Udviklingsplan Roklubområdet december Planen er udarbejdet af carsten hoff arkitekt maa gunhild wit t arkitekt maa / L I N K s i g n a t u r As

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan Roklubområdet december 2008. Planen er udarbejdet af carsten hoff arkitekt maa gunhild wit t arkitekt maa / L I N K s i g n a t u r As"

Transkript

1 Udviklingsplan Roklubområdet december 2008 Planen er udarbejdet af carsten hoff arkitekt maa gunhild wit t arkitekt maa / L I N K s i g n a t u r As

2

3 3 indhold Introduktion side 4 Roklubområdet idag side 6 Områdets karakteristika side 7 Programønsker og -idéer side 8 Scenarie side 9 Justeret scenarie side 16 Etapedeling side 17 Rammebestemmelser side 18 Byøkologiske intentioner side 22 Lokalplan side 24

4 4 introduktion Roklubområdet er et af de få tilbageværende uskyldige områder i Københavns Havn. Det er et fredfyldt ingenmandsland, hvor tiden står stille. Dets stemning og husenes fremtræden har fraværet af overordnet styring og planlægning som forudsætning. Arkitektonisk er roklubområdet ingenting. Alligevel udtrykker det sin egen selvgroede orden, rummer en poetisk styrke. Nu rykker byen tættere på, og tornerosesøvnen slutter. Nærværende udviklingsplan for roklubområdet har som sin særlige arkitektoniske udfordring haft som mål: 1. at udvikle et planlægningskoncept, der - fastlægger overordnede fysiske rammer, der er brugsfleksible, og som giver brugerne mulighed for individuel udformning og arkitektonisk udtryk - muliggør en trinvis ud- og ombygning af bygningsmassen - tillader brugerne at medvirke som med- og selvbyggere. 2. at udvikle et konkret projekt, der - har udgangspunkt i det aktuelle brugerprogram - integrerer eksisterende bygninger og nybyggeri - fastholder den informelle karakter som overgang mellem Nokken og den ny bydel og med oplevelses- og brugstilbud til dennes beboere. For at gøre tilegnelsen lettere er projektmaterialet præsenteret i omvendt rækkefølge, så der først vises et scenarie og dernæst redegøres for de planmæssige rammer og regler, som scenariet er bygget op efter. Ved at følge regelsættet vil andre scenarier kunne tage form.

5 5 Intentioner for området I lokalplan Artillerivej Syd er roklubområdet udlagt til offentlige formål og private institutioner mv. af almen karakter, nærmere defineret som klubber med maritimt sigte, institutioner og publikumsorienterede funktioner. Samtidig har Center for Bydesign ønsket udvikling af en plan for området, der rummer mulighed for at arbejde med nyskabende, eksperimenterende byggeprocesser og arkitektur, med udgangspunkt i områdets selvgroede karakter m² i det nye Klubområde kan anvendes til maritime klubber og daginstitutioner. Uddrag fra lokalplanen findes på side roklubområdet Oversigtskort Roklubområdets placering i Københavns Havn

6 roklubområdet i dag 6 Ejerforhold Grunden ejes af: Københavns Kommune Ca m² Umatrikuleret, samme matrikel som Nokken. Bygningerne ejes af: Amager Ro- og Kajakklub (ARK) 489 m² Roklubben SAS 323 m² Bryggens Kajak Club (BKC) 200 m² SAKH Bådehandel 767 m² BJ Biler I/S 283 m² Brugerne Amager Ro- og Kajakklub (ARK) Inrigger-, outrigger- og kajakklub Ca. 250 medlemmer, fokus på ungdom, kaproning og bredde Roklubben SAS Inrigger- og outriggerroning Virksomhedsklub Bryggens Kajak Club (BKC) Kajakklub Ca. 140 medlemmer, den voksne klub med fokus på bredde SAKH, Bådehandel erhvervslejer BJ biler, Autoværksted erhvervslejer

7 7 områdets karakteristika Landskabeligt er stedet delt i det nordlige grønne område med græs mellem bygninger og spredte træer og det nøgne sydlige område, hvor asfalt og ikke mindst beton forsegler jorden. Særligt karakterfuldt er Knolden, en massiv betonklump, der skyder sig frem i vandet. Ellers tegnes kystlinjen af de mange broer og pontoner. Husenes retning er hovedsagelig øst-vestlig og store halbygninger veksler med et mix af småskure. Fra Islands Brygge er der smalle slipper med fine kig til vandet. Bygningerne er nødtørftigt vedligeholdt, og en del er så dårlige, at de ikke er ikke værd at bevare, selvom de tegner nogle fine byrum.

8 8 programønsker og -idéer På området er der i dag 3 roklubber og to erhvervslejemål. If. lokalplanen kan roklubberne fortsætte, mens erhvervslejemålene skal ophøre. Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns kommune ønsker opført en børneinstitution. Der vil desuden være et disponibelt areal til vandrelaterede funktioner. Roklubberne Amager Ro- og Kajakklub (ARK) ønsker 1000 m² i alt, en fordobling af det nuværende areal. Bygningsanlægget er nedslidt, og man vil gerne øge medlemstallet, bl.a. for at imødekomme den store søgning, der er til klubben, samt udvide ungdomsafdelingen og varetage den sociale funktion, klubben har tradition for. Bryggens Kajak Club ønsker 50% mere areal, ca. 300 m² i alt, så medlemstallet kan øges tilsvarende. Roklubben SAS har ingen planer om udvidelse. Erhvervslejemålene SAKH bådehandel er ophørt, og området kan overgå til andre formål. BJ biler har lejekontrakt frem til november 2010 og vil gerne fortsætte på stedet. Børne- og ungdomsforvaltningen Der er et stort underskud af børneinstitutionspladser på Amager, hvorfor man planlægger en daginstitution med 5 grupper for børn i alderen 0 5 år. BUF ønsker 1000 m² bygningsareal og 1000 m² udeareal. Kajakhotel Der er ønsker om at opføre et kajakhotel for ikke organiserede roere i lokalområdet. ARK går gerne ind i forvaltningen af hotellet. Arealbehovet anslåes til 200 m². Disponibelt areal Der er også et ønske om en multihal, der kan bruges af roerne såvel som det kommende boligområdes beboere. Multihallen kan tjene bl.a. undervisnings- og sociale formål. Bådværksted, vinterbadning og café er potentielle funktioner for stedet. Det er 1175 m² til rådighed til ikke fastlagte funktioner. Eksisterende funktioner 2062 M² Fremtidige funktioner samlet 4000 M² ARKAmager Ro-og Kajakklub KAJAKHOTEL SASRoklub BKCBryggens Kajak Club BØRNEINSTITUTION DIPONIBELT AREAL Vinterbadning ( BJBile r) Kajakbygger Bådværksted Wellnes Træningssal Listig café 2825 M M2

9 9 scenarie N Udviklingsplanen bygger på overvejelser over det selvgroedes karakter. Hvordan tilrettelægges en proces, der balancerer det planlagte med frihedsgrader for aktørerne? Scenariet repræsenterer en række valg indenfor de fastlagte rammer og regler. Disse fremgår af rammebestemmelser side ISLANDS BRYGGE

10 10 Landskab Lokalplanen muliggør opfyldning ud i vandet, men opfyldning er fravalgt, fordi stedets ånd i høj grad er forankret i mødet mellem land og vand. Den karakteristiske betonflade, der som en kunstig klippe vælter ud i vandet, bevares og suppleres med en ny betonflade, hvor robåde klargøres. Øvrige flader ses som græsbevoksede, armeret efter behov. Kanten med bådebroer og pontoner fastholdes, men kan ændres/udbygges lokalt efter behov. I overgangen mellem beton og græs etableres en træbrygge med siddetrappe, hvorfra man kan følge regattaer og tilsvarende arrangementer på vandet. De eksisterende træer skal bevares, hvor det er muligt, og nye kan plantes under hensyn til nye bygninger. Det foreslås, at der plantes træer langs boligvejen under hensyn til områdets tilgængelighed og parkering.

11 11 Infrastruktur Fra boligvejen etableres en hovedadgang, der modsvarer den søværts ankomst via den nye brygge. I kombination med den nord-syd-gående stiforbindelse skabes her områdets hovedplads. Den offentlige promenade afgrener sig, så de hurtige cyklister følger boligvejen, mens fodgængere og langsomme cyklister følger den snoede sti langs vandet. Ved betonfladerne møder stien et shared space, hvor trafikanter og brugere skal tage hensyn til hinanden. Fra de fremtidige boliger vil man desuden kunne sive ned mod vandet mellem bygningerne.

12 12 Bebyggelsesplan Planen har taget udgangspunkt i ønsket om at bevare en række bygninger, der i dag dels opfylder deres funktioner, dels er karaktergivende for stedet uden i sig selv at være af særlig arkitektonisk kvalitet. Andre væsentlige træk i planen er bygningernes østvest-retning samt valget af større hal-lignende volumener kombineret med mindre enheder. Den primære struktur betegner funderede og byggemodnede betonplader, hvorpå der kan bygges i op til 2 etager. Den sekundære betegner bygninger, som aktørerne selv kan bestemme placeringen af. Mod nord (markeret med brun kontur) er vist en sammenstilling af halbygninger. De primære strukturer udføres som led i oprensning af det forurenede område.

13 13 De fremtidige brugere Hovedaktører blandt brugere er Amager Ro- og Kajakklub (ARK) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) med hver især et arealbehov på m2. ARK s placering i den nordlige ende er fastholdt, fordi terrænet her skråner jævnt mod vandet, hvilket skaber de bedste betingelser for at sætte både i vandet. Ulempen for roerne er stiforbindelsen, der skal passere mellem bådhus og vand, og den friktion, som kan opstå deraf. Børneinstitutionen med børn i alderen 0-5 år har ingen primær interesse i vandet og orienterer sig derfor med sit udeareal mod boligvejen. Udearealet er i underkanten af det ønskede areal. Bryggens Kajak Club (BKC) og Roklubben SAS forbliver i nuværende bygninger med mulighed for udvidelser. Multihallen rummer kajakhotel, cafe og toiletter i stueetage og samlingsrum på 1. Sal. Værkstedet vil som evt. bådværksted kunne søsætte både fra rampen nord for multihallen. Oprettelse af et vinterbadested forudsætter oprensning af søbunden. De disponible bygninger opføres, i takt med at aktører melder sig.

14 14 Snit og kantens karakter Eksisterende sliske i betonkanten SNit a-a Betonkanten der flyder ud SNit b-b

15 15 Snit og kantens karakter Stedet hvor den fremtidige træbrygge placeres SNit c-c Kanten ved roklubberne SNit d-d

16 Skitse roklubområdet Tegn.nr Indeks 16 plan m mål justeret scenarie Scenariet er justeret efter drøftelser med interessenter og kommunens forvaltninger, bl.a. for at imødekomme ønsker i forbindelse med programmet for daginstitutionen. Telefon: Telefaks: E-post: Team København Nyhavn 53, 4.sal 1051 København K 47 meter Grunnlagstegning / Indeks: N #Project Status Skurbygningerne er her placeret således at der dannes ét sammenhængende bygningsvolumen på 900 m² til daginstitutionen med et udeareal på 750 m². Scenariet repræsenterer en fuldt udbygget fase og kan gennemføres inden for de fastlagte rammebestemmelser. ISLANDS BRYGGE 750 m² 60 m² 400 m² Scenariets første fase 400 m² 40 m² Københavns Kommune vil gerne hjælpe med opstartsfasen. Der er optaget finansieringsmidler til projektet på 2 millioner kr. af kultur og fritidsmidler i 2010, og en konkret anvendelse af midlerne vil blive afklaret i dialog med klubberne og rådgiverne således at de gavner projektet bedst muligt. 169 meter 6 m 7 m 0 meter C:\Documents and Settings\Gunhild\Skrivebord\Udviklingsplanen\Archicad\Islands Plottet Brygge Roklub_5.pln

17 17 Etapedeling Mulig etapedeling af det viste scenarie Scenariets etapedeling afhænger af aktørernes initiativ og finansieringsmuligheder. nuværende SITUATION ARK bygger nyt klubhus 1 Vinterbadere og nye faciliteter til BKC 4 Fundamenter til primærstruktur og nye anløbsbroer & knudepunktet etableres. Nedrivning af SAKH bygningerne, (dog bevaring af hal-konstruktionen). Kajakhotel, café og multisal etableres. 2 Disponibelt Maksimal udbygning Daginstitution, Creek udgraves Promenadeforløb etableres SAS bygger 2 etage på klubhus Plads til flere kajakker hos BKC

18 18 rammebestemmelser 2 bygningsgrundtyper Udviklingsplanen baseres på nogle fastlagte rammer, som giver rum for valg og variationer. Bygninger udføres indenfor grundtyperne: - Haller med gr sadeltag, grundmål 8-10 meter x meter i op til 2 etager. (ca. 400 m²) Haller skal følge øst-vest-retningen og kan udbygges etapevis - Skure med ensidigt tag, op til 70 m2, i én etage Halbygning i 2 etager med sadeltag Skurbygning i 1 etage med enkeltsidig taghældning

19 19 Fundamenter og byggefelter Fundament til halbygning Eksempler på etapevis udbygning af hal Byggefelt enten til skurbygninger eller til både halbygninger og skurbygninger Eksempel med skurbygninger Eksempel med hal- og skurbygninger

20 20 rammebestemmelser kort 1 Opførelse af nye bygninger: - På fundamenter, der udstøbes i forbindelse med oprensning af forurenet jord, kan opføres halbygninger i op til 2 etager. - I byggefelterne 1, 2 og 3 kan opføres 1 etages skurbygninger. - Ì byggefeltet 4 kan opføres halbygninger i op til 2 etager og/ eller skurbygninger i 1 etage. Bevaring af bygninger - Bygningerne D, F, G og H skal bevares. - Bygningerne F og G kan påbygges 1 etage. - Bygning E1 bevares som åben konstruktion. Promenade - Der skal anlægges en nord sydgående stiforbindelse for fodgængere og langsomme cyklister. - Stien skal i begge ender tilsluttes det gennemgående kommunale promenadeforløb. - Stiens belægning skal tilpasses den landskabelige kontekst samt brugernes forskellige behov. Hvor den passerer betonfladerne skal den fungere som shared space. - Afstand fra bygninger til kystlinie på byggefelt 2, 3 og 4, skal tilgodese lokalplanens krav om en offentlig tilgængelig promenade med en bredde på min. 5 meter. Kystlinjen skal bevare sin karakter - Der skal opføres en træbrygge med siddetrappe mod vandet som angivet. - Der skal opføres 2 bådebroer som angivet. - Klubberne kan udbygge kystlinjen med slisker, broer og pontoner. - Betonkanten kan udbygges ved at hælde mere beton i vandet. ISLANDS BRYGGE G G 4. H Fremtidig creek 1. D 2. E1 2. F 3. 0 meter FUNDAMENTER BYGGEFELTER NYE ANLØBSBROER PROMENADE SHARED SPACES BEVAREDE BYGNINGER N EKSISTERENDE BYGNINGER KORT 1

21 21 rammebestemmelser kort 2 Bebyggelsens benyttelse og omfang: Benyttelse Omfang Parkering I N A Disponibelt 400 m² B Vinterbadere + disp 120 m² C Multihus 400 m² D BJ Biler 253 m² e buf m² 5 pladser f bkc 375 m² 4 pladser g sas 432 m² h ark m² 6 pladser I Diverse parkering 14 pladser Samlet m² 29 pladser Bebyggelsesprocent Den aktuelle matrikel udgør ca. 8000m². Udviklingsplanen muliggør 4000m² bruttoetageareal. ISLANDS BRYGGE G F E E E F A D E I I B C Fuldt udbygget er bebyggelsesprocenten 4000x100 = 50% 8000 G Udviklingsplanen har taget som udgangspunkt at bygninger kan placeres i matrikelskel. H Bebyggelsens fremtræden Bygninger skal opføres som let byggeri. Tagflader skal belægges med tagpap. Parkering - Indenfor byggefelterne 2, 3 og 4 skal anlægges de i skemaet angivne antal parkeringspladser. - udenfor byggefelter skal anlægges de på planen viste parkeringspladser. H Fremtidig creek 2 ETAGER 0 meter ETAGE Byggefelt til skurbygninger ETAGER Byggefelt til halbygninger + skurbygninger KORT 2

22 22 Byøkologiske intentioner Materialer: træ som fornybar ressource Rammebestemmelserne omfatter ikke specifikke krav til materialevalg, men træ vil være et oplagt materiale til konstruktioner såvel som beklædninger, fordi de fremtidige bygninger skal opføres som let byggeri og fordi de bliver af beskeden størrelse. Tæthed og skala Den faktiske bebyggelsesgrad på 50% er høj for et område med væsentlige rekreative funktioner dvs en intensiv arealudnyttelse. Små bygninger og successiv udbygning giver mulighed for arbejdskraft intensive byggepladser med ringe miljøbelastning. Træer og overflader Eksisterende træer bevares hvor det er muligt og der plantes nye i takt med områdets udbygning. Tilsvarende fastholdes områdets nordlige halvdel som græsbevokset, kun brudt af få faste belægninger. Affald I takt med områdets udvikling skal der på strategiske steder etableres miljøstationer, hvor den nødvendige kildesortering kan foretages.

23 23

24 24 lokalplan 410 artillerivej syd Uddrag af lokalplanens bestemmelser for roklubområdet, område V 3 Vandarealer og bolværker Ud for område V kan der ske en opfyldning af et vandareal frem til samme linie som eksisterende bolværk i område II. Opfyldningen skal fremstå med en blød kystlinie afgrænset af en trækant med stensætning eller lignende. Inden for det markerede vandareal kan der etableres anløbspladser for mindre både ved lette træbrygger samt et klubhus/publikumsorienterede funktioner i bebyggelse, der står på stolper eller er flydende. Anløbspladser må ikke være til hinder for, at der langs kystlinien kan etableres en stiforbindelse for fodgængere og cyklister. 4 Anvendelse Område V fastlægges til offentlige formål og private institutioner mv af almen karakter, der naturligt kan indpasses i området. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til daginstitutioner og klubber med maritimt sigte med ikke motordrevne småbåde, såsom ro- og kajakklubber. Til klubberne kan knyttes en publikumsorienteret funktion, såsom en café. 6 Bebyggelsens omfang og placering Indenfor område V må etagearealet ikke overstige 4.000m². De maksimale etagearealer er fastlagt på baggrund af... en maksimal bebyggelsesprocent på 40 i område V inklusive arealer, der kan opfyldes Et klubhus/publikumsorienteret funktion må have en størrelse på maksimalt 300m², og højden over vandfladen må højst være 7m.

25 25 BILAG I lokalplanens tegning nr 5 er bygningshøjden angivet til 1-2 etager. For bebyggelse i byggezonerne i område... V gælder profilet 3m x afstanden i forhold til skel mod Nokken og Amager Fælled. Der er i tillæg til udviklingsplanen udarbejdet en bilagsmappe der redegør for projektforløbet samt opgavens problematikker. 8 Ubebyggede arealer I område V skal friarealet udgøre 100% af etagearealet Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr 100m² etageareal Syd for kanalen skal der anlægges en offentlig tilgængelig promenade for fodgængere og cyklister med en bredde på mindst 5m og med forbindelser på tværs mellem promenaden og lokalgaden på den anden side af byggezonen.

26 carsten hoff arkitekt maa Vendersgade 8, 4. sal dk-1363 København k Tlf.: gunhild witt arkitekt maa nyhavn 42, 5. sal dk-1051 København k Tlf.: t.eu L I N K s i g n a t u r As Nyhavn 53, 4. sal DK-1051 København K Tlf.: link-signatur.dk

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn Lokalplan 340 for Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn. Offentlig høringsperiode fra den

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere