Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 25/08 Orientering /09 Regnskab /09 Budgetforslag 2010 samt takstforslag /09 Årsberetning /09 Afregning med entreprenører /09 Vederlag og fraværsgodtgørelse /08 Etablering af koordineret kørsel (flextrafik) /08 Trafikplan for den statslige jernbane /09 Fortsat forsøg med gratis skolekort i Aabenraa Kommune i skoleåret 2009/ /09 Gratis kørsel i Sønderborg Kommune for elever og studerende under 25 år /09 Harmonisering af rabatsatser for pensionistklippekort

2 25/08 Orientering J. nr Dato: 25. februar /09 Regnskab 2008 J. nr Dato: 29. marts 2008 Regnskab 2008 godkendes og oversendes til revisionen Der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning af 3. kvartalsindbetaling 2009 Sydtrafiks regnskab for 2008 er nu afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. I forbindelse med budgetopfølgning juni 2008, blev der besluttet at opkræve et yderligere finansieringstilskud hos kommuner og region på 40 mio. kr. Regnskabet viser et yderligere samlet finansieringsbehov for 2008 på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud fra regionen og kommunerne på ca. 333 mio. kr. Dette ekstra tilskudsbehov dækker over et mertilskud fra Regionen på ca. 2,7 mio. kr. til en regulering af de kommunale bidrag i intervallet mellem en merbetaling til trafikselskabet fra ca. 1,8 mio. kr. til en tilbagebetaling fra trafikselskabet på ca. 0,6 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: kr. Regnskab 2008 Budget 2008 Finansieringsbidrag Indtægter excl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering

3 Der har i 2008 vist sig væsentligt færre indtægter i busserne og på kortsalgsstederne end budgetteret. Udgifterne til drift af busruter har været stigende i 2008, dels på grund af større indeksreguleringer end budgetteret og at kompensation for dieselafgift bortfaldt pr. 1. september For at imødekomme disse manglende indtægter og større udgifter er der i budgetopfølgninger for 2008 truffet beslutning om ikke at iværksætte forskellige projekter/arbejder for op mod ca. 6,0 mio. kr. På indtægtssiden har der været en ekstraordinær udgift på bod fra vognmændene, da der er sket en tilbagebetaling af opkrævet bod i 2007 i forbindelse med arbejdsnedlæggelser i foråret Tilbagebetalingen er sket efter en voldgiftafgørelse. Dækning af det yderligere tilskudsbehov sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og efterfølgende opkrævning fra trafikselskabets interessenter. Regnskabet aflægges i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget og Regnskabssystem og kommuner. Der henvises til Regnskab CR/BEP 27/09 Budgetforslag 2010 samt takstforslag 2010 J. nr Dato: 3. april 2009 At der tages stilling til udvidelsesforslag vedr. HK-kontorelev Sundhedsforsikring 46

4 At der tages stilling til hvilket takstforslag, der anbefales. At budgetforslag og takstforslag oversendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til høring med svarfrist den 29. maj Med baggrund i regnskab 2008 er der udarbejdet et budgetforslag (se bilag 1). I forhold til budgetoverslagsår 2010 i budget 2009 er der følgende ændrede forudsætninger: Indtægter er vurderet (og reduceret) på baggrund af regnskab 2008, og er fremskrevet til 2010-niveau med taksterne Der er indregnet takststigning på 4,8 % svarende til takststigningsloftet, med indregnet elasticitet på -0,4 (Der er udarbejdet 3 takstforslag se bilag) Handicapkørsel er vurderet på baggrund af regnskab 2008 med aktivitetsforøgelse på 5 % pr. år Omfordeling af finansieringen af 16 regionale ruter der overgår til kommunal finansiering Nedlæggelse af 2 regionale ruter, udgifter såvel som indtægter Udvidelse af kørsel i Sønderborg Kommune Justering af udgifter til 2. og 3. udbud (forventet prisniveau) Udgifter til indførelse af Rejsekort er medtaget (besluttet indført i Sydtrafiks område på bestyrelsesmødet den 29. januar 2009). Finansiering over 15 år. Finansiering over årene og mellem kommuner eller region skal godkendes af bestyrelsen på et senere tidspunkt. 1,5 mio. kr. afsat ekstra til markedsføring øremærket til markedsføring af Rejsekortet. Udgiften til driften af ruterne er indregnet med en udgiftsstigning på 0 %, dvs. som 2009 prisniveau Omkostninger til Flextrafik er medtaget fuldt ud (er vedtaget i bestyrelsen den 29. januar 2009, økonomien behandles på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) I efteråret meldte Region Syddanmark til Sydtrafik, at tilskuddet i 2010 vil være 75,6 mio. kr. i 2009-priser. Det har ikke været muligt, at få oplysninger fra Region Syddanmark om, hvor meget dette er i 2010-priser. KLs udmelding vedr. kommunernes fremskrivning af budgetter for kollektiv trafik er for 2009 til 2010 på 2,9 %. Fremskrives der med denne, vil det regionale tilskud i 2010 være på 77,5 mio. kr. Budgetforslag 2010 viser en 75,9 mio. kr. Budgetforslaget opfylder dermed regionens krav. Hovedtallene for budgetforslag 2010 er: kr. Årets Budgetforslag 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 priser Indtægter Udgifter , Forventet resultat

5 Lovgivning Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.. Der henvises til Budgetforslag HAL 28/09 Årsberetning 2008 J. nr Dato: 31. marts 2009 Godkendes Der forelægges forslag til tekst til årsberetning for Årsberetningen vil sammen med regnskabet og diverse statistikker udgøre den samlede årsberetning for 2008 for Sydtrafik. Årsberetningen vil fremstå i samme udstyr som Årsberetningen Der er ingen lovkrav eller bestemmelser i Sydtrafiks vedtægter om, at der skal udarbejdes en årsberetning, men det anses for god skik at samle op på årets aktiviteter i forbindelse med publiceringen af regnskabet. Og Sydtrafik får lejlighed til at skrive sin egen historie. Udgifterne til trykning af årsberetningen er medtaget i budgettet under kontoen for Markedsføring. 48

6 KSA 29/09 Afregning med entreprenører J. nr Dato: 4.april 2009 Tages til efterretning. Revisionen har ved besøg i februar 2009 foretaget indledende revision af afregninger med entreprenørerne, og fremkommet med notat om to forhold, betaling for udført kørsel og afregning af opkrævede indtægter for salg af rejsehjemler. Intet Intet BSN 49

7 30/09 Vederlag og fraværsgodtgørelse J. nr Dato: 31. marts 2009 At sagen vedrørende vederlag tages til efterretning, således at Diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste rettes, og ændringen alene får virkning fremadrettet, og at der tages beslutning vedrørende fraværsgodtgørelse, og administrationen rettes Revisionen har ved besøg i februar 2009 foretaget revision af en række personsager i lønsystemet. For så vidt angår det administrative personale har gennemgangen ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Der er derimod bemærkninger vedrørende vederlaget til formand og næstformand, samt til udbetaling af fraværsgodtgørelse til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. KiT 31/08 Etablering af koordineret kørsel (flextrafik) J. nr Dato: 31. marts 2009 At den fremlagte plan for etablering af behovsstyret og koordineret kørsel (flextrafik) godkendes og indregnes i budget 2010 og overslagsår samt budgetopfølgning At der indgås aftale med Midttrafik om fælles udbud af kørsel og samarbejde om dele af bestillingscentralfunktionerne. 50

8 At grundgebyret i handicapordningen afskaffes og provenuet i stedet lægges på egenbetalingen (taksten) for kørsel. På baggrund af bestyrelsens beslutning i januarmødet om at etablere koordineret kørsel i Sydtrafiks område efter Bektra-modellen, er der i dialog med Bektra og Midttrafik udarbejdet en plan (bilag 1) for Sydtrafiks indtræden i Bektra-samarbejdet, rammerne for et samarbejde med Midttrafik om fælles udbud af kørsel og dele af bestillingscentralfunktionerne (bilag 2) samt etablering af Sydtrafiks egen organisation til drift af flextrafik. Bilag 2 samarbejdsaftalen med Midttrafik fremlægges med forbehold for at aftalen også godkendes af Midttrafiks bestyrelse, som afholder møde d. 17. april. Planen tager udgangspunkt i Sydtrafiks egne behovsstyrede kørselsordninger, handicapordningen og Sydtur, samt evt. Sydtrafiks teletaxi-ruter. Kommunal kørsel kan inddrages gradvis efter særskilte aftaler med de interesserede kommuner. Regionens siddende patientbefordring kan, når den nuværende kontrakts udløber i sommeren 2011, ligeledes indgå efter nærmere forhandlinger mellem parterne om betingelserne for indtræden i samarbejdet. Flextrafik er planlagt til start 1. marts Ved betaling af indtrædelsesgebyret på 2 mio. kr. bliver Sydtrafik en del af Bektras ejerkreds, dvs. Sydtrafik indtræder i styregruppen og får brugsret til de eksisterende systemer og funktioner. Etablering og drift sker i et samarbejde mellem Bektra, Midttrafik og Sydtrafik. Den nye organisering giver anledning til at kigge regler og vilkår for handicapordningen efter i sømmene, bl.a. for at harmonisere de steder hvor det er hensigtsmæssigt, og fordi den nye systemmæssige platform giver mulighed for administrative optimeringer. Desuden bliver det nu muligt for alle kommuner der ønsker det at tilbyde den åbne kørselsordning Sydtur. Af hensyn til den videre planlægning foreslås allerede nu en omlægning af egenbetalingen i handicapordningen, så man fra 1. januar 2010 ikke længere betaler et grundgebyr for at være med. Provenuet fra grundgebyret lægges i stedet på taksten. For nærmere gennemgang af tidsplan, opgavefordeling mellem parterne og økonomi henvises til bilag 1. Forslaget er inden for rammerne af Lov om Trafikselskaber. Planen viser et samlet investeringsbehov på knap 5 mio. kr. Heraf udgør 2 mio. kr. indtrædelsesgebyret til Bektra. Pengene er øremærket til udvikling af ny funktionalitet til gavn for alle deltagere i Bektra. De resterende knap 3 mio. kr. går til dækning af etableringsomkostninger. 51

9 Omkostninger til administrativ drift af flextrafik og administration af handicapkørsel estimeres til ca. 8,9 mio. kr. (2010-priser) pr år. Dette er 3,1 mio. kr. mere, end der med en fremskrivning til 2010-priser ville skulle betales for bestillingscentral i Syd og administration af handicapordningen med den nuværende organisering. Til gengæld forventes kørselsvolumen for handicapkørsel at blive reduceret med 25% i første driftsår som følge af mere effektiv kørselsplanlægning og ikke mindst en markant omsætningsnedgang. Forventningen baserer sig på erfaringerne fra de andre trafikselskaber, der har oplevet en nedgang i denne størrelsesorden (og højere) i forbindelse med omlægning af handicapkørslen fra diverse kuponordninger til den koordinerede kørsel. Samlet set forventes nettobidraget til handicapkørsel og flextrafik for 2010 at blive 6,9 mio. kr. mindre, end hvis man var fortsat med den nuværende organisering. Heri er der taget højde for de øgede omkostninger til adminstrativ drift af flextrafik. Mht. omlægning af egenbetaling i handicapordningen vurderes det at en stigning i km.- taksten fra 2 kr. til 2,50 kr. og en forhøjelse af minimumsbetalingen fra 30 kr. til 35 kr. vil gøre omlægningen udgiftsneutral. MAA 32/08 Trafikplan for den statslige jernbane J. nr Dato: 6. april 2009 Til orientering Sydtrafik har nu fra Trafikstyrelsen modtaget den endelige udgave af statens Trafikplan for den statslige jernbane Høringsudgaven af planen har tidligere været behandlet i møde den 14. august 2008 (punkt 55/08). I den forbindelse blev Sydtrafiks høringssvar til styrelsen vedtaget og efterfølgende fremsendt. 52

10 Den endelige plan adskiller sig ikke væsentligt fra høringsudkastet. Fejl og mangler, som er blevet påpeget i høringssvarene, er dog blevet rettet. På enkelte punkter (f.eks. beregninger for visse togstrækninger i Sydtrafiks område) er rettelserne foretaget ved, at man har udeladt tingene i den endelige plan. Der er i planen dog fortsat ikke taget stilling til den manglende togbetjening af større byer, som i dag ikke er togbetjent (Haderslev, Aabenraa og Billund/Grindsted). Enkeltsporet Vamdrup-Vojens har ikke den kapacitet, der vil være nødvendig. Der er dog ikke planer for etablering af dobbeltspor (Dette er imidlertid medtaget i det netop indgåede trafikforlig). Planen er lavet i henhold til 8 i lov om trafikselskaber og skal i henhold til samme lovs 9 danne udgangspunkt for Sydtrafiks egen trafikplan Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser JPr 33/09 Fortsat forsøg med gratis skolekort i Aabenraa Kommune i skoleåret 2009/2010 J. nr Dato: 16. april 2009 At forsøget med gratis skolekort fortsættes i skoleår At Region Syddanmark kompenseres for den tabte billetindtægt på regionale ruter i henhold til kundeanalysen fra marts 2009 (der tages for følgende år højde for at Aabenraa kommune overtager rute 29 fra regionen) At Aabenraa kommunes andel af indtægter fra skolekort fortsat fastfryses i byrdefordelingen på niveau regnskab

11 Sydtrafiks bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 28. maj 2008, at Aabenraa Kommune i en forsøgsperiode på et år måtte uddele gratis skolekort til alle skoleelever i kommunen. Aabenraa-skolekortet er dog ikke gyldigt til tog eller X Bus. Det blev på mødet også besluttet at fastfryse Aabenraa Kommunes skolekortindtægt som regnskab 2007, med henblik på at holde Regionen og øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for indtægter uden for bussen skulle fordeles. I modsat fald ville Aabenraa Kommunes indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige med de mange nye skolekorts værdi og dermed forrykke kommunens andel i forhold til Regionens og øvrige kommuners andele. Af hensyn til byrdefordelingen blev det i 2008 endvidere aftalt, at der i løbet af skoleåret skulle gennemføres passagertællinger, der kunne belyse elevernes ændrede rejsemønstre som følge af, at alle nu rejser gratis. Disse analyser er nu gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse, som elevernes forældre har besvaret. Specielt er fordelingen af fritidsrejser på regionale ruter, som finansieres af Regionen, undersøgt. I skoleåret havde 1937 elever skolekort. I skoleåret , hvor skolekortet blev gratis, rekvirerede knap 7000 elever et skolekort. 32,6 % af de adspurgte elever bruger nu skolekortet til rejser med lokale ruter og bybusser til og fra skole. 17 % af eleverne kører med de regionale ruter til og fra skole og 51,5 % bruger slet ikke kortet til skolerejser. 30 % af eleverne bruger ikke bus til fritidsrejser. Sidste år brugte 34 % ikke bus til fritidsaktiviteter. 30 % kører med lokale ruter og bybusser, når de skal til fritidsaktiviteter. I sidste skoleår brugte 26 % af eleverne regionale busser ca. 1 gang om ugen i forbindelse med fritidsaktiviteter. Denne andel er i dette skoleår steget til 43 %. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billeteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Region Syddanmark skal kompenseres for den indtægt, Regionen går glip af, som følge af at eleverne rejser på regionale ruter i deres fritid på skolekort i stedet for at købe billet. Det blev aftalt mellem parterne, at kompensationen skulle fastsættes ved hjælp af en passageranalyse. Analysen, der blev gennemført i februar 2009, viser, at Region Syddanmark, for skoleåret skal kompenseres med kr fra Aabenraa Kommune. I skoleåret , hvor Aabenraa Kommune overtager rute 29 fra regionen, vil kompensationen til Region Syddanmarks blive kr. hvis bestyrelsen vælger at fortsætte forsøget. 54

12 Af hensyn til byrdefordelingen fastfryses Aabenraa Kommunes skolekortindtægt også for det kommende skoleår som regnskab HVH 34/09 Gratis kørsel i Sønderborg Kommune for elever og studerende under 25 år J. nr Dato: 16. april 2009 Det indstilles: At der gennemføres et forsøg med gratis periodekort til skoleelever, uddannelsessøgende og studerende under 25 år i Sønderborg Kommune i skoleåret At Region Syddanmark kompenseres for den tabte billetindtægt på regionale ruter, som følge af de gratis rejser. At Sønderborg Kommunes andel af indtægter fra skole-, uddannelses- og SU-kort fastfryses i byrdefordelingen på niveau regnskab At udgifter til evt. øgede dubleringer på regionale ruter samt udgifter til videreudvikling af kortsystemet pålægges Sønderborg Kommune. At Sønderborg Kommune betaler en kundeanalyse i foråret 2010, der fastslår brugen af kortene i tog og på regionale ruter, hvorefter den endelige kompensation fastlægges. Sydtrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet i januar 2009 at Sønderborg Kommune kan gennemføre et forsøg med gratis kørsel for skoleelever, uddannelsessøgende og studerende under 25 år. Forsøget skal gøres økonomisk neutralt i forhold til de øvrige interessenter og i forhold til Sydtrafik. 55

13 Sønderborg Kommunes ønsker er nu nærmere præciseret: Skoleelever: Sønderborg kommune ønsker samme ordning som Aabenraa Kommune, dvs. at skolekortene tilbydes alle folkeskole- og friskoleelever i klasse, der er bosiddende i Sønderborg Kommune. Kortet gælder til rejser i hele kommunen. Kortet skal ikke være gyldigt i tog, X busser eller natbusser. Sønderborg Kommune administrerer selv kortudstedelsen af skolekort. Elever, der går i skole uden for kommunen, skal have strækningsbestemte periodekort og indtægten herfra tilfalder regionen. Elever på ungdomsuddannelser: Sønderborg Kommune ønsker gratis periodekort for uddannelssøgende på ungdomsuddannelser. Kortene skal udstedes til rejses mellem hjem og skole til alle uddannelsessøgende under 25 år, der måtte ønske et kort. Sydtrafik administrer kortudstedelsen, og kommunen betaler kortene. Studerende: Kommune ønsker periodekort til studerende under 25 år, der er bosat i kommunen, og som studerer i kommunen. Kortene udstedes mellem hjem og uddannelsessted, og kun til de elever, der har ret til SU-kort. Sydtrafik administrer kortudstedelsen, og kommunen betaler kortene. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. I budget 2009 tillægges Sønderborg Kommune en indtægt på 4,7 mio. kr. på Uddannelseskort og SU-kort og 2,4 mio. kr. på skolekort. En foreløbig opgørelse over uddannelses- og SU kort viser, at Sønderborg Kommune, på grundlag af byrdefordelingsprincipperne, vil skulle udrede ca. 2,0 mio. kr. i kompensation til regionen. Dertil kommer kompensation for den tabte indtægt som følge af skoleelevernes gratis fritidsrejser på regionale ruter. Dette skønnes (med udgangspunkt i analysen fra Aabenraa Kommune) at beløbe sig på ca kroner. De endelige beløb fastsættes i foråret 2010 på grundlag af en kundeanalyse af rejsemønstre i Sønderborg Kommune. Hvis Sønderborg Kommune skulle betale for kortene, ville kommunens indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige forholdsvis meget i forhold til Regionens og øvrige kommuners indtægter. Det foreslås derfor at, Sydtrafik fastfryser Sønderborg Kommunes kortindtægt fra skole- uddannelses- og SU-kort som regnskab 2008, med henblik på at holde øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for indtægter uden for bussen skal fordeles. Hvis udvidelsen af kortudstedelser betyder væsentlig større administrationsudgifter for Sydtrafik eller ekstra dubleringer, skal der også ske reguleringer i forhold hertil. 56

14 Hvis Sønderborg Kommune indfører gratis kørsel for uddannelses- og SU-kort, fraskriver kommunen sig en egenbetaling på ca. 2,8 milioner. I kortenes pris indgår også et tilskud fra Statens Uddannelsesstøtte på ca. 3,9 mio. kr. Sønderborg Kommune har søgt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte samt Undervisningsministeriet om, at tilskuddet fra Statens Uddannelsesstøtte kan tilfalde kommunen. Dette spørgsmål er endnu ikke afklaret. HVH 35/09 Harmonisering af rabatsatser for pensionistklippekort J. nr Dato: 18. marts 2009 Med virkning fra takstskiftet i januar 2010 fjernes pensionistrabatten på klippekort i takstområderne Vest og Syd. Ved takstskiftet januar 2009 skete en række harmoniseringer af rabatsatser mellem Sydtrafiks tre takstområder. Eneste tilbageværende rabatsats, der afventer harmonisering, er rabatsatsen for klippekort til pensionister. I Øst ydes i dag ikke rabat til pensionister, i Vest sælges pensionistklippekort til 90 % af prisen for voksenklippekort og i Syd sælges pensionistklippekort til børnepris, svarende til 66 % af voksenklippekortet. Af billetmaskinetekniske årsager kan en harmonisering af rabatsatserne alene ske til enten fuld voksenpris eller børnepris, da billetmaskinerne i bybusserne i takstområde Øst ikke kan udstede pensionistklippekort til en særlig pris. En rejse på to zoner for en pensionist koster p.t. følgende. Øst: Enkeltbillet 12 kr., klip på voksenklippekort 10 kr., månedskort 200 kr. Vest: Enkeltbillet 12 kr., klip på pensionistklippekort 9 kr., månedskort 200 kr. Syd: Enkeltbillet 12 kr., klip på pensionist/børneklippekort 7 kr., månedskort 200 kr. 57

15 Såfremt pensionistrabatten på klippekort fjernes i Vest og Syd, vil pensionisterne i stedet med fordel stadig kunne købe voksenklippekort, da prisen pr. voksenklip (10 kr.) stadig er billigere end en enkeltbillet til pensionisttakst. I NT ydes ikke en generel særskilt pensionistrabat på klippekort. Pensionister kan købe klippekort til en pris svarende til omtrent ti enkeltbilletter. I Midttrafik ydes ikke særskilt pensionistrabat til rejser på 1-4 zoner. Til rejser på 5 zoner og opefter sælges pensionistklippekort til ca. 80 % af voksenprisen. I Fynbus og Movia ydes ikke særskilt pensionistrabat på klippekort. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Det vurderes ikke, at harmoniseringen af rabatsatsen for pensionistklippekort har nogen væsentlig betydning for Sydtrafiks indtægter. En opgørelse fra Fredericia Bybusser i oktober 2008 viser, at ca. 2 % af rejserne foretages på pensionist/børnebillet. Da der på daværende tidspunkt alene var pensionistrabat på enkeltbilletter, skønnes dette som den maksimale pensionistandel af samtlige rejser. Der findes ingen opgørelser af pensionistrejser i Vest eller Syd. TKE 58

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-08 Dato: 04.06.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20. april 2010 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. april 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere