Rapport fra et styringslaboratorium om samspillet mellem sundheds- beskæftigelses- og socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra et styringslaboratorium om samspillet mellem sundheds- beskæftigelses- og socialområdet"

Transkript

1 Rapport fra et styringslaboratorium om samspillet mellem sundheds- beskæftigelses- og socialområdet Deltagerkreds og ramme Styringslaboratoriet blev afholdt under Digitaliseringsstyrelsens Open Government Camp. Open Government Camp er sat i søen for at bidrage til at styrke samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Det omfatter udforskning nye tilgange til den offentlige opgaveløsning, hvor borgere, erhvervsliv og det øvrige civilsamfundet kan spille en mere aktiv og direkte rolle. Arbejdet i foregik i et styringslaboratorium, som MidtLab, Region Midtjylland gennemførte med Henrik Hjortdal, projektleder på SLIP ved CVL. Styringslaboratoriet fungerer som et intensivt laboratorium, hvor centrale interessenter og beslutningstagere samles om en samfundsmæssig udfordring/dilemma og prøver at komme op med ideer til hvordan man kan videreudvikle og løse udfordringen i centrum. Intentionen er, at der kan komme konkrete projekter og indsatser ud af de anstrengelser, som deltagerne gør sig. Sagområdet for laboratoriet var at afsøge mulige løsninger i samspillet mellem sundhedsområdet, beskæftigelsesindsatsen og socialområdet. 1.0 Resumé Ud fra en samlet vurdering af udfordringernes potentiale og fornemmelse af at kunne skabe resultater med et afgrænset ressourceforbrug valgte laboratoriet at arbejde med nedenstående udfordringer. 1. Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentligprivat innovation. 2. Muligheder for at gentænke indsatsen ved at designe med borgeren i centrum, med fokus på den borger, som har behov for at de tre sektorer spiller sammen (dvs. fx matchgruppe 2 og 3, som har mere end blot et ledighedsproblem, men også et eller flere social- og sundhedsmæssige behov).

2 2 1.1 Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentlig-privat innovation. Der blev identificeret fire enkeltområder/redskaber, der kan eksperimenteres med enten i kombination eller enkeltstående. Business to Business: Fremme af brug af socialøkonomiske virksomheder om underleverandører. Arbejde med at skabe rummelige afdelinger i eksisterende store virksomheder. Særligt i større virksomheder er der en række supportfunktioner til driften rengøring, kantine vedligehold etc., der vil kunne udnytte arbejdskraft fra socialt marginaliserede / socialt udfordrede. Identifikation af incitamentsstrukturer, der kan gøre sig gældende på tværs af private og offentlige organisationer. Fremskudt sagsbehandling: Sagsbehandlingen fra kommunens side foregår i borgernes nærmiljø 1.2 Planforenkling med borgeren i centrum Borgerens plan Planen fungerer som et samlet overblik over alle fremtidige og historiske kontakter mellem det offentlige system og borgeren. Planen er tilgængelig på borger.dk og er blandt andet inspireret af de data fra sundhedsområdet, der allerede er tilgængeligt. Borgerens plan er det sted, hvor såvel borger som offentlig myndighed kan få et overblik. Der linkes til alle aktuelle planer. Planen følger personnummeret og er således altid aktiv også selvom man ikke længere er modtager af offentlige ydelser. Således kan aftaler med jordemoder etc. også omfattes af planen. 2. Baggrund og formål med styringslaboratoriet Styringslaboratoriet har haft to formål: 1. at demonstrere at laboratorier kan bidrage til målsætningen bag Open Government Inititiative om at inddrage borgere, foreninger og faglig ekspertise i forberedelse, beslutning og gennemførelse af politiske beslutninger. 2. at arbejde med muligheder for ny organisering og ny handling i trekanten sundhed, beskæftigelsesindsats og socialområdet.

3 3 Trekanten Sundhed, beskæftigelse og socialområdet er udvalgt i lyset af MidtLabs erfaring for, at det er vanskeligt for borgere at navigere i feltet - både fordi der er mange aktører fra flere forskellige faggrupper og flere sektorer og fordi mange af de, der har brug for ydelser samtidig har begrænset overskud til selv at finde den rette vej gennem systemet. Ofte ses, at en borger har komplekse behov for hjælp og støtte fra forskellige dele af systemet. Alle sætter en målrettet indsats i værk, men hver indsats tilrettelægges ud fra delsystemets logik. Herved fremstår de mange indsatser ukoordinerede og i visse tilfælde ufokuserede ligesom der ikke bliver taget stilling til i hvilken rækkefølge og sammenhæng borgerens udfordringer bør adresseres. Risikoen er, at effekten af de mange indsatser udebliver og at den er fordyrende og stigmatiserende både for borgeren og dennes nærmeste. 3. Problemstilling Der er en række forskelligartede udfordringer, som en indsats ind i den omtalte trekant kan tage afsæt i, fx: Den praktiserende læges nøglerolle og kommunikationen mellem denne og kommunen. Kommuners (ofte urealistiske) opfattelse af potentialet i socialøkonomiske virksomheder og disses især EU-retlige udfordringer Rammer, vilkår og incitamenter til kommunerne, som ofte modarbejder hinanden. Silo-kulturen og den manglende tid og lyst til det uformelle samspil fx i 'at drikke kaffe sammen' Manglende formel koordinering mellem de forskelige aktører sundhed, socialområdet og beskæftigelse Manglende fælles sprog. Kommunikationer forvandler sig undervejs gennem systemet bl.a. fordi der er mange forskellige definitioner i spil: Enhver har sin egen forståelse og ydelser bliver derfor registreret i øst og vest. Ledelsesroller: Der er for lidt evne til ledelse på tværs, der er for meget imperiebyggeri. Tidsfristen for implementering af politiske beslutninger er ofte urealistisk. Det skaber suboptimering, kvalitetsproblemer og unødige merudgifter. 4. Undersøgelse af problemstillingen 4.1. Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentlig-privat innovation. Socialøkonomiske virksomheder er gode til at fokusere på hvordan man udnytter en given målgruppes ressourcer. Hvad er det som disse mennesker allerede kan - ikke hvad er det vi skal lære dem?

4 De har dog også en række svagheder, fx begrænset evne til at skabe ustøttede arbejdspladser, tilskudsmodeller som belønner aktivitetsudvidelse snarere end effekt samt mental uvilje mod at skabe økonomisk udbytte via effektivisering. Ustøttet beskæftigelse fremmes bedst ved at større virksomheder skaber rummelighed: Hvordan kan vi fremme brugen af virksomheder i beskæftigelsesindsatsen? Hvordan fremmer vi brugen af rummelige virksomheder i Danmark? Hvordan fordrer vi at virksomheder tager et ansvar? Sammenfattende: Hvordan fremmer vi virksomheders lyst til at engagere sig i beskæftigelsesindsatsen vedr. de tunge i match 2 og 3? Der peges på, at det er andet end virksomhedens lyst, der spiller ind, bl.a. besværlige administrative og ansættelsesmæssige procedurer, en oplevelse af, at det offentlige ikke leverer sin del af opgaven, en kultur, som ikke altid kan rumme det anderledes Borgeren i centrum Opgaven er at undgå at minister-og forvaltningsopdelt organisering af ansvaret bliver et problem i organiseringen ift. borgeren En analogi til at køre bil kan anvendes til at forstå udfordringen: Bilen (det offentlige) er en kompleks maskine, men den bør kunne fungere som en helhed og føre os fra A til B uden skift undervejs. Når den virker kan der navigeres mellem andre biler undervejs. Boeing arbejder med computersimulering af hvordan forskellige komponenter fungerer sammen selv om de er produceret mange forskellige steder i verden. Kan man gøre det samme for borgeren? Hvordan sikrer vi at den offentlige sektor har et helhedsperspektiv på borgeren? Hvordan sikrer vi at borgeren får en helhedsoplevelse? Konkrete muligheder kan være fx key account managers (dvs. i stedet for mange forskellige sagsbehandlere tildeles borgeren én kontaktperson med ansvar), det kan være frames - dvs. forskellige pakker borgeren kan vælge eller vælge sammen med sin key account manager. Det sidste hindres af det offentlige frygt for standardisering: man 4

5 5 kunne evt. bruge frames så langt som muligt, og derefter via brug af faglig viden tilpasse til den enkelte borger i situationen. Der er en særlig udfordring ved at der er forskellige forståelser af hvad der er bedst for borgeren. Det kan være forskelle i de forskellige instansers systemforståelse og faglighed. Der kan være offentlig økonomi og/eller økonomisk egeninteresse i det, så man ikke vil 'dele' borgeren med andre. Heidegger påpeger at man først er opmærksom på noget, når det går i stykker. Dette passer også på bilanalogien: Når alt kører som det skal er jeg bare på vej fra A til B og tænker ikke på strukturen eller teknikken i bilen. Det samme bør gøre sig gældende for borgerens møde med den offentlige sektor. Spørgsmålet er hvordan man kan få den enkelte offentligt ansatte til at se ud over egen faglighed og hvordan man kan få aktørerne til at arbejde på en målsætning som udledes af at besvare spørgsmålet: Hvordan bliver en række komplicerede indsatser en helhed for borgeren? 5. Løsningsmuligheder 5.1. Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentlig-privat innovation. Hvordan kan et socialt sigte i rekruttering blive en markedsfordel? Hvordan det kan blive attraktivt, at bruge socialøkonomiske virksomheder som underleverandører? Dette er centrale løftestænger, der kan bruges for at inkludere en større gruppe borgere på arbejdsmarkedet og derigennem understøtte såvel den sociale og den sundhedsmæssige indsats. En løsning på udfordringen er, at virksomheder kan få diplom på at være social leverandør. Det vil gøre det nemmere at gennemskue for potentielle kunder, der vil understøtte socialøkonomiske virksomheder ligesom det kan understøtte, at få virksomheder til at vælge sociale leverandører. Gode eksempler herpå er BRF kredit og Sandtoften. I forlængelse heraf diskuterede man hvordan man kan gøre sociale leverandører/underleverandører synlige for medarbejdere og kunder. Det gælder både i dagligdagen (eks. rengøring i kontorlandskaber, kantinedrift). Det kan også være gennem eksempelvis de ovennævnte diplomordninger eller andet. En af de centrale udfordringer i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder og et øget samarbejde mellem på den ene side den offentlige sektor og på den anden side private virksomheder vedrørende socialt udsatte er hvordan

6 6 virksomhedernes fokus på økonomisk bundlinje kan kombineres med det at tage et socialt ansvar: Hvordan skal virksomheder kunne få et afkast af at ansætte socialt udsatte? Et konkret forsøg i denne forbindelse kan være at pulje en gruppe arbejdssøgende og derefter fordele dem til ansættelse på en række virksomheder. Virksomhedernes incitament er, at såfremt det offentlige sparer penge på indsatsgruppen vs. en kontrolgruppe, deles det sparede mellem virksomhederne og det offentlige. Løsningen er set før blandt andet i England - hvor dedikerede jobindsatser og andre sociale indsatser deler besparelser med det offentlige efter devisen no cure no pay. Forskellen ift. ovenstående projektidé er, at det er en indsats blandt almindelige virksomheder, der blot tilbyder beskæftigelse. Der er mange problemer i denne løsningsmodel, men det kunne være interessant at lave et eksperiment Borgeren i centrum: Hvordan bliver en række komplicerede indsatser en helhed for borgeren? Der kan arbejdes med en meget lang række løsningsideer og områder ind i det pågældende spørgsmål. Nedenfor er der kort oplistet en bruttoliste af ideer, der efterfølgende er kategoriseret i 4 områder. Redskabsindsatser herunder fælles målstyring o Summen er større en de enkelte elementer o Fælles standarder for it kommunikation o Fælles mål på tværs af sektorer o Alle aktører påtager deres eget ansvar o Dobbelt ansvar for egen opgave og for det fælles forløb Indsatser, med borgeren som centrum/samtænkning af planer og indsatser o En kommunal koordinator o Færre planer eller samtænkning af samme o Gennemgå relevant lovgivning ud fra relevante arketyper af borgere. Kan der harmoniseres? o Tværgående kordinationsredskab/en model? o Borger vælger selv egen primærperson o Tværsektorielt team om den enkelte borger løsrevet fra eksterne organisatorise rammer Udarbejdelse af fælles mål o Frihed til at organisere indsatsen på tværs af sektorer o Resultatstyring og ikke processtyring af kommunerne o Fokus på incitamenter til at tænke helheder og ikke sektoropdeling

7 o Velfærdskæder der skal investeres et sted for at give gevinst et andet. (inspiration fra assisting i ishockey, hvor både den scorende og den der lægger op til målet får gevinst) Enkeltindsatser ikke kategoriserbare o Byg en (virtuel) model af det samlede omfang af indsatserne som arkitektfirmaer gør. Det vil illustrere effekter positive som negative for borgeren. o Brug de 10 sværeste sager for at få en forståelse af resten audit ide o Lederuddannelse: Innovation, økonomi, kvalitet? Hvorledes kan man komme nærmere problematikken færre planer/forenkling af planindsatsen? Det vurderes at være det område, der har størst potentiale for at forbedres med effekt. Der er ved en første screening identificeret 15 forskellige planer og scoringsredskaber 1, sektorerne anvender til dels at kommunikere med hinanden gennem dels til at målrette indsatser til borgeren. Hver plan er anvendelig for det formål, den er sat i verden for, den følger den enkelte sektors logik og opfylder et konkret behov. Det er dog samtidig oplagt, at der er behov for at skabe overblik og sammenhæng i planerne og ikke 1 sundhed udskrivningsaftale eller koordinationsplan behandlingsplan (funktionsevne) genoptræningsplan læge stofmisbrugplan evt. behandlingsplan fra praksissektor social funktionsevnebeskrivelse (kan afløses af vum-metoden) 141 handleplanen (social handleplan) misbrugsbehandlingsplan pædagogisk plan (forskellige navne) beskæftigelse jobplan aktiveringsplan opfølgningsplan uddannelsesplan 7

8 8 mindst at få anskueliggjort for borgeren, hvem der varetager hvilken opgave på hvilket tidspunkt. De mange planer og indsatser forvirrer måske borgeren mere end det gavner hvilket måske reducerer effekten af de enkelte indsatser på samme måde som forskellige typer medicin modvirker hinanden. Skulle man mon uddanne planfarmaceuter, der ind imellem kan rydde op i indsatserne på samme måde som farmaceuterne laver medicingennemgang? Hvordan kan man imødekomme alle behov: På den ene side borgerens behov for enstrengethed, overblik og følelsen af at den offentlige sektor faktisk samarbejder om at understøtte borgerens aktuelle behov og på den anden side: Systemets behov for overblik, kommunikation og videndeling om den enkelte borger, som de mange planer er udtryk for. 6. Løsninger 6.1 Brug af private kræfter: Hvordan gør vi det attraktivt for virksomheder at engagere sig i beskæftigelsesindsatsen Der blev identificeret seks enkeltområder/redskaber, der kan eksperimenteres med enten i kombination eller enkeltstående. Business to Business: Fremme af brug af socialøkonomiske virksomheder om underleverandører. Gør det attraktivt for private virksomheder af gøre brug af socialøkonomiske virksomheder. Det kan blandt anden gøres gennem akkreditering af virksomheder, der enten ansætter socialt marginaliserede medarbejdere eller bruger socialøkonomiske virksomheder som underleverandører: Dvs. Gør brug af brandingeffekten i at anvende socialt udstødte i arbejdet og gør det nemt at vælge denne type virksomheder til eksempelvis rengøring, kantinedrift etc. Man kunne også overveje at gøre brug af sociale klausuler i offentlige indkøb virksomheder skal gøre brug at socialøkonomisk virksomhed for at kunne levere til det offentlige. Arbejde med at skabe rummelige afdelinger i eksisterende store virksomheder. Særligt i større virksomheder er der en række supportfunktioner til driften rengøring, kantine vedligehold etc., der vil kunne udnytte arbejdskraft fra socialt marginaliserede / socialt udfordrede. Det har en virksomhed som eksempelvis Danfoss haft stor succes med. Identifikation af incitamentsstrukturer, der kan gøre sig gældende på tværs af private og offentlige organisationer. Her fokuserer man på, at de enkelt virksomheder skal kunne få en økonomisk gevinst ved at ansætte socialt marginaliserede personer og derigennem rehabilitere disse. Et konkret løsningseksempel kunne være det ovenfor beskrevne eksperiment med at pulje marginaliserede og lade virksomheder og offentligt system dele besparelse ved ansættelse. Man kunne også arbejde med Social Impact Bonds, hvor enkeltpersoner og virksomheder kan købe aktier i sociale indsatser og dele et eventuelt overskud. Det skaber støtte til projektet i det omkringliggende samfund og de enkelte aktionærer vil have tilskyndelse til at arbejde for at projektet skal lykkes.

9 9 Fremskudt sagsbehandling: Sagsbehandlingen fra kommunens side foregår i borgernes nærmiljø man møder borgeren på arbejdspladsen, på biblioteket, i hjemmet, på gaden. Det gør konfrontationen med det offentlige system mindre voldsom og det hjælper måske endda til at flere får den hjælp de faktisk har behov for på rette tidspunkt. Det gælder særligt den gruppe borgere, der har angst for eksempelvis rudekuverter. Gruppen vil sende en liste af interessenter til MidtLab/CVL. Ideen er, at man kan samle disse og eventuelt sammensætte et program med eksperimenter som kan afprøves. 6.2 Borgeren i centrum: Hvordan bliver en række komplicerede indsatser en helhed for borgeren? Det kræver væsentlig tværgående organisatorisk styrke at forenkle og samtænke det store antal planer, lovgivning og kommunikation på tværs af sektorer. En simpel løsning på dette er at anvende bilanalogien igen: Det kan godt være, at systemet, der møder borgeren er komplekst og mangehovedet, med det udtryk, som bør møde borgeren skal være simpelt og lettilgængeligt. En løsning herpå er, at arbejde med forenkling af præsentationen og kommunikationen til og om borgeren: Borgerens plan. Planen fungerer som et samlet overblik over alle fremtidige og historiske kontakter mellem det offentlige system og borgeren. Planen er tilgængelig på borger.dk og er blandt andet inspireret af de data fra sundhedsområdet, der allerede er tilgængeligt. Borgerens plan er det sted, hvor såvel borger som offentlig myndighed kan få et overblik. Der linkes til alle aktuelle planer. Planen følger personnummeret og er således altid aktiv også selvom man ikke længere er modtager af offentlige ydelser. Således kunne aftaler med jordemoder etc. Omfattes af planen. Projektet brug for alle under Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder allerede indenfor dette felt hvorfor det vil være oplagt, at integrere nogen af de tanker, som gruppen har gjort sig i brug for alle projektet. Centrale elementer i borgerens plan er endvidere: én person fra det offentlige system er opdatetingsansvarlig efter stafetmodel. Auto-advisering. Når en plan opdateres får den ansvarlige og borgeren - besked Det er borgeren selv, som sætter de samlede tværgående, fælles mål. Det sker sammen med relevante personer fra administrationen. Online adgang. Borger regulerer den (hvem kan se min plan? Deling med familie, venner, bekendte, blog etc.) Grafisk tidslinie, så man kan følge med i sin historie med det offentlige Kalender se fremtidige møder, book fremtidige møder Vidensbank med relevante data (fx lægejournal) Måden Sundhed.dk er oprettet og administreres på kan tjene til inspiration.

10 10 Udfordringen er at ændre udformningen og oplevelsen af måden at samregistrere på fra Big brother is watching you til Little sister is helping you. Derfor er modellen med at det er borgeren, der er herre over alle samkørte oplysninger et sted, anvendt 7. Afslutning Deltagerne har kort evalueret forløbet på følgende måde: Positivt en vis overraskelse over hvor langt og hvor konkret anvendeligt/inspirerende man er kommet på kort tid. Det havde givet mere, især i det videre arbejde - hvis der havde været egentlige kommune og regionsrepræsentanter dvs. dem der har det daglige samarbejde- Også Socialministeriet var savnet. 8. deltagerkreds Navn Titel Organisation Kontakt Thomas Godt Konsulent SocialBusinessLab Susan Reder Konsulent SocialBusinessLab Bruun Jeanett Fleron Konsulent Praksiskompagniet Jesper Henriksen Projektchef Socialt udviklingscenter SUS Jesper Lihn Kontorchef Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sara Hansen Fuldmægtig Arbejdsmarkedsstyrelsen Inger Suppli Konsulent Kommunernes Landsforening Ulrik Jespersen Partner Quickcare

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland 1. Baggrund SjællandSeminaret 14. april 2010 tog det første målrettede skridt til at samle offentlige og private aktører

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere