FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE"

Transkript

1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område. Planen kan indeholde bestemmelser om anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, evt. bevaring af bebyggelse, friarealer og parkering m.v. Kommunen har ret og ofte pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen skal således ifølge planloven tilvejebringe en lokalplan, inden der kan gennemføres bl.a. større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen kan ændres eller suppleres med en ny lokalplan eventuelt i form af lokalplantillæg. Lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanforslaget skal derfor offentliggøres, således at alle interesserede, har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager den endelige plan. Lokalplanforslagets retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort. Forbudet gælder dog højst ét år. Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommene bebygget eller anvendt som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladelse forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Borgerrepræsentationen har vedtaget den endelige lokalplan, og den er bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer på de ejendomme, der er omfattet af planen, i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendelsen fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker gennemført ændringer på ejendommen. 2 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

3 INDHOLD Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra sydvest, Øster Voldgade. Til venstre er den offentlige sti med forbindelse til Oslo Plads og Østerport Station mod nord, samt til boldbanen midt i området. I forgrunden ses det offentlige grønne anlæg, der er delvis indhegnet og benyttet af det bagvedliggende fritidshjem Villaen. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN KVARTERET OG LOKALPLANOMRÅDET NYBODER SKOLE DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING PLANFORHOLD FORTIDSMINDE OG SØBESKYTTELSE HELHEDSPLANSKITSEN FOR NYBODER SKOLE CAFÉ TIL DEN FRIE UDSTILLING OVERORDNET VURDERING JORDFORURENING MILJØRIGTIGT BYGGERI FORSLAG TIL LOKALPLANTILLÆG FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER LOKALPLANTEGNING FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER RETSVIRKNINGER KOMENTARER AF GENEREL KARAKTER FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING OG LOVGIVNING KOMMUNEPLANLÆGNING LOKALPLANLÆGNING MILJØFORHOLD VARMEPLANLÆGNING BYDELSATLAS MINDRETALSUDTALELSER PRAKTISKE OPLYSNINGER FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet og den tilstødende del af kvarteret set fra sydøst. JW Luftfoto november FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Uddannelses- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om om- og udbygning af Nyboder Skole og fritidshjemmet Villaen samt ændring af udearealerne omkring skolen. Formålet med udbygningen er, at rammerne for undervisningen så vidt muligt lever op til nutidige pædagogiske mål, samt at der skaffes kapacitet til en udvidelse af skolen. Endvidere ønskes et supplement til friarealerne for det eksisterende fritidshjem Villaen. Der er i den forbindelse udarbejdet en Helhedsplanskitse for Nyboder Skole. Herudover har Den Frie Udstilling ønsker om at placere en mindre cafébygning ved udstillingsbygningen. Da området har en særlig strategisk og synlig placering i denne del af Indre By og rummer såvel fredet (Den Frie Udstilling) som bevaringsværdig (skolebygningerne) bebyggelse, forudsætter en udbygning af skolen mv. tilvejebringelse af en lokalplan. Udbygningsplanerne vil kunne gennemføres inden for kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen (O5-område). Oversigtskort over lokalplanområdet med de nære omgivelser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Kvarteret og lokalplanområdet Lokalplanområdet er mod nordvest afgrænset af Hotel Østerports 2-3-etagers bebyggelse bag skråningen ned mod jernbaneterrænet ved Østerport Station. Mod nord og øst afgrænses området af trafikknudepunktet Oslo Plads med Ring II, Øster Voldgade/Folke Bernadottes Allé, samt af det store fredede parkområde ved Kastellet. Øst for lokalplanområdet ligger et mindre parkanlæg, Søsterplænen, som rumligt relaterer sig til lokalplanområdet, og danner overgang til det fredede Nyboders 2-etagers boligbebyggelse fra tallet. Lokalplanområdet, som har et grundareal på ca m², ejes af Københavns Kommune, idet dog udstillingsbygningen for Den Frie Udstilling ejes af den selvejende institution Den Frie Udstilling. Området er karakteristisk ved fritliggende enkeltbygninger, placeret tilbagetrukket fra vejen og omgivet af beplantning. Området bærer således præg af at ligge som parklignende bindeled mellem Østre Anlæg og Kastellet de tilbageværende spor af byens tidligere sammenhængende fæstningsring. Gennem lokalplanområdet forløber en offentlig stiforbindelse med tilhørende grønne arealer og en offentlig boldbane. Stien langs Hotel Østerport forbinder Oslo Plads i nord og Øster Voldgade i syd. Herudover er der en tværforbindelse til Øster Voldgade og fodgængerovergangen ud for skolens indgang. Nyboder Skole Skolen og den tilhørende villa mod syd oprindelig inspektørbolig, nu fritidshjem er bygget i 1920 på det tidligere voldanlæg, hvor Dronningens Mølle stod indtil Voldanlægget blev her sløjfet bl.a. for at skaffe plads til Boulevardbanen. Skolebygningen er opført i røde mursten og tegltag, hovedbygningen i 4½ etage og villaen i 1½ etage. Bebyggelsens arkitektur er typisk for den tids skolebyggeri, monumental klassicistisk stil med fine detaljer og proportioner. Bebyggelsen er i kommunens registrering af bevaringsværdig bebyggelse registreret med høj bevaringsværdi (kategori 3). Skolens samlede bebyggelse har et etageareal på ca m². Under II. Verdenskrig etablerede den tyske værnemagt hovedkvartersanlæg på og ved Nyboder Skole, ved om- og tilbygninger på skolens bebyggelse. Der blev bygget et anlæg med to bunkere. Den største hovedkvartersbunkeren er beliggende under boldbanen nord for hovedbygningen. En mindre bunker kommunikationsbunkeren ligger bag villaen, delvis under den 1- etages bygning, der blev opført som tysk officersmesse, men som nu anvendes til musiksal for skolen. Den lille 1-etages bygning mellem Øster Voldgade og skolegården er opført som vagtbygning. Da Civilforsvaret efter krigen overtog den største bunker til distriktshovedkvarter, blev den forsynet med den nuværende indgangsbygning, placeret langs nordsiden af skolens hovedbygning. I dag har bunkeranlægget status af et såkaldt KOB-anlæg (Kombineret Offentligt Beskyttelsesrum), der administreres af Københavns Brandvæsen, Beredskabssektionen. Den store bunker benyttes til Brandvæsenets UngdomsKlub (BUK), mens den mindre bunker udlånes til De Frivillige i beredskabet (tidligere Civilforsvaret). 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Den offentlige sti set fra nord. Til venstre ses hjørnet af Den frie Udstillingsbygning. Den nye idrætshal tænkes opført på den bageste del af boldbanen, langs stien mellem udstillingsbygningen og skolens hovedbygning. Lokalplanområdet set fra nordøst. I forgrunden ses Den Frie Udstillings bygning, der er fredet. Bag denne ses Nyboder Skole. Den Frie Udstillings bygning Den oprindelige del af bygningen er tegnet af J. F. Willumsen og blev opført i 1898 i den daværende Aborreparken ved Jarmers Plads. I forbindelse med etablering af Boulevardbanen blev den i 1914 flyttet til sin nuværende placering mod Oslo Plads, hvor bygningen senere er blevet om- og tilbygget. Bygningen, som har et etageareal på ca m², er fredet. Den er opført udelukkende i træ i 1 og 2 etager med forskudte planer på det let skrånende terræn, og har lukkede, hvidmalede facader over en sort, lidt skrånende sokkel, samt et indgangsparti med udsmykninger i stærke farver. Det arkitektoniske udtryk er en blanding af jugendstil samt asiatiske og klassiske stilarter. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Planforhold I plan 2001 er området fastlagt til offentlige formål (O5-område). Området må anvendes til institutioner og andre sociale formål, skoler og andre uddannelsesformål, kulturelle formål, samt administration. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 150 og den maksimale bygningshøjde til 24 m. I lokalplaner fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om etageantal, friarealets størrelse og om parkeringsforhold. Øster Voldgade er fastlagt til regional vej og Oslo Plads indgår i en fordelingsgade. Fortidsminde og søbeskyttelse Helhedsplanskitsen for Nyboder Skole En del af lokalplanområdet er omfattet af beskyttelseslinier omkring Kastellet som jordfast fortidsminde og omkring Kastellets vandarealer. Inden for lokalplanområdet har disse to beskyttelseslinier samme forløb (se lokalplantegning nr. 1). Projektet for skolens udbygning ligger uden for disse beskyttelseslinier. En evt. cafébygning ved Den Frie Udstillings bygning vil ligge inden for beskyttelseslinierne, og gennemførelse heraf forudsætter derfor, at kommunen giver en dispensation. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (nu Kulturarvsstyrelsen), har i 1998 udarbejdet en rapport om II. Verdenskrigs Kulturspor, hvor 20 forsvarsanlæg i Danmark er skønnet bevaringsværdige, idet det overvejes at finde en form for fortidsmindebeskyttelse, der sikrer deres bevaring, indtil de vil blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Bunkeranlægget ved Nyboder Skole er et af disse 20 anlæg (se beskrivelse i afsnittet Nyboder Skole ). Anlægget er således endnu ikke omfattet af fortidsmindebestemmelserne. Om- og tilbygningerne på skolen indgår i en større udvikling og omdisponering af skolens forskellige funktioner. På en del af den eksisterende, offentlige boldbane mellem skolen og Den Frie Udstillings bygning ønskes opført en idrætshal/multisal, der kan opdeles i to gymnastiksale til erstatning for eksisterende gymnastiksale i skolens sidefløje. Efter udarbejdelsen af Helhedsplanskitsen har BBP Arkitekter viderebearbejdet projektet. Multisalen udformes som en fritliggende bygning, delvis oven på den underjordiske bunker. Omklædningsfaciliteter er placeret i en ny kælderetage under multisalen, langs den underjordisk bunker. Bygningen har et etageareal på ca. 650 m², og et kælderareal på ca. 280 m², samt en bygningshøjde over terræn på knap 9 m. I de eksisterende gymnastiksale i skolens to sidefløje laves nye vinduesåbninger i stueplan og der indskydes et etagedæk, og arealerne indrettes til nye formål. Den lille 1-etages bygning bag villaen, benævnt Musikfløjen, forhøjes med en ekstra etage på ca. 260 m². Ved om- og udbygningerne tilføjes skolen således ca m² etageareal til et samlet etageareal på ca m². Skolen og fritidshjemmet ønsker mulighed for at disponere over dele af de offentligt tilgængelige grønne arealer, boldbanen og en del af det grønne areal mod syd, hvilket indebærer behov for en form for indhegning af dele af arealerne. 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Gennemførelse af tilbygningerne indebærer en tilpasning samt eventuel omlægning af en del af bunkeranlæggets eksisterende nødudgange og luftkanaler. Den offentlige sti bag områdets bebyggelse opretholdes. Café til Den Frie Udstilling Den Frie Udstilling har ønsker om at placere en fritliggende, 1-etages træbygning på ca. 40 m² til café for udstillingsbygningen. Cafébygningen tænkes placeret på den sydlige del af arealet mellem udstillingsbygningen og Øster Voldgade. Der foreligger ikke et egentligt forslag til udformning og placering af cafébygningen. Skitseprojektet til om- og udbygning af Nyboder Skole samt ændring af udearealerne omkring skolen. Tilbygningen på Musikfløjen og den nye multisal er vist med rød signatur. De tilstødende boldbure er vist med en åben krydsskravering. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 9

10 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Perspektivtegning af området set fra sydøst med den fremtidige multisal med boldbur midt i billedet. Rejst plan af området med skolens fremtidige til- og nybygninger. 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

11 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Overordnet vurdering Områdets placering som bindeled mellem store parkområder (Østre Anlæg og Kastellet) betyder, at hele områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent, grønt område bør fastholdes og understreges. Det har derfor været nærmere overvejet i hvilket omfang og på hvilken måde, der vil kunne opføres nybyggeri i området. Det anses for væsentligt, at det sydlige areal, der på en blød måde formidler forsætningen af Øster Voldgade på dette sted, fastholdes som et åbent, grønt område. Dette sikrer samtidig, at den bagvedliggende sti er synlig og tilgængelig. Den foreslåede forhøjelse af Musikfløjen med 1 etage vurderes ikke at have væsentlig betydning i denne sammenhæng. Placering af nybyggeri til multisal på boldbanearealet stiller særlige krav til placering, omfang og udformning af bebyggelsen. Et nybyggeri med det skitserede volumen vil blive et meget synligt element i området. Det er imidlertid vurderingen, at denne placering er mest hensigtsmæssig, og den foreslåede bebyggelse vil være acceptabel under forudsætning af, at højden gøres mindst mulig, samt at bygningen i princippet åbner sig mod alle sider med overvejende transparente glasfacader, således at der opnås en visuel sammenknytning af inde- og udearealerne. Nybyggeriet vil endvidere kunne medvirke til en meget ønskelig renovering og forskønnelse af boldbanearealerne. En cafébygning ved udstillingsbygningen må med hensyn til placering, udformning og ydre fremtræden vurderes ud fra hensynet til den fredede udstillingsbygning, samt ønsket om at fastholde områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent grønt område. Et projekt må i øvrigt ses i sammenhæng med mulighederne for at renovere og omdanne arealerne omkring udstillingsbygningen. Cafébygningen bør på denne baggrund gives en selvstændig udformning af høj arkitektonisk kvalitet samt begrænses til den mindst mulige udstrækning og højde. Den 1-etages bygning i forgrunden, benævnt Musikfløjen, tænkes forhøjet med en etage og indrettet med endnu en sal for skolen. Bebyggelsen bliver udformet med åbninger mod stien. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 11

12 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Ændringen af skolens eksisterende gymnastiksale med indskudt dæk nødvendiggør etablering af nye vinduer i stueetagen. Der stilles derfor krav om, at disse facadeændringer udføres med respekt for den bevaringsværdige bebyggelse. Vedrørende de ubebyggede arealer skal disse indrettes og udformes således, at områdets sammenhængende parkkarakter sikres opretholdt med størst mulig offentlig adgang, idet arealerne samtidig udgør et supplement til naboboligområdets få nærrekreative arealer. De offentlige stiforbindelser gennem området fastholdes i princippet som i dag, og de skal indrettes og udformes, så de fremstår åbne og indbydende med en god belysning, ligesom den tilstødende bebyggelse så vidt muligt skal fremtræde åben herimod. Jordforurening På legepladsen ved daginstitutionen Villaen, Øster Voldgade 13, er der konstateret diffus forurening med bly, benz(a)pyren og PAH-forbindelser (tjærestoffer). Derudover er der i 1951 blevet nedgravet en olietank på liter. Denne tank findes i 4 m dybde i forbindelse med Civilforsvarets kommandocentral. Desuden blev der i 1962 nedgravet en olietank på liter. Tanken blev afblændet i Det er muligt, at der herfra kan være sket forurening af undergrunden. Ved etablering af legeplads og andre ubefæstede arealer skal den øverste ½ meter bestå af rene materialer (jord, sand, grus eller lignende). Denne øverste ½ meter skal adskilles fra forurenet jord med signalnet. Hvis der under et bygge- eller jordarbejde konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses i henhold til 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999) og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen) i henhold 21 i Lov om miljøbeskyttelse (lov nr. 698 af 22. september 1998). Forpligtigelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Ved flytning af jord indenfor området skal der indhentes tilladelse fra Miljøkontrollen. Forurenet jord må ikke flyttes til et mindre forurenet område. Bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Miljøkontrollen og bortskaffes i henhold til Regulativ for anvisning af forurenet jord i som trådte i kraft 1. marts Dette indebærer blandt andet krav om udtagning af jordprøver til karakterisering af jorden. Hvis forurenet jord ønskes genanvendt, skal det forinden forelægges Miljøkontrollen. En eventuel tilladelse til genanvendelse vil indeholde en række krav og vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

13 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Miljørigtigt byggeri Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, der kan bestilles på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 13

14 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

15 NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN 1. FORMÅL Det er lokalplanens formål, at muliggøre en udbygning af Nyboder Skole ved bl.a. opførelse af en halbebyggelse til idrætsformål på arealet mellem skolen og Den Frie Udstillings bygning, at sikre, at områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent, grønt område fastholdes og understreges, at sikre, at nybyggeri i et samspil med den fredede og bevaringsværdige bebyggelse danner en bebyggelsesmæssig helhed af høj arkitektonisk kvalitet, at sikre, at områdets bevaringsværdige bebyggelse bibeholdes, og at den enkelte bygning kan gives en nutidig brug, dog således, at istandsættelser, moderniseringer, om- og tilbygninger og lignende sker med den størst mulige respekt for bygningernes bygningskultur, herunder de historiske og arkitektoniske særpræg og kvaliteter, som bebyggelsen repræsenterer, at de ubebyggede arealer udformes med friarealer for områdets forskellige funktioner, herunder friarealer for skole og institutioner mv., samt offentlig park og stiforbindelse gennem lokalplanområdet, således at områdets sammenhængende parkkarakter sikres opretholdt med størst mulig offentlig tilgængelighed og med funktionel og visuel tilknytning til de offentlige grønne områder beliggende på modsatte side af Øster Voldgade og med videre forbindelse til Kastellet. Endvidere tilstræbes det, at der projekteres og bygges efter miljørigtige principper, og at s retningslinier for miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri følges. 2. OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 900 og umatrikuleret vejareal Østervold Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. august 2003 udstykkes i området. 3. ANVENDELSE Området må anvendes til offentlige formål samt private institutioner mv. af almen karakter, såsom skoler og andre uddannelsesformål, sportsanlæg, grønne anlæg, institutioner og andre sociale formål, sundhedsmæssige formål, kulturelle formål, samt tilhørende administration. I tilknytning til og som en naturlig del af kulturelle formål kan der indrettes publikumsorienterede serviceerhverv i begrænset omfang. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 15

16 LOKALPLANTEGNING 1 4. VEJFORHOLD De eksisterende vejlinier opretholdes. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Den på tegning nr. 1 med krydsskravering viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives. Bevaringsværdig bebyggelse, som ikke vil kunne istandsættes på grund af brand eller lignende force majeure situation, vil kunne erstattes af tilsvarende bebyggelse med samme placering og volumen samt en ydre fremtræden som den eksisterende bebyggelse, idet dog væsentligt nybyggeri forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan. 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

17 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING fortsat Kommentar Skolens hovedbygning med tilhørende toiletbygninger og portbygning, skolens villa samt Den Frie Udstillings bygning er hver især bevaringsværdige, og de skal som sådan sikres. Den Frie Udstillings bygning er endvidere fredet. Såfremt hele eller væsentlige dele af en eller flere af disse bygninger skal erstattes, bør nye muligheder imidlertid vurderes. Disse muligheder forudsættes belyst gennem udarbejdelse af en lokalplan. Stk. 2. Nybyggeri skal opføres inden for de på tegning nr. 1 viste byggefelter: a) I byggefelt A må bebyggelse opføres med placering i byggefeltets grænse mod nordvest. Bygningens højde må ikke overstige 9 m. Kommentar Højden på idrætshallen/multisalen er defineret af en nødvendig mindste indvendig frihøjde på 7 m over idrætsbanerne samt de nødvendige konstruktionshøjder, idet bygningen søges gjort lavest mulig af hensyn til den nye bygnings indpasning mellem de omgivende bevaringsværdige bygningers forskellige volumener. b) I byggefelt B må bebyggelse opføres i højst 2 etager. Facadehøjden må ikke overstige 8 m og bygningshøjden må ikke overstige 10 m. Bebyggelsens placering skal relateres til beliggenheden mod den offentligt tilgængelig stiforbindelse. Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte bebyggelser kan Bygge- og Teknikudvalget tillade opførelse af en fritliggende cafébygning for Den Frie Udstilling. Bygningen skal med hensyn til placering, udformning og højde fremstå så diskret som muligt således, at den underordner sig udstillingsbygningen. Endvidere skal en cafébygning placeres og udformes således, at områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent grønt område fastholdes. Bygningen må opføres med et etageareal på højst 40 m². Kommentar Det er hensigten, at en cafébygning skal tage størst muligt hensyn til den bevaringsværdige og fredede udstillingsbygning. Bestemmelsen er formuleret således, at gennemførelse af et konkret projekt, der endnu ikke foreligger, forudsætter en dispensation meddelt af Bygge- og Teknikudvalget. Stk. 4. Udover de i stk. 2 og 3 nævnte bebyggelser kan der opføres nødvendige småbygninger, herunder mindre skure eller halvtage til cykler og lignende med omfang og placering efter Bygge- og Teknikforvaltningens anvisning. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bebyggelse skal med hensyn til materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 17

18 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. Ombygning eller ændring af den på tegning nr. 1 viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke ske uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse. Stk. 3. Uanset stk. 1 kan der foretages facadeændringer med nye vinduer i skolebygningens stueetagefacader i forbindelse med etablering af indskudte dæk i de oprindelige gymnastiksale. Facadeændringerne skal med hensyn til udformning, materiale- og farvevalg udføres med respekt for den bevaringsværdige bebyggelse således, at facadeændringerne sker i overensstemmelse med bebyggelsens facadegeometri, sprosseinddeling, detaljering og lignende. Kommentar De to gymnastiksale har i dag en højde svarende til hovedbygningens stueetage og 1. sal, med vinduer placeret i samme højde som hovedbygningens vinduer på 1. sal. Ved indskydning af dæk i de to gymnastiksale kan der etableres nødvendige vinduer på højde med hovedbygningens vinduer på stueetagen. Dette vurderes at kunne udføres med respekt for den bevaringsværdige bebyggelse. Stk. 4. I byggefelt A skal ny bebyggelse fremtræde med et nutidigt arkitektonisk udtryk som en enkel og transparent bygning, der er let og spinkel i sin konstruktion. Taget skal udformes i princippet som et fladt tag. Bygningen skal åbne sig i princippet mod alle sider med lette, overvejende transparente glasfacader således, at der opnås en visuel sammenknytning af inde- og udearealerne samt en kontakt med den bagvedliggende offentlige stiforbindelse. Udformningen skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Kommentar Ved placering af omklædningsfaciliteter i kælderetagen er det muligt at udforme bygningen med overvejende åbne facader mod alle sider. Stk. 5. I byggefelt B skal ny bebyggelse fremstå som en selvstændig ny bygning med respekt for den omkringliggende bevaringsværdige bebyggelse. Bebyggelsen må udformes med tilsvarende materialer, som præger den bevaringsværdige bebyggelse, såsom røde teglsten, og/eller med træ, glas og lignende til facader samt sort tagpap eller ikke-reflekterende, sort eller grå metalplade til tag. Bebyggelse skal udformes med åbninger mod den offentligt tilgængelige stiforbindelse samt i videst muligt omfang mod de øvrige sider. Taget skal udformes med sadeltag med lav taghældning i princippet svarende til det eksisterende tag. 18 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

19 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Ved forhøjelse af den 1-etages eksisterende skolebygning skal tilføjelsen udformes således, at den samlede bygning fremstår som en harmonisk helhed. Bygningens udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Kommentar Hvad enten der opføres en helt ny bygning eller den eksisterende bygning tilføjes en ekstra etage, er det hensigten, at bebyggelsen her skal fremstå med en egen identitet og samtidig være i samklang med den bevaringsværdige skolebebyggelses arkitektoniske karakter. Stk. 6. Cafébygningen for Den Frie Udstilling skal gives en selvstændig udformning af høj arkitektonisk kvalitet, og bygningen skal med hensyn til udformning af facader og tag samt materialer fremstå med en arkitektonisk samhørighed med udstillingsbygningen. I modsætning til udstillingsbygningen skal caféen fremstå åben med store vinduespartier mv. mod vej og offentligt tilgængelige arealer. Kommentar Det er hensigten, at cafébygningen skal fremtræde som et lille, moderne anneks til udstillingsbygningen og i arkitektonisk henseende være på højde med denne, men i størrelse dog væsentligt mindre. Stk. 7. Tekniske installationer skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. Stk. 8. Skiltning, reklamering og facadebelysning, samt opsætning af markiser, solafskærmning, udhængsskabe og andet facadeudstyr, må ikke ske uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farve, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter i bybilledet. Stk. 9. Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflekser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. Stk. 10. Udendørs belysning i forbindelse med bebyggelsen skal udføres med afskærmende armaturer med glødelamper eller anden lyskilde med tilsvarende lys, som harmonerer med bebyggelsen, og som indgår i en samlet plan for belysningen for hele området, jf. 7, stk. 1, g). Stk. 11. Placering og udformning af antenner, paraboler og lignende skal ske så diskret som muligt (ved tagfladen, i tilknytning til skorsten, kviste eller lignende) og under hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 19

20 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Kommentar Med hensyn til skiltning og reklamering mv. henvises til, at Bygge- og Teknikudvalget i 2001 har tiltrådt publikationen Facader og skilte i København, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. 7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. De ubebyggede arealer skal med hensyn til beplantning, møblering, belysning mv. udformes således, at der opstår en helhed i området samtidig med, at de enkelte dele indrettes med friarealer for områdets forskellige funktioner samt således, at områdets sammenhængende parkkarakter sikres opretholdt med størst mulig offentlig tilgængelighed og med funktionelle og visuelle forbindelser gennem hele området. Indretningen af de ubebyggede arealer skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. For indretning af friarealerne gælder: a) Ubebyggede arealer skal bortset fra skolegården og legearealerne ved villaen henligge åbent og uden hegn. Boldarealer skal i videst muligt omfang være tilgængelige for offentligheden. b) Uanset a) skal området mod Øster Voldgade og omkring skolens/fritidshjemmets friareal ved villaen, samt mod naboejendommen matr.nr. 938 Østervold Kvarter, København, afgrænses af en klippet hækbeplantning som vist på tegning nr. 2. Hækbeplantningens højde må ikke overstige 1,2 m, og bredden kan variere dog mindst ½ m. c) Uanset a) kan der etableres et indtil 2 m højt transparent hegn om skolens/fritidshjemmets legearealer ved villaen, når hegnet placeres bag hækken, efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. d) Uanset a) kan der etableres to boldbure i forbindelse med henholdsvis byggefelt A og B med placering som vist på tegning nr. 2. Boldburene skal udføres i transparent gitter med dimensioner, der svarer til bebyggelsen i henholdsvis byggefelt A og B. Boldburene skal begrønnes med slyngplanter eller lignende. e) Der fastlægges offentligt tilgængelige stiforbindelser i området. Den på lokalplantegning 2 med tæt priksignatur viste forbindelse skal anlægges i mindst 3 m bredde, og den med åben priksignatur viste forbindelse skal anlægges i mindst 2 m bredde. f) Arealet syd for legearealerne ved villaen skal omkring den todelte sti udformes som et åbent græsareal. g) I hele området kan der, bortset fra arealet mellem den todelte sti, opretholdes og nyplantes fritstående træer, evt. opstammede, og de på tegning nr. 2 viste særligt karakterfulde træer må ikke fjernes uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. 20 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

LOKALPLAN NR. 372 NYBODER SKOLE

LOKALPLAN NR. 372 NYBODER SKOLE LOKALPLAN NR. 372 NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. marts 2004 vedtaget en lokalplan for Nyboder Skole. Lokalplanen er bekendtgjort den 14. april 2004. Københavns Kommune 2 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 366 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Svanevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger Maj 2003 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 338 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Musikhuset Utterslev Mose Bispebjerg Genopførelse af Østre Kapel m.v. Offentlige formål Maj 2001 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 100 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kingosgade Vesterbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 178 KONGSBAK

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 383 "TOFTEN"

LOKALPLAN NR. 383 TOFTEN LOKALPLAN NR. 383 "TOFTEN" Borgerrepræsentationen har den 9. december 2004 vedtaget lokalplan nr. 383. Lokalplanområdet ligger i Husum ved Storegårdsvej og Bystævnet. Lokalplanen er bekendtgjort den 5.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR i f. ». * l

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR i f. ». * l ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 184». * l 1 TT i f ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr. 184 for et område omkring H jemmeværnsgården, Sankt Josef s Skole, Sankt Maria Hospital og Sankt Josef s Børnehave REDEGØRELSE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 110 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Det blå og Det gule Pakhus ndre By Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1987

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 190 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hamlets Gård Ydre Nørrebro Nybyggeri m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juli 1991 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere