DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER"

Transkript

1 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

2

3 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI JUNI 2010

4 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS GRAFISK TILRETTELÆGNING ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / SIGNE WINTHER BEILMAN TRYK NARAYANA PRESS PAPIR LESSEBO 100G ISSN AKADEMIRAADETS KONTOR CHARLOTTENBORG (PORTEN TV. 2. SAL) KONGENS NYTORV KØBENHAVN K TELEFON FAX MAIL WEB KONTORTID DIREKTE NUMRE OG MAIL PERNILLE KURE NINA TJØRNEMARK ANNE MARIE NEHAMMER

5 AKADEMIET FORORD 10 AKADEMIETS OPGAVER OG OPBYGNING 14 STIFTELSESFESTERNE 20 AKADEMIETS MEDALJER 50 AKADEMIMØDER 80 AKADEMIETS MEDLEMMER 82 AKADEMIRAADET AKADEMIRAADETS HANDLINGSPLAN 90 AKADEMIRAADETS SAGER 94 UDPEGELSER TIL BESTYRELSER, UDVALG REPRÆSENTANTSKABER MM. 136 LEGATBESTYRELSER 143 CENSORER 146 AKADEMIRAADETS MEDLEMMER 148 UDVALGET FOR KIRKEKUNST SAGER 154 MEDLEMMER AF UDVALGET FOR KIRKEKUNST 162

6 JURYEN OG KUNSTNERSAMFUNDET KUNSTNERSAMFUNDETS DAG 169 MEDLEMMER OPTAGET I KUNSTNERSAMFUNDET 170 JURYENS MEDLEMMER 185 LEGATER LEGATUDDELINGER 188 STIPENDIE- OG LEGATUDVALGETS MEDLEMMER 199 LISTE OVER KUNSTNERSAMFUNDETS MEDLEMMER ARKITEKTER 202 BILLEDHUGGERE 220 MALERE 232

7

8

9 AKADEMIET

10 FORORD TIL BERETNINGEN Denne beretning udkommer i umiddelbar forlængelse af Akademiets 60 medlemmers vedtagelse af en omfattende vedtægtsændring. Visions- og evalueringsudvalgets rapport fra 2009 har dannet grundlaget for en længerevarende beslutningsproces omkring denne modernisering af vedtægter og styrkelse af Akademiets arbejde. Raadet har udarbejdet en handlingsplan for , hjemmesiden er fornyet og informationen forøget. Juryen har revideret og smidiggjort ansøgningsproceduren til Kunstnersamfundet. Udvalget for Kirkekunst har udgivet en folder om dets rådgivning. Der har været afholdt Kunstnersamfundets Dag i 2008 med titlen Den globale konsekvens, frontberetninger fra fire billedkunstneres og arkitekters arbejde og i 2009 med titlen Steder, fire beretninger om arkitekters og billedkunstneres møder på tværs. Baggrunden for Kunstnersamfundets årlige dag handler om at skabe et fælles fagligt omdrejningspunkt for kunstnersamfundets medlemmer og samtidig få en mulighed for at hylde årets mange modtagere af Akademiets legater. Medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg har været på besøg i 2009 for en orientering om rådets arbejde samt forevisning af den historiske Kunstsamling, som befinder sig på Charlottenborg. På baggrund af udgivelsen af Landskabssyn og planreform et memorandum om det åbne land, der blev præsenteret i Kuppelsalen med invitation til planinstitutioner og landets kommuner, har der været afholdt møde med Miljøministerium, med henblik på at danne grundlag for det fortsatte arbejde med at få etableret et rådgivende landskabsudvalg for stat og kommuner. 10

11 Der er uddelt medaljer, legater samt indstillet og udpeget repræsentanter og kandidater til diverse organer og priser, blandt meget andet modtog arkitekten Renzo Piano Sonningprisen i 2008 efter indstilling fra rådet. Et udvalg under Raadet arbejder for oprettelse af legater til kunstnere, der arbejder med nye medier. Information om Akademiets arbejde og opbygning mm. kan hentes på rådets hjemmeside: og i det følgende kan også læses meget mere om rådets initiativer i beretningsårene. Charlottenborg, november 2010 Mette Gitz-Johansen formand for Akademiraadet og præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 11

12

13

14 AKADEMIETS OPGAVER OG OPBYGNING Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster - hvis virksomhed udøves gennem Akademiraadet - virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder, og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst samt gennem de mange personer Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, bestyrelser mv. uden for Akademiet. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Kunstakademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Konservatorskolen, samt Danmarks Kunstbibliotek. Akademiets opbygning i beretningsårene Akademiet 20 arkitekter, 20 malere og 20 billedhuggere Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på tre sektioner på henholdsvis 20 arkitekter, 20 billedhuggere og 20 malere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning. Herudover består Akademiet i 2010 af 10 æresmedlemmer og 11 rådsvalgte medlemmer. Akademiets præsident (rådets formand) indkalder Akademiet til mindst 1 årligt møde, og medlemmerne modtager referater af Akademiraadets møder. Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer (4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere) til Akademiraadet. 14

15 Akademiraadet 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Akademiraadet består af 12 medlemmer, der vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning - bortset fra formanden - der vælges for 1 år ad gangen og i højst 3 år i alt. Formanden tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er som præsident for Akademiet - overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger. Rådet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, udskriver guldmedaljekonkurrencer og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. Akademiraadets forretningsudvalg Formand, 1 arkitekt, 1 billedhugger og 1 maler Akademiraadets forretningsudvalg forbereder de sager, der skal forelægges for rådet. Forretningsudvalgets medlemmer er også bestyrelse for en række legater og valgbestyrelse i forbindelse med valg i Kunstnersamfundet hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen, og består ud over formanden for rådet af de tre sektioners formænd. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury 5 arkitekter, 5 billedhuggere og 5 malere Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet; i beretningsperioden er der optaget 111 nye medlemmer i Kunstnersamfundet. 6 ud af de 15 medlemmer vælges af Kunstnersamfundet og 9 medlemmer af Akademiraadet for 3 år ad gangen, maksimalt for 6 år. Kunstnersamfundet Ca arkitekter, billedhuggere og malere Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen 15

16 Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Udvalget for Kirkekunst er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker. Udvalgets udtalelser i de konkrete sager, der forelægges fra de kirkelige myndigheder og menighedsråd til udvalgets vurdering, skal ikke godkendes af Akademiraadet og afgives i udvalgets navn. Udvalget har tillige til opgave at føre tilsyn med vedligeholdelsen af en række legatstifteres og kunstneres gravsteder. P.t. består udvalget af 12 medlemmer, der udpeges af Akademiraadet. Udvalget nedsættes af rådet for 1 år ad gangen. Akademiets nye opbygning fra den 1. april 2011 Akademiet 30 arkitekter og 30 billedkunstnere Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på to sektioner (arkitektur og billedkunst) på henholdsvis 30 arkitekter og 30 billedkunstnere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Medlemmerne kan genvælges én gang i fortsættelse af én valgperiode, 12 år ialt. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske. Akademiraadet 6 arkitekter og 6 billedkunstnere Akademiraadet består af 12 medlemmer, der vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Rådet er sammensat af 2 faggrupper; arkitektur og billedkunst, bestående af 6 repræsentanter for hver af Akademiets sektioner, valgt sektionsvis. Hver faggruppe udpeger en formand for 1 år ad gangen. Akademiraadets formand og næstformand danner sammen med de 2 faggruppers formænd forretningsudvalget, der forbereder de sager og indstillinger, som skal 16

17 forelægges Akademiraadet. Akademiraadet vælger hvert andet år af sin midte og fra hver sektion rådets formand og næstformand. Umiddelbart genvalg af formanden kan kun finde sted én gang. Efter 2 års pause vil valg af en tidligere formand igen kunne ske. Akademiraadets forretningsudvalg Formand, næstformand, 1 arkitekt og 1 billedkunstner Akademiraadets forretningsudvalg består af 4 medlemmer, formanden og næstformanden for rådet samt de 2 faggruppers formænd. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury 6 arkitekter og 6 billedkunstnere Juryen består af 12 medlemmer, 6 medlemmer vælges af Kunstnersamfundet og 6 af Akademiraadet for 3 år ad gangen, maksimalt for 6 år. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske. Kunstnersamfundet Ca arkitekter, og billedkunstnere Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen. Akademiets formelle forudsætning Kulturministeriets bekendtgørelse nr.306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. 17

18 AKADEMIETS NYE OPBYGNING FRA D. 1. APRIL 2011

19 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Billedkunstskolerne Arkitektskolen Kunstakademiets Bibliotek Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster AKADEMIET 30 arkitekter og 30 billedkunstnere AKADEMIRAADET 6 arkitekter og 6 billedkunstnere AKADEMIRAADETS FORRETNINGSUDVALG Formand, næstformand, 1 arkitekt og 1 billedkunstner AKADEMIRAADETS UDVALG FOR KIRKEKUNST Maksimalt 12 medlemmer, arkitekter og billedkunstnere AKADEMIRAADETS OG KUNSTNERSAMFUNDETS JURY 6 arkitekter og 6 billedkunstnere KUNSTNERSAMFUNDET Ca arkitekter og billedkunstnere

20 STIFTELSESFESTERNE Stiftelsesfesterne holdes hvert år i marts og de foregår i Festsalen og Kuppelsalen på Charlottenborg. Det er her medaljerne overrækkes, præsidenten holder sin tale præsidentberetningen og der er en festforelæser, levende musik og festlig mad. I præsidentens beretninger fortælles om, hvordan det forgangne år er gået, og de mange mennesker, der har arbejdet gratis takkes. Festerne er den årlige begivenhed, hvor man gør status, ser frem og tilbage og manifesterer sammenhængskraften i Akademiet. Stiftelsesfesten 2008 Festforelæser: Videnskabsjournalist og forfatter Lone Frank. Titel: Kan alt måles og vejes? Musik: Pianist Katrine Gislinge spillede værker af Chopin og Debussy. Stiftelsesfesten 2009 Festforelæser: Lektor, forskerskoleleder Jørgen Dehs. Titel: Tilblivelsens uskyld. Musik: Pianist Christina Bjørkøe spillede værk af Carl Nielsen:Chaconne opus 32. Stiftelsesfesten 2010 Festforelæser: Astrofysiker Anja C. Andersen. Titel: Rummets arkitektur Musik: Coco Malaika (sang) og August Rosenbaum (Klaver) 20

21

22

23

24 Præsidenten, Kristine Jensens tale ved Akademiets Stiftelsesfest 2008 Deres Majestæt, mine damer og herrer Sidste år i september blev den store Kølner Dom beriget med et værk af den tyske kunstner Gerhard Richter. Kirkens vindue i det sydlige tværskib er udført som et farvet lysvæld af godt kvadratiske glasenheder, hver på knap 10 centimeter. Med udgangspunkt i kirkerummets middelalderinteriør har Richter udvalgt glaskvadraternes 72 forskellige farver, der efter et tilfældighedsprincip er fordelt som en farveeksplosion over det 113 m2 store format. Det hele er rejst i kirkens 22 meter høje vindue. Resultatet er elementært og fantastisk og transformerer dagslyset overvældende og uophørligt. Værket er udtryk for en ny tendens i Tyskland, hvor det ikke er sædvane at møde moderne kunst i kirkerne. Værket har mødt skarp kritik, det klandres i sin abstraktion for bedre at kunne passe i en moské. Et ekko af en række diskussioner, vi også har oplevet her, med tendens til at vende tilbage og komme igen i forskellige forklædninger. Diskussionerne går på, om ikke kunst i en kirke burde afspejle den kristne tro og på umisforståelig vis tjene et formål? Diskussionerne om det nye vindue i Kølner Dom peger på, at det stadig sætter sindene i kog at kunsten er så lidt formålstjenlig og sig selv nok. Altså bare er kunst. At vi hver især må gøre tankearbejdet færdigt. Eller er vinduet irriterende fordi det ikke kan assimileres til den rette tro og tanke, men i stedet fungerer så direkte på synet og kroppen? I Danmark har vi kirkekunst af højeste karat i både store og små kirker, der ligger spredt over det ganske land. Vi har en stærk og modig tradition for at den helt moderne abstrakte kunst findes og er til stede i kirkerne. Og det er en af Akademiets store bedrifter fortsat at kunne bidrage til denne opgave, der på en og samme gang handler om at tage imod kirkerummet og gå direkte i brechen for kunstens frihed. 24

25 Det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster har siden 1895 haft et stående udvalg for nye kunstneriske udsmykninger i kirkerne. Administrationen af denne opgave er i dag et moderne rådgivende udvalg, der går i dialog med menighedsrådene. Opgaven er ikke blot en central, men også elementær opgave for et akademi, fordi det er vigtigt at kunst ikke kun findes på akademier, gallerier og museer, men konfronteres i en helt anden kontekst og kommer ud over de beskyttede fronter. Kunsten er en af de mere civiliserede måder at konfronteres på. Med kunsten stilles man ansigt til ansigt med notoriske modsætninger, formelle holdninger afprøves mod uformelle meningsytringer. Man får lov at rejse sine idealer eller nedsænkes i sine værste forestillinger og det er givetvis her den komplette diskussion indtræffer. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst - eller Kirkekunstudvalget i daglig tale - er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder. Udvalget rådgiver i forbindelse med forslag til kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker. Udvalgets rådgivning er inden for de seneste år ændret, så rådgivningen kommer ind tidligere i forløbet. Kirkeministeriet har bevilget midler som gør det muligt for udvalget i højere grad at yde direkte rådgivning på stedet. Det har været en klar forbedring for udvalgets arbejde. I tråd med moderne ekspertskepticisme, så lyttes der ikke altid til fagkundskaben, men succesraten er stor med overraskende smukke resultater. I beretningen ses Michael Theils farvedynamiske cirkel, der følger kirkeåret over alteret i Lundehus nye Kirke. Oda Knudsen sarte svaler der mestrer Alterbilledet i Hvornum Kirke og i Taarbæk Kirke på Sjælland har Kurt Tegtmeier sat Golgata fortællingen i relief. Alene i 2007 har udvalget behandlet mere end 30 sager for forskellige kirker rundt omkring i landet. Enhver institution må med jævne mellemrum kaste et blik på sig selv, se sig selv efter i sømmene for at se, om fundamentet holder, og se om den faglige indsats skal stilles skarpere. Akademiraadet har i år med oprettelsen af Visionsudvalget sat et arbejde i gang med at se på akademiets formål og mening som institution i samfundet. Det er en omfattende sag, som vi forventer os meget af. Arbejdet er godt og grundigt i gang og færdiggøres formodentlig næste år. Men hvem ved - sidste gang akademiet nedsatte et strukturudvalg og ønskede at skærpe fagligheden endte man mange år senere med en 25

26 sneboldeffekt, der ommøblerede en større del af kunstscenen og førte til oprettelsen af Kunstrådet. Man må ikke overse, at der for en idealistisk funderet institution som Det kgl. Akademi for de skønne Kunster, ligger en helt central rolle i at udgøre en konstant institutionel ramme for den interesseløse argumentation om kunst og æstetik. Vi skal altså forsvare det faglige argument eller den kunstneriske ytringsfrihed - om man vil - hinsides alle de traditionelle interesseperspektiver som erhverv, nytte, politik og andre værdisættelser er afhængige af. Dette spejles i organisationen idet Akademiraadet indtager den særstilling inden for statsadministrationen, at det alene er Kunstnersamfundet som valgforsamling og ingen politikere, myndigheder eller interesseorganisationer, der afgør sammensætningen af Akademiet og Akademiraadet. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan eller skal argumenteres om meninger og defineres holdninger. Men man må hele tiden holde det institutionelle ideal for øje, ved at insistere på det faglige argument og holde sig fri af både positive og negative lobbyister og interessekampe. Aktuelt er den ideelle fordring om kunstens komplette frihed imidlertid under pres fra anden vis vi har over de seneste år set en optrapning af ideerne om at kunsten og arkitekturen skal sættes til at tjene forskellige formål og varetage politiske initiativer. Især inden for uddannelse, erhverv, eksport, turisme og bæredygtighed er disse tendenser udbredte. Kunsten og arkitekturen skal her i en ny udgave præstere en nytteværdi, hvor man uden at trække for dybt på sine standard mistanker og uden at have berøringsangst på kunstens vegne hurtigt kan opnå at sætte lighedstegn mellem maksimal nytteværdi og kunstnerisk kvalifikation. Omvendt er der grund til at minde om, at det aldrig for alvor har været den moderne kunst som sådan, der har givet anledning til politisk bekymring om den økonomiske støtte. Prøven har altid stået omkring den uforståelige kunst. Men altså, hallo som man siger, det giver ingen mening at tale kunstnerisk frihed med mindre det gælder for både 26

27 det uforståelige såvel som det der forstås. Akademiraadets beretning udkom i år i en fuldfarvet ny udgave, med billeder af stedet, kunstværkerne og de mange mennesker, der deltager i Akademiets arbejde. Denne beretning har fokuseret på hovedlinjerne fra de foregående 3 års arbejde og samtidig lagt vægt på at fremhæve og tydeliggøre institutionens opbygning. Den foregående periode har på mange måder fungeret som en slags grundforskning ind i institutionens funktioner og kompetence. I en nødvendig forlængelse af dette og i fortsættelse af arbejdet med at modernisere institutionen har vi i årets løb været igennem en række forhandlingsforløb om potentielle ændringer inden for institution og sekretariat. Med henblik på at opnå en bedre og bredere sekretariatsdækning gennemførte forretningsudvalget sammen med Kulturministeriet og Billedkunstskolerne i løbet af 2007 en undersøgelse af muligheden for at indlejre Akademiraadets sekretariat under Billedkunstskolerne. I den forbindelse blev der gennemført en række drøftelser og udredninger med både Kulturministeriet og Billed-kunstskolerne. Processen har været omfattende og lærerig, men har også udbygget et godt bekendtskab til både Kulturministeriet og Billedkunstskolerne. På baggrund af dette indre maskinrumstjek valgte Akademiraadet at fortsætte som selvstændig institution med et selvstændigt sekretariat. I forsommeren gennemførte forretningsudvalget ligeledes en offentlig ansættelsesrunde og i august 2007 havde vi den glæde at kunne ansætte cand. jur. Anne Marie Nehammer som ny sekretariatsleder og Akademisekretær. Samtidig har vi kunnet fastholde, at stillingen er på fuld tid - hvilket er absolut nødvendigt har således været et år, hvor sekretariatsfunktioner, beretningsarbejdet og valg til Kunstnersamfund og Akademi har fyldt godt op som store og ressourcekrævende dagsordner for institutionens arbejde. Når indre organisatoriske anliggender således blev kendetegnet for 2007, vil vores strategi for 2008 være at kvalificere vores generelle mødeaktivitet, grundfæste arbejdet omkring eksisterende og kommende udvalg og 27

28 ellers koncentrere vores arbejde omkring en række nye aktiviteter, og endelig vil vi frem imod 2009 sætte fokus på Kunstnersamfundet og hele adgangen til institutionen. I årets løb har Raadet haft flere arbejdsgrupper, som i løbet af 2008 enten skal udmøntes i konkrete aktiviteter eller kvalificeres som stående udvalg. På baggrund af en evaluering af de seneste års høringer og konferencer vil vi afholde en offentlig seance med arbejdstitlen kunst/arkitektur/globalisering. Raadets arbejdsgruppe vedr. kunstnerboliger/atelier/tegnestuer i de eksisterende udsatte boligmasser forventes genoptaget i april, med henblik på at kunne komme med konkrete udspil i Raadets arbejdsgruppe vedrørende Nye Medie Legater arbejder stødt mod at klargøre et kommissorium for et permanent udvalg. I institutionens generelle aktiviteter ligger, at vi foretager udnævnelser til råd, nævn og udvalg, hjælper med ansættelser, uddeler legater og kommenterer planlægning, udspil og deltager i diverse eksterne møder. Akademiraadet har i marts manet til eftertanke omkring ændringer i de livsvarige ydelser og til min store glæde så jeg i Information i dag, at det synspunkt deles af Statsministeren. Forretningsudvalget har løbende været optaget af drøftelser omkring oplevelsesøkonomien versus den dannelsesorienterede formidling omkring kunst og arkitektur og i løbet af 2008 er det hensigten at nedsætte en arbejdsgruppe, med arbejdstitlen om seriøs formidling af kunst og arkitektur. Formanden vil sammen med sekretariatet i løbet af april gennemføre en udredning til Kulturministeriet om censorordningerne på Statens Arkitektskoler. Ved 3 arrangementer har Akademiraadet haft Regeringens arkitekturpolitiske udspil under behandling. Arkitektsektionen har i sensommeren og i efteråret haft 2 møder, hvor sektionens medlemmer har gennemlæst og diskuteret arkitekturudspillet sammen med en række inviterede arkitekter fra både store og små tegnestuer. Udspillet dannede desuden dagsordenen for Akademiets møde i slutningen af Tilbage står sammenfatningen, som skal foretages inden maj måned Raadet er i øjeblikket i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og Danske Designere i gang med at 28

29 forberede en indstilling til Kulturministeriet om muligheden for at optage Arkitektur, design og kunsthåndværk under Kunstrådet. Adgangen til Kunstnersamfundet, og dermed adgang til Akademiet og Rådet, sker igennem Juryen. Akademiraadet og Kunstnersamfundets Jury er dermed porten og indgangen til alle aktiviteterne i Akademiet. Den faglige bedømmelse af Kunstnersamfundets medlemmer, der er Juryens job, udgør etikken i dette set-up, som akademiets arbejde udspiller sig på. At hvert enkelt medlem er kvalificeret af den 15 mand store Jury. Med denne post følger selvsagt en lang række tætte diskussioner arkitekter og billedkunstnere imellem, om selve det at kvalificere kunst igennem bedømmelsen af den enkelte kunstner. I de seneste år har vi haft en hårdt arbejdende Jury, med billedkunstneren Jette Gejl som formand, der har sat speederen i bund med optagelsen af medlemmer. Juryen har samtidig udført et sagligt, kompetent arbejde, der giver mulighed for, at Akademiraadet kan pege på nye kvalificerede kunstnersamfundsmedlemmer af begge køn til gavn i nævn, råd og udvalg i forskellige samfundsorganisationer og administrationer over hele landet. Juryen har sammenfattet de seneste 3 års arbejde og praksis i en evaluering og har på et møde med Akademiraadet peget på en række tilbagevendende problemer: Sektionsopdelingen mellem malere og billedhuggere opfattes som værende utidssvarende. Mange kunstnere og arkitekter værger sig desuden ved at skulle underkastes en bedømmelse, men alligevel lægger de fleste navn til og vil gerne optages. Mens det helt store problem er at unge kunstnere og arkitekter ikke aner hvad de skal bruge Kunstnersamfundet til, fordi Kunstnersamfundet udover at være valgforsamling ikke har nogen funktioner. At deres medlemskab er en absolut nødvendighed for Akademiraadets arbejde fremstår usynligt for de fleste. Her må formidling til. Igennem de seneste år har Akademiraadet løbende ført en diskussion om synlighed. 29

30 Det er ganske tydeligt for Akademiraadet, at en væsentlig del af det store arbejde, der præsteres inden for Akademiet må gøres bredt tilgængeligt og nå en større kreds end Akademiet. Men det gælder også inden for akademiet selv. Efter det seneste valg til Kunstnersamfundet står det lysende klart, at den interne kommunikation er manglefuld. Hånden på hjertet, informationsarbejdet har stort set holdt sig til samtalen, og referatet - denne fests net-workings muligheder og sekretariatets altid venlige og kompetente reservoir af viden. Det har længe stået klart, at det er vigtigt, at det arbejde der udføres i udvalg, jury og råd må formidles og synliggøres. Vi skal altså ud over kanten, som man siger. Forretningsudvalget har igennem kompetent rådgivning diskuteret på hvilken måde man enklest opbygger og tilrettelægger en ny form for informations- og formidlingsprocedure. I den forbindelse har vi valgt at arbejde efter en kort handlingsplan, der i al enkelhed går ud på at gøre informationerne tilgængelige og udadrettede. Med enkle indsatser vil vi arbejde for en aktualisering af hjemmesiden og arbejder desuden mod udviklingen af et nyhedsbrev, hvor vi med en klar indsats kan kommunikere vores bedrifter ud til en større kreds blandt andet relaterede fagtidsskrifter som BKF og Arkitekten. Den store indsats, der handler om en forbedring af initiativer og dialog med Kunstnersamfundet må vi sætte større aktiviteter og ressourcer af til - med penge som vi ikke har lige nu. Selv om Akademiet i tidens bedste institutionelle automattvivl jævnligt anskues som både forældet og ubrugeligt, har vi altså i vores egen selvopfattelse en ret stor og væsentlig historie at fortælle om de aktuelle indsatser, der ligger fra råd og udvalg. At Akademiet selv råder over en betydelig kunstsamling er en velbevaret hemmelighed, som vi har tænkt os inden for en overskuelig årrække at dele med andre. I 2007 har Akademiraadet været på besigtigelse i samlingen, ligesom der er færdiggjort en registrering af Kunstsamlingens cirka 640 dele og det er meningen, at dette store arbejde af Emma Salling skal udgives i bogform. I Fælles- og Fagudvalget, der forvalter Charlottenborgs besiddelser og indre anliggender er der bred enighed om, at samlingen 30

31 burde vedligeholdes bedre og måske også burde eksponeres bredere. Bjørn Nørgaard har i sin visdom foreslået at slå mange fluer med et smæk ved at afholde en udstilling med samlingens værker. Det er ganske enestående i den forbindelse at kunne vise at Kunstsamlingen er en del af Charlottenborgs oprindelige historiske inventar. Akademiets præsident vil i sin egenskab af formand for fællesudvalget i den forbindelse holde fremdrift med projektet. Akademiraadets publikation Landskabssyn og planreform, et memorandum blev offentliggjort den 27. februar 2008 ved et arrangement i Charlottenborgs Kuppelsal. Igennem dette arbejde har Akademiraadet ønsket at blande sig i den æstetiske diskussion om det danske landskab og de ændringer, der vil ske på baggrund af kommunesammenlægningerne og planreformen. Skriftet danner samtidig den foreløbige afslutning på det udvalgsarbejde, der blev igangsat i I samme anledning stod Akademiraadet den 27. februar bag et arrangement, hvor alle repræsentanter med en forvaltningsmæssig interesse i emnet indenfor både stat, regioner og kommuner var indbudt. Herunder repræsentanter for henholdsvis Statsskovene og Folkekirkens stifter. Skriftet er desuden udsendt til samtlige kommuner i landet. Akademiets interesse i landskabet og planlægningen er ikke af ny dato. Det er herhjemme en gevinst fra modernismens tid, at landskabet og planlægningen i både æstetisk og kunstnerisk forstand blev sat i fokus. Og den tradition er stadig aktiv i Akademiet. Akademiraadet er kendt for at udvise et fagligt og kompetent engagement inden for dette felt, og har stærke, store og stolte holdninger og meninger om både anvendelsen, planlægningen og forvaltningen af landskabet i Danmark. Institutionen havde igennem en lang årrække frem til 2004 et permanent landskabsog havekunstudvalg, der fungerede i hele landet for både stat, amter og kommuner. Det er en klar strategi for Akademiraadet og en del af de kommende aktiviteter i år at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal registrere behovet og muligheden for at oprette et permanent landskabsudvalg, med henblik på blandt andet igennem opsøgende virksomhed at rådgive kommunerne i hele Danmark. 31

32 For i Danmark er kulturlandskabet konteksten. Det binder horisonten fra hav til himmel med bløde bakker, hvor der overalt er spor af historien. Kirker ligger spredt på kanten sammen med nutidens større størrelser i spraglet valør. Inden længe skal vi tage stilling til helt nye typer af energibrug og landbrug og skovrejsninger og byudvidelser, der vil udfordre det åbne lands rum, hvor et vekslende fugtigt klima giver atmosfæren luftighed - fordi lyset brydes i vandpartikler højt oppe og spredes uophørligt igen og igen som et højt lysfyldt rum, der transformerer dagslysets farver. 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 AKADEMIETS MEDALJER Akademiets medaljer tilkendes arkitekter, billedkunstnere mfl., som en hæder eller udmærkelse. Her bringer vi en oversigt over de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget medaljer i beretningens periode. Alle motiveringerne samt de enkelte modtageres værker, vist ved overrækkelsen, kan ses på Akademiraadets hjemmeside under fanen Medaljer. Tildeling sker efter drøftelse på tre møder i Akademiraadet og på sidste møde afgives indstilling ledsaget af en skriftlig motivering. På grundlag heraf, træffer rådet beslutning ved skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte ud af de tolv medlemmer stemmer for. Når en medalje er tildelt, får medaljemodtageren skriftlig meddelelse vedlagt motivering. Medaljen forsynes med modtagerens navn og året for tildelingen. Overrækkelse af medaljer sker normalt ved Akademiets Stiftelsesfest. Akademiets medaljer er: C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen og N.L. Høyen Medaljen. Af pladshensyn er her kun bragt motiveringer og foto af værker af de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget C.F. Hansen og Thorvaldsen Medaillerne i beretningsperioden, da disse medaljer er de højeste udmærkelser, Akademiet kan tildele henholdsvis en arkitekt og en billedkunster. 50

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

BILLEDKUNSTNERNES FORBUND #4 DEC. 2005 TEMA: KUNST OG VIDENSKAB NYE MØDER, NYE MULIGHEDER

BILLEDKUNSTNERNES FORBUND #4 DEC. 2005 TEMA: KUNST OG VIDENSKAB NYE MØDER, NYE MULIGHEDER TEMA: KUNST OG VIDENSKAB NYE MØDER, NYE MULIGHEDER BILLEDKUNSTNERNES FORBUND #4 DEC. 2005 Læs også om: Lisa Rosenmeier, Bkfs generalforsamling, hvad skal vi med Venedig biennalen? BKF0405_B.indd 1 08/12/05

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Tema: Billedkunstens Grå Guld Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Læs også om: Billedkunsten efter Muhammed-tegningerne Det ny Charlottenborg DRs generaldirektør lover mere kunst og kultur på TV Bkf-bladet

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 nr. nr. 17 1 2. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 Minister skifter kurs i sag om personalebesparelser

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed university of copenhagen Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed Published in: Villum Fonden & Velux Fonden 2009 Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 4 essays David Favrholdt 9 Ole Thyssen 13 Christian

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om:

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: lpf NyhedsbrevNr. 3 December 2003 Årgang 6 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: Fra kæft, trit og retning til moderne ledelse 4 pensionerede oberster skriver i øjeblikket på en bog

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere