FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE"

Transkript

1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område. Planen kan indeholde bestemmelser om anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, evt. bevaring af bebyggelse, friarealer og parkering m.v. Kommunen har ret og ofte pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen skal således ifølge planloven tilvejebringe en lokalplan, inden der kan gennemføres bl.a. større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen kan ændres eller suppleres med en ny lokalplan eventuelt i form af lokalplantillæg. Lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanforslaget skal derfor offentliggøres, således at alle interesserede, har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager den endelige plan. Lokalplanforslagets retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort. Forbudet gælder dog højst ét år. Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommene bebygget eller anvendt som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladelse forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Borgerrepræsentationen har vedtaget den endelige lokalplan, og den er bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer på de ejendomme, der er omfattet af planen, i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendelsen fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker gennemført ændringer på ejendommen. 2 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

3 INDHOLD Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra sydvest, Øster Voldgade. Til venstre er den offentlige sti med forbindelse til Oslo Plads og Østerport Station mod nord, samt til boldbanen midt i området. I forgrunden ses det offentlige grønne anlæg, der er delvis indhegnet og benyttet af det bagvedliggende fritidshjem Villaen. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN KVARTERET OG LOKALPLANOMRÅDET NYBODER SKOLE DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING PLANFORHOLD FORTIDSMINDE OG SØBESKYTTELSE HELHEDSPLANSKITSEN FOR NYBODER SKOLE CAFÉ TIL DEN FRIE UDSTILLING OVERORDNET VURDERING JORDFORURENING MILJØRIGTIGT BYGGERI FORSLAG TIL LOKALPLANTILLÆG FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER LOKALPLANTEGNING FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER RETSVIRKNINGER KOMENTARER AF GENEREL KARAKTER FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING OG LOVGIVNING KOMMUNEPLANLÆGNING LOKALPLANLÆGNING MILJØFORHOLD VARMEPLANLÆGNING BYDELSATLAS MINDRETALSUDTALELSER PRAKTISKE OPLYSNINGER FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet og den tilstødende del af kvarteret set fra sydøst. JW Luftfoto november FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Uddannelses- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om om- og udbygning af Nyboder Skole og fritidshjemmet Villaen samt ændring af udearealerne omkring skolen. Formålet med udbygningen er, at rammerne for undervisningen så vidt muligt lever op til nutidige pædagogiske mål, samt at der skaffes kapacitet til en udvidelse af skolen. Endvidere ønskes et supplement til friarealerne for det eksisterende fritidshjem Villaen. Der er i den forbindelse udarbejdet en Helhedsplanskitse for Nyboder Skole. Herudover har Den Frie Udstilling ønsker om at placere en mindre cafébygning ved udstillingsbygningen. Da området har en særlig strategisk og synlig placering i denne del af Indre By og rummer såvel fredet (Den Frie Udstilling) som bevaringsværdig (skolebygningerne) bebyggelse, forudsætter en udbygning af skolen mv. tilvejebringelse af en lokalplan. Udbygningsplanerne vil kunne gennemføres inden for kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen (O5-område). Oversigtskort over lokalplanområdet med de nære omgivelser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Kvarteret og lokalplanområdet Lokalplanområdet er mod nordvest afgrænset af Hotel Østerports 2-3-etagers bebyggelse bag skråningen ned mod jernbaneterrænet ved Østerport Station. Mod nord og øst afgrænses området af trafikknudepunktet Oslo Plads med Ring II, Øster Voldgade/Folke Bernadottes Allé, samt af det store fredede parkområde ved Kastellet. Øst for lokalplanområdet ligger et mindre parkanlæg, Søsterplænen, som rumligt relaterer sig til lokalplanområdet, og danner overgang til det fredede Nyboders 2-etagers boligbebyggelse fra tallet. Lokalplanområdet, som har et grundareal på ca m², ejes af Københavns Kommune, idet dog udstillingsbygningen for Den Frie Udstilling ejes af den selvejende institution Den Frie Udstilling. Området er karakteristisk ved fritliggende enkeltbygninger, placeret tilbagetrukket fra vejen og omgivet af beplantning. Området bærer således præg af at ligge som parklignende bindeled mellem Østre Anlæg og Kastellet de tilbageværende spor af byens tidligere sammenhængende fæstningsring. Gennem lokalplanområdet forløber en offentlig stiforbindelse med tilhørende grønne arealer og en offentlig boldbane. Stien langs Hotel Østerport forbinder Oslo Plads i nord og Øster Voldgade i syd. Herudover er der en tværforbindelse til Øster Voldgade og fodgængerovergangen ud for skolens indgang. Nyboder Skole Skolen og den tilhørende villa mod syd oprindelig inspektørbolig, nu fritidshjem er bygget i 1920 på det tidligere voldanlæg, hvor Dronningens Mølle stod indtil Voldanlægget blev her sløjfet bl.a. for at skaffe plads til Boulevardbanen. Skolebygningen er opført i røde mursten og tegltag, hovedbygningen i 4½ etage og villaen i 1½ etage. Bebyggelsens arkitektur er typisk for den tids skolebyggeri, monumental klassicistisk stil med fine detaljer og proportioner. Bebyggelsen er i kommunens registrering af bevaringsværdig bebyggelse registreret med høj bevaringsværdi (kategori 3). Skolens samlede bebyggelse har et etageareal på ca m². Under II. Verdenskrig etablerede den tyske værnemagt hovedkvartersanlæg på og ved Nyboder Skole, ved om- og tilbygninger på skolens bebyggelse. Der blev bygget et anlæg med to bunkere. Den største hovedkvartersbunkeren er beliggende under boldbanen nord for hovedbygningen. En mindre bunker kommunikationsbunkeren ligger bag villaen, delvis under den 1- etages bygning, der blev opført som tysk officersmesse, men som nu anvendes til musiksal for skolen. Den lille 1-etages bygning mellem Øster Voldgade og skolegården er opført som vagtbygning. Da Civilforsvaret efter krigen overtog den største bunker til distriktshovedkvarter, blev den forsynet med den nuværende indgangsbygning, placeret langs nordsiden af skolens hovedbygning. I dag har bunkeranlægget status af et såkaldt KOB-anlæg (Kombineret Offentligt Beskyttelsesrum), der administreres af Københavns Brandvæsen, Beredskabssektionen. Den store bunker benyttes til Brandvæsenets UngdomsKlub (BUK), mens den mindre bunker udlånes til De Frivillige i beredskabet (tidligere Civilforsvaret). 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

7 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Den offentlige sti set fra nord. Til venstre ses hjørnet af Den frie Udstillingsbygning. Den nye idrætshal tænkes opført på den bageste del af boldbanen, langs stien mellem udstillingsbygningen og skolens hovedbygning. Lokalplanområdet set fra nordøst. I forgrunden ses Den Frie Udstillings bygning, der er fredet. Bag denne ses Nyboder Skole. Den Frie Udstillings bygning Den oprindelige del af bygningen er tegnet af J. F. Willumsen og blev opført i 1898 i den daværende Aborreparken ved Jarmers Plads. I forbindelse med etablering af Boulevardbanen blev den i 1914 flyttet til sin nuværende placering mod Oslo Plads, hvor bygningen senere er blevet om- og tilbygget. Bygningen, som har et etageareal på ca m², er fredet. Den er opført udelukkende i træ i 1 og 2 etager med forskudte planer på det let skrånende terræn, og har lukkede, hvidmalede facader over en sort, lidt skrånende sokkel, samt et indgangsparti med udsmykninger i stærke farver. Det arkitektoniske udtryk er en blanding af jugendstil samt asiatiske og klassiske stilarter. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Planforhold I plan 2001 er området fastlagt til offentlige formål (O5-område). Området må anvendes til institutioner og andre sociale formål, skoler og andre uddannelsesformål, kulturelle formål, samt administration. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 150 og den maksimale bygningshøjde til 24 m. I lokalplaner fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om etageantal, friarealets størrelse og om parkeringsforhold. Øster Voldgade er fastlagt til regional vej og Oslo Plads indgår i en fordelingsgade. Fortidsminde og søbeskyttelse Helhedsplanskitsen for Nyboder Skole En del af lokalplanområdet er omfattet af beskyttelseslinier omkring Kastellet som jordfast fortidsminde og omkring Kastellets vandarealer. Inden for lokalplanområdet har disse to beskyttelseslinier samme forløb (se lokalplantegning nr. 1). Projektet for skolens udbygning ligger uden for disse beskyttelseslinier. En evt. cafébygning ved Den Frie Udstillings bygning vil ligge inden for beskyttelseslinierne, og gennemførelse heraf forudsætter derfor, at kommunen giver en dispensation. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (nu Kulturarvsstyrelsen), har i 1998 udarbejdet en rapport om II. Verdenskrigs Kulturspor, hvor 20 forsvarsanlæg i Danmark er skønnet bevaringsværdige, idet det overvejes at finde en form for fortidsmindebeskyttelse, der sikrer deres bevaring, indtil de vil blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Bunkeranlægget ved Nyboder Skole er et af disse 20 anlæg (se beskrivelse i afsnittet Nyboder Skole ). Anlægget er således endnu ikke omfattet af fortidsmindebestemmelserne. Om- og tilbygningerne på skolen indgår i en større udvikling og omdisponering af skolens forskellige funktioner. På en del af den eksisterende, offentlige boldbane mellem skolen og Den Frie Udstillings bygning ønskes opført en idrætshal/multisal, der kan opdeles i to gymnastiksale til erstatning for eksisterende gymnastiksale i skolens sidefløje. Efter udarbejdelsen af Helhedsplanskitsen har BBP Arkitekter viderebearbejdet projektet. Multisalen udformes som en fritliggende bygning, delvis oven på den underjordiske bunker. Omklædningsfaciliteter er placeret i en ny kælderetage under multisalen, langs den underjordisk bunker. Bygningen har et etageareal på ca. 650 m², og et kælderareal på ca. 280 m², samt en bygningshøjde over terræn på knap 9 m. I de eksisterende gymnastiksale i skolens to sidefløje laves nye vinduesåbninger i stueplan og der indskydes et etagedæk, og arealerne indrettes til nye formål. Den lille 1-etages bygning bag villaen, benævnt Musikfløjen, forhøjes med en ekstra etage på ca. 260 m². Ved om- og udbygningerne tilføjes skolen således ca m² etageareal til et samlet etageareal på ca m². Skolen og fritidshjemmet ønsker mulighed for at disponere over dele af de offentligt tilgængelige grønne arealer, boldbanen og en del af det grønne areal mod syd, hvilket indebærer behov for en form for indhegning af dele af arealerne. 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Gennemførelse af tilbygningerne indebærer en tilpasning samt eventuel omlægning af en del af bunkeranlæggets eksisterende nødudgange og luftkanaler. Den offentlige sti bag områdets bebyggelse opretholdes. Café til Den Frie Udstilling Den Frie Udstilling har ønsker om at placere en fritliggende, 1-etages træbygning på ca. 40 m² til café for udstillingsbygningen. Cafébygningen tænkes placeret på den sydlige del af arealet mellem udstillingsbygningen og Øster Voldgade. Der foreligger ikke et egentligt forslag til udformning og placering af cafébygningen. Skitseprojektet til om- og udbygning af Nyboder Skole samt ændring af udearealerne omkring skolen. Tilbygningen på Musikfløjen og den nye multisal er vist med rød signatur. De tilstødende boldbure er vist med en åben krydsskravering. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 9

10 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Perspektivtegning af området set fra sydøst med den fremtidige multisal med boldbur midt i billedet. Rejst plan af området med skolens fremtidige til- og nybygninger. 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

11 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Overordnet vurdering Områdets placering som bindeled mellem store parkområder (Østre Anlæg og Kastellet) betyder, at hele områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent, grønt område bør fastholdes og understreges. Det har derfor været nærmere overvejet i hvilket omfang og på hvilken måde, der vil kunne opføres nybyggeri i området. Det anses for væsentligt, at det sydlige areal, der på en blød måde formidler forsætningen af Øster Voldgade på dette sted, fastholdes som et åbent, grønt område. Dette sikrer samtidig, at den bagvedliggende sti er synlig og tilgængelig. Den foreslåede forhøjelse af Musikfløjen med 1 etage vurderes ikke at have væsentlig betydning i denne sammenhæng. Placering af nybyggeri til multisal på boldbanearealet stiller særlige krav til placering, omfang og udformning af bebyggelsen. Et nybyggeri med det skitserede volumen vil blive et meget synligt element i området. Det er imidlertid vurderingen, at denne placering er mest hensigtsmæssig, og den foreslåede bebyggelse vil være acceptabel under forudsætning af, at højden gøres mindst mulig, samt at bygningen i princippet åbner sig mod alle sider med overvejende transparente glasfacader, således at der opnås en visuel sammenknytning af inde- og udearealerne. Nybyggeriet vil endvidere kunne medvirke til en meget ønskelig renovering og forskønnelse af boldbanearealerne. En cafébygning ved udstillingsbygningen må med hensyn til placering, udformning og ydre fremtræden vurderes ud fra hensynet til den fredede udstillingsbygning, samt ønsket om at fastholde områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent grønt område. Et projekt må i øvrigt ses i sammenhæng med mulighederne for at renovere og omdanne arealerne omkring udstillingsbygningen. Cafébygningen bør på denne baggrund gives en selvstændig udformning af høj arkitektonisk kvalitet samt begrænses til den mindst mulige udstrækning og højde. Den 1-etages bygning i forgrunden, benævnt Musikfløjen, tænkes forhøjet med en etage og indrettet med endnu en sal for skolen. Bebyggelsen bliver udformet med åbninger mod stien. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 11

12 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Ændringen af skolens eksisterende gymnastiksale med indskudt dæk nødvendiggør etablering af nye vinduer i stueetagen. Der stilles derfor krav om, at disse facadeændringer udføres med respekt for den bevaringsværdige bebyggelse. Vedrørende de ubebyggede arealer skal disse indrettes og udformes således, at områdets sammenhængende parkkarakter sikres opretholdt med størst mulig offentlig adgang, idet arealerne samtidig udgør et supplement til naboboligområdets få nærrekreative arealer. De offentlige stiforbindelser gennem området fastholdes i princippet som i dag, og de skal indrettes og udformes, så de fremstår åbne og indbydende med en god belysning, ligesom den tilstødende bebyggelse så vidt muligt skal fremtræde åben herimod. Jordforurening På legepladsen ved daginstitutionen Villaen, Øster Voldgade 13, er der konstateret diffus forurening med bly, benz(a)pyren og PAH-forbindelser (tjærestoffer). Derudover er der i 1951 blevet nedgravet en olietank på liter. Denne tank findes i 4 m dybde i forbindelse med Civilforsvarets kommandocentral. Desuden blev der i 1962 nedgravet en olietank på liter. Tanken blev afblændet i Det er muligt, at der herfra kan være sket forurening af undergrunden. Ved etablering af legeplads og andre ubefæstede arealer skal den øverste ½ meter bestå af rene materialer (jord, sand, grus eller lignende). Denne øverste ½ meter skal adskilles fra forurenet jord med signalnet. Hvis der under et bygge- eller jordarbejde konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses i henhold til 71 i lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2. juni 1999) og der skal ske indberetning til miljømyndigheden (Miljøkontrollen) i henhold 21 i Lov om miljøbeskyttelse (lov nr. 698 af 22. september 1998). Forpligtigelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Ved flytning af jord indenfor området skal der indhentes tilladelse fra Miljøkontrollen. Forurenet jord må ikke flyttes til et mindre forurenet område. Bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Miljøkontrollen og bortskaffes i henhold til Regulativ for anvisning af forurenet jord i som trådte i kraft 1. marts Dette indebærer blandt andet krav om udtagning af jordprøver til karakterisering af jorden. Hvis forurenet jord ønskes genanvendt, skal det forinden forelægges Miljøkontrollen. En eventuel tilladelse til genanvendelse vil indeholde en række krav og vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

13 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN fortsat Miljørigtigt byggeri Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, der kan bestilles på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen er et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Inden for hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet byggeri samt kommunalt byggeri, mens private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger i forbindelse med miljøorienteret nybyggeri. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 13

14 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

15 NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN 1. FORMÅL Det er lokalplanens formål, at muliggøre en udbygning af Nyboder Skole ved bl.a. opførelse af en halbebyggelse til idrætsformål på arealet mellem skolen og Den Frie Udstillings bygning, at sikre, at områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent, grønt område fastholdes og understreges, at sikre, at nybyggeri i et samspil med den fredede og bevaringsværdige bebyggelse danner en bebyggelsesmæssig helhed af høj arkitektonisk kvalitet, at sikre, at områdets bevaringsværdige bebyggelse bibeholdes, og at den enkelte bygning kan gives en nutidig brug, dog således, at istandsættelser, moderniseringer, om- og tilbygninger og lignende sker med den størst mulige respekt for bygningernes bygningskultur, herunder de historiske og arkitektoniske særpræg og kvaliteter, som bebyggelsen repræsenterer, at de ubebyggede arealer udformes med friarealer for områdets forskellige funktioner, herunder friarealer for skole og institutioner mv., samt offentlig park og stiforbindelse gennem lokalplanområdet, således at områdets sammenhængende parkkarakter sikres opretholdt med størst mulig offentlig tilgængelighed og med funktionel og visuel tilknytning til de offentlige grønne områder beliggende på modsatte side af Øster Voldgade og med videre forbindelse til Kastellet. Endvidere tilstræbes det, at der projekteres og bygges efter miljørigtige principper, og at s retningslinier for miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri følges. 2. OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 900 og umatrikuleret vejareal Østervold Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. august 2003 udstykkes i området. 3. ANVENDELSE Området må anvendes til offentlige formål samt private institutioner mv. af almen karakter, såsom skoler og andre uddannelsesformål, sportsanlæg, grønne anlæg, institutioner og andre sociale formål, sundhedsmæssige formål, kulturelle formål, samt tilhørende administration. I tilknytning til og som en naturlig del af kulturelle formål kan der indrettes publikumsorienterede serviceerhverv i begrænset omfang. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 15

16 LOKALPLANTEGNING 1 4. VEJFORHOLD De eksisterende vejlinier opretholdes. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Den på tegning nr. 1 med krydsskravering viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives. Bevaringsværdig bebyggelse, som ikke vil kunne istandsættes på grund af brand eller lignende force majeure situation, vil kunne erstattes af tilsvarende bebyggelse med samme placering og volumen samt en ydre fremtræden som den eksisterende bebyggelse, idet dog væsentligt nybyggeri forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan. 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

17 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING fortsat Kommentar Skolens hovedbygning med tilhørende toiletbygninger og portbygning, skolens villa samt Den Frie Udstillings bygning er hver især bevaringsværdige, og de skal som sådan sikres. Den Frie Udstillings bygning er endvidere fredet. Såfremt hele eller væsentlige dele af en eller flere af disse bygninger skal erstattes, bør nye muligheder imidlertid vurderes. Disse muligheder forudsættes belyst gennem udarbejdelse af en lokalplan. Stk. 2. Nybyggeri skal opføres inden for de på tegning nr. 1 viste byggefelter: a) I byggefelt A må bebyggelse opføres med placering i byggefeltets grænse mod nordvest. Bygningens højde må ikke overstige 9 m. Kommentar Højden på idrætshallen/multisalen er defineret af en nødvendig mindste indvendig frihøjde på 7 m over idrætsbanerne samt de nødvendige konstruktionshøjder, idet bygningen søges gjort lavest mulig af hensyn til den nye bygnings indpasning mellem de omgivende bevaringsværdige bygningers forskellige volumener. b) I byggefelt B må bebyggelse opføres i højst 2 etager. Facadehøjden må ikke overstige 8 m og bygningshøjden må ikke overstige 10 m. Bebyggelsens placering skal relateres til beliggenheden mod den offentligt tilgængelig stiforbindelse. Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte bebyggelser kan Bygge- og Teknikudvalget tillade opførelse af en fritliggende cafébygning for Den Frie Udstilling. Bygningen skal med hensyn til placering, udformning og højde fremstå så diskret som muligt således, at den underordner sig udstillingsbygningen. Endvidere skal en cafébygning placeres og udformes således, at områdets karakter med fritstående bygninger beliggende i et åbent grønt område fastholdes. Bygningen må opføres med et etageareal på højst 40 m². Kommentar Det er hensigten, at en cafébygning skal tage størst muligt hensyn til den bevaringsværdige og fredede udstillingsbygning. Bestemmelsen er formuleret således, at gennemførelse af et konkret projekt, der endnu ikke foreligger, forudsætter en dispensation meddelt af Bygge- og Teknikudvalget. Stk. 4. Udover de i stk. 2 og 3 nævnte bebyggelser kan der opføres nødvendige småbygninger, herunder mindre skure eller halvtage til cykler og lignende med omfang og placering efter Bygge- og Teknikforvaltningens anvisning. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bebyggelse skal med hensyn til materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 17

18 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. Ombygning eller ændring af den på tegning nr. 1 viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke ske uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse. Stk. 3. Uanset stk. 1 kan der foretages facadeændringer med nye vinduer i skolebygningens stueetagefacader i forbindelse med etablering af indskudte dæk i de oprindelige gymnastiksale. Facadeændringerne skal med hensyn til udformning, materiale- og farvevalg udføres med respekt for den bevaringsværdige bebyggelse således, at facadeændringerne sker i overensstemmelse med bebyggelsens facadegeometri, sprosseinddeling, detaljering og lignende. Kommentar De to gymnastiksale har i dag en højde svarende til hovedbygningens stueetage og 1. sal, med vinduer placeret i samme højde som hovedbygningens vinduer på 1. sal. Ved indskydning af dæk i de to gymnastiksale kan der etableres nødvendige vinduer på højde med hovedbygningens vinduer på stueetagen. Dette vurderes at kunne udføres med respekt for den bevaringsværdige bebyggelse. Stk. 4. I byggefelt A skal ny bebyggelse fremtræde med et nutidigt arkitektonisk udtryk som en enkel og transparent bygning, der er let og spinkel i sin konstruktion. Taget skal udformes i princippet som et fladt tag. Bygningen skal åbne sig i princippet mod alle sider med lette, overvejende transparente glasfacader således, at der opnås en visuel sammenknytning af inde- og udearealerne samt en kontakt med den bagvedliggende offentlige stiforbindelse. Udformningen skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Kommentar Ved placering af omklædningsfaciliteter i kælderetagen er det muligt at udforme bygningen med overvejende åbne facader mod alle sider. Stk. 5. I byggefelt B skal ny bebyggelse fremstå som en selvstændig ny bygning med respekt for den omkringliggende bevaringsværdige bebyggelse. Bebyggelsen må udformes med tilsvarende materialer, som præger den bevaringsværdige bebyggelse, såsom røde teglsten, og/eller med træ, glas og lignende til facader samt sort tagpap eller ikke-reflekterende, sort eller grå metalplade til tag. Bebyggelse skal udformes med åbninger mod den offentligt tilgængelige stiforbindelse samt i videst muligt omfang mod de øvrige sider. Taget skal udformes med sadeltag med lav taghældning i princippet svarende til det eksisterende tag. 18 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

19 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Ved forhøjelse af den 1-etages eksisterende skolebygning skal tilføjelsen udformes således, at den samlede bygning fremstår som en harmonisk helhed. Bygningens udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Kommentar Hvad enten der opføres en helt ny bygning eller den eksisterende bygning tilføjes en ekstra etage, er det hensigten, at bebyggelsen her skal fremstå med en egen identitet og samtidig være i samklang med den bevaringsværdige skolebebyggelses arkitektoniske karakter. Stk. 6. Cafébygningen for Den Frie Udstilling skal gives en selvstændig udformning af høj arkitektonisk kvalitet, og bygningen skal med hensyn til udformning af facader og tag samt materialer fremstå med en arkitektonisk samhørighed med udstillingsbygningen. I modsætning til udstillingsbygningen skal caféen fremstå åben med store vinduespartier mv. mod vej og offentligt tilgængelige arealer. Kommentar Det er hensigten, at cafébygningen skal fremtræde som et lille, moderne anneks til udstillingsbygningen og i arkitektonisk henseende være på højde med denne, men i størrelse dog væsentligt mindre. Stk. 7. Tekniske installationer skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. Stk. 8. Skiltning, reklamering og facadebelysning, samt opsætning af markiser, solafskærmning, udhængsskabe og andet facadeudstyr, må ikke ske uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farve, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter i bybilledet. Stk. 9. Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflekser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. Stk. 10. Udendørs belysning i forbindelse med bebyggelsen skal udføres med afskærmende armaturer med glødelamper eller anden lyskilde med tilsvarende lys, som harmonerer med bebyggelsen, og som indgår i en samlet plan for belysningen for hele området, jf. 7, stk. 1, g). Stk. 11. Placering og udformning af antenner, paraboler og lignende skal ske så diskret som muligt (ved tagfladen, i tilknytning til skorsten, kviste eller lignende) og under hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk. FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE 19

20 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN fortsat Kommentar Med hensyn til skiltning og reklamering mv. henvises til, at Bygge- og Teknikudvalget i 2001 har tiltrådt publikationen Facader og skilte i København, der indeholder retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. 7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. De ubebyggede arealer skal med hensyn til beplantning, møblering, belysning mv. udformes således, at der opstår en helhed i området samtidig med, at de enkelte dele indrettes med friarealer for områdets forskellige funktioner samt således, at områdets sammenhængende parkkarakter sikres opretholdt med størst mulig offentlig tilgængelighed og med funktionelle og visuelle forbindelser gennem hele området. Indretningen af de ubebyggede arealer skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. For indretning af friarealerne gælder: a) Ubebyggede arealer skal bortset fra skolegården og legearealerne ved villaen henligge åbent og uden hegn. Boldarealer skal i videst muligt omfang være tilgængelige for offentligheden. b) Uanset a) skal området mod Øster Voldgade og omkring skolens/fritidshjemmets friareal ved villaen, samt mod naboejendommen matr.nr. 938 Østervold Kvarter, København, afgrænses af en klippet hækbeplantning som vist på tegning nr. 2. Hækbeplantningens højde må ikke overstige 1,2 m, og bredden kan variere dog mindst ½ m. c) Uanset a) kan der etableres et indtil 2 m højt transparent hegn om skolens/fritidshjemmets legearealer ved villaen, når hegnet placeres bag hækken, efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. d) Uanset a) kan der etableres to boldbure i forbindelse med henholdsvis byggefelt A og B med placering som vist på tegning nr. 2. Boldburene skal udføres i transparent gitter med dimensioner, der svarer til bebyggelsen i henholdsvis byggefelt A og B. Boldburene skal begrønnes med slyngplanter eller lignende. e) Der fastlægges offentligt tilgængelige stiforbindelser i området. Den på lokalplantegning 2 med tæt priksignatur viste forbindelse skal anlægges i mindst 3 m bredde, og den med åben priksignatur viste forbindelse skal anlægges i mindst 2 m bredde. f) Arealet syd for legearealerne ved villaen skal omkring den todelte sti udformes som et åbent græsareal. g) I hele området kan der, bortset fra arealet mellem den todelte sti, opretholdes og nyplantes fritstående træer, evt. opstammede, og de på tegning nr. 2 viste særligt karakterfulde træer må ikke fjernes uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. 20 FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 277 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Servicecentret Vestamager Udbygning af Ørestaden Tekniske anlæg, erhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen"

Lokalplan nr. 429 Keplersgade-karréen Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen" Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 vedtaget lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen". Lokalplanen er bekendtgjort den 14. oktober 2008 og tinglyst den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 25 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Larsens Plads ndre By Anlæg af park Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK Maj 1981 1 LOKALPLAN NR. 25 D D.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere