Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107"

Transkript

1 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen er klar ultimo juli 2012 og skal udleveres til alle beboere og til kommende beboere i forbindelse med indflytning. 1. Principper for administration af beboermidler Det er målet at overlade så stort et ansvar som muligt for egen økonomi til beboeren. På denne måde har personalet så lidt omgang med beboernes penge som overhovedet muligt. Der kan tilbydes hjælp til betaling af regninger og hjælp til administration af lommepenge Sikkerhed Enhver kasse skal opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt i værdiskab på kontoret. Derfor etableres alarm på kontoret, som aktiveres, når personalet ikke er på adressen. Bosteder med døgnbemanding er undtaget herfra. Der opbevares ikke beboermidler på kontoret. Såfremt det undtagelsesvis sker, skal det fremgå af administrationsaftalen, og beboer og evt. pårørende skal være kendt med, at kommunen ikke dækker det opbevarede ved tyveri. Hvis beboeren har særligt værdifulde genstande, som for eksempel smykker, må beboeren henvises til at opbevare genstandene i en bankboks eller i værdiboks hos sig selv. 2. Administrationsaftale Der udarbejdes altid en administrationsaftale (bilag 1) for alle beboere. I aftalen fremgår enhver aftale vedr. administration af økonomiske midler. Så vidt det er muligt, aftales det, at faste betalinger klares via bankens betalingsservice. Administrationsaftalen skal indeholde oplysninger om omfanget af hjælpen. Administrationsaftalerne journaliseres i Bosted. Beboeren kan tilbydes hjælp til administration af økonomien, dvs. den myndige beboer kan ikke overdrage ansvaret og selve administrationen til botilbuddet. Såfremt beboeren har værge, aftales og afklares administrationsaftalen med værgen. Såfremt en beboer ikke skal have eller ønsker hjælp, udfyldes administrationsaftalen af personalet som dokumentation for praksis Støtte til administration og opbevaring af lommepenge Af sikkerhedsmæssige grunde opfordrer vi til, at der etableres værdiskab hos beboeren, hvor beboernes midler opbevares. Det er beboeren selv, der skal betale for værdiskabet. Beboeren kan vælge selv at have koden til skabet eller overdrage denne til medarbejderne, som herefter noterer koden i Bosted på den enkelte beboer. Hvis koden overdrages til medarbejderne, udleveres beboerens penge efter den aftale, der er lavet med beboeren og beskrevet i administrationsaftalen. Der noteres i et registreringsskema, når beboerens penge er udleveret. Der føres dokumentation for samtlige ind- og udbetalinger, efter denne ordning. Registreringsskemaet skal opbevares forsvarligt, fx i værdiskabet. (Eksempel på registreringsskema er vedlagt som bilag 3.)

2 Netbank Såfremt en beboer ønsker støtte til betaling af regninger, skal beboeren være tilknyttet netbank. Medarbejderen skal have fuldmagt i henhold til administrationsaftalen og skal anvende Medarbejder NemID, såfremt vi betaler regningen på beboerens vegne. Alternativt logger beboeren selv på, og vi giver pædagogisk støtte. Den medarbejder, der forestår betalingen, skal kvittere regningen. Såfremt bilaget er bortkommet, laves dokumentation for betalingen, og her skal der 2 personaleunderskrifter på. Såfremt en beboer fortsat ønsker at betale sine regninger i banken og/eller på postkontoret, står det vedkommende frit at vælge denne ordning, såfremt beboeren selv er i stand til det. Der kommer/printes et kontoudtog pr. beboer hver måned, som stemmes af med bilag for den enkelte beboer. Hver beboer har sin egen mappe med bilag/kontoudtog, som beboeren har adgang til, hvis det ønskes. Det skrives ind i administrationsaftalen, hvor den opbevares Fællesindkøb og kasser For alle kasser, beboerne indbetaler til, gælder: Kassen oprettes som en foreningskonto i bofællesskabets navn. Kontoen kan ikke oprettes under vores kommunens CVR nr., når det udelukkende drejer sig om borgeres penge. Vi ved dog, at enkelte pengeinstitutter giver mulighed for at gøre det med fiktivt CVR nr. Kontoen tilknyttes fuldmagtshavere (medarbejdere). Fuldmagter underskrives af afdelingsleder 1 Kassen administreres af tilbuddets medarbejdere i fællesskab Der føres dokumentation over indbetalinger og udbetalinger Alle køb skal kunne dokumenteres med bon eller andet bilag, herunder fx indtægt fra gæster til spisning og påføres en underskrift, såfremt bilag mangler, skal der to underskrifter Ved fraflytning/dødsfald gøres pågældende beboers tilgodehavende/skyldige andel op. Ved dødsfald tilbagebetales tilgodehavende til boet for efterladte. Hvis afdøde skylder et beløb, overføres et tilsvarende beløb fra driften Der oprettes konto til enhver kasse, som beboerne indbetaler til månedsvis forud. Til hver konto oprettes et antal Dankort efter aftale med afdelingsleder Medarbejdere med adgang til kasserne (konti) har adgang til konto i form af Dankort tilknyttet kontoen. Dankort opbevares, når det ikke er i brug i værdiskab på kontoret. Pinkode opbevares elektronisk, fx i mappe på S-drev Kasserne tælles så vidt muligt op, når der foregår ind- og udbetaling ellers minimum én gang ugentligt Såfremt en medarbejder har haft udlæg, sendes bilag til administrativ medarbejder gerne så ofte som muligt Der oprettes så vidt muligt konto i butikker, der ofte handles i, så regningen månedligt sendes til den relevante administrative medarbejder Der opbevares så få kontanter som muligt i de fysiske kasser Kostkasse Beboerne betaler for kosten. Det er valgfrit, om den enkelte beboer ønsker at deltage i den fælles kostkasse. Der betales månedsvis forud over betalingsservice. Tilbagebetaling ved framelding for kost sker månedsvis bagudrettet og afregnes via kontantdelen af kostkassen. 1 Kontakt Centerleder for yderligere information. 2

3 Såfremt en beboer fx på kontanthjælp ikke er i stand til at betale selv, skal der laves aftale med sagsbehandler om fast overførsel. Midlerne i kostkassen bruges udelukkende til indkøb af madvarer samt produkter der indgår naturligt i tilberedning af mad og drift af et køkken, såsom plastikposer, køkkenrulle, opvaskemiddel mm. Kostpenge tilbagebetales månedsvis bagud, når en beboer er fraværende og har afmeldt sin deltagelse. Fraværet skal meldes 3 dage før, og der regnes i antal fraværende måltider. Medmindre andet aftales med beboerne, kan der betales tilbage for et enkelt måltid. Såfremt den enkelte enheds aftale om kostkasse dækker alle dagens måltider, og beboeren fx arbejder på GVS, skal kostkassen betale for beboerens spisebilletter. Der skal for hvert tilbud regnes en kostpris for hvert måltid, som beboernes gæster betaler når de deltager i et måltid (ud fra diætprincippet) Pædagogiske måltider Svendborg Kommune indbetaler et beløb til kostkassen, der svarer til én beboers indbetaling pr. mdr. på det enkelte sted. Ved møder, fx personalemøder, handleplansmøder mm. betales udgiften til bespisning/ drikkelse af administrationskontoen Aktivitetskonto Hidtil har Aktivitetskontoen dækket udgifter ved ledsagelse af beboere. Det kan den fortsat, når det drejer sig om aktiviteter, der er rettet mod en større gruppe af beboerne og/eller har et pædagogisk sigte. For individuelle arrangementer gælder, at beboeren dækker udgifter for personalet. Såfremt det indgår som led i en pædagogisk handleplan, kan aktivitetskontoen betale for personalet. Dette aftales med afdelingslederen Forbrugskasse Der oprettes en forbrugskasse i det enkelte tilbud, som der etableres en særskilt aftale omkring, hvoraf det fremgår, hvad kontoen betaler. Deltagelse i forbrugskassen er obligatorisk, og indeholder udelukkende det, man er blevet enig om. Der betales månedsvis forud Rengøring og vask fællesarealer Udgiften til rengøring af fælles arealer afholdes af driftsbudgettet, det gælder også vinduespudsning af vinduer i fællesarealer. Rengøring skal så vidt muligt ske sammen med beboerne og i tilfælde af andet, skal det aftales med afdelingsleder Rengøring og vask beboerarealer Så vidt det er muligt, skal beboeren selv gøre rent på sit eget område. Såfremt der er behov for pædagogisk støtte, tilbydes dette. Hvis beboeren ikke kan eller vil bidrage til rengøringen, har beboeren mulighed for at tilkøbe privat rengøring Leasing af bus Udgifter forbundet med at drive leasede busser afholdes af beboerne. Udgifterne deles ligeligt mellem beboerne og betales månedsvis forud. Da udgifterne er delvist aktivitetsbestemt, kan det blive nødvendigt at regulere indbetalingen i løbet af året. 3

4 Der kan fortsat etableres aftale om lån af bus mellem bostederne. Der afregnes med den lave takst pr. km. I hver af busserne skal der være dokumentation af den kørsel, der foregår uden beboere, men som har et beboersigte, fx transport til læge for at hente beboer. Busserne må ikke anvendes til kørsel uden beboere udover nævnte Kørsel i medarbejdernes biler På de bosteder, hvor der ikke leases biler, benyttes offentlige transportmidler. I særlige situationer, hvor det er pædagogisk eller praktisk hensigtsmæssigt, kan medarbejdere, efter aftale med afdelingsleder, vælge at tilbyde transport i egen bil (frivilligt). Medarbejderne kompenseres med den lave kilometertakst. 2 Udgiften finansieres af beboerne. Kørselsgodtgørelsen til medarbejder udbetales af det enkelte botilbud. Medarbejderen udfylder efter kørsel samme skema (PL 980), som anvendes ved kørsel i egen bil til møder. Efter hver kørsel udfyldes Bilag 2 sammen med passagerne, der afleveres til lederen, som bruger skemaet til at kunne udsende regning hvert kvartal til beboeren. Der må aldrig være penge mellem passager og chauffør. Ved kørsel i egen bil er det medarbejderens egen forsikring, der skal dække eventuelle skader. Medarbejderen er selv ansvarlig for betaling af selvrisiko ved skade. Hvis kørsel i egen bil skyldes, at bostedets bus er i brug af andre, og man ville vælge at køre i bostedets bus, skal udgiften til kørsel i medarbejderens bil betales af buskontoen Kørsel i borgerens bil Som ansat i Svendborg Kommune kan man ikke være fører af en borgers bil. Såfremt man er passager i en borgers bil ført af borgeren selv, skal man sikre sig, at borgeren er dækket forsikringsmæssigt af hensyn til erstatning i tilfælde af personskade. Det kan derfor ikke anbefales, at man er passager i en bil ført af borgeren Opsparing til fælles udflugter/ weekendophold Der kan oprettes bankkonto til opsparing til fælles udflugter/weekendophold. Der føres regnskab med indtægter/udgifter. Evt. overskud ved arrangementets afslutning fordeles mellem deltagerne Forsikring Beboerne opfordres til at tegne ansvars- og indboforsikring Effekter til fællesrum og andet Fjernsyn (herunder licens), stereoanlæg, vaskemaskine (såkaldt mur- og nagelfast inventar) mv. til fællesrum betales af driftsbudgettet, herunder udgifter til vedligeholdelse. Der ydes ikke hjælp til indkøb af effekter til fællesrum, hvor beboerne splejser til udgiften. Dette for at undgå afregning ved flytning. 2 På 85-området er det besluttet, at personalet godtgøres med den høje kilometertakst. 4

5 Bilag 1. Administrationsaftale for beboere på botilbud Hvis beboere får hjælp til administration af økonomi, skal der udarbejdes en administrationsaftale. 1. Navn Beboerens navn: 2. Bolig Botilbuddets navn: Bolig/værelse: Indflyttet: 3. Administration 3.1. Administrerer beboeren selv sin økonomi? Ja: Nej: Delvist: Hvis nej eller delvist skal der udarbejdes en administrationsaftale der uddyber hjælpens omfang, efter nedenstående skabelon Støtte til administration af lommepenge Ja: Nej: Beskrivelse af opgavefordelingen 5

6 3.3. Støtte til betaling af regninger via netbank Ja: Nej: Beskrivelse af opgavefordelingen 4. Betaling for obligatoriske ydelser I nedenstående tabel afkrydses, hvem der er ansvarlig for, at den faktiske betaling fortages med beboernes midler, for obligatoriske ydelser. Ydelse Beboeren Personalet Via PBS Kost Rengøring Bus Eventuelle bemærkninger: 5. Tiltrædelse af aftale ved underskrift Aftalen træder i kraft fra datoen for underskrivelse. Dato Underskrift Beboer For botilbuddet 6

7 Bilag 2 Blanket ved brug til kørsel i egen bil Chauffør: Dato Sted og formål Passagernavn og underskrift Antal km Udgift pr. passager Km/antal pass. x 2 Dato: Chaufførens underskrift: NB: Sedlen afleveres til afdelingsleder for en måned ad gangen. Medarbejderen kompenseres med den lave kilometertakst: 2,10 kr. pr. km (2012-niveau). Hvert kvartal udsendes regning til borgeren. Vis der køres med flere beboere, udfyldes linie for hver beboer. 7

8 Bilag 3 Eksempel på registreringsskema Navn: Bilagsnr Dato Tekst Initialer Indsat Hævet Saldo 8

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere