DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD"

Transkript

1 Betænkning OM DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS LOKALEFORHOLD Afgivet af det af undervisningsministeriet den 15. september 1954 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 250 I960 Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Tlf. (01)122517

2 i 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Kapitel I. Kunstakademiets lokaleforhold 2 1. Ved udvalgets nedsættelse i Ved udvalgsarbejdets afslutning i Kapitel II. Udvalgets undersøgelser af kunstakademiets behov for lokaleudvidelser 5 1. Afdelingen for bygningskunst 5 2. Afdelingen for billedkunst 7 3. Samlinger og fællesarealer 8 4. Tjenesteboliger Kunstakademiets administration Resumé af kunstakademiets lokalebehov 12 Kapitel III. Udvalgets undersøgelser af muligheder for kunstakademiets lokalemæssige udbygning Undersøgte muligheder for udbygning i forbindelse med de nuværende lokaler på Charlottenborg Slot Undersøgte muligheder for kunstakademiets placering Kapitel IV. uden for Charlottenborg 14 Resultatet af udvalgets undersøgelser af muligheder for kunstakademiets lokalemæssige udbygning 19 Kapitel V. Forslag til tilvejebringelse af de for kunstakademiets undervisning nødvendige bygningsmæssige rammer Tilvejebringelse af det nødvendige areal, m bruttoetageareal Kompensationsareal som følge af Det kgl. Teaters overtagelse af ejendommen Tordenskjoldsgade Økonomiske beregninger for 1. etape og for den fortsatte 2 udbygning, sluttende med m 22 Slutning 25 Bilagsfortegnelse 27

3 Indledning. Under 15. september 1954 nedsatte undervisningsministeriet et udvalg med den opgave: at undersøge Det kongelige Akademi for de skønne Kunsters behov for lokaleudvidelser samt at fremsætte forslag til tilvejebringelse af de for akademiets undervisning nødvendige bygningsmæssige rammer. Til medlem af og formand for udvalget beskikkedes departementschef i undervisningsministeriet, Agnete Vøhtz. Til medlemmer af udvalget beskikkedes endvidere daværende direktør for kunstakademiet, professor Johs. Bjerg, daværende dekan for bygningsskolen, professor ved kunstakademiet, arkitekt Steen Eiler Rasmussen og departementschef i boligministeriet, Axel Skalts. Efter professor Johs. Bjergs død i foråret 1955 beskikkedes daværende direktør for kunstakademiet, stadsbygmester, arkitekt Svend Møller til medlem af udvalget. Endvidere, er i april 1955 daværende dekan for bygningsskolen, nu rektor ved kunstakademiets skoler, professor, arkitekt Palle Suenson indtrådt som medlem af udvalget. Ved undervisningsministeriets skrivelse af 11. september 1957 er departementschef Axel Skalts efter anmodning blevet fritaget for hvervet som medlem af udvalget. I hans sted er kontorchef Jørgen Smith, boligministeriet, beskikket som medlem. På grund af ophold i udlandet har professor Steen Eiler Rasmussen ikke kunnet deltage i udvalgets møder efter 1. september Som sekretær for udvalget har sekretær i undervisningsministeriet Ida Dybdal fungeret. Udvalget har afholdt ialt 26 møder.

4 - 2 - Kapitel I. Kunstakademiets lokaleforhold. Det kongelige Akademi for de skønne Kunster, statens højere læreanstalt for arkitekter, billedhuggere og malere har gennem en årrække lidt under stærk lokalemangel. Fra dets officielle stiftelse i 1754 har akademiet haft sæde på Charlottenborg Slot, der af Kong Frederik V blev skænket til akademiets formål. Med et gennem årene stigende elevantal (skoleåret 1938/39 ialt 339 studerende, skoleåret 1957/58 ialt 662 studerende) har akademiet været henvist til at etablere undervisningslokaler også uden for slottet. 1. Ved udvalgets nedsættelse i 1954 rådede akademiet 2 over et samlet bruttoetageareal på m Akademiet havde på dette tidspunkt lejede lokaler i Charlottenborgudstillingens bygning, i de af Det kgl. Teater administrerede ejendomme Tordenskjoldsgade 3 (bagbygningen) og Heibergsgade 7 (Nye Scene) samt i Frederiksholms Kanal 26 og 28 (jfr. bilag 4). Gennem lejemål i fremmede ejendomme - i og uden for Charlottenborgkarréen - har udvalget i sin arbejdsperiode medvirket til yderligere foreløbige udvidelser af akademiets undervisningsareal. 2. Akademiet råder således i dag over ca. 14.OOO m (bruttoetageareal), der fordeler sig på følgende ejendomme med nedenstående arealer (jfr. bilag 5): 2 Charlottenborg Slot m Thorvaldsens bolig 340 " Harsdorffs Palæ " Tordenskjoldsgade 1 (lejet areal) 810 " Tordenskjoldsgade 3 (lejet areal) " Heibergsgade " Nyhavn 2 (Udsi^ ; i.n«roygningen) (lejet areal). 910 " Frederiksholms Ktinal 'l-^et areal). 750 " Vester Voldgade (lejet areal) 200 " Ialt ca. 14.OOO m 2 2

5 - 3 - Herudover er ejendommen Nybrogade 6-8 p med et bruttoetageareal på ca. 570 m" stillet i udsigt som fremtidigt undervisningsareal. Etagearealet i ejendommen Tordenskjoldsgade 3 er udlejet af Det kgl. Teater, der administrerer denne ejendom. Lette lejemål er opsagt til fraflytning i labet af året 1960, hvorved akademiets areal bliver formindsket med m^ til (i opgørelsen over det ved udvalgsarbejdets afslutning til rådighed værende areal er der medregnet arealer, der falder uden for en normal bruttoetagearealberegning, d.v.s. at kælder- cg loftsarealer, der under de nuværende lokaleforhold må benyttes til undervisning, er medregnet.) De for undervisningen til rådighed værende 2 - arealer (ca m j anvendes pr. 30. september 195? af akademiets afdelinger på følgende made: Afdelingen for bygningskunst: (Arkitektskolen og specialafdelinger). Charlottenborg Slot ra Thorvaldsens bolig 200 " Karsdorffs Palæ " Tordenskjoldsgade 1 (lejet areal) 740 " Tordenskjoldsgade 3 (lejet areal) I.63O " m lait ca. 5.6OO m Afdelingen for bi 11edkunst: (Maler- og billedhuggerskolerne). 2 Charlottenborg Slot I.36O m Thorvaldsens bolig 100 " Tordenskjoldsgade 3 (lejet areal) 220 " lieibergsgade " Nyhavn 2 (Udstillingsbygningen) (lejet areal). 230 " Frederiksholms Kanal " Vester Voldgade (lejet areal) 200 " lait ca. 3.IOO m

6 - 4 - Le i de s&nere år tilvejebragte undervisningslokaler er placeret i bygninger fortrinsvis opført til beboelse, og såvel spredningen af akademiets lokaler i forskellige bygninger i byen som anvendelsen af lokaler til akademiets formål i bygninger, der er opført til andre formål, er yderst urationel såvel ud fra undervisningsmæssige synspunkter som i administrativ henseende. I særlig grad skal peges på den ulempe, en sådan spredning er for en hensigtsmæssig udnyttelse af lærerkræfterne, og det tidsspilde, som denne spredte beliggenhed volder såvel lærere som studerende. Ganske bortset fra de i de kommende år påkrævede udvidelser af akademiets lokaler kan de nuværende lokaleforhold kun betragtes som en midlertidig løsning- i en tvangssituation. Det er udvalgets opfattelse, at akademiets nuværende lokaleforhold snarest må afløses af rationelle lokaleforhold, der er betingelsen for enhver højere læreanstalts virke. Uden ordnede lokaleforhold vil det være umuligt at opnå den fulde frugtbargørelse af de betydeligt forøgede bevillinger, som staten yder til den omhandlede uddannelse.

7 _ c; _ Kapitel II. Udvalgets undersøgelser af kunstakademiets behov for lokaleudvidelser. Vedrørende undervisningen og uddannelsen af arkitekter, malere og billedhuggere skal anføres følgende, idet der i øvrigt henvises til bilag Afdelingen for bygningskunst. Afdelingen for bygningskunst omfatter kunstakademiets arkitektskole (normaluddannelsen ned dertil hørende fagområder) og specialafdelinger for videregående uddannelse. Med det nuværende elevantal, der er fordelt over 5 årgange, har det været nødvendigt at indrette tegnelokaler i rum under forhold, der er ganske utilstrækkelige. Pladsmangelen på. tegnesalene er så stor, at det har været nødvendigt at overfylde samtlige rum. Enkelte afdelinger har været nødsaget til at opstille tegneborde i alle rum for at kunne give hver enkelt studerende en arbejdsplads, således at disse afdelinger er uden lærerværelser og auditorier. Efter de normer, der bør va-re retningsgivende ved projektering, har de nuværende tegnesale en gennemsnitlig overbelægning på ca. }0 / =, idet man må regne med, at 2 en studerende optager 4»2 m tegnestueareal netto, medens der nu kun 2 2 disponeres over gennemsnitlig fra J m netto og helt ned til 2,3 m netto pr. studerende pr. tegneplads, ovenikøbet inclusive arkivskabe og garderobe; fralægningsplads mangler helt. Dette har medført, at mange studerende må foretrække at arbejde hjemme, hvilket i betragtning af, at undervisningen på tegnesalene dels åbner mulighed for elevernes gensidige påvirkning, dels giver lærere og elever lejlighed til i fællesskab at diskutere de problemer, elevernes projekter rejser, giver yderst uheldige undervisningsforhold. At garderobe- og toiletforhold er under al kritik, og at opbevaringsmulighederne for tegninger og personlige ejendele og studiemateriale er tilsvarende slette, er en følge af tegnesalenes vækst; disse må nemlig først og fremmest lægge beslag på de forhåndenværende arealer. Mangelen på auditorier og egnede udstillingsrum er også stærkt følt og en hindring for en videreudvikling af undervisningen i alle trin af uddannelsen. Afdelingen for møbel- og rumkunst samt afdelingen for industriel formgivning råder i dag ikke over lokaler, der kan dække behovet for undervisning i disse discipliner.

8 - 6 - Mangelen på værksteder og tegnebordspladser, udstillingsrum til modelsamlinger og lokaler til videnskabeligt arbejde og forskning har alvorlige følger. Foruden at have utilstrækkelige lokaleforhold til den almindelige undervisning savner skolen i realiteten helt lokaler til forskning og videnskabeligt arbejde, hvilket sinker opbygningen af et rationelt undervisningsapparat og dettes studiesamlinger. For arkitektskolen er lokalesituationen særlig kritisk, da skolen i de kommende år kræver store lokaleudvidelser som følge af den igangværende etapevise udbygning, der sker i overensstemmelse med den betænkning, der er afgivet af den af undervisningsministeriet den 13- marts 1943 nedsatte arkitektuddannelseskommission (jfr. nærmere bilag 2). Denne ændrede tilrettelægning af arkitektuddannelsen, hvorefter bl. a. den rent praktiske undervisning i håndværksfagene og i materialekundskab fremtidig skal foregå på værksteder og laboratorier i direkte tilknytning til arkitektskolen, medfører nødvendigheden af, at sådanne egnede værksteder og laboratorier tilvejebringes. I betragtning af den store betydning, der må tillægges denne side af uddannelsen, er det nødvendigt, at de for undervisningens forsvarlige gennemførelse fornødne lokaliteter tilvejebringes snarest muligt. Endelig vil de i arkitektuddannelseskommissionens betænkning omtalte specialstudier og forskningsopgaver, som skolerne er forpligtet til at tage op, medføre krav om udvidet pladsbehov. Fra akademiets side er man tillige opmærksom på den revolutionerende udvikling, som for tiden finder sted inden for dansk byggeri og bygningskunst, og det kan forudses, at ikke alene den igangværende industrialisering inden for byggeriet, men også de virkninger, som den moderne lovgivning - byggelovgivning, byplanlovgivning, saneringslovgivning m.v. - tilsigter, vil medføre stadig stigende krav til arkitektuddannelsen og utvivlsomt i øget grad kræve specialkurser, f. eks. for byplanlæggere, embedsarkitekter m. fl. i fortsættelse af normaluddannelsen. Med støtte i arkitektuddannelseskommissionens betænkning er lokalebehovet opgjort således: Elevantal: 1. klasse: 1 professor, 80 elever (120 på 2 mdr. prøvetid), 4 afdelinger a 20 elever.

9 Afdelingen for billedkunst. Afdelingen for billedkunst omfatter malerskolen, frescoskolen, grafisk skole, billedhuggerskolen, gipseriet, anatomiskolen, perspektivskolen, farveteknisk laboratorium samt keramisk værksted. Disse afdelinger har gennem en årrække arbejdet under noget nær

10 - 8 - tilsvarende utilfredsstillende forhold, idet lokalerne har været for små og utilstrækkelige i forhold til elevantallet. Der savnes ovenlyslokaler til atelierundervisningen, ligesom der helt mangler omklædningsrum for modellerne, og savnes materialerum, magasinrum, garderober og toiletter ra.v. Lokalemangelen har bl. a. medført, at man har måttet leje lokaler til frescoskolen i udstillingsbygningen ved siden af kunstakademiets bibliotek, et forhold, der dels hindrer en særdeles påkrævet udvidelse af biblioteket, dels påfører dette gener i form af støj og støv fra frescoskolen. Grafisk skole er placeret i underbelyste kælderrum med dårlige og alt for fä arbejdspladser. Keramisk værksted er midlertidigt nedlagt, da arbejdstilsynets krav til de lokaler, der rummede værkstedet, ikke kunne honoreres. I udvalgets arbejdsperiode har det ikke været muligt at tilvejebringe egnede erstatningslokaler til det keramiske værksted. Lokalebehovet er - efter lignende retningslinier som for arkitektskolen - opgjort til følgende, idet man nærmere henviser til bilag J: 2 Malerskolen 818 m Frescoskolen 456 " Grafisk skole 36O " Billedhuggerskolen 720 " Gipseriet 175 " Anatomiskolen 200 " Perspektivskolen 155 " Farveteknisk laboratorium 200 " Keramisk værksted 301 " 4 afdelinger å 108 m 432 " Administration af afdelingen for billedkunst. 52 " Afdelingen for billedkunst ialt m^ 9 2 Bruttoetageareal (3.869 m + 40 #) ca m 5. Samlinger og fællesarealer. Kunstakademiets samlinger omfatter: Kunstakademiets kunstsamling, kunstakademiets bibliotek med samlingen af arkitekturtegninger, kunstakademiets lysbilledsamling, bygningsteknisk studiearkiv, samt kunsthistorisk laboratorium for billedkunst og kunsthistorisk laboratorium for bygningskunst. Kunstakademiet huser endvidere statens kunsthistoriske fotografisamling.

11 - 9 - Kunstakademiets kunstsamling har for øjeblikket ikke fastblivende sted, men er dels spredt over akademiets forskellige møde- og undervisningslokaler, dels udlånt til fremmede institutioner. Da de nuværende forhold for denne fremtrædende kunstsamling, der repræsenterer et værdifuldt udsnit af dansk billedkunst gennem tiderne, er helt uforsvarlige, foreslår udvalget at samle den og gøre den til en levende og offentligt tilgængelig samling i Charlottenborg Slots første sals etage. Festsalen og akademirådets mødelokaler (kuppelsal med forsale), son. ligger på denne etage, anvendes af akademirådet til møder, uddeling af medailler og andre hædersbevisninger til kunstnere samt til modtagelse af inden- og udenlandske gæster i overensstemmelse med de traditioner, der gennem de 200 år, akademiet har haft til huse på Charlottenborg Slot, har udviklet sig her. På grund af skolernes pladsmangel er det imidlertid for tiden nødvendigt tillige at anvende en væsentlig del af disse lokaler til undervisningsformål. Ved at placere kunstakademiets kunstsamling i denne etage, som vil give samlingen en værdig bygningsmæssig placering, vil man kunne skabe en enestående baggrund for repræsentative opgaver, hvor staten ønsker en særlig tilknytning til dansk kunst. De øvrige nævnte samlinger står til rådighed for studerende ved kunstakademiet og andre læreanstalter. Endvidere er samlingerne offentligt tilgængelige til brug for videregående studier på billed- og bygningskunstens område. Selv når der ses bort fra den gene, der påføres biblioteket ved dets placering ved siden af frescoskolen, med dennes støv- og støjgener, må de forhold, hvorunder biblioteket huses, betegnes som helt uholdbare. Den stadige udvidelse af bogbestanden - biblioteket omfatter i øjeblikket ca. 4C.000 bind - inden for de i forvejen alt for snævre rammer har bevirket, at bøgerne må magasineres på arbejdsborde i læsesalen, hvilket i høj grad virker forstyrrende på den daglige drift, der forværres af manglende lokaler til katalogisering, bogmagasiner samt administrativt arbejde. Statens kunsthistoriske fotografi samling, der omfatter ca fotografier af maler- og billedhuggerkunst fra hele verden, og arkivet for arkitekturtegninger har gennem årtier forgæves ansøgt om nødtørftig udvidelse. De utilstrækkelige lokaleforhold for kunstakademiets lysbilledsamling er til stor gene for afdelingens arbejde med opbygningen af en lys-

12 billedsamling af nyere arkitektur For at fremhjælpe opbygningen af studiesamlingen til gavn for undervisningen må yderligere lokaler være til rådighed til fremstilling og arkivering af lysbilleder. Bygningsteknisk studiearkiv, hvis formål er at yde arkitektstuderende, studerende ved andre læreanstalter, praktiserende arkitekter og andre byggefolk bistand ved at give dem adgang til det erfaringsmateriale og de bestemmelser, praktiserende arkitekter må basere deres arbejde på, har behov for lokaler til registrering og arkivering af tegningsmateriale, tidsskrifter, håndbøger ro.v., materiale, der er uundværligt for undervisningen. Kunstakademiet fremlejer lokaler til Dansk Byplanlaboratorium, da akademiets byplanafdeling gennem en nær tilknytning til denne private institutions bibliotek sparer etableringen af en for de byplanstuderende nødvendig studiesamling. Man ser meget nødigt, at denne for akademiet fordelagtige tilknytning, som har fremmet byplanundervisningens vilkår, må bringes til ophør på grund af lokalemangelen. Fælles for kunstakademiets afdelinger er mangelen af et auditorium, stort nok til at rumme de studerende til fællesarrangementer, offentlige 2 2 forelæsninger m.v. (Hertil kræves en størrelse af 800 m mod nu 188 m ). Den nuværende kantine er ikke fulgt med udviklingen af elevantallet. Såfremt der for akademiets fremtidige elevantal skal kunne gives mulighed for spisning i to hold, må kantinens nettoareal incl. økonomirum være 2 2 ca. 750 m mod nu 120 m. Generel er som tidligere nævnt mangelen på ordnede garderobe- og toiletforhold. Størrelse og antal af disse rum ligger betydeligt under, hvad arbejdstilsynet ville kunne godkende ved nybygning. til følgende: Det fremtidige pladsbehov for samlinger og fælleslokaler er opgjort Kunstakademiets kunstsamling (slottets 1. etage) Kunstakademiets bibliotek med samlingen 980 m af arkitekturtegninger 935 " Kunstakademiets lysbilledsamling 125 " Byggeteknisk studiearkiv 600 " Kunsthistorisk laboratorium for billedkunst.. 85 " Kunsthistorisk laboratorium for bygningskunst.. 85 " Statens kunsthistoriske fotografisamling " Byplanlaboratoriet 300 " Fællesauditorium 800 ",.,, _ at overføre 4»H0 m

13 4. Tjenesteboliger. Kunstakademiet råder i øjeblikket over fem tjenesteboliger, hvoraf fire er indrettet på Charlottenborg Slot eller i den tilstødende billedhuggerfløj (Heibergsgade 9)«Der er således opretholdt boliger for to professorer i de gamle professorboliger på Charlottenborg ud imod Konp p gens Nytorv (på henholdsvis 275 ni og 335 æ bruttoetageareal) samt en bolig for en professor i billedhuggerfløjen (på 160 m bruttoetageareal), ligesom der her findes en tjenestebolig for akademiinspektøren (på 256 m bruttoetageareal). Da kunstakademiet på grund af pladsmangel lejede lokaler for en del af billedhuggerskolen i den af boligministeriet administrerede ejendom Frederiksholms Kanal 26-28, fandt man det af undervisningsmæssige hensyn praktisk her tillige at indrette en tjenestebolig for en professor i billedhuggerkunst. Denne bolig, som boligministeriet har givet tilsagn om til enhver tid at ville stille til rådighed som bolig for en kunstner, blev i 1955 delt i to boliger, således at nu kun stueetagen (410 m ) anvendes som tjenestebolig med atelier for en af akademiets professorer. Når akademiets lokalemæssige udbygning har fundet sted, er det tanken at lade boligen falde tilbage til boligministeriet til anvendelse som kunstnerbolig. Der vil endvidere i en del af de af akademiet lejede lokaler i o ejendommen Nybrogade 6 blive indrettet en kunstnerbolig (på ca. 220 m p (medregnet i det nedenfor anførte samlede tal I.65O m )). Da udvalget under hensyn til den særlige karakter, undervisningen og uddannelsen af kunstnere har, tillægger traditionen for professorbolig med atelier i tilknytning til elevernes arbejde også uden for den normerede undervisningstid stor værdi, foreslår man, at der udover nødvendig portnerbolig og eventuelt maskinmesterbolig bevares tre af tjenesteboligerne, således at der i tilknytning til akademiet kan stilles boliger til rådighed for en professor i henholdsvis bygningskunst, malerkunst og billedhuggerkunst.

14 5. Kunstakademiets administration De til rådighed værende lokaler for administrationen: Akademirådets kontorer og mødelokaler, rektors kontorer samt administrators kontorer er ganske utilstrækkelige. Mangelen af møderum er særdeles mærkbar. De nyoprettede rektor- og administrate embeder har forståeligt ikke kunnet finde egnet plads inden for den tidligere administrations rammer. o (Til oplysning tjener, at rektors kontor for øjeblikket er 7 ni, 2 forkontoret ligeledes 7 ni (2 personer er beskæftiget her), medens et møderum helt savnes.) Ovenstående arealberegninger er som nævnt udarbejdet med støtte i arkitektuddannelseskommissionens forslag til en udvidet arkitektuddannelse og tilsvarende foretagne undersøgelser vedr. fremtidig uddannelse af malere og billedhuggere. Lokaleudvalget må imidlertid forudsætte, at der under uddannelsens omlægning og udvidelse kan opstå væsentlige nye behov, som kan forøge arealkravene. Eksempelvis kan den tekniske forskning, som forudses videreudviklet inden for visse af akademiets afdelinger, gøre det ønskeligt, at institutioner, som trives bedst i denne forsknings nærhed, får lokaler i tilknytning til akademiet til gensidig fordel. Til sådanne nye behov og fremtidige udvidelser har udvalget fundet 2 det rigtigt, at der reserveres ca. I5.OOO m bruttoetageareal. Det samlede arealbehov skønnes således at måtte beløbe sig til omkring 40-45*000 2 m bruttoetageareal.

15 Kapitel III. Udvalgets undersøgelser af muligheder for kunstakademiets lokalemæssige udbygning. 1. Undersøgte muligheder for udbygning i forbindelse med de nuværende lokaler på Charlottenborg Slot. Som udgangspunkt for sine undersøgelser koncentrerede udvalget sig først om - ud fra en økonomisk betragtning - at søge opgaven løst inden for Charlottenborgkarréen. 1' dispositionsplan viste, at der inden for Charlottenborgkarréen 2 kunne etableres et etageareal på ca m incl. de arealer, akademiet på daværende tidspunkt rådede over i Heibergsgade 7 (Nye Scene), gennem en nybygning på Charlottenborgudstillingsbygningens grund samt nybygning på grundene Tordenskjoldsgade 1 og IR var imidlertid det størst mulige areal, der ville kunne tilvejebringes inden for karréen, og der ville derfor ikke være nogen muligheder for en fremtidig udvidelse. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 14 mill, kr. Herudover måtte der imidlertid regnes med en udgift på ca. 5 mill, kr. til opførelse af en udstillingsbygning andetsteds. Udvalget henlagde forslaget, da det fandtes uforsvarligt ikke at have udvidelsesmuligheder i forbindelse med nybygningerne, og da de enkelte bygninger ikke ville kunne få en tilfredsstillende, navnlig brugsmæssig, udformning. Da det endeligt, som nævnt under 3! dispositionsplan, viste sig praktisk talt ugørligt og i hvert fald uforsvarligt kostbart at finde en grund eller bygning for udstillingsbygningen andetsteds, må man efter udvalgets opfattelse helt se væk fra muligheden for at holde akademiet inden for Charlottenborgkarréen. på 25.OOO m 2' dispositionsplan viste, at der kunne etableres et etageareal 2 *~ gennem en nybygning i karré IV (Nyhavnskarréen) jfr. bilag 4 begrænset til J> ejendomme mod Heibergsgade og 2 ejendomme mod Herluf Trollesgade, samt inddragelse af hele Charlottenborgkarréen (excl. udstillingsbygning) til akademiets formål. Efter planen var det tanken, at kunstakademiets afdeling for bygningskunst skulle anbringes i nybygningen i karré IV. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 16,3 mill. kr. Udvalget må

16 anse dette forslag for uigennemførligt, da en nærmere bearbejdelse viste, at bygningsfornyelsen sammentrængt på de 5 grunde ville kræve en uforsvarlig høj grundudnyttelse og blive af utilladelig anmassende karakter i karré IV med de fredede Nyhavnsejendomme. Hertil kom, at fremtidig udvidelse alligevel måtte lægge yderligere beslag på karréen. 3' dispositionsplan viste, at der kunne etableres et etageareal 2 på ca m gennem akademiets disposition over Charlottenborgkarréen, en nybygning på grundene Tordenskjoldsgade 1 og 3 samt nybygning på udstillingsbygningens grund og dele af karré IV. Med bis band af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 20,3 mill. kr. Herudover måtte der imidlertid regnes med en udgift på ca- 5 mill. kr. til opførelse af en udstillingsbygning andetsteds. Udvalget opgav dette forslag, da det blev bragt i erfaring, at Det kgl. Teater af hensyn til dobbeltscenedriften ønskede at kunne disponere over hele etagearealet i ejendommen Heibergsgade 7 og over ejendommen Tordenskjoldsgade 3 senest i året Udvalget bragte endvidere i erfaring, at Charlottenborgudstillingens bestyrelse meget stærkt ville modsætte sig en plan om udstillingens flytning til lokaler andet steds i byen, idet udstillingen følte sig stærkt knyttet til Charlottenborg Slot og Kongens Nytorv. Endvidere viste det sig meget vanskeligt og uforsvarligt kostbart at finde en grund til en ny udstillingsbygning. 2. Undersøgte muligheder for kunstakademiets placering uden for Charlotborg. 4' dispositionsplan viste, at der kunne etableres det for arkitektskolen nødvendige areal på en grund i saneringskvarteret, karréen Borgergade-Sølvgade-Adelgade-Klerkegade. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 14 mill. kr. Udvalget har ment at måtte se væk fra dette forslag, da man generelt anser en deling af kunstakademiet for uønskelig. Kunstakademiet må efter udvalgets opfattelse betragtes som en helhed. Gennem årene har akademiet på grund af afdelingernes placering på Charlottenborg Slot og i bygninger, der støder umiddelbart op til slottet, i sin undervisning kunnet skabe en atmosfære, der har betydet meget for undervisningen og uddannelsen af arkitekter, malere og billedhuggere, både i normaluddannelsen og i den videregående uddannelse samt i specialerne, der arbejder på alle trin i undervisningen.

17 Denne miljabetonede undervisningsform, der gennem afdelingernes indbyrdes og daglige kontakt har været praktiseret i adskillige år, er enestående for kun stakademiet, og er med stor interesse og beundring blevet studeret af adskillige landes arkitekt- og kunstskoler. Udvalget finder denne undervisningsform så værdifuld, at man ikke ved etablering af de fremtidige bygningsmæssige rammer vil bryde den nuværende opbygning af akademiet som en eenhed. Denne enhed er opbygget af en række fag: hvis ledere har til opgave at arbejde for fagets høje niveau og fremgang gennem forskning og videregående uddannelse indenfor faget, men som tillige har den opgave i samarbejde mellem et nærmere bestemt udsnit af fagene, at danne normaluddannelser af den mere sammensatte karakter, som fordres af studerende, som ikke alene søger uddannelse i eet specialfag, men har behov for en almen viden om en række fag, som f. eks. arkitektuddannelsen har til formål at give. Samtlige angivne fag, som repræsenterer kunstakademiets spændvidde, giver hver for sig bidrag til rammen om den danske befolknings liv gennem bygningskunsten, byplankunsten, landskabskunsten og billedkunsten, møbelkunsten og den industrielle formgivning, som hver for sig og i fællesskab præger byer og bymæssige bebyggelser, landskaber og rekreative arealer og beriger hjemmene gennem billedkunst, møbler og alle former for udstyr. Det i det foregående ofte omtalte samarbejde möllern de forskellige fag ses som en klar nødvendighed, idet eksempelvis en arkitekt må have en alsidig uddannelse for at imødekomme de mangeartede krav, samfundet stiller til hans gerning, hvis den skal blive forstående overfor såvel overleverede kulturværdier indenfor bygnings- og billedkunst (skulptur) som overfor en bygnings- og landskabsmæssig social og kunstnerisk værdifuld udvikling fremover.

18 Enkeltvis har fagene - påvirket af det hele milieu - desuden deres selvstændige betydning ved at uddanne specialister, som kan skabe grundlag for produktioner, som foruden at forsyne landet, kan tjene exportfremmende virksomhed, der som vor møbelkunst, vor industrielle formgivning og keramiske kunst, foruden at give landet indtægter gennem salg i udlandet, kan skabe interesse om Danmark som betydende bidragyder til denne side af kulturudviklingen. 5' dispositionsplan viste, at der kunne etableres det for kunstakademiets afdelinger nødvendige areal i karréen Borgergade-Sølvgade- Adelgade-Klerkegade gennem nedlæggelse af Klerkegade og inddragelse af den tidligere frimurerloges areal. Med bistand af boligministeriet blev udgifterne ved gennemførelsen af denne plan anslået til ca. 21,6 mill, kr. Charlottenborg kunne frigøres til andet formål. Da lysforholdene i den foreliggende karréform ikke ville blive tilfredsstillende, og da man i denne ikke ville kunne opnå den varierede udformning af lokalerne, som må være forudsætningen for at tilfredsstille de forskellige krav, som en så mangfoldig institution som et kunstakademi stiller (til billedhuggerateliers ved jorden med ovenlys, værkstedshaller, huggegårde m.m.) har udvalget været enigt om at se bort fra denne plan. Udvalget har endvidere beskæftiget sig med tanken om at placere kunstakademiet i Kastellet, men da en undersøgelse af Kastellets bygninger, der er fredet i klasse A, har vist, at kun en mindre del var egnede til skolebrug, og man måtte forudsætte omfattende nybyggeri, har udvalget ment at måtte skrinlægge planen herom. Denne forudsatte endvidere, at militæret opgav Kastellet. Af hensyn til det nære samarbejde, der ved moderne byggeri består mellem arkitekter og ingeniører, har udvalget overvejet muligheden af at anbringe akademiet på arealer i nærheden af Danmarks tekniske Højskole. Denne højskoles fremtidige byggeplaner omfattede imidlertid på daværende tidspunkt så store dele af de højskolen omliggende arealer, at det ikke ville være muligt at skaffe tilstrækkelige arealer til akademiets behov på dette sted. Efter vedtagelsen om at flytte Danmarks tekniske Højskole til Lundtoftesletten har det været foreslået at flytte akademiet til Danmarks tekniske Højskoles nuværende bygninger på Østervold, når disse til sin tid frigøres.

19 Udvalget har indgående beskæftiget sig med muligheden heraf, men overvejelserne har afsløret så store svagheder, at udvalget ikke kan anbefale en sådan løsning af kunstakademiets lokaleproblem. Løsningen af akademiets lokalebehov ville herved blive skudt ud på et uvist åremål, og selvom en eventuel økonomisk fordel ved at flytte akademiet til Danmarks tekniske Højskoles bygning først kan overskues helt ved et konkret ombygningsforslag, må udvalget gøre opmærksom på, at akademiet ikke kan finde anvendelse for laboratorielokaler med et teknisk udstyr (installationer m.m.) i det omfang, som forefindes i højskolens bygninger. Når tillige tages i betragtning, at der for tiden sker en stor udvikling i teknisk henseende med stadigt stigende krav til teknisk uddannelse, må udvalget være af den opfattelse, at højskolens bygningskompleks med dets omfattende specialinstallationer på mere hensigtsmæssig og økonomisk måde må kunne finde anvendelse til andre institutioner, der arbejder med uddannelsen af teknikere, og som derfor bedre vil kunne udnytte højskolens installationer. Man må endvidere fra udvalgets side afvise tanken om isoleret at flytte normaluddannelsen af arkitekter til Danmarks tekniske Højskoles bygninger, idet man som tidligere anført ikke stærkt nok kan understrege værdien af den intime kontakt, de arkitektstuderende nu under deres normaluddannelse har med den videregående uddannelse og de forskellige specialer, samt værdien af den gensidige påvirkning mellem arkitekter, malere og billedhuggere. (jfr. arkitektuddannelseskommissionens betænkning, bilag 2). Udvalget har endelig drøftet muligheden af at opføre en nybygning for hele akademiet på et areal, hvor man ikke på forhånd var bundet af en fastlagt karréform. Under forudsætning af at et tilstrækkeligt stort grundareal stilles til rådighed, vil der kunne opføres et bygningsanlæg, som med sine stærkt varierede bygninger kan give de enkelte afdelinger ideelle lokaleforhold, ligesom en udvidelse på længere sigt vil kunne tilgodeses. Med bistand af boligministeriet er et udflytningsforslag beregnet at ville kræve en investering af ca. 24 mill, kr., hvortil kommer grundmodningsudgifter. Da kunstakademiet er bundet til en helt central beliggenhed i København, fordi arkitektskolen ud fra kravene til uddannelsen, må hente sine talrige lærere ud af de bedste praktiserede arkitekters kreds, som fortrinsvis har deres virksomhed og tegnestuer i byen, har man søgt efter egnede og passende centralt beliggende grunde af ca. 25 tdr. lands størrelse, idet en fjernere beliggenhed på grund af "spildtid" til og fra

20 akademiet vil forringe dets muligheder for at få egnede lærere. Det har imidlertid vist sig overordentligt vanskeligt at finde sådanne egnede arealer bortset fra Amager Fælled. Fælleden har man imidlertid måttet se bort fra, da en undersøgelse har vist, at der vil gå mange år s før arealet bliver gjort byggemodent, hvilket akademiet, som er i en lokalemæssig nødsituation, ikke kan vente på. Hertil kommer, at akademiet ville beslaglægge et så stort areal af fælleden, at det ville forårsage, at andre institutioner, hvis beliggenhed på fælleden er af større betydning, ikke kunne få plads. Da en udflytning i henhold til de opstillede beregninger vil medføre en udgift af tilsvarende størrelsesorden som en udbygning af kunstakademiet på Gammelholm i forbindelse med Charlottenborg, og da en udbygning her endvidere rummer gode muligheder for en fornuftig og økonomisk etapedeling af byggeriet, stiller udvalget i det følgende forslag om, at kunstakademiets lokalebehov tilgodeses ved en videreføring af kunstakademiets mere end 200 årige tilknytning til Charlottenborg.

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere