DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER"

Transkript

1 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

2

3 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI JUNI 2010

4 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS GRAFISK TILRETTELÆGNING ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / SIGNE WINTHER BEILMAN TRYK NARAYANA PRESS PAPIR LESSEBO 100G ISSN AKADEMIRAADETS KONTOR CHARLOTTENBORG (PORTEN TV. 2. SAL) KONGENS NYTORV KØBENHAVN K TELEFON FAX MAIL WEB KONTORTID DIREKTE NUMRE OG MAIL PERNILLE KURE NINA TJØRNEMARK ANNE MARIE NEHAMMER

5 AKADEMIET FORORD 10 AKADEMIETS OPGAVER OG OPBYGNING 14 STIFTELSESFESTERNE 20 AKADEMIETS MEDALJER 50 AKADEMIMØDER 80 AKADEMIETS MEDLEMMER 82 AKADEMIRAADET AKADEMIRAADETS HANDLINGSPLAN 90 AKADEMIRAADETS SAGER 94 UDPEGELSER TIL BESTYRELSER, UDVALG REPRÆSENTANTSKABER MM. 136 LEGATBESTYRELSER 143 CENSORER 146 AKADEMIRAADETS MEDLEMMER 148 UDVALGET FOR KIRKEKUNST SAGER 154 MEDLEMMER AF UDVALGET FOR KIRKEKUNST 162

6 JURYEN OG KUNSTNERSAMFUNDET KUNSTNERSAMFUNDETS DAG 169 MEDLEMMER OPTAGET I KUNSTNERSAMFUNDET 170 JURYENS MEDLEMMER 185 LEGATER LEGATUDDELINGER 188 STIPENDIE- OG LEGATUDVALGETS MEDLEMMER 199 LISTE OVER KUNSTNERSAMFUNDETS MEDLEMMER ARKITEKTER 202 BILLEDHUGGERE 220 MALERE 232

7

8

9 AKADEMIET

10 FORORD TIL BERETNINGEN Denne beretning udkommer i umiddelbar forlængelse af Akademiets 60 medlemmers vedtagelse af en omfattende vedtægtsændring. Visions- og evalueringsudvalgets rapport fra 2009 har dannet grundlaget for en længerevarende beslutningsproces omkring denne modernisering af vedtægter og styrkelse af Akademiets arbejde. Raadet har udarbejdet en handlingsplan for , hjemmesiden er fornyet og informationen forøget. Juryen har revideret og smidiggjort ansøgningsproceduren til Kunstnersamfundet. Udvalget for Kirkekunst har udgivet en folder om dets rådgivning. Der har været afholdt Kunstnersamfundets Dag i 2008 med titlen Den globale konsekvens, frontberetninger fra fire billedkunstneres og arkitekters arbejde og i 2009 med titlen Steder, fire beretninger om arkitekters og billedkunstneres møder på tværs. Baggrunden for Kunstnersamfundets årlige dag handler om at skabe et fælles fagligt omdrejningspunkt for kunstnersamfundets medlemmer og samtidig få en mulighed for at hylde årets mange modtagere af Akademiets legater. Medlemmerne af Folketingets Kulturudvalg har været på besøg i 2009 for en orientering om rådets arbejde samt forevisning af den historiske Kunstsamling, som befinder sig på Charlottenborg. På baggrund af udgivelsen af Landskabssyn og planreform et memorandum om det åbne land, der blev præsenteret i Kuppelsalen med invitation til planinstitutioner og landets kommuner, har der været afholdt møde med Miljøministerium, med henblik på at danne grundlag for det fortsatte arbejde med at få etableret et rådgivende landskabsudvalg for stat og kommuner. 10

11 Der er uddelt medaljer, legater samt indstillet og udpeget repræsentanter og kandidater til diverse organer og priser, blandt meget andet modtog arkitekten Renzo Piano Sonningprisen i 2008 efter indstilling fra rådet. Et udvalg under Raadet arbejder for oprettelse af legater til kunstnere, der arbejder med nye medier. Information om Akademiets arbejde og opbygning mm. kan hentes på rådets hjemmeside: og i det følgende kan også læses meget mere om rådets initiativer i beretningsårene. Charlottenborg, november 2010 Mette Gitz-Johansen formand for Akademiraadet og præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 11

12

13

14 AKADEMIETS OPGAVER OG OPBYGNING Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster - hvis virksomhed udøves gennem Akademiraadet - virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder, og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst samt gennem de mange personer Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, bestyrelser mv. uden for Akademiet. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Kunstakademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Konservatorskolen, samt Danmarks Kunstbibliotek. Akademiets opbygning i beretningsårene Akademiet 20 arkitekter, 20 malere og 20 billedhuggere Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på tre sektioner på henholdsvis 20 arkitekter, 20 billedhuggere og 20 malere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning. Herudover består Akademiet i 2010 af 10 æresmedlemmer og 11 rådsvalgte medlemmer. Akademiets præsident (rådets formand) indkalder Akademiet til mindst 1 årligt møde, og medlemmerne modtager referater af Akademiraadets møder. Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer (4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere) til Akademiraadet. 14

15 Akademiraadet 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Akademiraadet består af 12 medlemmer, der vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning - bortset fra formanden - der vælges for 1 år ad gangen og i højst 3 år i alt. Formanden tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er som præsident for Akademiet - overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger. Rådet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, udskriver guldmedaljekonkurrencer og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. Akademiraadets forretningsudvalg Formand, 1 arkitekt, 1 billedhugger og 1 maler Akademiraadets forretningsudvalg forbereder de sager, der skal forelægges for rådet. Forretningsudvalgets medlemmer er også bestyrelse for en række legater og valgbestyrelse i forbindelse med valg i Kunstnersamfundet hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen, og består ud over formanden for rådet af de tre sektioners formænd. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury 5 arkitekter, 5 billedhuggere og 5 malere Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet; i beretningsperioden er der optaget 111 nye medlemmer i Kunstnersamfundet. 6 ud af de 15 medlemmer vælges af Kunstnersamfundet og 9 medlemmer af Akademiraadet for 3 år ad gangen, maksimalt for 6 år. Kunstnersamfundet Ca arkitekter, billedhuggere og malere Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen 15

16 Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Udvalget for Kirkekunst er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker. Udvalgets udtalelser i de konkrete sager, der forelægges fra de kirkelige myndigheder og menighedsråd til udvalgets vurdering, skal ikke godkendes af Akademiraadet og afgives i udvalgets navn. Udvalget har tillige til opgave at føre tilsyn med vedligeholdelsen af en række legatstifteres og kunstneres gravsteder. P.t. består udvalget af 12 medlemmer, der udpeges af Akademiraadet. Udvalget nedsættes af rådet for 1 år ad gangen. Akademiets nye opbygning fra den 1. april 2011 Akademiet 30 arkitekter og 30 billedkunstnere Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på to sektioner (arkitektur og billedkunst) på henholdsvis 30 arkitekter og 30 billedkunstnere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Medlemmerne kan genvælges én gang i fortsættelse af én valgperiode, 12 år ialt. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske. Akademiraadet 6 arkitekter og 6 billedkunstnere Akademiraadet består af 12 medlemmer, der vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Rådet er sammensat af 2 faggrupper; arkitektur og billedkunst, bestående af 6 repræsentanter for hver af Akademiets sektioner, valgt sektionsvis. Hver faggruppe udpeger en formand for 1 år ad gangen. Akademiraadets formand og næstformand danner sammen med de 2 faggruppers formænd forretningsudvalget, der forbereder de sager og indstillinger, som skal 16

17 forelægges Akademiraadet. Akademiraadet vælger hvert andet år af sin midte og fra hver sektion rådets formand og næstformand. Umiddelbart genvalg af formanden kan kun finde sted én gang. Efter 2 års pause vil valg af en tidligere formand igen kunne ske. Akademiraadets forretningsudvalg Formand, næstformand, 1 arkitekt og 1 billedkunstner Akademiraadets forretningsudvalg består af 4 medlemmer, formanden og næstformanden for rådet samt de 2 faggruppers formænd. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury 6 arkitekter og 6 billedkunstnere Juryen består af 12 medlemmer, 6 medlemmer vælges af Kunstnersamfundet og 6 af Akademiraadet for 3 år ad gangen, maksimalt for 6 år. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske. Kunstnersamfundet Ca arkitekter, og billedkunstnere Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen. Akademiets formelle forudsætning Kulturministeriets bekendtgørelse nr.306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. 17

18 AKADEMIETS NYE OPBYGNING FRA D. 1. APRIL 2011

19 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Billedkunstskolerne Arkitektskolen Kunstakademiets Bibliotek Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster AKADEMIET 30 arkitekter og 30 billedkunstnere AKADEMIRAADET 6 arkitekter og 6 billedkunstnere AKADEMIRAADETS FORRETNINGSUDVALG Formand, næstformand, 1 arkitekt og 1 billedkunstner AKADEMIRAADETS UDVALG FOR KIRKEKUNST Maksimalt 12 medlemmer, arkitekter og billedkunstnere AKADEMIRAADETS OG KUNSTNERSAMFUNDETS JURY 6 arkitekter og 6 billedkunstnere KUNSTNERSAMFUNDET Ca arkitekter og billedkunstnere

20 STIFTELSESFESTERNE Stiftelsesfesterne holdes hvert år i marts og de foregår i Festsalen og Kuppelsalen på Charlottenborg. Det er her medaljerne overrækkes, præsidenten holder sin tale præsidentberetningen og der er en festforelæser, levende musik og festlig mad. I præsidentens beretninger fortælles om, hvordan det forgangne år er gået, og de mange mennesker, der har arbejdet gratis takkes. Festerne er den årlige begivenhed, hvor man gør status, ser frem og tilbage og manifesterer sammenhængskraften i Akademiet. Stiftelsesfesten 2008 Festforelæser: Videnskabsjournalist og forfatter Lone Frank. Titel: Kan alt måles og vejes? Musik: Pianist Katrine Gislinge spillede værker af Chopin og Debussy. Stiftelsesfesten 2009 Festforelæser: Lektor, forskerskoleleder Jørgen Dehs. Titel: Tilblivelsens uskyld. Musik: Pianist Christina Bjørkøe spillede værk af Carl Nielsen:Chaconne opus 32. Stiftelsesfesten 2010 Festforelæser: Astrofysiker Anja C. Andersen. Titel: Rummets arkitektur Musik: Coco Malaika (sang) og August Rosenbaum (Klaver) 20

21

22

23

24 Præsidenten, Kristine Jensens tale ved Akademiets Stiftelsesfest 2008 Deres Majestæt, mine damer og herrer Sidste år i september blev den store Kølner Dom beriget med et værk af den tyske kunstner Gerhard Richter. Kirkens vindue i det sydlige tværskib er udført som et farvet lysvæld af godt kvadratiske glasenheder, hver på knap 10 centimeter. Med udgangspunkt i kirkerummets middelalderinteriør har Richter udvalgt glaskvadraternes 72 forskellige farver, der efter et tilfældighedsprincip er fordelt som en farveeksplosion over det 113 m2 store format. Det hele er rejst i kirkens 22 meter høje vindue. Resultatet er elementært og fantastisk og transformerer dagslyset overvældende og uophørligt. Værket er udtryk for en ny tendens i Tyskland, hvor det ikke er sædvane at møde moderne kunst i kirkerne. Værket har mødt skarp kritik, det klandres i sin abstraktion for bedre at kunne passe i en moské. Et ekko af en række diskussioner, vi også har oplevet her, med tendens til at vende tilbage og komme igen i forskellige forklædninger. Diskussionerne går på, om ikke kunst i en kirke burde afspejle den kristne tro og på umisforståelig vis tjene et formål? Diskussionerne om det nye vindue i Kølner Dom peger på, at det stadig sætter sindene i kog at kunsten er så lidt formålstjenlig og sig selv nok. Altså bare er kunst. At vi hver især må gøre tankearbejdet færdigt. Eller er vinduet irriterende fordi det ikke kan assimileres til den rette tro og tanke, men i stedet fungerer så direkte på synet og kroppen? I Danmark har vi kirkekunst af højeste karat i både store og små kirker, der ligger spredt over det ganske land. Vi har en stærk og modig tradition for at den helt moderne abstrakte kunst findes og er til stede i kirkerne. Og det er en af Akademiets store bedrifter fortsat at kunne bidrage til denne opgave, der på en og samme gang handler om at tage imod kirkerummet og gå direkte i brechen for kunstens frihed. 24

25 Det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster har siden 1895 haft et stående udvalg for nye kunstneriske udsmykninger i kirkerne. Administrationen af denne opgave er i dag et moderne rådgivende udvalg, der går i dialog med menighedsrådene. Opgaven er ikke blot en central, men også elementær opgave for et akademi, fordi det er vigtigt at kunst ikke kun findes på akademier, gallerier og museer, men konfronteres i en helt anden kontekst og kommer ud over de beskyttede fronter. Kunsten er en af de mere civiliserede måder at konfronteres på. Med kunsten stilles man ansigt til ansigt med notoriske modsætninger, formelle holdninger afprøves mod uformelle meningsytringer. Man får lov at rejse sine idealer eller nedsænkes i sine værste forestillinger og det er givetvis her den komplette diskussion indtræffer. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst - eller Kirkekunstudvalget i daglig tale - er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder. Udvalget rådgiver i forbindelse med forslag til kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker. Udvalgets rådgivning er inden for de seneste år ændret, så rådgivningen kommer ind tidligere i forløbet. Kirkeministeriet har bevilget midler som gør det muligt for udvalget i højere grad at yde direkte rådgivning på stedet. Det har været en klar forbedring for udvalgets arbejde. I tråd med moderne ekspertskepticisme, så lyttes der ikke altid til fagkundskaben, men succesraten er stor med overraskende smukke resultater. I beretningen ses Michael Theils farvedynamiske cirkel, der følger kirkeåret over alteret i Lundehus nye Kirke. Oda Knudsen sarte svaler der mestrer Alterbilledet i Hvornum Kirke og i Taarbæk Kirke på Sjælland har Kurt Tegtmeier sat Golgata fortællingen i relief. Alene i 2007 har udvalget behandlet mere end 30 sager for forskellige kirker rundt omkring i landet. Enhver institution må med jævne mellemrum kaste et blik på sig selv, se sig selv efter i sømmene for at se, om fundamentet holder, og se om den faglige indsats skal stilles skarpere. Akademiraadet har i år med oprettelsen af Visionsudvalget sat et arbejde i gang med at se på akademiets formål og mening som institution i samfundet. Det er en omfattende sag, som vi forventer os meget af. Arbejdet er godt og grundigt i gang og færdiggøres formodentlig næste år. Men hvem ved - sidste gang akademiet nedsatte et strukturudvalg og ønskede at skærpe fagligheden endte man mange år senere med en 25

26 sneboldeffekt, der ommøblerede en større del af kunstscenen og førte til oprettelsen af Kunstrådet. Man må ikke overse, at der for en idealistisk funderet institution som Det kgl. Akademi for de skønne Kunster, ligger en helt central rolle i at udgøre en konstant institutionel ramme for den interesseløse argumentation om kunst og æstetik. Vi skal altså forsvare det faglige argument eller den kunstneriske ytringsfrihed - om man vil - hinsides alle de traditionelle interesseperspektiver som erhverv, nytte, politik og andre værdisættelser er afhængige af. Dette spejles i organisationen idet Akademiraadet indtager den særstilling inden for statsadministrationen, at det alene er Kunstnersamfundet som valgforsamling og ingen politikere, myndigheder eller interesseorganisationer, der afgør sammensætningen af Akademiet og Akademiraadet. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan eller skal argumenteres om meninger og defineres holdninger. Men man må hele tiden holde det institutionelle ideal for øje, ved at insistere på det faglige argument og holde sig fri af både positive og negative lobbyister og interessekampe. Aktuelt er den ideelle fordring om kunstens komplette frihed imidlertid under pres fra anden vis vi har over de seneste år set en optrapning af ideerne om at kunsten og arkitekturen skal sættes til at tjene forskellige formål og varetage politiske initiativer. Især inden for uddannelse, erhverv, eksport, turisme og bæredygtighed er disse tendenser udbredte. Kunsten og arkitekturen skal her i en ny udgave præstere en nytteværdi, hvor man uden at trække for dybt på sine standard mistanker og uden at have berøringsangst på kunstens vegne hurtigt kan opnå at sætte lighedstegn mellem maksimal nytteværdi og kunstnerisk kvalifikation. Omvendt er der grund til at minde om, at det aldrig for alvor har været den moderne kunst som sådan, der har givet anledning til politisk bekymring om den økonomiske støtte. Prøven har altid stået omkring den uforståelige kunst. Men altså, hallo som man siger, det giver ingen mening at tale kunstnerisk frihed med mindre det gælder for både 26

27 det uforståelige såvel som det der forstås. Akademiraadets beretning udkom i år i en fuldfarvet ny udgave, med billeder af stedet, kunstværkerne og de mange mennesker, der deltager i Akademiets arbejde. Denne beretning har fokuseret på hovedlinjerne fra de foregående 3 års arbejde og samtidig lagt vægt på at fremhæve og tydeliggøre institutionens opbygning. Den foregående periode har på mange måder fungeret som en slags grundforskning ind i institutionens funktioner og kompetence. I en nødvendig forlængelse af dette og i fortsættelse af arbejdet med at modernisere institutionen har vi i årets løb været igennem en række forhandlingsforløb om potentielle ændringer inden for institution og sekretariat. Med henblik på at opnå en bedre og bredere sekretariatsdækning gennemførte forretningsudvalget sammen med Kulturministeriet og Billedkunstskolerne i løbet af 2007 en undersøgelse af muligheden for at indlejre Akademiraadets sekretariat under Billedkunstskolerne. I den forbindelse blev der gennemført en række drøftelser og udredninger med både Kulturministeriet og Billed-kunstskolerne. Processen har været omfattende og lærerig, men har også udbygget et godt bekendtskab til både Kulturministeriet og Billedkunstskolerne. På baggrund af dette indre maskinrumstjek valgte Akademiraadet at fortsætte som selvstændig institution med et selvstændigt sekretariat. I forsommeren gennemførte forretningsudvalget ligeledes en offentlig ansættelsesrunde og i august 2007 havde vi den glæde at kunne ansætte cand. jur. Anne Marie Nehammer som ny sekretariatsleder og Akademisekretær. Samtidig har vi kunnet fastholde, at stillingen er på fuld tid - hvilket er absolut nødvendigt har således været et år, hvor sekretariatsfunktioner, beretningsarbejdet og valg til Kunstnersamfund og Akademi har fyldt godt op som store og ressourcekrævende dagsordner for institutionens arbejde. Når indre organisatoriske anliggender således blev kendetegnet for 2007, vil vores strategi for 2008 være at kvalificere vores generelle mødeaktivitet, grundfæste arbejdet omkring eksisterende og kommende udvalg og 27

28 ellers koncentrere vores arbejde omkring en række nye aktiviteter, og endelig vil vi frem imod 2009 sætte fokus på Kunstnersamfundet og hele adgangen til institutionen. I årets løb har Raadet haft flere arbejdsgrupper, som i løbet af 2008 enten skal udmøntes i konkrete aktiviteter eller kvalificeres som stående udvalg. På baggrund af en evaluering af de seneste års høringer og konferencer vil vi afholde en offentlig seance med arbejdstitlen kunst/arkitektur/globalisering. Raadets arbejdsgruppe vedr. kunstnerboliger/atelier/tegnestuer i de eksisterende udsatte boligmasser forventes genoptaget i april, med henblik på at kunne komme med konkrete udspil i Raadets arbejdsgruppe vedrørende Nye Medie Legater arbejder stødt mod at klargøre et kommissorium for et permanent udvalg. I institutionens generelle aktiviteter ligger, at vi foretager udnævnelser til råd, nævn og udvalg, hjælper med ansættelser, uddeler legater og kommenterer planlægning, udspil og deltager i diverse eksterne møder. Akademiraadet har i marts manet til eftertanke omkring ændringer i de livsvarige ydelser og til min store glæde så jeg i Information i dag, at det synspunkt deles af Statsministeren. Forretningsudvalget har løbende været optaget af drøftelser omkring oplevelsesøkonomien versus den dannelsesorienterede formidling omkring kunst og arkitektur og i løbet af 2008 er det hensigten at nedsætte en arbejdsgruppe, med arbejdstitlen om seriøs formidling af kunst og arkitektur. Formanden vil sammen med sekretariatet i løbet af april gennemføre en udredning til Kulturministeriet om censorordningerne på Statens Arkitektskoler. Ved 3 arrangementer har Akademiraadet haft Regeringens arkitekturpolitiske udspil under behandling. Arkitektsektionen har i sensommeren og i efteråret haft 2 møder, hvor sektionens medlemmer har gennemlæst og diskuteret arkitekturudspillet sammen med en række inviterede arkitekter fra både store og små tegnestuer. Udspillet dannede desuden dagsordenen for Akademiets møde i slutningen af Tilbage står sammenfatningen, som skal foretages inden maj måned Raadet er i øjeblikket i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og Danske Designere i gang med at 28

29 forberede en indstilling til Kulturministeriet om muligheden for at optage Arkitektur, design og kunsthåndværk under Kunstrådet. Adgangen til Kunstnersamfundet, og dermed adgang til Akademiet og Rådet, sker igennem Juryen. Akademiraadet og Kunstnersamfundets Jury er dermed porten og indgangen til alle aktiviteterne i Akademiet. Den faglige bedømmelse af Kunstnersamfundets medlemmer, der er Juryens job, udgør etikken i dette set-up, som akademiets arbejde udspiller sig på. At hvert enkelt medlem er kvalificeret af den 15 mand store Jury. Med denne post følger selvsagt en lang række tætte diskussioner arkitekter og billedkunstnere imellem, om selve det at kvalificere kunst igennem bedømmelsen af den enkelte kunstner. I de seneste år har vi haft en hårdt arbejdende Jury, med billedkunstneren Jette Gejl som formand, der har sat speederen i bund med optagelsen af medlemmer. Juryen har samtidig udført et sagligt, kompetent arbejde, der giver mulighed for, at Akademiraadet kan pege på nye kvalificerede kunstnersamfundsmedlemmer af begge køn til gavn i nævn, råd og udvalg i forskellige samfundsorganisationer og administrationer over hele landet. Juryen har sammenfattet de seneste 3 års arbejde og praksis i en evaluering og har på et møde med Akademiraadet peget på en række tilbagevendende problemer: Sektionsopdelingen mellem malere og billedhuggere opfattes som værende utidssvarende. Mange kunstnere og arkitekter værger sig desuden ved at skulle underkastes en bedømmelse, men alligevel lægger de fleste navn til og vil gerne optages. Mens det helt store problem er at unge kunstnere og arkitekter ikke aner hvad de skal bruge Kunstnersamfundet til, fordi Kunstnersamfundet udover at være valgforsamling ikke har nogen funktioner. At deres medlemskab er en absolut nødvendighed for Akademiraadets arbejde fremstår usynligt for de fleste. Her må formidling til. Igennem de seneste år har Akademiraadet løbende ført en diskussion om synlighed. 29

30 Det er ganske tydeligt for Akademiraadet, at en væsentlig del af det store arbejde, der præsteres inden for Akademiet må gøres bredt tilgængeligt og nå en større kreds end Akademiet. Men det gælder også inden for akademiet selv. Efter det seneste valg til Kunstnersamfundet står det lysende klart, at den interne kommunikation er manglefuld. Hånden på hjertet, informationsarbejdet har stort set holdt sig til samtalen, og referatet - denne fests net-workings muligheder og sekretariatets altid venlige og kompetente reservoir af viden. Det har længe stået klart, at det er vigtigt, at det arbejde der udføres i udvalg, jury og råd må formidles og synliggøres. Vi skal altså ud over kanten, som man siger. Forretningsudvalget har igennem kompetent rådgivning diskuteret på hvilken måde man enklest opbygger og tilrettelægger en ny form for informations- og formidlingsprocedure. I den forbindelse har vi valgt at arbejde efter en kort handlingsplan, der i al enkelhed går ud på at gøre informationerne tilgængelige og udadrettede. Med enkle indsatser vil vi arbejde for en aktualisering af hjemmesiden og arbejder desuden mod udviklingen af et nyhedsbrev, hvor vi med en klar indsats kan kommunikere vores bedrifter ud til en større kreds blandt andet relaterede fagtidsskrifter som BKF og Arkitekten. Den store indsats, der handler om en forbedring af initiativer og dialog med Kunstnersamfundet må vi sætte større aktiviteter og ressourcer af til - med penge som vi ikke har lige nu. Selv om Akademiet i tidens bedste institutionelle automattvivl jævnligt anskues som både forældet og ubrugeligt, har vi altså i vores egen selvopfattelse en ret stor og væsentlig historie at fortælle om de aktuelle indsatser, der ligger fra råd og udvalg. At Akademiet selv råder over en betydelig kunstsamling er en velbevaret hemmelighed, som vi har tænkt os inden for en overskuelig årrække at dele med andre. I 2007 har Akademiraadet været på besigtigelse i samlingen, ligesom der er færdiggjort en registrering af Kunstsamlingens cirka 640 dele og det er meningen, at dette store arbejde af Emma Salling skal udgives i bogform. I Fælles- og Fagudvalget, der forvalter Charlottenborgs besiddelser og indre anliggender er der bred enighed om, at samlingen 30

31 burde vedligeholdes bedre og måske også burde eksponeres bredere. Bjørn Nørgaard har i sin visdom foreslået at slå mange fluer med et smæk ved at afholde en udstilling med samlingens værker. Det er ganske enestående i den forbindelse at kunne vise at Kunstsamlingen er en del af Charlottenborgs oprindelige historiske inventar. Akademiets præsident vil i sin egenskab af formand for fællesudvalget i den forbindelse holde fremdrift med projektet. Akademiraadets publikation Landskabssyn og planreform, et memorandum blev offentliggjort den 27. februar 2008 ved et arrangement i Charlottenborgs Kuppelsal. Igennem dette arbejde har Akademiraadet ønsket at blande sig i den æstetiske diskussion om det danske landskab og de ændringer, der vil ske på baggrund af kommunesammenlægningerne og planreformen. Skriftet danner samtidig den foreløbige afslutning på det udvalgsarbejde, der blev igangsat i I samme anledning stod Akademiraadet den 27. februar bag et arrangement, hvor alle repræsentanter med en forvaltningsmæssig interesse i emnet indenfor både stat, regioner og kommuner var indbudt. Herunder repræsentanter for henholdsvis Statsskovene og Folkekirkens stifter. Skriftet er desuden udsendt til samtlige kommuner i landet. Akademiets interesse i landskabet og planlægningen er ikke af ny dato. Det er herhjemme en gevinst fra modernismens tid, at landskabet og planlægningen i både æstetisk og kunstnerisk forstand blev sat i fokus. Og den tradition er stadig aktiv i Akademiet. Akademiraadet er kendt for at udvise et fagligt og kompetent engagement inden for dette felt, og har stærke, store og stolte holdninger og meninger om både anvendelsen, planlægningen og forvaltningen af landskabet i Danmark. Institutionen havde igennem en lang årrække frem til 2004 et permanent landskabsog havekunstudvalg, der fungerede i hele landet for både stat, amter og kommuner. Det er en klar strategi for Akademiraadet og en del af de kommende aktiviteter i år at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal registrere behovet og muligheden for at oprette et permanent landskabsudvalg, med henblik på blandt andet igennem opsøgende virksomhed at rådgive kommunerne i hele Danmark. 31

32 For i Danmark er kulturlandskabet konteksten. Det binder horisonten fra hav til himmel med bløde bakker, hvor der overalt er spor af historien. Kirker ligger spredt på kanten sammen med nutidens større størrelser i spraglet valør. Inden længe skal vi tage stilling til helt nye typer af energibrug og landbrug og skovrejsninger og byudvidelser, der vil udfordre det åbne lands rum, hvor et vekslende fugtigt klima giver atmosfæren luftighed - fordi lyset brydes i vandpartikler højt oppe og spredes uophørligt igen og igen som et højt lysfyldt rum, der transformerer dagslysets farver. 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 AKADEMIETS MEDALJER Akademiets medaljer tilkendes arkitekter, billedkunstnere mfl., som en hæder eller udmærkelse. Her bringer vi en oversigt over de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget medaljer i beretningens periode. Alle motiveringerne samt de enkelte modtageres værker, vist ved overrækkelsen, kan ses på Akademiraadets hjemmeside under fanen Medaljer. Tildeling sker efter drøftelse på tre møder i Akademiraadet og på sidste møde afgives indstilling ledsaget af en skriftlig motivering. På grundlag heraf, træffer rådet beslutning ved skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte ud af de tolv medlemmer stemmer for. Når en medalje er tildelt, får medaljemodtageren skriftlig meddelelse vedlagt motivering. Medaljen forsynes med modtagerens navn og året for tildelingen. Overrækkelse af medaljer sker normalt ved Akademiets Stiftelsesfest. Akademiets medaljer er: C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen og N.L. Høyen Medaljen. Af pladshensyn er her kun bragt motiveringer og foto af værker af de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget C.F. Hansen og Thorvaldsen Medaillerne i beretningsperioden, da disse medaljer er de højeste udmærkelser, Akademiet kan tildele henholdsvis en arkitekt og en billedkunster. 50

Akademiets Stiftelsesfest 2008 Præsidentens beretning. Præsidentens tale 2008. Deres Majestæt, mine damer og herrer

Akademiets Stiftelsesfest 2008 Præsidentens beretning. Præsidentens tale 2008. Deres Majestæt, mine damer og herrer Præsidentens tale 2008 Deres Majestæt, mine damer og herrer Sidste år i september blev den store Kølner Dom beriget med et værk af den tyske kunstner Gerhard Richter. Kirkens vindue i det sydlige tværskib

Læs mere

Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER I henhold til Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster fastsættes følgende vedtægter. Kapitel 1 Kunstnersamfundet

Læs mere

Referat fra Akademiets møde onsdag den 4. marts 2009 Kl (05.10)

Referat fra Akademiets møde onsdag den 4. marts 2009 Kl (05.10) DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten 1050 København K Tlf

Læs mere

Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1

Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1 Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1 Præsidentens tale 2007 Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Akademiet er endnu engang nået til et vendepunkt i sin 250 år lange historie.

Læs mere

Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013. Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere.

Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013. Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013 Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. Akademiraadets muligheder for handling og taletid er ofte direkte proportionalt med det fokus,

Læs mere

Udkast til referat af mødet den 10. november 2010 er godkendt på rådets møde den 8. december. Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her.

Udkast til referat af mødet den 10. november 2010 er godkendt på rådets møde den 8. december. Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her. 1. 69. net-ref. Udkast til valgreglement 2010 Trapholt Fredning og bevarelse af udsmykninger af Poul Gernes Bestyrelsen for Fonden Kulturfabrikken Ophavsretsfonden i BKF Overgaden Institut for Samtidskunst

Læs mere

Udkast til referat af mødet den 28. maj 2008 er godkendt på rådets møde den 10. september 2008. Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her.

Udkast til referat af mødet den 28. maj 2008 er godkendt på rådets møde den 10. september 2008. Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her. Notater fra møde i Akademiraadet den 28. maj 2008-1 - 47. netref. Evalueringsrapport om Kunstrådet Lokalplan nr. 039 for hotelbyggeri i Gudhjem Arbejdsgruppe: Visioner, mål og mening Stipendie og Legatudvalgets

Læs mere

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere.

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. 1 Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest 2014 Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. I 1895 skriver Meldahl i Kunstakademiets historie at:. flere Kirker efterhaanden er bleven Gjenstand

Læs mere

Referat af Akademiets møde 6. november 2013 (05.10)

Referat af Akademiets møde 6. november 2013 (05.10) DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål Referat af Akademiets møde 6. november 2013 (05.10) Medlemmerne

Læs mere

Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer.

Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Akademiets Stiftelsesfest 2006. Præsidentens beretning - 1 - Præsidentens tale 2006 Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Siden vi sidst var samlede ved denne årligt tilbagevendende

Læs mere

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest torsdag den 31. marts 2011. Kære gæster:

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest torsdag den 31. marts 2011. Kære gæster: Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest torsdag den 31. marts 2011 Kære gæster: En central opgave for et akademi er at gøre opmærksom på kunstens og arkitekturens betingelser, placering, betydning

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

DET KORTE AF DET LANGE

DET KORTE AF DET LANGE DET KORTE AF DET LANGE Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET. Præsidenten, Kristine Jensens, tale ved Akademiets Stiftelsesfest mandag den 30.

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET. Præsidenten, Kristine Jensens, tale ved Akademiets Stiftelsesfest mandag den 30. DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Præsidenten, Kristine Jensens, tale ved Akademiets Stiftelsesfest mandag den 30. marts 2009 Deres Majestæt, Deres Kongelige højhed, mine damer

Læs mere

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune 1 of 5 Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune Bilag til møde i udvalget for Plan, udvikling og kultur den xx 2016. Kandidater/område Kort begrundelse/uddrag Indstiller(e) Udøvende kunstnere

Læs mere

Medlemmerne af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster var den 12. februar 2013 indkaldt til møde i Akademiet den 27. marts 2013.

Medlemmerne af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster var den 12. februar 2013 indkaldt til møde i Akademiet den 27. marts 2013. DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål (05.10) Medlemmerne af Det Kongelige Akademi for de Skønne

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 30. april 2014

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 30. april 2014 1 102. net-ref. Udpegning af repræsentant til bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning Udpegning af repræsentant til Statens Værksteder for Kunst, Områdeudvalget for Billedkunst Rådsvalgte medlemmer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren,

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak,Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne

Læs mere

Referat af Akademiets møde 28. oktober 2015

Referat af Akademiets møde 28. oktober 2015 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål Referat af Akademiets møde 28. oktober 2015 Medlemmerne af

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Fra repræsen-: tantskabet Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Sabrina Guastella,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015 1 110. net-ref. Kort orientering og godkendelse af forretningsorden Valg af formand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af næstformand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2015 31.3.2016 Valg

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Repræsentantskabsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aase Brøndsted, Aksel Hein Pedersen, Anja Denbak, Anna Christina Sørensen, Anne Larsen,

Læs mere

Notater fra møde i Akademiraadet onsdag den 12. januar 2005

Notater fra møde i Akademiraadet onsdag den 12. januar 2005 Notater fra møde i Akademiraadet den 15 december 2004-1 - 16. net-notat 05.08. NET. Ref. 2005-12. januar 2005 Udkast til referat af mødet den 12. januar 2005 er godkendt på Raadets møde den 9. februar

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE MODTAGERE AF AKADEMIETS MEDALJER 2011

PRESSEMEDDELELSE MODTAGERE AF AKADEMIETS MEDALJER 2011 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten, 1050 København K Tlf 33 74 49 10 Fax 33 15 68 41 E-post: info@akademiraadet.dk www.akademiraadet.dk PRESSEMEDDELELSE

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

www.kultustedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

www.kultustedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk Referat fra Ordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby Generalforsamlingen indledtes

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Udpegning af nye medlemmer til. Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget. for perioden

Ofte stillede spørgsmål. Udpegning af nye medlemmer til. Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget. for perioden Ofte stillede spørgsmål Udpegning af nye medlemmer til Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget for perioden 2014-2017 Efterår 2013 1 Ofte stillede spørgsmål Hvorfor har Aarhus Kommune tre kunstfaglige

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægt for studentermenigheden i København

Vedtægt for studentermenigheden i København Vedtægt for studentermenigheden i København 1 Grundlag 2Formål 3 Ordinær Generalforsamling 4 Ekstraordinær Generalforsamling 5 Bestyrelsen 6 Bestyrelsesmøder 7 Udvalg 8 Valg 9 Planlægningsmødet 10 Økonomi

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Menighedsrådet. valgbarhed jf. valgloven 3 og menighedsrådslovens 6 stk. 2. Aabenraa den 23. november 2016

Menighedsrådet. valgbarhed jf. valgloven 3 og menighedsrådslovens 6 stk. 2. Aabenraa den 23. november 2016 Menighedsrådet Aabenraa den 23. november 2016 Referat af offentligt konstituerende menighedsrådsmøde Onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 på Folkehjemmet Sarah Arnkjær valgte salmen Blomstre som en rosengård

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Mogens Olsen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere