Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004"

Transkript

1 Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004 August 2005

2 INDLEDNING... 3 TILSYN PÅ SU-OMRÅDET... 3 STATISTISK OVERVÅGNING... 3 DRIFTSOVERVÅGNING... 3 INDKALDELSE AF SAGER... 4 TILSYNSBESØG MED FORUDGÅENDE INDKALDELSE AF SAGER... 6 OPSAMLING PÅ SU-OMRÅDET... 8 TILSYN PÅ SVU-OMRÅDET... 9 DRIFTSOVERVÅGNING... 9 UDDANNELSESSTEDERNES KONTROL MED STUDIEAKTIVITET REVISIONSPROTOKOLLER TEMATISERET TILSYN OPSAMLING PÅ SVU-OMRÅDET OPSAMLING, SUSTYRELSENS TILSYN

3 Indledning SUstyrelsen varetager 3 administrationsområder, som består af Statens Uddannelsesstøtte (SU), Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) og Special Pædagogisk Støtte (SPS). På SU- og SVU-områderne er der en særlig ekstern tilsynsforpligtigelse jf. SU-loven og SVU-loven. SUstyrelsen har derfor igennem en årrække ført tilsyn med uddannelsesstederne og medadministratorerne. Anderledes forholder det sig med SPS-ordningen, idet denne administration varetages i SUstyrelsen. Tilsyn på SU-området SUstyrelsen har siden slutningen af 1990 erne givet flere og flere uddannelsessteder bemyndigelse til at varetage dele af SU-administrationen for egne studerende. Således bliver knap 77 % af støttemodtagernes SU i dag administreret decentralt på 263 uddannelsessteder. På SU-området er der fra 2002 gennemført en systematisk og målrettet tilsynsvirksomhed. Tilsynskonceptet på SU-området omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Statistisk overvågning 2. Driftsovervågning 3. Indkaldelse af sager 4. Tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager Det tilsyn, som er gennemført i forbindelse med tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager og indkaldelse af sager dækker uddannelsessteder med 22 % af støttemodtagerne på de bemyndigede uddannelsessteder i Statistisk overvågning Datagrundlaget for denne del af tilsynet er tilstede og bruges allerede i SUstyrelsens statistiske produktion. Der mangler imidlertid fortsat at blive udviklet nogle statistiske værktøjer, som kan danne grundlag for en systematisk statistisk overvågning i det omfang, denne skal være rettet mod det enkelte uddannelsessteds løbende administration. Driftsovervågning SUstyrelsen indhenter oplysninger om, hvorvidt uddannelsesstederne får behandlet deres støttelister 1, selvbetjeningsansøgninger 2 og frigivelser 3 inden for en given frist. Fristen for støttelisternes vedkommende er 14 dage og for selvbetjeningsansøgninger og frigivelser er den 7 dage. Uddannelsesstederne får ugentligt tilsendt et brev, hvis de ikke får behandlet de omtalte områder inden for de givne frister. De uddannelsesstederne, som herefter fortsat forsømmer deres forpligtigelser, bliver kontaktet telefonisk. SUstyrelsen har i dette regi kontaktet knap 15 uddannelsessteder, som alle efterfølgende har behandlet det forsømte. 1 Støttelister: Ansøgninger, som indberettes i støtte-systemet US2000, kommer på støttelister og skal godkendes af 2 SU-medarbejdere. Dette er et krav fra Rigsrevisionen. 2 Selvbetjeningsansøgninger: Ansøgninger, som indberettes via selvbetjeningssystemet minsu, får de bemyndigede uddannelsessteder på deres kontrollister. Ansøgningerne skal kontrolleres og udfyldes af skolen og efterfølgende opdateres. 3 Frigivelser: Der kan ske on-line ændringer i flere ajourføringsbilleder i US2000. En anden medarbejder skal frigive ændringen, før ændringen effektueres i systemet. 3

4 Nedenstående tabel giver en oversigt over det antal rykkere som SUstyrelsen har sendt til de bemyndiget uddannelsessteder i 2004: Breve til bemyndiget Støttelister minsu Frigivelser 800 Antal Dato Som det fremgår af ovenstående tabel, blev der ved første udsendelse af rykkerbreve den 19. maj 2004 sendt 159 breve til de bemyndigede uddannelsessteder, som vedrørte 976 støttelister, 160 selvbetjeningsansøgninger og 51 frigivelser, som ikke var behandlet inden for de givne frister. Antallet af rykkere faldt frem til sommerferien, med begyndte derefter at stige, idet der i denne periode ikke er medarbejdere til at varetage SUadministrationen på mange uddannelsessteder. Den første udsendelse af breve dækkede 60 % af de bemyndigede uddannelsessteder mod gennemsnitligt 26 % af uddannelsesstederne i efteråret. Med overvågningssystemet synes det klart, at uddannelsesstederne er blevet langt bedre til at få behandlet de forskellige områder inden for de givne frister. Dette gør sig især gældende med hensyn til behandlingen af støttelister. Indkaldelse af sager Det overordnede mål er, at SUstyrelsen årligt indkalder 400 sager. Kriterier for hvilke sagstyper, der indkaldes, kan variere. Den indkaldelse af sager, som er foretaget i 2004, dækker 200 sager fra 20 forskellige uddannelsessteder, hvor der er truffet afgørelser om tildeling af SU med udeboendesatsen efter årsag 5 til årige studerende i ungdomsuddannelser. Alle uddannelsessteder er ifølge SU-loven bemyndigede til at træffe denne afgørelse. I gennemgangen af sagerne er der lagt vægt på både det SU-faglige og forvaltningsrettens krav til sagsoplysning, notatpligt m.v. 4

5 Nedenstående tabel viser resultatet af de gennemgåede sager efter uddannelsessted. Uddannelsessted Antal hjemkaldte sager Antal modtagne sager Tilstrækkelig dokumentation Enig i skønnet IBC Fredericia- Middelfart Erhvervsskolerne Aars Herning Handelsskole Niels Brock IBC Kolding Horsens Handelsskole Esbjerg Handelsskole Erhvervsskolen Hamlet EUC Lolland CEUS Handelsskolen i Randers Køge Handelsskole Nyborg Kerteminde Handelsskole EUC Nord Frederikshavns Handelsskole Handelsgymnasium Mariager Fjord Grenå Handelsskole Holstebro Handelsskole Handelsskolen Sjælland Syd Haderslev Handelsskole I alt SUstyrelsen modtog 195 sager ud af 200. I 95 sager ansås dokumentationen for at være tilstrækkelig, hvilket svarer til 49 % af sagerne. I 100 sager fandt SUstyrelsen, at sagerne var utilstrækkeligt dokumenteret, hvilket svarer til 51 % af sagerne. I de 95 sager, hvor der var tilstrækkelig dokumentation, var SUstyrelsen enig i skønnet som lå til grund for afgørelserne i 84 % af sagerne (hvilket svarer til 41 % af samtlige sager). I 16 % af sagerne var SUstyrelsen uenig i skønnet som lå til grund for afgørelserne. I 1 sag opfyldte den studerende ikke de formelle krav til at modtage SU med udeboendesatsen. Gennemgangen af de knapt 200 sager har givet et meget broget billede af uddannelsesstedernes administration af tildelingen af SU med udeboendesats efter årsag 5. En række af uddannelsesstederne har dog en ganske høj standard både med hensyn til ansøgningsprocedurer, dokumentationsniveau og afgørelse. Der er imidlertid en stor andel af uddannelsessteder, hvor minimum halvdelen af sagerne ikke er oplyst tilstrækkeligt til, at SUstyrelsen kan vurdere rigtigheden af den afgørelse, der er truffet i sagen. SUstyrelsen har derfor i tilbagemeldingen til uddannelsesstederne henstillet til, at de pågældende uddannelsessteder tager såvel ansøgningsprocedurer som dokumentationskravet op til revision. 5

6 Det må dog anses som positivt, at SUstyrelsen er enig i uddannelsesstedets afgørelser i langt de fleste sager, hvor dokumentationen anses for tilstrækkelig. Tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager Den overordnede målsætning er, at SUstyrelsen årligt gennemfører tilsynsbesøg. heraf gennemføres årligt 3 tilsynsbesøg på de 12 største uddannelsessteder målt efter antallet af støttemodtagere, hvilket sikrer, at hvert af disse får tilsynsbesøg hvert 4. år. der gennemføres årligt 6 tilsynsbesøg på de øvrige uddannelsessteder. der gennemføres yderligere 1-3 tilsynsbesøg på de uddannelsessteder, hvor der vurderes at være et særligt behov. SUstyrelsen afholdte 10 tilsynsbesøg i 2004, hvoraf 3 besøg var på de 12 største uddannelsessteder (som i oversigten er markeret med *). Uddannelsesstederne blev bedt om at indsende alt materiale på et antal sager inden for områder, som vurderes vanskelige at håndtere enten forvaltningsmæssigt eller SUfagligt. Under besøgene blev sagerne gennemgået samt tillige en række andre områder, som er vigtige i forbindelse med SU-administrationen. 4 Tilsynsbesøget følges op med en rapport, som afdækker de forskellige områder. Det er desuden fra 2005 aftalt, at alle rapporter sendes til Institutionsstyrelsen, som led i det samarbejde undervisningsministeriet har internt i forbindelse med tilsyn på institutionerne. Dette bliver institutionerne bekendtgjort med. Markeringen i oversigten nedenfor viser, på hvilke områder SUstyrelsen har haft bemærkninger til administrationen på de besøgte uddannelsessteder i geografisk/ fysisk organisering bemanding arkivering procedure for lister studieaktivtet skontrol ekspeditionstid behandling af støttelister behandling af kontrollister behandling af frigivelser korrekt sag ift. SU-regler korrekt sag ift. forv. ret korrekt anvendelse af US2000 Københavns VUC Hillerød Handelsskole Aalborg Universitet * Aalborg Handelsskole x x x x x x x x x x x Aalborg Tekniske Skole x x x x Roskilde Universitetscenter * x x x x Roskilde Tekniske Skole x x x x EUC MIDT x x x x x Danmarks Tekniske x x x Universitet * Frederiksborg Amts Sygeplejeskole x x x x x 4 Det drejer sig blandt andet om organiseringen og bemandingen, arkivering, studieaktivitetskontrol herunder lister til kontrol af indskrivning og studieaktivitet, ekspeditionstider og behandling af støttelister, kontrollister samt frigivelsesprocedurer 6

7 Overordnet har det generelle billede af tilsynsbesøgene i 2004 været, at de store uddannelsessteder, som har været bemyndiget igennem en årrække, for de flestes vedkommende har en tilfredsstillende SU-administration og en korrekt sagshåndtering på alle niveauer. Billedet er lidt mere nuanceret for en stor del af de uddannelsessteder, som inden for de seneste år er blevet bemyndiget, primært erhvervsskoler, som SUstyrelsen igen i 2004 har haft fokus på ved udvælgelsen af uddannelsessteder til tilsynsbesøg. Flertallet af disse uddannelsessteder lever ikke op til forvaltningsrettens krav til sagsoplysning, notatpligt m.v., hvilket kan resultere i, at SUstyrelsen ikke kan vurdere sagerne i forhold til SU-reglerne. Følgende giver en kort gennemgang af de områder, hvor SU-administrationen i forbindelse med tilsynsbesøgende har vist sig mangelfuld i 2004: Arkivering: I forbindelse med sagsgennemgangen på tilsynsbesøgene oplyser flere uddannelsessteder, at de har yderligere materiale, men at det ligger på elev-sagen eller i studievejlederens arkiver og ikke på SU-sagen, hvorfor materialet ikke er indsendt til SUstyrelsen. Det er ofte på erhvervsskolerne, at SUstyrelsen møder denne problemstilling. Her er der tradition for, at studievejledere træffer afgørelse om, hvorvidt studerende kan få udeboendesatsen efter årsag 5. De administrative medarbejdere, som tager sig af alt det praktiske i sagshåndteringen, får ikke baggrundsmaterialet for tildelingen, idet studievejlederene betragter det som fortrolige oplysninger. En anden problemstilling i denne forbindelse består i, at der igennem en årrække er foretaget mange fusioner blandt erhvervsskolerne (fx mellem handelsskoler og tekniske skoler). Det betyder, at administrationen ofte ligger spredt på flere adresser, og at elevadministrationen ikke ligger sammen med SU-administrationen, hvilket kan give anledning til intern kommunikationssvigt. Problematikken med at alt materiale vedrørende SU-sagen ikke er samlet et sted, giver mange uddannelsessteder vanskeligheder med hensyn til at overskue alle sagsakter. En problemstilling som mange uddannelsessteder er blevet bedt om at forholde sig til. Procedurer ved godkendelse af støttelister og frigivelse i US2000: Halvdelen af de besøgte uddannelsessteder fulgte ikke de procedurer, som gælder for godkendelse af støttelister og frigivelse i US2000. Dette er blevet påtalt på besøgene, og SUstyrelsen forventer, at procedurerne bliver fulgt for fremtiden. Behandling af støttelister, kontrollister og frigivelser inden for de givne frister: Der er kun 3 af de besøgte uddannelsessteder, som ikke har fået behandlet støttelister og kontrollister inden for de givne frister. Der synes, at være en positiv udvikling i retning af, at uddannelsesstederne får behandlet de forskellige områder rettidigt (jf. oversigt) hvilket formentlig kan tilskrives den elektroniske overvågning jf. beskrivelsen af driftsovervågningen. Sagsgennemgang: Tilsynsbesøgene i 2004 har vist, at mange uddannelsessteder har en større eller mindre grad af mangelfuld håndtering af sagerne i forhold til forvaltningsretten. 7

8 I flere sager har der ikke været tilstrækkelig dokumentation for tildelingen af fødselsrater og klip. Det er ofte i den situation, hvor forældrene ikke er gift med hinanden, og hvor faderen søger om fødselsklip/ -rater. For en del uddannelsessteder gælder, at der ikke ligger en udregning af, hvorledes man er kommet frem til de tildelte dobbeltklip, og det fremgår heller ikke, hvem der har lavet udregningen (truffet afgørelsen). I nogle sager har der manglet dokumentation for det rådsarbejde, der har ført til tillæg af klip, og der mangler i denne forbindelse ligeledes en notering af forsinkelsen. I en del sager vedrørende tildelingen af satsen for udeboende efter årsag 5, har der helt eller delvist manglet dokumentation for den afgørelse som uddannelsesstederne har truffet. I forbindelse med de nævnte mangler, har SUstyrelsen ved sagsgennemgangen kontrolleret, om de, som har fået fødselsklip/-rater, har fået et barn, om der er tildelt et korrekt antal dobbeltklip, og om de, som har fået udeboendesatsen, reelt har været udeboende i den pågældende periode. De uddannelsessteder, som ikke har overholdt de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingen, er blevet bedt om ændre og tilrettelægge SU-administrationen, så denne del efterleves fremover. Ganske få uddannelsessteder har udvist manglede forståelse af SU-reglerne. I de situationer, hvor det har været tilfældet, har det været i forbindelse med udregningen af dobbeltklip, fødselsklip/rater og frister. I forhold til indberetning af støttetildelingen i støtte-systemet US2000 har SUstyrelsen kun fundet ganske få uhensigtsmæssigheder og fejl, hvilket må anses som tilfredsstillende. Opsamling på SU-området På SU-området er der etableret aktiviteter for 3 af de 4 områder tilsynet omfatter. Fra medio maj 2004, er den del af tilsynet, som dækker driftsovervågning, understøttet systemmæssigt og omfatter støttelister, selvbetjeningsansøgninger og frigivelser. Vi har i den forbindelse erfaret, at overvågningen har haft en positiv effekt, idet langt flere uddannelsessteder får behandlet især støttelister inden for den fastsatte tidsramme. Den del af tilsynet, som omfatter indkaldelsen af sager, har vist, at det er meget forskelligt, hvorledes uddannelsesstederne håndterer de skønsmæssige afgørelser vedrørende tildeling af satsen for udeboende efter årsag 5 til studerende under 20 år i ungdomsuddannelser. En del uddannelsessteder har en høj standard af SUadministrationen i forhold til håndteringen af forvaltningsretten og SU-reglerne. Der er imidlertid en stor andel af uddannelsesstederne, hvor sagerne er så utilstrækkeligt dokumenteret, at SUstyrelsen ikke har kunnet vurdere rigtigheden i forhold til SUreglerne. Den del af tilsynet, som dækker tilsynsbesøg med forudgående indkaldelse af sager, giver overordnet indtryk af, at de store uddannelsessteder, som har været bemyndiget igennem en årrække, for langt de flestes vedkommende har en tilfredsstillende SU- 8

9 administration og en korrekt sagshåndtering på alle niveauer. Anderledes forholder det sig med en række af de uddannelsessteder, som inden for de seneste år er blevet bemyndiget. SUstyrelsen har i denne forbindelse primært besøgt erhvervsskoler i Flertallet af disse uddannelsessteder lever ikke op til forvaltningsrettens krav til sagsoplysning, notatpligt m.v., hvilket kan resultere i, at SUstyrelsen ikke altid kan vurdere sagerne i forhold til SU-reglerne. I det omfang det er muligt at vurdere, giver indkaldelsen af sager forud for tilsynsbesøgene indtryk af, at den decentrale administration foregår tilfredsstillende med hensyn til, at der ikke tildeles flere midler, end hvad der følger af reglerne på området. Det skal i denne sammenhæng tilføjes, at sagerne, som har været mangelfulde, efterfølgende i videst muligt omfang er kontrolleret. SUstyrelsen har i gennem de sidste 3 års tilsynsvirksomhed erfaret, at der er nogle opfølgningsprocedurer, som skal forbedres. Det gælder især på følgende 2 områder: 1. Konkret opfølgning i forhold til uddannelsessteder, hvor der har været alvorlige svigt i administrationen. 2. Etablering af mere systematiske læringsprocesser med henblik på at tilrette vores instruks- og informationsvirksomhed ud fra erfaringer fra tilsynet. Det er målet at iværksætte forbedringer for tilsynet fra Tilsyn på SVU-området Den tilsynsvirksomhed, der knytter sig til administrationen af SVU, adskiller sig på mange punkter fra den aktivitet, der er udviklet på SU-området. Dette er især foranlediget af, at det er SUstyrelsen, der træffer afgørelser vedrørende tildeling af statens voksen uddannelsesstøtte (SVU) til alle ansøgere. De eneste, der udover SUstyrelsen træffer afgørelser, er uddannelsesstederne, der træffer afgørelser om studieaktivitet. SVU-administratorernes opgave er alene at indberette oplysningerne i ansøgningsskemaet til SVU-systemet, vejlede om SVU og opbevare ansøgningsskemaerne. SVU-kontorets tilsynsvirksomhed falder i 4 hovedgrupper: Driftsovervågning Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktivitet Tilsyn med arbejdsløshedskassernes administration gennem revisionsprotokoller Tematiseret tilsyn Driftsovervågning SVU-kontorets driftsovervågning sker ved hjælp af forskellige kontrollister, herunder skal nævnes: hver uge kontrolleres via elektroniske kontrollister, at administratorerne har frigivet indtastede ansøgninger inden 8 dage. Hvis ikke, rykkes de pr. brev. Der blev i 2004 sendt 32 breve med meddelelsen om, at administrator ikke havde frigivet et varierende antal ansøgninger inden 8 dage. 9

10 hver uge kontrolleres via elektroniske kontrollister sammenholdt med postlisten, at alle sager, der er markeret til særbehandling, også er indsendt fra administrator til styrelsen til afgørelse. efter hver udbetalingskørsel kontrolleres via kontrolliste, om der er sket særligt store udbetalinger til nogle støttemodtagere. efter hver udbetalingskørsel kontrolleres via kontrolliste, om flere personer/virksomheder har fået udbetalt støtte til samme konto. Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktivitet Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktiviteten sker på baggrund af en kontrolliste udsendt af SUstyrelsen. Denne liste udsendes kvartalsvis til kontrol af studieaktiviteten for de uddannelsessøgende, der modtager SVU. Uddannelsesstederne skal på baggrund heraf kontrollere, hvorvidt støttemodtagerne rent faktisk har deltaget i uddannelse i de perioder, hvor der er givet SVU. Er der uoverensstemmelse, der har relevans for tildelingen af SVU, giver uddannelsesstederne den relevante SVU-administrator besked herom. SVU-kontoret etablerede denne kontrol fra og med 3. kvartal Vi kan konstatere, at uddannelsesstederne i høj grad har anvendt listen i 2004, idet indberetninger om de studerendes fravær fra uddannelse, udmelding m.m., ser ud til at være initieret af de lister, der udsendes fra styrelsen. Revisionsprotokoller Tilsynet med arbejdsløshedskassernes varetagelse af administrationen af SVU, sker på baggrund af den årlige revision, der foretages af en statsautoriseret revisor i henhold til bekendtgørelse nr. 311 af 3. maj 2001 om forvaltningsrevision af de anerkendte arbejdsløshedskassers varetagelse af opgaver ved administration af Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Revisionsarbejdet gennemføres ved uanmeldte besøg, hvor der blandt andet foretages stikprøver af et antal sager. Revisionen omfatter således ikke en gennemgang af hele administrationen. Beretningen om den udførte revision indføres i revisionsprotokollen samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Det er på baggrund af disse bemærkninger og anbefalinger, at SUstyrelsen laver opfølgning og retter henvendelse til hver enkel arbejdsløshedskasse. Arbejdsløshedskasser med ingen eller mindre alvorlige bemærkninger, har fået en orientering om, at vi finder administrationen tilfredsstillende. Arbejdsløshedskasser med mere alvorlige bemærkninger eller gentagende bemærkninger har fået en orientering om, at vi har noteret bemærkningerne og, at vi forventer, at der bliver fulgt op på de forhold, der er bemærkninger til. I forbindelse med denne årsrapport beskrives resultaterne af tilsynet af arbejdsløshedskassernes for både 2003 og 2004, eftersom resultaterne for 2003 ikke forelå ved afslutningen af seneste årsrapport. SVU-kontoret modtog 34 revisionsprotokoller i såvel 2003 som Gennemgangen af bemærkningerne i de respektive protokoller for hvert år har vist, at der er relativt få bemærkninger til administrationen af SVU. Der var således ingen bemærkninger til administrationen af SVU for henholdsvis 23 arbejdsløshedskasser i 2003 og 25 arbejdsløshedskasser i

11 De bemærkninger, der er givet i såvel 2003 som 2004, berører gennemgående de samme forhold. Den mest gennemgående bemærkning vedrører overholdelse af 8 dages fristen for registrering af ansøgning om SVU. Dette forhold bliver der, som nævnt overfor, løbende holdt tilsyn med som en del af driftsovervågningen. Derudover er der følgende bemærkninger for begge årgange: Generelt telefoniske oplysninger om forbrugte orlovsperioder og dermed ingen dokumentation. Tager ikke højde for forbrugte orlovsydelse modtaget i forbindelse med medlemskab af anden arbejdsløshedskasse. Manglende afkrydsning på ansøgningsskema. Mangelfuld udfyldelse af elektronisk ansøgning. Det kan i forbindelse med bemærkningerne om registrering af forbrugt orlovsydelse nævnes, at der fra 1. januar 2005 ikke længere skal fradrages forbrug af orlovsuger i forbindelse med en tildeling af SVU. Ovenstående bemærkninger herom har derfor ingen relevans for den fremtidige administration. Af andre bemærkninger kan nævnes, at en enkelt arbejdsløshedskasse i 2003 fik en mindre betydelig bemærkning vedrørende en uhensigtsmæssig opbevaring af ansøgningerne. Flere revisorer har i deres revision for 2003 noteret sig, at der er fulgt op på bemærkninger fra tidligere år. Der er dog to arbejdsløshedskasser i 2004, der ikke har fulgt op på de samme anbefalinger, der var givet af revisor i de foregående 3 år. For to arbejdsløshedskasser i 2003 og én arbejdsløshedskasse i 2004, er revisionen ikke sket som beskrevet i bekendtgørelse nr. 311 af 3. maj 2001 om forvaltningsrevision af de anerkendte arbejdsløshedskassers varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Der i alle tilfælde rettet henvendelse til såvel arbejdsløshedskassen som den relevante revisor. Tematiseret tilsyn Sideløbende med ovenstående former for tilsyn, iværksætter SVU-kontoret tematiseret tilsyn. Det vil sige tilsyn, hvor SUstyrelsen går i dybden med forskellige problemstillinger, der dukker op, specielt i forbindelse med særbehandling af ansøgninger m.v. Forskellige forhold kan begrunde, at der foretages ad hoc-tilsyn på bestemte områder. Det kan f.eks. være sager, der ser mistænkelige ud, sager med bemærkelsesværdigt store udbetalinger eller sager med stor tidsmæssig afstand mellem uddannelsesaktivitetens afholdelse og udbetalingen af støtte. Det væsentligste tematiserede tilsyn i 2003 og 2004 har vedrørt tildelinger af SVU til meritpædagoguddannelsen. Det blev i 2003 konstateret, at uddannelsesstederne havde oplyst perioder som værende heltidstilrettelagt (og dermed SVU-berettigende), selvom der er tale om perioder, der var deltidstilrettelagt. Overordnet har denne problemstilling været drøftet med Uddannelses- og Institutionsstyrelsen ligesom der har været afholdt afklarende møde med Pædagogseminariernes Rektorforsamling. Vi har i 2004 fortsat opfølgningen af sager vedrørende meritpædagoguddannelsen, som vi igangsatte i

12 Dette tilsyn har haft mange konsekvenser. Styrelsen har trukket tilsagnet om støtte tilbage (med en passende frist for borgeren til at indstille sig på den nye afgørelse), hvilket har udløst mere end 400 klagesager. Sagen har været drøftet i Folketinget og er blevet løst ved, at undervisningsministeren har accepteret en fravigelse af reglerne i lov om åben uddannelse om heltidstilrettelæggelse, således at skolerne i det omfang de har fejlvejledt de studerende, kan tilbyde heltidsuddannelse i større omfang end reglerne fastlægger. Alle sager er på det grundlag blevet genoptaget og støtten er på ny bevilget til de studerende. Opsamling på SVU-området Overordnet forekommer administratorers varetagelse af administrationen af SVU at være tilfredsstillende. Der er specifikt i forhold til a-kassernes administration sket en mindre forbedring i forhold til tidligere år. Antallet af a-kasser, der ikke får bemærkninger til administrationen er stigende, og antallet af a-kasser, der ikke reviderer i forhold til bekendtgørelsen er faldende. Uddannelsesstedernes kontrol med studieaktiviteten er blevet etableret, og forekommer at fungere. Det tematiserede tilsyn angående tildelinger af SVU til meritpædagoguddannelserne som er en fortsat aktivitet fra 2003, er i 2004 blevet afsluttet. Opsamling, SUstyrelsens tilsyn Udover de tidligere nævnte behov for opfølgningsprocedurer, som skal etableres på SUområdet, finder SUstyrelsen, at der er etableret et tilsyn, som på tilfredsstillende vis giver overblik over uddannelsesstedernes/medadministratorernes opgavevaretagelse. Tilsynet forventes samtidigt at bidrage til en positiv udvikling af den lokale administration blandt andet også fordi tilsynet i et betydeligt omfang har karakter af en konstruktiv dialog. Tilsynsaktiviteterne skal desuden ses i sammenhæng med, at SUstyrelsen i øvrigt har et ganske godt indblik i den lokale administration både i forbindelse med supportvirksomhed og i forbindelse med blandt andet behandling af klagesager og andre henvendelser fra støttemodtagere m.fl. 12

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Workshop Nyborg den 4. november 2014. Emner: Højst 5 ungdomsuddannelser med SU. Udenlandske studerende uden dansk personnummer

Workshop Nyborg den 4. november 2014. Emner: Højst 5 ungdomsuddannelser med SU. Udenlandske studerende uden dansk personnummer Workshop Nyborg den 4. november 2014 Emner: Højst 5 ungdomsuddannelser med SU. Udenlandske studerende uden dansk personnummer Betina Jensen, Statens Uddannelsesstøtte Højst 5 ungdomsuddannelser Reglerne

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere