Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 25/08 Orientering /09 Regnskab /09 Budgetforslag 2010 samt takstforslag /09 Årsberetning /09 Afregning med entreprenører /09 Vederlag og fraværsgodtgørelse /08 Etablering af koordineret kørsel (flextrafik) /08 Trafikplan for den statslige jernbane /09 Fortsat forsøg med gratis skolekort i Aabenraa Kommune i skoleåret 2009/ /09 Gratis kørsel i Sønderborg Kommune for elever og studerende under 25 år /09 Harmonisering af rabatsatser for pensionistklippekort

2 25/08 Orientering J. nr Dato: 25. februar /09 Regnskab 2008 J. nr Dato: 29. marts 2008 Regnskab 2008 godkendes og oversendes til revisionen Der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning af 3. kvartalsindbetaling 2009 Sydtrafiks regnskab for 2008 er nu afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. I forbindelse med budgetopfølgning juni 2008, blev der besluttet at opkræve et yderligere finansieringstilskud hos kommuner og region på 40 mio. kr. Regnskabet viser et yderligere samlet finansieringsbehov for 2008 på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud fra regionen og kommunerne på ca. 333 mio. kr. Dette ekstra tilskudsbehov dækker over et mertilskud fra Regionen på ca. 2,7 mio. kr. til en regulering af de kommunale bidrag i intervallet mellem en merbetaling til trafikselskabet fra ca. 1,8 mio. kr. til en tilbagebetaling fra trafikselskabet på ca. 0,6 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: kr. Regnskab 2008 Budget 2008 Finansieringsbidrag Indtægter excl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering

3 Der har i 2008 vist sig væsentligt færre indtægter i busserne og på kortsalgsstederne end budgetteret. Udgifterne til drift af busruter har været stigende i 2008, dels på grund af større indeksreguleringer end budgetteret og at kompensation for dieselafgift bortfaldt pr. 1. september For at imødekomme disse manglende indtægter og større udgifter er der i budgetopfølgninger for 2008 truffet beslutning om ikke at iværksætte forskellige projekter/arbejder for op mod ca. 6,0 mio. kr. På indtægtssiden har der været en ekstraordinær udgift på bod fra vognmændene, da der er sket en tilbagebetaling af opkrævet bod i 2007 i forbindelse med arbejdsnedlæggelser i foråret Tilbagebetalingen er sket efter en voldgiftafgørelse. Dækning af det yderligere tilskudsbehov sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og efterfølgende opkrævning fra trafikselskabets interessenter. Regnskabet aflægges i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget og Regnskabssystem og kommuner. Der henvises til Regnskab CR/BEP 27/09 Budgetforslag 2010 samt takstforslag 2010 J. nr Dato: 3. april 2009 At der tages stilling til udvidelsesforslag vedr. HK-kontorelev Sundhedsforsikring 46

4 At der tages stilling til hvilket takstforslag, der anbefales. At budgetforslag og takstforslag oversendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til høring med svarfrist den 29. maj Med baggrund i regnskab 2008 er der udarbejdet et budgetforslag (se bilag 1). I forhold til budgetoverslagsår 2010 i budget 2009 er der følgende ændrede forudsætninger: Indtægter er vurderet (og reduceret) på baggrund af regnskab 2008, og er fremskrevet til 2010-niveau med taksterne Der er indregnet takststigning på 4,8 % svarende til takststigningsloftet, med indregnet elasticitet på -0,4 (Der er udarbejdet 3 takstforslag se bilag) Handicapkørsel er vurderet på baggrund af regnskab 2008 med aktivitetsforøgelse på 5 % pr. år Omfordeling af finansieringen af 16 regionale ruter der overgår til kommunal finansiering Nedlæggelse af 2 regionale ruter, udgifter såvel som indtægter Udvidelse af kørsel i Sønderborg Kommune Justering af udgifter til 2. og 3. udbud (forventet prisniveau) Udgifter til indførelse af Rejsekort er medtaget (besluttet indført i Sydtrafiks område på bestyrelsesmødet den 29. januar 2009). Finansiering over 15 år. Finansiering over årene og mellem kommuner eller region skal godkendes af bestyrelsen på et senere tidspunkt. 1,5 mio. kr. afsat ekstra til markedsføring øremærket til markedsføring af Rejsekortet. Udgiften til driften af ruterne er indregnet med en udgiftsstigning på 0 %, dvs. som 2009 prisniveau Omkostninger til Flextrafik er medtaget fuldt ud (er vedtaget i bestyrelsen den 29. januar 2009, økonomien behandles på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) I efteråret meldte Region Syddanmark til Sydtrafik, at tilskuddet i 2010 vil være 75,6 mio. kr. i 2009-priser. Det har ikke været muligt, at få oplysninger fra Region Syddanmark om, hvor meget dette er i 2010-priser. KLs udmelding vedr. kommunernes fremskrivning af budgetter for kollektiv trafik er for 2009 til 2010 på 2,9 %. Fremskrives der med denne, vil det regionale tilskud i 2010 være på 77,5 mio. kr. Budgetforslag 2010 viser en 75,9 mio. kr. Budgetforslaget opfylder dermed regionens krav. Hovedtallene for budgetforslag 2010 er: kr. Årets Budgetforslag 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 priser Indtægter Udgifter , Forventet resultat

5 Lovgivning Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.. Der henvises til Budgetforslag HAL 28/09 Årsberetning 2008 J. nr Dato: 31. marts 2009 Godkendes Der forelægges forslag til tekst til årsberetning for Årsberetningen vil sammen med regnskabet og diverse statistikker udgøre den samlede årsberetning for 2008 for Sydtrafik. Årsberetningen vil fremstå i samme udstyr som Årsberetningen Der er ingen lovkrav eller bestemmelser i Sydtrafiks vedtægter om, at der skal udarbejdes en årsberetning, men det anses for god skik at samle op på årets aktiviteter i forbindelse med publiceringen af regnskabet. Og Sydtrafik får lejlighed til at skrive sin egen historie. Udgifterne til trykning af årsberetningen er medtaget i budgettet under kontoen for Markedsføring. 48

6 KSA 29/09 Afregning med entreprenører J. nr Dato: 4.april 2009 Tages til efterretning. Revisionen har ved besøg i februar 2009 foretaget indledende revision af afregninger med entreprenørerne, og fremkommet med notat om to forhold, betaling for udført kørsel og afregning af opkrævede indtægter for salg af rejsehjemler. Intet Intet BSN 49

7 30/09 Vederlag og fraværsgodtgørelse J. nr Dato: 31. marts 2009 At sagen vedrørende vederlag tages til efterretning, således at Diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste rettes, og ændringen alene får virkning fremadrettet, og at der tages beslutning vedrørende fraværsgodtgørelse, og administrationen rettes Revisionen har ved besøg i februar 2009 foretaget revision af en række personsager i lønsystemet. For så vidt angår det administrative personale har gennemgangen ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Der er derimod bemærkninger vedrørende vederlaget til formand og næstformand, samt til udbetaling af fraværsgodtgørelse til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. KiT 31/08 Etablering af koordineret kørsel (flextrafik) J. nr Dato: 31. marts 2009 At den fremlagte plan for etablering af behovsstyret og koordineret kørsel (flextrafik) godkendes og indregnes i budget 2010 og overslagsår samt budgetopfølgning At der indgås aftale med Midttrafik om fælles udbud af kørsel og samarbejde om dele af bestillingscentralfunktionerne. 50

8 At grundgebyret i handicapordningen afskaffes og provenuet i stedet lægges på egenbetalingen (taksten) for kørsel. På baggrund af bestyrelsens beslutning i januarmødet om at etablere koordineret kørsel i Sydtrafiks område efter Bektra-modellen, er der i dialog med Bektra og Midttrafik udarbejdet en plan (bilag 1) for Sydtrafiks indtræden i Bektra-samarbejdet, rammerne for et samarbejde med Midttrafik om fælles udbud af kørsel og dele af bestillingscentralfunktionerne (bilag 2) samt etablering af Sydtrafiks egen organisation til drift af flextrafik. Bilag 2 samarbejdsaftalen med Midttrafik fremlægges med forbehold for at aftalen også godkendes af Midttrafiks bestyrelse, som afholder møde d. 17. april. Planen tager udgangspunkt i Sydtrafiks egne behovsstyrede kørselsordninger, handicapordningen og Sydtur, samt evt. Sydtrafiks teletaxi-ruter. Kommunal kørsel kan inddrages gradvis efter særskilte aftaler med de interesserede kommuner. Regionens siddende patientbefordring kan, når den nuværende kontrakts udløber i sommeren 2011, ligeledes indgå efter nærmere forhandlinger mellem parterne om betingelserne for indtræden i samarbejdet. Flextrafik er planlagt til start 1. marts Ved betaling af indtrædelsesgebyret på 2 mio. kr. bliver Sydtrafik en del af Bektras ejerkreds, dvs. Sydtrafik indtræder i styregruppen og får brugsret til de eksisterende systemer og funktioner. Etablering og drift sker i et samarbejde mellem Bektra, Midttrafik og Sydtrafik. Den nye organisering giver anledning til at kigge regler og vilkår for handicapordningen efter i sømmene, bl.a. for at harmonisere de steder hvor det er hensigtsmæssigt, og fordi den nye systemmæssige platform giver mulighed for administrative optimeringer. Desuden bliver det nu muligt for alle kommuner der ønsker det at tilbyde den åbne kørselsordning Sydtur. Af hensyn til den videre planlægning foreslås allerede nu en omlægning af egenbetalingen i handicapordningen, så man fra 1. januar 2010 ikke længere betaler et grundgebyr for at være med. Provenuet fra grundgebyret lægges i stedet på taksten. For nærmere gennemgang af tidsplan, opgavefordeling mellem parterne og økonomi henvises til bilag 1. Forslaget er inden for rammerne af Lov om Trafikselskaber. Planen viser et samlet investeringsbehov på knap 5 mio. kr. Heraf udgør 2 mio. kr. indtrædelsesgebyret til Bektra. Pengene er øremærket til udvikling af ny funktionalitet til gavn for alle deltagere i Bektra. De resterende knap 3 mio. kr. går til dækning af etableringsomkostninger. 51

9 Omkostninger til administrativ drift af flextrafik og administration af handicapkørsel estimeres til ca. 8,9 mio. kr. (2010-priser) pr år. Dette er 3,1 mio. kr. mere, end der med en fremskrivning til 2010-priser ville skulle betales for bestillingscentral i Syd og administration af handicapordningen med den nuværende organisering. Til gengæld forventes kørselsvolumen for handicapkørsel at blive reduceret med 25% i første driftsår som følge af mere effektiv kørselsplanlægning og ikke mindst en markant omsætningsnedgang. Forventningen baserer sig på erfaringerne fra de andre trafikselskaber, der har oplevet en nedgang i denne størrelsesorden (og højere) i forbindelse med omlægning af handicapkørslen fra diverse kuponordninger til den koordinerede kørsel. Samlet set forventes nettobidraget til handicapkørsel og flextrafik for 2010 at blive 6,9 mio. kr. mindre, end hvis man var fortsat med den nuværende organisering. Heri er der taget højde for de øgede omkostninger til adminstrativ drift af flextrafik. Mht. omlægning af egenbetaling i handicapordningen vurderes det at en stigning i km.- taksten fra 2 kr. til 2,50 kr. og en forhøjelse af minimumsbetalingen fra 30 kr. til 35 kr. vil gøre omlægningen udgiftsneutral. MAA 32/08 Trafikplan for den statslige jernbane J. nr Dato: 6. april 2009 Til orientering Sydtrafik har nu fra Trafikstyrelsen modtaget den endelige udgave af statens Trafikplan for den statslige jernbane Høringsudgaven af planen har tidligere været behandlet i møde den 14. august 2008 (punkt 55/08). I den forbindelse blev Sydtrafiks høringssvar til styrelsen vedtaget og efterfølgende fremsendt. 52

10 Den endelige plan adskiller sig ikke væsentligt fra høringsudkastet. Fejl og mangler, som er blevet påpeget i høringssvarene, er dog blevet rettet. På enkelte punkter (f.eks. beregninger for visse togstrækninger i Sydtrafiks område) er rettelserne foretaget ved, at man har udeladt tingene i den endelige plan. Der er i planen dog fortsat ikke taget stilling til den manglende togbetjening af større byer, som i dag ikke er togbetjent (Haderslev, Aabenraa og Billund/Grindsted). Enkeltsporet Vamdrup-Vojens har ikke den kapacitet, der vil være nødvendig. Der er dog ikke planer for etablering af dobbeltspor (Dette er imidlertid medtaget i det netop indgåede trafikforlig). Planen er lavet i henhold til 8 i lov om trafikselskaber og skal i henhold til samme lovs 9 danne udgangspunkt for Sydtrafiks egen trafikplan Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser JPr 33/09 Fortsat forsøg med gratis skolekort i Aabenraa Kommune i skoleåret 2009/2010 J. nr Dato: 16. april 2009 At forsøget med gratis skolekort fortsættes i skoleår At Region Syddanmark kompenseres for den tabte billetindtægt på regionale ruter i henhold til kundeanalysen fra marts 2009 (der tages for følgende år højde for at Aabenraa kommune overtager rute 29 fra regionen) At Aabenraa kommunes andel af indtægter fra skolekort fortsat fastfryses i byrdefordelingen på niveau regnskab

11 Sydtrafiks bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 28. maj 2008, at Aabenraa Kommune i en forsøgsperiode på et år måtte uddele gratis skolekort til alle skoleelever i kommunen. Aabenraa-skolekortet er dog ikke gyldigt til tog eller X Bus. Det blev på mødet også besluttet at fastfryse Aabenraa Kommunes skolekortindtægt som regnskab 2007, med henblik på at holde Regionen og øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for indtægter uden for bussen skulle fordeles. I modsat fald ville Aabenraa Kommunes indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige med de mange nye skolekorts værdi og dermed forrykke kommunens andel i forhold til Regionens og øvrige kommuners andele. Af hensyn til byrdefordelingen blev det i 2008 endvidere aftalt, at der i løbet af skoleåret skulle gennemføres passagertællinger, der kunne belyse elevernes ændrede rejsemønstre som følge af, at alle nu rejser gratis. Disse analyser er nu gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse, som elevernes forældre har besvaret. Specielt er fordelingen af fritidsrejser på regionale ruter, som finansieres af Regionen, undersøgt. I skoleåret havde 1937 elever skolekort. I skoleåret , hvor skolekortet blev gratis, rekvirerede knap 7000 elever et skolekort. 32,6 % af de adspurgte elever bruger nu skolekortet til rejser med lokale ruter og bybusser til og fra skole. 17 % af eleverne kører med de regionale ruter til og fra skole og 51,5 % bruger slet ikke kortet til skolerejser. 30 % af eleverne bruger ikke bus til fritidsrejser. Sidste år brugte 34 % ikke bus til fritidsaktiviteter. 30 % kører med lokale ruter og bybusser, når de skal til fritidsaktiviteter. I sidste skoleår brugte 26 % af eleverne regionale busser ca. 1 gang om ugen i forbindelse med fritidsaktiviteter. Denne andel er i dette skoleår steget til 43 %. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billeteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Region Syddanmark skal kompenseres for den indtægt, Regionen går glip af, som følge af at eleverne rejser på regionale ruter i deres fritid på skolekort i stedet for at købe billet. Det blev aftalt mellem parterne, at kompensationen skulle fastsættes ved hjælp af en passageranalyse. Analysen, der blev gennemført i februar 2009, viser, at Region Syddanmark, for skoleåret skal kompenseres med kr fra Aabenraa Kommune. I skoleåret , hvor Aabenraa Kommune overtager rute 29 fra regionen, vil kompensationen til Region Syddanmarks blive kr. hvis bestyrelsen vælger at fortsætte forsøget. 54

12 Af hensyn til byrdefordelingen fastfryses Aabenraa Kommunes skolekortindtægt også for det kommende skoleår som regnskab HVH 34/09 Gratis kørsel i Sønderborg Kommune for elever og studerende under 25 år J. nr Dato: 16. april 2009 Det indstilles: At der gennemføres et forsøg med gratis periodekort til skoleelever, uddannelsessøgende og studerende under 25 år i Sønderborg Kommune i skoleåret At Region Syddanmark kompenseres for den tabte billetindtægt på regionale ruter, som følge af de gratis rejser. At Sønderborg Kommunes andel af indtægter fra skole-, uddannelses- og SU-kort fastfryses i byrdefordelingen på niveau regnskab At udgifter til evt. øgede dubleringer på regionale ruter samt udgifter til videreudvikling af kortsystemet pålægges Sønderborg Kommune. At Sønderborg Kommune betaler en kundeanalyse i foråret 2010, der fastslår brugen af kortene i tog og på regionale ruter, hvorefter den endelige kompensation fastlægges. Sydtrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet i januar 2009 at Sønderborg Kommune kan gennemføre et forsøg med gratis kørsel for skoleelever, uddannelsessøgende og studerende under 25 år. Forsøget skal gøres økonomisk neutralt i forhold til de øvrige interessenter og i forhold til Sydtrafik. 55

13 Sønderborg Kommunes ønsker er nu nærmere præciseret: Skoleelever: Sønderborg kommune ønsker samme ordning som Aabenraa Kommune, dvs. at skolekortene tilbydes alle folkeskole- og friskoleelever i klasse, der er bosiddende i Sønderborg Kommune. Kortet gælder til rejser i hele kommunen. Kortet skal ikke være gyldigt i tog, X busser eller natbusser. Sønderborg Kommune administrerer selv kortudstedelsen af skolekort. Elever, der går i skole uden for kommunen, skal have strækningsbestemte periodekort og indtægten herfra tilfalder regionen. Elever på ungdomsuddannelser: Sønderborg Kommune ønsker gratis periodekort for uddannelssøgende på ungdomsuddannelser. Kortene skal udstedes til rejses mellem hjem og skole til alle uddannelsessøgende under 25 år, der måtte ønske et kort. Sydtrafik administrer kortudstedelsen, og kommunen betaler kortene. Studerende: Kommune ønsker periodekort til studerende under 25 år, der er bosat i kommunen, og som studerer i kommunen. Kortene udstedes mellem hjem og uddannelsessted, og kun til de elever, der har ret til SU-kort. Sydtrafik administrer kortudstedelsen, og kommunen betaler kortene. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. I budget 2009 tillægges Sønderborg Kommune en indtægt på 4,7 mio. kr. på Uddannelseskort og SU-kort og 2,4 mio. kr. på skolekort. En foreløbig opgørelse over uddannelses- og SU kort viser, at Sønderborg Kommune, på grundlag af byrdefordelingsprincipperne, vil skulle udrede ca. 2,0 mio. kr. i kompensation til regionen. Dertil kommer kompensation for den tabte indtægt som følge af skoleelevernes gratis fritidsrejser på regionale ruter. Dette skønnes (med udgangspunkt i analysen fra Aabenraa Kommune) at beløbe sig på ca kroner. De endelige beløb fastsættes i foråret 2010 på grundlag af en kundeanalyse af rejsemønstre i Sønderborg Kommune. Hvis Sønderborg Kommune skulle betale for kortene, ville kommunens indtægter fra posten Indtægter uden for bussen stige forholdsvis meget i forhold til Regionens og øvrige kommuners indtægter. Det foreslås derfor at, Sydtrafik fastfryser Sønderborg Kommunes kortindtægt fra skole- uddannelses- og SU-kort som regnskab 2008, med henblik på at holde øvrige kommuner skadesløse i byrdefordelingsmæssig henseende, når indtægterne for indtægter uden for bussen skal fordeles. Hvis udvidelsen af kortudstedelser betyder væsentlig større administrationsudgifter for Sydtrafik eller ekstra dubleringer, skal der også ske reguleringer i forhold hertil. 56

14 Hvis Sønderborg Kommune indfører gratis kørsel for uddannelses- og SU-kort, fraskriver kommunen sig en egenbetaling på ca. 2,8 milioner. I kortenes pris indgår også et tilskud fra Statens Uddannelsesstøtte på ca. 3,9 mio. kr. Sønderborg Kommune har søgt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte samt Undervisningsministeriet om, at tilskuddet fra Statens Uddannelsesstøtte kan tilfalde kommunen. Dette spørgsmål er endnu ikke afklaret. HVH 35/09 Harmonisering af rabatsatser for pensionistklippekort J. nr Dato: 18. marts 2009 Med virkning fra takstskiftet i januar 2010 fjernes pensionistrabatten på klippekort i takstområderne Vest og Syd. Ved takstskiftet januar 2009 skete en række harmoniseringer af rabatsatser mellem Sydtrafiks tre takstområder. Eneste tilbageværende rabatsats, der afventer harmonisering, er rabatsatsen for klippekort til pensionister. I Øst ydes i dag ikke rabat til pensionister, i Vest sælges pensionistklippekort til 90 % af prisen for voksenklippekort og i Syd sælges pensionistklippekort til børnepris, svarende til 66 % af voksenklippekortet. Af billetmaskinetekniske årsager kan en harmonisering af rabatsatserne alene ske til enten fuld voksenpris eller børnepris, da billetmaskinerne i bybusserne i takstområde Øst ikke kan udstede pensionistklippekort til en særlig pris. En rejse på to zoner for en pensionist koster p.t. følgende. Øst: Enkeltbillet 12 kr., klip på voksenklippekort 10 kr., månedskort 200 kr. Vest: Enkeltbillet 12 kr., klip på pensionistklippekort 9 kr., månedskort 200 kr. Syd: Enkeltbillet 12 kr., klip på pensionist/børneklippekort 7 kr., månedskort 200 kr. 57

15 Såfremt pensionistrabatten på klippekort fjernes i Vest og Syd, vil pensionisterne i stedet med fordel stadig kunne købe voksenklippekort, da prisen pr. voksenklip (10 kr.) stadig er billigere end en enkeltbillet til pensionisttakst. I NT ydes ikke en generel særskilt pensionistrabat på klippekort. Pensionister kan købe klippekort til en pris svarende til omtrent ti enkeltbilletter. I Midttrafik ydes ikke særskilt pensionistrabat til rejser på 1-4 zoner. Til rejser på 5 zoner og opefter sælges pensionistklippekort til ca. 80 % af voksenprisen. I Fynbus og Movia ydes ikke særskilt pensionistrabat på klippekort. I henhold til loven om trafikselskaber er det Sydtrafik, der fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Det vurderes ikke, at harmoniseringen af rabatsatsen for pensionistklippekort har nogen væsentlig betydning for Sydtrafiks indtægter. En opgørelse fra Fredericia Bybusser i oktober 2008 viser, at ca. 2 % af rejserne foretages på pensionist/børnebillet. Da der på daværende tidspunkt alene var pensionistrabat på enkeltbilletter, skønnes dette som den maksimale pensionistandel af samtlige rejser. Der findes ingen opgørelser af pensionistrejser i Vest eller Syd. TKE 58

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-08 Dato: 04.06.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-07 Dato: 01.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 26. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 24.05.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 30. maj 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat Vej 4, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 25. april 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: : Jesper Frost

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Sagsnr.: /07 Dato: 22.02.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. februar 2007 kl. 14.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Høringsfristen er 1. august 2013.

Høringsfristen er 1. august 2013. From: To:Billund Kommune;Esbjerg Kommune;Fanø Kommune;Fredericia Kommune;Haderslev Kommune;Kolding Kommune;Sønderborg Kommune;Tønder Kommune;vardekommune vardekommune;vejen Kommune;Vejle Kommune;Aabenraa

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 2. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: : Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-08 Dato: 07.11.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Sted: Torsdag, den 13. november 2008 kl. 14.00 16.00 Starter med besigtigelse af Vejle Busterminal (ca. 30

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 15. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 22. maj 2015 kl. 09:30-12:30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere