DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD"

Transkript

1 Betænkning OM DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD Afgivet af det af undervisningsministeriet den 15. september 1954 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 250 I960 Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Tlf. (01)122517

2 i 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Kapitel I. Kunstakademiets lokaleforhold 2 1. Ved udvalgets nedsættelse i Ved udvalgsarbejdets afslutning i Kapitel II. Udvalgets undersøgelser af kunstakademiets behov for lokaleudvidelser 5 1. Afdelingen for bygningskunst 5 2. Afdelingen for billedkunst 7 3. Samlinger og fællesarealer 8 4. Tjenesteboliger Kunstakademiets administration Resumé af kunstakademiets lokalebehov 12 Kapitel III. Udvalgets undersøgelser af muligheder for kunstakademiets lokalemæssige udbygning Undersøgte muligheder for udbygning i forbindelse med de nuværende lokaler på Charlottenborg Slot Undersøgte muligheder for kunstakademiets placering Kapitel IV. uden for Charlottenborg 14 Resultatet af udvalgets undersøgelser af muligheder for kunstakademiets lokalemæssige udbygning 19 Kapitel V. Forslag til tilvejebringelse af de for kunstakademiets undervisning nødvendige bygningsmæssige rammer Tilvejebringelse af det nødvendige areal, m bruttoetageareal Kompensationsareal som følge af Det kgl. Teaters overtagelse af ejendommen Tordenskjoldsgade Økonomiske beregninger for 1. etape og for den fortsatte 2 udbygning, sluttende med m 22 Slutning 25 Bilagsfortegnelse 27

3 Indledning. Under 15. september 1954 nedsatte undervisningsministeriet et udvalg med den opgave: at undersøge Det kongelige Akademi for de skønne Kunsters behov for lokaleudvidelser samt at fremsætte forslag til tilvejebringelse af de for akademiets undervisning nødvendige bygningsmæssige rammer. Til medlem af og formand for udvalget beskikkedes departementschef i undervisningsministeriet, Agnete Vøhtz. Til medlemmer af udvalget beskikkedes endvidere daværende direktør for kunstakademiet, professor Johs. Bjerg, daværende dekan for bygningsskolen, professor ved kunstakademiet, arkitekt Steen Eiler Rasmussen og departementschef i boligministeriet, Axel Skalts. Efter professor Johs. Bjergs død i foråret 1955 beskikkedes daværende direktør for kunstakademiet, stadsbygmester, arkitekt Svend Møller til medlem af udvalget. Endvidere, er i april 1955 daværende dekan for bygningsskolen, nu rektor ved kunstakademiets skoler, professor, arkitekt Palle Suenson indtrådt som medlem af udvalget. Ved undervisningsministeriets skrivelse af 11. september 1957 er departementschef Axel Skalts efter anmodning blevet fritaget for hvervet som medlem af udvalget. I hans sted er kontorchef Jørgen Smith, boligministeriet, beskikket som medlem. På grund af ophold i udlandet har professor Steen Eiler Rasmussen ikke kunnet deltage i udvalgets møder efter 1. september Som sekretær for udvalget har sekretær i undervisningsministeriet Ida Dybdal fungeret. Udvalget har afholdt ialt 26 møder.

4 - 2 - Kapitel I. Kunstakademiets lokaleforhold. Det kongelige Akademi for de skønne Kunster, statens højere læreanstalt for arkitekter, billedhuggere og malere har gennem en årrække lidt under stærk lokalemangel. Fra dets officielle stiftelse i 1754 har akademiet haft sæde på Charlottenborg Slot, der af Kong Frederik V blev skænket til akademiets formål. Med et gennem årene stigende elevantal (skoleåret 1938/39 ialt 339 studerende, skoleåret 1957/58 ialt 662 studerende) har akademiet været henvist til at etablere undervisningslokaler også uden for slottet. 1. Ved udvalgets nedsættelse i 1954 rådede akademiet 2 over et samlet bruttoetageareal på m Akademiet havde på dette tidspunkt lejede lokaler i Charlottenborgudstillingens bygning, i de af Det kgl. Teater administrerede ejendomme Tordenskjoldsgade 3 (bagbygningen) og Heibergsgade 7 (Nye Scene) samt i Frederiksholms Kanal 26 og 28 (jfr. bilag 4). Gennem lejemål i fremmede ejendomme - i og uden for Charlottenborgkarréen - har udvalget i sin arbejdsperiode medvirket til yderligere foreløbige udvidelser af akademiets undervisningsareal. 2. Akademiet råder således i dag over ca. 14.OOO m (bruttoetageareal), der fordeler sig på følgende ejendomme med nedenstående arealer (jfr. bilag 5): 2 Charlottenborg Slot m Thorvaldsens bolig 340 " Harsdorffs Palæ " Tordenskjoldsgade 1 (lejet areal) 810 " Tordenskjoldsgade 3 (lejet areal) " Heibergsgade " Nyhavn 2 (Udsi^ ; i.n«roygningen) (lejet areal). 910 " Frederiksholms Ktinal 'l-^et areal). 750 " Vester Voldgade (lejet areal) 200 " Ialt ca. 14.OOO m 2 2

5 - 3 - Herudover er ejendommen Nybrogade 6-8 p med et bruttoetageareal på ca. 570 m" stillet i udsigt som fremtidigt undervisningsareal. Etagearealet i ejendommen Tordenskjoldsgade 3 er udlejet af Det kgl. Teater, der administrerer denne ejendom. Lette lejemål er opsagt til fraflytning i labet af året 1960, hvorved akademiets areal bliver formindsket med m^ til (i opgørelsen over det ved udvalgsarbejdets afslutning til rådighed værende areal er der medregnet arealer, der falder uden for en normal bruttoetagearealberegning, d.v.s. at kælder- cg loftsarealer, der under de nuværende lokaleforhold må benyttes til undervisning, er medregnet.) De for undervisningen til rådighed værende 2 - arealer (ca m j anvendes pr. 30. september 195? af akademiets afdelinger på følgende made: Afdelingen for bygningskunst: (Arkitektskolen og specialafdelinger). Charlottenborg Slot ra Thorvaldsens bolig 200 " Karsdorffs Palæ " Tordenskjoldsgade 1 (lejet areal) 740 " Tordenskjoldsgade 3 (lejet areal) I.63O " m lait ca. 5.6OO m Afdelingen for bi 11edkunst: (Maler- og billedhuggerskolerne). 2 Charlottenborg Slot I.36O m Thorvaldsens bolig 100 " Tordenskjoldsgade 3 (lejet areal) 220 " lieibergsgade " Nyhavn 2 (Udstillingsbygningen) (lejet areal). 230 " Frederiksholms Kanal " Vester Voldgade (lejet areal) 200 " lait ca. 3.IOO m

6 - 4 - Le i de s&nere år tilvejebragte undervisningslokaler er placeret i bygninger fortrinsvis opført til beboelse, og såvel spredningen af akademiets lokaler i forskellige bygninger i byen som anvendelsen af lokaler til akademiets formål i bygninger, der er opført til andre formål, er yderst urationel såvel ud fra undervisningsmæssige synspunkter som i administrativ henseende. I særlig grad skal peges på den ulempe, en sådan spredning er for en hensigtsmæssig udnyttelse af lærerkræfterne, og det tidsspilde, som denne spredte beliggenhed volder såvel lærere som studerende. Ganske bortset fra de i de kommende år påkrævede udvidelser af akademiets lokaler kan de nuværende lokaleforhold kun betragtes som en midlertidig løsning- i en tvangssituation. Det er udvalgets opfattelse, at akademiets nuværende lokaleforhold snarest må afløses af rationelle lokaleforhold, der er betingelsen for enhver højere læreanstalts virke. Uden ordnede lokaleforhold vil det være umuligt at opnå den fulde frugtbargørelse af de betydeligt forøgede bevillinger, som staten yder til den omhandlede uddannelse.

7 _ c; _ Kapitel II. Udvalgets undersøgelser af kunstakademiets behov for lokaleudvidelser. Vedrørende undervisningen og uddannelsen af arkitekter, malere og billedhuggere skal anføres følgende, idet der i øvrigt henvises til bilag Afdelingen for bygningskunst. Afdelingen for bygningskunst omfatter kunstakademiets arkitektskole (normaluddannelsen ned dertil hørende fagområder) og specialafdelinger for videregående uddannelse. Med det nuværende elevantal, der er fordelt over 5 årgange, har det været nødvendigt at indrette tegnelokaler i rum under forhold, der er ganske utilstrækkelige. Pladsmangelen på. tegnesalene er så stor, at det har været nødvendigt at overfylde samtlige rum. Enkelte afdelinger har været nødsaget til at opstille tegneborde i alle rum for at kunne give hver enkelt studerende en arbejdsplads, således at disse afdelinger er uden lærerværelser og auditorier. Efter de normer, der bør va-re retningsgivende ved projektering, har de nuværende tegnesale en gennemsnitlig overbelægning på ca. }0 / =, idet man må regne med, at 2 en studerende optager 4»2 m tegnestueareal netto, medens der nu kun 2 2 disponeres over gennemsnitlig fra J m netto og helt ned til 2,3 m netto pr. studerende pr. tegneplads, ovenikøbet inclusive arkivskabe og garderobe; fralægningsplads mangler helt. Dette har medført, at mange studerende må foretrække at arbejde hjemme, hvilket i betragtning af, at undervisningen på tegnesalene dels åbner mulighed for elevernes gensidige påvirkning, dels giver lærere og elever lejlighed til i fællesskab at diskutere de problemer, elevernes projekter rejser, giver yderst uheldige undervisningsforhold. At garderobe- og toiletforhold er under al kritik, og at opbevaringsmulighederne for tegninger og personlige ejendele og studiemateriale er tilsvarende slette, er en følge af tegnesalenes vækst; disse må nemlig først og fremmest lægge beslag på de forhåndenværende arealer. Mangelen på auditorier og egnede udstillingsrum er også stærkt følt og en hindring for en videreudvikling af undervisningen i alle trin af uddannelsen. Afdelingen for møbel- og rumkunst samt afdelingen for industriel formgivning råder i dag ikke over lokaler, der kan dække behovet for undervisning i disse discipliner.

8 - 6 - Mangelen på værksteder og tegnebordspladser, udstillingsrum til modelsamlinger og lokaler til videnskabeligt arbejde og forskning har alvorlige følger. Foruden at have utilstrækkelige lokaleforhold til den almindelige undervisning savner skolen i realiteten helt lokaler til forskning og videnskabeligt arbejde, hvilket sinker opbygningen af et rationelt undervisningsapparat og dettes studiesamlinger. For arkitektskolen er lokalesituationen særlig kritisk, da skolen i de kommende år kræver store lokaleudvidelser som følge af den igangværende etapevise udbygning, der sker i overensstemmelse med den betænkning, der er afgivet af den af undervisningsministeriet den 13- marts 1943 nedsatte arkitektuddannelseskommission (jfr. nærmere bilag 2). Denne ændrede tilrettelægning af arkitektuddannelsen, hvorefter bl. a. den rent praktiske undervisning i håndværksfagene og i materialekundskab fremtidig skal foregå på værksteder og laboratorier i direkte tilknytning til arkitektskolen, medfører nødvendigheden af, at sådanne egnede værksteder og laboratorier tilvejebringes. I betragtning af den store betydning, der må tillægges denne side af uddannelsen, er det nødvendigt, at de for undervisningens forsvarlige gennemførelse fornødne lokaliteter tilvejebringes snarest muligt. Endelig vil de i arkitektuddannelseskommissionens betænkning omtalte specialstudier og forskningsopgaver, som skolerne er forpligtet til at tage op, medføre krav om udvidet pladsbehov. Fra akademiets side er man tillige opmærksom på den revolutionerende udvikling, som for tiden finder sted inden for dansk byggeri og bygningskunst, og det kan forudses, at ikke alene den igangværende industrialisering inden for byggeriet, men også de virkninger, som den moderne lovgivning - byggelovgivning, byplanlovgivning, saneringslovgivning m.v. - tilsigter, vil medføre stadig stigende krav til arkitektuddannelsen og utvivlsomt i øget grad kræve specialkurser, f. eks. for byplanlæggere, embedsarkitekter m. fl. i fortsættelse af normaluddannelsen. Med støtte i arkitektuddannelseskommissionens betænkning er lokalebehovet opgjort således: Elevantal: 1. klasse: 1 professor, 80 elever (120 på 2 mdr. prøvetid), 4 afdelinger a 20 elever.

9 Afdelingen for billedkunst. Afdelingen for billedkunst omfatter malerskolen, frescoskolen, grafisk skole, billedhuggerskolen, gipseriet, anatomiskolen, perspektivskolen, farveteknisk laboratorium samt keramisk værksted. Disse afdelinger har gennem en årrække arbejdet under noget nær

10 - 8 - tilsvarende utilfredsstillende forhold, idet lokalerne har været for små og utilstrækkelige i forhold til elevantallet. Der savnes ovenlyslokaler til atelierundervisningen, ligesom der helt mangler omklædningsrum for modellerne, og savnes materialerum, magasinrum, garderober og toiletter ra.v. Lokalemangelen har bl. a. medført, at man har måttet leje lokaler til frescoskolen i udstillingsbygningen ved siden af kunstakademiets bibliotek, et forhold, der dels hindrer en særdeles påkrævet udvidelse af biblioteket, dels påfører dette gener i form af støj og støv fra frescoskolen. Grafisk skole er placeret i underbelyste kælderrum med dårlige og alt for fä arbejdspladser. Keramisk værksted er midlertidigt nedlagt, da arbejdstilsynets krav til de lokaler, der rummede værkstedet, ikke kunne honoreres. I udvalgets arbejdsperiode har det ikke været muligt at tilvejebringe egnede erstatningslokaler til det keramiske værksted. Lokalebehovet er - efter lignende retningslinier som for arkitektskolen - opgjort til følgende, idet man nærmere henviser til bilag J: 2 Malerskolen 818 m Frescoskolen 456 " Grafisk skole 36O " Billedhuggerskolen 720 " Gipseriet 175 " Anatomiskolen 200 " Perspektivskolen 155 " Farveteknisk laboratorium 200 " Keramisk værksted 301 " 4 afdelinger å 108 m 432 " Administration af afdelingen for billedkunst. 52 " Afdelingen for billedkunst ialt m^ 9 2 Bruttoetageareal (3.869 m + 40 #) ca m 5. Samlinger og fællesarealer. Kunstakademiets samlinger omfatter: Kunstakademiets kunstsamling, kunstakademiets bibliotek med samlingen af arkitekturtegninger, kunstakademiets lysbilledsamling, bygningsteknisk studiearkiv, samt kunsthistorisk laboratorium for billedkunst og kunsthistorisk laboratorium for bygningskunst. Kunstakademiet huser endvidere statens kunsthistoriske fotografisamling.

11 - 9 - Kunstakademiets kunstsamling har for øjeblikket ikke fastblivende sted, men er dels spredt over akademiets forskellige møde- og undervisningslokaler, dels udlånt til fremmede institutioner. Da de nuværende forhold for denne fremtrædende kunstsamling, der repræsenterer et værdifuldt udsnit af dansk billedkunst gennem tiderne, er helt uforsvarlige, foreslår udvalget at samle den og gøre den til en levende og offentligt tilgængelig samling i Charlottenborg Slots første sals etage. Festsalen og akademirådets mødelokaler (kuppelsal med forsale), son. ligger på denne etage, anvendes af akademirådet til møder, uddeling af medailler og andre hædersbevisninger til kunstnere samt til modtagelse af inden- og udenlandske gæster i overensstemmelse med de traditioner, der gennem de 200 år, akademiet har haft til huse på Charlottenborg Slot, har udviklet sig her. På grund af skolernes pladsmangel er det imidlertid for tiden nødvendigt tillige at anvende en væsentlig del af disse lokaler til undervisningsformål. Ved at placere kunstakademiets kunstsamling i denne etage, som vil give samlingen en værdig bygningsmæssig placering, vil man kunne skabe en enestående baggrund for repræsentative opgaver, hvor staten ønsker en særlig tilknytning til dansk kunst. De øvrige nævnte samlinger står til rådighed for studerende ved kunstakademiet og andre læreanstalter. Endvidere er samlingerne offentligt tilgængelige til brug for videregående studier på billed- og bygningskunstens område. Selv når der ses bort fra den gene, der påføres biblioteket ved dets placering ved siden af frescoskolen, med dennes støv- og støjgener, må de forhold, hvorunder biblioteket huses, betegnes som helt uholdbare. Den stadige udvidelse af bogbestanden - biblioteket omfatter i øjeblikket ca. 4C.000 bind - inden for de i forvejen alt for snævre rammer har bevirket, at bøgerne må magasineres på arbejdsborde i læsesalen, hvilket i høj grad virker forstyrrende på den daglige drift, der forværres af manglende lokaler til katalogisering, bogmagasiner samt administrativt arbejde. Statens kunsthistoriske fotografi samling, der omfatter ca fotografier af maler- og billedhuggerkunst fra hele verden, og arkivet for arkitekturtegninger har gennem årtier forgæves ansøgt om nødtørftig udvidelse. De utilstrækkelige lokaleforhold for kunstakademiets lysbilledsamling er til stor gene for afdelingens arbejde med opbygningen af en lys-

12 billedsamling af nyere arkitektur For at fremhjælpe opbygningen af studiesamlingen til gavn for undervisningen må yderligere lokaler være til rådighed til fremstilling og arkivering af lysbilleder. Bygningsteknisk studiearkiv, hvis formål er at yde arkitektstuderende, studerende ved andre læreanstalter, praktiserende arkitekter og andre byggefolk bistand ved at give dem adgang til det erfaringsmateriale og de bestemmelser, praktiserende arkitekter må basere deres arbejde på, har behov for lokaler til registrering og arkivering af tegningsmateriale, tidsskrifter, håndbøger ro.v., materiale, der er uundværligt for undervisningen. Kunstakademiet fremlejer lokaler til Dansk Byplanlaboratorium, da akademiets byplanafdeling gennem en nær tilknytning til denne private institutions bibliotek sparer etableringen af en for de byplanstuderende nødvendig studiesamling. Man ser meget nødigt, at denne for akademiet fordelagtige tilknytning, som har fremmet byplanundervisningens vilkår, må bringes til ophør på grund af lokalemangelen. Fælles for kunstakademiets afdelinger er mangelen af et auditorium, stort nok til at rumme de studerende til fællesarrangementer, offentlige 2 2 forelæsninger m.v. (Hertil kræves en størrelse af 800 m mod nu 188 m ). Den nuværende kantine er ikke fulgt med udviklingen af elevantallet. Såfremt der for akademiets fremtidige elevantal skal kunne gives mulighed for spisning i to hold, må kantinens nettoareal incl. økonomirum være 2 2 ca. 750 m mod nu 120 m. Generel er som tidligere nævnt mangelen på ordnede garderobe- og toiletforhold. Størrelse og antal af disse rum ligger betydeligt under, hvad arbejdstilsynet ville kunne godkende ved nybygning. til følgende: Det fremtidige pladsbehov for samlinger og fælleslokaler er opgjort Kunstakademiets kunstsamling (slottets 1. etage) Kunstakademiets bibliotek med samlingen 980 m af arkitekturtegninger 935 " Kunstakademiets lysbilledsamling 125 " Byggeteknisk studiearkiv 600 " Kunsthistorisk laboratorium for billedkunst.. 85 " Kunsthistorisk laboratorium for bygningskunst.. 85 " Statens kunsthistoriske fotografisamling " Byplanlaboratoriet 300 " Fællesauditorium 800 ",.,, _ at overføre 4»H0 m

13 4. Tjenesteboliger. Kunstakademiet råder i øjeblikket over fem tjenesteboliger, hvoraf fire er indrettet på Charlottenborg Slot eller i den tilstødende billedhuggerfløj (Heibergsgade 9)«Der er således opretholdt boliger for to professorer i de gamle professorboliger på Charlottenborg ud imod Konp p gens Nytorv (på henholdsvis 275 ni og 335 æ bruttoetageareal) samt en bolig for en professor i billedhuggerfløjen (på 160 m bruttoetageareal), ligesom der her findes en tjenestebolig for akademiinspektøren (på 256 m bruttoetageareal). Da kunstakademiet på grund af pladsmangel lejede lokaler for en del af billedhuggerskolen i den af boligministeriet administrerede ejendom Frederiksholms Kanal 26-28, fandt man det af undervisningsmæssige hensyn praktisk her tillige at indrette en tjenestebolig for en professor i billedhuggerkunst. Denne bolig, som boligministeriet har givet tilsagn om til enhver tid at ville stille til rådighed som bolig for en kunstner, blev i 1955 delt i to boliger, således at nu kun stueetagen (410 m ) anvendes som tjenestebolig med atelier for en af akademiets professorer. Når akademiets lokalemæssige udbygning har fundet sted, er det tanken at lade boligen falde tilbage til boligministeriet til anvendelse som kunstnerbolig. Der vil endvidere i en del af de af akademiet lejede lokaler i o ejendommen Nybrogade 6 blive indrettet en kunstnerbolig (på ca. 220 m p (medregnet i det nedenfor anførte samlede tal I.65O m )). Da udvalget under hensyn til den særlige karakter, undervisningen og uddannelsen af kunstnere har, tillægger traditionen for professorbolig med atelier i tilknytning til elevernes arbejde også uden for den normerede undervisningstid stor værdi, foreslår man, at der udover nødvendig portnerbolig og eventuelt maskinmesterbolig bevares tre af tjenesteboligerne, således at der i tilknytning til akademiet kan stilles boliger til rådighed for en professor i henholdsvis bygningskunst, malerkunst og billedhuggerkunst.

14 5. Kunstakademiets administration De til rådighed værende lokaler for administrationen: Akademirådets kontorer og mødelokaler, rektors kontorer samt administrators kontorer er ganske utilstrækkelige. Mangelen af møderum er særdeles mærkbar. De nyoprettede rektor- og administrate embeder har forståeligt ikke kunnet finde egnet plads inden for den tidligere administrations rammer. o (Til oplysning tjener, at rektors kontor for øjeblikket er 7 ni, 2 forkontoret ligeledes 7 ni (2 personer er beskæftiget her), medens et møderum helt savnes.) Ovenstående arealberegninger er som nævnt udarbejdet med støtte i arkitektuddannelseskommissionens forslag til en udvidet arkitektuddannelse og tilsvarende foretagne undersøgelser vedr. fremtidig uddannelse af malere og billedhuggere. Lokaleudvalget må imidlertid forudsætte, at der under uddannelsens omlægning og udvidelse kan opstå væsentlige nye behov, som kan forøge arealkravene. Eksempelvis kan den tekniske forskning, som forudses videreudviklet inden for visse af akademiets afdelinger, gøre det ønskeligt, at institutioner, som trives bedst i denne forsknings nærhed, får lokaler i tilknytning til akademiet til gensidig fordel. Til sådanne nye behov og fremtidige udvidelser har udvalget fundet 2 det rigtigt, at der reserveres ca. I5.OOO m bruttoetageareal. Det samlede arealbehov skønnes således at måtte beløbe sig til omkring 40-45*000 2 m bruttoetageareal.

15 Kapitel III. Udvalgets undersøgelser af muligheder for kunstakademiets lokalemæssige udbygning. 1. Undersøgte muligheder for udbygning i forbindelse med de nuværende lokaler på Charlottenborg Slot. Som udgangspunkt for sine undersøgelser koncentrerede udvalget sig først om - ud fra en økonomisk betragtning - at søge opgaven løst inden for Charlottenborgkarréen. 1' dispositionsplan viste, at der inden for Charlottenborgkarréen 2 kunne etableres et etageareal på ca m incl. de arealer, akademiet på daværende tidspunkt rådede over i Heibergsgade 7 (Nye Scene), gennem en nybygning på Charlottenborgudstillingsbygningens grund samt nybygning på grundene Tordenskjoldsgade 1 og IR var imidlertid det størst mulige areal, der ville kunne tilvejebringes inden for karréen, og der ville derfor ikke være nogen muligheder for en fremtidig udvidelse. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 14 mill, kr. Herudover måtte der imidlertid regnes med en udgift på ca. 5 mill, kr. til opførelse af en udstillingsbygning andetsteds. Udvalget henlagde forslaget, da det fandtes uforsvarligt ikke at have udvidelsesmuligheder i forbindelse med nybygningerne, og da de enkelte bygninger ikke ville kunne få en tilfredsstillende, navnlig brugsmæssig, udformning. Da det endeligt, som nævnt under 3! dispositionsplan, viste sig praktisk talt ugørligt og i hvert fald uforsvarligt kostbart at finde en grund eller bygning for udstillingsbygningen andetsteds, må man efter udvalgets opfattelse helt se væk fra muligheden for at holde akademiet inden for Charlottenborgkarréen. på 25.OOO m 2' dispositionsplan viste, at der kunne etableres et etageareal 2 *~ gennem en nybygning i karré IV (Nyhavnskarréen) jfr. bilag 4 begrænset til J> ejendomme mod Heibergsgade og 2 ejendomme mod Herluf Trollesgade, samt inddragelse af hele Charlottenborgkarréen (excl. udstillingsbygning) til akademiets formål. Efter planen var det tanken, at kunstakademiets afdeling for bygningskunst skulle anbringes i nybygningen i karré IV. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 16,3 mill. kr. Udvalget må

16 anse dette forslag for uigennemførligt, da en nærmere bearbejdelse viste, at bygningsfornyelsen sammentrængt på de 5 grunde ville kræve en uforsvarlig høj grundudnyttelse og blive af utilladelig anmassende karakter i karré IV med de fredede Nyhavnsejendomme. Hertil kom, at fremtidig udvidelse alligevel måtte lægge yderligere beslag på karréen. 3' dispositionsplan viste, at der kunne etableres et etageareal 2 på ca m gennem akademiets disposition over Charlottenborgkarréen, en nybygning på grundene Tordenskjoldsgade 1 og 3 samt nybygning på udstillingsbygningens grund og dele af karré IV. Med bis band af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 20,3 mill. kr. Herudover måtte der imidlertid regnes med en udgift på ca- 5 mill. kr. til opførelse af en udstillingsbygning andetsteds. Udvalget opgav dette forslag, da det blev bragt i erfaring, at Det kgl. Teater af hensyn til dobbeltscenedriften ønskede at kunne disponere over hele etagearealet i ejendommen Heibergsgade 7 og over ejendommen Tordenskjoldsgade 3 senest i året Udvalget bragte endvidere i erfaring, at Charlottenborgudstillingens bestyrelse meget stærkt ville modsætte sig en plan om udstillingens flytning til lokaler andet steds i byen, idet udstillingen følte sig stærkt knyttet til Charlottenborg Slot og Kongens Nytorv. Endvidere viste det sig meget vanskeligt og uforsvarligt kostbart at finde en grund til en ny udstillingsbygning. 2. Undersøgte muligheder for kunstakademiets placering uden for Charlotborg. 4' dispositionsplan viste, at der kunne etableres det for arkitektskolen nødvendige areal på en grund i saneringskvarteret, karréen Borgergade-Sølvgade-Adelgade-Klerkegade. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 14 mill. kr. Udvalget har ment at måtte se væk fra dette forslag, da man generelt anser en deling af kunstakademiet for uønskelig. Kunstakademiet må efter udvalgets opfattelse betragtes som en helhed. Gennem årene har akademiet på grund af afdelingernes placering på Charlottenborg Slot og i bygninger, der støder umiddelbart op til slottet, i sin undervisning kunnet skabe en atmosfære, der har betydet meget for undervisningen og uddannelsen af arkitekter, malere og billedhuggere, både i normaluddannelsen og i den videregående uddannelse samt i specialerne, der arbejder på alle trin i undervisningen.

17 Denne miljabetonede undervisningsform, der gennem afdelingernes indbyrdes og daglige kontakt har været praktiseret i adskillige år, er enestående for kun stakademiet, og er med stor interesse og beundring blevet studeret af adskillige landes arkitekt- og kunstskoler. Udvalget finder denne undervisningsform så værdifuld, at man ikke ved etablering af de fremtidige bygningsmæssige rammer vil bryde den nuværende opbygning af akademiet som en eenhed. Denne enhed er opbygget af en række fag: hvis ledere har til opgave at arbejde for fagets høje niveau og fremgang gennem forskning og videregående uddannelse indenfor faget, men som tillige har den opgave i samarbejde mellem et nærmere bestemt udsnit af fagene, at danne normaluddannelser af den mere sammensatte karakter, som fordres af studerende, som ikke alene søger uddannelse i eet specialfag, men har behov for en almen viden om en række fag, som f. eks. arkitektuddannelsen har til formål at give. Samtlige angivne fag, som repræsenterer kunstakademiets spændvidde, giver hver for sig bidrag til rammen om den danske befolknings liv gennem bygningskunsten, byplankunsten, landskabskunsten og billedkunsten, møbelkunsten og den industrielle formgivning, som hver for sig og i fællesskab præger byer og bymæssige bebyggelser, landskaber og rekreative arealer og beriger hjemmene gennem billedkunst, møbler og alle former for udstyr. Det i det foregående ofte omtalte samarbejde möllern de forskellige fag ses som en klar nødvendighed, idet eksempelvis en arkitekt må have en alsidig uddannelse for at imødekomme de mangeartede krav, samfundet stiller til hans gerning, hvis den skal blive forstående overfor såvel overleverede kulturværdier indenfor bygnings- og billedkunst (skulptur) som overfor en bygnings- og landskabsmæssig social og kunstnerisk værdifuld udvikling fremover.

18 Enkeltvis har fagene - påvirket af det hele milieu - desuden deres selvstændige betydning ved at uddanne specialister, som kan skabe grundlag for produktioner, som foruden at forsyne landet, kan tjene exportfremmende virksomhed, der som vor møbelkunst, vor industrielle formgivning og keramiske kunst, foruden at give landet indtægter gennem salg i udlandet, kan skabe interesse om Danmark som betydende bidragyder til denne side af kulturudviklingen. 5' dispositionsplan viste, at der kunne etableres det for kunstakademiets afdelinger nødvendige areal i karréen Borgergade-Sølvgade- Adelgade-Klerkegade gennem nedlæggelse af Klerkegade og inddragelse af den tidligere frimurerloges areal. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 21,6 mill, kr. Charlottenborg kunne frigøres til andet formål. Da lysforholdene i den foreliggende karréform ikke ville blive tilfredsstillende, og da man i denne ikke ville kunne opnå den varierede udformning af lokalerne, som må være forudsætningen for at tilfredsstille de forskellige krav, som en så mangfoldig institution som et kunstakademi stiller (til billedhuggerateliers ved jorden med ovenlys, værkstedshaller, huggegårde m.m.) har udvalget været enigt om at se bort fra denne plan. Udvalget har endvidere beskæftiget sig med tanken om at placere kunstakademiet i Kastellet, men da en undersøgelse af Kastellets bygninger, der er fredet i klasse A, har vist, at kun en mindre del var egnede til skolebrug, og man måtte forudsætte omfattende nybyggeri, har udvalget ment at måtte skrinlægge planen herom. Denne forudsatte endvidere, at militæret opgav Kastellet. Af hensyn til det nære samarbejde, der ved moderne byggeri består mellem arkitekter og ingeniører, har udvalget overvejet muligheden af at anbringe akademiet på arealer i nærheden af Danmarks tekniske Højskole. Denne højskoles fremtidige byggeplaner omfattede imidlertid på daværende tidspunkt så store dele af de højskolen omliggende arealer, at det ikke ville være muligt at skaffe tilstrækkelige arealer til akademiets behov på dette sted. Efter vedtagelsen om at flytte Danmarks tekniske Højskole til Lundtoftesletten har det været foreslået at flytte akademiet til Danmarks tekniske Højskoles nuværende bygninger på Østervold, når disse til sin tid frigøres.

19 Udvalget har indgående beskæftiget sig med muligheden heraf, men overvejelserne har afsløret så store svagheder, at udvalget ikke kan anbefale en sådan løsning af kunstakademiets lokaleproblem. Løsningen af akademiets lokalebehov ville herved blive skudt ud på et uvist åremål, og selvom en eventuel økonomisk fordel ved at flytte akademiet til Danmarks tekniske Højskoles bygning først kan overskues helt ved et konkret ombygningsforslag, må udvalget gøre opmærksom på, at akademiet ikke kan finde anvendelse for laboratorielokaler med et teknisk udstyr (installationer m.m.) i det omfang, som forefindes i højskolens bygninger. Når tillige tages i betragtning, at der for tiden sker en stor udvikling i teknisk henseende med stadigt stigende krav til teknisk uddannelse, må udvalget være af den opfattelse, at højskolens bygningskompleks med dets omfattende specialinstallationer på mere hensigtsmæssig og økonomisk måde må kunne finde anvendelse til andre institutioner, der arbejder med uddannelsen af teknikere, og som derfor bedre vil kunne udnytte højskolens installationer. Man må endvidere fra udvalgets side afvise tanken om isoleret at flytte normaluddannelsen af arkitekter til Danmarks tekniske Højskoles bygninger, idet man som tidligere anført ikke stærkt nok kan understrege værdien af den intime kontakt, de arkitektstuderende nu under deres normaluddannelse har med den videregående uddannelse og de forskellige specialer, samt værdien af den gensidige påvirkning mellem arkitekter, malere og billedhuggere. (jfr. arkitektuddannelseskommissionens betænkning, bilag 2). Udvalget har endelig drøftet muligheden af at opføre en nybygning for hele akademiet på et areal, hvor man ikke på forhånd var bundet af en fastlagt karréform. Under forudsætning af at et tilstrækkeligt stort grundareal stilles til rådighed, vil der kunne opføres et bygningsanlæg, som med sine stærkt varierede bygninger kan give de enkelte afdelinger ideelle lokaleforhold, ligesom en udvidelse på længere sigt vil kunne tilgodeses. Med bistand af boligministeriet er et udflytningsforslag beregnet at ville kræve en investering af ca. 24 mill, kr., hvortil kommer grundmodningsudgifter. Da kunstakademiet er bundet til en helt central beliggenhed i København, fordi arkitektskolen ud fra kravene til uddannelsen, må hente sine talrige lærere ud af de bedste praktiserede arkitekters kreds, som fortrinsvis har deres virksomhed og tegnestuer i byen, har man søgt efter egnede og passende centralt beliggende grunde af ca. 25 tdr. lands størrelse, idet en fjernere beliggenhed på grund af "spildtid" til og fra

20 akademiet vil forringe dets muligheder for at få egnede lærere. Det har imidlertid vist sig overordentligt vanskeligt at finde sådanne egnede arealer bortset fra Amager Fælled. Fælleden har man imidlertid måttet se bort fra, da en undersøgelse har vist, at der vil gå mange år s før arealet bliver gjort byggemodent, hvilket akademiet, som er i en lokalemæssig nødsituation, ikke kan vente på. Hertil kommer, at akademiet ville beslaglægge et så stort areal af fælleden, at det ville forårsage, at andre institutioner, hvis beliggenhed på fælleden er af større betydning, ikke kunne få plads. Da en udflytning i henhold til de opstillede beregninger vil medføre en udgift af tilsvarende størrelsesorden som en udbygning af kunstakademiet på Gammelholm i forbindelse med Charlottenborg, og da en udbygning her endvidere rummer gode muligheder for en fornuftig og økonomisk etapedeling af byggeriet, stiller udvalget i det følgende forslag om, at kunstakademiets lokalebehov tilgodeses ved en videreføring af kunstakademiets mere end 200 årige tilknytning til Charlottenborg.

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej Byplanvedtægt 8 Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 8 for,,opnæsgård" og omliggende ejendomme nord for Kohavealle og Hørsholmvej I

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v.

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. Byplanvedtægt for karreen Sankelmarksgade - Jernbanegade - Vin- gårdsgade - Bleggårdsgangen i Aalborg

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 ..:!/ / ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV 11. 1160 KØBENHAVN K KONGELIG DANSK YACHTKLUB (KDY) Redegørelse vedr. de lokalefaciliteter, som deles med Skovshoved Sejlklub (SKS) KDY, der har haft og fortsat

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Viby Kommune Forretninger, kontorer o.lign. ved Skanderborgvej og Viby Ringvej. Maj 1974 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Viby Kommune Forretninger, kontorer o.lign. ved Skanderborgvej og Viby Ringvej. Maj 1974 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Viby Kommune Forretninger, kontorer o.lign. ved Skanderborgvej og Viby Ringvej KONGSBAK INFORMATIK Maj 1974 PARTIEL BYPLBNVEDTÆGT NR. 15 VIBY ARHUS KOMMUNE STADSARKITEKTENS

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE JANUAR TIL KRIL mmm m

VAMDRUP KOMMUNE JANUAR TIL KRIL mmm m VAMDRUP KOMMUNE JANUAR 1974 TIL KRIL mmm m / 7 p r, o ^» / o j *.i Vamdrup Kommune, partiel byplanvedtægt nr. 8«[1 76 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 1972) fastsættes følgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 K E N D E L S E Ungdomsboliger i Aalborg AB (selv) mod Velfærdsministeriet (selv) I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE Partiel byplan nr. 77 ODENSE KOMMUNE BYPLANVED ÆG FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF PJENTEDAMSGADE, RYTTERGADE, DANMARKSGADE, DE ØSTLIGE SKEL AF MATR. N R. 1 eq OG MATR. NR. 2014 OG SKT. JØRGENS GADE I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Amaliegade København K

Amaliegade København K Smuk palæejendom med royale naboer Amaliegade 43 1256 København K Smuk palæejendon i Frederiksstaden Enestående lejemål Beliggende i roligt og royalt kvarter Mulighed for P-pladser i gård og nabogård Istandsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 31. august 2007 Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme 1. Resume Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr. 189 - C, Holstebro Bygrunde m.fl. Stempel: 25,d kr. HOLSTEBRO KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 38. STEMPELMÆRKE

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Lokalplan nr. 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Maj 1992 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge størstedelen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter

Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter Byplanvedtægt 8 Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter Ishøj Kommune 2003 I. Området. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Strandvej og en projekteret parallelvej nordvest for denne. I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 BYPLANVEDTÆGT NR. 2 Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 KØGE KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2. BYPLANVEDTÆGT FOR BOHOLTEMARKEN OG KLEMMENSTRUPMARKEN. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere