Rapport fra et styringslaboratorium om samspillet mellem sundheds- beskæftigelses- og socialområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra et styringslaboratorium om samspillet mellem sundheds- beskæftigelses- og socialområdet"

Transkript

1 Rapport fra et styringslaboratorium om samspillet mellem sundheds- beskæftigelses- og socialområdet Deltagerkreds og ramme Styringslaboratoriet blev afholdt under Digitaliseringsstyrelsens Open Government Camp. Open Government Camp er sat i søen for at bidrage til at styrke samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Det omfatter udforskning nye tilgange til den offentlige opgaveløsning, hvor borgere, erhvervsliv og det øvrige civilsamfundet kan spille en mere aktiv og direkte rolle. Arbejdet i foregik i et styringslaboratorium, som MidtLab, Region Midtjylland gennemførte med Henrik Hjortdal, projektleder på SLIP ved CVL. Styringslaboratoriet fungerer som et intensivt laboratorium, hvor centrale interessenter og beslutningstagere samles om en samfundsmæssig udfordring/dilemma og prøver at komme op med ideer til hvordan man kan videreudvikle og løse udfordringen i centrum. Intentionen er, at der kan komme konkrete projekter og indsatser ud af de anstrengelser, som deltagerne gør sig. Sagområdet for laboratoriet var at afsøge mulige løsninger i samspillet mellem sundhedsområdet, beskæftigelsesindsatsen og socialområdet. 1.0 Resumé Ud fra en samlet vurdering af udfordringernes potentiale og fornemmelse af at kunne skabe resultater med et afgrænset ressourceforbrug valgte laboratoriet at arbejde med nedenstående udfordringer. 1. Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentligprivat innovation. 2. Muligheder for at gentænke indsatsen ved at designe med borgeren i centrum, med fokus på den borger, som har behov for at de tre sektorer spiller sammen (dvs. fx matchgruppe 2 og 3, som har mere end blot et ledighedsproblem, men også et eller flere social- og sundhedsmæssige behov).

2 2 1.1 Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentlig-privat innovation. Der blev identificeret fire enkeltområder/redskaber, der kan eksperimenteres med enten i kombination eller enkeltstående. Business to Business: Fremme af brug af socialøkonomiske virksomheder om underleverandører. Arbejde med at skabe rummelige afdelinger i eksisterende store virksomheder. Særligt i større virksomheder er der en række supportfunktioner til driften rengøring, kantine vedligehold etc., der vil kunne udnytte arbejdskraft fra socialt marginaliserede / socialt udfordrede. Identifikation af incitamentsstrukturer, der kan gøre sig gældende på tværs af private og offentlige organisationer. Fremskudt sagsbehandling: Sagsbehandlingen fra kommunens side foregår i borgernes nærmiljø 1.2 Planforenkling med borgeren i centrum Borgerens plan Planen fungerer som et samlet overblik over alle fremtidige og historiske kontakter mellem det offentlige system og borgeren. Planen er tilgængelig på borger.dk og er blandt andet inspireret af de data fra sundhedsområdet, der allerede er tilgængeligt. Borgerens plan er det sted, hvor såvel borger som offentlig myndighed kan få et overblik. Der linkes til alle aktuelle planer. Planen følger personnummeret og er således altid aktiv også selvom man ikke længere er modtager af offentlige ydelser. Således kan aftaler med jordemoder etc. også omfattes af planen. 2. Baggrund og formål med styringslaboratoriet Styringslaboratoriet har haft to formål: 1. at demonstrere at laboratorier kan bidrage til målsætningen bag Open Government Inititiative om at inddrage borgere, foreninger og faglig ekspertise i forberedelse, beslutning og gennemførelse af politiske beslutninger. 2. at arbejde med muligheder for ny organisering og ny handling i trekanten sundhed, beskæftigelsesindsats og socialområdet.

3 3 Trekanten Sundhed, beskæftigelse og socialområdet er udvalgt i lyset af MidtLabs erfaring for, at det er vanskeligt for borgere at navigere i feltet - både fordi der er mange aktører fra flere forskellige faggrupper og flere sektorer og fordi mange af de, der har brug for ydelser samtidig har begrænset overskud til selv at finde den rette vej gennem systemet. Ofte ses, at en borger har komplekse behov for hjælp og støtte fra forskellige dele af systemet. Alle sætter en målrettet indsats i værk, men hver indsats tilrettelægges ud fra delsystemets logik. Herved fremstår de mange indsatser ukoordinerede og i visse tilfælde ufokuserede ligesom der ikke bliver taget stilling til i hvilken rækkefølge og sammenhæng borgerens udfordringer bør adresseres. Risikoen er, at effekten af de mange indsatser udebliver og at den er fordyrende og stigmatiserende både for borgeren og dennes nærmeste. 3. Problemstilling Der er en række forskelligartede udfordringer, som en indsats ind i den omtalte trekant kan tage afsæt i, fx: Den praktiserende læges nøglerolle og kommunikationen mellem denne og kommunen. Kommuners (ofte urealistiske) opfattelse af potentialet i socialøkonomiske virksomheder og disses især EU-retlige udfordringer Rammer, vilkår og incitamenter til kommunerne, som ofte modarbejder hinanden. Silo-kulturen og den manglende tid og lyst til det uformelle samspil fx i 'at drikke kaffe sammen' Manglende formel koordinering mellem de forskelige aktører sundhed, socialområdet og beskæftigelse Manglende fælles sprog. Kommunikationer forvandler sig undervejs gennem systemet bl.a. fordi der er mange forskellige definitioner i spil: Enhver har sin egen forståelse og ydelser bliver derfor registreret i øst og vest. Ledelsesroller: Der er for lidt evne til ledelse på tværs, der er for meget imperiebyggeri. Tidsfristen for implementering af politiske beslutninger er ofte urealistisk. Det skaber suboptimering, kvalitetsproblemer og unødige merudgifter. 4. Undersøgelse af problemstillingen 4.1. Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentlig-privat innovation. Socialøkonomiske virksomheder er gode til at fokusere på hvordan man udnytter en given målgruppes ressourcer. Hvad er det som disse mennesker allerede kan - ikke hvad er det vi skal lære dem?

4 De har dog også en række svagheder, fx begrænset evne til at skabe ustøttede arbejdspladser, tilskudsmodeller som belønner aktivitetsudvidelse snarere end effekt samt mental uvilje mod at skabe økonomisk udbytte via effektivisering. Ustøttet beskæftigelse fremmes bedst ved at større virksomheder skaber rummelighed: Hvordan kan vi fremme brugen af virksomheder i beskæftigelsesindsatsen? Hvordan fremmer vi brugen af rummelige virksomheder i Danmark? Hvordan fordrer vi at virksomheder tager et ansvar? Sammenfattende: Hvordan fremmer vi virksomheders lyst til at engagere sig i beskæftigelsesindsatsen vedr. de tunge i match 2 og 3? Der peges på, at det er andet end virksomhedens lyst, der spiller ind, bl.a. besværlige administrative og ansættelsesmæssige procedurer, en oplevelse af, at det offentlige ikke leverer sin del af opgaven, en kultur, som ikke altid kan rumme det anderledes Borgeren i centrum Opgaven er at undgå at minister-og forvaltningsopdelt organisering af ansvaret bliver et problem i organiseringen ift. borgeren En analogi til at køre bil kan anvendes til at forstå udfordringen: Bilen (det offentlige) er en kompleks maskine, men den bør kunne fungere som en helhed og føre os fra A til B uden skift undervejs. Når den virker kan der navigeres mellem andre biler undervejs. Boeing arbejder med computersimulering af hvordan forskellige komponenter fungerer sammen selv om de er produceret mange forskellige steder i verden. Kan man gøre det samme for borgeren? Hvordan sikrer vi at den offentlige sektor har et helhedsperspektiv på borgeren? Hvordan sikrer vi at borgeren får en helhedsoplevelse? Konkrete muligheder kan være fx key account managers (dvs. i stedet for mange forskellige sagsbehandlere tildeles borgeren én kontaktperson med ansvar), det kan være frames - dvs. forskellige pakker borgeren kan vælge eller vælge sammen med sin key account manager. Det sidste hindres af det offentlige frygt for standardisering: man 4

5 5 kunne evt. bruge frames så langt som muligt, og derefter via brug af faglig viden tilpasse til den enkelte borger i situationen. Der er en særlig udfordring ved at der er forskellige forståelser af hvad der er bedst for borgeren. Det kan være forskelle i de forskellige instansers systemforståelse og faglighed. Der kan være offentlig økonomi og/eller økonomisk egeninteresse i det, så man ikke vil 'dele' borgeren med andre. Heidegger påpeger at man først er opmærksom på noget, når det går i stykker. Dette passer også på bilanalogien: Når alt kører som det skal er jeg bare på vej fra A til B og tænker ikke på strukturen eller teknikken i bilen. Det samme bør gøre sig gældende for borgerens møde med den offentlige sektor. Spørgsmålet er hvordan man kan få den enkelte offentligt ansatte til at se ud over egen faglighed og hvordan man kan få aktørerne til at arbejde på en målsætning som udledes af at besvare spørgsmålet: Hvordan bliver en række komplicerede indsatser en helhed for borgeren? 5. Løsningsmuligheder 5.1. Muligheder og hurdler i øget brug af socialøkonomiske virksomheder, offentlig-privat partnerskab og offentlig-privat innovation. Hvordan kan et socialt sigte i rekruttering blive en markedsfordel? Hvordan det kan blive attraktivt, at bruge socialøkonomiske virksomheder som underleverandører? Dette er centrale løftestænger, der kan bruges for at inkludere en større gruppe borgere på arbejdsmarkedet og derigennem understøtte såvel den sociale og den sundhedsmæssige indsats. En løsning på udfordringen er, at virksomheder kan få diplom på at være social leverandør. Det vil gøre det nemmere at gennemskue for potentielle kunder, der vil understøtte socialøkonomiske virksomheder ligesom det kan understøtte, at få virksomheder til at vælge sociale leverandører. Gode eksempler herpå er BRF kredit og Sandtoften. I forlængelse heraf diskuterede man hvordan man kan gøre sociale leverandører/underleverandører synlige for medarbejdere og kunder. Det gælder både i dagligdagen (eks. rengøring i kontorlandskaber, kantinedrift). Det kan også være gennem eksempelvis de ovennævnte diplomordninger eller andet. En af de centrale udfordringer i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder og et øget samarbejde mellem på den ene side den offentlige sektor og på den anden side private virksomheder vedrørende socialt udsatte er hvordan

6 6 virksomhedernes fokus på økonomisk bundlinje kan kombineres med det at tage et socialt ansvar: Hvordan skal virksomheder kunne få et afkast af at ansætte socialt udsatte? Et konkret forsøg i denne forbindelse kan være at pulje en gruppe arbejdssøgende og derefter fordele dem til ansættelse på en række virksomheder. Virksomhedernes incitament er, at såfremt det offentlige sparer penge på indsatsgruppen vs. en kontrolgruppe, deles det sparede mellem virksomhederne og det offentlige. Løsningen er set før blandt andet i England - hvor dedikerede jobindsatser og andre sociale indsatser deler besparelser med det offentlige efter devisen no cure no pay. Forskellen ift. ovenstående projektidé er, at det er en indsats blandt almindelige virksomheder, der blot tilbyder beskæftigelse. Der er mange problemer i denne løsningsmodel, men det kunne være interessant at lave et eksperiment Borgeren i centrum: Hvordan bliver en række komplicerede indsatser en helhed for borgeren? Der kan arbejdes med en meget lang række løsningsideer og områder ind i det pågældende spørgsmål. Nedenfor er der kort oplistet en bruttoliste af ideer, der efterfølgende er kategoriseret i 4 områder. Redskabsindsatser herunder fælles målstyring o Summen er større en de enkelte elementer o Fælles standarder for it kommunikation o Fælles mål på tværs af sektorer o Alle aktører påtager deres eget ansvar o Dobbelt ansvar for egen opgave og for det fælles forløb Indsatser, med borgeren som centrum/samtænkning af planer og indsatser o En kommunal koordinator o Færre planer eller samtænkning af samme o Gennemgå relevant lovgivning ud fra relevante arketyper af borgere. Kan der harmoniseres? o Tværgående kordinationsredskab/en model? o Borger vælger selv egen primærperson o Tværsektorielt team om den enkelte borger løsrevet fra eksterne organisatorise rammer Udarbejdelse af fælles mål o Frihed til at organisere indsatsen på tværs af sektorer o Resultatstyring og ikke processtyring af kommunerne o Fokus på incitamenter til at tænke helheder og ikke sektoropdeling

7 o Velfærdskæder der skal investeres et sted for at give gevinst et andet. (inspiration fra assisting i ishockey, hvor både den scorende og den der lægger op til målet får gevinst) Enkeltindsatser ikke kategoriserbare o Byg en (virtuel) model af det samlede omfang af indsatserne som arkitektfirmaer gør. Det vil illustrere effekter positive som negative for borgeren. o Brug de 10 sværeste sager for at få en forståelse af resten audit ide o Lederuddannelse: Innovation, økonomi, kvalitet? Hvorledes kan man komme nærmere problematikken færre planer/forenkling af planindsatsen? Det vurderes at være det område, der har størst potentiale for at forbedres med effekt. Der er ved en første screening identificeret 15 forskellige planer og scoringsredskaber 1, sektorerne anvender til dels at kommunikere med hinanden gennem dels til at målrette indsatser til borgeren. Hver plan er anvendelig for det formål, den er sat i verden for, den følger den enkelte sektors logik og opfylder et konkret behov. Det er dog samtidig oplagt, at der er behov for at skabe overblik og sammenhæng i planerne og ikke 1 sundhed udskrivningsaftale eller koordinationsplan behandlingsplan (funktionsevne) genoptræningsplan læge stofmisbrugplan evt. behandlingsplan fra praksissektor social funktionsevnebeskrivelse (kan afløses af vum-metoden) 141 handleplanen (social handleplan) misbrugsbehandlingsplan pædagogisk plan (forskellige navne) beskæftigelse jobplan aktiveringsplan opfølgningsplan uddannelsesplan 7

8 8 mindst at få anskueliggjort for borgeren, hvem der varetager hvilken opgave på hvilket tidspunkt. De mange planer og indsatser forvirrer måske borgeren mere end det gavner hvilket måske reducerer effekten af de enkelte indsatser på samme måde som forskellige typer medicin modvirker hinanden. Skulle man mon uddanne planfarmaceuter, der ind imellem kan rydde op i indsatserne på samme måde som farmaceuterne laver medicingennemgang? Hvordan kan man imødekomme alle behov: På den ene side borgerens behov for enstrengethed, overblik og følelsen af at den offentlige sektor faktisk samarbejder om at understøtte borgerens aktuelle behov og på den anden side: Systemets behov for overblik, kommunikation og videndeling om den enkelte borger, som de mange planer er udtryk for. 6. Løsninger 6.1 Brug af private kræfter: Hvordan gør vi det attraktivt for virksomheder at engagere sig i beskæftigelsesindsatsen Der blev identificeret seks enkeltområder/redskaber, der kan eksperimenteres med enten i kombination eller enkeltstående. Business to Business: Fremme af brug af socialøkonomiske virksomheder om underleverandører. Gør det attraktivt for private virksomheder af gøre brug af socialøkonomiske virksomheder. Det kan blandt anden gøres gennem akkreditering af virksomheder, der enten ansætter socialt marginaliserede medarbejdere eller bruger socialøkonomiske virksomheder som underleverandører: Dvs. Gør brug af brandingeffekten i at anvende socialt udstødte i arbejdet og gør det nemt at vælge denne type virksomheder til eksempelvis rengøring, kantinedrift etc. Man kunne også overveje at gøre brug af sociale klausuler i offentlige indkøb virksomheder skal gøre brug at socialøkonomisk virksomhed for at kunne levere til det offentlige. Arbejde med at skabe rummelige afdelinger i eksisterende store virksomheder. Særligt i større virksomheder er der en række supportfunktioner til driften rengøring, kantine vedligehold etc., der vil kunne udnytte arbejdskraft fra socialt marginaliserede / socialt udfordrede. Det har en virksomhed som eksempelvis Danfoss haft stor succes med. Identifikation af incitamentsstrukturer, der kan gøre sig gældende på tværs af private og offentlige organisationer. Her fokuserer man på, at de enkelt virksomheder skal kunne få en økonomisk gevinst ved at ansætte socialt marginaliserede personer og derigennem rehabilitere disse. Et konkret løsningseksempel kunne være det ovenfor beskrevne eksperiment med at pulje marginaliserede og lade virksomheder og offentligt system dele besparelse ved ansættelse. Man kunne også arbejde med Social Impact Bonds, hvor enkeltpersoner og virksomheder kan købe aktier i sociale indsatser og dele et eventuelt overskud. Det skaber støtte til projektet i det omkringliggende samfund og de enkelte aktionærer vil have tilskyndelse til at arbejde for at projektet skal lykkes.

9 9 Fremskudt sagsbehandling: Sagsbehandlingen fra kommunens side foregår i borgernes nærmiljø man møder borgeren på arbejdspladsen, på biblioteket, i hjemmet, på gaden. Det gør konfrontationen med det offentlige system mindre voldsom og det hjælper måske endda til at flere får den hjælp de faktisk har behov for på rette tidspunkt. Det gælder særligt den gruppe borgere, der har angst for eksempelvis rudekuverter. Gruppen vil sende en liste af interessenter til MidtLab/CVL. Ideen er, at man kan samle disse og eventuelt sammensætte et program med eksperimenter som kan afprøves. 6.2 Borgeren i centrum: Hvordan bliver en række komplicerede indsatser en helhed for borgeren? Det kræver væsentlig tværgående organisatorisk styrke at forenkle og samtænke det store antal planer, lovgivning og kommunikation på tværs af sektorer. En simpel løsning på dette er at anvende bilanalogien igen: Det kan godt være, at systemet, der møder borgeren er komplekst og mangehovedet, med det udtryk, som bør møde borgeren skal være simpelt og lettilgængeligt. En løsning herpå er, at arbejde med forenkling af præsentationen og kommunikationen til og om borgeren: Borgerens plan. Planen fungerer som et samlet overblik over alle fremtidige og historiske kontakter mellem det offentlige system og borgeren. Planen er tilgængelig på borger.dk og er blandt andet inspireret af de data fra sundhedsområdet, der allerede er tilgængeligt. Borgerens plan er det sted, hvor såvel borger som offentlig myndighed kan få et overblik. Der linkes til alle aktuelle planer. Planen følger personnummeret og er således altid aktiv også selvom man ikke længere er modtager af offentlige ydelser. Således kunne aftaler med jordemoder etc. Omfattes af planen. Projektet brug for alle under Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder allerede indenfor dette felt hvorfor det vil være oplagt, at integrere nogen af de tanker, som gruppen har gjort sig i brug for alle projektet. Centrale elementer i borgerens plan er endvidere: én person fra det offentlige system er opdatetingsansvarlig efter stafetmodel. Auto-advisering. Når en plan opdateres får den ansvarlige og borgeren - besked Det er borgeren selv, som sætter de samlede tværgående, fælles mål. Det sker sammen med relevante personer fra administrationen. Online adgang. Borger regulerer den (hvem kan se min plan? Deling med familie, venner, bekendte, blog etc.) Grafisk tidslinie, så man kan følge med i sin historie med det offentlige Kalender se fremtidige møder, book fremtidige møder Vidensbank med relevante data (fx lægejournal) Måden Sundhed.dk er oprettet og administreres på kan tjene til inspiration.

10 10 Udfordringen er at ændre udformningen og oplevelsen af måden at samregistrere på fra Big brother is watching you til Little sister is helping you. Derfor er modellen med at det er borgeren, der er herre over alle samkørte oplysninger et sted, anvendt 7. Afslutning Deltagerne har kort evalueret forløbet på følgende måde: Positivt en vis overraskelse over hvor langt og hvor konkret anvendeligt/inspirerende man er kommet på kort tid. Det havde givet mere, især i det videre arbejde - hvis der havde været egentlige kommune og regionsrepræsentanter dvs. dem der har det daglige samarbejde- Også Socialministeriet var savnet. 8. deltagerkreds Navn Titel Organisation Kontakt Thomas Godt Konsulent SocialBusinessLab Susan Reder Konsulent SocialBusinessLab Bruun Jeanett Fleron Konsulent Praksiskompagniet Jesper Henriksen Projektchef Socialt udviklingscenter SUS Jesper Lihn Kontorchef Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sara Hansen Fuldmægtig Arbejdsmarkedsstyrelsen Inger Suppli Konsulent Kommunernes Landsforening Ulrik Jespersen Partner Quickcare

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter

Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Oplæg Kvalitet i offentlig styring let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter Baggrund Der er et muligheds-vindue i forlængelse af det fokus på offentlig ledelse og styring, som

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer Ulf Hjelmar Forskningsprogramleder, ph.d. Nyborg 2. november 2017. 2 Indsatser der skal spille sammen Beskæftigelsesområdet Virksomhedspraktik

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet er i høj grad reguleret af statslige regler, og kommunerne har længe efterspurgt

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR? ? OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?? Hvem er de medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, som arbejder for at skabe værdi på nye måder? Hvordan gør de, og

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Martin Sandberg Buch Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Hvordan kan vi lede på nye måder, der går på tværs? Undersøgelsens formål Hvordan kan ledelse gøre en forskel i tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet?

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016 FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET KKR-møder i november 2016 En forstærket dialog KL inviterer til dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer som afsæt for et nyt socialpolitisk

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på  En plan for en sammenhængende indsats sammen med SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

KL OKTOBER 2017 BYGGESAGSBEHANDLING EKSEMPLER PÅ DEN BORGERRETTEDE BYGGESAGSBEHANDLING

KL OKTOBER 2017 BYGGESAGSBEHANDLING EKSEMPLER PÅ DEN BORGERRETTEDE BYGGESAGSBEHANDLING KL OKTOBER 2017 BYGGESAGSBEHANDLING EKSEMPLER PÅ DEN BORGERRETTEDE BYGGESAGSBEHANDLING 2 KL Teknik og Miljø 2017 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk KL Teknik og Miljø 2017 3

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

Fremtidssikring for børn i Hjørring Kommune et samarbejde med Home-Start Familiekontakt

Fremtidssikring for børn i Hjørring Kommune et samarbejde med Home-Start Familiekontakt Hjørring Kommune NOTAT vedr. indgåelse af aftale med Home Start i Hjørring kommune Fremtidssikring for børn i Hjørring Kommune et samarbejde med Home-Start Familiekontakt Projektets formål I Hjørring Kommune

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere