Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE"

Transkript

1 Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik? Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken Sociale og etiske forhold Hvem og hvad er omfattet? Miljøvenlige indkøb Miljøpolitik Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb Udbud Udbud af kommunale opgaver, der kan føre til udlicitering Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer Medarbejder information og inddragelse Det lokale erhvervsliv Indkøbsaftaler Inddragelse i udbudsprocessen Kommunes leverandører Daglige e-indkøb Andre indkøb Ejendomme & Indkøb Indkøbsfællesskab SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service Side 2

3 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik? Roskilde Kommune har brug for en indkøbspolitik med klare retningslinjer for, hvordan kommunen vælger sine varer og leverandører. Det har Roskilde Kommune af flere forskellige grunde. For det første, fordi kommunens samlede indkøbsvolumen årligt udgør ca. 1,5 mia. kr. Det betyder, dels at kommunen, som offentlig myndighed, er forpligtet til at foretage ansvarlige indkøb og dels medfører det forskellige pligter til at udbyde indkøbene efter særlige udbudsregler. Samtidig giver den store indkøbsvolumen kommunen mulighed for at påvirke leverandører og markeder i den retning, som tjener kommunens interesser f.eks. ved krav om socialt ansvar, miljøforhold, arbejdsklausuler og kædeansvar mv. De kommunale indkøb er underlagt udbudsregler, der gør, at kommunale leverandører skal findes i fri konkurrence og som hovedregel efter et offentligt udbud. Kommunen må dermed ikke frit vælge sin leverandør fra indkøb til indkøb, men skal indenfor de fleste varegrupper indgå indkøbsaftaler med den leverandør, der tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Det gælder for indkøb af varer og tjenesteydelser, og det gælder alle enheder; forvaltninger, afdelinger og institutioner m.v. Endvidere har kommunen mulighed for at opnå betydelige besparelser ved at koordinere sine indkøb og udnytte de fordele, der er ved e-handel. En del af besparelsen opnås ved, at kommunen gennem udbudsprocessen opnår aftaler om lave indkøbspriser, men der ligger også et besparelsespotentiale i, at medarbejderne i f.eks. den enkelte institution ikke skal bruge tid på at undersøge markedet og indhente tilbud, fordi det varetages af en central indkøbsfunktion. Udbudsprocessen giver kommunen en oplagt mulighed for at stille krav til sine leverandører, f.eks. om økologi eller andre miljøforhold, kvalitet, arbejdsmiljø, sociale og etiske forhold og derved sikre, at de udbudte varer og ydelser dermed overholder de af byrådet vedtagne krav og regler for kommunens indkøbsvirksomhed. Samtidig skal det være let for kommunens enheder at købe de varer og tjenesteydelser, som der er brug for. Derfor beskriver indkøbs- og udbudspolitikken også, hvordan de helt daglige indkøb efter centrale indkøbsaftaler foregår. Endelig beskriver indkøbs- og udbudspolitikken også muligheden for undtagelsesvis at købe varer uden om de fælles indkøbsaftaler, og hvordan indkøberne inddrages i processen omkring indkøbsaftalerne. 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken Den overordnede målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken er at sikre, at kommunens indkøb er bæredygtig, og derved skaber den rette balance mellem økonomi, miljøforhold, arbejdsmiljø, kvalitet, socialt ansvarlighed, service, garanti, leverings- og betalingsbetingelser, ergonomi, sikkerheds- og administrationsforhold m.v., at de fælles indkøbsaftaler bliver brugt af alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner, Side 3

4 at alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner køber ind i overensstemmelse med udbudsreglerne og de øvrigt gældende regler, at muligheden for undtagelsesvis at købe varer uden om de fælles indkøbsaftaler og faste leverandører er kendt. 3. Sociale og etiske forhold Som offentlig myndighed har Roskilde Kommune valgt, at alle kommunens leverandører skal overholde en række forskellige sociale og etiske hensyn. Derfor kræver Roskilde Kommune bl.a., at kommunens leverandører og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar) overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark. Ved alle udbud af vare og tjenesteydelser er følgende grundlæggende ILO-konventioner omfattet: Forbuddet mod tvangsarbejde, jf. ILO konvention nr. 29 (1930) om tvangsarbejde og ILO konvention nr. 105 (1957) om afskaffelse af tvangsarbejde. Ingen diskrimination i ansættelsen, jf. ILO konvention nr. 111 (1958) om diskrimination og ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn. Forbuddet mod børnearbejde, jf. ILO konventionen nr. 138 (1973) om minimumsalder og ILO konventionen nr. 182 (1999) om afskaffelse af de værste former for børnearbejde. Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, jf. ILO konvention nr. 87 (1948) om foreningsfrihed, ILO konventionen nr. 98 om retten til organisering og ILO konventionen nr. 135 (1971) om beskyttelse af arbejdsrepræsentanter. Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, jf. ILO konvention nr. 155 (1981) om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser tilføjes følgende ILO konvention: Arbejdsforhold, jf. ILO konventionen nr. 94 (1955), der sikrer gode løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne hos leverandøren og eventuelle underleverandører af de udbudte ydelser, herunder krav om kædeansvar. Alle udbud skal derfor følges af henvisning til relevante konventioner, ligesom de indgåede kontrakter skal indeholde værktøjer til løbende kontrol af, om konventionerne bliver overholdt. Det tilsvarende gælder for de FN konventioner og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark har tiltrådt, der f.eks. sikrer overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder. Derudover stiller kommunen krav om overholdelse af sociale klausuler i de udbud, hvor udbuddet efter en konkret vurdering bliver fundet egnet hertil. I forbindelse med udlicitering af kommunale opgaver og ved større udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver skal mulighederne for anvendelse af sociale klausuler derfor altid nøje vurderes. Sociale klausuler kan eksempelvis være målbare krav om elevuddannelse, aktivering, revalidering og jobtræning. I forbindelse med opfølgning på disse CSR-krav, forbeholder kommunen sig ret til i kontraktperioden at foretage stikprøvekontroller etc. Det er vigtigt at understrege, at hvis kommunen vælger at foretage en stikprøvekontrol eller lign. i en konkret kontrakt, Side 4

5 er det ikke et udtryk for en generel mistillid til den pågældende leverandør, men derimod en helt naturlig og vigtig opfølgning på et bestemt kontraktkrav. I relation til ILO konvention nr.94 stiller Roskilde Kommune specifikt krav om, at den både bliver overholdt af kommunens leverandør og af eventuelle underleverandører (kædeansvar). Roskilde Kommune gør endvidere leverandøren opmærksom på, at der vil blive foretaget stikprøvekontrol af arbejdsforholdene. Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Roskilde Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Roskilde Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Roskilde Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere, at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret. Roskilde Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis og skal sikre, at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel. Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til, at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet. Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Roskilde Kommune kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning. Det er vigtigt også her at understrege, at hvis kommunen vælger at foretage en stikprøvekontrol eller lign. i en konkret kontrakt i relation til ILO konvention nr. 94, er det ikke et udtryk for en generel mistillid til den pågældende leverandør, men derimod en helt naturlig og vigtig opfølgning på et bestemt kontraktkrav. Side 5

6 4. Hvem og hvad er omfattet? Kommunens indkøbs- og udbudspolitik gælder for alle kommunale forvaltninger, afdelinger og institutioner. Den gælder også de selvejende institutioner, som er budgetog regnskabsansvarlige overfor kommunen, hvis ikke andet fremgår specifikt af driftsaftalerne. Politikken omfatter også alle selskaber, hvor kommunen har bestemmende indflydelse samt ved fælleskommunale udbud. Alle indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken. 5. Miljøvenlige indkøb Roskilde kommune arbejder målrettet på at styrke miljøhensynene i den kommunale virksomhed. Kommunen skal derfor altid inddrage relevante miljøhensyn ved tilrettelæggelsen af indkøb enten som mindstekrav, der skal opfyldes eller som forhold, der kan konkurreres på i tilbudsevalueringen. Herved giver kommunen leverandørerne et incitament til at levere miljøvenlige produkter og serviceydelser. Ved at inddrage relevante miljøhensyn medvirker kommunen til at skabe og understøtte et marked for miljøvenlige produkter og samtidig fremme innovationen af miljøvenlig produktion i almindelighed. Det vil ganske ofte forholde sig sådan, at mange kommunale indkøb automatisk vil være omfattet af nationale love og regler indenfor miljøområdet. F.eks. gælder der generelle regler for brug af tilsætningsstoffer i fødevarer, som altid skal være opfyldt. Kommunen vil derfor sikre, at leverandørerne er opmærksomme på de gældende love og regler, der specifikt er gældende indenfor det udbudte område, ved at henvise til disse i aftalegrundlaget. 5.1 Miljøpolitik Ved alle indkøb og udbud af opgaver stiller kommunen krav:: om miljømærkede produkter om energivenlige produkter om leverandører, der arbejder med miljøledelse om produkter, der giver den mindst mulige affaldsmængde I forbindelse med udbud skal vurderingen foretages ved udarbejdelsen af kravspecifikationerne. Miljøkrav kan formuleres som krav om en bestemt standard eller som krav om et minimumsniveau. I det første tilfælde kan der ikke konkurreres på miljø, mens der i det andet tilfælde er mulighed for at tilbyde en overopfyldelse af kravene og dermed konkurrence på miljø. Side 6

7 5.2 Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb Roskilde Kommune er medlem af partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, og miljøhensyn er derfor en væsentlig parameter i forbindelse med kommunens indkøb. Partnerskabet forpligter kommunen til at følge de fælles grønne indkøbsmål, som løbende bliver aftalt i partnerskabet. Se mere: 6. Udbud Når kommunen foretager indkøb, skal indkøbet i udbud, hvis det beløbsmæssigt overstiger visse tærskelværdier. Det er kommunens samlede indkøb af den pågældende ydelse, som er afgørende for om indkøbet er over tærskelværdierne. De præcise tærskelværdier afhænger af genstanden, der bliver udbudt. Der er overordnet tre forskellige niveauer af udbud. På det første niveau er der alle udbud, hvor udbudsdirektivet gælder, de såkaldte EU-udbud. På det næste niveau er der alle udbud, hvor tilbudsloven gælder, de såkaldte national-udbud. Og på det sidste niveau er alle de udbud, som ikke er omfattet af udbudsdirektivet og tilbudsloven, de skal overholde EF-traktatens grundlæggende principper, som f.eks. åbenhed, ligebehandling og proportionalitet. Formålet med udbudsreglerne er bl.a. at sikre, at tilbudsgivere kan byde på opgaver på lige fod. Herigennem sikres, at den offentlige sektor følger markedsøkonomiske principper i sin indkøbspolitik. 6.1 Udbud af kommunale opgaver, der kan føre til udlicitering Tjenesteydelser, der i dag produceres i kommunalt regi, kan først efter forudgående beslutning i byrådet sendes i udbud. Udbudsprocessen skal efterfølgende omfatte en række forhold, der er beskrevet nedenfor Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer Som hovedregel skal kommunen altid afgive kontrolbud på en udbudt opgave for at sikre, at ydelsen ikke bliver dyrere, end hvis den produceres i eget regi. Ved udarbejdelse af kontrolbud skal der foretages en ledelses- og regnskabsmæssig adskillelse mellem de, der udarbejder kontrolbuddet, og resten af organisationen. Kommunens egne omkostninger ved at producere ydelsen skal beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 samt vejledning nr. 32 af 24. juni Regler og vejledning indgår bl.a. i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Af vejledningen fremgår, hvilke omkostninger en kalkulation skal omfatte, herunder såvel direkte som indirekte omkostninger ved produktion af ydelsen. Sigtet med omkostningskalkulationen er, at der ikke sker kommunal konkurrenceforvridning over for private leverandører. Omkostningskalkulationen skal omfatte de gennemsnitlige langsigtede omkostninger og ikke kun de budgetterede eller regnskabsførte udgifter. I omkostningskalkulationen skal endvidere medtages udgifter, der ikke direkte knytter sig til produktionen af den pågældende leverance. Det kan være omkostninger til løn- og personaleadministration, Side 7

8 eller udgifter, der slet ikke figurerer i det kommunale regnskab som eksempelvis husleje i en kommunalt ejet ejendom. I Indenrigsministeriets vejledning til bekendtgørelsen er opremset en række eksempler på såvel direkte som indirekte omkostninger, der skal indgå i omkostningskalkulationen. Viser kontrolbuddet sig at være bedst i forhold til de opstillede kriterier i udbudsmaterialet, vælger kommunen kontrolbuddet Medarbejder information og inddragelse Inden Byrådet træffer endelig beslutning om udbud, der kan føre til udlicitering af en kommunal opgave, skal det relevante MED-udvalg informeres om og have mulighed for at drøfte de overordnende arbejds- og personalemæssige konsekvenser af at anvende udbud og udlicitering, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget, jf. lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde kommune 7 stk. 3 pkt. 4 om retningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Når Byrådet har truffet en beslutning, informeres det relevante MED-udvalg, således at udvalget har mulighed for at drøfte de konkrete arbejds- og personalemæssige konsekvenser, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan komme med i udbudsmaterialet. Når Byrådet har valgt en tilbudsgiver, informeres det relevante MED-udvalg herom, således at udvalget i det fornødne omfang kan drøfte konsekvenserne. Derudover skal de direkte berørte og involverede medarbejdere løbende orienteres om udbuddets gang og om kommunens mulighed for at afgive kontrolbud. Ved udbud gælder lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i sin fulde ordlyd for overenskomstansatte. Tjenestemænd kan ikke virksomhedsoverdrages. Skal tjenestemanden overgå til anden arbejdsgiver, sker det efter en konkret aftale mellem kommunen, tjenestemanden, de forhandlingsberettigede organisationer og den evt. nye arbejdsgiver, det vil sige indehaveren af instruktionsbeføjelserne. Tjenestemanden har ikke pligt til lade sig overgå. Tjenestemandsansættelsen består intakt, når det gælder bestemmelserne i Tjenestemands- og Pensionsregulativ i forholdet til Roskilde Kommune. 6.2 Hjemtagelse af opgaver Såfremt tidligere udbudte opgaver udført i privat regi ønskes hjemtaget til kommunal opgavevaretagelse, skal beslutning herom ske i byrådet. 7. Det lokale erhvervsliv Kommunen har en naturlig og legitim interesse i et stærkt lokalt erhvervsliv. Indenfor rammerne af udbudsretten vil kommunen arbejde for, at lokale virksomheder får mulighed for deltagelse i kommunens udbud. Dette sikres bl.a. ved information til lokale firmaer, når relevante udbud er offentliggjort. Det kan også ske gennem en opdeling af de udbudte opgaver, som sikrer mindre virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen. Side 8

9 Alle kommunens udbud giver endvidere mulighed for tilbud fra konsortier. Dvs., at mindre firmaer kan afgive tilbud i fællesskab. Alle udbud skal annonceres på kommunens hjemmeside, (statens hjemmeside for udbud), samt i lokale medier, hvis det er relevant i det aktuelle udbud. Kommunen tilbyder endvidere via kommunens hjemmeside en abonnementsordning, hvor virksomheder gratis kan tilmelde sig og derigennem blive orienteret, når kommunen udbyder en opgave indenfor et område af interesse. 8. Indkøbsaftaler Efter en udbudsproces indgår kommunen en indkøbsaftale med den leverandør, der ud fra det valgte tildelingskriterium og eventuelt dertil hørende underkriterier har givet det bedste tilbud på det pågældende produktområde, og som dermed har vundet opgaven. Aftalen er en kontrakt, som kommunen kun kan overholde, hvis alle kommunale enheder køber ind efter indkøbsaftalerne, dvs. samtlige institutioner, afdelinger og forvaltninger. Fordelen ved indkøbsaftalerne er, at kommunen opnår relativt lave indkøbspriser, da den enkelte indkøbsaftale giver leverandøren lovning på leverancen af hele produktområdet til hele kommunen. Indkøbsaftalerne giver dermed kommunen en økonomisk besparelse. Indkøbsaftalerne er skriftlige og indgås af Ejendomme & Indkøb. 9. Inddragelse i udbudsprocessen Det er altafgørende, at indkøbsaftalerne imødekommer indkøbernes dvs. institutionernes og afdelingernes - behov, og derfor skal indkøberne inddrages i processen omkring udbud og indkøbsaftaler. Konkret har de kommunale enheder indflydelse på indkøbsaftalerne ved at deltage i arbejdet med kravspecifikationen i udbudsmaterialet. På et tidligt tidspunkt i processen inviteres repræsentanter for de relevante enheder til at deltage i arbejdet med at definere, hvilke krav kommunen vil stille til produkterne og til den fremtidige leverandør. De er dermed med til at beskrive de produkter, som kommunen ønsker at indkøbe, og de øvrige betingelser for handelen med kommunen. Desuden er indkøberne altid velkomne til at kontakte Ejendomme & Indkøb med spørgsmål, ønsker m.v., så parterne i fællesskab kan finde en løsning. Inden et udbud bliver offentliggjort, vil markedet endvidere blive hørt gennem en dialogproces, der giver markedet mulighed for at komme med tilbagemeldinger på det forstående indkøb. Herved opnår kommunen en værdifuld sparring og kvalitetssikring af udbudsmaterialet og undgår helt situationer, hvor markedet ikke kan byde på opgaven, f.eks. på grund af kommunens mindstekrav. Dialogprocessen sker naturligvis indenfor rammerne af udbudsreglerne. 10. Kommunes leverandører Side 9

10 Roskilde Kommune lægger vægt på gode, dynamiske og længerevarende relationer med sine leverandører. Samarbejdet skal bære præg af seriøsitet og professionalisme. En forudsætning for at blive leverandør til Roskilde Kommune er, at der kan afleveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem. Leverandøren er forpligtet til loyalt at opdatere og vedligeholde det elektroniske varekatalog i gennem hele kontraktens løbetid. Der kan undtagelsesvist gives tilladelse til, at der ikke afleveres et elektronisk varekatalog. Leverandørerne forventes at kunne give kommunen viden om markedsforhold og produktudvikling. Desuden skal leverandørerne stille statistisk information om kommunens indkøb samt relevant konsulentbistand til rådighed. 11. Daglige e-indkøb Indkøberne i forvaltningerne, afdelingerne og institutionerne skal sørge for, at de daglige e-indkøb følger indkøbspolitikkens retningslinjer og de indgåede indkøbsaftaler. Alle indkøbsaftaler og øvrig produktinformation findes i kommunens elektroniske indkøbssystem KMD Opus. Der er adgang til indkøbsaftalerne gennem Opus Rollebaseret Indgang under fanen indkøbskontrakter og i aftalekataloget. Der er indkøbsaftaler for langt de fleste varegrupper. Bestillinger skal foretages elektronisk via det elektroniske indkøbssystem KMD Opus. Det er muligt at foretage bestillinger i Opus Rollebaseret Indgang under fanen indkøb. Alle leverandører skal som udgangspunkt aflevere et elektronisk varekatalog, men skulle det alligevel ske, at der ikke findes et elektronisk varekatalog, laves der en rekvisition i indkøbssystemet. Når de daglige e-indkøb foretages gennem KMD Opus, vil der automatisk blive sendt en ordre direkte til leverandøren. Efter modtagelsen af varen skal der oprettes en varemodtagelse i indkøbssystemet. Når fakturaen efterfølgende ankommer, så vil denne automatisk bogføres, såfremt ordre og faktura stemmer overens, derved skal fakturaerne ikke godkendes manuelt, hvilket effektiviserer arbejdsgangene. Det betyder, at der ikke sker nogen betaling af fakturaen, hvis varen ikke er varemodtaget i indkøbssystemet Andre indkøb Ved større enkeltindkøb eller køb af unikke produkter, som ikke er omfattet af en indkøbsaftale, skal enhederne kontakte indkøbsafdelingen. Her kan de bl.a. få hjælp til at finde egnede leverandører, vurdere mulige produkter, udarbejde evt. udbudsmateriale og indgå en købsaftale. Ejendomme & Indkøb vil bl.a. tilse, at al øvrig lovgivning overholdes, og at en evt. alternativ leverandør lever op til kommunens krav. Henvendelser om sådanne spørgsmål giver desuden indkøbsafdelingen viden om, hvilke varegrupper der kan volde problemer, og kendskab til generelle spørgsmål, som Ejendomme & Indkøb evt. skal undersøge. Der er også konkrete situationer, hvor institutioner m.v. gerne må handle uden om indkøbsaftalerne. I forbindelse med ekskursioner, udflugter m.v. kan de kommunale enheder handle uden om indkøbsaftalerne, f.eks. ved at benytte kontokort til udvalgte dagligvarekæder. Is på strandturen, biografbilletter og lignende kan naturligvis også købes, når og hvor det er nødvendigt. Ligeledes må enhederne i forbindelse med pædagogiske indkøb handle uden om indkøbsaftalerne. Man kan altså godt købe ind Side 10

11 på traditionel vis i pædagogisk eller uddannelsesmæssig sammenhæng. Dog må sådanne indkøb ikke gå hen og blive en del af den daglige drift og derved underminere indkøbsaftalen. 12. Ejendomme & Indkøb Det er Ejendomme & Indkøbs opgave at gennemføre udbudsprocesser og tegne indkøbsaftaler med den vindende leverandør. Ejendomme & Indkøb skal tilse, at samtlige love, regler og procedurer i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftalerne bliver overholdt. Ejendomme & Indkøb skal formidle de indgåede indkøbsaftaler til brugerne i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Derigennem har afdelingen ansvaret for, at kommunens samlede indkøb kan ske efter den formulerede politik og de indgåede aftaler. Det er også indkøbsfunktionens opgave at foretage løbende opfølgning og sikre compliance på de indgåede indkøbsaftaler. Ejendomme & Indkøb er kommunens kompetence indenfor diverse lovgivning vedr. indkøb og rådgiver de kommunale enheder efter behov. For at gøre kommunens mange indkøbere i stand til at købe ind efter aftalerne afholder Ejendomme & Indkøb kurser, informationsmøder samt telefonisk support i fornødent omfang. Ejendomme & Indkøb rådgiver gerne de forskellige institutioner og afdelinger i forbindelse med specifikke indkøb og opretter også gerne indkøbsgrupper. I en indkøbsgruppe kan repræsentanter for en forvaltning eller institution drøfte f.eks. produktbehov, leverandørvalg og praktiske fremgangsmåder med en repræsentant for Ejendomme & Indkøb eller drøfte indkøbsproblematikken generelt. 13. Indkøbsfællesskab Roskilde Kommune er medlem af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland. Indkøbsfællesskabet består foruden Roskilde Kommune af 15 andre kommuner. Roskilde Kommune deltager i de fællesudbud, som indkøbsfællesskabet står bag, når det giver mening for kommunen at deltage. Deltagelse i fælleskommunale udbud skal altid forelægges økonomiudvalget SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service Roskilde Kommune er desuden medlem af SKI, Statens og Kommunernes Indkøbs Service og kan derfor bruge deres indkøbsaftaler, når det er til fordel for kommunen. Ved anvendelse af SKI aftaler i forbindelse med udbud, skal processen følge den traditionelle udbudsproces specielt med fokus på medinddragelse af medarbejderne. Side 11

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSRET Chefkonsulent Hanna Ege, Økonomi- og Indenrigsministeriet Advokat Rikke Søgaard Berth, Horten 9. september

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere