1. udgave november Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser"

Transkript

1 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

2 Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer, at kompetencen til at træffe afgørelser i landzonesager overgår til kommunerne pr. 1. september Endvidere er der sket ændringer for så vidt angår detailhandel, bosættelse og etablering af gyllebeholdere i det åbne land, samt udvidelse af virksomheder i landzone. Grundlaget for Bygningsinspektoraternes daglige administration af planlovens landzonebestemmelser er delegationsgrundlaget Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser som er vedtaget af Byrådet den 6. november Zonemyndighed Myndigheden til at træffe landzoneafgørelser efter planlovens overgår fra amtet til kommunerne pr. 1. september Alle ansøgninger, der er modtaget i amtet inden 1. september 2002, skal dog færdigbehandles i amtet. Herefter skal amtet have skriftlig meddelelse om kommunernes landzoneafgørelser. Endvidere skal naboer og amtet uden for landsbyer, der afgrænses i kommuneplanen, og områder, der er omfattet af en lokalplan høres, inden kommunen træffer afgørelse, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at det ansøgte er af underordnet betydning i forhold til naboer og amtet. Såfremt amtets udtalelse ikke kan foreligge inden 2 uger, skal amtet underrette kommunen om dette. Kommunen kan således tidligst træffe afgørelse 2 uger efter, at en afgørelse er sendt i høring. I overensstemmelse med kompetenceskiftet, skal klager over afgørelser fremover sendes til kommunerne, som videresender til Naturklagenævnet.

3 Gældende landzonebestemmelser 3.1 Baggrund for landzoneadministration Landzonebestemmelserne findes i i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997, senest revideret ved lov 59 af 31. maj 2002) Ifølge bestemmelserne opdeles hele landet i byzone, sommerhusområde og landzone. I landzone kræves der landzonetilladelse til: 1. Udstykning. 2. Byggeri. 3. Ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer. 3.2 Planloven Planlovens 1: Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyreog plantelivet. Stk. 2. Loven tilsigter særligt: 1. At der ud fra en planlægningsmæssig og samfundsmæssig helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner. 2. At der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. 3. At forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges. 4. At offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. I vejledningen til planloven står der blandt andet: Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er som hidtil at modvirke byspredning ved at hindre uønskede og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land og at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der gennem region-, kommune- og lokalplanlægning er åbnet mulighed herfor..

4 - 4 - Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Landzonebestemmelserne er således af central betydning for jordbrugserhvervene, befolkningens rekreative interesser og beskyttelsen af areal- og naturressourcer og et vigtigt virkemiddel til sikring af gennemførelsen af den sammenfattende fysiske planlægning.. Som det fremgår af formålsparagraffen, skal man ved landzoneadministrationen varetage nogle meget brede hensyn. Disse hensyn kan opdeles i to grupper: - Almene samfundsmæssige hensyn. - Konkrete forhold Almene samfundsmæssige hensyn Disse hensyn, som er helt grundlæggende for de intentioner, der ligger bag planloven, er temmelig abstrakte og har ikke direkte relation til det konkrete forhold i marken. Da disse hensyn i deres natur ikke kan konstateres på stedet, er det ofte svært for en ansøger at forstå baggrunden for et eventuelt afslag, der er begrundet i disse forhold. Det er således karakteristisk for sager af denne art, at den enkelte sag ikke er ret stor og ikke i sig selv volder særlig stor skade, men hvis der er mange sager, og hvis alle de afslåede ansøgninger blev gennemført, ville det være ødelæggende for de almene hensyn. Det er derfor væsentligt at fastholde disse hensyn, da de udgør en del af hovedformålene med landzonebestemmelserne, men det stiller større krav til begrundelsen for afgørelserne. De samfundsmæssige hensyn er blandt andet at udnytte offentlige og private investeringer bedst muligt (trafikanlæg, byggemodning, institutioner og privat service) at følge den offentlige planlægning op, at fastholde karakteren af åbent land og afgrænsningen mellem by og land- også hvor der ikke er særlige naturinteresser,

5 - 5 - at reservere det åbne land for landbrugserhvervet, at undgå unødvendigt forbrug af landbrugsjord til blandt andet boligformål, at sikre, at borgerne behandles ens ud fra lighedsgrundsætningen - det vil sige, at en tilladelse vurderes ud fra den synsvinkel, at den kan komme til at danne præcedens. Ovennævnte hensyn er blandt andet kommet til udtryk via region- og kommuneplanerne. Det er således vigtigt, at administrationen af konkrete sager følger den fysiske planlægning op og ikke medvirker til en svækkelse heraf. Det gælder såvel hensynet til de offentlige og private investeringer som til selve planlægningens troværdighed Konkrete forhold Ud over at tage almene samfundsmæssige hensyn i afgørelser efter planlovens 35 skal der også tages udgangspunkt i en konkret vurdering af de faktiske forhold i marken. Denne konkrete vurdering skal baseres på regionplanens målsætninger og retningslinier. Blandt de konkrete forhold kan nævnes: - Landskabelige interesser. - Kulturhistoriske interesser. - Biologiske interesser. - Risiko for miljøkonflikter. - Trafikale hensyn. - Hensyn til kirkeomgivelser. - Bevaringshensyn. - Spildevandsforhold. - Serviceforhold. - Landbrugsinteresser. - Rekreative interesser. - Råstofinteresser. Tilladelse skal meddeles, når det ansøgte efter konkret vurdering af de stedlige forhold findes foreneligt med de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.

6 Grundlag for administration af landzonebestemmelserne 4.1. Udstykning 1. Der meddeles normalt tilladelse til udstykning til opførelse af tekniske anlæg (renseanlæg, transformatorstationer, antenneanlæg m.m.), når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land. 2. Der meddeles normalt tilladelse til udstykning af overflødiggjorte medhjælperboliger, aftægtsboliger og lignende etableret før 14. juni 2002 på landbrugsejendomme, såfremt boligerne er sådan beliggende, at der ikke opstår miljøkonflikter i forbindelse med ejendommens drift som landbrugsejendom. Det vil dog være en forudsætning, at boligen under hensyn til ejendommens størrelse og driftsform også på længere sigt skønnes at være overflødig. 3. Der meddeles normalt tilladelse at udstykke hver enkelt bolig, såfremt der på andre ejendomme end landbrugsejendomme er flere lovlige boliger, medmindre der er miljømæssige forhold eller bebyggelsesregulerende bestemmelser m.m., der taler imod. 4. Der meddeles normalt ikke tilladelse til udstykning af medarbejder- og generationsskifteboliger opført efter 14. juni 2002, med mindre der foreligger en særlig begrundelse. 5. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til udstykning af anden form for bebyggelse i det åbne land. 6. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til udstykning af en parcel med henblik på, at den skal henligge som ubebygget ejendom til private rekreative formål eller lignende (rekreative parceller) 7. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til udstykning med henblik på opførelse af ny bebyggelse i det åbne land.

7 Boligbyggeri m.v. 1. Der meddeles normalt tilladelse til genopførelse af nedbrændte boliger, der har været beboet inden for de seneste år, medmindre helt særlige forhold taler imod. 2. Der meddeles normalt tilladelse til genopførelse af boliger, der har været beboet inden for de seneste år, medmindre den eksisterende bolig har karakter af værdiløs ruin. Der stilles særlige vilkår til husets udformning, materialevalg og placering samt ofte krav om, at det eksisterende hus på ejendommen nedrives. 3. Der meddeles normalt tilladelse til en beskeden udvidelse udover 250 m² på betingelse af, at der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. 4. Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af boliger i landsbyer, hvis der er tale om en huludfyldning i den eksisterende bebyggelse. Det er dog en forudsætning, at der skønnes ikke at ville opstå miljøkonflikter, og at byggeriet ikke strider mod bevaringshensyn eller landskabelige hensyn. Der stilles særlige vilkår til husets udformning, materialevalg og placering. 5. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til opførelse af frit beliggende enfamiliehuse i det åbne land. 6. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til opførelse af boliger umiddelbart uden for byzone, uden for en landsbyafgrænsning eller uden for et område, der er omfattet af en landzonelokalplan Erhvervsbyggeri 1. Der meddeles tilladelse til udflytning af landbrugsbygninger, når det er nødvendigt ud fra driftsmæssige

8 - 8 - eller miljømæssige hensyn, såfremt det kan ske med skyldig hensyntagen til de landskabelige forhold. 2. Der meddeles normalt tilladelse til etablering af servicevirksomhed som f.eks. advokat, bogforlag, frisør, galleri, kunsthåndværk, revisor, zoneterapi m.v. i forbindelse med en udvidelse af eget enfamiliehus under forudsætning af, at det skønnes landskabeligt, trafikalt og miljømæssigt forsvarligt. Der stilles særlige vilkår om bygningernes udformning, materialevalg og placering. 3. Der meddeles som hovedregel tilladelse til en velbegrundet, begrænset udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder etableret før 1970 og af virksomheder, der hviler på en landzonetilladelse, samt større virksomheder (over 5 ansatte) etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Forudsætningen er, at virksomheden har investeret væsentligt i anlæg og bygninger, at udvidelsen er landskabelig og planlægningsmæssig uproblematisk, og at det ikke fremgår af en tidligere tilladelse, at yderligere udvidelse ikke kan ske. I den forbindelse bør endvidere gøres op med, om virksomheden bør flytte eller bygge på en helhedsplan eller i enkelte tilfælde landzonelokalplan. 4. Der meddeles som hovedregel, tilladelse til nyetablering, af jordbrugstilknyttede erhvervsvirksomheder, der traditionelt hører hjemme i landzonen forudsat det er landskabeligt og planlægningsmæssigt uproblematisk. Større virksomheder bør hvile på en helhedsplan. 5. Der meddeles som hovedregel tilladelse til indretning af restaurations-, administrations-, kontorvirksomheder og lignende i bevaringsværdige bygninger på større herregårde, godser m.m., såfremt det ansøgte kan indrettes, så det understøtter ejendommens kulturhistoriske værdi. 6. Publikumsorienterede virksomheder (zoologiske haver og lignende), der naturligt hører hjemme i landzonen, kan som hovedregel alene etableres på

9 - 9 - baggrund af en kommunal planlægning. 7. Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af de nødvendige bygninger til dyrehospital, dyrepensioner og hundekennel m.v. Det forudsættes dog, at der lægges særlig vægt på beskyttelsen af rekreative områder og naturområdet. 8. Der meddeles kun undtagelsesvis og kun i overensstemmelse med konkrete lokaliseringslinier i region- og kommuneplanlægningen tilladelse til opførelse af nye erhvervsvirksomheder i landzone, idet de som hovedregel bør placeres i byzone. 9. Der meddeles tilladelse til fritliggende gyllebeholdere, medmindre væsentlig hensyn til landskab, natur, miljø og naboer taler afgørende imod. Tilladelsen gives på vilkår om beplantning, og at gylletanken skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for landbrugsdriften. 10. Der meddeles normalt ikke tilladelse til opførelse af nye ridehaller til mindre hestepensioner eller haller udelukkende til privat brug, medmindre der er tale om meget store hestehold eller større ejendomme, og at ridehallen kan indpasses under hensyn til det omgivende landskab og de trafikale forhold. 11. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til opførsel af jagthytter, fiskehytter m.m., herunder opstilling af campingvogne. 12. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til opførelse af nye erhvervsvirksomheder (herunder kroer, restauranter m.m.) i det åbne land. 13. Der meddeles ikke tilladelse til etablering af erhverv som autoophug, produkthandel m.v. 4.4 Institutionsbyggeri og lignende 1. Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af klubhuse ved idrætsanlæg og lignende eller til brug

10 for naturbaserede foreninger med almennyttige formål (spejdere). Der stilles særlige vilkår til husets udformning, materialevalg og placering samt eventuelt om, at klubhuset fjernes ved foreningens ophør. 2. Der meddeles normalt tilladelse til etablering af børnehaver (skovbørnehaver) i det åbne land, såfremt de oprettes som supplement til en eller flere eksisterende børnehaver, at transport til og fra børnehaven sker samlet, og at børnehaverne etableres i bygninger af midlertidig karakter. Alternativt kan de etableres i bygninger på tidligere landbrug og lignende, forudsat det kan ske uden væsentlige bygningsmæssige ændringer. 3. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til udenomsfaciliteter i forbindelse med børnehaver (skovbørnehaver) i det åbne land. 4. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til etablering af nye, selvstændige børnehaver i det åbne land. 4.5 Ændret anvendelse af bygninger 1. Der meddeles normalt tilladelse til indretning af kunst-, kunsthåndværks- eller hobbypræget virksomhed, herunder også salg af virksomhedernes produkter, i eksisterende bygninger. Dette gælder dog ikke frit beliggende landbrugsbygninger uden tilknytning til de øvrige bygninger på en landbrugsejendom. 2. Der meddeles normalt tilladelse til ændring fra ét erhverv til andet i eksisterende bygninger under forudsætning af, at det ikke medfører væsentlige miljømæssige eller trafikale gener. 3. Der meddeles normalt tilladelse til helårsbeboelse i sommerhuse, der tidligere har været helårsboliger. 4. Der meddeles normalt tilladelse til indretning af boliger i overflødiggjorte bygninger, der på forhånd har bygningsmæssig kvalitet svarende til boligbyggeri

11 (nedlagte skoler, plejehjem m.v.) 5. Der meddeles normalt tilladelse til indretning af boliger i bevaringsværdige bygninger, når særlige bevaringsinteresser taler herfor og med det sigte, at de kan bevares, selv om de ikke længere benyttes til deres oprindelige formål. 6. Der meddeles normalt tilladelse til indretning af ferielejligheder i overflødiggjorte bygninger i landzone under forudsætning af, at lejlighederne benyttes til udlejning, at ejeren normalt bebor ejendommen, og at bygningerne ikke har karakter af værdiløs ruin. 7. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til ændret anvendelse af landbrugsbygninger, der er mindre end 5 år gamle. 8. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til indretning af boliger i driftsbygninger på landbrugsejendomme ud over de, som kan indrettes uden zonetilladelse. 9. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til at ændre egentlige sommerhuse til helårsboliger, men der meddeles normalt personlig tilladelse til helårsbeboelse af sommerhuse for personer, der opfylder pensionistreglen i planlovens 41, forudsat kommunen kan anbefale det Ændret anvendelse af ubebyggede arealer 1. Der meddeles normalt tilladelse til etablering af ridebaner, sportsbaner og andre former for fritidsaktiviteter i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 2. Der meddeles ikke tilladelse til at oprette nye autoophugs- eller produkthandelsvirksomheder. 3. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til udendørs oplag i et sådant omfang, at oplaget får selvstændig karakter.

12 Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til udendørs udstilling i et sådant omfang, at udstillingen får selvstændig karakter Teknisk anlæg 1. Der meddeles normalt tilladelse til etablering af tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land. For antenneanlæg følges de af Naturklagenævnet udsendte retningslinier. 2. Der meddeles normalt tilladelse til opstilling og udskiftning af vindmøller, der er i overensstemmelse med regionplanlægningslinier og kommuneplanrammer, der udpeger området specifikt til vindmøller. 3. Der meddeles normalt tilladelse til opstilling af husstandsmøller med en højde op til 25 m til vingespids ved fritliggende ejendomme, forudsat møllen opføres i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger Særligt støjende fritidsanlæg 1. Der meddeles normalt kun tilladelse til nye skydebaner og større motorsportsbaner, hvis det ud fra en regionplanmæssig vurdering skønnes at medføre miljømæssige forbedringer Anlæg af søer 1. Der meddeles normalt tilladelse til at etablere søer på dyrkede landbrugsarealer. 2. Der meddeles som hovedregel kun tilladelse til etablering af søer i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, hvis det skønnes, at områdets

13 samlede naturindhold ikke forringes. 3. Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til etablering af søer, hvis værdifulde biotoper trues, eller hvis der er særlige arkæologiske interesser i området Etablering af put and take-fiskeri 1. Der meddeles normalt tilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer gravet til formålet, dog ikke i søer etableret i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer med et eksisterende dyre- og planteliv.

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse 9. marts 2006 Rev. 28. januar 2007 Rev. 19. maj 2010 Rev. 20. september 2010 Godkendt af UTM 2.

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION Aarhus Kommune august 2016 1 INDLEDNING Kompetencen til at træffe afgørelser i landzonesager ligger ved Aarhus Kommune. I Aarhus Kommune

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Landdistrikter med særlige muligheder... 4 Landsbyer... 4 1. Ansøgning,

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Praksis for administration GALTEN HØRNING SKANDERBORG. af planlovens landzonebestemmelser. Vedtaget af Byrådet den 27.

SKANDERBORG KOMMUNE. Praksis for administration GALTEN HØRNING SKANDERBORG. af planlovens landzonebestemmelser. Vedtaget af Byrådet den 27. SKANDERBORG KOMMUNE Praksis for administration af planlovens landzonebestemmelser GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Vedtaget af Byrådet den 27. maj 2012 INDLEDNING ADRESSE I SKANDERBORG KOMMUNE foregår administration

Læs mere

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 20. september 2011. Planlægning og Byfornyelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og baggrund 3 2. Administration

Læs mere

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1 R E T N I N G S L I N I E R Landzoneadmiiniisttrattiion ii Bramsnæs Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BRAMSNÆS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Samarbejde vedrørende landzoneafgørelser

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser PLAN, BYG OG MILJØ Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2009 Administrationsgrundlag for planlovens landzonebestemmelser Indledning

Læs mere

landzoneadministration - en vejledning i landzoneadministrationen for Randers Kommune

landzoneadministration - en vejledning i landzoneadministrationen for Randers Kommune landzoneadministration - en vejledning i landzoneadministrationen for Randers Kommune rev. 29-04-2015 Procedure for landzoneadministration Randers Kommune Ansøgning Ansøger indsender ansøgningsskema samt

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011 PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER April/maj 2011 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forholdet til andre myndigheder og afdelinger i kommunen 3 3 Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

Praksis for landzoneadministration

Praksis for landzoneadministration Praksis for landzoneadministration Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Indhold Forord...3 Indledning...3 Planlovens landzonebestemmelser...4

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune Praksis for landzoneadministration Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udstykning i landzone... 5 Byggeri i landzone... 6 Udhuse, garager, carporte mv. tilknyttet en bolig... 6 Jagt-

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Kathe og Niels Christiansen Jørlhagevej 11 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kathe og Niels Christiansen Jørlhagevej 11 6100 Haderslev Kathe og Niels Christiansen Jørlhagevej 11 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Teknik og Miljø, Plan- og Byg Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 20 00 Fax 74 34 00 34

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 24. marts 2014 J.nr.: NMK-31-00874 Ref.: Bibis AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

Landzoneadministration - Praksis og procedurer

Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration praksis og procedurer Udgivet af Vordingborg Kommune September 2011 Udarbejdet af: Mette Ø. Söderlund Fotos: Mette Ø. Söderlund Vordingborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng. Returadresse: Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Tim Theiss Axen Sæbyvej 17 4270 Høng DATO 29. april 2016 SAGSNR. 326-2016-9598 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal

Læs mere

- for administration af planlovens landzonebestemmelser

- for administration af planlovens landzonebestemmelser Landzone Retningslinjer - for administration af planlovens landzonebestemmelser Maj 2010 (rev 6. april 2011) Kolding Kommune KOV0_Våben_Rød 2 Ansøgningsskema findes på www.kolding.dk/landzone Retningslinjer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00199 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

LANDZONEBESTEMMELSER

LANDZONEBESTEMMELSER PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER I LANGELAND KOMMUNE Bilag 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Forholdet til andre myndigheder og afd. i kommunen 5 3. Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

Afgørelse. i sagen om opførelse af en aftægtsbolig/medarbejderbolig. i Haslev Kommune.

Afgørelse. i sagen om opførelse af en aftægtsbolig/medarbejderbolig. i Haslev Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-31/300-0024 Bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

29-01-2014 13/10595. Sønderborg Kommune Plan. Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg T 8872 4072 E planafdeling@sonderborg.dk www.sonderborgkommune.

29-01-2014 13/10595. Sønderborg Kommune Plan. Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg T 8872 4072 E planafdeling@sonderborg.dk www.sonderborgkommune. 29-01-2014 13/10595 Landzonetilladelse til at opstille biler i forbindelse med autoværksted på ejendommen matr.nr. 29 Notmarkskov, Notmark, der ligger på adressen Svinget 8, 6440 Augustenborg. Sønderborg

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Karsten Bjørn Jensen Helsingevej 31 Kr Helsinge 4281 Gørlev DATO 25. maj 2016 SAGSNR. 326-2016-23893 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til carport, rotunde, ændret anvendelse af driftsbygning samt hestecenter på Bregnerødgård, Høveltevej 65, 3460 Birkerød

Landzonetilladelse til carport, rotunde, ændret anvendelse af driftsbygning samt hestecenter på Bregnerødgård, Høveltevej 65, 3460 Birkerød Landzonetilladelse til carport, rotunde, ændret anvendelse af driftsbygning samt hestecenter på Bregnerødgård, Høveltevej 65, 3460 Birkerød Du har på vegne af Bregnerødgård Aps, v/niels Zibrandtsen søgt

Læs mere

Håndbog for landzoneadministrationspraksis Lov om planlægning 34-38

Håndbog for landzoneadministrationspraksis Lov om planlægning 34-38 Håndbog for landzoneadministrationspraksis Lov om planlægning 34-38 Jammerbugt Kommune Januar 2007 Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2007 1 2 Indhold Baggrund og Planloven side 2 Samfundshensyn

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik og Miljø April 2010 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund for landzoneadministrationen...

Læs mere

Landinspektør Henning Elmstrøm Vestergade 34 9550 Mariager PLAN- OG BYGGEAFDELINGEN Dato: 29. oktober 2007 Reference: Kim Riishøj Direkte telefon: 89 59 40 64 E-mail: kimr@norddjurs.dk Journalnr.: 2007-0674

Læs mere

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten 02-08-2013 13/5126 Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten Landzonetilladelse til et mindre galleri og brugskunstudsalg på ejendommen matr.nr. 34 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Fjordvejen 172,

Læs mere

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 420, juni 2007 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Kommuneplanens betydning for landzoneadministrationen vedrørende bebyggelse til helårsboliger i afgrænsede landsbyer Naturklagenævnet har

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ole Pedersen Kirkemosevej 13 4591 Føllenslev DATO 21. juli 2014 SAGS NR. 326-2014-102529 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette Bed &

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 11. marts 2016 på Assens Kommunes Høringsportal Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 11. marts 2016 på Assens Kommunes Høringsportal Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur LIFA A/S Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg 10. marts 2016 Sags id: 16/2327 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal i forbindelse med mageskifte

Læs mere

NOTAT. Udstykninger i landzone

NOTAT. Udstykninger i landzone NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Udstykninger i landzone Opførelse af nye boliger i landzone medfører ofte, at der først skal udstykkes en grund. Enkelte steder, særligt i landsbyer,

Læs mere

Astrid Brandt Rasmussen og Claus Bjerre Classensgade 11 C, st. 2100 København Ø

Astrid Brandt Rasmussen og Claus Bjerre Classensgade 11 C, st. 2100 København Ø Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Astrid Brandt Rasmussen og Claus Bjerre Classensgade 11 C, st. 2100 København Ø DATO 16. marts 2015 SAGSNR. 326-2015-7274 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse

Læs mere

Administration i landzonen

Administration i landzonen Administration i landzonen Byggeri til hestehold Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen 15. marts 2018 Administrationsgrundlag for sager vedrørende byggeri til hestehold i landzone Introduktion

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg VICH 5335 ApS Slagelsevej 1 4460 Snertinge DATO 21. april 2016 SAGSNR. 326-2016-7738 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til arealoverførsel af delnr.

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur.

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur. 02-10-2013 13/32083 Landzonetilladelse til opførelse af redskabsskur på ejendommen matr.nr. 288 Holm, Nordborg, der ligger på adressen Brønd 3, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik & Miljø April 2010 Ajourført September 2013 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød 10. november 2017 Sagsnr. NMK-31-01963 KlageID:100430 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød Allerød Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Bilag 9 til dagsordenspunkt

Bilag 9 til dagsordenspunkt Bilag 9 til dagsordenspunkt NOTAT OM PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER 1. Hovedregel og formål Efter planlovens 35, stk. 1, må der ikke i landzone foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer

Læs mere

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 Fax 65 15 14 99 natur-miljo@kerteminde.dk Landzonetilladelse til carport,

Læs mere

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en carport og et redskabsrum på ejendommen matr.nr. 130 Mjels, Oksbøl, der ligger på Færgevej 61 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale.

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale. Knud Hyldahl Thyregodvej 11 7323 Give Sendt pr mail: [rapsbil@gmail.com] Dato: 26. juni 2015 Sagsnr.: 14/87540 Tilladelse efter planlovens 35 til opstilling af husstandsvindmølle Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Administration i landzonen

Administration i landzonen Administration i landzonen Byggeri til hestehold, vers. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen 9. august 2018 Administrationsgrundlag for sager vedrørende byggeri til hestehold i landzone

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzone

Administrationsgrundlag for landzone Administrationsgrundlag for landzone INDLEDNING 1 Landzoneadministrationsgrundlag for Ringsted Kommune januar 2010 Udgivet af Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Tlf.: 57 62 62 62 www.ringsted.dk

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009.

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009. Povl-Erik Frisk Ribe Landevej 22 6510 Gram Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Byg og Bolig Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. november

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Byggemyndighed. FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede

Byggemyndighed. FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.naestved.dk Principiel landzonetilladelse til at genopføre et

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Ansøgningen Der er søgt om anvendelse af bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, til garage.

Ansøgningen Der er søgt om anvendelse af bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, til garage. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg BJERRE TEGN & BYG ApS Spanggårdvej 4 8800 Viborg Via: ab@bjerretegnogbyg.dk Landzonetilladelse til garage i landbrugsbygning på adressen Nybrovej

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune 29. august 2017 Sagsnr. NMK-31-01905 KlageID: 93336 MARAN-NMKN AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune Hedensted Kommune har den 25. januar

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Marts 2007 Indledning 5 Tilblivelse af administrationsgrundlaget 5 Procedure i forbindelse med behandling af landzonesager 5 Formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 Sag 226/2014 (2. afdeling) Invidan ApS (advokat Ingrid Brix Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) I

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje Torben Wissing Fruegade 15 C 4200 Slagelse Sendt digitalt Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr.29 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nejs Møllevej 22, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. januar 2016 J.nr.: NMK-31-01607 KlageID: 77428 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum)

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum) Jacob Mai Lemming Vestre Skolevej 19 8464 Galten Mail: lemming.j@gmail.com Dato: 8. oktober 2015 Sagsnr.: 15/48834 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Tina Klose Hjermind Flinterup Mark 14 Flinterup 4480 Store Fuglede DATO 19. juni 2015 SAGSNR. 326-2015-16117 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Lovliggørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere