ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL"

Transkript

1 ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Age Original manual Biltema Nordic Services AB

2 ELDRIVEN LEKSAKSBIL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. MÄRKNING 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1 INTRODUKTION Denna eldrivna bil är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Läs noga igenom manualen innan bilen används. Spara manualen för framtida bruk. 2. TEKNISKA DATA Batterityp: st laddningsbart bly/ syrabatteri, 12 V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighet: ,5 5 km/h Input laddare: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output laddare: V DC, 1 A Laddningstid: timmar Åktid: ca.1 timme Rekommenderad ålder: år och uppåt Max belastning: kg Antal passagerare: ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna leksaksbil är avsedd för användning inomhus och utomhus av barn från 3 års ålder. Använd aldrig bilen på trafikerade platser. Maxvikt på barnet: 25 kg. 4 MÄRKNING VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. För inomhusbruk. Dubbelisolerad. VARNING! För att minska risken för skador ska all körning övervakas av en vuxen. Fordonet får ej användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Använd alltid skor och låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Kör enbart på plana ytor som trottoarer, garageuppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser och kör aldrig på gatan. Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten. Fordonet är endast avsett att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden. Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i vatten eller spruta på den med vatten från en vattenslang. Överskrid inte maxbelastningen på 25 kg. Låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. Använd godkänd småbarnshjälm. Barn under 3 år får inte använda detta fordon p.g.a. skaderisk. Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner. All körning måste övervakas av en vuxen. Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter uppackningen. Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt Biltema Nordic Services AB 2

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERI Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. Kortslut inte batteriet. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Produkterna får inte modifieras eller byggas om. Det kan orsaka brand och skador. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När fordonet inte används, dra ut huvudkontakten mellan batterierna och motorerna under sätet. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LADDNING Ladda batteriet på en välventilerad plats. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen. Laddaren är ingen leksak. Låt aldrig barn leka med laddaren eller ladda batteriet. Koppla bort laddaren från nätet innan den kopplas från batteriet. 6. ANVÄNDNING STYCKLISTA 1 Bil och hjul 1 st 2 M5 skruv 1 st 3 M5 kupolmutter 1 st 4 Ratt 1 st 5 Säte 1 st 6 Backspeglar 1 par 7 8 Mutter till backspeglar Laddare, 14 V DC, 1 A 2 st 1 st OBS! Samtliga skruvar, muttrar och brickor är fördragna. 6.1 MONTERING 1. Placera ratten (4) på styrstången. 2. Trä igenom M5 skruven (2) och spänn muttern (3) med en skiftnyckel. 3. Koppla den röda kabeln till batteriet. Montera sedan sätet (5) och fäst med medföljande skruv, TA4 x 12 x Spänn backspeglarna (6) med skruvarna (7). Skruvarna är förmonterade. 6.2 Att köra elbilen 1. Kontrollera att batteriet är fulladdat och att den röda kabeln är kopplad till batteriet under sätet. 2. Tryck in strömbrytaren när bilen ska användas. Stäng av strömbytaren när bilen inte används. 3. Tryck riktningsknappen mot F framåt och tryck på gaspedalen. Bilen rör sig framåt och då kommer strålkastarna att tändas Biltema Nordic Services AB

4 4. Släpp gaspedalen för att bromsa bilen. När bilen står stilla kan backen R läggas igenom att riktningsknappen flyttas till R. Tryck ned gaspedalen och bilen kommer att röra sig bakåt. OBS! Byt aldrig riktning när bilen är i rörelse! 5. Tuta genom att trycka på knappen mitt på ratten. 6. Fordonet är utrustat med en säkerhetsbrytare som löser ut och stannar fordonet vid överlast eller om fordonet körs på ett hårt sätt. Efter ca 25 sekunder går det att fortsätta att köra. 6.3 LADDA BATTERIET Ställ strömbrytaren på OFF. Anslutningen för laddaren är placerad nära sätet. Koppla in laddaren i batteriuttaget och anslut laddaren till nätet. Ladda batteriet 8 10 timmar innan första användningen. Ladda aldrig batteriet i mer än 20 timmar för att undvika att laddaren överhettas. Laddaren blir varm under pågående laddning. Skulle den bli väldigt het måste laddningen avbrytas och laddaren kopplas ur från uttaget. Kontrollera både batteri och laddare. Använd enbart laddaren i torra utrymmen. Kablar och anslutningar till laddaren samt batteriet måste kontrolleras regelbundet. Upptäcks en skada får varken batteri eller laddare användas innan skadan är åtgärdad. Ladda batteriet innan förvaring och underhållsladda det var 3:e månad för att förlänga batteriets livstid. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort. Förvara laddaren på en torr och kall plats. 7. FELSÖKNING FEL Bilen rör sig inte Bilen kör långsamt Batteriet laddas inte ÅTGÄRD 8. AVFALLSHANTERING Kontrollera att batteriets kablar är rätt kopplade Ladda batteriet Kontrollera säkringarna och byt vid behov Ladda batteriet Batteriet eller laddaden är skadade. Byt ut dem. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). VARNING Brandrisk. Koppla aldrig förbi säkringarna. Trasiga säkringar ska ersättas med samma sort Biltema Nordic Services AB 4

5 ELEKTRISK LEKEBIL 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. MERKING 5. SIKKERHETSINFORMASJON 6. BRUK 7. STELL 8. AVFALLSHÅNDTERING 1. INNLEDNING Denne elektriske bilen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Les nøye gjennom bruksanvisningen før bilen tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. 2. TEKNISKE DATA Batteritype: stk. oppladbart bly/ syrebatteri, 12 V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighet: ,5 5 km/h Input lader: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output lader: V DC, 1 A Ladetid: timer Kjøretid: ca.1 timme Anbefalt alder: år og oppover Maks. belastning: kg Antall passasjerer: BRUKSOMRÅDE Denne lekebilen er beregnet for bruk inne og ute av barn fra 3 års alder. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder. Maks. vekt på barnet: 25 kg. 4 MERKING ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år. For bruk innendørs. Dobbeltisolert. ADVARSEL! For at risikoen for skader skal reduseres, må all kjøring overvåkes av en voksen. Bilen må ikke brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn 1 barn kjøre bilen. 5. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kjør kun på plane flater som fortau, garasjeinnkjørsler eller lekeplasser. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder, og kjør aldri på gata. Kjør aldri i nærheten av svømmebasseng eller andre områder med vann. Bilen er kun beregnet for bruk på jevnt, hardt og tørt underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. Kjør aldri i mørket eller på svakt opplyste områder. Rengjør bilen ved å tørke den med en lett fuktet klut. Senk aldri bilen ned i vann, og sprøyt den ikke med vann fra en vannslange. Overskrid ikke maks. belastning på 25 kg. La aldri mer enn 1 barn kjøre på bilen. Bruk godkjent småbarnshjelm. Barn under 3 år må ikke bruke denne bilen på grunn av risiko for skade. Barnet må ha satt seg ned på setet før gasspedalen trykkes ned. All kjøring må overvåkes av en voksen. Plastposer utgjør en kvelningsrisiko for små barn. Fjern alt emballasjemateriale etter oppakking. Stans alltid bilen før du skifter retning for å kjøre forover eller bakover Biltema Nordic Services AB

6 SIKKERHETSFORSKRIFTER BATTERI Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. Kortslutt ikke batteriet. Se til at kabelfestene ikke kortsluttes. Se til at batteripolene er vendt rett vei. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Det kan forårsake brann og skader. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av ulike typer. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Se til at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når bilen ikke brukes, trekk ut hovedkontakten mellom batteriene og motorene under setet. SIKKERHETSFORSKRIFTER LADING Lad batteriet på et godt ventilert sted. Dekk ikke til batteriet under lading. Risiko for overoppheting. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen. Laderen er ikke et leketøy. La aldri barn leke med laderen eller lade batteriet. Koble laderen fra strømnettet før den kobles fra batteriet. 4 Ratt 1 stk. 5 Sete 1 stk. 6 Speil 1 par 7 Mutter til speil 2 stk. 8 Lader, 14 V DC, 1 A 1 stk. 6. BRUK DELELISTE 1 Bil og hjul 1 stk. 2 M5 skrue 1 stk. OBS! Samtlige skruer, muttere og skiver er forhåndsstrammet. 6.1 MONTERING 1. Plasser rattet (4) på styrestangen. 2. Træ gjennom M5-skruen (2) og stram mutteren (3) med en skiftenøkkel. 3. Koble rød kabel til batteriet. Monter så setet (5) og fest med medfølgende skrue, TA4 x 12 x Spenn fast speilene (6) med skruene (7). Skruene er forhåndsmontert. 3 M5 hettemutter 1 stk. 6.2 Kjøre elbilen 1. Kontroller at batteriet er fulladet, og at den røde kabelen er koblet til batteriet under setet. 2. Trykk inn strømbryteren når bilen skal brukes. Slå av strømbryteren når bilen ikke er i bruk. 3. Trykk retningsknappen mot F forover, og trykk på gasspedalen. Bilen beveger seg Biltema Nordic Services AB 6

7 forover, og lyktene slås på. 4. Slipp gasspedalen for å bremse bilen. Når bilen står stille, kan den settes i revers R ved at retningsknappen flyttes til R. Trykk ned gasspedalen, og bilen rygger. OBS! Skift aldri retning når bilen er i bevegelse! 5. Tut ved å trykke på knappen midt på rattet. 6. Bilen er utstyrt med en sikkerhetsbryter som løser ut og stanser bilen ved overlast, eller dersom bilen kjøres for hardt. Etter ca. 25 sekunder kan man fortsette å kjøre. 6.3 LADE BATTERIET Sett strømbryteren på OFF. Tilkoblingen for laderen er plassert nær setet. Koble laderen i batteriuttaket, og koble laderen til strømnettet. Lad batteriet 8 10 timer før første bruk. Lad aldri batteriet i mer enn 20 timer for å unngå at laderen overopphetes. Laderen blir varm mens lading pågår. Skulle den bli svært varm, må ladingen avbrytes og laderen kobles fra uttaket. Kontroller både batteri og lader. Bruk laderen kun i tørre rom. Kabler og tilkoblinger til laderen samt batteriet må kontrolleres jevnlig. Dersom det skulle oppdages en skade, må verken batteri eller lader brukes før skaden er utbedret. Lad batteriet før oppbevaring, og foreta vedlikeholdslading hver 3. måned for å forlenge batteriets levetid. Når batteriet er fulladet, skal laderen kobles bort. Oppbevar laderen på et tørt og kjølig sted. 7. FEILSØKING FEIL Bilen beveger seg ikke Bilen kjører sakte Batteriet lades ikke TILTAK 8. AVFALLSHÅNDTERING Kontroller at batteriets kabler er riktig koblet Lad batteriet Kontroller sikringene og skift ved behov Lad batteriet Batteri eller lader er skadet. Skift dem ut. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL Brannrisiko. Foreta aldri forbikobling av sikringene. Sikringer som har gått, skal erstattes med samme type sikring Biltema Nordic Services AB

8 SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. MERKINTÄ 5. TURVALLISUUSTIEDOT 6. KÄYTTÄMINEN 7. HOITO 8. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 1 JOHDANTO Tämä sähkökäyttöinen auto on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Lue käyttöohje huolellisesti ennen auton käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten 2. TEKNISET TIEDOT Paristotyyppi: ladattava lyijy-happoakku, V, 7 Ah Moottori: x 12 V Nopeus: ,5 5 km/h Laturin syöttöteho: V AC, 60 Hz, 0,5 A Laturin antoteho: V DC, 1 A Latausaika: tuntia Ajoaika: n.1 timme Ikäsuositus: vähintään 3 vuotta Enimmäiskuorma: kg Matkustajamäärä: KÄYTTÖKOHTEET Tämä leluauto on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille lapsille sisä- ja ulkokäyttöön. Autolla ei saa ajaa paikoissa, joissa on liikennettä. Lapsen enimmäispaino: 25 kg. 4 MERKINTÄ VAROITUS! Sisältää pieniä ja teräviä osia. Aikuisen on koottava auto. VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Sisäkäyttöön. Kaksoiseristetty. VAROITUS! Vahinkojen välttämiseksi aikuisen on aina valvottava ajamista. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä tai muissa vaarallisissa paikoissa. Kenkiä on aina käytettävä. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. 5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Aja ainoastaan tasaisilla alustoilla, kuten jalkakäytävillä, autotallien ajoväylillä tai leikkipaikoilla. Autoa ei saa käyttää paikoissa, joissa on liikennettä, eikä kadulla. Autolla ei saa ajaa uima-altaiden tai muiden vesialueiden lähellä. Ajoneuvolla saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Autolla ei saa ajaa pimeän aikaan tai huonosti valaistuilla alueilla. Puhdista ajoneuvo kuivaamalla se kevyesti kostutetulla rätillä. Autoa ei saa upottaa veteen eikä sen päälle saa ruiskuttaa vettä letkulla. 25 kg:n enimmäiskuormitusta ei saa ylittää. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. Hyväksyttyä pikkulasten kypärää on käytettävä. Loukkaantumisvaaran takia alle 3-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa. Lapsen on istuttava istuimella ennen kaasupolkimen painamista. Aikuisen on aina valvottava ajamista. Muovipussit aiheuttavat pikkulapsille tukehtumisvaaran. Korjaa kaikki pakkausmateriaalit pois pakkauksen purkamisen jälkeen Biltema Nordic Services AB 8

9 Pysäytä ajoneuvo aina ennen suunnan vaihtamista eteen- tai taaksepäin. AKUN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. Älä oikosulje akkua. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Tuotteita ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Se voisi aiheuttaa tulipaloja tai vammautumisia. Älä käytä vanhoja ja uusia akkuja tai erityyppisiä akkuja sekaisin. Älä lataa ei-ladattavia paristoja. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun ajoneuvoa ei käytetä, irrota akkujen ja moottorien välinen pääliitin istuimen alta. LATAUKSEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lataa akku hyvin tuuletetussa paikassa. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara. Vain aikuinen saa ladata akut. Laturi ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa leikkiä laturin kanssa tai ladata akkua. Irrota laturi verkkovirrasta, ennen kuin liität sen akkuun. 6 KÄYTTÄMINEN OSALUETTELO 1 Auto ja pyörät 1 kpl 2 M5 skrue 1 kpl 3 M5 hettemutter 1 kpl 4 Ratt 1 kpl 5 Sete 1 st 1 kpl 6 Speil 1 pari 7 Mutter til speil 2 kpl 8 Lader, 14 V DC, 1 A 1 kpl HUOMIO! Kaikki ruuvit, mutterit ja aluslevyt on esiasennettu. 6.1 Kokoaminen 1. Aseta ohjauspyörä (4) ohjaustankoon. 2. Vie M5-ruuvi (2) läpi ja kiristä mutteri (3) jakoavaimella. 3. Liitä punainen johto akkuun. Asenna istuin (5) ja kiinnitä mukana toimitetulla ruuvilla, TA4 x 12 x Kiinnitä taustapeilit (6) ruuveilla (7). Ruuvit on asennettu valmiiksi paikoilleen. 6.2 Sähköautolla ajaminen 1. Tarkista, että akku on ladattu täyteen ja punainen johto liitetty akkuun istuimen alla. 2. Paina virtakatkaisin sisään auton käyttämiseksi. Kytke virtakatkaisin pois päältä, kun autoa ei käytetä. 3. Paina suuntapainike merkintää F (eteenpäin) kohti ja paina kaasupoljinta. Auto liikkuu eteenpäin ja ajovalot syttyvät. 4. Vapauta kaasupoljin jarruttaaksesi autoa Biltema Nordic Services AB

10 Kun auto on paikallaan, peruutusvaihde (R) voidaan kytkeä siirtämällä suuntapainiketta merkinnän R suuntaan. Paina kaasupoljinta, jotta auto liikkuu taaksepäin. HUOMIO! Älä koskaan vaihda suuntaa auton liikkuessa! 5 Anna äänimerkki painamalla ohjauspyörän keskellä olevaa painiketta. 6 Autossa on turvakytkin, joka laukeaa ja pysäyttää ajoneuvon, jos se on ylikuormitettu tai sitä ajetaan kovakouraisesti. Noin 25 sekunnin kuluttua ajamista voidaan jatkaa. 6.3 AKUN LATAAMINEN Aseta virtakatkaisin OFF-asentoon. Laturin liitäntä on lähellä istuinta. Liitä laturi akun liitäntään ja yhdistä se verkkovirtaan. Lataa akkua 8 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä lataa akkua yli 20 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene. Latari lämpenee latauksen aikana. Jos se kuumenee voimakkaasti, keskeytä lataus ja irrota laturi liitännästä. Tarkista sekä akku että laturi. Käytä laturia vain kuivissa tiloissa. Laturin ja akun kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Jos akku tai laturi on vaurioitunut, niitä ei saa käyttää ennen vaurion korjaamista. Lataa akku täyteen ennen varastointia ja tee sille ylläpitolataus 3 kuukauden välein, jotta sen käyttöikä pitenee. Kun akku on ladattu täyteen, laturi on irrotettava siitä. Säilytä laturia kuivassa ja viileässä paikassa. 7 VIANETSINTÄ VIKA Auto ei liiku Auto liikkuu hitaasti Akku ei lataudu TOIMENPIDE Tarkista, että akun johdot on liitetty oikein Lataa akku Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa Lataa akku 8 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Akku tai laturi on vaurioitunut. Vaihda ne. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). VAROITUS Palovaara. Sulakkeita ei saa ohittaa. Rikkinäiset sulakkeet on vaihdettava samantyyppisiin sulakkeisiin Biltema Nordic Services AB 10

11 ELDREVET LEGETØJSBIL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. MÆRKNING 5. SIKKERHEDSINFORMATION 6. ANVENDELSE 7. VEDLIGEHOLDELSE 8. AFFALDSHÅNDTERING 1 INTRODUKTION Denne eldrevne bil er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Læs manualen grundigt igennem, inden bilen tages i brug. Gem manualen til fremtidig brug. 2. TEKNISKE DATA Batteritype:.. 1 stk. opladeligt bly/syrebatteri, V, 7 Ah Motor: x 12 V Hastighed: ,5 5 km/t Input, oplader: V AC, 60 Hz, 0,5 A Output, oplader: V DC, 1 A Ladetid: timer Køretid: ca.1 timme Anbefalet alder: år og opefter Maks. belastning: kg Antal passagerer: ANVENDELSESOMRÅDE Denne legetøjsbil er beregnet til indendørs og udendørs brug af børn fra 3 år og opefter. Brug aldrig bilen på trafikerede steder. Barnets maksimumvægt: 25 kg. 6 MÆRKNING ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING Indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. Til indendørs brug. Dobbeltisoleret. ADVARSEL! For at mindske risikoen for skader skal al kørsel overvåges af en voksen. Køretøjet må ikke bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vand eller andre farlige steder. Brug altid sko og lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. 9. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kør kun på jævne overflader som fortove, garagenedkørsler og legepladser. Brug aldrig bilen på trafikerede steder, og kør aldrig på gaden. Kør aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vand. Køretøjet er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller blød jord. Kør aldrig i mørke eller på dårligt oplyste områder. Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand eller sprøjt vand på den med en vandslange. Maksimalbelastningen på 25 kg må ikke overskrides. Lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. Benyt godkendt småbørnshjelm. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af skadesrisikoen. Barnet skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på speederen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Plastikposer indebærer en kvælningsrisiko for mindre børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakningen. Stands altid køretøjet, inden du skifter retning for at køre fremad eller bagud Biltema Nordic Services AB

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER BATTERI Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. Kortslut ikke batteriet. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Produkterne må ikke ændres eller ombygges. Det kan forårsage brand og skader. Undgå at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batterierne og motorerne under sædet ud, når køretøjet ikke er i brug. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OPLADNING Oplad batteriet på et godt ventileret sted. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning. Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Opladeren er ikke legetøj. Lad aldrig børn lege med opladeren eller oplade batteriet. Afbryd opladerens forbindelse til elnettet, inden den kobles fra batteriet. 10. ANVENDELSE STYKLISTE 1 Bil og hjul 1 stk. 2 M5 skrue 1 stk. 3 M5 rundhovedet møtrik 1 stk. 4 Rat 1 stk. 5 Sæde 1 stk. 6 Bakspejle 1 par 7 8 Møtrik til bakspejle Oplader, 14 V DC, 1 A 2 stk. 1 stk. OBS! Samtlige skruer, møtrikker og skiver medfølger. 6.1 MONTERING 1. Anbring rattet (4) på styrestangen. 2. Skub M5-skruen (2) igennem og spænd møtrikken (3) med en skiftenøgle. 3. Slut det røde kabel til batteriet. Monter herefter sædet (5) og fastgør det med den medfølgende skrue, TA4 x 12 x Spænd bakspejlene (6) med skruerne (7). Skruerne er formonterede. 6.2 Kørsel med elbilen 1. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, og at det røde kabel er tilsluttet batteriet under sædet. 2. Tryk afbryderen ind, når bilen skal bruges. Sluk for afbryderen, når bilen ikke skal bruges. 3. Tryk retningsknappen mod F fremad og tryk på speederen. Bilen bevæger sig Biltema Nordic Services AB 12

13 fremad, og lygterne tændes. 4. Slip gaspedalen for at bremse bilen. Når bilen står stille, kan den sættes i bakgear R ved at flytte retningsknappen til R. Tryk på speederen. Bilen bevæger sig baglæns. OBS! Skift aldrig retning, mens bilen er i bevægelse! 5. Du kan dytte ved at trykke på knappen midt på rattet. 6. Køretøjet er udstyret med en sikkerhedsafbryder, der udløses og standser køretøjet ved overlast, eller hvis køretøjet køres for hårdt. Efter ca. 25 sekunder kan man køre videre. 6.4 OPLAD BATTERIET Sæt strømafbryderen på OFF. Stikket til opladeren er placeret i nærheden af sædet. Opladeren kobles til batteriudtaget og sluttes herefter til elnettet. Oplad batteriet i 8 10 timer, inden køretøjet bruges første gang. Oplad aldrig batteriet i mere end 20 timer for at undgå, at opladeren overophedes. Opladeren bliver varm under opladning. Hvis den bliver meget varm, skal opladningen afbrydes, og laderen skal kobles fra udtaget. Kontrollér både batteri og oplader. Brug kun opladeren i godt ventilerede rum. Kabler og tilslutninger til opladeren samt batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis man opdager en skade, må hverken batteri eller oplader anvendes, før skaden er udbedret. Batteriet skal oplades inden opbevaring, og opladningen skal vedligeholdes hver tredje måned for at forlænge batteriets levetid. Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opladeren skal opbevares tørt og køligt. 7. FEJLFINDING FEJL Bilen bevæger sig ikke Bilen kører langsomt Batteriet oplader ikke UDBEDRING Kontrollér, at batteriets kabler er tilsluttet korrekt Lad batteriet op. Kontrollér sikringerne og udskift dem ved behov Oplad batteriet 8. AFFALDSHÅNDTERING Batteriet eller opladeren er beskadiget. Udskift dem. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL Risiko for brand. Tilslutning må aldrig ske uden om sikringerne. Ødelagte sikringer skal erstattes med samme type Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB Art

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere