Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet"

Transkript

1 Energistyrelsen Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet Hovedrapport Juli 2003

2 Energistyrelsen Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet Hovedrapport Juli 2003 Dokument nr Revision nr 3 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MOU HDA PMP

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Baggrund, sammenfatning og konklusion 4 21 Energieffektivitet og produktivitet 4 22 Resultater 6 23 Konklusion 8 24 Anbefalinger 10 3 Videnindsamling Produktionsfilosofier Problemstillinger 14 4 American Tool A/S Virksomhedsbeskrivelse Produktivitet Energibesparelser Fremtidig produktivitetsforøgelse og energibesparelse 34 5 Aarhus Oliefabrik A/S Virksomhedsbeskrivelse Produktion Produktivitet Flaskehalse RCM-analyse af vedligehold på DOZC-valsen Energibesparelser 41 6 Andre cases Aarhus Oliefabrik A/S Danpo A/S 44

4 2 7 Energi & Produktionsaudit Energi og energieffektivitet Metodik Definitioner 55 Bilagsfortegnelse Bilag 1

5 3 1 Indledning Denne hovedrapport sammenfatter resultaterne af det kortlægnings- og analysearbejde, der er gennemført med henblik på at undersøge produktivitetsforbedrende tiltags indvirkning på energiforbruget i produktionsvirksomheder Projektets specifikke formål har været: at vurdere erfaringer med produktionstekniske analysemetoder i forhold til branche- og virksomhedstyper og i forhold til de erfaringer, der op gennem 90'erne er gjort på energiområdet at foretage produktionstekniske og energimæssige analyser i 2 mellemstore virksomheder inden for 2 forskellige brancher, for eksempel plastindustri og procesindustri at måle og godtgøre de energibesparelser der opnås gennem bedre produktionstilrettelæggelse, vedligehold mm i 2 virksomheder - såvel som de produktivitetsforbedringer, der opnås som følge af en målrettet fokus på energibesparelser at generalisere de opnåede erfaringer rent metodemæssigt over for de udvalgte brancher og virksomhedstyper mm Projektets resultater er baseret på en generel videnindsamlingsdel samt to casestudier på henholdsvis en stykproducerende virksomhed, American Tool A/S (håndsave), og en procesvirksomhed Aarhus Oliefabrik A/S (vegetabilske olier og fedtstoffer) Projektet er udført i perioden 1 august 2001 til 30 juni 2003 med COWI som udførende projektkonsulent i samarbejde med driftspersonale på de to involverede virksomheder Projektets finansiering er baseret på 50% direkte tilskud fra Energistyrelsen, 43% egenindsats hos de involverede projektparter og 7% direkte honorarbetaling fra de to casevirksomheder Foruden nærværende rapport består projektmaterialet af case-rapporterne "Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet" hos American Tool A/S, udgivet maj 2002 samt "Produktionsoptimering af ekstraktionslinie" hos Aarhus Oliefabrik A/S, udgivet i juni 2003

6 4 2 Baggrund, sammenfatning og konklusion Der er i løbet af 90'erne foretaget omfattende analyser af energiforbruget i danske industrivirksomheder og herunder afdækket og realiseret ganske betydelige besparelser Indsatsen har gennemgående været præget af en energiteknisk og analytisk tilgang til emnet, men en stadig stigende opmærksomhed over for menneskelige og organisatoriske forhold har gradvist ført frem "energiledelse" som et centralt begreb i den nuværende indsats Desuden er grænseflader til beslægtede indsatsområder i industrien gradvist taget i betragtning, for eksempel ledelsessystemer inden for miljø, kvalitet, vedligehold mm På trods af denne stadigt mere holistiske indgang til energibesparelser har der ikke tidligere været fokus på begreberne "produktionsoptimering" og "logistik" og disses centrale betydning for energieffektiv drift af industrianlæg Dette dels på trods af at sådanne indsatsområder teknisk såvel som ledelsesmæssigt/organisatorisk har endog meget store overlap til aktiviteter på energiområdet; det er flere gange erfaret at energieffektivisering direkte har kunnet øge produktiviteten i et givent industrianlæg For det andet kunne en succesfuld integration af "energieffektivitet" og "produktivitet" være en endog meget væsentlig løftestang til de fortsatte aktiviteter inden for energieffektivisering i industrien som følge af de for industrien meget væsentlige potentielle følgegevinster 21 Energieffektivitet og produktivitet Det er et alment accepteret forhold at en meget stor del af dansk industri i dag kun opnår en reel kapacitetsudnyttelse (OEE) af størrelsesordenen 50% - med det resultat at såvel proces- som hjælpeanlæg en stor del af tiden "forbruger" energi, der reelt ikke resulterer i salgbare produkter Standarden for "World Class Manufacturing" tilsiger i dag OEE-værdier af størrelsesordenen 85-90%, hvilket umiddelbart angiver at det specifikke energiforbrug pr produceret enhed teoretisk kan reduceres med i størrelsesordenen 30-40% - alene ved at forbedre driften af det eksisterende produktionsudstyr

7 5 Medens de helt store og større danske virksomheder har været opmærksomme på disse forhold op gennem 90'erne, står den store andel af mellemstore og mindre danske virksomheder fremover over for betydelige udfordringer i retning af at optimere produktionsudstyr og driftsorganisation til en mere effektiv ressource- og kapacitetsudnyttelse Der vurderes som antydet ovenfor at være et stort energibesparelsespotentiale ved at fokusere på begrebet "produktionsoptimering" inden for energieffektivisering 211 Tab i produktivitet En gennemgående angrebsvinkel for at sikre en høj produktivitet OEE (Overall Equipment Efficiency) for et produktionsanlæg er systematisk at fokusere på alle former for tabt produktivitet ("spild") i produktionen, for eksempel: driftsstop som følge af: - produkt-/formskift og omstilling af maskiner - fejlfunktion af maskiner - svigtende råvare- og materialetilgang (flaskehalse) - vedligeholdsarbejde kassation eller ombearbejdning af produkter "overforædling" af produkter i forhold til kundekrav (behovsanalyse) Specielt "driftsstop" anses i dansk industri for at være en ganske betydelig tabsparameter Dansk Vedligeholdsforening har således opgjort at der årligt tabes op mod 40 mia kr i dansk industri alene på grund af ufuldstændigt vedligehold af produktionsanlæg Det er derfor også erfaringen at en systematisk kortlægning af driftstider, omstillingstider mm på maskiner og produktionsanlæg oftest afdækker en overraskende lav OEE med et ganske betydeligt optimeringspotentiale Dette er dels gældende i stykproducerende virksomheder (jern- og metal, plast mfl), men også procesindustrien (fødevarer, kemi, farmaceutisk mfl) har et ganske betydeligt forbedringspotentiale I et nyere COWI-projekt på Aarhus Oliefabrik A/S (under Energistyrelsen og FRIs rammeprogram for energibevidst projektering) er der således opnået en 50% reduktion af et filtreringsanlægs pumpebehov ved at fokusere på reduktion af tomgangstider OEE for dette anlæg har således kun ligget på i størrelsesordenen 30-40% før optimeringen

8 6 22 Resultater Resultaterne fra casevirksomhederne American Tool A/S og Aarhus Oliefabrik A/S viser entydigt at produktivitetsforbedringer kan medføre en markant og endog meget attraktiv og rentabel reduktion i energiforbruget De 2 virksomheder repræsenterer umiddelbart 2 forskellige og almindeligt fremherskende problemstillinger: En virksomhed (American Tool), hvor den samlede produktion ønskes forøget og hvor enhver produktivitetsforbedring medfører at "tomgangstid" nyttiggøres til produktion På en sådan virksomhed vil man alene se en reduktion af det specifikke energiforbrug i og med produktionstiden reelt øges og tomgangstiden reduceres En virksomhed (Aarhus Olie A/S), hvor produktivitetsforbedringer ikke umiddelbart nyttiggøres til større produktion På en sådan virksomhed må man alene forvente at se en reduktion af den samlede driftstid og dermed en reduktion i det absolutte energiforbrug I det følgende uddybes disse resultater 221 American Tool A/S Hos American Tool har formålet med forøgelse af produktiviteten været at øge produktionen ved at fokusere på følgende indsatsområder: Ved minimering af produktionsstop, såvel planlagte som uplanlagte stop inden for den tilgængelige tid Tilpasning og reduktion af cyklustider i kritiske delprocesser med henblik på at forøge den samlede produktionskapacitet Projektet er mundet ud i en produktivitetsforbedrende strategi, der strækker sig over 5 faser, hvoraf de første 3 er rettet mod at forøge produktionstiden fra de observerede 37,3 min/time til 56 min/time med en produktivitetsstigning på 50% til følge De to sidste faser er rettet mod at nedbringe cyklustiden fra først 3,49 sek/emne til 3,0 sek/emne og ultimativt til 2,18 sek/emne med en total produktivitetsstigning på 140% til følge De 2,18 sek/emne kan kun nås ved en meget vidtgående indgriben i det eksisterende produktionsanlæg og radikale ændringer af logistik, produktionsgange og maskineri Det realiserede resultat målt over en 8 ugers periode har været en forøgelse af produktionstiden til 48,27 min/time, svarende til en realiseret produktivitetsforøgelse på 29,3%

9 7 Denne produktivitetsforøgelse har medført en reduktion i det specifikke energiforbrug på henholdsvis 29,8% for elektricitet og 16,3% for naturgas Derudover er det specifikke vandforbrug reduceret med 29,0% og varmtvandsforbruget med 27,6% Der har ikke været nogen nævneværdige investeringer forbundet med de gennemførte produktivitetsforbedringer OEE er efter den realiserede produktivitetsforøgelse steget til 65%, hvilket indikerer at der stadig er et særdeles stort potentiale for at forbedre produktiviteten og opnå en yderligere reduktion af det specifikke energiforbrug 222 Aarhus Oliefabrik A/S Hos Aarhus Oliefabrik har det primære formål med gennemførelse af produktionsoptimeringsprojektet været at afdække mulighederne for forøgelse af produktionen såvel som mulighederne for egentlig rationalisering af olieproduktionen i ekstraktionslinien På Aarhus Oliefabrik er der ikke realiseret egentlige produktivitetsforbedringer i forbindelse med projektet på fabrikkens ekstraktionslinie Derimod er der foretaget en gennemgribende analyse af potentialet for produktivitetsforbedringer og disses indvirkning på energieffektiviteten Kortlægning af produktions- og energidata har vist at OEE for sheaolie- og rapsolieproduktion i 2002 har været henholdsvis 64,0% og 66,0% Den primære årsag til disse lave OEE-værdier er en lav præstationsrate, ca 76%, og sekundært en tilgængelighed på ca 86% Potentialet for at øge produktiviteten (OEE) er stort En realistisk målsætning for Aarhus Oliefabrik vil være en OEE på 75%, hvilket vil betyde enten frigivelse af ca 1½ måneds produktionstid eller en merproduktion på ca 42% mere rapsolie til videresalg Forbedret drift og vedligehold (RCM) er fundet at være den helt centrale parameter i at forbedre udnyttelsen af anlægget En RCM-analyse på DOZC-valse viser alene besparelsespotentiale på kr/år og en reduktion i tid brugt på vedligehold på 336 timer Såfremt det angivne potentiale for at forbedre anlægsudnyttelsen realiseres (OEE = 75%), vil Aarhus Oliefabrik A/S opnå en direkte energibesparelse (såfremt driftstiden reduceres) på kwh/år el og 8500 GJ/år varme, svarende til varmeindholdet i Nm³ naturgas (90% virkningsgrad) Driftsbesparelsen andrager ca kr/år Såfremt potentialet udnyttes til merproduktion ved fastholdt samlet driftstid, vil det specifikke energiforbrug reduceres med 9-10% for el og 7-9% for varme

10 8 23 Konklusion Det må ud fra projektets resultater konkluderes at optimering af produktivitet i industrien kan udgøre en særdeles effektiv og en for industrien attraktiv vej til videre optimering af energiforbruget - absolut såvel som specifikt 231 Videnindsamling og begreber Der er gennem videnindsamlingen kortlagt en lang række metoder og begreber inden for "produktionsoptimering", men det er sammenfattende konklusionen at begreber som oppetid, tilgængelighed, anlægsudnyttelse og OEE er de centrale emner i relation til reduktion af energiforbruget Groft sagt handler det - i relation til at effektivisere energiforbruget - om at reducere tomgangsdrift og produktionsstop og udnytte produktionsanlægget mest muligt Begreber som "Lean manufacturing" mm og "reduktion af tab" kan være relevante i og med at metoder på dette område alle fokuserer på at minimere overflødige aktiviteter og tab Igen er det dog OEE-begrebet, der fremstår som den centrale størrelse i relation til energiforbruget 232 Potentialet i dansk industri Det vurderes af talrige uafhængige kilder at potentialet for at optimere produktionen i dansk industri er ganske betydeligt, og det er således også COWIs erfaring at der er store potentialer, se nedenstående tabel Virksomhed Beregnet OEE (%) Indsatsområde Farmaceutisk - fermentering - fylde/pakkeanlæg Plast Produktionsplanlægning Drift & vedligehold/rcm Drift & vedligehold/rcm Produktionsplanlægning Fødevarer 50 Generel trimning/flaskehalse Proces 45 Produktionsplanlægning Nydelsesmidler 40 Drift og vedligehold/rcm Tabel 1 Udvalg af COWIs erfaringer med produktionsoptimering

11 9 I forhold til de oppetider, der ses i de absolut førende virksomheder inden for "World Class Manufacturing" (OEE på 85-90%), fremgår det af ovenstående at der er endog store forbedringspotentialer i mange danske virksomheder Et springende punkt er dog, som antydet ovenfor, om virksomheden kan se direkte økonomiske udbytter ved at optimere produktiviteten, det vil sige: Om den samlede produktion ønskes forøget, således at enhver produktivitetsforbedring medfører at "tomgangstid" nyttiggøres til produktion På en sådan virksomhed vil man alene se en reduktion af det specifikke energiforbrug i og med at produktionstiden reelt øges og tomgangstiden reduceres Men virksomheder i denne situation vil være stærk motiverede grundet det meget direkte økonomiske gevinst via en øget afsætning Om den samlede produktion ikke skal øges og hvor produktivitetsforbedringer derfor ikke umiddelbart nyttiggøres til større produktion På sådanne virksomheden vil der være mulighed for at nedlægge "2 skift om fredagen" mm, således at der direkte opnås en lavere driftstid og dermed en absolut reduktion af energiforbruget Mange virksomheder i denne kategori vurderes dog kun at være begrænset motiveret grundet skepsis over for hvad der egentlig spares Det skal understreges at produktivitetsforbedringer altid er et aktuelt spørgsmål i industrien og at motivationen med hensyn til denne form for energibesparelser derfor altid vil være høj 233 Metoder og indsatser Det vurderes ud fra de opnåede erfaringer i projektet at de centrale indsatser for at øge produktiviteten i første række er: 1 Generel trimning og optimering af produktionsanlægget ud fra en detaljeret kortlægning og analyse af stoptider og fejlårsager, flaskehalse, intern logistik mm Et ikke uvæsentligt spørgsmål er produktionsstyring og opfølgning på nøgletal Her kan specielt organisationsformen og de menneskelige ressourcer (TPM mm) spille en meget afgørende rolle i forhold til at højne OEE Casen hos American Tool har været båret af sådanne tiltag og ikke af mere raffinerede produktionskoncepter/filosofier 2 Optimering af vedligehold - især øget brug af forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold (RCM, TPM mm) - vil hurtigt bidrage væsentligt til øget oppetid på kritisk udstyr

12 10 Som under 1) er der også her tale om at udnytte de "lavthængende frugter" frem for at implementere mere raffinerede produktionsfilosofier Casen hos Aarhus Oliefabrik viser at forbedret vedligehold og reduktion af uforudsete havaribaserede stop vil kunne højne OEE betydeligt 3 Optimeret produktionsplanlægning med henblik på at minimere antal "receptskift" og omstillinger er helt afgørende for mange virksomheders potentiale for at øge produktiviteten Tilpasning af batchstørrelser og variationen/bredden af produktsortimentet er i den forbindelse meget væsentlige indsatsområder 24 Anbefalinger Det anbefales samlet set at Energistyrelsen i sit arbejde for at højne energieffektiviteten i dansk industri fremover - om muligt - fastholder et stærkt fokus på "produktionselementet" i energieffektivitet og om muligt fortsætter med at gennemføre demonstrationsprojekter og formidlingsopgaver på området Det skyldes: at der kan opnås ganske store energibesparelser ved en sådan indsats med en god samfunds- og virksomhedsøkonomi til følge at industrien vil være meget interesseret i at gennemføre undersøgelser på dette område Det anbefales desuden at Miljøstyrelsen orienteres om erfaringerne og opfordres til at undersøge lignende angrebsvinkler på miljøområdet - en række af gevinsterne i dette projekts 2 cases ligger således umiddelbart inden for Miljøstyrelsens interessesfære

13 11 3 Videnindsamling Formålet med en videnindsamlingsdel har først og fremmest været at afdække området produktion og produktivitet med hensyn til terminologi, produktionsfilosofier og konkrete problemstillinger og disses indflydelse på energieffektiviteten 31 Produktionsfilosofier Siden starten af 1970'erne er der blevet lanceret et hav af produktionsfilosofier med forskellige indgangsvinkler til optimering af virksomhedsdrift, produktionsprocesser, logistik mm I "En oversigt over produktionsfilosofier" af Professor John Johansen, Aalborg Universitet, og Kresten Kragh-Schmidt, Handelshøjskole Syd, gives en oversigt over de 17 væsentligste produktionsfilosofier, der er blevet lanceret siden 1970'erne For en uddybende beskrivelse af de enkelte produktionsfilosofier henvises til oversigtens detaljerede litteraturliste for hver filosofi En liste over disse 17 produktionsfilosofier med tilhørende kort beskrivelse af filosofiens fokusområde og indgangsvinkel findes i bilag 1 I nærværende afsnit gives der kun en kort introduktion til de 3 filosofier, der skønnes relevante for dansk industri (få store, mange mellemstore virksomheder) i forhold til dette projekts fokus på produktivitet og energieffektiviseringer 311 Dansk industri Dansk industri er primært kendetegnet ved få store virksomheder og mange mellemstore virksomheder, hvor det at indføre en helt specifik produktionsfilosofi oftest vil være en for ressourcekrævende proces set i forhold til virksomhedens størrelse Derfor vil det oftest i første omgang være relevant at kigge på om der er dele af ovenstående produktionsfilosofier, der kan implementeres i virksomheden Med henblik på at reducere energiforbrug vil det være mest hensigtsmæssigt at kigge på de filosofier, der tager sigte på at reducere ressourceforbrug og spild

14 12 samt de filosofier, der fokuserer på at øge oppetiden på produktionsanlægget og dermed reducere energitab ved tomgangsdrift De 3 produktionsfilosofier, der vurderes bedst egnet til at opnå disse mål er henholdsvis TPM og TQM (begge delkomponenter under den vidtfavnende Just In Time produktionsfilosofi) og Lean Production 312 Total Productive Maintenance (TPM) Udviklingen af TPM-konceptet, der fokuserer på forebyggende vedligehold, blev startet i Japan, primært af Toyota, i slutningen af 1960'erne Konceptet bygger på nogle meget enkle grundlæggende holdninger til sund fornuft, systematik og vedholdenhed samt en naturlig holdning til, at man arbejder med forbedringer i sit arbejde hver eneste dag Helt specifikt er målet med TPM at opbygge et totalt systematisk vedligeholdelsessystem, hvor der indlægges planlagt tid til vedligeholdelse af maskiner og udstyr TPM er hermed proaktiv i forhold til udelukkende at vedligeholde, når maskinen bryder sammen ("brandslukning") Denne proaktive angrebsvinkel på vedligeholdet er hvad vi i dag forstår ved forebyggende vedligehold TPM-konceptet kan kort beskrives på følgende vis: Systematik - sikring af at forbedringer standardiseres og fastholdes Vedholdenhed - fordi der går op mod 3 år før resultaterne kommer Fokus på spild i alle handlinger - spild skal væk Selvdisciplin - ledelsen skal gå forrest Enkelhed - TPM er enkelt del for del Løbende forbedringer via teams - løbende forbedringer bygger på team kultur Samarbejde - fordi ingen store koncepter lykkes uden samarbejde Hvorfor TPM? Energi Fordi forebyggende vedligehold er den væsentligste faktor til at minimere havari og de uplanlagte stop i virksomheden, der fører til tab af produktionstid og dermed forringelse af produktiviteten Reduktion af uplanlagte stop og nedetid medfører reduktion af tomgangsdrift, og reducerer produktionslokalernes benyttelsestid, hvilket medfører reduceret energiforbrug til tomgangstab, lys, varme/kulde, ventilation mm

15 Total Quality Management (TQM) Udviklingen af TQM-konceptet, der fokuserer på kvalitet, er ligeledes sket i Japan Konceptet bygger på en kultur- og menneskeorienteret filosofi, hvor der er fokus på medarbejdernes holdning til den totale kvalitet i virksomheden Således fokuserer TQM på at opnå total kvalitet, ikke kun ved at øge kvaliteten på selve produktet, men også ved at forbedre de processer og aktiviteter, der er med til at frembringe og levere produktet til slutkunden Alle medarbejdere er involveret i denne proces Helt specifikt er målet med TQM at producere fejlfri produkter allerede første gang Hermed undgås de omkostninger, der er forbundet med at producere et defekt produkt, finde fejlen (kvalitetskontrol) og endelig udbedring af fejlen Alt sammen unødvendige og fordyrende elementer også set i forhold til kunden TQM-konceptet kan kort beskrives på følgende vis: Sikre at alle arbejder med de aktiviteter, der opfylder virksomhedens mission Forbedre kvaliteten af arbejdet, der leveres videre - både internt og eksternt Eliminere spild fremkommet ved mangelfuld kvalitet i første arbejdsgang Få synergieffekter ud af medarbejdernes færdigheder ved brug af teams Tilfredsstille slutkunderne Hvorfor TQM? Energi Fordi god kvalitet af selve slutproduktet giver tilfredse kunder og fordi løbende forbedring af kvaliteten i processen er en væsentlig faktor til kontinuerligt at minimere spild i form af defekter og de afledte omkostninger til fejlfinding og udbedring af fejlen Reduktion af antallet af defekter medfører en direkte reduktion af det energiforbrug, der medgår til selve fremstillingen af defekterne samt energiforbruget til genanvendelse eller bortskaffelse af det defekte produkt Derudover reduceres benyttelsestiden af produktionslokaler, hvilket medfører reduceret energiforbrug til lys, varme/kulde, ventilation mm 314 Lean Production Lean Production, der på dansk kan kaldes "Trimmet Produktion", opstod i forbindelse med et amerikansk forskningsprojekt omhandlende den internationale bilproduktion Konceptet blev udviklet i sidste halvdel af 1980'erne Lean Production fokuserer på at producere med så få ressourcer som muligt Helt enkelt gælder det om at undgå spild, hvilket blandt andet er alle slags overflødige aktiviteter, unødvendige lagre, materialespild og energispild

16 14 Et særkende ved Lean Production er at filosofien ikke kun omfatter den egentlige produktion, men også de teknisk-administrative processer i en virksomhed samt produktion set i sammenhæng med leverandører og kunder Hele værdikæden omkring produktet fra start til slut er i fokus Lean Production bygger på følgende 5 grundlæggende principper: 1 Specificér hvad der skaber og hvad der ikke skaber værdi set fra kundens synspunkt og ikke fra virksomhedens eget eller for den sags skyld de enkelte afdelingers eget synspunkt 2 Identificér alle nødvendige skridt for at designe, ordre og producere et produkt på tværs af hele værdikæden med henblik på at afdække ikke værdiskabende spild 3 Lav de ting, der skaber værdistrømme uden afbrydelser, omveje, tilbageskridt, ventetid og kassation 4 Lav kun hvad kunderne har ordret, det vil sige producer efter trækprincippet 5 Stræb efter perfektion ved kontinuerligt at fjerne spild, når dette opdages Ovenstående principper er helt fundamentale for at eliminere spild både internt i virksomheden og imellem virksomheder (leverandører, producent og kunder) Hvorfor Lean? Energi Fordi kontinuerlig eliminering af alle former for spild fra levarandør over producent til kunder fører til en proces, der ganske enkelt er optimal Reduktion af spild fjerner alle unødvendige energiforbrug i virksomheden og giver således den mest energieffektive produktion 32 Problemstillinger Det måske vigtigste element i videnindsamlingen har været at foretage en konkretisering af de problemstillinger, der forekommer ude i produktionsvirksomhederne inden for området produktion og produktivitetsforbedringer og disses relation til energiforbrug og energieffektiviseringer Konkretiseringen af produktionsvirksomhedernes problemstillinger tager udgangspunkt i en overskrift for den aktuelle produktionsparameter eksempelvis "omstillingstid", hvorpå der gives en generel kommentar Såfremt der er særlige forhold, der gør sig gældende for denne produktionsparameters betydning i henholdsvis en stykproducerende virksomhed og en procesvirksomhed gives en nærmere redegørelse herfor Først gives der dog indsamlede eksempler på problemstillinger fra virksomhedstyper og brancher efterfulgt af en definition af spild

17 Observerede problemstillinger Nedenfor gives en række eksempler på reelt forekommende problemstillinger ude i industrien Farmaceutisk virksomhed 1: Produktionsplanlægning er problematisk fordi sikre salgsprognoser er vanskelige at udføre De usikre salgsprognoser medfører store lagerbindinger, da mangel på produkt er katastrofalt i denne branche Ekstraordinære receptskift og dermed ekstra rengøring Farmaceutisk virksomhed 2: Store problemer med havari og defekte emner giver meget lav udnyttelse af produktionskapaciteten og OEE-tal helt ned til 25% Korn- og foderstofindustri: Store problemer med mange daglige omstillinger/receptskift og deraf følgende lange stilstandsperioder og tomgangsdrift Jern og metal: Mange omstillinger og havarier fører til megen nedetid og dermed lav udnyttelse af produktionskapaciteten, ensbetydende med lave OEE-tal Plastindustri: Ikke optimeret produktionsplanlægning medfører for mange omstillinger og ventetid på procesudstyr Vedligeholdelsesproblemer fører til havarier og nedetid Konfektionsvirksomhed: Meget bredt produktsortiment giver store lagerbindinger og besværliggør produktionsplanlægningen Vedligeholdelsesproblemer fører til havarier og nedetid Fødevareindustri: Uhensigtsmæssigt fabrikslayout med deraf følgende megen intern transport Ingeniøren Net 20/9 2002: Ny benchmark mellem 64 danske og 2000 amerikanske virksomheder viser at danske virksomheder binder 3 gange så mange ressourcer i varelagre og bruger 3 gange så lang tid om at fremstille varerne Lean Manufacturing - undgå spild og unødvendige processer!!! 322 Spild Det siger sig selv at spild er en problemstilling de fleste virksomheder er nødt til at tage særdeles alvorligt, da spild er lig med tab Normalt forbinder vi spild med kassation på grund af mangelfuld kvalitet, men japaneren Shigeo Shingo identificerede i forbindelse med udvikling af the Toyota Production System følgende 7 typer af spild eller muda på japansk:

18 16 Spildtype (muda) Overproduktion Defekter Beskrivelse Produceret for meget for tidligt dårligt informations-flow eller vare-flow og opbygning af lagre Ofte forekommende fejl i papirarbejde og i produktkvalitets samt ringe leveringsevne Unødvendige lagre Overdrevent lager og forsinkelse af information eller produkter store omkostninger og ringe kundeservice Uhensigtsmæssige arbejdsgange Overdreven transport Ventetid Unødvendig bevægelse Forkert tilgang til arbejdsprocesserne ved brug af forkert værktøj, procedurer eller systemer, når en mere simpel tilgang ville være mere effektiv Overdreven flytning af mennesker, information eller varer spild af tid, kræfter og penge Inaktive perioder for mennesker, informationer eller varer dårligt flow og lange procestider Dårlig arbejdspladsindretning for mange og for ensidige bevægelser og dermed også dårlig håndtering af produktet Tabel 2 De 7 former for spild Når man tænker på spild er det nyttigt at definere følgende 3 forskellige typer af aktiviteter i virksomheden: Værdiskabende aktivitet: De aktiviteter, der i kundens øjne har gjort virksomhedens produkt eller service mere værdifuldt Eksempelvis at forarbejde råmælk til ost Ikke værdiskabende aktiviteter: De aktiviteter, der i kundens øjne IKKE har gjort virksomhedens produkt eller service mere værdifuldt og som slet ikke er nødvendige under de nuværende forhold Eksempelvis at flytte produktet fra en beholder/container for at kunne transportere det rundt i virksomheden Nødvendige ikke værdiskabende aktiviteter: De aktiviteter, der i kundens øjne IKKE har gjort virksomhedens produkt eller service mere værdifuldt, men som er nødvendige med mindre den nuværende proces ændres radikalt Eksempelvis at inspicere hver eneste produkt fra en proceslinie, hvor kvaliteten er svingende på grund af gammelt maskineri Det er helt klart at de "ikke værdiskabende aktiviteter" skal fjernes øjeblikkeligt eller inden for en kort tidshorisont Med hensyn til de "nødvendige ikke værdiskabende aktiviteter", er de mere vanskelige at fjerne på kort sigt, men det skal være målet at fjerne dem på længere sigt

19 17 I det efterfølgende, hvor der gives en nærmere beskrivelse af de typiske problemstillinger i produktionsvirksomheder, vil hver problemstilling blive karakteriseret med den eller de af ovenstående 7 spildtyper, der gør sig gældende for netop denne problemstilling 323 Produktionsplanlægning Produktionsplanlægning er for mange danske virksomheder en ganske vanskelig opgave, der langt fra praktiseres optimalt ude i industrien med deraf følgende reduceret produktivitet Problemstillingerne er typisk: mangel på tæt samarbejde mellem virksomhedens salgsafdeling, dens produktionsafdeling og indkøbsafdeling kortsigtede produktionsplaner, der i nogle tilfælde kun rækker få dage frem Dette besværer ordentlig udnyttelse af produktionskapaciteten, det medfører mange omstillinger og muligheden for planlægning af vedligehold er yderst begrænset Manuel planlægning uden brug af moderne IT-værktøjer til produktionsplanlægningen en ikke optimal produktionsplan, der ikke udnytter fabriksanlæggets kapacitet optimalt blandt andet på grund af for mange omstillinger og regulær ventetid Disse forhold er bare nogle eksempler på, hvilke problemstillinger, der er observeret ude i industrien Nøglen til en væsentlig forbedring af produktiviteten er derfor ofte en målrettet indsats for optimering/forbedring af produktionsplanlægningen Baggrunden for denne påstand er helt enkelt at ved ideel produktionsplanlægning opnås at alle varer produceres rettidigt inden for den tilgængelige produktionstid under optimal udnyttelse af produktionsanlæggets kapacitet og med færrest mulige omstillinger/receptskift Dette betyder følgende: Rettidig produktion og levering tilfredse kunder og eksempelvis ingen dagbøder ved for sen levering Inden for tilgængelig produktionstid at alle planlagte produktionsstop, såsom møder, pauser og planlagt vedligehold kan gennemføres samtidig med at den tilgængelige produktionstid ikke skal udvides til omkostningstunge overarbejdsskift/nathold mm Optimal kapacitetsudnyttelse mindst mulig tomgangsdrift på dårligt belagte produktionslinier og dermed høje OEE-tal

20 18 Færrest mulige omstillinger/receptskift reduktion af stilstandstid og tomgangsdrift samt rengøringsbehov i mange procesvirksomheder Det er indlysende at ideel produktionsplanlægning er ekstremt værdifuldt for en produktionsvirksomhed, hvorfor det burde have meget høj prioritet Da produktionsplanlægning er en universel størrelse er der ikke rigtig nogen mening i at lave en særskilt beskrivelse af dens påvirkning i de to virksomhedstyper, der analyseres her Spildtyper Energi Overproduktion, unødvendig lagerbeholdning (råvarelager, mellemvarelager, færdiglager), uhensigtsmæssig produktionsafvikling samt ventetid og tomgang Energitab til overproduktion som ikke kan afsættes, energitab til unødvendig lagerbeholdning (kølehuse), tomgangstab, energitab i forbindelse med at produktionstiden må udvides for at overholde leveringskrav, energiforbrug til ekstra rengøring 324 Kvalitet og kassation Kvalitet er naturligvis et nøgleord for alle virksomheder Kvaliteten af produkterne skal leve op til den af virksomheden og kunder fastsatte standard Derfor er det naturligvis meget væsentligt at produkter, der ikke har den rigtige kvalitet ikke når ud til kunderne, da dette medfører reklamationer Reklamationer kan ud over en direkte økonomisk omkostning i form af kompensation også medføre negativ omtale af firmaet i medier og dermed skade virksomhedens renommé I realiteten vil dette ofte medføre en meget større økonomisk omkostning for virksomheden end fremstilling af et nyt produkt samt kompensation til kunden Kvaliteten af slutproduktet skal altså være i orden, og det opnås først og fremmest ved at producere flest mulige produkter med den rigtige kvalitet og derudover ved en grundig kvalitetskontrol for at opfange de produkter, der uundgåeligt vil være behæftet med fejl Det drejer sig kort og godt om at: Producere med den rigtige kvalitet, det vil sige en høj succesrate Foretage en grundig kvalitetskontrol I første omgang gælder det om at producere med en så høj succesrate som muligt, da fejlbehæftede produkter medfører spild og tab af ressourcer Dernæst skal kvalitetskontrollen være så effektiv at de fejlbehæftede produkter stoppes før de sælges og allerhelst skal de fejlbehæftede produkter opdages så tidligt som overhovedet muligt i procesforløbet, da yderligere bearbejdning af disse emner er spild af ressourcer - både tid, arbejdskraft og energi Kassationsgrad og kvalitetskontrol er derfor to væsentlige indsatsområde i produktionsvirksomhederne

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Ajour 2104 27.11.2014 Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Agenda Produktionsoptimering Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi Genefke-Skalaen et beslutningsstøtteværktøj/fælles

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning Realistisk grafisk produktionsplanlægning Grafisk gantt-plan i TT-Plan. På hver operation/bjælke anføres, hvilken ordre, kunde og vare, der er tale om.planen viser på samme tid ressourcebelastningen, hvordan

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer EG www.eg.dk Hvor trykker skoen egentlig? Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens sammensætning er stigende fra

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1.

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1. 2009 i medicinalindustrien 1. udgave 2009 2 Forord Industriens Uddannelser har gennem årene udviklet en række AMU kurser, som særligt retter sig mod produktionsmedarbejdere. Dette tema-hæfte giver en oversigt

Læs mere

Energioptimerende vedligehold. Projektrapport PSO 340-021

Energioptimerende vedligehold. Projektrapport PSO 340-021 Energioptimerende vedligehold Projektrapport PSO 340-021 1 Energioptimerende vedligehold April 2010 Projektgruppe: Jørgen Bjerg Center for Drift og Vedligehold Martin Dam Wied NRGi Rådgivning Pernille

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere