Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 25/08 Orientering /09 Regnskab /09 Budgetforslag 2010 samt takstforslag /09 Årsberetning /09 Afregning med entreprenører /09 Vederlag og fraværsgodtgørelse /08 Etablering af koordineret kørsel (flextrafik) /08 Trafikplan for den statslige jernbane /09 Fortsat forsøg med gratis skolekort i Aabenraa Kommune i skoleåret 2009/ /09 Gratis kørsel i Sønderborg Kommune for elever og studerende under 25 år /09 Harmonisering af rabatsatser for pensionistklippekort

2 25/08 Orientering J. nr Dato: 25. februar /09 Regnskab 2008 J. nr Dato: 29. marts 2008 Regnskab 2008 godkendes og oversendes til revisionen Der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning af 3. kvartalsindbetaling 2009 Sydtrafiks regnskab for 2008 er nu afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. I forbindelse med budgetopfølgning juni 2008, blev der besluttet at opkræve et yderligere finansieringstilskud hos kommuner og region på 40 mio. kr. Regnskabet viser et yderligere samlet finansieringsbehov for 2008 på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud fra regionen og kommunerne på ca. 333 mio. kr. Dette ekstra tilskudsbehov dækker over et mertilskud fra Regionen på ca. 2,7 mio. kr. til en regulering af de kommunale bidrag i intervallet mellem en merbetaling til trafikselskabet fra ca. 1,8 mio. kr. til en tilbagebetaling fra trafikselskabet på ca. 0,6 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: kr. Regnskab 2008 Budget 2008 Finansieringsbidrag Indtægter excl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering

3 Der har i 2008 vist sig væsentligt færre indtægter i busserne og på kortsalgsstederne end budgetteret. Udgifterne til drift af busruter har været stigende i 2008, dels på grund af større indeksreguleringer end budgetteret og at kompensation for dieselafgift bortfaldt pr. 1. september For at imødekomme disse manglende indtægter og større udgifter er der i budgetopfølgninger for 2008 truffet beslutning om ikke at iværksætte forskellige projekter/arbejder for op mod ca. 6,0 mio. kr. På indtægtssiden har der været en ekstraordinær udgift på bod fra vognmændene, da der er sket en tilbagebetaling af opkrævet bod i 2007 i forbindelse med arbejdsnedlæggelser i foråret Tilbagebetalingen er sket efter en voldgiftafgørelse. Dækning af det yderligere tilskudsbehov sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og efterfølgende opkrævning fra trafikselskabets interessenter. Regnskabet aflægges i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget og Regnskabssystem og kommuner. Der henvises til Regnskab CR/BEP 27/09 Budgetforslag 2010 samt takstforslag 2010 J. nr Dato: 3. april 2009 At der tages stilling til udvidelsesforslag vedr. HK-kontorelev Sundhedsforsikring 46

4 At der tages stilling til hvilket takstforslag, der anbefales. At budgetforslag og takstforslag oversendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til høring med svarfrist den 29. maj Med baggrund i regnskab 2008 er der udarbejdet et budgetforslag (se bilag 1). I forhold til budgetoverslagsår 2010 i budget 2009 er der følgende ændrede forudsætninger: Indtægter er vurderet (og reduceret) på baggrund af regnskab 2008, og er fremskrevet til 2010-niveau med taksterne Der er indregnet takststigning på 4,8 % svarende til takststigningsloftet, med indregnet elasticitet på -0,4 (Der er udarbejdet 3 takstforslag se bilag) Handicapkørsel er vurderet på baggrund af regnskab 2008 med aktivitetsforøgelse på 5 % pr. år Omfordeling af finansieringen af 16 regionale ruter der overgår til kommunal finansiering Nedlæggelse af 2 regionale ruter, udgifter såvel som indtægter Udvidelse af kørsel i Sønderborg Kommune Justering af udgifter til 2. og 3. udbud (forventet prisniveau) Udgifter til indførelse af Rejsekort er medtaget (besluttet indført i Sydtrafiks område på bestyrelsesmødet den 29. januar 2009). Finansiering over 15 år. Finansiering over årene og mellem kommuner eller region skal godkendes af bestyrelsen på et senere tidspunkt. 1,5 mio. kr. afsat ekstra til markedsføring øremærket til markedsføring af Rejsekortet. Udgiften til driften af ruterne er indregnet med en udgiftsstigning på 0 %, dvs. som 2009 prisniveau Omkostninger til Flextrafik er medtaget fuldt ud (er vedtaget i bestyrelsen den 29. januar 2009, økonomien behandles på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) I efteråret meldte Region Syddanmark til Sydtrafik, at tilskuddet i 2010 vil være 75,6 mio. kr. i 2009-priser. Det har ikke været muligt, at få oplysninger fra Region Syddanmark om, hvor meget dette er i 2010-priser. KLs udmelding vedr. kommunernes fremskrivning af budgetter for kollektiv trafik er for 2009 til 2010 på 2,9 %. Fremskrives der med denne, vil det regionale tilskud i 2010 være på 77,5 mio. kr. Budgetforslag 2010 viser en 75,9 mio. kr. Budgetforslaget opfylder dermed regionens krav. Hovedtallene for budgetforslag 2010 er: kr. Årets Budgetforslag 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 priser Indtægter Udgifter , Forventet resultat

5 Lovgivning Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.. Der henvises til Budgetforslag HAL 28/09 Årsberetning 2008 J. nr Dato: 31. marts 2009 Godkendes Der forelægges forslag til tekst til årsberetning for Årsberetningen vil sammen med regnskabet og diverse statistikker udgøre den samlede årsberetning for 2008 for Sydtrafik. Årsberetningen vil fremstå i samme udstyr som Årsberetningen Der er ingen lovkrav eller bestemmelser i Sydtrafiks vedtægter om, at der skal udarbejdes en årsberetning, men det anses for god skik at samle op på årets aktiviteter i forbindelse med publiceringen af regnskabet. Og Sydtrafik får lejlighed til at skrive sin egen historie. Udgifterne til trykning af årsberetningen er medtaget i budgettet under kontoen for Markedsføring. 48

6 KSA 29/09 Afregning med entreprenører J. nr Dato: 4.april 2009 Tages til efterretning. Revisionen har ved besøg i februar 2009 foretaget indledende revision af afregninger med entreprenørerne, og fremkommet med notat om to forhold, betaling for udført kørsel og afregning af opkrævede indtægter for salg af rejsehjemler. Intet Intet BSN 49

7 30/09 Vederlag og fraværsgodtgørelse J. nr Dato: 31. marts 2009 At sagen vedrørende vederlag tages til efterretning, således at Diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste rettes, og ændringen alene får virkning fremadrettet, og at der tages beslutning vedrørende fraværsgodtgørelse, og administrationen rettes Revisionen har ved besøg i februar 2009 foretaget revision af en række personsager i lønsystemet. For så vidt angår det administrative personale har gennemgangen ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Der er derimod bemærkninger vedrørende vederlaget til formand og næstformand, samt til udbetaling af fraværsgodtgørelse til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. KiT 31/08 Etablering af koordineret kørsel (flextrafik) J. nr Dato: 31. marts 2009 At den fremlagte plan for etablering af behovsstyret og koordineret kørsel (flextrafik) godkendes og indregnes i budget 2010 og overslagsår samt budgetopfølgning At der indgås aftale med Midttrafik om fælles udbud af kørsel og samarbejde om dele af bestillingscentralfunktionerne. 50

8 At grundgebyret i handicapordningen afskaffes og provenuet i stedet lægges på egenbetalingen (taksten) for kørsel. På baggrund af bestyrelsens beslutning i januarmødet om at etablere koordineret kørsel i Sydtrafiks område efter Bektra-modellen, er der i dialog med Bektra og Midttrafik udarbejdet en plan (bilag 1) for Sydtrafiks indtræden i Bektra-samarbejdet, rammerne for et samarbejde med Midttrafik om fælles udbud af kørsel og dele af bestillingscentralfunktionerne (bilag 2) samt etablering af Sydtrafiks egen organisation til drift af flextrafik. Bilag 2 samarbejdsaftalen med Midttrafik fremlægges med forbehold for at aftalen også godkendes af Midttrafiks bestyrelse, som afholder møde d. 17. april. Planen tager udgangspunkt i Sydtrafiks egne behovsstyrede kørselsordninger, handicapordningen og Sydtur, samt evt. Sydtrafiks teletaxi-ruter. Kommunal kørsel kan inddrages gradvis efter særskilte aftaler med de interesserede kommuner. Regionens siddende patientbefordring kan, når den nuværende kontrakts udløber i sommeren 2011, ligeledes indgå efter nærmere forhandlinger mellem parterne om betingelserne for indtræden i samarbejdet. Flextrafik er planlagt til start 1. marts Ved betaling af indtrædelsesgebyret på 2 mio. kr. bliver Sydtrafik en del af Bektras ejerkreds, dvs. Sydtrafik indtræder i styregruppen og får brugsret til de eksisterende systemer og funktioner. Etablering og drift sker i et samarbejde mellem Bektra, Midttrafik og Sydtrafik. Den nye organisering giver anledning til at kigge regler og vilkår for handicapordningen efter i sømmene, bl.a. for at harmonisere de steder hvor det er hensigtsmæssigt, og fordi den nye systemmæssige platform giver mulighed for administrative optimeringer. Desuden bliver det nu muligt for alle kommuner der ønsker det at tilbyde den åbne kørselsordning Sydtur. Af hensyn til den videre planlægning foreslås allerede nu en omlægning af egenbetalingen i handicapordningen, så man fra 1. januar 2010 ikke længere betaler et grundgebyr for at være med. Provenuet fra grundgebyret lægges i stedet på taksten. For nærmere gennemgang af tidsplan, opgavefordeling mellem parterne og økonomi henvises til bilag 1. Forslaget er inden for rammerne af Lov om Trafikselskaber. Planen viser et samlet investeringsbehov på knap 5 mio. kr. Heraf udgør 2 mio. kr. indtrædelsesgebyret til Bektra. Pengene er øremærket til udvikling af ny funktionalitet til gavn for alle deltagere i Bektra. De resterende knap 3 mio. kr. går til dækning af etableringsomkostninger. 51

9 Omkostninger til administrativ drift af flextrafik og administration af handicapkørsel estimeres til ca. 8,9 mio. kr. (2010-priser) pr år. Dette er 3,1 mio. kr. mere, end der med en fremskrivning til 2010-priser ville skulle betales for bestillingscentral i Syd og administration af handicapordningen med den nuværende organisering. Til gengæld forventes kørselsvolumen for handicapkørsel at blive reduceret med 25% i første driftsår som følge af mere effektiv kørselsplanlægning og ikke mindst en markant omsætningsnedgang. Forventningen baserer sig på erfaringerne fra de andre trafikselskaber, der har oplevet en nedgang i denne størrelsesorden (og højere) i forbindelse med omlægning af handicapkørslen fra diverse kuponordninger til den koordinerede kørsel. Samlet set forventes nettobidraget til handicapkørsel og flextrafik for 2010 at blive 6,9 mio. kr. mindre, end hvis man var fortsat med den nuværende organisering. Heri er der taget højde for de øgede omkostninger til adminstrativ drift af flextrafik. Mht. omlægning af egenbetaling i handicapordningen vurderes det at en stigning i km.- taksten fra 2 kr. til 2,50 kr. og en forhøjelse af minimumsbetalingen fra 30 kr. til 35 kr. vil gøre omlægningen udgiftsneutral. MAA 32/08 Trafikplan for den statslige jernbane J. nr Dato: 6. april 2009 Til orientering Sydtrafik har nu fra Trafikstyrelsen modtaget den endelige udgave af statens Trafikplan for den statslige jernbane Høringsudgaven af planen har tidligere været behandlet i møde den 14. august 2008 (punkt 55/08). I den forbindelse blev Sydtrafiks høringssvar til styrelsen vedtaget og efterfølgende fremsendt. 52

10 Den endelige plan adskiller sig ikke væsentligt fra høringsudkastet. Fejl og mangler, som er blevet påpeget i høringssvarene, er dog blevet rettet. På enkelte punkter (f.eks. beregninger for visse togstrækninger i Sydtrafiks område) er rettelserne foretaget ved, at man har udeladt tingene i den endelige plan. Der er i planen dog fortsat ikke taget stilling til den manglende togbetjening af større byer, som i dag ikke er togbetjent (Haderslev, Aabenraa og Billund/Grindsted). Enkeltsporet Vamdrup-Vojens har ikke den kapacitet, der vil være nødvendig. Der er dog ikke planer for etablering af dobbeltspor (Dette er imidlertid medtaget i det netop indgåede trafikforlig). Planen er lavet i henhold til 8 i lov om trafikselskaber og skal i henhold til samme lovs 9 danne udgangspunkt for Sydtrafiks egen trafikplan Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser JPr 33/09 Fortsat forsøg med gratis skolekort i Aabenraa Kommune i skoleåret 2009/2010 J. nr Dato: 16. april 2009 At forsøget med gratis skolekort fortsættes i skoleår At Region Syddanmark kompenseres for den tabte billetindtægt på regionale ruter i henhold til kundeanalysen fra marts 2009 (der tages for følgende år højde for at Aabenraa kommune overtager rute 29 fra regionen) At Aabenraa kommunes andel af indtægter fra skolekort fortsat fastfryses i byrdefordelingen på niveau regnskab

11 Sydtrafiks bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 28. maj 2008, at Aabenraa Kommune i en forsøgsperiode på et år måtte uddele gratis skolekort til alle skoleelever i kommunen. Aabenraa-skolekortet er dog ikke gyldigt til tog eller X Bus. Det blev på mødet også besluttet at fastfryse Aabenraa Kommunes skolekortindtægt som regnskab 2007, med henblik på at holde Regionen og øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for indtægter uden for bussen skulle fordeles. I modsat fald ville Aabenraa Kommunes indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige med de mange nye skolekorts værdi og dermed forrykke kommunens andel i forhold til Regionens og øvrige kommuners andele. Af hensyn til byrdefordelingen blev det i 2008 endvidere aftalt, at der i løbet af skoleåret skulle gennemføres passagertællinger, der kunne belyse elevernes ændrede rejsemønstre som følge af, at alle nu rejser gratis. Disse analyser er nu gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse, som elevernes forældre har besvaret. Specielt er fordelingen af fritidsrejser på regionale ruter, som finansieres af Regionen, undersøgt. I skoleåret havde 1937 elever skolekort. I skoleåret , hvor skolekortet blev gratis, rekvirerede knap 7000 elever et skolekort. 32,6 % af de adspurgte elever bruger nu skolekortet til rejser med lokale ruter og bybusser til og fra skole. 17 % af eleverne kører med de regionale ruter til og fra skole og 51,5 % bruger slet ikke kortet til skolerejser. 30 % af eleverne bruger ikke bus til fritidsrejser. Sidste år brugte 34 % ikke bus til fritidsaktiviteter. 30 % kører med lokale ruter og bybusser, når de skal til fritidsaktiviteter. I sidste skoleår brugte 26 % af eleverne regionale busser ca. 1 gang om ugen i forbindelse med fritidsaktiviteter. Denne andel er i dette skoleår steget til 43 %. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billeteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Region Syddanmark skal kompenseres for den indtægt, Regionen går glip af, som følge af at eleverne rejser på regionale ruter i deres fritid på skolekort i stedet for at købe billet. Det blev aftalt mellem parterne, at kompensationen skulle fastsættes ved hjælp af en passageranalyse. Analysen, der blev gennemført i februar 2009, viser, at Region Syddanmark, for skoleåret skal kompenseres med kr fra Aabenraa Kommune. I skoleåret , hvor Aabenraa Kommune overtager rute 29 fra regionen, vil kompensationen til Region Syddanmarks blive kr. hvis bestyrelsen vælger at fortsætte forsøget. 54

12 Af hensyn til byrdefordelingen fastfryses Aabenraa Kommunes skolekortindtægt også for det kommende skoleår som regnskab HVH 34/09 Gratis kørsel i Sønderborg Kommune for elever og studerende under 25 år J. nr Dato: 16. april 2009 Det indstilles: At der gennemføres et forsøg med gratis periodekort til skoleelever, uddannelsessøgende og studerende under 25 år i Sønderborg Kommune i skoleåret At Region Syddanmark kompenseres for den tabte billetindtægt på regionale ruter, som følge af de gratis rejser. At Sønderborg Kommunes andel af indtægter fra skole-, uddannelses- og SU-kort fastfryses i byrdefordelingen på niveau regnskab At udgifter til evt. øgede dubleringer på regionale ruter samt udgifter til videreudvikling af kortsystemet pålægges Sønderborg Kommune. At Sønderborg Kommune betaler en kundeanalyse i foråret 2010, der fastslår brugen af kortene i tog og på regionale ruter, hvorefter den endelige kompensation fastlægges. Sydtrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet i januar 2009 at Sønderborg Kommune kan gennemføre et forsøg med gratis kørsel for skoleelever, uddannelsessøgende og studerende under 25 år. Forsøget skal gøres økonomisk neutralt i forhold til de øvrige interessenter og i forhold til Sydtrafik. 55

13 Sønderborg Kommunes ønsker er nu nærmere præciseret: Skoleelever: Sønderborg kommune ønsker samme ordning som Aabenraa Kommune, dvs. at skolekortene tilbydes alle folkeskole- og friskoleelever i klasse, der er bosiddende i Sønderborg Kommune. Kortet gælder til rejser i hele kommunen. Kortet skal ikke være gyldigt i tog, X busser eller natbusser. Sønderborg Kommune administrerer selv kortudstedelsen af skolekort. Elever, der går i skole uden for kommunen, skal have strækningsbestemte periodekort og indtægten herfra tilfalder regionen. Elever på ungdomsuddannelser: Sønderborg Kommune ønsker gratis periodekort for uddannelssøgende på ungdomsuddannelser. Kortene skal udstedes til rejses mellem hjem og skole til alle uddannelsessøgende under 25 år, der måtte ønske et kort. Sydtrafik administrer kortudstedelsen, og kommunen betaler kortene. Studerende: Kommune ønsker periodekort til studerende under 25 år, der er bosat i kommunen, og som studerer i kommunen. Kortene udstedes mellem hjem og uddannelsessted, og kun til de elever, der har ret til SU-kort. Sydtrafik administrer kortudstedelsen, og kommunen betaler kortene. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. I budget 2009 tillægges Sønderborg Kommune en indtægt på 4,7 mio. kr. på Uddannelseskort og SU-kort og 2,4 mio. kr. på skolekort. En foreløbig opgørelse over uddannelses- og SU kort viser, at Sønderborg Kommune, på grundlag af byrdefordelingsprincipperne, vil skulle udrede ca. 2,0 mio. kr. i kompensation til regionen. Dertil kommer kompensation for den tabte indtægt som følge af skoleelevernes gratis fritidsrejser på regionale ruter. Dette skønnes (med udgangspunkt i analysen fra Aabenraa Kommune) at beløbe sig på ca kroner. De endelige beløb fastsættes i foråret 2010 på grundlag af en kundeanalyse af rejsemønstre i Sønderborg Kommune. Hvis Sønderborg Kommune skulle betale for kortene, ville kommunens indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige forholdsvis meget i forhold til Regionens og øvrige kommuners indtægter. Det foreslås derfor at, Sydtrafik fastfryser Sønderborg Kommunes kortindtægt fra skole- uddannelses- og SU-kort som regnskab 2008, med henblik på at holde øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for indtægter uden for bussen skal fordeles. Hvis udvidelsen af kortudstedelser betyder væsentlig større administrationsudgifter for Sydtrafik eller ekstra dubleringer, skal der også ske reguleringer i forhold hertil. 56

14 Hvis Sønderborg Kommune indfører gratis kørsel for uddannelses- og SU-kort, fraskriver kommunen sig en egenbetaling på ca. 2,8 milioner. I kortenes pris indgår også et tilskud fra Statens Uddannelsesstøtte på ca. 3,9 mio. kr. Sønderborg Kommune har søgt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte samt Undervisningsministeriet om, at tilskuddet fra Statens Uddannelsesstøtte kan tilfalde kommunen. Dette spørgsmål er endnu ikke afklaret. HVH 35/09 Harmonisering af rabatsatser for pensionistklippekort J. nr Dato: 18. marts 2009 Med virkning fra takstskiftet i januar 2010 fjernes pensionistrabatten på klippekort i takstområderne Vest og Syd. Ved takstskiftet januar 2009 skete en række harmoniseringer af rabatsatser mellem Sydtrafiks tre takstområder. Eneste tilbageværende rabatsats, der afventer harmonisering, er rabatsatsen for klippekort til pensionister. I Øst ydes i dag ikke rabat til pensionister, i Vest sælges pensionistklippekort til 90 % af prisen for voksenklippekort og i Syd sælges pensionistklippekort til børnepris, svarende til 66 % af voksenklippekortet. Af billetmaskinetekniske årsager kan en harmonisering af rabatsatserne alene ske til enten fuld voksenpris eller børnepris, da billetmaskinerne i bybusserne i takstområde Øst ikke kan udstede pensionistklippekort til en særlig pris. En rejse på to zoner for en pensionist koster p.t. følgende. Øst: Enkeltbillet 12 kr., klip på voksenklippekort 10 kr., månedskort 200 kr. Vest: Enkeltbillet 12 kr., klip på pensionistklippekort 9 kr., månedskort 200 kr. Syd: Enkeltbillet 12 kr., klip på pensionist/børneklippekort 7 kr., månedskort 200 kr. 57

15 Såfremt pensionistrabatten på klippekort fjernes i Vest og Syd, vil pensionisterne i stedet med fordel stadig kunne købe voksenklippekort, da prisen pr. voksenklip (10 kr.) stadig er billigere end en enkeltbillet til pensionisttakst. I NT ydes ikke en generel særskilt pensionistrabat på klippekort. Pensionister kan købe klippekort til en pris svarende til omtrent ti enkeltbilletter. I Midttrafik ydes ikke særskilt pensionistrabat til rejser på 1-4 zoner. Til rejser på 5 zoner og opefter sælges pensionistklippekort til ca. 80 % af voksenprisen. I Fynbus og Movia ydes ikke særskilt pensionistrabat på klippekort. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Det vurderes ikke, at harmoniseringen af rabatsatsen for pensionistklippekort har nogen væsentlig betydning for Sydtrafiks indtægter. En opgørelse fra Fredericia Bybusser i oktober 2008 viser, at ca. 2 % af rejserne foretages på pensionist/børnebillet. Da der på daværende tidspunkt alene var pensionistrabat på enkeltbilletter, skønnes dette som den maksimale pensionistandel af samtlige rejser. Der findes ingen opgørelser af pensionistrejser i Vest eller Syd. TKE 58

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere