Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliqforenin g s+ en \ Loìland"

Transkript

1 Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse bød velkommen Referat jfr. dagsordenen 1. Valg af dirigent Advokat Lars Stuckert blev valgt og staftede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med boligforen ngens vedtægter. Endvidere meddelte Lars Stuckert at der ikke var indkommet nogen forslag til beslutning under dagsordenens punkt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Formand Niels Kruse berettede om bestyrelsens og boligforeningens mange opgaver i det forgangne år. Formandens beretning er vedhæftet dette referat. Efter enkelte bemærkninger om bl.a. kurser i brugen af de instatlerede hjertestartere blev beretningen taget til efterretning. 3. Fremtidig virksomhed Dirigenten henviste til beslutning i 214, hvor generalforsamlingen delegerede kompetencen om beslutninger i relation til vedtægtens $, stk. 3., til bestyrelsen for en -o ang periode. 4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget Per Dalhammer beklagede, at regnskabet ikke havde været udsendt før generalforsamlingen som oplyst i indkaldelsen. Regnskabet havde ligget klar til gennemgang i Boligforeningen, Herefter gennemgik Per Dalhammer boligforeningens regnskab for 2L4, som udviste et overskud på f.s+f,s:,- kr. Overskuddet er først og fremmest opstået efter tilbagebetaling af indskud og overskud fra det tidligere administrationsselskab LF Bo. R:\22 BFL\ 8FL, Organisationen\ Beboerdemokrat Org\ol Generålforsmling\21\ ordtnær generatforsamting\21-s-19 Ref Ordinær generalforsaml ng.docx, Side 1 / 6, pd

2 Boligforen rnge "t. nd 19. maj 21 Endvidere orienterede Per om indestående i dispositionsfonden og boligforeningens arbejdskapital. Som ønsket skal det her nævnes, at den samlede indbetaling til dispositionsfonden i 2Ot4 har været på t<r. 6.4L6.329,-, Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Per Dalhammer orienterede også om budgettet for år 216. Boligforeningens driftsbudget er blevet godkendt af bestyrelsen Der er budgetteret med en række besparelser på Oet administrative område og således har det igen været muligt at fastholde det nuværende admi nistrationsbid rag. Budgettet blev enstemmigt godkendt.. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag til behandling. 6. Valg af formand. Niels Kruse blev genvalgt med akklamation 7.Valg af næstformand. Næstformand var ikke på valg. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmerne: Kjeld Kjeldsen og Per Carstens var på valg og blev genvalgt med akklamation, Bestyrelsen foreslog følgende suppleanter i prioriteret rækkefølge : 1. suppleant - Rinda Faurskov fra Dampmølleparken 2. suppleant - Teddy Hansen fra Østre Park 3. suppleant - Maja Bossel fra Præstevænget 4, suppleant - Mia Jørgensen fra Horslunde. suppleant - Poul Christensen fra Østre Park 6. suppleant - Mona Sørensen fra Syrenvænget Suppleanterne blev valgt og i den af bestyrelsen prioriterede rækkefølge. 9. Valg af revisor Bestyrelsen indstillede til genvalg af revisorfirmaet: Aage Maagensen Generalforsaml i ngen genval gte revisor, R:\22 BFL\ BFL, Organ satlonen\ Beboerdemokrati Org\1 ceneratforsamt n9\2o1\aot-.19 Ordtnær generalforsãmting\ Ref Ord nær generalforsmling.docx, Slde 2 / 6, PD

3 Boligforenin 9e -{,,T,,o 19. maj Eventuelt Under dette punkt blev følgende emner drøftet: r Ruth Skov fra Rosenparken opfordrede til opsætning af røgalarmer i alle afdelinger. r Poul Christensen fra Østre Park rejst spørgsmål om, hvad boligforeningen gør for at sikre, at beboerne overholder den gældende husorden i de enkelte afdelinger. Niels Kruse svarede, at eventuelle overtrædelser skal meddeles boligforeningens administration, som vil tage sig af sagerne.. Poul Christensen anmodede boligforeningen om at være opmærksom på den øgede tilflytning af flygtninge til nogle bebyggelser. Niels Kruse bem erkede at man havde fokus på dette og ville gøre hvad der var muligt for at sikre at de nuværende så vel som nye beboere bliver tilfredse med at bo i afdelingerne. Dirigenten afsluttede forsamlingen med, at takke for god ro og orden og formand Niels Kruse afsluttede med en tak til alle fremmødte. Maribo den 21,'{rá "--t< Formand Niels Kruse Rr\22 BFL\ BFL, Organ sat onen\oo B boerdemokrät Orq\1 Generâlforsâml ng\21\ Ord nær generatforsamilng\21s--19 Ref Ordinær generalforsamling.docx, S de 3 / 6/ pd

4 Boligforeningen Lol land Regnskab for boligorganisation L januar til 31, december 214 BOLIGORGANISATION EN Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Ordinære udgifter, Regnskab, 2L4 Budget Budget 2t4 21 l.ooo, (!,ooo kr) Ikke revideret t7 2L Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m,v, Personaleudg ifter Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-d rift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, ad m i nistrationsejendom ) Afvikling af opsamlet underskud Revision r t , Bruttoad m in istrationsud ifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m,v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til, dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden, Samlede ordinære ud ifter t Ekstraordinære ud r Udgifter i alt t Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen s Udgifter og evt. overskud i alt Side 1

5 Boligforeningen Lol land Regnskab for boligorganisation 1. januar t 31. december 2O14 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Kontonr. r Note Specifikation Regnskab 2L4 Budget. 2oL4,, (1.ooo kr), Budget 21 (1.ooo kr) Ikke revideret Ordinære indtægter B 9 Ad m i n istrationsbid ra g 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m,v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og a rbejdska pita len Diverse 6.98.L L Samlede ordinære i L Ekstraordinære in r In i alt t7.73 Side 2

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3. V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF 35 38 50 00 FAX 35 38 68 00 www.valdal.com 2100 KØBENHAVN Ø valdal@valdallaw.dk Danske Bank 4180 4410 502933 A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere