1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr Brevid Ref. SEL Dir. tlf NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for offentlige indkøb er meget omfattende og til tider komplicerede. Størstedelen af kommunens indkøb er underlagt krav om forudgående udbud og nærværende notat skildrer regler, udbudsproces herunder vurdering om deltagelse i udbud via indkøbsfællesskab eller selvstændigt udbud, opdeling i delaftaler eller geografisk adskilte områder. Endvidere gives der et øjebliksbillede af markedssituationen og kommende udfordringer. Arbejdet med Indkøb af varer og tjenesteydelser tager, udover det aktuelle indkøbsbehov, altid udgangspunkt i den til enhver tid gældende lovgivning, herunder regler om offentlige indkøb. Regler for offentlige indkøb Roskilde Kommune skal som offentlig ordregiver sikre at alle udbud gennemføres i henhold til gældende regler. Lovgivningen for offentlige indkøb er fastsat i Offentlighedsloven, Udbudsdirektivet, Tilbudsloven og bekendtgørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter. Sidstnævnte betyder at Roskilde Kommune er forpligtet til at samle indkøbsvolumen for hhv. varer og tjenesteydelser, når opgaver skal udbydes/konkurrenceudsættes. Det betyder for en kommune af Roskildes størrelse, at opgaver næsten altid skal udbydes efter udbudsdirektivet eller annonceres efter tilbudsloven. Desuden skal alle tildelinger af kontrakter offentliggøres uanset udbudsform. Det sidste er vigtigt efter en ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne, der trådte i kraft 1. juli Lov- og regelsættet giver ofte anledning til følgende 2 spørgsmål: 1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Kommunen må ikke vægte lokale hensyn og alle bydende virksomheder skal behandles ens. Dog er det muligt at opdele de konkrete udbud i geografisk adskilte områder som ved udbuddet af rammeaftalerne på bygningsvedligeholdelse. Alternativt kan aftalerne opdeles i delaftaler, hvilket kommunen har erfaringer med ved udbuddene af rengøring på udvalgte daginstitutioner samt på aftalerne vedr. indkøb af legetøj og beskæftigelsesmaterialer og fødevarer. Foruden ovennævnte tiltag afholdes der ved konkrete udbud informationsmøder for potentielle tilbudsgivere. Her orienteres de om udbudsproces samt mulighederne for konsortiedannelse osv. 2. Hvilken situation stiller det den enkelte institution i og hvordan sikres de indflydelse på indkøb?

2 Side2/5 Institutionerne er omfattet af de indgåede aftaler og deres indflydelse sikres ved, at der ved alle udbudsforretninger nedsættes en kravspecifikationsgruppe bestående af fagspecifikke repræsentanter som udpeges af de involverede fagforvaltninger. Endvidere er der løbende dialog og brugerundersøgelse vedr. kommunens indkøb og indkøbspolitik. Procedurer og proces Indkøb planlægger alle udbud til gennemførelse i kommunen. Der arbejdes efter en dynamisk udbudsplan. Udbudsopgaverne kan have karakter som udbud af såvel varer som tjenesteydelser. Udbudsforretninger iværksættes enten på baggrund af et aktuelt behov, eller når området skal genudbydes jf. udbudsplanen. Alle udbud sker i samarbejde med forvaltningerne som udpeger fagspecifikke repræsentanter for deltagelse i udbudsgruppen og dermed udarbejdelse af kravspecifikation. Afhængigt af udbuddets art og beskaffenhed kan forberedelsesfasen tage fra et par uger til flere måneder. Det tilstræbes altid at finde den bedste og billigste løsning for kommunen og underliggende enheder. Dette gøres gerne ved at vælge den økonomisk mest fordelagtige leverandør inden for produktområdet. Indkøb er sammen med forvaltningerne ved at udarbejde interne vejledninger for forvaltningernes deltagelse i udbudsforretninger. Dette gøres for at lette arbejdet i forvaltningen og for at gøre processen mere forståelig. I alle kravspecifikationer forudsættes, at leverandør og underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder grundlæggende ILO-konventioner om tvangsarbejde, ingen diskrimination i ansættelsen, mindstealder for adgang til beskæftigelse, sikkert og sundt arbejdsmiljø samt organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger inden for rammerne af gældende lovgivning. Det kræves endvidere, at leverandør og underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Herved sikres hensyntagen til etiske indkøb. Ved udbud af driftsopgaver stilles der som hovedregel krav om anvendelsen af sociale klausuler. Som arbejdsgiver ønsker kommunen at bidrage til udviklingen af et arbejdsmarked, hvor der også er plads til medarbejdere med nedsat arbejdsevne og til grupper, som har været uden for arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid. Kommunen vil som udgangspunkt stille krav i anvendelse af sociale klausuler, der som minimum sikrer samme betingelser som ved varetagelse af opgaven i kommunalt regi. Kommunen vil ligeledes fra sag til sag vurdere, om udbuddet har en karakter der gør det rimeligt og muligt, at bydende virksomheder skal have lærlinge- og praktikpladser. Kommunen har en naturlig interesse i, at så mange virksomheder som muligt har mulighed for at byde på opgaverne. Derfor vurderes det, i samarbejde med forvaltningerne, fra sag til sag, om man eksempelvis med fordel kan opdele arten af ydelser eller om man kan drage fordel af en geografisk opdeling som tilfældet med rammeaftalerne på bygningsvedligeholdelse og udbuddet af rengøring. Oftest vil det ikke være økonomisk fordelagtigt at opdele ydelserne på standard varekøb og tjenesteydelser.. Efter forberedelsen og dermed færdiggørelsen af kravspecifikation, annonceres udbuddet i henhold til gældende lovgivning. Her samarbejder kommunen med den største udbyder via elektroniske udbudsportaler i Norden. Stort set alle kommunens udbud annonceres via denne portal til en så bred leverandørskare som muligt. Denne annoncering sker sideløbende med, der annonceres på kommunens egen hjemmeside, så alle også lokale leverandører kan finde udbudsforretningerne. Nyheden findes på hjemmesiden i Aktuelle udbud under Erhverv og i Virksomhedsservice.

3 Side3/5 I forbindelse med udbuddene anvendes der faste skabeloner der er udarbejdet i samarbejde med det regionale indkøbsfællesskab og med Foreningen af offentlige indkøbere. Skabelonerne anvendes både ved EU-udbud og for nationale udbud. Formålet er at ensarte arbejdet med gennemførelse af konkrete udbudsforretninger. Indkøb deltager aktivt i grupper under KL, SKI (Statens og kommunernes indkøbsforum) og IKA (Foreningen af offentlige indkøbere). EU-udbud Tærskelværdien er den beløbsgrænse Europaparlamentet fastsætter hvert andet år for, hvornår en opgave anses for stor nok til at skulle udbydes i alle medlemsstater. Denne procedure følges for at skabe størst mulig gennemsigtighed om udbudsforretningen og for at sikre den frie bevægelighed af varer og tjenesteydelser. Tærskelværdien for at gennemføre EU-udbud af varer og tjenesteydelser er for 2010 og 2011 på kr. Ved udbud af anlæg er tærskelværdien kr. Alle vareindkøb og tjenesteydelser er, hvis de overstiger tærskelværdien udbudspligtige jf. udbudsdirektivet.. Visse tjenesteydelser er dog undtaget fra udbudsdirektivet, og behøver således ikke at følge de fastlagte procedurer. De udbud som er undtaget fra at følge procedurerne i udbudsdirektivet, skal gennemføres i henhold til tilbudsloven, og de skal følge EU s principper om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet samt ikke diskrimination. Varer og tjenesteydelser er delt op i forskellige kategorier og underkategorier, så det er overskueligt for potentielle leverandører at finde netop de udbud, der har interesse for dem at byde på. EU-udbud følger ganske særlige procedurer for hvordan og hvornår tilbudsgiverne må kontaktes, og hvordan al information skal tilgå alle interesserede samtidigt. Ved tilbudsfristens udløb starter evalueringen, som kan tage fra et par dage til en måned - afhængigt af tilbuddets kompleksitet. For EU-udbud gælder den særlige procedure, at man ikke må forhandle med tilbudsgivere. Efter udbuddets afslutning meddeles leverandørvalg. Her gælder ved EU-udbud en 10 dages Stand Still periode, i hvilken udbyder ikke må underskrive kontrakten. Dette er for at give eventuelle klagere mulighed for at klage med opsættende virkning. Herefter underskrives kontrakten, ligesom den gør umiddelbart ved meddelelse om leverandørvalg ved nationale udbud. Afslutningsvis indberetter udbyder om indgåede kontrakter. Denne meddelelse til EU databasen er vigtig i forhold til ikrafttræden af en præklusiv klagefrist. Den nye klagenævnslov sikrer os mod fremtidige klager, hvis en eventuel klage ikke er fremsendt indenfor 6 måneder efter denne meddelelse. Nationale udbud I Danmark benyttes tilbudsloven. Det betyder, at kommunen er forpligtet til at konkurrenceudsætte alle indkøb på over kr. i den samlede kontraktperiode. Formålet er for at skabe konkurrence blandt tilbudsgivere og herved opnå de bedste og billigste varer eller tjenesteydelser. Vareindkøb som ligger under EU tærskelværdien, men over værdien for nationale udbud følger således reglerne om udbud via tilbudsloven. Det samme gør sig gældende for tjenesteydelser, som er udtaget fra udbudsdirektivet.

4 Side4/5 Der er lempeligere regler ved nationale udbud, hvor det eksempelvis er tilladt at kommunikere eller forhandle med tilbudsgivere undervejs, så længe vi behandler alle tilbudsgivere ens og giver samme informationer og vilkår til alle. Det regionale indkøbsfællesskab Roskilde Kommune har valgt at samarbejde med de øvrige kommuner i Region Sjælland om en række udbud. Indkøb vurderer i samarbejde med forvaltningerne, om det er fordelagtigt at udbyde selv eller i fællesskab med de øvrige. Alle regionens kommuner er repræsenteret i indkøbsfællesskabet, hvor opgaverne planlægges år for år, og der udarbejdes fælles udbudsplaner. De enkelte kommuner kan vælge at deltage i givne udbudsforretninger eller selv at løfte udbudspligten. Beslutning om deltagelse i fællesudbud via det regionale indkøbsfællesskab træffes af Økonomiudvalget. De fælles udbud gennemføres med én kommune som tovholder og én anden som backup, det er dog altid den deltagende kommunes indkøbsfunktion, der faciliteter de nødvendige oplysninger til brug for udbuddet, ligesom funktionen i den enkelte kommune selv implementerer nye aftaler blandt egne enheder og i forvaltninger. Mulighed for tilslutning til statslige indkøbsaftaler og SKI-aftaler Økonomistyrelsen indgår på vegne af statens enheder forpligtende aftaler via forudgående udbud. Aftalerne indgås typisk med 1 leverandør og baseres på et meget begrænset sortiment. Kommunen kan tilslutte sig statens aftaler og anvender pt. aftalen vedr. Multifunktionsmaskiner (kopi/print). Endvidere påtænkes det, at tilslutte sig de kommende aftaler på Telefoni og indkøb af pcér. Desuden er der mulighed for at anvende aftaler under SKI hvor der typisk er udvalgt flere leverandører på de enkelte rammeaftaler. Valg af leverandør på en SKI rammeaftale kan ske efter et forudgående miniudbud eller ved direkte tildeling. Ved begge muligheder er det ikke muligt at ændre på de af SKI allerede fastlagte tildelingskriterier. Uanset om der anvendes miniudbud eller direkte tildeling skal der iværksættes en række processer, som er tilsvarende ved selvstændige udbud. Fordelen ved selvstændige udbud er, at kommunen kan målrette kravspecifikationen, selv vælge og prioritere tildelingskriterierne, har mulighed for at opdele opgaven i geografiske områder, samt i højere grad give mulighed for deltagelse af små og mellemstore virksomheder. Anvendelse af SKI aftale vurderes fra sag til sag. Markedssituationen og kommende udfordringer Kommunalreformen og den aktuelle finanskrise er i høj grad medvirkende til øget fokus på kommunale indkøb. De kommunale budgetter er under pres og der søges effektiviseringer på alle områder. Optimering og effektivisering af kommunale indkøb er derfor en del af budgetforhandlingerne alle steder og de kommunale indkøbsenheder oprustes over hele landet. Antallet af kommuner er reduceret og disse fremstår nu væsentligt mere købestærke. Det tillagt den aktuelle krise og afmatning af markederne har fra leverandørsiden skærpet interessen for offentlige indkøb. Resultaterne af afholdte udbud i 2010 viser at andelen af tilbud fra leverandører er stigende og de tilbudte vilkår er væsentligt mere attraktive end tidligere. Bevågenheden har dog også den afledte effekt, at antallet af klager i forbindelse med afholdte udbud er stærkt stigende. Typisk klages der over kommunernes evalueringer jf. de valgte tildelingskriterier. Således har størstedelen af udbuddene foretaget via det regionale indkøbsfællesskab været indklaget for Klagenævnet for udbud. Ingen har dog fået medhold pt. Indkøb har stor fokus på de juridiske aspekter og funktionen tilknyttes fra årsskiftet en udbudsjurist. Fremadrettet ligger der opgaver i at koordinere og

5 Side5/5 gennemføre udbud i samarbejde med forvaltningerne samt koordinere og gennemføre udbud fælles med de øvrige kommuner.

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere