Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget."

Transkript

1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi (udbudsplan)på baggrund af de vedtagne budgetter. I udbudsstrategien fastlægges de konkrete udbud, som Ringsted Kommune vil fokusere på i det kommende år. Udbuds- og indkøbspolitikken gælder for alle kommunens arbejdspladser, og omfatter udover kommunens egne institutioner også selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunen. Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Formål Det overordnede formål med Ringsted Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at sikre rammer for, at kommunen som helhed kan købe alle nødvendige varer, service- og Tjenesteydelser samt bygge og anlægsarbejder på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, vilkår og i overensstemmelse med såvel EU-regler som nationale regler for offentligt indkøb, ligesom udbuds- og indkøbspolitikken på et overordnet plan skal være med til at understøtter arbejdet med at gøre kommunen til attraktive bosætnings- og erhvervskommuner. Hertil kommer at politikken har som hovedformål at sikre en så hensigtsmæssig og effektiv økonomisk disponering i henhold til de af byrådet vedtagene økonomiske politikker og budgetforslag. Udbuds- og indkøbspolitikken understøtter således direkte målsætninger om at sikre budgetoverholdelse og overskud på den løbende drift, herunder forbedre økonomien for kommunen som helhed. Endvidere ønsker Ringsted Kommune at adressere CSR og bæredygtighed ved at gøre leverandørernes efterlevelse af UN Global Compact s principper til en del af Ringsted Kommunes værdier ved leverandørvalg. Ringsted Kommune sikrer en samordning og koordinering af kommunens indkøb, således at indkøbsressourcerne udnyttes optimalt, og kommunen optræder som èn samlet kunde, i forhold til leverandørerne. Udbuds- og indkøbspolitikken skal endvidere sikre at der er et afbalanceret niveau af konkurrenceudsættelse i forhold til opgavernes karakter, og der skal arbejdes med ensartede løsninger i kommunen. Lovgivning og regler De væsentligste lovgrundlag for udbuds- og indkøbspolitikken er EU-udbudsdirektivet og Tilbudsloven. De overordnede mål med udbudsdirektivet er at sikre ligebehandling, proportionalitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed under udbudsprocessen. Kommunens udbudspligt samt hvilken lovgivning, der er gældende, afhænger af kontraktens art, indhold og værdi. I forhold til udlicitering af opgaver pålægger arbejdsmiljølovens 33a kommunen at sikre, at udbudsmaterialet tager hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. 1

2 I forhold til omlægning af driftsområder, der ved udbud eller anden konkurrenceudsættelse bliver berørt, er kommunen forpligtet til at informere og inddrage samarbejdsudvalget i alle forhold, der har betydning for personale- og arbejdsforhold. Forpligtelsen fremgår af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (KL). Ringsted kommune anvender de muligheder som Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr af 30/06/2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i paragraf 8 og tilhørende vejledning (Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 30/06/2014), giver adgang til. Cirkulæret udmønter ILO-konvention nr. 94 i dansk ret. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, gælder det, at kommunen ikke må antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Endvidere skal kommunen kræve, at tilbudsgiver afgiver en tro og loveerklæring på, i hvilket omfang tilbudsgiveren har en sådan gæld. Kommunens leverandører skal i holdhold til bekendtgørelse nr. 206 af 11 marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder sende regninger til kommunen i et elektronisk format, der er læseligt for kommunens fakturerings- og økonomisystem. I henhold til LOV nr af 18/12/2012 kan kommunen ikke forlange længere betalingsbetingelser end 30 dage netto. Udbuds typer EU udbud: Alle varer og tjenesteydelser som har en omsætning i kontraktperioden (tærskelværdi) på mere end kr (2014) skal udbydes efter udbudsdirektivets regler, for Bygge og anlægsarbejder er tærskelværdien kr (2014). Ringsted Kommune vil bruge flest ressourcer på de udbud, hvor der forventes at være et reelt økonomisk rationale for kommunen. Ved EU-udbud kan tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud eller Laveste pris benyttes. Det vil i det enkelte udbud komme an på en konkret vurdering, hvilket af tildelingskriterierne der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte udbud. Når tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud benyttes, kan følgende underkriterier fx bruges økonomi/pris, kvalitet, service, leveringsbetingelser, faglighed, miljø, sociale klausuler mv. underkriterierne tildeles en procentvis vægt som er proportionelt med omfanget af ønsker. Annonceret udbud: Alle varer og tjenesteydelser som har en omsætning (tærskelværdi) på mellem kr og kr (2014) skal annonceres (i henhold til Tilbudsloven, hvis de er omfattet af denne). Samme tildelingskriterier som ved EU-udbud benyttes, dog uden krav om fastsættelse af den procentvise vægtning. Konkurrenceudsættelse: Er tærskelværdien under kr skal man sikre økonomisk ansvarlighed og sikre gennemsigtighed og ligebehandling, hvilket i praksis også betyder et behov for konkurrence. Dette kan ske ved indgåelse af samhandelsaftaler. En samhandelsaftale er at sidestille med en kontrakt, hvor forhold som leverancer, betalingsbetingelser og ikke mindst sociale klausuler er beskrevet. 2

3 Enkeltindkøb: I forbindelse med enkeltindkøb der ikke er dækket af de indgåede rammeaftaler, og som hverken er omfattet af EU-direktivets tærskelværdier eller af tilbudsloven, skal der indhentes mindst 3 samtidige og af hinanden uafhængige tilbud, for at udvise konkurrence. Indkøbsaftaler Fælles indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler, medmindre der er tale om et engangsindkøb eller bygge og anlægsarbejder. De indgås for en given periode (2-7 år alt efter typen af det udbudte samt kompleksiteten), med en eller flere leverandører for hvert vare- /tjenesteydelsesområde. Det betyder at kommunen i kontraktperioden og inden for rammeaftalens vilkår og fastsatte priser har mulighed for at indkøbe de varer og ydelser, der er omfattet af aftalen. I relation til tjenesteydelseskontrakter skal det udbudsansvarlige Center, institution eller afdeling efter indgåelsen af kontrakten udpege en kontraktansvarlig, der kan styre og rådgive kommunens Centre og institutioner m.fl. om brugen af rammeaftalen. Centre og institutioner kan ikke indgå indkøbsaftaler uden at Ringsted Kommunes indkøbsfunktion inddrages. Der tages initiativ til, at der i samarbejde med Centrene/institutionerne indgås skriftlige aftaler indenfor flest mulige indkøbsområder. Af hensyn til effekten af de indgåede fælles aftaler, skal aftalerne anvendes af alle indkøbere. Finansiering, leasing og afbetaling mv. Ønsker et Center/institution at indgå en leje- eller leasingkontrakt (huslejeaftaler undtaget), skal denne godkendes af Ressourcecentret, herunder efterleve de lokale finansielle strategier og retningslinjer i kommunen. Professionelt indkøb Ringsted Kommune arbejder ud fra et strategisk perspektiv. Med dette forstås, at der løbende analyseres og optimeres på sortiment og leverandører. Det operationelle indkøb foretages decentralt, men Ressourcecentret har ansvaret for at det decentrale indkøb kan foretages på en rationel og effektiv måde. Kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser foretages ud fra forretningsmæssige principper og efter gældende regler for offentlige indkøb. Som en markant indkøber i nærområdet, har Kommunen en vigtig rolle at spille. Derfor etableres og udbydes indkøbsaftaler, som både sikrer Kommunen en god økonomi, men som også udvikles i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Kommunen ønsker en løbende dialog med sine leverandører med henblik på at klargøre hensigter, effektivisere indkøbsprocesser og øge leverandørens bevidsthed omkring miljø og socialt engagement. Desuden arbejdes der på: At indgå eller tilslutte os indkøbsaftaler på flest mulige indkøbsområder (Se også afsnit fællesoffentlige samarbejder) At standardisere og substituere inden for de enkelte indkøbsområder At sikre betalingsbetingelser for alle leverandører At reducere antallet af leverandører på områder, hvor spredningen er utilsigtet stor At princippet om tilstrækkelighed varetages, så der ikke indkøbes varer eller tjenester af en bedre kvalitet end nødvendigt 3

4 At TOC (Total Cost of Ownership en vares samlede omkostning) inddrages i de udbud hvor det findes relevant Samfundsansvar - CSR CSR - Corporate Social Responsibility, er betegnelsen for virksomhedens sociale ansvar eller samfundsansvar. Kommunen har både rollen som myndighed og arbejdsgiver. Som myndighed er der en særlig forpligtelse til at inddrage det omgivende samfund i at løfte det sociale ansvar og som arbejdsgiver medvirke til at sikre, at det sker. Kommunen vil udvise samfundsansvar ved at indskrive betingelser om uddannelse, arbejdsvilkår og de vanskeligt stillede når kommunen udbyder tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Når Kommunen selv gennemfører udbud, vil der altid blive stillet krav om arbejdsklausuler. Sociale klausuler skal benyttes i omfang og metode, således at det afspejler samfundsudviklingen. Sociale klausuler skal være afbalanceret i forhold til den udbudte opgave, dvs., at der skal være en reel mulighed for, at leverandøren kan løfte de sociale hensyn. Fælles for arbejdsklausuler og sociale klausuler er at de ikke må stride imod EU-rettens ligebehandlingsprincip og diskriminationsforbud. Ringsted Kommune ønsker at den enkelte virksomhed er socialt ansvarlig og stiller derfor krav om, at de virksomheder som kommunen handler med har en CSR profil. Der er ikke formkrav til virksomhedens CSR profil. Uddannelse Kommunen ønsker at så mange som muligt får mulighed for at gennemføre en uddannelse. Kommunen vil arbejde efter, at så mange som muligt får mulighed for at starte, fortsætte eller afslutte deres uddannelse for aktiviteter, der udbydes af Kommunen. Kommunen vil føre dialog med leverandører om uddannelse og oprettelsen af lære- og praktikpladser. Dialogen føres også med vores omgivelser i øvrigt, bl.a. uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverne og deres repræsentanter, fagforbund mv. Dialog og partnerskaber er Kommunens førsteprioritet i forhold til uddannelse. Kravene til uddannelse afgøres fra udbud til udbud, og der kan i udvalgte udbud stilles konkrete krav i kontrakten til oprettelse og/eller videreførelse af lære- og praktikpladser. Arbejdsklausuler løn og arbejdsforhold Kommunen ønsker at de muligheder for kommunale myndigheder, som Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 12. juni 2014 og tilhørende vejledning giver adgang til, følges fuldt ud. Det indebærer, at ansatte hos leverandører og dennes underleverandører, der udfører opgaver for Kommunen, ikke har ansættelsesvilkår, der er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Kommunen ønsker at kunne foretage kontrol af om bestemmelserne om arbejdsklausuler overholdes. Leverandøren skal derfor til enhver tid kunne dokumentere overfor Kommunen, at arbejdet udføres i overensstemmelse med kommunens arbejdsklausul. Dette gælder også for eventuelle underleverandører. Anvendelse af arbejdsklausuler, leverandørens kædeansvar og adgangen til at kontrollere disse, vil være indarbejdet i kontrakten (fx konkrete dokumentationskrav og misligholdelsesbestemmelser m.v.), og er en fast del af Kommunens praksis, når der indgås kontrakter. 4

5 Såfremt leverandøren ikke overholder de forpligtigelser der flyder af kontrakten træder de almindelige misligholdelsesbestemmelser i kontrakten i kraft. Sociale klausuler socialt ansvar Ud over muligheden for at gøre brug af arbejdsklausuler, vil Kommunen føre dialog med relevante leverandører om muligheden for at løfte et socialt ansvar for borgere, der ikke kan være ansat på normale vilkår. Omfanget af dialogen er naturligt betinget af omfanget af kontrakten, og der vil blive foretaget en konkret vurdering fra gang til gang. Kommunen vil være behjælpelig med at oplyse om virksomhedens muligheder for at løfte et socialt ansvar, herunder muligheder for støtte, værktøjer, inddragelse af erfaringer mv. Ringsted Kommune vil være behjælpelige med at formidle kontakt mellem virksomhedsservice i kommunens Jobcenter og leverandørerne, for gennemgang af mulighederne for at indgå et samarbejde med Jobcenteret. Oversigt over de forskellige klausuler i forhold til udbudstype: Område Bygge og anlæg samt vedligehold af bygninger Varer og tjenesteydelser udbud Samhandelsaftaler (små aftaler uden udbud) FUS og SKI udbud CSR profil Krav Krav over kr. Mulighed (efterspørges) Krav Elever og lærlinge Partnerskab. F.eks. Dansk byggeri og erhvervsskoler Indskrives i kontrakter som har en kontraktværdi på over 5 mio. kr. Ingen Ikke muligt Anden CSR Krav om aftale om partnerskab med Jobcenter, dog frivilligt hvor meget aftalen benyttes Krav om partnerskab med jobcenter. Ved udbud med en kontraktværdi over 1,5 mio. kr. indskrives krav om f.eks. pladser til løntilskud m.fl. Krav om aftale om partnerskab med Jobcenter, dog frivilligt hvor meget aftalen benyttes Ikke muligt Arbejdsklausul ILO94 ILO94 ved tjenesteydelser Ingen krav noteres om virksomheden ønsker at overholde ILO94 ILO94 Opfølgning og kontrol Der vil hvert år blive udarbejdet en skriftlig opfølgning på arbejdsklausuler og sociale klausuler til Byrådet. På områder hvor der er partnerskab, vil det ske i samarbejde med partnerne. Den enkelte kontraktholder i Ringsted Kommune, er ansvarlig for at sikre opfølgning og efterlevelse af de klausuler, som er indskrevet i det enkelte udbud/kontrakt. 5

6 Kommunen vil hvert år udarbejde en skriftlig opfølgning på arbejdsklausuler og sociale klausuler, kontrollen vil blive fortaget af de personer som har den daglige kontakt med kontraktområdet. På områder hvor der er partnerskab, vil det ske i samarbejde med partnerne. Der vil bl.a. blive foretaget kontrol i tilfælde hvor en leverandør tildeles en stor kontakt - fx opførelse af en ny skole, hvis kommunen modtager en henvendelse om at forholdene ikke er i orden hos en leverandør, eller hvis Kommunen selv har begrundet mistanke. Kommunen vil løbende, i forbindelse med kontrollen, være i kontakt med erhvervslivet, faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger mv., for at kunne udføre kontrollen i de tilfælde, hvor Kommunen ikke selv har de nødvendige oplysninger til rådighed. Miljø Ringsted Kommune arbejder under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser løbende på at nedbringe ressourceforbruget, fx energi-, brændstof eller vandforbrug under produktion og anvendelse af produktet, og minimere miljøpåvirkninger, herunder særligt CO2-belastningen. Der lægges vægt på, at varer og materialer er fremstillet og distribueret på en optimal miljøvenlig måde, således miljøet belastes mindst muligt ved brug, ligesom bortskaffelse skal kunne ske ud fra bæredygtige principper. Ringsted Kommune inddrager i relevant omfang bæredygtighed og specifikke miljøkrav, som ikke strider mod gældende ret, typisk kan der sættes højere miljøkrav ved varekøb og ved materialer til bygge- og anlægsopgaver. I Ringsted Kommune inddrages Teknik og Miljøcenter, i de udbud/kontrakter, hvor der konkret skal vurderes en miljømæssig effekt, således at det fagligt kan påvises at et miljøkrav har en reel virkning. Leverandører og erhvervslivet Ringsted Kommune lægger vægt på seriøse og dynamiske samarbejdsrelationer med professionelle og konkurrencedygtige leverandører. Samarbejdet skal bære præg af hæderlighed og professionalisme, og der skal herske åbenhed og fortrolighed mellem parterne. Kommunen vil behandle alle leverandører, eksisterende som potentielle, med baggrund i ligebehandling, gennemsigtighed og saglighed. Ingen leverandør må forhindres i at afgive tilbud ud fra ikke saglige krav. Lokale leverandører konkurrerer på lige fod med alle andre leverandører. Ringsted Kommune er klar over at især mindre leverandører, kan have svært ved at byde på en komplet opgaveløsning hos en offentlig myndighed. For at sikre at leverandørerne har kendskab til reglerne og lovningen omkring offentlige udbud, vil Ringsted Kommune afholde kurser hvor reglerne gennemgås. På kurserne vil leverandører med interesse for at handle med det offentlige, få kendskab til hvilke krav der konkret stilles til et offentligt udbud. Kurserne har også til hensigt at bidrage til en øget professionalisering i relation til konkurrenceudsættelser generelt, og dermed forbedret konkurrence evne for især de mindre virksomheder i lokalområdet. Inden for lovgivningens rammer er der mulighed for at medinddrage hensynet til små og mellemstore virksomheder. Udbud kan designes, således at 6

7 de mindre tilbudsgivere også har mulighed for at byde ind. Dette kan gøres enten ved at opdele udbuddet i flere delaftaler eller udbyde mindre dele/lokaliteter. Der vil særligt i forbindelse med tjenesteydelser og bygge-/anlægsopgaver være mulighed for at udbyde mindre delaftaler, og hermed sikre, at små og mellem- store virksomheder kan være konkurrencedygtige tilbudsgivere. En væsentlig del af Kommunens erhvervssegment består af netop de små og mellemstore virksomheder. Ved derfor at designe udbuddet så disse kan byde ind, tilgodeser man også Kommunens virksomheder og medvirker til innovation. Fællesoffentlige samarbejder Effektivisering af arbejdsgangene og stordriftsfordele kan i endnu højere grad opnås ved, at kommunerne laver udbud i fællesskab. Indkøbsvolumen øges, og arbejdsbelastningen minimeres for alle de kommuner som ikke driver udbuddet. Fællesudbud medfører som altovervejende hovedregel ikke, at kommunen afgiver deres selvstændige kompetence, da fællesudbud fortsat vil medføre, at der indgås kontrakt i hver enkelt kommune, samt at relevante fagpersoner fortsat inddrages i arbejdet. Ringsted Kommune vil derfor arbejde på, at oplagte områder, særligt varekøb og tjenesteydelser, udbydes sammen med andre kommuner. Ringsted Kommune har i dag (2014) samarbejde omkring udbud og indkøb med følgende samarbejdspartnere: FUS (Fællesudbud Sjælland 16 kommunen i Region Sjælland) SKI (Statens og Kommunens Indkøbs Service) OS2 (Fællesoffentligt digitaliserings samarbejde) IT-klynge (IT samarbejde mellem 14 kommuner i Region Sjælland) FK29 (IT indkøbssamarbejde mellem 29 kommuner i Danmark) FM (Statens Indkøb) Sorø Kommune Sorø Kommune og Ringsted Kommune har et meget tæt samarbejde på indkøbsområdet. Det betyder i praksis, at de to kommuner samarbejder om gennemførelse af udbud og implementering samt ikke mindst kontrol og opfølgning. Brugerinddragelse I forbindelse med egne udbud og indgåelse af indkøbsaftaler på større områder nedsætter Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted, i samarbejde med institutioner/afdelinger/centre brugergrupper. Brugergrupperne består af medarbejdere med særlige faglige kompetencer, erfaringer eller interesser i relation til det pågældende produktområde eller opgave og, hvor relevant, personer med særlig viden om f.eks. arbejdsmiljø eller miljø. Brugergruppens opgaver er at: Deltage i udarbejdelsen af kravspecifikationer. Deltage i vurderingen af de indkomne tilbud. Deltage i udvælgelsen af kommende leverandører. Deltage i løbende evaluering af de indgåede aftaler. Deltage i risikovurdering. Inddragelsen skal sikre at de krav som sættes fagligt til udbuddet, stemmer overens med de konkrete behov som skal opfyldes i organisationen. 7

8 I forbindelse med udbud gennemført af en af de fællesoffentlige samarbejder, inddrages relevante faglige medarbejdere, til at kvalitetssikre og kommenter på udbudsmaterialet inden offentliggørelse. Ved enhver form for udbud, skal relevante faglige medarbejdere altid inddrages. Dette gælder både i forhold til kravspecifikationen men også i særdeleshed i forhold til implementering af det enkelte udbud. Udlicitering Ved overvejelser om udlicitering, vil Direktionen altid være tovholder, og sikre en proces hvor medarbejdere inddrages og hvor MED-aftalen overholdes. Ved udbud af større serviceområderne skal der som udgangspunkt altid afgives et kontrolbud. Direktionen vil i hvert udbud konkret tage stilling til omfanget af kontrolbud. Kontrolbuddet på driftsopgaver udarbejdes som en full cost beregning, i forhold til Indenrigsministeriets vejledning, hvor alle omkostninger indregnes, så det kan sammenlignes direkte med de private tilbud. Ved kontrolbud sikres det, at der i forbindelse med kontrolbuddet altid er fuld og indskærpet adskillelse mellem de personer i en afdeling eller institution som afgiver kontrolbud og de personer, der foretager udbuddet. 8

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017)

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017) Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune (Revideret januar 2017) 1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres

Læs mere

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Forslag til. Region Midtjyllands. endelige indkøbspolitik

Forslag til. Region Midtjyllands. endelige indkøbspolitik Forslag til Region Midtjyllands endelige indkøbspolitik - til drøftelse i RMU juni 2007 Forord Indkøbsområdet er et vigtigt strategisk område, og Region Midtjylland vil udnytte sin størrelse til at opbygge

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Udbudspolitik. Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik. Indholdsfortegnelse Udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1.0 Formål og målsætning... 2 2.0 Afgrænsning... 3 3.0 Årlig udbudsplan... 3 4.0 Udbuds- og samarbejdsformer... 4 4.1 Innovationsfremmende udbud... 5 4.2 Innovation gennem

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere