Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Næstformand: John Bader (P) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Næstformand: John Bader (P) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: John Bader (P) Børge Larsen (V) Ivan Toftgaard (F) Lars Ejby Pedersen (A) Børge Larsen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 112 Godkendelse af dagsorden Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade Principper for realisering af byggeri på Thygesminde Allé Proces for bosætningsstrategi Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Principgodkendelse af forprojekt for byggemodning af Oldenborggadekvarteret, Sønder Voldgadekvarteret samt for opgradering af Oldenborggade fra Gothersgade til Kongensgade og for klimasikring ved Gl. Havn Forslag til lokalplan nr. 308A Skærbækværket med tilhørende miljørapport samt tillæg nr. 23 til Kommuneplan , Orientering - Cykelstier på Bredstrupvej Til orientering - Energispareforanstaltninger - Projekter Lukket - Hævd vedr. kommunalt areal i Gl. Pjedsted Lukket - Orientering...38 Side 2

3 112 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt. Fraværende: Børge Larsen Side 3

4 113 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til nedrivning af ejendommen Ågade 84 Sagsnr.:13/11760 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ved lovændring i december 2012 er det nu muligt at yde byfornyelsesstøtte til nedrivning af boliger når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Det er muligt at yde støtte på 100% af udgiften til nedrivningsarbejdet og den efterfølgende planering. Staten refunderer 60 % af udgiften. Ågade 84 er en ældre villa i Pjedsted, som er i særdeles dårlig stand og ikke har været beboet gennem flere år. Det har ligeledes gennem flere år været et stort ønske blandt Pjedsteds beboere, at ejendommen rives ned eller istandsættes. Med den tilstand og ydre fremtræden bygningen har i dag, er den meget skæmmende for omgivelserne. Ejeren af bygningen ansøger nu om støtte til nedrivning. Den samlede udgift vil være ca ,- kr. Da staten refunderer 60 % af udgiften vil udgiften for Fredericia Kommune være kr. Byrådet har den 24. juni 2013 besluttet, at afsætte kr. til formålet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det anbefales, at gives byfornyelsesstøtte til ejendommen Ågade 84 på 100 % af udgiften, hvorefter staten refunderer 60 %. Nedrivningen af den faldefærdige ejendom vil betyde en betydelig forbedring af omgivelserne. Efter nedrivningen vil der atter kunne opføres en beboelsesejendom på grunden i henhold til gældende bygningsreglement. Indstillinger: By & erhverv indstiller, 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Ågade at byfornyelsesbeslutningen gennemføres ved træk på Fredericia Kommunes vejledende udgiftsramme, og 3. at der optages et rådighedsbeløb på kr. på udgiftssiden og kr. på indtægtssiden. Nettoudgiften på kr. foreslås finansieret af pulje til byfornyelse. 4. at der frigives en anlægsbevilling på ,- kr. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt. Side 4

5 Fraværende: Børge Larsen Side 5

6 114 Principper for realisering af byggeri på Thygesminde Allé Sagsnr.:12/10099 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: OTEUA A/S, som ejes af Jesper Skovsgaard, 2e Group A/S erhvervede i 2012 et areal (matrikel nr. 1 db, Stovstrup, Fredericia Jorder) ved Thygesminde Allé og har efterfølgende været i dialog med kommunen om mulighederne for at etablere boliger på ejendommen, der er omfattet af lokalplan 210 fra OTEUA A/S erhvervede ejendommen på tvangsauktion af Thygesminde 3 ApS (Kompas), der i 2008 havde købt den af Socialt Boligbyggeri, som for sit vedkommende havde købt den i 2001 af Fredericia Kommune, der havde erhvervet den i I forbindelse med sit salg af ejendommen til Socialt Boligbyggeri, oplyste kommunen, at man ikke havde kendskab til forurening af grunden. Samtidig fik Socialt Boligbyggeri en kort frist til evt. at undersøge, om grunden var forurenet i givet fald kunne handelen ophæves. Dette gjorde Socialt Boligbyggeri ikke brug af. Arealet ligger indenfor delområde A i lokalplan nr Delområdet må i henhold til lokalplanen anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse ( 3.1). Byggeri inden for delområde A må kun ske inden for de i lokalplanen fastlagte byggefelter ( 7.1). Før bebyggelse inden for det enkelte byggefelt kan finde sted, skal kommunen godkende en udstykningsplan og en bebyggelsesplan for byggefeltet samt tegninger af plan og facader af de enkelte bygninger ( 7.1). Der kan ikke opføres nogen form for bebyggelse uden for byggefelterne ( 7.1). Endvidere skal kommunen godkende beplantningsplan for området omkring den pågældende bebyggelse ( 9.1). Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages efter kommunens godkendelse ( 9.3). Da ejeren ønsker mulighed for at udstykke boligerne enkeltvis, skal kommunen desuden godkende vejprojekt, inden byggemodning påbegyndes (byggelovens 10.A). OTEUA A/S ejer ikke hele arealet inden for det pågældende byggefelt. Fredericia Kommune ejer noget af den sydlige del af arealet, se bilag 1. Dette areal (del af matr. nr. 1e, Stovstrup, Fredericia Jorder) erhvervede Fredericia Kommune i 2003 sammen med arealer syd herfor ud imod Vejlevej. Dette skete primært med henblik på at skabe muligheder for at realisere lokalplanen, for så vidt angår delområde B, der omfatter arealerne ud imod Vejlevej, som kan anvendes til erhvervsformål, herunder detailhandel. På den del af kommunens areal, der ligger inden for det omhandlede byggefelt, lå der tidligere en svinebedrift. Svineproduktionen ophørte omkring Herefter blev staldbygningerne og omgivelserne frem til kommunens køb af ejendommen anvendt til en række skiftende virksomheder og aktiviteter, herunder autoværksted, Side 6

7 entreprenørvirksomhed og anden service- og reparationsvirksomhed og senere maskinværksted, malerfirma og skrotfirma. I forbindelse med, at Fredericia Kommune i 2003 erhvervede ejendommen, foranledigede kommunen, at dens forureningstilstand blev undersøgt. Undersøgelserne viste, at der er forurenet jord på den del af ejendommen, som ligger inden for det aktuelle byggefelt. Undersøgelserne omfattede kun den ejendom, som kommunen var ved at erhverve, og ikke de tilstødende naboarealer, som kommunen 2 år forinden havde solgt til Socialt Boligbyggeri, og som OTEUA A/S siden har overtaget. En oprydning efter eller håndtering på anden vis af forureningen på kommunens del af byggefeltet vil være meget bekostelig. Administrationen vurderer umiddelbart, at dette samt den efterfølgende byggemodning vil koste langt mere, end den mulige handelspris. Det vil med andre ord være en betydelig underskudsforretning at bebygge den del af byggefeltet, som kommunen ejer. Derfor er OTEUA A/S ikke interesseret i at erhverve dette areal. Herved låses mulighederne for at leve op til lokalplanens ovennævnte krav om, at der skal godkendes en samlet bebyggelsesplan mv., før bebyggelse inden for byggefeltet kan realiseres. Kommunen blev i forbindelse med vurderingen af den aktuelle sag i foråret 2013 på baggrund af granskning af ældre luftfotos opmærksom på, at den forurenende anvendelse af dele af den ejendom, som kommunen i 2003 erhvervede, også havde omfattet de dele af OTEUA A/S areal inden for byggefeltet, der grænser umiddelbart op til kommunens ejendom. Region Syddanmark er informeret om forureningen af både kommunens areal og af dele af OTEUA A/S arealer, der derfor er kortlagt som forurenede. OTEUA A/S arealer er kortlagt på vidensniveau I, dvs. at der er en mistanke om en mulig forurening. Det betyder, at forureningstilstanden skal undersøges og den eventuelle forurening håndteres, før arealerne frigives til bebyggelse mv. Det skal bemærkes, at OTEUA A/S er af den opfattelse, at kommunen har kendt til eller i hvert fald burde have kendt til forureningen på selskabets arealer allerede i 2003, hvor forureningen af den ejendom, som kommunen dengang erhvervede, blev kendt. Endelig skal det bemærkes, at der på kommunens areal udelukkende er sket nedbrydning og fjernelse af bygningselementer over terræn. Der resterer med andre ord fundamenter, tidligere staldinstallationer mv. under terræn, og arealet fremstår med mange terrænspring og er i det hele taget svært at vurdere pga. bevoksningen med småtræer, tidsler mv., der er opstået på ejendommen. Senest har administrationen i september 2013 konstateret en brønd på arealet, som vi er i gang med at få sløjfet. Grunden er udelukkende undersøgt for overfladenær forurening, og der er ikke fuldt overblik over forureningens karakter og udbredelse. Side 7

8 Dvs. at det heller ikke er muligt med sikkerhed at sige, hvilken udfordring der vil være i at udlægge arealet til boliger eller grønt område. Jesper Skovsgaard, OTEUA A/S har efter et møde den 11. september 2013 med kommunen ved brev af 4. oktober 2013 ansøgt om at få kommunens principgodkendelse af et forslag til en etapeopdelt udstyknings- og bebyggelsesplan for området, i alt syv etaper, se bilag 2. Samtidigt ønsker Jesper Skovsgaard at få lov til at igangsætte 1. etape af byggeriet. Ønsket om at få lov til en etapeopdelt udstyknings- og bebyggelsesplan skal ses i lyset af den låste situation. Beliggenheden af det omhandlede byggefelt, OTEUA A/S arealer og Fredericia Kommunes arealer fremgår af bilag 1, der også viser, hvilke arealer der er kortlagt af regionen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Administrationen vurderer, at det fremsendte forslag overordnet set er i god overensstemmelse med lokalplanen for området. Der skal dog søges flere dispensationer i forhold til bl.a. 7.1, som fastlægger, at ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefeltet, 4.1, som fastlægger, at grunde skal være mindst 300 m 2 (jf. tidligere praksis har vi mulighed for at dispensere til mindre størrelser (240 m 2 )), og 5.5, som fastlægger 5 m byggelinjer fra veje. Den mulige jordforurening på ejendommen giver udfordringer. 5 af i alt 7 etaper er mere eller mindre omfattet af kortlægningen som potentielt forurenede. Etape 1 og 3 er ikke berørt af kortlægningen. Etape 2 og 4 er berørt af kortlægningen på arealer udlagt til vej. Indenfor etape 5 er et lille vejareal og hjørnet af en enkelt boliggrund berørt af kortlægningen. Indenfor Etape 6 og 7 er store dele både grunde og vejarealer - omfattet af kortlægningen. Arealerne er ikke undersøgt nærmere. Jesper Skovgaard, OTEUA A/S, har tilkendegivet overfor kommunen, at hvis det ikke er økonomisk forsvarligt at bygge indenfor de kortlagte arealer, vil denne del af ejendommen blive udlagt til et grønt område. Risikoen for kontakt med den forurenede jord vil blive elimineret ved udlægning af en ½ meter ren jord. Fremgangmåden med udlægning af ren jord på forurenede arealer er i overensstemmelse med almindelig praksis i jordforureningssager, og krav om en sådan sikring vil blive fastholdt i en tilladelse efter jordforureningslovens 8. Det bør afklares, om forureningen i praksis står i vejen for realisering af alle 7 planlagte etaper. Hvis det er tilfældet, bør der ske en tilretning af udstyknings- og bebyggelsesplanen, så den samlet set kommer til at fremstå som en sammenhængende plan. Side 8

9 Når der opføres mere end et enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen ifølge byggelovens 10A opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. I forbindelse med godkendelsen af bebyggelsesplanen for området skal kommunen derfor påse, at de enkelte boliger efterfølgende vil kunne udstykkes. Ifølge lokalplanens 9.1 (og 9.5) skal der ligeledes godkendes en beplantningsplan, herunder med en beskrivelse om regnvandshåndtering på ubebyggede arealer (iht. 9.2). Det vurderes, at der i forbindelse med byggetilladelsen bør stilles krav om garantistillelse til færdiggørelse af hele områdets byggemodning (afledning af spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand og drikkevand hele byggelovens 4), etablering af veje og grønne arealer. Dette vil sikre, at området ikke kommer til at stå halvfærdigt, hvis det ikke er muligt at sælge alle boligerne. Det vurderes, at der skal fremsendes ny ansøgning om byggetilladelse, idet en tidligere fremsendte ansøgning ikke er i overensstemmelse med den nu fremsendte udstyknings- og bebyggelsesplan. Endelig skal der tages stilling til håndteringen af kommunens forurenede ejendom inden for byggefeltet. Arealet er som nævnt kortlagt for forurenet efter jordforureningsloven, da der ved undersøgelser i 2003 blev konstateret overfladenær forurening over Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Det betyder, at hvis ejendommen skal udlægges til boliger eller anden følsom anvendelse, f.eks. rekreativt areal, skal der forinden indhentes tilladelse efter jordforureningslovens 8. Tilladelsen skal indeholde vilkår, der sikrer, at den tiltænkte anvendelse er uden risiko for brugerne, - f.eks. vilkår om sikring mod kontakt med den forurenede jord. Alternativt hvis området ikke inddrages/udtages af den samlede planlægning for området, - skal der som minimum ske hegning af området, så børn og andre brugere i de umiddelbare naboomgivelser ikke udsættes for sundhedsrisiko ved færden og ophold i området. Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med lokalplanens intentioner for arealet. Den fremtidige vejbetjening af det kommunalt ejede areal inden for byggefeltet skal der ligeledes tages stilling til. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, 1. At det meddeles OTEUA A/S, at den fremsendte etapeopdelte udstyknings- og bebyggelsesplan med tilhørende beplantningsplan efter omstændighederne principielt godkendes under forudsætning af: - At der inden byggemodningen af etape 1 påbegyndes, gennemføres jordforureningsundersøgelser med henblik på at afklare, om det er realistisk at realisere alle etaper i bebyggelsesplanen, eller om der skal ske en tilretning af planen Side 9

10 - At eventuel fornøden tilretning af planen foretages, inden Fredericia Kommune tager stilling til, om der kan gives dispensation fra 7.1, 4.1 og 5.5 i lokalplan At etaperne udformes, så det bliver muligt at anvende områderne i perioden mellem anlæg af de enkelte etaper (dvs. at der etableres vendepladser etc., som evt. senere kan nedlægges i forbindelse med, at arealerne benyttes i efterfølgende etaper) - At der i forbindelse med ansøgning om godkendelse af vejprojektet for etape 1 redegøres for sammenhængen med de efterfølgende etaper, herunder hvordan vendepladser etc. skal nedlægges/omlægges - At der - inden byggemodning påbegyndes - skal indhentes godkendelse af projektet iht. 10A i byggeloven for at muliggøre en eventuel senere udstykning 2. At det endvidere meddeles OTEUA A/S: - At igangsættelse af etape 1 forudsætter, at der forinden fremsendes ny ansøgning om byggetilladelse, der er i overensstemmelse med den godkendte etapevise udstyknings- og bebyggelsesplan, og som kan godkendes - At ansøgningen om byggetilladelse skal ledsages af vejprojekt, som kan godkendes og i fornødent omfang en ansøgning om dispensation fra lokalplanen, som kan imødekommes - At det må forventes, at kommunen i forbindelse med en byggetilladelse vil stille krav om garantistillelse til færdiggørelse af hele områdets byggemodning (spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand og drikkevand veje, grønne arealer osv.) 3. At der igangsættes en nærmere analyse af mulighederne for og udgifterne forbundet med en hensigtsmæssig håndtering af forureningen på det af kommunen ejede areal inden for byggefeltet med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen hertil. Bilag: Bilag 1: Kort med byggefelt, ejerforhold og kortlagt jordforurening Bilag 2: OTEUA A/S forslag til etapeopdelt udstyknings- og bebyggelsesplan og beplantningsplan Åben - Thygesminde Alle - bilag til dagsorden - Bilag 2_Udstyk.- og bebyg. plan, planteplan, etapeopdeling.pdf Åben - Thygesminde Alle - bilag til dagsorden - Bilag 1_Byggefelt, ejerforhold og forurening.pdf Side 10

11 Beslutning i Teknisk Udvalg den : Teknisk udvalg ønsker at forvaltningen indleder en dialog med OTEAU A/S om, hvordan jordforureningen på OTEAU A/S s og Fredericia Kommunes areal kan håndteres og hvordan de forurenede arealer kan indgå i et kommende projekt, der skal holdes indenfor rammerne af lokalplan 210. Fraværende: Børge Larsen Side 11

12 115 Proces for bosætningsstrategi Sagsnr.:13/10201 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Med afsæt i AKF analysen har Byrådet vedtaget at forfølge fire områder, hvor Fredericia Kommune ifølge analysen har nogle markante udfordringer. Det ene område er bosætning. Følgende formulering omkring kommunens udfordringer og mål for den fremtidige indsats i forhold til bosætning er vedtaget af Byrådet. Kommunens udfordring: Kommunen skal blive bedre til at tiltrække ressourcestærke tilflyttere Kommunen skal have højnet boligmassens kvalitet Målet for fremtidig indsats: Målsætningen er at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere Målsætningen er at tiltrække flere ressourcestærke borgere med arbejdsmarkedstilknytning til Fredericia Kommune Målsætningen er at reducere antallet af små, billige og utidssvarende boliger i Fredericia Kommune Bosætningsstrategien bliver et af kommunens bud på, hvordan vi kan imødegå de udfordringer, som vi har omkring bosætning. Den udgør et indsatsområde på det tekniske område i 2013 og Der arbejdes ud fra en model, hvor bosætningsstrategien vil bestå af en vision, målsætninger og indsatsområder. For at gøre strategien handlingsorienteret og realiserbar skal der anvises konkrete handlinger under indsatsområderne, der kan bidrage til strategiens målopfyldelse. Forud for bosætningsstrategien gennemføres nogle analyser af, hvordan vi mere præcist kan imødekomme kommunens nuværende udfordringer omkring manglende bosætning, boligmassens sammensætning og kvalitet samt befolkningens socioøkonomiske profil. Disse undersøgelser er ved at blive igangsat. De to spor Det er givet på forhånd, at bosætningsstrategien skal omhandle boligmassen. Boligens attraktivitet er imidlertid tæt forbundet med de fysiske omgivelser, og derfor vil kommunens forskellige bydele og kvarterer også indgå i bosætningsstrategien. Det er desuden et ønske, at bosætningsstrategien bygger på inddragelse af eksterne interessenter. Strategien bliver derfor kørt i to spor: 1. Udvikling af boligområdet a) Forbedring af boligmassens sammensætning og kvalitet Side 12

13 Her vil administrationen nærmere belyse udfordringerne og finde frem til mulige løsninger i dialog med politikerne. Først i udarbejdelsen af handlinger skal vi i dialog med de relevante aktører, der skal bidrage til implementering af handlingerne. b) Bydele og kvarterer som attraktive bosteder Her vil administrationen nærmere belyse udfordringerne og finde frem til mulige løsninger i dialog med politikerne. Handlingerne vil primært vedrøre den fysiske planlægning. Den eksterne involvering vil skulle målrettes borgerne, når det bliver relevant. 2. Den attraktive bosætningskommune Bosætningsstrategien har manges interesse. Det er vigtigt at få en bred involvering, så der blandt de eksterne interessenter opnås ejerskab til strategien og vilje til at bidrage til strategiens gennemførelse. Formålet med dette spor er at bringe de eksterne interessenter på banen og give dem mulighed for at være med til at formulere dele af bosætningsstrategien. Det ligger helt åbent, hvad denne del kan omhandle, blot det imødekommer kommunens udfordringer og bidrager til projektets målopfyldelse. Proces for involvering ift. Den attraktive bosætningskommune Ekstern involvering Processen for den eksterne involvering vil foregå via nogle masterclasses. Forud for involveringen gennemføres en række foranalyser. Denne viden skal bl.a. bruges til at tilrettelægge processen indholdsmæssigt og skal formidles til interessenterne. Der skal bringes faglig viden og fakta ind i processen via eksperter, således at myter be- eller afkræftes. Der skal skabes klarhed over, hvad der virker ift. øget bosætning, og hvad der ikke gør. Dette skal bidrage til, at processen munder ud i nogle handlinger, der har en forventet effekt på bosætningen. Ressourcepersoner fra andre kommuner skal bruges i processen, hvor de kan inspirere til, hvordan de eksterne interessenter kan bidrage til bosætningsstrategien via konkrete handlinger. Et foreløbigt bud på involvering er følgende: 1. masterclass: Vidensdeling og valg af bruttoliste over indsatsområder og prioritering (administrationen udvælger eksperter og oplægsholdere) 2. masterclass: Udvikle og beskrive handlinger med angivelse af egne bidrag, som understøtter indsatserne 3. masterclass: Side 13

14 Opsamling, finpudsning og anbefaling til Byrådet De første 2 masterclasses kræver tilstedeværelse af eksperter, og det samlede forløb skal styres af en proceskonsulent. Den endelige tilrettelæggelse af de tre masterclasses vil indgå i en detailplanlægning af processen. Politisk involvering Bosætningsstrategien vil forudsætte politiske beslutninger. Politikerne skal derfor møde de samme faglige eksperter som de eksterne interessenter. Politikerne skal desuden have kendskab til det eksterne ejerskab til strategien. Politikerne skal derfor deltage i masterclassforløbet sammen med de eksterne interessenter. Det vil ikke være hensigtsmæssigt for processen, at hele Byrådet deltager. Det foreslå derfor, at 4 politikere deltager i processen. De 4 politikere er borgmesteren, en oppositionsleder samt yderligere én politiker fra hver side af Byrådet, som udpeges politisk. Efter endt masterclassforløb forventes det, at der holdes oplæg om de udvalgte indsatsområder til Byrådet, således at der kan gives politisk feedback på resultaterne. Derefter tilpasses strategi og handlinger. Den endelige tilrettelæggelse af Byrådets involvering vil indgå i detailplanlægningen af processen. Proces for involvering ift. Udvikling af boligområdet Boligsporet er forankret i Teknisk Udvalg. De 2 spor Udvikling af boligområdet og Den attraktive bosætningskommune skal bindes sammen via de 4 politiske repræsentanter fra sporet Den attraktive bosætningskommune. De 4 personer inviteres til at deltage i arbejdet med boligområdet sammen med Teknisk Udvalg. Den endelige tilrettelæggelse af den politiske involvering vil indgå i detailplanlægningen af processen. Proces for borgerinddragelse Den mest hensigtsmæssige form for borgerinddragelse i forhold til bosætningsstrategien vil blive vurderet og fastlagt i detailplanlægningen af processen. Udpegning af eksterne interessenter Borgmesteren inviterer personligt udvalgte repræsentanter fra de foreninger, organisationer mv., der forventer at blive involveret, samt de særlige ressourcepersoner og meningsdannere, der skal involveres. Overordnet tidsplan Projektets foranalyser samt detailplanlægning af processen forventes gennemført ultimo 1. kvartal Fra 2. kvartal 2014 vil den politiske og eksterne involvering foregå. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af Side 14

15 Økonomiske konsekvenser: EIS udvalget har den 31. okt bevilget kr. til bosætningsstrategien via puljemidler i Budget 2013 fordelt på: kr. til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse med ekstern bistand (foranalyse) kr. til forarbejde samt afholdelse af workshop med eksterne aktører og oplægsholdere (masterclasses). Vurdering: Hvis vi ønsker et brugbart udbytte af den eksterne involvering, er det nødvendigt, at vi tilfører processen noget ekspertviden. Der er behov for klarhed over både, hvad der virker i relation til bosætning, og hvad der ikke virker. Dermed kan mange myter aflives, og debatten kan komme ind på det rigtige spor. Der er ligeledes behov for at gøre en særlig indsats for at få de ressourcepersoner og meningsdannere i tale, som ønskes at komme i dialog med. Der vurderes, at den planlagte proces med masterclassforløbet og den målrettede udpegning af eksterne interessenter vil være en interessant og udbytterig måde at gribe den eksterne involvering an på. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg godkender processen for bosætningsstrategien. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Udsat. Fraværende: Børge Larsen Side 15

16 116 Endelig vedtagelse af Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune Sagsnr.:11/16213 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By & Erhverv forelægger herved Kommuneplan for Byrådet til endelig vedtagelse. Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011 for Trekantområdet og Fredericia Kommune (Planstrategi 2011). Planstrategien blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. november Byrådet sendte den 5. juni 2013 Forslag til Kommuneplan i offentlig høring til og med den 28. august I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget. I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. I alt indkom der 14 bemærkninger til den fælles kommuneplan og 22 bemærkninger til den lokale del. Der er vedlagt to notater, der sammenfatter bemærkningerne fra høringsperioden. Af notaterne fremgår administrationernes forslag til indstilling. Notaterne er vedlagt indstillingen som bilag 1. og bilag 2. Bilag 1: Notat over indkomne bemærkninger til Trekantområdets Kommuneplan. Bilag 2: Notat over indkomne bemærkninger til Fredericia Kommuneplan. Naturstyrelsens indsigelser mod den lokale del af kommuneplanforslaget Naturstyrelsen har indsendt to indsigelser mod Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Indsigelserne fremgår af bilag 3 (Bilag 3: Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013). Fredericia Kommune og Naturstyrelsen har i høringsperioden ikke kunnet opnå enighed om udvidelse af et boligområde ved Snoghøj (Gl. Færgevej). Naturstyrelsen har derfor fremsat indsigelse mod udvidelse af rammeområde E.B.9, hvor et rekreativt område i landzone omfattet af rammeområde E.R.2 overgår til boligformål. Årsagen til indsigelsen er, at Naturstyrelsen vurderer, at der ikke foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering, hvilket er et krav, når der laves udlæg af ny byzone i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen kræver derudover, at der skal foretages en afvejning i forhold til beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen. En sådan afvejning er foretaget, og afvejningen taler, efter Naturstyrelsens opfattelse, ikke for et nyt byzoneudlæg. Den anden indsigelse vedrører det forhold, at kommuneplanforslaget angiver en restrummelighed for butiksareal i Fredericia Vest på m 2, dvs. at der maksimalt må bygges m 2 nyt butiksareal i Side 16

17 området. Staten gør opmærksom på, at denne ramme allerede er brugt i de lokal-planer, der ligger, bl.a. lokalplanen for Fredericia Megacenter, selv om dette endnu ikke er bygget. Det skal der tages højde for i kommuneplanen. Det betyder, at der ikke kan vedtages nye lokalplaner med mulighed for butikker, medmindre der samtidig sker en reducering af butiksarealet i en anden lokalplan. Teknisk Udvalg har i deres møde den 28. oktober behandlet indsigelserne fra Naturstyrelsen, og der var enighed om, at kommunen skal efterkomme dem begge. Naturstyrelsen har ikke gjort indsigelse mod den fælles del af kommuneplanforslaget. Naturstyrelsens bemærkninger til Kommuneplanforslaget Fredericia Kommune har igennem hele 2013 været i løbende dialog med Naturstyrelsen om udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. I dialogen har Naturstyrelsen stillet en række afklarende spørgsmål med udgangspunkt i følgende: Byudvikling, arealudlæg Detailhandel Landskabsinteresser Skovrejsning (afvejning af landskabs- og grundvandsinteresser) Kystnærhedszonen Solenenergianlæg Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed om kommuneplanforslaget. Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune, fremgår af bilag 4. (Bilag 4: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Fredericia Kommune). Dialogen har resulteret i en række aftaler om ændringer i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 5. (Bilag 5: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Fredericia Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 (aftalenotat)). Aftalerne med Naturstyrelsen medfører følgende ændringer af kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune: Byudvikling Forslaget om at udlægge et område til boliger ved Gl. Færgevej (E.B.9.) trækkes tilbage. Detailhandel Muligheden for store udvalgsvarebutikker over m 2 fjernes fra retningslinjen i både den fælles del og den lokale del af planforslaget. Der indsættes en henvisning i redegørelsen til muligheden for store udvalgsvarebutikker, når indbyggertallet i Fredericia by når op over , jf. planlovens krav. Derudover slettes omtalen af butikker med særligt pladskrævende varer i bymidten og i aflastningscentret ved Vejlevej. Side 17

18 Landskab I redegørelsen til retningslinjen tilføjes, at den anses at opfylde kravet i planlovens 11a om udpegning af større uforstyrrede landskaber. Skovrejsning Der indarbejdes en redegørelse for eventuelle konflikter mellem nye skovrejsningsområder og landskabelige interesser i afsnit 3.6. om Skov og skovrejsning. Kystnærhedszonen Der indarbejdes en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i kystnærhedszonen. Solenergianlæg Afsnittet om solanlæg (enkeltanlæg) i Generelle ramme for lokalplanlægning tilpasses i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledende udtalelse af juni 2013, her særligt i forhold til kravene vedr. placering af anlæg i landzone. Tilsvarende drøftelser er foretaget mellem Naturstyrelsen og Trekantområdets kommuner vedr. forslag til fælles kommuneplan. Drøftelserne har primært taget udgangspunkt i: Byvækst, rummelighed og arealudlæg Detailhandel (store udvalgsbutikker over m 2 ) Kystnærhedszonen Naturinteresser, økologiske forbindelser Områder med særlige drikkevandsinteresser Sammenhængende landbrugsplanlægning Klimatilpasning Vejinteresser Risikovirksomheder Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget for Trekantområdets Kommuneplan fremgår af bilag 6. (Bilag 6: Notat med statens bemærkninger til kommuneplanforslag for Trekantområdet). Dialogen har resulteret i en række aftaler der skal indarbejdes i kommuneplanen. Aftalerne med Naturstyrelsen fremgår af bilag 7. (Bilag 7: Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Trekantområdets kommuners Kommuneplan 2013 fælles del hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse). Aftalerne med Naturstyrelsen i forhold til ændringer af kommuneplanforslaget for Trekantområdet får betydning for to forhold i Fredericia Kommune: Detailhandel Muligheden for planlægning af store udvalgsvarebutikker i bymidten fjernes fra retningslinje I stedet indføjes en tekst i redegørelsen om den kommende mulighed, når indbyggertallet i byen når Dette Side 18

19 svarer til den tidligere nævnte ændring i Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanen. Vejinteresser I dialogen med Vejdirektoratet, blev det klart, at Vejdirektoratets krav om at vejudlæg for vestvendte ramper ved Vejle Landevej ved Fredericia skal udtages af planforslaget, var ultimativt. Hvis dette ikke blev imødekommet, ville Vejdirektoratet gøre indsigelse mod denne del af kommuneplanforslaget. For at undgå en indsigelse, slettes følgende: Derudover ønsker Fredericia Kommune, at der på sigt bliver tale om anlæg af vestvendte ramper ved Vejle Landevej i Fredericia. Der foretages en konsekvensrettelse på kortbilaget. Forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune Som nævnt tidligere kom der 21 bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune (jf. bilag 2). Bemærkningerne er indsendt fra: Handicaprådet i Fredericia Vejdirektoratet Haderslev Stift Fredningskomiteen Lillebælt DN Fredericia EnerginetDK Banedanmark Menighedsrådet ved Lyng Kirke Region Syddanmark Seniorrådet i Fredericia Erhvervsforeningen i Fredericia samt en række virksomheder og privatpersoner En del af bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslaget, fordi det er vurderet at kommuneplanforslaget tager tilstrækkelig hånd om emnerne, eller fordi bemærkningerne ikke er relevante for kommuneplanen, da de ikke indgår som tema. Nogle af ændringsforslagene kræver dog en ny offentlig høring, hvis de skal indarbejdes i kommuneplanen. Teknisk Udvalg gennemgik på udvalgsmødet den 29. oktober 2013 disse forslag og besluttede at sende tre forslag til ændringer af kommuneplanforslaget i en ny offentlig høring på 14 dage. Høringen er foregået i perioden 30. oktober 13. november De tre forslag til ændringer vedrørte følgende områder: Ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov Ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej Mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke Side 19

20 Bemærkningerne til planforslaget til den fælles kommuneplan har ikke givet anledning til, at der skulle foretages en ny høring. Efter høringens udløb er der indkommet 8 bemærkninger vedr. forslaget til ændring af rammen for TD.E.5A. Alle bemærkninger, undtagen en enkelt, er sendt fra erhvervsdrivende i området, som protesterer massivt mod en ændring af rammen, der vil give mulighed for at etablere boliger i erhvervsområdet. Alle fremhæver især bekymring ved, at deres udviklingsmuligheder forringes, og at de pålægges skrappere miljøkrav (fx støj) pga. større nærhed til beboelse. Derudover imødeser de problemer med naboklager fra en evt. beboelse pga. lugt, støj m.m., trods virksomhedernes overholdelse af miljøkrav. Det viser sig, at ejerne af adressen Adelvej 40 tilbage i 1994, 1996 og igen i har ansøgt kommunen om at omdanne matr. nr. 37 f Taulov til boligområde. Der blev i den forbindelse foretaget naboorienteringer. Af naboorienteringerne fremgår det, at man derved har forsøgt at trække byggefeltet så langt væk fra de eksisterende virksomheder ved H. C. Ørstedsvej, med henblik på at reducere eventuelle problemer med støj. Realiseringen af disse forsøg på at ændre status på erhvervsområdet er imidlertid opgivet, på grund af indsigelser fra ejerne af de omliggende erhvervsejendomme. En gennemgang af det fyldige bilagsmateriale der ledsager en af indsigelserne, viser en del avisudklip fra 1994 og 1996, hvoraf det fremgår, at der har været mange protester fra områdets erhvervsdrivende. Administrationen finder på baggrund af indsigelsens karakter, at forslaget om at muliggøre boliger i erhvervsområdet ikke bør imødekommes. Bemærkningerne fra den supplerende høring af kommuneplanforslaget fremgår af Bilag 2., nr Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. og E.O.4. Side 20

21 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af de massive protester fra områdets erhvervsdrivende anbefaler By & Erhverv, at forslaget til ændring af anvendelsen for erhvervsområdet TD.E.5A ikke imødekommes. Der er ikke indkommet bemærkninger for ændring af rammerne for hhv. N.R.2. (ved Randalsvej) og E.O.4 (ved Lyng Kirke). By & Erhverv anbefaler på den baggrund, at begge ændringsforslag imødekommes. By & Erhverv vurderer, at forslag til ændringer af kommuneplanforslaget, som angivet i bilag 8., kan indarbejdes, hvorved kommuneplanen opfylder de statslige krav til kommuneplanlægningen. By & Erhverv vurderer, at en beslutning om at vedtage Forslag til Kommuneplan 2013 vil medvirke til at skabe et godt overblik for borgene, et godt beslutningsgrundlag for politikerne samt et godt værktøj for administrationen. Det er endvidere vurderet, at kommuneplanen lever op til planloven og de statslige krav til kommuneplanlægningen. Dog gøres opmærksom på, at der endnu ikke er udpeget områder til særligt værdifulde landbrugsområder, hvorfor Naturstyrelsen har stillet krav om at udpegningen udarbejdes snarest. Udpegningen foretages i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Kommuneplan vedtages endeligt, idet: Den foreslåede ændring af rammen for TD.E.5A: Mulighed for blandet bolig og erhverv, ved Adelvej, Taulov, der har været i supplerende offentlig høring, afvises Den foreslåede ændring af rammeafgrænsning for N.R.2, Randalsvej, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Side 21

22 Den foreslåede mulighed for etablering af skovkirkegård i E.O.4, Lyng Kirke, der har været i supplerende offentlig høring, imødekommes Der i forhold til forslag til Kommuneplan for Trekantområdet foretages de ændringer, der er aftalt med Naturstyrelsen (jf. bilag 7). Der i forhold til Forslag til Fredericia Kommuneplan foretages de ændringer, der fremgår af bilag 8 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Trekantområdet besvares med udgangspunkt i notatet, bilag 1 Indsigelser og bemærkninger til Forslag for Fredericia Kommune besvares med udgangspunkt i bilag 2 Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af kommuneplanen efter Byrådets vedtagelse med henblik på offentliggørelse af planen. Bilag: Åben - Bilag 1. Notat over indkomne bemærkninger til fælles kommuneplan - Høringssvar og administrationens bemærkninger Endelig.pdf Åben - Bilag 2. Notat over indkomne bemærkninger til Kommuneplan for Fredericia - Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf Åben - Bilag 3. Indsigelse mod Fredericia Kommunes forslag til kommuneplan 2013.pdf Åben - Bilag 4. Notat med de første af statens foreløbige bemærkninger.pdf Åben - Bilag 5. Notat om aftalte ændringer og suppleringer.pdf Åben - Bilag 6. Notat med statens bemærkninger til Trekantområdets fælles del til kommuneplan - med referat, opfølgning og konklusion.pdf Åben - Bilag 7. Notat med aftalte ændringer og suppleringer - fælles del af Trekantområdets kommuneplaner.pdf Åben - Bilag 8. Ændringer af kommuneplanforslag på baggrund af offentlig høring.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Side 22

23 Fraværende: Børge Larsen Side 23

24 117 Principgodkendelse af forprojekt for byggemodning af Oldenborggadekvarteret, Sønder Voldgadekvarteret samt for opgradering af Oldenborggade fra Gothersgade til Kongensgade og for klimasikring ved Gl. Havn Sagsnr.:13/11698 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Udviklingsplanen for FredericiaC blev godkendt af byrådet i december I foråret 2013 er der udarbejdet detaljerede prospekter for de to kvarterer, som FredericiaC forventer at kunne sælge byggegrunde i først. Det drejer sig om Oldenborggadekvarteret, som udgør området mellem den nordlige kanal og Oldenborggade samt arealet nord for Oldenborggade. Det andet kvarter er Sønder Voldgadekvarteret, der udgør samtlige FredericiaCs arealer vest for Gl. Havn. Nu har FredericiaC udarbejdet forprojekt for den egentlige byggemodning af infrastrukturen i de to kvarterer. For at sikre den optimale sammenhæng mellem de nye bykvarterer og den eksisterende bymidte er der også udarbejdet forprojekt for opgradering af delstrækning af Oldenborggade og for klimasikring mod Gl. Havn. Projektskitser fremgår af Præsentation af Oldenborggadekvarteret Forprojekt for byggemodning af Oldenborggadekvarteret omfatter etablering af klimasikring mod Gl. Havn, anlæg af den nordlige kanal med promenade og tre gangbroer samt anlæg af del af den nord-sydgående kanal, anlæg af den første del af hovedgaden (Købmagergades forlængelse mod syd) med vejbro over kanalen samt anlæg af sivegaderne nord og syd for Oldenborggade. Sokkelkoten i hele udviklingsplanens område er planlagt til kote 2,50. Sønder Voldgadekvarteret Forprojekt for byggemodning af Sønder Voldgadekvarteret omfatter etablering af klimasikring langs vestsiden af Gl. Havn til Sønder Voldgade samt anlæg af kajpromenaden rundt om hele Sønder Voldgadekvarteret. Oldenborggade I forprojektet for opgradering af Oldenborggade foreslås gaden på strækningen mellem Gothersgade og Kongensgade udlagt i 18 meters bredde med fortove, cykelstier og ensidig kantstensparkering i sydsiden. Udvidelsen af gaden fra den eksisterende bredde på ca. 11 meter til 18 meter anbefales at ske ensidig mod syd på FredericiaCs arealer. Herved undgås det at skulle erhverve eksisterende ejendomme mod nord. Klimasikring ved Gl. Havn Det foreslås, at klimasikringen af den eksisterende by og sammenhængen med den planlagte klimasikring af byggeriet på FredericiaC løses ved, at der etableres en barriere for enden af Gl. Havn. Barrieren udformes, så der er mulighed for kontakt til vandet. Barrieren sikrer her byen til en vandstandsstigning til kote 2,50. Det har været undersøgt, om Side 24

25 Oldenborggade i forbindelse med omlægningen kunne hæves og på den måde udgøre klimasikringen af den eksisterende by. Dette er imidlertid ikke muligt, idet gaden højdemæssigt er bundet af sidegader, J.B. Nielsens Plads og af eksisterende byggeri. Der henvises til Præsentation af , der indeholder skitser for samtlige projekter. Det videre arbejde Forprojekterne forventes afsluttet medio december 2013 og skal danne baggrund for udarbejdelse af egentlige hovedprojekter. Forprojekterne skal også danne baggrund for dialog med Seniorrådet og Handicaprådet. Hovedprojekter for Oldenborggadekvarteret, Sønder Voldgadekvarteret og for klimasikring ved Gl. Havn varetages i FredericiaC regi og forventes at ske i januar marts Arbejdet vil blive udbudt i marts april med henblik på påbegyndelse af anlægsarbejdet omkring juli By & Erhverv agter at igangsætte hovedprojekt for opgradering af Oldenborggade på strækningen fra Gothersgade til Kongensgade i Økonomiske konsekvenser: Udførelsen af byggemodningen tænkes etapedelt, og etaperne fremgår af Præsentation af Byggemodning af den første etape af Oldenborggadekvarteret forventes gennemført fra medio 2014 til 2015, og projektet er overslagsmæssigt anslået til at koste mio. kr. Byggemodning af den første etape af Sønder Voldgadekvarteret forventes at ske fra 2016 til 2020, og projektet er overslagsmæssigt anslået til at koste mio. kr. Udgifterne til byggemodning af de to kvarterer betales som bekendt af FredericiaC. Byrådet har i forbindelse med budget 2014 besluttet, at midler til finansiering af anlæg i forbindelse med FredericiaC skal findes ved ekstern finansiering. Ansøgning om frigivelse af ekstraordinære midler til indskud i FredericiaC vil blive forelagt senere. Opgraderingen af Oldenborggade på strækningen fra Gothersgade til Kongensgade foreslås gennemført i etaper. Første etape ønskes gennemført i 2016 og omfatter anlæg af fortov i sydsiden. Etapen er overslagsmæssigt anslået til at koste 0,7 mio. kr. Side 25

26 Den samlede opgradering af Oldenborggade på strækningen fra Gothersgade til Kongensgade anslås overslagsmæssigt at koste mio. kr. og forventes først at skulle ske efter Klimasikring ved Gl. Havn forventes gennemført omkring 2015 og er overslagsmæssigt anslået til 2,1 mio. kr. Der skal igangsættes en proces for afklaring af finansieringsmulighederne for udgifterne for opgradering af Oldenborggade på strækningen fra Gothersgade til Kongensgade samt for klimasikring ved Gl. Havn. Ansøgning om anlægsbevilling vil først blive forlagt senere. Vurdering: Projekterne er i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 18 for bymidtens rammer og mål for området. Det er By & Erhvervs vurdering, at projekterne for byggemodning af de to kvarterer med veje, kanaler, broer og kajpromenade står mål med intentionerne i udviklingsplanen om at skabe en ny bydel af høj kvalitet. Forslaget til opgradering af Oldenborggade fremtidssikrer vejen i forhold til trafikarter og sikrer plads til beplantning. Det er By & Erhvervs vurdering, at der med et udlæg af Oldenborggade på strækningen mellem Gothersgade og Kongensgade i 18 meters bredde skabes en smuk og funktionel ankomst til den nye bydel samtidig med, at gaden vil være fremtidssikret mod kommende trafikstigninger. Der er endnu ikke taget stilling til, om der på et tidspunkt bliver behov for opgradering af Oldenborggade på strækningen mellem Norgesgade og Gothersgade. Det vil afhænge af, hvor stor en trafikstigning udbygningen af FredericiaC og bymidten vil skabe. Det er By & Erhvervs vurdering, at den foreslåede klimasikring ved Gl. Havn giver en god sammenhæng til klimasikringen af FredericiaC og til den eksisterende bymidte. En klimasikring til kote 2,50 vurderes at sikre byen mod hyppige oversvømmelser de første 100 år. By & Erhverv vurderer, at byggemodningen af Oldenborggadekvarteret med gader og kanal samt opgraderingen af Oldenborggade på strækningen er lokalplanpligtig. Byggemodningen af Sønder Voldgadekvarteret har ikke et omfang, der gør, at dette vurderes at være lokalplanpligtigt. Side 26

27 Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Byrådet at principgodkende forprojekt for: 1. Byggemodning af Oldenborggadekvarteret 2. Byggemodning af Sønder Voldgadekvarteret 3. Opgradering af Oldenborggade på strækningen mellem Gothersgade og Kongensgade 4. Klimasikring af eksisterende by ved Gl. Havn til kote 2,50 Bilag: Åben - Præsentation af pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Fraværende: Børge Larsen Side 27

28 118 Forslag til lokalplan nr. 308A Skærbækværket med tilhørende miljørapport samt tillæg nr. 23 til Kommuneplan , Sagsnr.:13/10152 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Teknisk Udvalg besluttede på møde den 15. januar 2013 efter anmodning fra DONG Energy at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan for Skærbækværket. Lokalplanen skal muliggøre etablering af nye biobrændselsfyrede kedler samt nyt brændselslager og transportfaciliteter. Forslag til lokalplan nr. 308A, Skærbækværket, samt det tilhørende forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan fastlægger områdets anvendelse til erhverv i form af kraftværksdrift, og at området kan anvendes til havneformål, som er relateret til virksomhedens aktiviteter og transit af biobrændsler. Der planlægges opført en ny kedelbygning med 6 kedler, som placeres ud for den eksisterende Blok 2 samt den vestlige del af Blok 1. Kedelbygningen kan blive op til 115 meter lang, 50 meter bred og 50 meter høj. Kedlen fyres med træflis, der transporteres til området med skib. Fra skibet transporteres flisen via transportbånd til enten et åbent staklager eller et lukket lager. Det åbne lager kan få en højde på op til 30 meter, mens det lukkede lager kan få en max højde på 20 meter. Et tredje alternativ for opbevaring af biomasse omhandler etablering af en silo på op til 50 meters højde. Det er tanken, at havnen skal udbygges og fungere som transithavn for modtagelse og opbevaring af biobrændsel med henblik på videretransport til andre biomassefyrede kraftværker. Der forventes at ske en stigning i skibstrafikken til og fra værket. Der vil således kunne ankomme 9 til 10 skibe om ugen. Tung trafik vil primært blive ledt via Kohavevej, så boligområdet øst for værket belastes mindst muligt. Omlægningen af driften vil medføre et øget vandforbrug. Den øgede indvinding skal ske på baggrund af en tilladelse fra Fredericia Kommune. Lokalplanforslaget er vedlagt denne indstilling som bilag. En visualisering af et evt. fuldt udbygget Skærbækværk ses på bilag. Kommuneplantillæg Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår anvendelse og miljøklasser. Der er derfor i det tilhørende forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan sket en indarbejdelse af de aktuelle anvendelser og miljøklasser. Forslaget til kommuneplantillæg medfører bl.a., at afgrænsningen af rammeområderne ændres. Side 28

29 Hvis lokalplanen og kommuneplantillægget først vedtages, når Kommuneplan for Fredericia Kommune er endeligt vedtaget, vil kommuneplantillægget blive et tillæg til denne og ikke til Kommuneplan Aflysning af lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af 3 lokalplaner samt en del af en byplanvedtægt: Lokalplan nr. 128A - Udvidelse af Skærbækværket, Lokalplan nr Erhvervsvirksomheder på Skærbækværket, samt Lokalplan nr Restproduktdeponi v/skærbæk, som alle aflyses helt ved den nye lokalplans vedtagelse. Byplanvedtægt nr. 28 for et område i Skærbæk omkring Skærbækværket aflyses for de områder, der er omfattet af denne lokalplan. VVM-redegørelse Etablering af det ønskede anlæg i forbindelse med et kraftværk forudsætter ifølge planloven, at der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). VVM-redegørelsen udarbejdes af Miljøstyrelsen i samarbejde med DONG Energy og Kystdirektoratet. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed for VVM-redegørelsen, ligesom det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på miljøgodkendelsen af anlægget. I VVM-redegørelsen redegøres for blandt andet den visuelle påvirkning af kystlandskabet, konsekvenserne for plante- og dyrelivet, nærliggende habitatområder og vand- og luftkvaliteten samt trafikken i nærområdet. VVM-redegørelsen vil blive tilsendt byrådet digitalt til orientering umiddelbart inden den offentliggøres primo januar. Miljørapport Udover VVM-redegørelsen, der vurderer det konkrete projekt, er der foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Miljøvurderingen redegør for planens påvirkning af miljøet. De emner, der er behandlet i miljørapporten, er vurderet i forhold til det fremtidige driftsscenarie for at kunne afdække de mulige miljøpåvirkninger, som fyring med biomasse samt transitaktiviteter vil kunne medføre. Der redegøres blandt andet for den visuelle påvirkning af kystlandskabet igennem visualiseringer af de anlæg, som lokalplanen muliggør set fra forskellige lokaliteter. Derudover redegøres for støj, emissioner, trafik mv. Miljørapporten er et selvstændigt dokument, men der indgår et ikketeknisk resume i lokalplanforslaget. Miljørapporten fremgår af bilag. Offentliggørelse Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg og den tilhørende miljørapport offentliggøres umiddelbart efter Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget. VVM-rapporten forventes offentliggjort primo Der planlægges afholdt et borgermøde i Skærbæk i løbet af offentlighedsfasen. Side 29

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 09-12-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 16:30-17:15 Medlemmer:

Læs mere

By & Erhverv. Kommuneplantillæg nr. 3 Lokalplan nr. 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC

By & Erhverv. Kommuneplantillæg nr. 3 Lokalplan nr. 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC By & Erhverv Dato: 28-05-2014 Sags-ID: 14/624 Sagsbehandler: HN Indsigelsesnotat og indsigelser til lokalplan 330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC og forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2015

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 2007-7, samt kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde ved Hestehavevej i Ringe Høringsperiode: 16. okt. 11. december 2007 Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Aarhus Kommune Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Fra: Steen Sandgaard Til: kommunen Emne: Høringssvar vedrørende lokalplan 329 Dato: 7. november 2014 13:40:20 Vedhæftede filer: 1044_001.pdf Som administrator skal vi herved på vegne af Kirk & Thorsen

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Dette notat er udarbejdet for at belyse en ansøgning vedrørende udstykning af Forsvarets eksisterende boliger på adressen Tingstedet

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller mv. i Elev

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere