DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER"

Transkript

1 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

2

3 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI JUNI 2010

4 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS GRAFISK TILRETTELÆGNING ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / SIGNE WINTHER BEILMAN TRYK NARAYANA PRESS PAPIR LESSEBO 100G ISSN AKADEMIRAADETS KONTOR CHARLOTTENBORG (PORTEN TV. 2. SAL) KONGENS NYTORV KØBENHAVN K TELEFON FAX MAIL WEB KONTORTID DIREKTE NUMRE OG MAIL PERNILLE KURE NINA TJØRNEMARK ANNE MARIE NEHAMMER

5 AKADEMIET FORORD 10 AKADEMIETS OPGAVER OG OPBYGNING 14 STIFTELSESFESTERNE 20 AKADEMIETS MEDALJER 50 AKADEMIMØDER 80 AKADEMIETS MEDLEMMER 82 AKADEMIRAADET AKADEMIRAADETS HANDLINGSPLAN 90 AKADEMIRAADETS SAGER 94 UDPEGELSER TIL BESTYRELSER, UDVALG REPRÆSENTANTSKABER MM. 136 LEGATBESTYRELSER 143 CENSORER 146 AKADEMIRAADETS MEDLEMMER 148 UDVALGET FOR KIRKEKUNST SAGER 154 MEDLEMMER AF UDVALGET FOR KIRKEKUNST 162

6 JURYEN OG KUNSTNERSAMFUNDET KUNSTNERSAMFUNDETS DAG 169 MEDLEMMER OPTAGET I KUNSTNERSAMFUNDET 170 JURYENS MEDLEMMER 185 LEGATER LEGATUDDELINGER 188 STIPENDIE- OG LEGATUDVALGETS MEDLEMMER 199 LISTE OVER KUNSTNERSAMFUNDETS MEDLEMMER ARKITEKTER 202 BILLEDHUGGERE 220 MALERE 232

7

8

9 AKADEMIET

10 FORORD TIL BERETNINGEN Denne beretning udkommer i umiddelbar forlængelse af Akademiets 60 medlemmers vedtagelse af en omfattende vedtægtsændring. Visions- og evalueringsudvalgets rapport fra 2009 har dannet grundlaget for en længerevarende beslutningsproces omkring denne modernisering af vedtægter og styrkelse af Akademiets arbejde. Raadet har udarbejdet en handlingsplan for , hjemmesiden er fornyet og informationen forøget. Juryen har revideret og smidiggjort ansøgningsproceduren til Kunstnersamfundet. Udvalget for Kirkekunst har udgivet en folder om dets rådgivning. Der har været afholdt Kunstnersamfundets Dag i 2008 med titlen Den globale konsekvens, frontberetninger fra fire billedkunstneres og arkitekters arbejde og i 2009 med titlen Steder, fire beretninger om arkitekters og billedkunstneres møder på tværs. Baggrunden for Kunstnersamfundets årlige dag handler om at skabe et fælles fagligt omdrejningspunkt for kunstnersamfundets medlemmer og samtidig få en mulighed for at hylde årets mange modtagere af Akademiets legater. Medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg har været på besøg i 2009 for en orientering om rådets arbejde samt forevisning af den historiske Kunstsamling, som befinder sig på Charlottenborg. På baggrund af udgivelsen af Landskabssyn og planreform et memorandum om det åbne land, der blev præsenteret i Kuppelsalen med invitation til planinstitutioner og landets kommuner, har der været afholdt møde med Miljøministerium, med henblik på at danne grundlag for det fortsatte arbejde med at få etableret et rådgivende landskabsudvalg for stat og kommuner. 10

11 Der er uddelt medaljer, legater samt indstillet og udpeget repræsentanter og kandidater til diverse organer og priser, blandt meget andet modtog arkitekten Renzo Piano Sonningprisen i 2008 efter indstilling fra rådet. Et udvalg under Raadet arbejder for oprettelse af legater til kunstnere, der arbejder med nye medier. Information om Akademiets arbejde og opbygning mm. kan hentes på rådets hjemmeside: og i det følgende kan også læses meget mere om rådets initiativer i beretningsårene. Charlottenborg, november 2010 Mette Gitz-Johansen formand for Akademiraadet og præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 11

12

13

14 AKADEMIETS OPGAVER OG OPBYGNING Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster - hvis virksomhed udøves gennem Akademiraadet - virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder, og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst samt gennem de mange personer Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, bestyrelser mv. uden for Akademiet. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Kunstakademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Konservatorskolen, samt Danmarks Kunstbibliotek. Akademiets opbygning i beretningsårene Akademiet 20 arkitekter, 20 malere og 20 billedhuggere Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på tre sektioner på henholdsvis 20 arkitekter, 20 billedhuggere og 20 malere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning. Herudover består Akademiet i 2010 af 10 æresmedlemmer og 11 rådsvalgte medlemmer. Akademiets præsident (rådets formand) indkalder Akademiet til mindst 1 årligt møde, og medlemmerne modtager referater af Akademiraadets møder. Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer (4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere) til Akademiraadet. 14

15 Akademiraadet 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Akademiraadet består af 12 medlemmer, der vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning - bortset fra formanden - der vælges for 1 år ad gangen og i højst 3 år i alt. Formanden tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er som præsident for Akademiet - overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger. Rådet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, udskriver guldmedaljekonkurrencer og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. Akademiraadets forretningsudvalg Formand, 1 arkitekt, 1 billedhugger og 1 maler Akademiraadets forretningsudvalg forbereder de sager, der skal forelægges for rådet. Forretningsudvalgets medlemmer er også bestyrelse for en række legater og valgbestyrelse i forbindelse med valg i Kunstnersamfundet hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen, og består ud over formanden for rådet af de tre sektioners formænd. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury 5 arkitekter, 5 billedhuggere og 5 malere Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet; i beretningsperioden er der optaget 111 nye medlemmer i Kunstnersamfundet. 6 ud af de 15 medlemmer vælges af Kunstnersamfundet og 9 medlemmer af Akademiraadet for 3 år ad gangen, maksimalt for 6 år. Kunstnersamfundet Ca arkitekter, billedhuggere og malere Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen 15

16 Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Udvalget for Kirkekunst er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker. Udvalgets udtalelser i de konkrete sager, der forelægges fra de kirkelige myndigheder og menighedsråd til udvalgets vurdering, skal ikke godkendes af Akademiraadet og afgives i udvalgets navn. Udvalget har tillige til opgave at føre tilsyn med vedligeholdelsen af en række legatstifteres og kunstneres gravsteder. P.t. består udvalget af 12 medlemmer, der udpeges af Akademiraadet. Udvalget nedsættes af rådet for 1 år ad gangen. Akademiets nye opbygning fra den 1. april 2011 Akademiet 30 arkitekter og 30 billedkunstnere Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på to sektioner (arkitektur og billedkunst) på henholdsvis 30 arkitekter og 30 billedkunstnere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Medlemmerne kan genvælges én gang i fortsættelse af én valgperiode, 12 år ialt. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske. Akademiraadet 6 arkitekter og 6 billedkunstnere Akademiraadet består af 12 medlemmer, der vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Rådet er sammensat af 2 faggrupper; arkitektur og billedkunst, bestående af 6 repræsentanter for hver af Akademiets sektioner, valgt sektionsvis. Hver faggruppe udpeger en formand for 1 år ad gangen. Akademiraadets formand og næstformand danner sammen med de 2 faggruppers formænd forretningsudvalget, der forbereder de sager og indstillinger, som skal 16

17 forelægges Akademiraadet. Akademiraadet vælger hvert andet år af sin midte og fra hver sektion rådets formand og næstformand. Umiddelbart genvalg af formanden kan kun finde sted én gang. Efter 2 års pause vil valg af en tidligere formand igen kunne ske. Akademiraadets forretningsudvalg Formand, næstformand, 1 arkitekt og 1 billedkunstner Akademiraadets forretningsudvalg består af 4 medlemmer, formanden og næstformanden for rådet samt de 2 faggruppers formænd. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury 6 arkitekter og 6 billedkunstnere Juryen består af 12 medlemmer, 6 medlemmer vælges af Kunstnersamfundet og 6 af Akademiraadet for 3 år ad gangen, maksimalt for 6 år. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske. Kunstnersamfundet Ca arkitekter, og billedkunstnere Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen. Akademiets formelle forudsætning Kulturministeriets bekendtgørelse nr.306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. 17

18 AKADEMIETS NYE OPBYGNING FRA D. 1. APRIL 2011

19 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Billedkunstskolerne Arkitektskolen Kunstakademiets Bibliotek Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster AKADEMIET 30 arkitekter og 30 billedkunstnere AKADEMIRAADET 6 arkitekter og 6 billedkunstnere AKADEMIRAADETS FORRETNINGSUDVALG Formand, næstformand, 1 arkitekt og 1 billedkunstner AKADEMIRAADETS UDVALG FOR KIRKEKUNST Maksimalt 12 medlemmer, arkitekter og billedkunstnere AKADEMIRAADETS OG KUNSTNERSAMFUNDETS JURY 6 arkitekter og 6 billedkunstnere KUNSTNERSAMFUNDET Ca arkitekter og billedkunstnere

20 STIFTELSESFESTERNE Stiftelsesfesterne holdes hvert år i marts og de foregår i Festsalen og Kuppelsalen på Charlottenborg. Det er her medaljerne overrækkes, præsidenten holder sin tale præsidentberetningen og der er en festforelæser, levende musik og festlig mad. I præsidentens beretninger fortælles om, hvordan det forgangne år er gået, og de mange mennesker, der har arbejdet gratis takkes. Festerne er den årlige begivenhed, hvor man gør status, ser frem og tilbage og manifesterer sammenhængskraften i Akademiet. Stiftelsesfesten 2008 Festforelæser: Videnskabsjournalist og forfatter Lone Frank. Titel: Kan alt måles og vejes? Musik: Pianist Katrine Gislinge spillede værker af Chopin og Debussy. Stiftelsesfesten 2009 Festforelæser: Lektor, forskerskoleleder Jørgen Dehs. Titel: Tilblivelsens uskyld. Musik: Pianist Christina Bjørkøe spillede værk af Carl Nielsen:Chaconne opus 32. Stiftelsesfesten 2010 Festforelæser: Astrofysiker Anja C. Andersen. Titel: Rummets arkitektur Musik: Coco Malaika (sang) og August Rosenbaum (Klaver) 20

21

22

23

24 Præsidenten, Kristine Jensens tale ved Akademiets Stiftelsesfest 2008 Deres Majestæt, mine damer og herrer Sidste år i september blev den store Kølner Dom beriget med et værk af den tyske kunstner Gerhard Richter. Kirkens vindue i det sydlige tværskib er udført som et farvet lysvæld af godt kvadratiske glasenheder, hver på knap 10 centimeter. Med udgangspunkt i kirkerummets middelalderinteriør har Richter udvalgt glaskvadraternes 72 forskellige farver, der efter et tilfældighedsprincip er fordelt som en farveeksplosion over det 113 m2 store format. Det hele er rejst i kirkens 22 meter høje vindue. Resultatet er elementært og fantastisk og transformerer dagslyset overvældende og uophørligt. Værket er udtryk for en ny tendens i Tyskland, hvor det ikke er sædvane at møde moderne kunst i kirkerne. Værket har mødt skarp kritik, det klandres i sin abstraktion for bedre at kunne passe i en moské. Et ekko af en række diskussioner, vi også har oplevet her, med tendens til at vende tilbage og komme igen i forskellige forklædninger. Diskussionerne går på, om ikke kunst i en kirke burde afspejle den kristne tro og på umisforståelig vis tjene et formål? Diskussionerne om det nye vindue i Kølner Dom peger på, at det stadig sætter sindene i kog at kunsten er så lidt formålstjenlig og sig selv nok. Altså bare er kunst. At vi hver især må gøre tankearbejdet færdigt. Eller er vinduet irriterende fordi det ikke kan assimileres til den rette tro og tanke, men i stedet fungerer så direkte på synet og kroppen? I Danmark har vi kirkekunst af højeste karat i både store og små kirker, der ligger spredt over det ganske land. Vi har en stærk og modig tradition for at den helt moderne abstrakte kunst findes og er til stede i kirkerne. Og det er en af Akademiets store bedrifter fortsat at kunne bidrage til denne opgave, der på en og samme gang handler om at tage imod kirkerummet og gå direkte i brechen for kunstens frihed. 24

25 Det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster har siden 1895 haft et stående udvalg for nye kunstneriske udsmykninger i kirkerne. Administrationen af denne opgave er i dag et moderne rådgivende udvalg, der går i dialog med menighedsrådene. Opgaven er ikke blot en central, men også elementær opgave for et akademi, fordi det er vigtigt at kunst ikke kun findes på akademier, gallerier og museer, men konfronteres i en helt anden kontekst og kommer ud over de beskyttede fronter. Kunsten er en af de mere civiliserede måder at konfronteres på. Med kunsten stilles man ansigt til ansigt med notoriske modsætninger, formelle holdninger afprøves mod uformelle meningsytringer. Man får lov at rejse sine idealer eller nedsænkes i sine værste forestillinger og det er givetvis her den komplette diskussion indtræffer. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst - eller Kirkekunstudvalget i daglig tale - er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder. Udvalget rådgiver i forbindelse med forslag til kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker. Udvalgets rådgivning er inden for de seneste år ændret, så rådgivningen kommer ind tidligere i forløbet. Kirkeministeriet har bevilget midler som gør det muligt for udvalget i højere grad at yde direkte rådgivning på stedet. Det har været en klar forbedring for udvalgets arbejde. I tråd med moderne ekspertskepticisme, så lyttes der ikke altid til fagkundskaben, men succesraten er stor med overraskende smukke resultater. I beretningen ses Michael Theils farvedynamiske cirkel, der følger kirkeåret over alteret i Lundehus nye Kirke. Oda Knudsen sarte svaler der mestrer Alterbilledet i Hvornum Kirke og i Taarbæk Kirke på Sjælland har Kurt Tegtmeier sat Golgata fortællingen i relief. Alene i 2007 har udvalget behandlet mere end 30 sager for forskellige kirker rundt omkring i landet. Enhver institution må med jævne mellemrum kaste et blik på sig selv, se sig selv efter i sømmene for at se, om fundamentet holder, og se om den faglige indsats skal stilles skarpere. Akademiraadet har i år med oprettelsen af Visionsudvalget sat et arbejde i gang med at se på akademiets formål og mening som institution i samfundet. Det er en omfattende sag, som vi forventer os meget af. Arbejdet er godt og grundigt i gang og færdiggøres formodentlig næste år. Men hvem ved - sidste gang akademiet nedsatte et strukturudvalg og ønskede at skærpe fagligheden endte man mange år senere med en 25

26 sneboldeffekt, der ommøblerede en større del af kunstscenen og førte til oprettelsen af Kunstrådet. Man må ikke overse, at der for en idealistisk funderet institution som Det kgl. Akademi for de skønne Kunster, ligger en helt central rolle i at udgøre en konstant institutionel ramme for den interesseløse argumentation om kunst og æstetik. Vi skal altså forsvare det faglige argument eller den kunstneriske ytringsfrihed - om man vil - hinsides alle de traditionelle interesseperspektiver som erhverv, nytte, politik og andre værdisættelser er afhængige af. Dette spejles i organisationen idet Akademiraadet indtager den særstilling inden for statsadministrationen, at det alene er Kunstnersamfundet som valgforsamling og ingen politikere, myndigheder eller interesseorganisationer, der afgør sammensætningen af Akademiet og Akademiraadet. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan eller skal argumenteres om meninger og defineres holdninger. Men man må hele tiden holde det institutionelle ideal for øje, ved at insistere på det faglige argument og holde sig fri af både positive og negative lobbyister og interessekampe. Aktuelt er den ideelle fordring om kunstens komplette frihed imidlertid under pres fra anden vis vi har over de seneste år set en optrapning af ideerne om at kunsten og arkitekturen skal sættes til at tjene forskellige formål og varetage politiske initiativer. Især inden for uddannelse, erhverv, eksport, turisme og bæredygtighed er disse tendenser udbredte. Kunsten og arkitekturen skal her i en ny udgave præstere en nytteværdi, hvor man uden at trække for dybt på sine standard mistanker og uden at have berøringsangst på kunstens vegne hurtigt kan opnå at sætte lighedstegn mellem maksimal nytteværdi og kunstnerisk kvalifikation. Omvendt er der grund til at minde om, at det aldrig for alvor har været den moderne kunst som sådan, der har givet anledning til politisk bekymring om den økonomiske støtte. Prøven har altid stået omkring den uforståelige kunst. Men altså, hallo som man siger, det giver ingen mening at tale kunstnerisk frihed med mindre det gælder for både 26

27 det uforståelige såvel som det der forstås. Akademiraadets beretning udkom i år i en fuldfarvet ny udgave, med billeder af stedet, kunstværkerne og de mange mennesker, der deltager i Akademiets arbejde. Denne beretning har fokuseret på hovedlinjerne fra de foregående 3 års arbejde og samtidig lagt vægt på at fremhæve og tydeliggøre institutionens opbygning. Den foregående periode har på mange måder fungeret som en slags grundforskning ind i institutionens funktioner og kompetence. I en nødvendig forlængelse af dette og i fortsættelse af arbejdet med at modernisere institutionen har vi i årets løb været igennem en række forhandlingsforløb om potentielle ændringer inden for institution og sekretariat. Med henblik på at opnå en bedre og bredere sekretariatsdækning gennemførte forretningsudvalget sammen med Kulturministeriet og Billedkunstskolerne i løbet af 2007 en undersøgelse af muligheden for at indlejre Akademiraadets sekretariat under Billedkunstskolerne. I den forbindelse blev der gennemført en række drøftelser og udredninger med både Kulturministeriet og Billed-kunstskolerne. Processen har været omfattende og lærerig, men har også udbygget et godt bekendtskab til både Kulturministeriet og Billedkunstskolerne. På baggrund af dette indre maskinrumstjek valgte Akademiraadet at fortsætte som selvstændig institution med et selvstændigt sekretariat. I forsommeren gennemførte forretningsudvalget ligeledes en offentlig ansættelsesrunde og i august 2007 havde vi den glæde at kunne ansætte cand. jur. Anne Marie Nehammer som ny sekretariatsleder og Akademisekretær. Samtidig har vi kunnet fastholde, at stillingen er på fuld tid - hvilket er absolut nødvendigt har således været et år, hvor sekretariatsfunktioner, beretningsarbejdet og valg til Kunstnersamfund og Akademi har fyldt godt op som store og ressourcekrævende dagsordner for institutionens arbejde. Når indre organisatoriske anliggender således blev kendetegnet for 2007, vil vores strategi for 2008 være at kvalificere vores generelle mødeaktivitet, grundfæste arbejdet omkring eksisterende og kommende udvalg og 27

28 ellers koncentrere vores arbejde omkring en række nye aktiviteter, og endelig vil vi frem imod 2009 sætte fokus på Kunstnersamfundet og hele adgangen til institutionen. I årets løb har Raadet haft flere arbejdsgrupper, som i løbet af 2008 enten skal udmøntes i konkrete aktiviteter eller kvalificeres som stående udvalg. På baggrund af en evaluering af de seneste års høringer og konferencer vil vi afholde en offentlig seance med arbejdstitlen kunst/arkitektur/globalisering. Raadets arbejdsgruppe vedr. kunstnerboliger/atelier/tegnestuer i de eksisterende udsatte boligmasser forventes genoptaget i april, med henblik på at kunne komme med konkrete udspil i Raadets arbejdsgruppe vedrørende Nye Medie Legater arbejder stødt mod at klargøre et kommissorium for et permanent udvalg. I institutionens generelle aktiviteter ligger, at vi foretager udnævnelser til råd, nævn og udvalg, hjælper med ansættelser, uddeler legater og kommenterer planlægning, udspil og deltager i diverse eksterne møder. Akademiraadet har i marts manet til eftertanke omkring ændringer i de livsvarige ydelser og til min store glæde så jeg i Information i dag, at det synspunkt deles af Statsministeren. Forretningsudvalget har løbende været optaget af drøftelser omkring oplevelsesøkonomien versus den dannelsesorienterede formidling omkring kunst og arkitektur og i løbet af 2008 er det hensigten at nedsætte en arbejdsgruppe, med arbejdstitlen om seriøs formidling af kunst og arkitektur. Formanden vil sammen med sekretariatet i løbet af april gennemføre en udredning til Kulturministeriet om censorordningerne på Statens Arkitektskoler. Ved 3 arrangementer har Akademiraadet haft Regeringens arkitekturpolitiske udspil under behandling. Arkitektsektionen har i sensommeren og i efteråret haft 2 møder, hvor sektionens medlemmer har gennemlæst og diskuteret arkitekturudspillet sammen med en række inviterede arkitekter fra både store og små tegnestuer. Udspillet dannede desuden dagsordenen for Akademiets møde i slutningen af Tilbage står sammenfatningen, som skal foretages inden maj måned Raadet er i øjeblikket i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og Danske Designere i gang med at 28

29 forberede en indstilling til Kulturministeriet om muligheden for at optage Arkitektur, design og kunsthåndværk under Kunstrådet. Adgangen til Kunstnersamfundet, og dermed adgang til Akademiet og Rådet, sker igennem Juryen. Akademiraadet og Kunstnersamfundets Jury er dermed porten og indgangen til alle aktiviteterne i Akademiet. Den faglige bedømmelse af Kunstnersamfundets medlemmer, der er Juryens job, udgør etikken i dette set-up, som akademiets arbejde udspiller sig på. At hvert enkelt medlem er kvalificeret af den 15 mand store Jury. Med denne post følger selvsagt en lang række tætte diskussioner arkitekter og billedkunstnere imellem, om selve det at kvalificere kunst igennem bedømmelsen af den enkelte kunstner. I de seneste år har vi haft en hårdt arbejdende Jury, med billedkunstneren Jette Gejl som formand, der har sat speederen i bund med optagelsen af medlemmer. Juryen har samtidig udført et sagligt, kompetent arbejde, der giver mulighed for, at Akademiraadet kan pege på nye kvalificerede kunstnersamfundsmedlemmer af begge køn til gavn i nævn, råd og udvalg i forskellige samfundsorganisationer og administrationer over hele landet. Juryen har sammenfattet de seneste 3 års arbejde og praksis i en evaluering og har på et møde med Akademiraadet peget på en række tilbagevendende problemer: Sektionsopdelingen mellem malere og billedhuggere opfattes som værende utidssvarende. Mange kunstnere og arkitekter værger sig desuden ved at skulle underkastes en bedømmelse, men alligevel lægger de fleste navn til og vil gerne optages. Mens det helt store problem er at unge kunstnere og arkitekter ikke aner hvad de skal bruge Kunstnersamfundet til, fordi Kunstnersamfundet udover at være valgforsamling ikke har nogen funktioner. At deres medlemskab er en absolut nødvendighed for Akademiraadets arbejde fremstår usynligt for de fleste. Her må formidling til. Igennem de seneste år har Akademiraadet løbende ført en diskussion om synlighed. 29

30 Det er ganske tydeligt for Akademiraadet, at en væsentlig del af det store arbejde, der præsteres inden for Akademiet må gøres bredt tilgængeligt og nå en større kreds end Akademiet. Men det gælder også inden for akademiet selv. Efter det seneste valg til Kunstnersamfundet står det lysende klart, at den interne kommunikation er manglefuld. Hånden på hjertet, informationsarbejdet har stort set holdt sig til samtalen, og referatet - denne fests net-workings muligheder og sekretariatets altid venlige og kompetente reservoir af viden. Det har længe stået klart, at det er vigtigt, at det arbejde der udføres i udvalg, jury og råd må formidles og synliggøres. Vi skal altså ud over kanten, som man siger. Forretningsudvalget har igennem kompetent rådgivning diskuteret på hvilken måde man enklest opbygger og tilrettelægger en ny form for informations- og formidlingsprocedure. I den forbindelse har vi valgt at arbejde efter en kort handlingsplan, der i al enkelhed går ud på at gøre informationerne tilgængelige og udadrettede. Med enkle indsatser vil vi arbejde for en aktualisering af hjemmesiden og arbejder desuden mod udviklingen af et nyhedsbrev, hvor vi med en klar indsats kan kommunikere vores bedrifter ud til en større kreds blandt andet relaterede fagtidsskrifter som BKF og Arkitekten. Den store indsats, der handler om en forbedring af initiativer og dialog med Kunstnersamfundet må vi sætte større aktiviteter og ressourcer af til - med penge som vi ikke har lige nu. Selv om Akademiet i tidens bedste institutionelle automattvivl jævnligt anskues som både forældet og ubrugeligt, har vi altså i vores egen selvopfattelse en ret stor og væsentlig historie at fortælle om de aktuelle indsatser, der ligger fra råd og udvalg. At Akademiet selv råder over en betydelig kunstsamling er en velbevaret hemmelighed, som vi har tænkt os inden for en overskuelig årrække at dele med andre. I 2007 har Akademiraadet været på besigtigelse i samlingen, ligesom der er færdiggjort en registrering af Kunstsamlingens cirka 640 dele og det er meningen, at dette store arbejde af Emma Salling skal udgives i bogform. I Fælles- og Fagudvalget, der forvalter Charlottenborgs besiddelser og indre anliggender er der bred enighed om, at samlingen 30

31 burde vedligeholdes bedre og måske også burde eksponeres bredere. Bjørn Nørgaard har i sin visdom foreslået at slå mange fluer med et smæk ved at afholde en udstilling med samlingens værker. Det er ganske enestående i den forbindelse at kunne vise at Kunstsamlingen er en del af Charlottenborgs oprindelige historiske inventar. Akademiets præsident vil i sin egenskab af formand for fællesudvalget i den forbindelse holde fremdrift med projektet. Akademiraadets publikation Landskabssyn og planreform, et memorandum blev offentliggjort den 27. februar 2008 ved et arrangement i Charlottenborgs Kuppelsal. Igennem dette arbejde har Akademiraadet ønsket at blande sig i den æstetiske diskussion om det danske landskab og de ændringer, der vil ske på baggrund af kommunesammenlægningerne og planreformen. Skriftet danner samtidig den foreløbige afslutning på det udvalgsarbejde, der blev igangsat i I samme anledning stod Akademiraadet den 27. februar bag et arrangement, hvor alle repræsentanter med en forvaltningsmæssig interesse i emnet indenfor både stat, regioner og kommuner var indbudt. Herunder repræsentanter for henholdsvis Statsskovene og Folkekirkens stifter. Skriftet er desuden udsendt til samtlige kommuner i landet. Akademiets interesse i landskabet og planlægningen er ikke af ny dato. Det er herhjemme en gevinst fra modernismens tid, at landskabet og planlægningen i både æstetisk og kunstnerisk forstand blev sat i fokus. Og den tradition er stadig aktiv i Akademiet. Akademiraadet er kendt for at udvise et fagligt og kompetent engagement inden for dette felt, og har stærke, store og stolte holdninger og meninger om både anvendelsen, planlægningen og forvaltningen af landskabet i Danmark. Institutionen havde igennem en lang årrække frem til 2004 et permanent landskabsog havekunstudvalg, der fungerede i hele landet for både stat, amter og kommuner. Det er en klar strategi for Akademiraadet og en del af de kommende aktiviteter i år at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal registrere behovet og muligheden for at oprette et permanent landskabsudvalg, med henblik på blandt andet igennem opsøgende virksomhed at rådgive kommunerne i hele Danmark. 31

32 For i Danmark er kulturlandskabet konteksten. Det binder horisonten fra hav til himmel med bløde bakker, hvor der overalt er spor af historien. Kirker ligger spredt på kanten sammen med nutidens større størrelser i spraglet valør. Inden længe skal vi tage stilling til helt nye typer af energibrug og landbrug og skovrejsninger og byudvidelser, der vil udfordre det åbne lands rum, hvor et vekslende fugtigt klima giver atmosfæren luftighed - fordi lyset brydes i vandpartikler højt oppe og spredes uophørligt igen og igen som et højt lysfyldt rum, der transformerer dagslysets farver. 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 AKADEMIETS MEDALJER Akademiets medaljer tilkendes arkitekter, billedkunstnere mfl., som en hæder eller udmærkelse. Her bringer vi en oversigt over de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget medaljer i beretningens periode. Alle motiveringerne samt de enkelte modtageres værker, vist ved overrækkelsen, kan ses på Akademiraadets hjemmeside under fanen Medaljer. Tildeling sker efter drøftelse på tre møder i Akademiraadet og på sidste møde afgives indstilling ledsaget af en skriftlig motivering. På grundlag heraf, træffer rådet beslutning ved skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte ud af de tolv medlemmer stemmer for. Når en medalje er tildelt, får medaljemodtageren skriftlig meddelelse vedlagt motivering. Medaljen forsynes med modtagerens navn og året for tildelingen. Overrækkelse af medaljer sker normalt ved Akademiets Stiftelsesfest. Akademiets medaljer er: C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen og N.L. Høyen Medaljen. Af pladshensyn er her kun bragt motiveringer og foto af værker af de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget C.F. Hansen og Thorvaldsen Medaillerne i beretningsperioden, da disse medaljer er de højeste udmærkelser, Akademiet kan tildele henholdsvis en arkitekt og en billedkunster. 50

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015 1 110. net-ref. Kort orientering og godkendelse af forretningsorden Valg af formand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af næstformand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2015 31.3.2016 Valg

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Udkast til referat af mødet den 10. februar 2010 er godkendt på rådets møde den 17. marts. Sager af intern karakter er ikke omtalt her.

Udkast til referat af mødet den 10. februar 2010 er godkendt på rådets møde den 17. marts. Sager af intern karakter er ikke omtalt her. 1. 63. net-ref. Drøftelse af udkast til nye vedtægter Medaljedrøftelse Evaluering af møde med Folketingets Kulturudvalg Istedløvens afløser, udpegelse af medlem til ekspertudvalg Kunstforeningen GL STRAND

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli 1998 30. juni 2001 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

SMAG PÅ KUNSTEN - program lørdag 10.30-10.45 10.00-17.00. Pasted Graphic.pict. Åbning af Nordisk madfestival 'Smag på Kunsten'.

SMAG PÅ KUNSTEN - program lørdag 10.30-10.45 10.00-17.00. Pasted Graphic.pict. Åbning af Nordisk madfestival 'Smag på Kunsten'. Pasted Graphic.pict program lørdag SMAG PÅ KUNSTEN - 10.30-10.45 Åbning af Nordisk madfestival 'Smag på Kunsten'. 10.00-17.00 GastronomiskCafé I Art Café forenes det bedste fra kunstnerverdenen og gastronomien

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere