ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL"

Transkript

1 ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Age Original manual Biltema Nordic Services AB

2 ELDRIVEN LEKSAKSBIL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. MÄRKNING 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1 INTRODUKTION Denna eldrivna bil är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Läs noga igenom manualen innan bilen används. Spara manualen för framtida bruk. 2. TEKNISKA DATA Batterityp: st laddningsbart bly/ syrabatteri, 12 V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighet: ,5 5 km/h Input laddare: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output laddare: V DC, 1 A Laddningstid: timmar Åktid: ca.1 timme Rekommenderad ålder: år och uppåt Max belastning: kg Antal passagerare: ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna leksaksbil är avsedd för användning inomhus och utomhus av barn från 3 års ålder. Använd aldrig bilen på trafikerade platser. Maxvikt på barnet: 25 kg. 4 MÄRKNING VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. För inomhusbruk. Dubbelisolerad. VARNING! För att minska risken för skador ska all körning övervakas av en vuxen. Fordonet får ej användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Använd alltid skor och låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Kör enbart på plana ytor som trottoarer, garageuppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser och kör aldrig på gatan. Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten. Fordonet är endast avsett att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden. Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i vatten eller spruta på den med vatten från en vattenslang. Överskrid inte maxbelastningen på 25 kg. Låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. Använd godkänd småbarnshjälm. Barn under 3 år får inte använda detta fordon p.g.a. skaderisk. Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner. All körning måste övervakas av en vuxen. Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter uppackningen. Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt Biltema Nordic Services AB 2

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERI Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. Kortslut inte batteriet. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Produkterna får inte modifieras eller byggas om. Det kan orsaka brand och skador. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När fordonet inte används, dra ut huvudkontakten mellan batterierna och motorerna under sätet. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LADDNING Ladda batteriet på en välventilerad plats. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen. Laddaren är ingen leksak. Låt aldrig barn leka med laddaren eller ladda batteriet. Koppla bort laddaren från nätet innan den kopplas från batteriet. 6. ANVÄNDNING STYCKLISTA 1 Bil och hjul 1 st 2 M5 skruv 1 st 3 M5 kupolmutter 1 st 4 Ratt 1 st 5 Säte 1 st 6 Backspeglar 1 par 7 8 Mutter till backspeglar Laddare, 14 V DC, 1 A 2 st 1 st OBS! Samtliga skruvar, muttrar och brickor är fördragna. 6.1 MONTERING 1. Placera ratten (4) på styrstången. 2. Trä igenom M5 skruven (2) och spänn muttern (3) med en skiftnyckel. 3. Koppla den röda kabeln till batteriet. Montera sedan sätet (5) och fäst med medföljande skruv, TA4 x 12 x Spänn backspeglarna (6) med skruvarna (7). Skruvarna är förmonterade. 6.2 Att köra elbilen 1. Kontrollera att batteriet är fulladdat och att den röda kabeln är kopplad till batteriet under sätet. 2. Tryck in strömbrytaren när bilen ska användas. Stäng av strömbytaren när bilen inte används. 3. Tryck riktningsknappen mot F framåt och tryck på gaspedalen. Bilen rör sig framåt och då kommer strålkastarna att tändas Biltema Nordic Services AB

4 4. Släpp gaspedalen för att bromsa bilen. När bilen står stilla kan backen R läggas igenom att riktningsknappen flyttas till R. Tryck ned gaspedalen och bilen kommer att röra sig bakåt. OBS! Byt aldrig riktning när bilen är i rörelse! 5. Tuta genom att trycka på knappen mitt på ratten. 6. Fordonet är utrustat med en säkerhetsbrytare som löser ut och stannar fordonet vid överlast eller om fordonet körs på ett hårt sätt. Efter ca 25 sekunder går det att fortsätta att köra. 6.3 LADDA BATTERIET Ställ strömbrytaren på OFF. Anslutningen för laddaren är placerad nära sätet. Koppla in laddaren i batteriuttaget och anslut laddaren till nätet. Ladda batteriet 8 10 timmar innan första användningen. Ladda aldrig batteriet i mer än 20 timmar för att undvika att laddaren överhettas. Laddaren blir varm under pågående laddning. Skulle den bli väldigt het måste laddningen avbrytas och laddaren kopplas ur från uttaget. Kontrollera både batteri och laddare. Använd enbart laddaren i torra utrymmen. Kablar och anslutningar till laddaren samt batteriet måste kontrolleras regelbundet. Upptäcks en skada får varken batteri eller laddare användas innan skadan är åtgärdad. Ladda batteriet innan förvaring och underhållsladda det var 3:e månad för att förlänga batteriets livstid. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort. Förvara laddaren på en torr och kall plats. 7. FELSÖKNING FEL Bilen rör sig inte Bilen kör långsamt Batteriet laddas inte ÅTGÄRD 8. AVFALLSHANTERING Kontrollera att batteriets kablar är rätt kopplade Ladda batteriet Kontrollera säkringarna och byt vid behov Ladda batteriet Batteriet eller laddaden är skadade. Byt ut dem. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). VARNING Brandrisk. Koppla aldrig förbi säkringarna. Trasiga säkringar ska ersättas med samma sort Biltema Nordic Services AB 4

5 ELEKTRISK LEKEBIL 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. MERKING 5. SIKKERHETSINFORMASJON 6. BRUK 7. STELL 8. AVFALLSHÅNDTERING 1. INNLEDNING Denne elektriske bilen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Les nøye gjennom bruksanvisningen før bilen tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. 2. TEKNISKE DATA Batteritype: stk. oppladbart bly/ syrebatteri, 12 V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighet: ,5 5 km/h Input lader: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output lader: V DC, 1 A Ladetid: timer Kjøretid: ca.1 timme Anbefalt alder: år og oppover Maks. belastning: kg Antall passasjerer: BRUKSOMRÅDE Denne lekebilen er beregnet for bruk inne og ute av barn fra 3 års alder. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder. Maks. vekt på barnet: 25 kg. 4 MERKING ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år. For bruk innendørs. Dobbeltisolert. ADVARSEL! For at risikoen for skader skal reduseres, må all kjøring overvåkes av en voksen. Bilen må ikke brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn 1 barn kjøre bilen. 5. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kjør kun på plane flater som fortau, garasjeinnkjørsler eller lekeplasser. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder, og kjør aldri på gata. Kjør aldri i nærheten av svømmebasseng eller andre områder med vann. Bilen er kun beregnet for bruk på jevnt, hardt og tørt underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. Kjør aldri i mørket eller på svakt opplyste områder. Rengjør bilen ved å tørke den med en lett fuktet klut. Senk aldri bilen ned i vann, og sprøyt den ikke med vann fra en vannslange. Overskrid ikke maks. belastning på 25 kg. La aldri mer enn 1 barn kjøre på bilen. Bruk godkjent småbarnshjelm. Barn under 3 år må ikke bruke denne bilen på grunn av risiko for skade. Barnet må ha satt seg ned på setet før gasspedalen trykkes ned. All kjøring må overvåkes av en voksen. Plastposer utgjør en kvelningsrisiko for små barn. Fjern alt emballasjemateriale etter oppakking. Stans alltid bilen før du skifter retning for å kjøre forover eller bakover Biltema Nordic Services AB

6 SIKKERHETSFORSKRIFTER BATTERI Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. Kortslutt ikke batteriet. Se til at kabelfestene ikke kortsluttes. Se til at batteripolene er vendt rett vei. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Det kan forårsake brann og skader. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av ulike typer. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Se til at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når bilen ikke brukes, trekk ut hovedkontakten mellom batteriene og motorene under setet. SIKKERHETSFORSKRIFTER LADING Lad batteriet på et godt ventilert sted. Dekk ikke til batteriet under lading. Risiko for overoppheting. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen. Laderen er ikke et leketøy. La aldri barn leke med laderen eller lade batteriet. Koble laderen fra strømnettet før den kobles fra batteriet. 4 Ratt 1 stk. 5 Sete 1 stk. 6 Speil 1 par 7 Mutter til speil 2 stk. 8 Lader, 14 V DC, 1 A 1 stk. 6. BRUK DELELISTE 1 Bil og hjul 1 stk. 2 M5 skrue 1 stk. OBS! Samtlige skruer, muttere og skiver er forhåndsstrammet. 6.1 MONTERING 1. Plasser rattet (4) på styrestangen. 2. Træ gjennom M5-skruen (2) og stram mutteren (3) med en skiftenøkkel. 3. Koble rød kabel til batteriet. Monter så setet (5) og fest med medfølgende skrue, TA4 x 12 x Spenn fast speilene (6) med skruene (7). Skruene er forhåndsmontert. 3 M5 hettemutter 1 stk. 6.2 Kjøre elbilen 1. Kontroller at batteriet er fulladet, og at den røde kabelen er koblet til batteriet under setet. 2. Trykk inn strømbryteren når bilen skal brukes. Slå av strømbryteren når bilen ikke er i bruk. 3. Trykk retningsknappen mot F forover, og trykk på gasspedalen. Bilen beveger seg Biltema Nordic Services AB 6

7 forover, og lyktene slås på. 4. Slipp gasspedalen for å bremse bilen. Når bilen står stille, kan den settes i revers R ved at retningsknappen flyttes til R. Trykk ned gasspedalen, og bilen rygger. OBS! Skift aldri retning når bilen er i bevegelse! 5. Tut ved å trykke på knappen midt på rattet. 6. Bilen er utstyrt med en sikkerhetsbryter som løser ut og stanser bilen ved overlast, eller dersom bilen kjøres for hardt. Etter ca. 25 sekunder kan man fortsette å kjøre. 6.3 LADE BATTERIET Sett strømbryteren på OFF. Tilkoblingen for laderen er plassert nær setet. Koble laderen i batteriuttaket, og koble laderen til strømnettet. Lad batteriet 8 10 timer før første bruk. Lad aldri batteriet i mer enn 20 timer for å unngå at laderen overopphetes. Laderen blir varm mens lading pågår. Skulle den bli svært varm, må ladingen avbrytes og laderen kobles fra uttaket. Kontroller både batteri og lader. Bruk laderen kun i tørre rom. Kabler og tilkoblinger til laderen samt batteriet må kontrolleres jevnlig. Dersom det skulle oppdages en skade, må verken batteri eller lader brukes før skaden er utbedret. Lad batteriet før oppbevaring, og foreta vedlikeholdslading hver 3. måned for å forlenge batteriets levetid. Når batteriet er fulladet, skal laderen kobles bort. Oppbevar laderen på et tørt og kjølig sted. 7. FEILSØKING FEIL Bilen beveger seg ikke Bilen kjører sakte Batteriet lades ikke TILTAK 8. AVFALLSHÅNDTERING Kontroller at batteriets kabler er riktig koblet Lad batteriet Kontroller sikringene og skift ved behov Lad batteriet Batteri eller lader er skadet. Skift dem ut. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL Brannrisiko. Foreta aldri forbikobling av sikringene. Sikringer som har gått, skal erstattes med samme type sikring Biltema Nordic Services AB

8 SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. MERKINTÄ 5. TURVALLISUUSTIEDOT 6. KÄYTTÄMINEN 7. HOITO 8. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 1 JOHDANTO Tämä sähkökäyttöinen auto on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Lue käyttöohje huolellisesti ennen auton käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten 2. TEKNISET TIEDOT Paristotyyppi: ladattava lyijy-happoakku, V, 7 Ah Moottori: x 12 V Nopeus: ,5 5 km/h Laturin syöttöteho: V AC, 60 Hz, 0,5 A Laturin antoteho: V DC, 1 A Latausaika: tuntia Ajoaika: n.1 timme Ikäsuositus: vähintään 3 vuotta Enimmäiskuorma: kg Matkustajamäärä: KÄYTTÖKOHTEET Tämä leluauto on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille lapsille sisä- ja ulkokäyttöön. Autolla ei saa ajaa paikoissa, joissa on liikennettä. Lapsen enimmäispaino: 25 kg. 4 MERKINTÄ VAROITUS! Sisältää pieniä ja teräviä osia. Aikuisen on koottava auto. VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Sisäkäyttöön. Kaksoiseristetty. VAROITUS! Vahinkojen välttämiseksi aikuisen on aina valvottava ajamista. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä tai muissa vaarallisissa paikoissa. Kenkiä on aina käytettävä. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. 5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Aja ainoastaan tasaisilla alustoilla, kuten jalkakäytävillä, autotallien ajoväylillä tai leikkipaikoilla. Autoa ei saa käyttää paikoissa, joissa on liikennettä, eikä kadulla. Autolla ei saa ajaa uima-altaiden tai muiden vesialueiden lähellä. Ajoneuvolla saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Autolla ei saa ajaa pimeän aikaan tai huonosti valaistuilla alueilla. Puhdista ajoneuvo kuivaamalla se kevyesti kostutetulla rätillä. Autoa ei saa upottaa veteen eikä sen päälle saa ruiskuttaa vettä letkulla. 25 kg:n enimmäiskuormitusta ei saa ylittää. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. Hyväksyttyä pikkulasten kypärää on käytettävä. Loukkaantumisvaaran takia alle 3-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa. Lapsen on istuttava istuimella ennen kaasupolkimen painamista. Aikuisen on aina valvottava ajamista. Muovipussit aiheuttavat pikkulapsille tukehtumisvaaran. Korjaa kaikki pakkausmateriaalit pois pakkauksen purkamisen jälkeen Biltema Nordic Services AB 8

9 Pysäytä ajoneuvo aina ennen suunnan vaihtamista eteen- tai taaksepäin. AKUN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. Älä oikosulje akkua. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Tuotteita ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Se voisi aiheuttaa tulipaloja tai vammautumisia. Älä käytä vanhoja ja uusia akkuja tai erityyppisiä akkuja sekaisin. Älä lataa ei-ladattavia paristoja. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun ajoneuvoa ei käytetä, irrota akkujen ja moottorien välinen pääliitin istuimen alta. LATAUKSEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lataa akku hyvin tuuletetussa paikassa. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara. Vain aikuinen saa ladata akut. Laturi ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa leikkiä laturin kanssa tai ladata akkua. Irrota laturi verkkovirrasta, ennen kuin liität sen akkuun. 6 KÄYTTÄMINEN OSALUETTELO 1 Auto ja pyörät 1 kpl 2 M5 skrue 1 kpl 3 M5 hettemutter 1 kpl 4 Ratt 1 kpl 5 Sete 1 st 1 kpl 6 Speil 1 pari 7 Mutter til speil 2 kpl 8 Lader, 14 V DC, 1 A 1 kpl HUOMIO! Kaikki ruuvit, mutterit ja aluslevyt on esiasennettu. 6.1 Kokoaminen 1. Aseta ohjauspyörä (4) ohjaustankoon. 2. Vie M5-ruuvi (2) läpi ja kiristä mutteri (3) jakoavaimella. 3. Liitä punainen johto akkuun. Asenna istuin (5) ja kiinnitä mukana toimitetulla ruuvilla, TA4 x 12 x Kiinnitä taustapeilit (6) ruuveilla (7). Ruuvit on asennettu valmiiksi paikoilleen. 6.2 Sähköautolla ajaminen 1. Tarkista, että akku on ladattu täyteen ja punainen johto liitetty akkuun istuimen alla. 2. Paina virtakatkaisin sisään auton käyttämiseksi. Kytke virtakatkaisin pois päältä, kun autoa ei käytetä. 3. Paina suuntapainike merkintää F (eteenpäin) kohti ja paina kaasupoljinta. Auto liikkuu eteenpäin ja ajovalot syttyvät. 4. Vapauta kaasupoljin jarruttaaksesi autoa Biltema Nordic Services AB

10 Kun auto on paikallaan, peruutusvaihde (R) voidaan kytkeä siirtämällä suuntapainiketta merkinnän R suuntaan. Paina kaasupoljinta, jotta auto liikkuu taaksepäin. HUOMIO! Älä koskaan vaihda suuntaa auton liikkuessa! 5 Anna äänimerkki painamalla ohjauspyörän keskellä olevaa painiketta. 6 Autossa on turvakytkin, joka laukeaa ja pysäyttää ajoneuvon, jos se on ylikuormitettu tai sitä ajetaan kovakouraisesti. Noin 25 sekunnin kuluttua ajamista voidaan jatkaa. 6.3 AKUN LATAAMINEN Aseta virtakatkaisin OFF-asentoon. Laturin liitäntä on lähellä istuinta. Liitä laturi akun liitäntään ja yhdistä se verkkovirtaan. Lataa akkua 8 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä lataa akkua yli 20 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene. Latari lämpenee latauksen aikana. Jos se kuumenee voimakkaasti, keskeytä lataus ja irrota laturi liitännästä. Tarkista sekä akku että laturi. Käytä laturia vain kuivissa tiloissa. Laturin ja akun kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Jos akku tai laturi on vaurioitunut, niitä ei saa käyttää ennen vaurion korjaamista. Lataa akku täyteen ennen varastointia ja tee sille ylläpitolataus 3 kuukauden välein, jotta sen käyttöikä pitenee. Kun akku on ladattu täyteen, laturi on irrotettava siitä. Säilytä laturia kuivassa ja viileässä paikassa. 7 VIANETSINTÄ VIKA Auto ei liiku Auto liikkuu hitaasti Akku ei lataudu TOIMENPIDE Tarkista, että akun johdot on liitetty oikein Lataa akku Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa Lataa akku 8 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Akku tai laturi on vaurioitunut. Vaihda ne. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). VAROITUS Palovaara. Sulakkeita ei saa ohittaa. Rikkinäiset sulakkeet on vaihdettava samantyyppisiin sulakkeisiin Biltema Nordic Services AB 10

11 ELDREVET LEGETØJSBIL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. MÆRKNING 5. SIKKERHEDSINFORMATION 6. ANVENDELSE 7. VEDLIGEHOLDELSE 8. AFFALDSHÅNDTERING 1 INTRODUKTION Denne eldrevne bil er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Læs manualen grundigt igennem, inden bilen tages i brug. Gem manualen til fremtidig brug. 2. TEKNISKE DATA Batteritype:.. 1 stk. opladeligt bly/syrebatteri, V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighed: ,5 5 km/t Input, oplader: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output, oplader: V DC, 1 A Ladetid: timer Køretid: ca.1 timme Anbefalet alder: år og opefter Maks. belastning: kg Antal passagerer: ANVENDELSESOMRÅDE Denne legetøjsbil er beregnet til indendørs og udendørs brug af børn fra 3 år og opefter. Brug aldrig bilen på trafikerede steder. Barnets maksimumvægt: 25 kg. 6 MÆRKNING ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING Indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. Til indendørs brug. Dobbeltisoleret. ADVARSEL! For at mindske risikoen for skader skal al kørsel overvåges af en voksen. Køretøjet må ikke bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vand eller andre farlige steder. Brug altid sko og lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. 9. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kør kun på jævne overflader som fortove, garagenedkørsler og legepladser. Brug aldrig bilen på trafikerede steder, og kør aldrig på gaden. Kør aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vand. Køretøjet er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller blød jord. Kør aldrig i mørke eller på dårligt oplyste områder. Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand eller sprøjt vand på den med en vandslange. Maksimalbelastningen på 25 kg må ikke overskrides. Lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. Benyt godkendt småbørnshjelm. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af skadesrisikoen. Barnet skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på speederen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Plastikposer indebærer en kvælningsrisiko for mindre børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakningen. Stands altid køretøjet, inden du skifter retning for at køre fremad eller bagud Biltema Nordic Services AB

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER BATTERI Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. Kortslut ikke batteriet. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Produkterne må ikke ændres eller ombygges. Det kan forårsage brand og skader. Undgå at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batterierne og motorerne under sædet ud, når køretøjet ikke er i brug. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OPLADNING Oplad batteriet på et godt ventileret sted. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning. Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Opladeren er ikke legetøj. Lad aldrig børn lege med opladeren eller oplade batteriet. Afbryd opladerens forbindelse til elnettet, inden den kobles fra batteriet. 10. ANVENDELSE STYKLISTE 1 Bil og hjul 1 stk. 2 M5 skrue 1 stk. 3 M5 rundhovedet møtrik 1 stk. 4 Rat 1 stk. 5 Sæde 1 stk. 6 Bakspejle 1 par 7 8 Møtrik til bakspejle Oplader, 14 V DC, 1 A 2 stk. 1 stk. OBS! Samtlige skruer, møtrikker og skiver medfølger. 6.1 MONTERING 1. Anbring rattet (4) på styrestangen. 2. Skub M5-skruen (2) igennem og spænd møtrikken (3) med en skiftenøgle. 3. Slut det røde kabel til batteriet. Monter herefter sædet (5) og fastgør det med den medfølgende skrue, TA4 x 12 x Spænd bakspejlene (6) med skruerne (7). Skruerne er formonterede. 6.2 Kørsel med elbilen 1. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, og at det røde kabel er tilsluttet batteriet under sædet. 2. Tryk afbryderen ind, når bilen skal bruges. Sluk for afbryderen, når bilen ikke skal bruges. 3. Tryk retningsknappen mod F fremad og tryk på speederen. Bilen bevæger sig Biltema Nordic Services AB 12

13 fremad, og lygterne tændes. 4. Slip gaspedalen for at bremse bilen. Når bilen står stille, kan den sættes i bakgear R ved at flytte retningsknappen til R. Tryk på speederen. Bilen bevæger sig baglæns. OBS! Skift aldrig retning, mens bilen er i bevægelse! 5. Du kan dytte ved at trykke på knappen midt på rattet. 6. Køretøjet er udstyret med en sikkerhedsafbryder, der udløses og standser køretøjet ved overlast, eller hvis køretøjet køres for hårdt. Efter ca. 25 sekunder kan man køre videre. 6.4 OPLAD BATTERIET Sæt strømafbryderen på OFF. Stikket til opladeren er placeret i nærheden af sædet. Opladeren kobles til batteriudtaget og sluttes herefter til elnettet. Oplad batteriet i 8 10 timer, inden køretøjet bruges første gang. Oplad aldrig batteriet i mere end 20 timer for at undgå, at opladeren overophedes. Opladeren bliver varm under opladning. Hvis den bliver meget varm, skal opladningen afbrydes, og laderen skal kobles fra udtaget. Kontrollér både batteri og oplader. Brug kun opladeren i godt ventilerede rum. Kabler og tilslutninger til opladeren samt batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis man opdager en skade, må hverken batteri eller oplader anvendes, før skaden er udbedret. Batteriet skal oplades inden opbevaring, og opladningen skal vedligeholdes hver tredje måned for at forlænge batteriets levetid. Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opladeren skal opbevares tørt og køligt. 7. FEJLFINDING FEJL Bilen bevæger sig ikke Bilen kører langsomt Batteriet oplader ikke UDBEDRING Kontrollér, at batteriets kabler er tilsluttet korrekt Lad batteriet op. Kontrollér sikringerne og udskift dem ved behov Oplad batteriet 8. AFFALDSHÅNDTERING Batteriet eller opladeren er beskadiget. Udskift dem. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL Risiko for brand. Tilslutning må aldrig ske uden om sikringerne. Ødelagte sikringer skal erstattes med samme type Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB Art

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Grilltermometer Grillauslämpömittari

Grilltermometer Grillauslämpömittari Grilltermometer Grillauslämpömittari Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere