Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004"

Transkript

1 Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004 August 2005

2 INDLEDNING... 3 TILSYN PÅ SU-OMRÅDET... 3 STATISTISK OVERVÅGNING... 3 DRIFTSOVERVÅGNING... 3 INDKALDELSE AF SAGER... 4 TILSYNSBESØG MED FORUDGÅENDE INDKALDELSE AF SAGER... 6 OPSAMLING PÅ SU-OMRÅDET... 8 TILSYN PÅ SVU-OMRÅDET... 9 DRIFTSOVERVÅGNING... 9 UDDANNELSESSTEDERNES KONTROL MED STUDIEAKTIVITET REVISIONSPROTOKOLLER TEMATISERET TILSYN OPSAMLING PÅ SVU-OMRÅDET OPSAMLING, SUSTYRELSENS TILSYN

3 Indledning SUstyrelsen varetager 3 administrationsområder, som består af Statens Uddannelsesstøtte (SU), Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) og Special Pædagogisk Støtte (SPS). På SU- og SVU-områderne er der en særlig ekstern tilsynsforpligtigelse jf. SU-loven og SVU-loven. SUstyrelsen har derfor igennem en årrække ført tilsyn med uddannelsesstederne og medadministratorerne. Anderledes forholder det sig med SPS-ordningen, idet denne administration varetages i SUstyrelsen. Tilsyn på SU-området SUstyrelsen har siden slutningen af 1990 erne givet flere og flere uddannelsessteder bemyndigelse til at varetage dele af SU-administrationen for egne studerende. Således bliver knap 77 % af støttemodtagernes SU i dag administreret decentralt på 263 uddannelsessteder. På SU-området er der fra 2002 gennemført en systematisk og målrettet tilsynsvirksomhed. Tilsynskonceptet på SU-området omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Statistisk overvågning 2. Driftsovervågning 3. Indkaldelse af sager 4. Tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager Det tilsyn, som er gennemført i forbindelse med tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager og indkaldelse af sager dækker uddannelsessteder med 22 % af støttemodtagerne på de bemyndigede uddannelsessteder i Statistisk overvågning Datagrundlaget for denne del af tilsynet er tilstede og bruges allerede i SUstyrelsens statistiske produktion. Der mangler imidlertid fortsat at blive udviklet nogle statistiske værktøjer, som kan danne grundlag for en systematisk statistisk overvågning i det omfang, denne skal være rettet mod det enkelte uddannelsessteds løbende administration. Driftsovervågning SUstyrelsen indhenter oplysninger om, hvorvidt uddannelsesstederne får behandlet deres støttelister 1, selvbetjeningsansøgninger 2 og frigivelser 3 inden for en given frist. Fristen for støttelisternes vedkommende er 14 dage og for selvbetjeningsansøgninger og frigivelser er den 7 dage. Uddannelsesstederne får ugentligt tilsendt et brev, hvis de ikke får behandlet de omtalte områder inden for de givne frister. De uddannelsesstederne, som herefter fortsat forsømmer deres forpligtigelser, bliver kontaktet telefonisk. SUstyrelsen har i dette regi kontaktet knap 15 uddannelsessteder, som alle efterfølgende har behandlet det forsømte. 1 Støttelister: Ansøgninger, som indberettes i støtte-systemet US2000, kommer på støttelister og skal godkendes af 2 SU-medarbejdere. Dette er et krav fra Rigsrevisionen. 2 Selvbetjeningsansøgninger: Ansøgninger, som indberettes via selvbetjeningssystemet minsu, får de bemyndigede uddannelsessteder på deres kontrollister. Ansøgningerne skal kontrolleres og udfyldes af skolen og efterfølgende opdateres. 3 Frigivelser: Der kan ske on-line ændringer i flere ajourføringsbilleder i US2000. En anden medarbejder skal frigive ændringen, før ændringen effektueres i systemet. 3

4 Nedenstående tabel giver en oversigt over det antal rykkere som SUstyrelsen har sendt til de bemyndiget uddannelsessteder i 2004: Breve til bemyndiget Støttelister minsu Frigivelser 800 Antal Dato Som det fremgår af ovenstående tabel, blev der ved første udsendelse af rykkerbreve den 19. maj 2004 sendt 159 breve til de bemyndigede uddannelsessteder, som vedrørte 976 støttelister, 160 selvbetjeningsansøgninger og 51 frigivelser, som ikke var behandlet inden for de givne frister. Antallet af rykkere faldt frem til sommerferien, med begyndte derefter at stige, idet der i denne periode ikke er medarbejdere til at varetage SUadministrationen på mange uddannelsessteder. Den første udsendelse af breve dækkede 60 % af de bemyndigede uddannelsessteder mod gennemsnitligt 26 % af uddannelsesstederne i efteråret. Med overvågningssystemet synes det klart, at uddannelsesstederne er blevet langt bedre til at få behandlet de forskellige områder inden for de givne frister. Dette gør sig især gældende med hensyn til behandlingen af støttelister. Indkaldelse af sager Det overordnede mål er, at SUstyrelsen årligt indkalder 400 sager. Kriterier for hvilke sagstyper, der indkaldes, kan variere. Den indkaldelse af sager, som er foretaget i 2004, dækker 200 sager fra 20 forskellige uddannelsessteder, hvor der er truffet afgørelser om tildeling af SU med udeboendesatsen efter årsag 5 til årige studerende i ungdomsuddannelser. Alle uddannelsessteder er ifølge SU-loven bemyndigede til at træffe denne afgørelse. I gennemgangen af sagerne er der lagt vægt på både det SU-faglige og forvaltningsrettens krav til sagsoplysning, notatpligt m.v. 4

5 Nedenstående tabel viser resultatet af de gennemgåede sager efter uddannelsessted. Uddannelsessted Antal hjemkaldte sager Antal modtagne sager Tilstrækkelig dokumentation Enig i skønnet IBC Fredericia- Middelfart Erhvervsskolerne Aars Herning Handelsskole Niels Brock IBC Kolding Horsens Handelsskole Esbjerg Handelsskole Erhvervsskolen Hamlet EUC Lolland CEUS Handelsskolen i Randers Køge Handelsskole Nyborg Kerteminde Handelsskole EUC Nord Frederikshavns Handelsskole Handelsgymnasium Mariager Fjord Grenå Handelsskole Holstebro Handelsskole Handelsskolen Sjælland Syd Haderslev Handelsskole I alt SUstyrelsen modtog 195 sager ud af 200. I 95 sager ansås dokumentationen for at være tilstrækkelig, hvilket svarer til 49 % af sagerne. I 100 sager fandt SUstyrelsen, at sagerne var utilstrækkeligt dokumenteret, hvilket svarer til 51 % af sagerne. I de 95 sager, hvor der var tilstrækkelig dokumentation, var SUstyrelsen enig i skønnet som lå til grund for afgørelserne i 84 % af sagerne (hvilket svarer til 41 % af samtlige sager). I 16 % af sagerne var SUstyrelsen uenig i skønnet som lå til grund for afgørelserne. I 1 sag opfyldte den studerende ikke de formelle krav til at modtage SU med udeboendesatsen. Gennemgangen af de knapt 200 sager har givet et meget broget billede af uddannelsesstedernes administration af tildelingen af SU med udeboendesats efter årsag 5. En række af uddannelsesstederne har dog en ganske høj standard både med hensyn til ansøgningsprocedurer, dokumentationsniveau og afgørelse. Der er imidlertid en stor andel af uddannelsessteder, hvor minimum halvdelen af sagerne ikke er oplyst tilstrækkeligt til, at SUstyrelsen kan vurdere rigtigheden af den afgørelse, der er truffet i sagen. SUstyrelsen har derfor i tilbagemeldingen til uddannelsesstederne henstillet til, at de pågældende uddannelsessteder tager såvel ansøgningsprocedurer som dokumentationskravet op til revision. 5

6 Det må dog anses som positivt, at SUstyrelsen er enig i uddannelsesstedets afgørelser i langt de fleste sager, hvor dokumentationen anses for tilstrækkelig. Tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager Den overordnede målsætning er, at SUstyrelsen årligt gennemfører tilsynsbesøg. heraf gennemføres årligt 3 tilsynsbesøg på de 12 største uddannelsessteder målt efter antallet af støttemodtagere, hvilket sikrer, at hvert af disse får tilsynsbesøg hvert 4. år. der gennemføres årligt 6 tilsynsbesøg på de øvrige uddannelsessteder. der gennemføres yderligere 1-3 tilsynsbesøg på de uddannelsessteder, hvor der vurderes at være et særligt behov. SUstyrelsen afholdte 10 tilsynsbesøg i 2004, hvoraf 3 besøg var på de 12 største uddannelsessteder (som i oversigten er markeret med *). Uddannelsesstederne blev bedt om at indsende alt materiale på et antal sager inden for områder, som vurderes vanskelige at håndtere enten forvaltningsmæssigt eller SUfagligt. Under besøgene blev sagerne gennemgået samt tillige en række andre områder, som er vigtige i forbindelse med SU-administrationen. 4 Tilsynsbesøget følges op med en rapport, som afdækker de forskellige områder. Det er desuden fra 2005 aftalt, at alle rapporter sendes til Institutionsstyrelsen, som led i det samarbejde undervisningsministeriet har internt i forbindelse med tilsyn på institutionerne. Dette bliver institutionerne bekendtgjort med. Markeringen i oversigten nedenfor viser, på hvilke områder SUstyrelsen har haft bemærkninger til administrationen på de besøgte uddannelsessteder i geografisk/ fysisk organisering bemanding arkivering procedure for lister studieaktivtet skontrol ekspeditionstid behandling af støttelister behandling af kontrollister behandling af frigivelser korrekt sag ift. SU-regler korrekt sag ift. forv. ret korrekt anvendelse af US2000 Københavns VUC Hillerød Handelsskole Aalborg Universitet * Aalborg Handelsskole x x x x x x x x x x x Aalborg Tekniske Skole x x x x Roskilde Universitetscenter * x x x x Roskilde Tekniske Skole x x x x EUC MIDT x x x x x Danmarks Tekniske x x x Universitet * Frederiksborg Amts Sygeplejeskole x x x x x 4 Det drejer sig blandt andet om organiseringen og bemandingen, arkivering, studieaktivitetskontrol herunder lister til kontrol af indskrivning og studieaktivitet, ekspeditionstider og behandling af støttelister, kontrollister samt frigivelsesprocedurer 6

7 Overordnet har det generelle billede af tilsynsbesøgene i 2004 været, at de store uddannelsessteder, som har været bemyndiget igennem en årrække, for de flestes vedkommende har en tilfredsstillende SU-administration og en korrekt sagshåndtering på alle niveauer. Billedet er lidt mere nuanceret for en stor del af de uddannelsessteder, som inden for de seneste år er blevet bemyndiget, primært erhvervsskoler, som SUstyrelsen igen i 2004 har haft fokus på ved udvælgelsen af uddannelsessteder til tilsynsbesøg. Flertallet af disse uddannelsessteder lever ikke op til forvaltningsrettens krav til sagsoplysning, notatpligt m.v., hvilket kan resultere i, at SUstyrelsen ikke kan vurdere sagerne i forhold til SU-reglerne. Følgende giver en kort gennemgang af de områder, hvor SU-administrationen i forbindelse med tilsynsbesøgende har vist sig mangelfuld i 2004: Arkivering: I forbindelse med sagsgennemgangen på tilsynsbesøgene oplyser flere uddannelsessteder, at de har yderligere materiale, men at det ligger på elev-sagen eller i studievejlederens arkiver og ikke på SU-sagen, hvorfor materialet ikke er indsendt til SUstyrelsen. Det er ofte på erhvervsskolerne, at SUstyrelsen møder denne problemstilling. Her er der tradition for, at studievejledere træffer afgørelse om, hvorvidt studerende kan få udeboendesatsen efter årsag 5. De administrative medarbejdere, som tager sig af alt det praktiske i sagshåndteringen, får ikke baggrundsmaterialet for tildelingen, idet studievejlederene betragter det som fortrolige oplysninger. En anden problemstilling i denne forbindelse består i, at der igennem en årrække er foretaget mange fusioner blandt erhvervsskolerne (fx mellem handelsskoler og tekniske skoler). Det betyder, at administrationen ofte ligger spredt på flere adresser, og at elevadministrationen ikke ligger sammen med SU-administrationen, hvilket kan give anledning til intern kommunikationssvigt. Problematikken med at alt materiale vedrørende SU-sagen ikke er samlet et sted, giver mange uddannelsessteder vanskeligheder med hensyn til at overskue alle sagsakter. En problemstilling som mange uddannelsessteder er blevet bedt om at forholde sig til. Procedurer ved godkendelse af støttelister og frigivelse i US2000: Halvdelen af de besøgte uddannelsessteder fulgte ikke de procedurer, som gælder for godkendelse af støttelister og frigivelse i US2000. Dette er blevet påtalt på besøgene, og SUstyrelsen forventer, at procedurerne bliver fulgt for fremtiden. Behandling af støttelister, kontrollister og frigivelser inden for de givne frister: Der er kun 3 af de besøgte uddannelsessteder, som ikke har fået behandlet støttelister og kontrollister inden for de givne frister. Der synes, at være en positiv udvikling i retning af, at uddannelsesstederne får behandlet de forskellige områder rettidigt (jf. oversigt) hvilket formentlig kan tilskrives den elektroniske overvågning jf. beskrivelsen af driftsovervågningen. Sagsgennemgang: Tilsynsbesøgene i 2004 har vist, at mange uddannelsessteder har en større eller mindre grad af mangelfuld håndtering af sagerne i forhold til forvaltningsretten. 7

8 I flere sager har der ikke været tilstrækkelig dokumentation for tildelingen af fødselsrater og klip. Det er ofte i den situation, hvor forældrene ikke er gift med hinanden, og hvor faderen søger om fødselsklip/ -rater. For en del uddannelsessteder gælder, at der ikke ligger en udregning af, hvorledes man er kommet frem til de tildelte dobbeltklip, og det fremgår heller ikke, hvem der har lavet udregningen (truffet afgørelsen). I nogle sager har der manglet dokumentation for det rådsarbejde, der har ført til tillæg af klip, og der mangler i denne forbindelse ligeledes en notering af forsinkelsen. I en del sager vedrørende tildelingen af satsen for udeboende efter årsag 5, har der helt eller delvist manglet dokumentation for den afgørelse som uddannelsesstederne har truffet. I forbindelse med de nævnte mangler, har SUstyrelsen ved sagsgennemgangen kontrolleret, om de, som har fået fødselsklip/-rater, har fået et barn, om der er tildelt et korrekt antal dobbeltklip, og om de, som har fået udeboendesatsen, reelt har været udeboende i den pågældende periode. De uddannelsessteder, som ikke har overholdt de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingen, er blevet bedt om ændre og tilrettelægge SU-administrationen, så denne del efterleves fremover. Ganske få uddannelsessteder har udvist manglede forståelse af SU-reglerne. I de situationer, hvor det har været tilfældet, har det været i forbindelse med udregningen af dobbeltklip, fødselsklip/rater og frister. I forhold til indberetning af støttetildelingen i støtte-systemet US2000 har SUstyrelsen kun fundet ganske få uhensigtsmæssigheder og fejl, hvilket må anses som tilfredsstillende. Opsamling på SU-området På SU-området er der etableret aktiviteter for 3 af de 4 områder tilsynet omfatter. Fra medio maj 2004, er den del af tilsynet, som dækker driftsovervågning, understøttet systemmæssigt og omfatter støttelister, selvbetjeningsansøgninger og frigivelser. Vi har i den forbindelse erfaret, at overvågningen har haft en positiv effekt, idet langt flere uddannelsessteder får behandlet især støttelister inden for den fastsatte tidsramme. Den del af tilsynet, som omfatter indkaldelsen af sager, har vist, at det er meget forskelligt, hvorledes uddannelsesstederne håndterer de skønsmæssige afgørelser vedrørende tildeling af satsen for udeboende efter årsag 5 til studerende under 20 år i ungdomsuddannelser. En del uddannelsessteder har en høj standard af SUadministrationen i forhold til håndteringen af forvaltningsretten og SU-reglerne. Der er imidlertid en stor andel af uddannelsesstederne, hvor sagerne er så utilstrækkeligt dokumenteret, at SUstyrelsen ikke har kunnet vurdere rigtigheden i forhold til SUreglerne. Den del af tilsynet, som dækker tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager, giver overordnet indtryk af, at de store uddannelsessteder, som har været bemyndiget igennem en årrække, for langt de flestes vedkommende har en tilfredsstillende SU- 8

9 administration og en korrekt sagshåndtering på alle niveauer. Anderledes forholder det sig med en række af de uddannelsessteder, som inden for de seneste år er blevet bemyndiget. SUstyrelsen har i denne forbindelse primært besøgt erhvervsskoler i Flertallet af disse uddannelsessteder lever ikke op til forvaltningsrettens krav til sagsoplysning, notatpligt m.v., hvilket kan resultere i, at SUstyrelsen ikke altid kan vurdere sagerne i forhold til SU-reglerne. I det omfang det er muligt at vurdere, giver indkaldelsen af sager forud for tilsynsbesøgene indtryk af, at den decentrale administration foregår tilfredsstillende med hensyn til, at der ikke tildeles flere midler, end hvad der følger af reglerne på området. Det skal i denne sammenhæng tilføjes, at sagerne, som har været mangelfulde, efterfølgende i videst muligt omfang er kontrolleret. SUstyrelsen har i gennem de sidste 3 års tilsynsvirksomhed erfaret, at der er nogle opfølgningsprocedurer, som skal forbedres. Det gælder især på følgende 2 områder: 1. Konkret opfølgning i forhold til uddannelsessteder, hvor der har været alvorlige svigt i administrationen. 2. Etablering af mere systematiske læringsprocesser med henblik på at tilrette vores instruks- og informationsvirksomhed ud fra erfaringer fra tilsynet. Det er målet at iværksætte forbedringer for tilsynet fra Tilsyn på SVU-området Den tilsynsvirksomhed, der knytter sig til administrationen af SVU, adskiller sig på mange punkter fra den aktivitet, der er udviklet på SU-området. Dette er især foranlediget af, at det er SUstyrelsen, der træffer afgørelser vedrørende tildeling af statens voksen uddannelsesstøtte (SVU) til alle ansøgere. De eneste, der udover SUstyrelsen træffer afgørelser, er uddannelsesstederne, der træffer afgørelser om studieaktivitet. SVU-administratorernes opgave er alene at indberette oplysningerne i ansøgningsskemaet til SVU-systemet, vejlede om SVU og opbevare ansøgningsskemaerne. SVU-kontorets tilsynsvirksomhed falder i 4 hovedgrupper: Driftsovervågning Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktivitet Tilsyn med arbejdsløshedskassernes administration gennem revisionsprotokoller Tematiseret tilsyn Driftsovervågning SVU-kontorets driftsovervågning sker ved hjælp af forskellige kontrollister, herunder skal nævnes: hver uge kontrolleres via elektroniske kontrollister, at administratorerne har frigivet indtastede ansøgninger inden 8 dage. Hvis ikke, rykkes de pr. brev. Der blev i 2004 sendt 32 breve med meddelelsen om, at administrator ikke havde frigivet et varierende antal ansøgninger inden 8 dage. 9

10 hver uge kontrolleres via elektroniske kontrollister sammenholdt med postlisten, at alle sager, der er markeret til særbehandling, også er indsendt fra administrator til styrelsen til afgørelse. efter hver udbetalingskørsel kontrolleres via kontrolliste, om der er sket særligt store udbetalinger til nogle støttemodtagere. efter hver udbetalingskørsel kontrolleres via kontrolliste, om flere personer/virksomheder har fået udbetalt støtte til samme konto. Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktivitet Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktiviteten sker på baggrund af en kontrolliste udsendt af SUstyrelsen. Denne liste udsendes kvartalsvis til kontrol af studieaktiviteten for de uddannelsessøgende, der modtager SVU. Uddannelsesstederne skal på baggrund heraf kontrollere, hvorvidt støttemodtagerne rent faktisk har deltaget i uddannelse i de perioder, hvor der er givet SVU. Er der uoverensstemmelse, der har relevans for tildelingen af SVU, giver uddannelsesstederne den relevante SVU-administrator besked herom. SVU-kontoret etablerede denne kontrol fra og med 3. kvartal Vi kan konstatere, at uddannelsesstederne i høj grad har anvendt listen i 2004, idet indberetninger om de studerendes fravær fra uddannelse, udmelding m.m., ser ud til at være initieret af de lister, der udsendes fra styrelsen. Revisionsprotokoller Tilsynet med arbejdsløshedskassernes varetagelse af administrationen af SVU, sker på baggrund af den årlige revision, der foretages af en statsautoriseret revisor i henhold til bekendtgørelse nr. 311 af 3. maj 2001 om forvaltningsrevision af de anerkendte arbejdsløshedskassers varetagelse af opgaver ved administration af Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Revisionsarbejdet gennemføres ved uanmeldte besøg, hvor der blandt andet foretages stikprøver af et antal sager. Revisionen omfatter således ikke en gennemgang af hele administrationen. Beretningen om den udførte revision indføres i revisionsprotokollen samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Det er på baggrund af disse bemærkninger og anbefalinger, at SUstyrelsen laver opfølgning og retter henvendelse til hver enkel arbejdsløshedskasse. Arbejdsløshedskasser med ingen eller mindre alvorlige bemærkninger, har fået en orientering om, at vi finder administrationen tilfredsstillende. Arbejdsløshedskasser med mere alvorlige bemærkninger eller gentagende bemærkninger har fået en orientering om, at vi har noteret bemærkningerne og, at vi forventer, at der bliver fulgt op på de forhold, der er bemærkninger til. I forbindelse med denne årsrapport beskrives resultaterne af tilsynet af arbejdsløshedskassernes for både 2003 og 2004, eftersom resultaterne for 2003 ikke forelå ved afslutningen af seneste årsrapport. SVU-kontoret modtog 34 revisionsprotokoller i såvel 2003 som Gennemgangen af bemærkningerne i de respektive protokoller for hvert år har vist, at der er relativt få bemærkninger til administrationen af SVU. Der var således ingen bemærkninger til administrationen af SVU for henholdsvis 23 arbejdsløshedskasser i 2003 og 25 arbejdsløshedskasser i

11 De bemærkninger, der er givet i såvel 2003 som 2004, berører gennemgående de samme forhold. Den mest gennemgående bemærkning vedrører overholdelse af 8 dages fristen for registrering af ansøgning om SVU. Dette forhold bliver der, som nævnt overfor, løbende holdt tilsyn med som en del af driftsovervågningen. Derudover er der følgende bemærkninger for begge årgange: Generelt telefoniske oplysninger om forbrugte orlovsperioder og dermed ingen dokumentation. Tager ikke højde for forbrugte orlovsydelse modtaget i forbindelse med medlemskab af anden arbejdsløshedskasse. Manglende afkrydsning på ansøgningsskema. Mangelfuld udfyldelse af elektronisk ansøgning. Det kan i forbindelse med bemærkningerne om registrering af forbrugt orlovsydelse nævnes, at der fra 1. januar 2005 ikke længere skal fradrages forbrug af orlovsuger i forbindelse med en tildeling af SVU. Ovenstående bemærkninger herom har derfor ingen relevans for den fremtidige administration. Af andre bemærkninger kan nævnes, at en enkelt arbejdsløshedskasse i 2003 fik en mindre betydelig bemærkning vedrørende en uhensigtsmæssig opbevaring af ansøgningerne. Flere revisorer har i deres revision for 2003 noteret sig, at der er fulgt op på bemærkninger fra tidligere år. Der er dog to arbejdsløshedskasser i 2004, der ikke har fulgt op på de samme anbefalinger, der var givet af revisor i de foregående 3 år. For to arbejdsløshedskasser i 2003 og én arbejdsløshedskasse i 2004, er revisionen ikke sket som beskrevet i bekendtgørelse nr. 311 af 3. maj 2001 om forvaltningsrevision af de anerkendte arbejdsløshedskassers varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Der i alle tilfælde rettet henvendelse til såvel arbejdsløshedskassen som den relevante revisor. Tematiseret tilsyn Sideløbende med ovenstående former for tilsyn, iværksætter SVU-kontoret tematiseret tilsyn. Det vil sige tilsyn, hvor SUstyrelsen går i dybden med forskellige problemstillinger, der dukker op, specielt i forbindelse med særbehandling af ansøgninger m.v. Forskellige forhold kan begrunde, at der foretages ad hoc-tilsyn på bestemte områder. Det kan f.eks. være sager, der ser mistænkelige ud, sager med bemærkelsesværdigt store udbetalinger eller sager med stor tidsmæssig afstand mellem uddannelsesaktivitetens afholdelse og udbetalingen af støtte. Det væsentligste tematiserede tilsyn i 2003 og 2004 har vedrørt tildelinger af SVU til meritpædagoguddannelsen. Det blev i 2003 konstateret, at uddannelsesstederne havde oplyst perioder som værende heltidstilrettelagt (og dermed SVU-berettigende), selvom der er tale om perioder, der var deltidstilrettelagt. Overordnet har denne problemstilling været drøftet med Uddannelses- og Institutionsstyrelsen ligesom der har været afholdt afklarende møde med Pædagogseminariernes Rektorforsamling. Vi har i 2004 fortsat opfølgningen af sager vedrørende meritpædagoguddannelsen, som vi igangsatte i

12 Dette tilsyn har haft mange konsekvenser. Styrelsen har trukket tilsagnet om støtte tilbage (med en passende frist for borgeren til at indstille sig på den nye afgørelse), hvilket har udløst mere end 400 klagesager. Sagen har været drøftet i Folketinget og er blevet løst ved, at undervisningsministeren har accepteret en fravigelse af reglerne i lov om åben uddannelse om heltidstilrettelæggelse, således at skolerne i det omfang de har fejlvejledt de studerende, kan tilbyde heltidsuddannelse i større omfang end reglerne fastlægger. Alle sager er på det grundlag blevet genoptaget og støtten er på ny bevilget til de studerende. Opsamling på SVU-området Overordnet forekommer administratorers varetagelse af administrationen af SVU at være tilfredsstillende. Der er specifikt i forhold til a-kassernes administration sket en mindre forbedring i forhold til tidligere år. Antallet af a-kasser, der ikke får bemærkninger til administrationen er stigende, og antallet af a-kasser, der ikke reviderer i forhold til bekendtgørelsen er faldende. Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktiviteten er blevet etableret, og forekommer at fungere. Det tematiserede tilsyn angående tildelinger af SVU til meritpædagoguddannelserne som er en fortsat aktivitet fra 2003, er i 2004 blevet afsluttet. Opsamling, SUstyrelsens tilsyn Udover de tidligere nævnte behov for opfølgningsprocedurer, som skal etableres på SUområdet, finder SUstyrelsen, at der er etableret et tilsyn, som på tilfredsstillende vis giver overblik over uddannelsesstedernes/medadministratorernes opgavevaretagelse. Tilsynet forventes samtidigt at bidrage til en positiv udvikling af den lokale administration blandt andet også fordi tilsynet i et betydeligt omfang har karakter af en konstruktiv dialog. Tilsynsaktiviteterne skal desuden ses i sammenhæng med, at SUstyrelsen i øvrigt har et ganske godt indblik i den lokale administration både i forbindelse med supportvirksomhed og i forbindelse med blandt andet behandling af klagesager og andre henvendelser fra støttemodtagere m.fl. 12

Årsrapport for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes eksterne tilsyn

Årsrapport for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes eksterne tilsyn Årsrapport for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes eksterne tilsyn 2009 dato 17. november 2010 ref. bs, mofa, aha j.nr. 2010-4225- Årsrapport 2009 Oktober 2010 INDLEDNING... 3 TILSYN PÅ SU-OMRÅDET...

Læs mere

dato 12. oktober 2009 ref. bs j.nr Årsrapport 2008 Årsrapport for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes eksterne tilsyn 2008

dato 12. oktober 2009 ref. bs j.nr Årsrapport 2008 Årsrapport for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes eksterne tilsyn 2008 dato 12. oktober 2009 ref. bs j.nr. 2009-4225- Årsrapport 2008 Årsrapport for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes eksterne tilsyn 2008 september 2009 2/27 INDLEDNING...3 TILSYN PÅ SU-OMRÅDET...3 STATISTISK

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan;

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; 1 Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges, så uddannelsesinstitutionerne kan:

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges, så uddannelsesinstitutionerne kan: 1 Myndighedskrav til SU-administration (ajourført den 1. juli 2016) 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Videregående Uddannelser (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Workshop SU Nyborg den 7. november 2017

Workshop SU Nyborg den 7. november 2017 Workshop SU Nyborg den 7. november 2017 Charlotte Nykjær Betina Jensen Emner workshop SU: Nyt Udbetalingsprogram Nyt Krav rejsningsprogram Uddannelsesskift og institutionsskift Kontrolliste (Journalspor)

Læs mere

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over 2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.1.016 Tilbud: Adresse: Leder: Haderup Børnehus Skolevænget 3, Haderup Dorthe S Vestergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/04 om visumadministrationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.1.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Pædagogisk leder Tilsynsførende: Tilsynsførende: Feldborg Frie Børneunivers

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.4.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Højgaard børnehus Anne-mariesvej 12, Lind Susanne

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring

Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring November 2013 Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring Oktober 2012 Januar 2013 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen... 3 3.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2017-18), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne 2017 Personlige oplysninger

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 06-08-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Aktiv center Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde Pia Strandbygaard Joan

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere