Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015"

Transkript

1 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside:

2 Indledning Kofoedsminde er en del af det regionale socialområde, der spænder over forskellige specialtilbud til børn, unge og voksne inden for handicap og socialpsykiatri. Det regionale socialområde er kendetegnet ved at levere ydelser af høj faglig kvalitet og repræsenterer specialkompetencer, der kan styrke løsningen af særlige opgaver. Servicedeklarationen refererer til anerkendte socialfaglige begreber og indeholder oplysninger om målgruppe, ydelser, faglige tilgange, fysiske rammer m.m. Målgruppe Domfældte voksne udviklingshæmmede, der har begået kriminalitet såsom brandstiftelse, drab, personvold, sædelighedsforbrydelser m.m. Udviklingshæmmede, der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation. I begge tilfælde på sikret afdeling. Domfældte udviklingshæmmede, der af retssikkerheds- og behandlingsmæssige grunde ikke kan placeres andre steder, og som har dom til sikret afdeling. Domfældte udviklingshæmmede med en kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne og sikrede afdelinger. En stor del af målgruppen har komorbide diagnoser, hvor der udover udviklingshæmning ses psykiatriske diagnoser, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug og udadreagerende adfærd. Igennem en psykiatrisk vurdering bliver det vurderet, om det er udviklingshæmningen der er den dominerende problemstilling, da dette er inklusionskriteriet for at blive anbragt på Kofoedsminde. Særlige opgaver Kofoedsminde løser opgaver i åbent regi over for domfældte borgere med en særlig problemskabende adfærd, der ikke kan rummes i ordinære tilbud. Borgerne har typisk komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt og skærmet indsats, som Kofoedsminde kan etablere i samarbejde med den visiterende myndighed. Lovgrundlag Sikrede døgnpladser efter servicelovens 108 stk. 6 Døgnpladser efter servicelovens 108 Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 Når en person er omfattet af straffelovens 16, stk. 2 og vurderes udviklingshæmmet samt: får en foranstaltningsdom til sikret afdeling efter straffelovens 68/68a, eller varetægtsfængsles i surrogat efter retsplejelovens 765 kan/skal personen anbringes på en af Kofoedsmindes sikrede afdelinger. Anbringelsen kræver en dom, en kendelse eller en domsændring fra retsmyndighedernes side. En person kan ikke anbringes på Kofoedsminde uden en dom eller kendelse afsagt af retsmyndighederne. I henhold til bekendtgørelse nr. 716 af stk. 2, jf. servicelovens 108 stk. 6, skal personen herudover visiteres af kommunen, da Kofoedsminde er en social boform. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 2 af 8

3 Pladser og takster 2015 Sikrede afdelinger: 34 pladser objektiv finansieret 1 Åbne afdelinger: 9 pladser kr ,- pr. døgn Beskæftigelse/undervisning: 45 pladser kr. 893,- pr. døgn Der indgås aftale med den visiterende myndighed om tillægsydelse og/eller særforanstaltning i de tilfælde hvor borgerens støttebehov i åbne afdelinger ikke kan imødekommes indenfor den ordinære takst. Præsentation af Kofoedsminde Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne domfældte udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde løser en væsentlig og vanskelig samfundsopgave, som kræver stor grad af loyalitet internt og til de sociale og retslige myndigheder. Kofoedsminde ligger på Sydlolland i Rødbyhavn, Lolland Kommune, nær skov og strand. Der er adgang til indkøbsmuligheder og offentlig transport. Kofoedsmindes består af syv sikrede afdelinger, fordelt i tre selvstændige bygninger med i alt 34 pladser. Der bor mellem tre og seks borgere på hver afdeling. De sikrede afdelinger har pansrede glasruder, dobbeltsluser ved udgangene og dobbelte låsesystemer. De fleste borgere har eget værelse med bad og toilet, der er enkelte værelser med fælles bad og toilet. Derudover er der indrettet fem lejligheder på sikret afdeling, fortrinsvis til borgere med et meget langt ophold. Der er fælles køkken og opholdsrum, og mulighed for adgang til have. Der er sikkerhedshegn omkring bygninger, haver, værkstedet, skolen, kiosken og et større fælles fritids område. Kofoedsmindes åbne afdelinger anvendes til udflytning fra det sikrede system. Domfældte udviklingshæmmede der har en såkaldt kombinationsdom 2, og som har behov for ophold tæt på det sikrede system, kan også anvende de åbne pladser. Udviklingscentret er betegnelsen for Kofoedsmindes tilbud om beskyttet beskæftigelse og intern skole. Indsatsen fokuserer på at udvikle borgernes fysiske og psykiske tilstand, herunder kommunikation, selvstændighed, selvværd og sociale funktioner i trygge og forudsigelige rammer med fokus på det enkelte menneske. Den interne skole tilbyder kompenserende specialundervisning. Alle timer er enetimer. Der samarbejdes mellem skole, bosted og beskæftigelse om at udvikle delkompetencer målrettet den enkelte borgers livssituation. Borgerne får løn når de går på arbejde. Lønnen forhandles mellem beboernes tillidsrepræsentant og ledelsen på udviklingscentret. Kofoedsminde er VISO leverandør. Ydelsen er ofte rådgivning om det pædagogiske arbejde i forhold til udviklingshæmmede borgere med problemskabende adfærd. Værdigrundlag Kofoedsmindes værdigrundlag tager udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn, med vægt på relationerne og en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne. Der er fokus på de daglige funktioner som giver hverdagen en særlig værdi, herunder god og sund mad, mulighed for et aktivt liv, samt at bevare og udvikle det sociale netværk. 1 Udgifterne fordeles mellem landets kommuner efter folketal. 2 Dom til institution med mulighed for anbringelse på sikret afdeling. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 3 af 8

4 Det er Kofoedsmindes vision, at borgerne skal komme til at fungere så selvstændigt som muligt. Værdigrundlaget findes på Kofoedsmindes hjemmeside under publikationer. På hjemmesiden findes et link til youtube til filmen For farlig til frihed. Filmen tager udgangspunkt i dagliglivet på Kofoedsminde. Kofoedsminde er en specialinstitution med fokus på den socialpædagogiske indsats, hvor udvikling af borgerens selvværd og borgerens sociale-, dagligdags- og værkstedsmæssige kompetencer er i centrum. Faglig tilgang Kofoedsminde tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger. Institutionens specialviden ligger i en lang erfaring med målgruppen og i at håndtere målgruppens udadreagerende, problematiske adfærd på en specialpædagogisk hensigtsmæssig måde. På tværs af organisationen bruges følgende faglige tilgang, som alle medarbejdere uddannes i. Low arrousal, en faglig tilgang, der har fokus på at forebygge konflikters opståen. Den har til formål at nedbringe stressniveauet, som ofte er årsag til problemskabende adfærd, for den enkelte borger. Derved bliver der skabt rum til at arbejde relationelt med borgerens udvikling. Derudover vurderer det enkelte team, hvilke faglige tilgange der er relevante at arbejde efter i forholdet til den enkelte borger. Det kan være: Anerkendende tilgang, en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte. Relationspædagogisk tilgang, en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det fælles tredje, en faglig tilgang, der har fokus på fællesskabet, det at gøre noget sammen. Det kan være en oplevelse, en arbejdsproces, eller en aktivitet, hvor man i fællesskab udretter noget. Formålet er at arbejde med relationer gennem de sociale interaktioner. Strukturpædagogisk tilgang, en faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig. Ressourceorienteret tilgang, en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling. Kognitiv tilgang, en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser. Personalet Personalegruppen består af primært af socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere og værkstedsassistenter. Derudover er der ansat lærere, social- og sundhedsassistenter, psykiatrisk sygeplejerske, administrative medarbejdere, hygiejnemedarbejder, sikkerheds- og arbejdsmiljøleder socialformidler, pædagogisk konsulent, IT-konsulent, psykolog samt akademisk uddannede udviklingskonsulenter. Kofoedsminde har en fast tilknyttet psykiatrisk konsulent. Der arbejdes tværfagligt og opstår der behov for f.eks. sundhedsfaglig ekspertise kan det enkelte team trække på viden internt i organisationen. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 4 af 8

5 Serviceydelser Ved indflytning indgås individuelle aftaler om socialpædagogisk og praktisk hjælp og støtte. Hjælp til: Efter borgeren er visiteret til Kofoedsminde, begynder en kortlægning af borgerens ressourcer, udviklingsniveau og støttebehov. Kortlægning sker ved gennemlæsning af foreliggende sagsmateriale, observation og samtale med borgeren, og eventuelt samtale med andre involverede parter i sagen. Borgeren tilknyttes et team på den enkelte afdeling, som vurderer, hvordan borgeren kan/skal hjælpes i forhold følgende: Personlig hygiejne, pleje og omsorg Administration af medicin Optræning, udvikling og vedligeholdelse af færdigheder Madlavning/madordning Rengøring og vask, som borgeren ikke selv kan klare Administration af økonomi Kontakt til bistandsværge og forsvarer Kontakt til familie og netværk Kontakt til offentlig myndighed/bank Støtte til brug af digital kommunikation, digital post, e-boks. Behandling: Når en borger flytter ind på Kofoedminde udarbejdes en HCR-20 (Historical Clinical Risk Management). HCR-20 er en international anerkendt metode til vurdering af voldsrisiko. Undersøgelsen giver en langtidsvurdering af risikoen for, at personen begår fornyet kriminalitet og anvendes i planlægningen af en målrettet faglig indsats i forhold til borgeren. På baggrund af sagsmateriale, observation og samtale med borgeren udarbejdes en individuel handleplan. Det dokumenteres løbende, hvordan der arbejdes med det enkelte delmål. De individuelle planer evalueres på handleplansmøder en gang årligt, hvor borger, teamleder, kontaktpersoner deltager. Derudover tilbyder Kofoedsminde: samtaler med fast tilknyttet psykiater kontakt til distriktspsykiatri Ledsagelse til: læge, tandlæge, psykolog, sexolog, misbrugskonsulent m.fl. sygehusindlæggelse eller undersøgelse eksterne kulturelle arrangementer behandlingstur efter individuel vurdering De fleste borgere på de sikrede afdelinger kan have op til tre timers ledsaget udgang én gang ugentligt, al anden udgang afvikles på matriklen. Afhængig af bestemmelserne i den enkelte borgers dom, skal der søges om tilladelse hos Statsadvokaten til ledsaget udgang udover tre timer. Enkelte borgere på de sikrede afdelinger kan have målrettet uledsaget udgang efter nærmere aftale med Statsadvokaten/Rigsadvokaten. Borgerne på de åbne afdelinger har en højere grad af frihed og har typisk op til tre timers målrettet, uledsaget udgang om dagen. Udgangsbekendtgørelsen og borgerens aktuelle mentale tilstand kan gøre det nødvendigt at nægte og begrænse adgangen til udgang og ledsagelse. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 5 af 8

6 Dialog og kontakt: borgeren har en eller flere kontaktpersoner borgeren sikres kontakt til beskikket bistandsværge og forsvarsadvokat der udarbejdes individuelle planer en gang årligt har borgeren ret til et handleplansmøde. Bistandsværgen deltager. Forældre og/eller andre pårørende inviteres til at deltage hvis borgeren ønsker det. der udfærdiges beskrivelser og udtalelser i forbindelse med revurdering af borgerens sag, som sendes til kommunen, der har det kriminalpræventive tilsyn der foregår dagligt tværfagligt samarbejde mellem boafdeling og udviklingscenter om den enkelte borgers dagligdag og udvikling. Beskæftigelse: Følgende beskæftigelsesmuligheder findes pt. på Udviklingscentret: brændehold kantinedrift, intern og på den lokale flyveplads kreativt værksted landbrug musikværksted servicehold med vedligeholdelse af grønne arealer undervisning smedeværksted snedkerværksted trykkeri og medieværksted Arbejdsmetoden er sidemands oplæring ud fra mesterlæreprincippet afstemt efter den enkeltes formåen. Eksempelvis rengøring af en bil eller reparation af en knallert, så borgerne tilføres delkompetencer, de kan anvende fremover. Fritidstilbud: Der er adgang til motionsrum og boldbane på Kofoedsminde. Motionsbesøg på en lokal skole, svømning og årlig sommerlejr. Endvidere kan der arrangeres individuelle besøg i svømmehal, fodboldklub m.m. Nogle borgere er tilmeldt aktiviteter i idrætsforeninger i lokalområdet. Ekstra ydelser, der ikke er led i tilbuddet kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune. Egenbetaling 2015 Der betales for følgende obligatoriske ydelser: Husleje inkl. vand er omkostningsbestemt, afhængig af borgerens indkomst og forholdsmæssigt fordelt efter antal m2. Huslejen varierer fra 1100,- kr. til 3.162,- kr. pr. måned el- og varme fastsættes på grundlag af faktisk forbrug og fordeles forholdsmæssigt efter areal forsikring 12,- kr. pr. måned Herudover betales for nedenstående valgfrie serviceydelser: Sikrede og åbne afdelinger: fuld kost inklusive almindelige drikkevarer 2.456,- kr. pr. måned rengøringsmidler 44,50 kr. pr. måned vaskemidler 109,- kr. pr. måned antenneafgift kabeltv 119,- kr. pr. måned, afhængig af tv-pakkevalg kørsel i botilbuddets egen bus 2,20 kr. pr. kilometer. Kører flere borgere samtidig fordeles udgiften mellem borgerne. egne udgifter til transport, entre m.v. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 6 af 8

7 Varetægtssurrogat: logi, vask og rengøring: 85,- kr. pr. døgn logi, vask og rengøring: 63,- kr. pr. døgn (for unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år) fuld kost inklusive almindelige drikkevarer aktuel 81,- kr. pr. døgn. Forsikringsforhold: Region Sjælland er forsikringstager. Borgere som bor på Kofoedsminde betaler for at være medforsikrede via serviceydelsen. Brugerinddragelse og pårørendesamarbejde Kofoedsminde inddrager i videst muligt omfang borgerne i beslutninger omkring eget liv og fælles beslutninger i boligen/beskæftigelsen. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og vilkårene i foranstaltningsdommen. F.eks. inddrages borgeren i udarbejdelse af de individuelle planer og er med til at fastlægge mål og handleplansstrategier for at nå disse. En gang månedligt afholdes beboermøder for alle borgere på Kofoedsminde. Forud for mødet udsendes dagsorden, og efterfølgende udarbejdes referat. Desuden afholdes beboermøder i de enkelte afdelinger med punkter, som borgerne ønsker at drøfte. Der lægges vægt på pårørendesamarbejde så borgerne kan opretholde kontakten. Kofoedsminde støtter op om de sociale kontakter og relationer til pårørende. Kofoedsminde har etableret en besøgslejlighed, som borgernes overnattende gæster kan anvende mod en mindre betaling. Derudover tilbyder Kofoedsminde at sende beboerbladet Os imellem, som omtaler livet på Kofoedsminde i ord og billeder, til de pårørende. Bladet udkommer ca. seks gange årligt. Hvert år afholdes en havefest og et julearrangement, hvor også pårørende inviteres. Eksterne samarbejdspartnere De eksterne samarbejdspartnere er kommuner, regioner, domstole, politi m.m.. Kofoedsminde har et tæt samarbejde med domstolene, da statsadvokaten skal give tilladelse, hvis f.eks. en borger skal hjem og besøge familie eller have omstødt sin dom til en højere frihedsgrad med mulighed for uledsaget udgang. Ligeledes bliver der arbejdet tæt sammen med den visiterende myndighed i sager, hvor borgeren ikke kan rummes i de etablerede tilbud i en kommune, og hvor samarbejdet fokuserer på at specificere, hvilken særligt tilrettelagt og skærmet indsats der skal tilbydes. Derudover samarbejdes der med de praktiserende læger, sygehuse, psykiatrien, værger, pårørende, etc. i forbindelse med den enkelte borgers daglige livsførelse. Kvalitet og dokumentation Kofoedsminde arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. I 2015 arbejdes der i regionerne med standarderne: Indflydelse på eget liv Kommunikation Individuelle planer Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelser Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 7 af 8

8 Faglige tilgange, metoder og resultater Fysisk og mental sundhed og trivsel Forebyggelse af overgreb Kompetenceudvikling I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte borger risikovurderes, for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at tilbuddet er et sikkert sted at være og at risiko for vold minimeres. Kofoedsminde anvender nedenstående metoder: BVC (Brøset Violence Checklist) er en metode til risikovurdering af sandsynligheden for, at borgeren får en udadreagerende, aggressiv adfærd inden for det næste døgn. Interventionsplaner som beskriver, hvordan medarbejderen bedst muligt kan arbejde med borgeren for at hindre eller minimere en problemskabende adfærd iværksættes når risikovurderingen tilskriver at det er nødvendigt. SOAS-R (Staff Observation Aggression Scale Reviced) bruges til registrering og analyse af aggression og trusler. Registreringen skal sikre, at årsagen til aggressioner og trusler, bliver kendt og dokumenteret som grundlag for forebyggelsesindsatsen. Hvis det f.eks. kortlægges, at der opstår mange konflikter i forbindelse med vagtskifte, kan institutionen overveje, hvordan rutinerne omkring vagtskifte tilpasses, så vagtskiftet kommer til at foregå mere skånsomt. I dagligdagen dokumenteres indsatsen via Bosted, som er et elektronisk dokumentationssystem. Tilsyn Socialtilsyn Øst er ansvarlig for at føre det driftsorienterede tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Sjælland. Borgerens handlekommune er ansvarlig for at udføre det personrettede tilsyn. Region Sjælland fører driftsherretilsyn via kvalitetsvurdering, der skal sikre, at tilbuddenes indsats og drift er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regionale retningslinjer, samt bidrager til den løbende udvikling af tilbuddene. Visitation Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens 16, til sikret afdeling, og disse borgere bliver derved altid visiteret til institutionen. Handlekommunen visiterer til døgnophold og beskæftigelse og kan særskilt visitere til ekstern misbrugsbehandling. Sagsbehandleren i handlekommunen retter henvendelse til myndighedsafdelingen i Lolland Kommune, som har modtage- og forsyningsforpligtigelsen. Anbringelsen/visitationen sker i et samarbejde mellem Lolland Kommune, Kofoedsminde og Region Sjælland. Det er borgerens handlekommune, der har ansvaret for at fuldbyrde foranstaltningsdommen. Spørgsmål vedrørende anbringelse og visitation af borgere med udviklingshæmning til Kofoedsmindes sikrede afdelinger rettes til Kofoedsmindes interne visitation. Den interne visitation på Kofoedsminde varetages af en socialformidler og en socialpædagogisk konsulent. For nærmere oplysninger kontakt Kofoedsminde på telefon Der kan også findes yderligere oplysninger på hjemmeside: Mailadresse til sikker mail: Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 8 af 8

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården Captiasag nr. 003698-2013 Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården 1/19 Indhold side 1. Resume 3 Indledning og baggrund 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3-4 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere