert. 3 M5 hettemutter 1 stk. 6.2 Kjøre elbilen 1. Kontroller at batteriet er fulladet, og at den røde kabelen er koblet til batteriet under setet. 2. Trykk inn strømbryteren når bilen skal brukes. Slå av strømbryteren når bilen ikke er i bruk. 3. Trykk retningsknappen mot F forover, og trykk på gasspedalen. Bilen beveger seg Biltema Nordic Services AB 6

7 forover, og lyktene slås på. 4. Slipp gasspedalen for å bremse bilen. Når bilen står stille, kan den settes i revers R ved at retningsknappen flyttes til R. Trykk ned gasspedalen, og bilen rygger. OBS! Skift aldri retning når bilen er i bevegelse! 5. Tut ved å trykke på knappen midt på rattet. 6. Bilen er utstyrt med en sikkerhetsbryter som løser ut og stanser bilen ved overlast, eller dersom bilen kjøres for hardt. Etter ca. 25 sekunder kan man fortsette å kjøre. 6.3 LADE BATTERIET Sett strømbryteren på OFF. Tilkoblingen for laderen er plassert nær setet. Koble laderen i batteriuttaket, og koble laderen til strømnettet. Lad batteriet 8 10 timer før første bruk. Lad aldri batteriet i mer enn 20 timer for å unngå at laderen overopphetes. Laderen blir varm mens lading pågår. Skulle den bli svært varm, må ladingen avbrytes og laderen kobles fra uttaket. Kontroller både batteri og lader. Bruk laderen kun i tørre rom. Kabler og tilkoblinger til laderen samt batteriet må kontrolleres jevnlig. Dersom det skulle oppdages en skade, må verken batteri eller lader brukes før skaden er utbedret. Lad batteriet før oppbevaring, og foreta vedlikeholdslading hver 3. måned for å forlenge batteriets levetid. Når batteriet er fulladet, skal laderen kobles bort. Oppbevar laderen på et tørt og kjølig sted. 7. FEILSØKING FEIL Bilen beveger seg ikke Bilen kjører sakte Batteriet lades ikke TILTAK 8. AVFALLSHÅNDTERING Kontroller at batteriets kabler er riktig koblet Lad batteriet Kontroller sikringene og skift ved behov Lad batteriet Batteri eller lader er skadet. Skift dem ut. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL Brannrisiko. Foreta aldri forbikobling av sikringene. Sikringer som har gått, skal erstattes med samme type sikring Biltema Nordic Services AB

8 SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. MERKINTÄ 5. TURVALLISUUSTIEDOT 6. KÄYTTÄMINEN 7. HOITO 8. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 1 JOHDANTO Tämä sähkökäyttöinen auto on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Lue käyttöohje huolellisesti ennen auton käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten 2. TEKNISET TIEDOT Paristotyyppi: ladattava lyijy-happoakku, V, 7 Ah Moottori: x 12 V Nopeus: ,5 5 km/h Laturin syöttöteho: V AC, 60 Hz, 0,5 A Laturin antoteho: V DC, 1 A Latausaika: tuntia Ajoaika: n.1 timme Ikäsuositus: vähintään 3 vuotta Enimmäiskuorma: kg Matkustajamäärä: KÄYTTÖKOHTEET Tämä leluauto on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille lapsille sisä- ja ulkokäyttöön. Autolla ei saa ajaa paikoissa, joissa on liikennettä. Lapsen enimmäispaino: 25 kg. 4 MERKINTÄ VAROITUS! Sisältää pieniä ja teräviä osia. Aikuisen on koottava auto. VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Sisäkäyttöön. Kaksoiseristetty. VAROITUS! Vahinkojen välttämiseksi aikuisen on aina valvottava ajamista. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä tai muissa vaarallisissa paikoissa. Kenkiä on aina käytettävä. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. 5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Aja ainoastaan tasaisilla alustoilla, kuten jalkakäytävillä, autotallien ajoväylillä tai leikkipaikoilla. Autoa ei saa käyttää paikoissa, joissa on liikennettä, eikä kadulla. Autolla ei saa ajaa uima-altaiden tai muiden vesialueiden lähellä. Ajoneuvolla saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Autolla ei saa ajaa pimeän aikaan tai huonosti valaistuilla alueilla. Puhdista ajoneuvo kuivaamalla se kevyesti kostutetulla rätillä. Autoa ei saa upottaa veteen eikä sen päälle saa ruiskuttaa vettä letkulla. 25 kg:n enimmäiskuormitusta ei saa ylittää. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. Hyväksyttyä pikkulasten kypärää on käytettävä. Loukkaantumisvaaran takia alle 3-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa. Lapsen on istuttava istuimella ennen kaasupolkimen painamista. Aikuisen on aina valvottava ajamista. Muovipussit aiheuttavat pikkulapsille tukehtumisvaaran. Korjaa kaikki pakkausmateriaalit pois pakkauksen purkamisen jälkeen Biltema Nordic Services AB 8

9 Pysäytä ajoneuvo aina ennen suunnan vaihtamista eteen- tai taaksepäin. AKUN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. Älä oikosulje akkua. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Tuotteita ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Se voisi aiheuttaa tulipaloja tai vammautumisia. Älä käytä vanhoja ja uusia akkuja tai erityyppisiä akkuja sekaisin. Älä lataa ei-ladattavia paristoja. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun ajoneuvoa ei käytetä, irrota akkujen ja moottorien välinen pääliitin istuimen alta. LATAUKSEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lataa akku hyvin tuuletetussa paikassa. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara. Vain aikuinen saa ladata akut. Laturi ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa leikkiä laturin kanssa tai ladata akkua. Irrota laturi verkkovirrasta, ennen kuin liität sen akkuun. 6 KÄYTTÄMINEN OSALUETTELO 1 Auto ja pyörät 1 kpl 2 M5 skrue 1 kpl 3 M5 hettemutter 1 kpl 4 Ratt 1 kpl 5 Sete 1 st 1 kpl 6 Speil 1 pari 7 Mutter til speil 2 kpl 8 Lader, 14 V DC, 1 A 1 kpl HUOMIO! Kaikki ruuvit, mutterit ja aluslevyt on esiasennettu. 6.1 Kokoaminen 1. Aseta ohjauspyörä (4) ohjaustankoon. 2. Vie M5-ruuvi (2) läpi ja kiristä mutteri (3) jakoavaimella. 3. Liitä punainen johto akkuun. Asenna istuin (5) ja kiinnitä mukana toimitetulla ruuvilla, TA4 x 12 x Kiinnitä taustapeilit (6) ruuveilla (7). Ruuvit on asennettu valmiiksi paikoilleen. 6.2 Sähköautolla ajaminen 1. Tarkista, että akku on ladattu täyteen ja punainen johto liitetty akkuun istuimen alla. 2. Paina virtakatkaisin sisään auton käyttämiseksi. Kytke virtakatkaisin pois päältä, kun autoa ei käytetä. 3. Paina suuntapainike merkintää F (eteenpäin) kohti ja paina kaasupoljinta. Auto liikkuu eteenpäin ja ajovalot syttyvät. 4. Vapauta kaasupoljin jarruttaaksesi autoa Biltema Nordic Services AB

10 Kun auto on paikallaan, peruutusvaihde (R) voidaan kytkeä siirtämällä suuntapainiketta merkinnän R suuntaan. Paina kaasupoljinta, jotta auto liikkuu taaksepäin. HUOMIO! Älä koskaan vaihda suuntaa auton liikkuessa! 5 Anna äänimerkki painamalla ohjauspyörän keskellä olevaa painiketta. 6 Autossa on turvakytkin, joka laukeaa ja pysäyttää ajoneuvon, jos se on ylikuormitettu tai sitä ajetaan kovakouraisesti. Noin 25 sekunnin kuluttua ajamista voidaan jatkaa. 6.3 AKUN LATAAMINEN Aseta virtakatkaisin OFF-asentoon. Laturin liitäntä on lähellä istuinta. Liitä laturi akun liitäntään ja yhdistä se verkkovirtaan. Lataa akkua 8 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä lataa akkua yli 20 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene. Latari lämpenee latauksen aikana. Jos se kuumenee voimakkaasti, keskeytä lataus ja irrota laturi liitännästä. Tarkista sekä akku että laturi. Käytä laturia vain kuivissa tiloissa. Laturin ja akun kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Jos akku tai laturi on vaurioitunut, niitä ei saa käyttää ennen vaurion korjaamista. Lataa akku täyteen ennen varastointia ja tee sille ylläpitolataus 3 kuukauden välein, jotta sen käyttöikä pitenee. Kun akku on ladattu täyteen, laturi on irrotettava siitä. Säilytä laturia kuivassa ja viileässä paikassa. 7 VIANETSINTÄ VIKA Auto ei liiku Auto liikkuu hitaasti Akku ei lataudu TOIMENPIDE Tarkista, että akun johdot on liitetty oikein Lataa akku Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa Lataa akku 8 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Akku tai laturi on vaurioitunut. Vaihda ne. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). VAROITUS Palovaara. Sulakkeita ei saa ohittaa. Rikkinäiset sulakkeet on vaihdettava samantyyppisiin sulakkeisiin Biltema Nordic Services AB 10

11 ELDREVET LEGETØJSBIL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. MÆRKNING 5. SIKKERHEDSINFORMATION 6. ANVENDELSE 7. VEDLIGEHOLDELSE 8. AFFALDSHÅNDTERING 1 INTRODUKTION Denne eldrevne bil er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Læs manualen grundigt igennem, inden bilen tages i brug. Gem manualen til fremtidig brug. 2. TEKNISKE DATA Batteritype:.. 1 stk. opladeligt bly/syrebatteri, V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighed: ,5 5 km/t Input, oplader: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output, oplader: V DC, 1 A Ladetid: timer Køretid: ca.1 timme Anbefalet alder: år og opefter Maks. belastning: kg Antal passagerer: ANVENDELSESOMRÅDE Denne legetøjsbil er beregnet til indendørs og udendørs brug af børn fra 3 år og opefter. Brug aldrig bilen på trafikerede steder. Barnets maksimumvægt: 25 kg. 6 MÆRKNING ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING Indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. Til indendørs brug. Dobbeltisoleret. ADVARSEL! For at mindske risikoen for skader skal al kørsel overvåges af en voksen. Køretøjet må ikke bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vand eller andre farlige steder. Brug altid sko og lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. 9. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kør kun på jævne overflader som fortove, garagenedkørsler og legepladser. Brug aldrig bilen på trafikerede steder, og kør aldrig på gaden. Kør aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vand. Køretøjet er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller blød jord. Kør aldrig i mørke eller på dårligt oplyste områder. Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand eller sprøjt vand på den med en vandslange. Maksimalbelastningen på 25 kg må ikke overskrides. Lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. Benyt godkendt småbørnshjelm. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af skadesrisikoen. Barnet skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på speederen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Plastikposer indebærer en kvælningsrisiko for mindre børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakningen. Stands altid køretøjet, inden du skifter retning for at køre fremad eller bagud Biltema Nordic Services AB

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER BATTERI Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. Kortslut ikke batteriet. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Produkterne må ikke ændres eller ombygges. Det kan forårsage brand og skader. Undgå at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batterierne og motorerne under sædet ud, når køretøjet ikke er i brug. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OPLADNING Oplad batteriet på et godt ventileret sted. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning. Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Opladeren er ikke legetøj. Lad aldrig børn lege med opladeren eller oplade batteriet. Afbryd opladerens forbindelse til elnettet, inden den kobles fra batteriet. 10. ANVENDELSE STYKLISTE 1 Bil og hjul 1 stk. 2 M5 skrue 1 stk. 3 M5 rundhovedet møtrik 1 stk. 4 Rat 1 stk. 5 Sæde 1 stk. 6 Bakspejle 1 par 7 8 Møtrik til bakspejle Oplader, 14 V DC, 1 A 2 stk. 1 stk. OBS! Samtlige skruer, møtrikker og skiver medfølger. 6.1 MONTERING 1. Anbring rattet (4) på styrestangen. 2. Skub M5-skruen (2) igennem og spænd møtrikken (3) med en skiftenøgle. 3. Slut det røde kabel til batteriet. Monter herefter sædet (5) og fastgør det med den medfølgende skrue, TA4 x 12 x Spænd bakspejlene (6) med skruerne (7). Skruerne er formonterede. 6.2 Kørsel med elbilen 1. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, og at det røde kabel er tilsluttet batteriet under sædet. 2. Tryk afbryderen ind, når bilen skal bruges. Sluk for afbryderen, når bilen ikke skal bruges. 3. Tryk retningsknappen mod F fremad og tryk på speederen. Bilen bevæger sig Biltema Nordic Services AB 12

13 fremad, og lygterne tændes. 4. Slip gaspedalen for at bremse bilen. Når bilen står stille, kan den sættes i bakgear R ved at flytte retningsknappen til R. Tryk på speederen. Bilen bevæger sig baglæns. OBS! Skift aldrig retning, mens bilen er i bevægelse! 5. Du kan dytte ved at trykke på knappen midt på rattet. 6. Køretøjet er udstyret med en sikkerhedsafbryder, der udløses og standser køretøjet ved overlast, eller hvis køretøjet køres for hårdt. Efter ca. 25 sekunder kan man køre videre. 6.4 OPLAD BATTERIET Sæt strømafbryderen på OFF. Stikket til opladeren er placeret i nærheden af sædet. Opladeren kobles til batteriudtaget og sluttes herefter til elnettet. Oplad batteriet i 8 10 timer, inden køretøjet bruges første gang. Oplad aldrig batteriet i mere end 20 timer for at undgå, at opladeren overophedes. Opladeren bliver varm under opladning. Hvis den bliver meget varm, skal opladningen afbrydes, og laderen skal kobles fra udtaget. Kontrollér både batteri og oplader. Brug kun opladeren i godt ventilerede rum. Kabler og tilslutninger til opladeren samt batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis man opdager en skade, må hverken batteri eller oplader anvendes, før skaden er udbedret. Batteriet skal oplades inden opbevaring, og opladningen skal vedligeholdes hver tredje måned for at forlænge batteriets levetid. Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opladeren skal opbevares tørt og køligt. 7. FEJLFINDING FEJL Bilen bevæger sig ikke Bilen kører langsomt Batteriet oplader ikke UDBEDRING Kontrollér, at batteriets kabler er tilsluttet korrekt Lad batteriet op. Kontrollér sikringerne og udskift dem ved behov Oplad batteriet 8. AFFALDSHÅNDTERING Batteriet eller opladeren er beskadiget. Udskift dem. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL Risiko for brand. Tilslutning må aldrig ske uden om sikringerne. Ødelagte sikringer skal erstattes med samme type Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB Art

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required.

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required. CHILDREN S PRODUCTS Battery Operated Ride-On Art. 26-9901 Vehicle Assembly Manual & User s Guide Lotus F1 RIDE ON F1 LOTUS CAR Item No.: KL-9003 WARNING: To reduce the risk of injury, adult supervision

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB ELDRIVEN FYRHJULING Läs noga igenom manualen innan fyrhjulingen används.

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn

EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 27304 RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI FJERNSTYRET BIL Brugsanvisning FJERNSTYRT BIL Bruksanvisning FJÄRRSTYRD BIL Bruksanvisning KAUKO-OHJATTAVA AUTO Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

LITIUMBATTERI LITIUMAKKU

LITIUMBATTERI LITIUMAKKU LITIUMBATTERI LITIUMAKKU Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47 32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog 2008 Biltema Nordic Services AB SE Trehjuling med dragkrok VARNING Trehjulingen får bara användas

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Art. 45-8009 RC JET PANTHER 1:10

Art. 45-8009 RC JET PANTHER 1:10 RC JET PANTHER 1:10 0979 Tillverkat för tema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: tema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V Nätadapter 5 V Strömförsörjning till aktiv antenn Nettadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Muuntaja, 5 V Aktiiviantennin virtalähde Netadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Tillverkat för

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELDRIVEN MOTORCYKEL ELEKTRISK MOTORSYKKEL SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOOTTORIPYÖRÄ ELDREVET MOTORCYKEL

ELDRIVEN MOTORCYKEL ELEKTRISK MOTORSYKKEL SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOOTTORIPYÖRÄ ELDREVET MOTORCYKEL ELDRIVEN MOTORCYKEL barn ELEKTRISK MOTORSYKKEL barn SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOOTTORIPYÖRÄ lapsille ELDREVET MOTORCYKEL børn Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

RC MONSTER TRUCK 1:15

RC MONSTER TRUCK 1:15 45-828 manual 130215.indd 2013-02-15, 14.17.44 RC MONSTER TRUCK 1:15 Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI RC MONSTER TRUCK 1:15 Rekommenderas frċn 6 ċr. INNEHĊLL RC-bil x 1 RC-sändare x 1 Antenn

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

RECHARGEABLE SPOTLIGHT

RECHARGEABLE SPOTLIGHT Oppladbar lykt MODEL 55299 RECHARGEABLE SPOTLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GENOPLADELIG LYGTE Brugsanvisning OPPLADBAR LYKT Bruksanvisning UPPLADDNINGSBAR LAMPA Bruksanvisning LADATTAVA VALAISIN Käyttöohje

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Original manual. Art. 45-827. 45-827 manual 130827.indd 2013-08-27, 09.19.44

Original manual. Art. 45-827. 45-827 manual 130827.indd 2013-08-27, 09.19.44 45-827 manual 130827.indd 2013-08-27, 09.19.44 Art. 45-827 RC Monstertruck Hummer H2 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

I/R LASTBIL I/R LASTEBIL INFRAPUNAOHJATTAVA KUORMA-AUTO

I/R LASTBIL I/R LASTEBIL INFRAPUNAOHJATTAVA KUORMA-AUTO I/R LASTBIL I/R LASTEBIL INFRAPUNAOHJATTAVA KUORMA-AUTO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV Max 500 W 230 V IP54 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar:

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

12V. Corral T-REX FISC0401G23. Model Number IGOR0002 DA FI NO SV BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

12V. Corral T-REX FISC0401G23. Model Number IGOR0002 DA FI NO SV BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 12V FISC0401G23 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DA FI NO SV Corral T-REX Model Number IGOR0002 1 2 3 A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 R 1 19 20 21 B A 22 23 24 C B 25

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 45-743 manual 121115.indd 2012-11-15, 09.37.59 Art. 45-743 RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere