Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen"

Transkript

1 Vejledning til professionsprojekt Praktik i MERITlæreruddannelsen 2012/2013

2

3 Praktikken og professionsprojektet 4 Hvorfor skal du arbejde med et professionsprojekt? 4 Bedømmelse 4 Hvad indgår i professionsprojektet? 5 Professionsrettethed 5 Praktikansvarlig underviser 5 Praktikken 6 Bekendtgørelsen 6 Centrale kundskabs- og færdighedsområder og kompetencemål 6 Professionsprojektet 9 Projektets faser 9 Krav til professionsprojekterne 10 Professionsprojektet i praktik A 11 Professionsprojektet i praktik B 12 Professionsprojektet i praktik C 13 Professionsprojekt B + C 14 Hvad er..? 15 Hvad er en undersøgelse? 15 Hvad er empiri? 15 Konstruktion af et undersøgelsesdesign 15 Metoder 17 Hvad er en metode? 17 Anvendelse af teori 17 Hvad er teori? 17 Analyse og vurdering 18 Hvad er en analyse? 18 Hvad er vurdering? 18 Hvad er refleksion? 18 Forslag til videre læsning 19 Inspiration og ideer til fremstillingsformer 19 3

4 Praktikken og professionsprojektet Når du er i praktik, øver du dig i at være lærer og sådan har det altid været. Men du skal ikke bare øve dig, du skal også undersøge noget som kan være med til at udvikle dig til en professionel lærer. Dette "noget" skal du beslutte dig for inden du kommer ud i praktikken. Du skal desuden tage stilling til, hvordan du (og din praktikgruppe) vil undersøge det. Når du kommer tilbage bearbejder du dine undersøgelsesresultater gennem analyse, tolkning, vurdering og refleksion. Det er det professionsprojektet er: en dokumentation (projektet) gennem en treleddet proces: planlægning af undersøgelse, gennemførelse af undersøgelsen og bearbejdning af undersøgelsens resultater. Hvorfor skal du arbejde med et professionsprojekt? Målet med professionsprojektet er, at du skal indstilles til bedømmelse af din praktik. Det er på baggrund af dit professionsprojekt, at din praktikansvarlige underviser indstiller dig til bedømmelse af praktikken. Målet skal forstås på baggrund af det overordnede formål, at du gennem professionsprojektet får arbejdet med faget praktik, således: At du gennem uddannelsen kommer ind i en udvikling hen imod det at kunne virke som professionel lærer. At du ved hjælp af de opgaver, du stiller dig selv i professionsprojektet, løbende får afprøvet og tænkt over, hvordan din udvikling i tilegnelsen af professionelle kompetencer skal forme sig. At du får kendskab til og kan benytte forskellige observations- og dokumentationsmetoder i denne udviklingsproces. At de udviklingsskridt, du tager undervejs i dit studium, bliver holdt fast (bevidst- og sprogliggjort). At du bliver i stand til at undersøge og analysere din egen og andres praksis. At du, når du undersøger, analyserer og reflekterer over lærerfaglige problemstillinger, kan gøre det med forskellige faglige perspektiver. Bedømmelse Du bliver indstillet til bedømmelse efter hver praktikperiode af henholdsvis praktikskolen og den praktikansvarlige underviser på Læreruddannelsen. Indstillingen foretages på baggrund af dit arbejde med praktikfagets indholdsområder samt graden af opfyldelse af fagets Ckf'er ud fra kompetencemålene. 4

5 Hvad indgår i professionsprojektet? Som du kan se af ovenstående, er du selv den samlende hovedperson i professionsprojektet. Det er altså din interesse for at udvikle kompetencer i relation til praktikkens centrale kundskabs- og færdighedsområder (Ckf'er), som skal være drivkraften og det centrum, hvorfra du træffer valg. For at du skal kunne det, må du trække på den viden, du tilegner dig inden for de øvrige fag i uddannelsen. Der er altså ikke noget fag som hedder professionen. Det er dig, der er i en professionel udvikling og i den trækker du på de fag, som du har haft, eller som du er i gang med. De professionsprojekter, som du skal udarbejde mens du tager din uddannelse, kommer således til at dokumentere en væsentlig del af den udvikling, som du gennemløber under dit uddannelsesforløb. Professionsrettethed Professionsprojektet kan rette sig mod alle de aspekter, som indgår i lærerprofessionen. I arbejdet skal du trække på de faglige kompetencer, du har tilegnet dig i uddannelsens øvrige fag, men du skal også tilegne dig ny og relevant viden i forhold til at kunne udarbejde en undersøgelse og bearbejde resultaterne (se forslag til videre læsning). I denne proces arbejder du professionsrettet, fordi du arbejder med udviklingen af dine professionelle lærerkompetencer. Ved at gøre dine praktiske erfaringer til genstand for teoretisk refleksion arbejder du i det spændingsfelt mellem teori og praksis, som er kendetegnende for professionen, og altså for lærerens arbejde, og som samtidig også er forudsætningen for din læring og udvikling. Det gælder, både når du arbejder praktisk-pædagogisk på praktikskolen, og når du undersøger egen og andres praksis som led i professionsprojektet. Praktikansvarlig underviser Den underviser, som er knyttet til din praktik, er din praktikansvarlige underviser. Det er den underviser, som sætter dig og din praktikgruppe i gang med at arbejde med professionsprojektet, som formulerer de nærmere bestemmelser og krav til projektet, og som indstiller dig til bedømmelse af praktikperioden. Det er også den underviser, du skal aflevere dit projekt til, og som organiserer eventuelle fremlæggelser. 5

6 Praktikken Bekendtgørelsen I studieordningen for faget praktik står der følgende om fagets identitet: Faget praktik har en grundlæggende betydning for uddannelsens professionsrettede karakter, og faget her dermed den sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Faget praktik er karakteriseret ved to centrale kompetencer. Dels praktisk/pædagogisk kompetence, der retter sig mod lærerens arbejde med børn og unge, dels analytisk kompetence, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis med henblik på en fortsat udvikling. Faget har derfor fokus på forholdet mellem praktiske og teoretiske erfaringsdannelser som forudsætning for den studerendes egen almene lærerfaglige læring og udvikling. Centrale kundskabs- og færdighedsområder og kompetencemål Praktikfagets indhold er beskrevet i studieordningen. I oversigterne nedenfor kan du se fagets Ckf'er og kompetencemål for hver årgang. Fagets syv Ckf'er er enslydende for hver årgang, men indholdsområderne og kompetencemålene som knytter sig til dem, er forskellige. (Se studieordningen for indholdsområderne) Ckf'erne og indholdsområderne er formuleret i bekendtgørelsen. De er derfor enslydende for alle læreruddannelser i Danmark, hvorimod kompetencemålene er lokale bestemmelser for Læreruddannelsen Metropol på Frederiksberg. De er formuleret i studieordningen på baggrund af bestemmelserne i bekendtgørelsesteksten (Ckf'er og indholdsområder). Kompetencemålene fortæller, hvad du skal kunne for at opfylde de centrale bestemmelser. 6

7 Praktik A Ckf'er Kompetencemål Lærerens opgave og ansvar Nysgerrig deltager og kvalificeret medspiller Elevforudsætninger Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Evaluering af elevernes læring Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Beskrivelse, analyse, vurdering Den studerende skal demonstrere et basalt kendskab til de overordnede rammer for skolens aktiviteter og lærerens forskellige funktioner og arbejdsopgaver Den studerende skal have indblik i at faglige, kulturelle og sociale elevforudsætninger har stor betydning for lærerens arbejde Den studerende skal i sin planlægning af undervisning tage udgangspunkt i såvel gældende lov om folkeskolen som det enkelte fags faghæfte Den studerende skal med vejledning kunne planlægge, gennemføre og evaluere kortere undervisningsforløb under hensyntagen til elevers forskellige forudsætninger og her demonstrere forståelse for forholdet mellem undervisning, opdragelse og læring Den studerende skal kunne forholde sig observerende, analyserende og vurderende såvel til kortere praksisforløb som til elevadfærd. Med henblik på at identificere og videreudvikle alternative handlemuligheder skal den studerende endvidere have indblik i betydningen af lærerens løbende justering. Den studerende skal kunne vurdere elevernes faglige udbytte af undervisningen og have kendskab til forskellige evalueringsformer. Praktik B Ckf'er Kompetencemål Lærerens opgave og ansvar Kvalificerede medspiller og selvstændig initiativtager Elevforudsætninger Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og Læringsmiljø Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Evaluering af elevernes læring Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Den studerende skal kunne anvende forskellige evalueringsredskaber, herunder elevplaner, og være i stand til at justere fremtidig planlægning i henhold til resultaterne. Den studerende skal kunne indgå i planlægningen af skole-hjemsamarbejde samt kunne deltage i kollegialt samarbejde. Den studerende skal kunne samarbejde konstruktivt med kolleger samt psykologiske og specialpædagogiske ressourcepersoner. Den studerende skal være bevidst om egen rolle i forhold til den enkelte elevs og hele klassens trivsel. Den studerende skal være opmærksom på og selvstændigt reagere på elever med vanskeligheder, f.eks. med læsning og skrivning. Den studerende skal aktivt arbejde med klassens sociale liv og have redskaber til at klare tilspidsede situationer. Den studerende skal være systematisk i sine observationer og efterfølgende analyse og vurdering af praksis. Beskrivelse, analyse, vurdering 7

8 Praktik C Ckf'er Kompetencemål Lærerens opgave og ansvar Selvstændig initiativtager og reflekteret professionsudøver Elevforudsætninger Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Evaluering af elevernes læring Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Beskrivelse, analyse, vurdering Den studerende skal kunne kommunikere situationsbestemt med elever, forældre og kolleger samt eksterne samarbejdspartnere, samt begrunde sin undervisning i forskellige fora. Den studerende skal være bevidst om egen forvaltning af lærerrollen og hele tiden udvikle denne på baggrund af refleksioner over egen praksis. Den studerende skal kunne handle på grundlag af analyse og vurdering af egen praksis. Den studerende skal i samarbejde med eleverne selvstændigt kunne planlægge og gennemføre længere sammenhængende undervisningsforløb med muligheder for differentiering Den studerende skal selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb, som er tænkt ind i årsplanen for alle klassens fag. Den studerende skal kunne vurdere, hvornår det er nødvendigt at inddrage andre ressourcepersoner i forhold til klassens sociale liv og i så tilfælde hvem. Den studerende skal kunne anvende forskellige former for evaluering. 8

9 Professionsprojektet Betegnelsen professionsprojekt er sammensat af begreberne profession og projekt. Profession betyder i denne sammenhæng mere end bare 'erhverv'; det indeholder en forventning om, at erhvervets udøvere har nogle særlige kompetencer, som er baseret på videnskabelig og faglig indsigt. Det er en stor fordel, at man kan benævne disse kompetencer, og det kan man bedst, hvis man har arbejdet bevidst og målrettet med at tilegne sig dem. Det gør du bl.a. gennem praktikken ved at du løbende gennem dit studium skal arbejde med at udvikle dine professionelle lærerkompetencer. Begrebet projekt dækker over et større arbejde som kræver planlægning og som strækker sig over et stykke tid. At udfærdige et professionsprojekt er altså en kompleks arbejdsproces, som strækker sig over en længere periode, og som kræver grundig planlægning for at det kan gennemføres og evalueres. Projektets faser Professionsprojektet strækker sig over perioden før, under og efter praktikken. Til disse forskellige faser knytter sig forskellige arbejdsopgaver. De forskellige arbejdsopgaver vil afhænge af, hvordan du skal arbejde med dit professionsprojekt, men i grove træk kan dit (og din praktikgruppes) arbejde beskrives i tre faser: 1. Før praktikken I perioden inden praktikken skal du og din praktikgruppe planlægge og forberede den undersøgelse, I skal gennemføre i praktikken. I skal vælge et fokus og udarbejde et design for undersøgelsen. 2. Under praktikken I praktikken skal du gennemføre undersøgelsen. Her følger du den plan for undersøgelsen, som er beskrevet i undersøgelsesdesignet. 3. Efter praktikken I perioden efter praktikken bearbejder (analyse og vurdering) du dit datamateriale, og reflekterer over den læreproces, arbejdet med undersøgelsen har afstedkommet. 9

10 Krav til professionsprojekterne Til hver professionsprojekt i de forskellige praktikperioder knytter der sig krav til form, overordnede indhold og metoder. Kravene angiver de overordnede rammer, du som minimum skal opfylde. I nedenstående oversigt kan du i overskriftsform se, hvilke krav der stilles til professionsprojekterne i hver praktikperiode. Kravene er uddybet i de følgende afsnit. Rammer for professionsprojekterne Praktikperiode A B C B+C Projektform En skriftlig og evt. mundtlig fremstilling En skriftlig fremstilling (praktiklog) og evt. mundtlig fremstilling En skriftlig fremstilling En skriftlig fremstilling med uddrag fra logbogen Undersøgelsesmetoder Observationsmetoder Logbog Interview og/ eller video/lydoptagelser Logbog og Interview og/ eller lydbåndsoptagelser Indhold Praktikkens Ckf'er Praktikkens Ckf'er Praktikkens Ckf'er Praktikkens Ckf'er Omfang (svarende til) 10 sider 10 sider 10 sider 10 sider 10

11 Professionsprojektet i praktik A Projektform Professionsprojektet skal munde ud i en skriftlig fremstilling, altså en opgave som skal afleveres og eventuelt fremlægges mundtligt. Der stilles ikke krav om en mundtlig fremlæggelse. Omfang Den skriftlige fremstilling skal have et omfang som svarer til en opgave på maksimalt 10 sider. Specifik projektformulering Du skal orientere dig om de specifikke krav, din praktikansvarlige underviser kan stille til dit professionsprojekt. Du skal også orientere dig om, hvornår du skal aflevere professionsprojektet, om du senere skal fremlægge det, og om hvilke krav, der stilles til dine refleksioner i den skriftlige og mundtlige del. Undersøgelsesmetoder og -indhold I professionsprojektets undersøgelse skal du (og din praktikgruppe) anvende en eller flere metoder til observation som udvikler din kompetence til at iagttage og dokumentere et afgrænset empirisk fænomen. Ckf'erne og indholdsområderne for praktik A angiver rammerne dit fokus i undersøgelsen. Professionsprojektet og andre opgaver Professionsprojektet kan udarbejdes i relation til en anden opgave (en formidlingsopgave eller en indstillingsopgave) i dit linjefag. Hvis du skal udarbejde en anden opgave i sammenhæng med professionsprojektet, vil din underviser præcisere, hvilken opgave det er, hvordan opgaven evt. kan sammentænkes med professionsprojektets undersøgelse, og hvordan de skal fremlægges. 11

12 Professionsprojektet i praktik B Projektform Undersøgelsen skal munde ud i en skriftlig fremstilling, en praktiklog, som er en systematisk ordnet, formidlet og reflekteret logbog. Omfang Den skriftlige fremstilling skal afleveres og have et omfang som svarer til en opagave på maksimalt 10 sider. Specifik projektformulering Du skal orientere dig om de specifikke krav som din praktikansvarlige underviser kan stille til dit professionsprojekt. Du skal også orientere dig om, hvornår du skal aflevere projektet, og om du skal fremlægge det mundtligt. Undersøgelsesmetoder og -indhold Du (og din praktikgruppe) skal anvende logbog som én af de empiriske metoder, du benytter i professionsprojektets undersøgelse. Dette metodekrav tager udgangspunkt i, at indholdsområderne og kompetencemålene for praktikken på andet studieår (praktik B) lægger vægt på lærerens bevidsthed om egen rolle i relation til de aktiviteter, som er forbundet med undervisning. Ckf'erne og indholdsområderne for praktik B (andet studieår) angiver rammerne for dit fokus i professionsprojektets undersøgelse. Professionsprojektet og andre opgaver Professionsprojektet kan udarbejdes i relation til en anden opgave (indstillingsopgave), som kan være en opgave du skal udarbejde i et af dine øvrige fag. Hvis du skal udarbejde en anden opgave i relation til professionsprojektet, vil din underviser præcisere, hvilken opgave det er, og hvordan opgaven evt. kan sammentænkes med professionsprojektets undersøgelse. 12

13 Professionsprojektet i praktik C Projektform Professionsprojektet skal munde ud i en skriftlig fremstilling, som skal afleveres. Du (og din praktikgruppe) skal selvstændigt tage stilling til, hvilken skriftlig form dit professionsprojekt skal have. Dit valg skal afklares og aftales med din praktikansvarlige underviser. Omfang Projektet skal have et omfang, der svarer til en opgave på maksimalt 10 sider. Specifik projektformulering Du skal orientere dig om de specifikke krav, din praktikansvarlige underviser kan stille til dit professionsprojekt, og om hvornår du skal aflevere den skriftlige fremstilling. Undersøgelsesmetoder og -indhold Det er et krav, at du (og din praktikgruppe) anvender interviews og/eller video/lydoptagelser som empirisk metode. Interviews og/eller video/lydoptagelser kan evt. suppleres med andre empiriske metoder. Ckf'erne og indholdsområderne for praktik C (tredje studieår) angiver rammerne for fokuset i undersøgelsen. Professionsprojektet og andre opgaver Professionsprojektet kan udarbejdes i relation til andre opgaver. Det kan f. eks. være en indstillingsopgave i dit linjefag, eller det kan være i relation til opgaven i almen didaktik. Hvis du skal udarbejde dit professionsprojekt i relation til en indstillingsopgave vil din underviser præcisere, hvilken opgave det er, og hvordan opgaven evt. kan sammentænkes med professionsprojektets undersøgelse. Hvis du vil inddrage dele af undersøgelsen fra professionsprojektet som empiri i din opgave i almen didaktik, skal du afklare med underviseren i almen didaktik, hvordan din undersøgelse evt. kan sammentænkes med opgaven. 13

14 Professionsprojekt B + C Hvis du skal afvikle din praktik B og C i en samlet praktik, skal du udarbejde et professionsprojekt med krav fra begge praktikperioder. Du skal opfylde kompetencemålene for praktik C. Projektform Undersøgelsen skal munde ud i en skriftlig fremstilling, som skal inddrage notater og refleksioner fra din logbog. Omfang Den skriftlige fremstilling skal afleveres og have et omfang, som svarer til en opgave på maksimalt 10 sider. Specifik projektformulering Du skal orientere dig om de specifikke krav, din praktikansvarlige underviser kan stille til dit professionsprojekt samt orientere dig om, hvornår projektet skal afleveres. Undersøgelsesmetoder og -indhold Det er et krav, at du (og din praktikgruppe) anvender logbog og interviews og/eller video/lydoptagelser som to af de empiriske metoder, der anvendes i undersøgelsen. Ckf'erne og indholdsområderne for praktik C (tredje studieår) angiver rammerne for dit fokus i undersøgelsen. 14

15 Hvad er..? Hvad er en undersøgelse? Under dit praktikforløb skal du gennemføre en undersøgelse. Denne undersøgelse skal være empirisk, dvs. den skal være erfaringsbaseret. En empirisk undersøgelse kan antage mange former og dreje sig om mange forskellige forhold, som gør sig gældende for lærerarbejdet. Begrebet undersøgelse kan udlægges som det, at se grundigt på nogen eller noget for at finde ud af sammenhænge og årsager. At undersøge noget hænger også nært sammen med det at observere noget, da observation betyder at iagttage eller at undersøge. I en faglig sammenhæng betyder iagttagelse og observation, at man bevidst og opmærksomt retter sit fokus mod et udvalgt fænomen. Du skal altså gøre dig overvejelser over, præcis hvad og hvordan du vil iagttage. Du skal også beslutte dig for, hvordan iagttagelserne skal fastholdes, så du efterfølgende kan analysere og vurdere datamaterialet. Hvad er empiri? Begrebet empiri er et videnskabsteoretisk udtryk, som dækker over erfaringsbaseret viden. Der er især tale om sanseerfaringer, så empiri er ikke noget, man læser sig til i en bog. Vores almindelige hverdagserfaringer er også en form for empiri, men når erfaringerne som her skal indgå i en undersøgelse, skal de kvalificeres, da de ellers ikke kan sige noget mere generelt om årsager og sammenhænge for et givent fænomen. Du skal kvalificere dine erfaringer ved at lave et undersøgelsesdesign, som genererer empiri på en struktureret og systematisk måde. Valg af empiriske metoder og beslutninger om, hvordan du vil strukturere dine observationer, skal finde sted i forbindelse med planlægningsarbejdet inden praktikken. Konstruktion af et undersøgelsesdesign At konstruere et undersøgelsesdesign betyder at planlægge sin undersøgelse. I denne fase nedskriver og begrunder man f.eks. fokuspunkt, metode og dokumentationsform. Et undersøgelsesdesign kan derfor beskrives som en begrundet plan for og specifikation af, hvordan undersøgelsen skal gennemføres. Du (og din praktikgruppe) skal bl.a. vælge: hvad I vil undersøge (fokuspunkt, mål eller problemstilling) hvordan I vil undersøge (metode) hvornår og hvor skal I undersøge/observere (sted, tid, antal gange) hvem I vil undersøge (de personer som indgår) 15

16 Fokus For at du (og din praktikgruppe) kan gennemføre en undersøgelse og bevidst iagttage noget, må du afklare, hvad du vil se efter. Du skal derfor vælge, hvilket afgrænset område af praksis, du vil have fokus på. Dit fokus kan også formuleres som en problemstilling eller som et mål for undersøgelsen, fordi et projekt planlægges og gennemføres for at nå et bestemt mål og give svar på et eller flere spørgsmål. Målet er derfor det, du gerne vil vide noget om. Det kan formuleres som et spørgsmål, altså som en problemformulering. Begrebsafklaring og operationalisering af fokus Når du formulerer den centrale problemstilling/indkredser det overordnede mål, er det afgørende, at du (og din praktikgruppe) afklarer centrale begreber. Kun derved kan I skabe en fælles forståelse af, hvad jeres fokus præcis er, og kun derved kan du selv tilegne dig indsigt i problemstillingen. I arbejdet med at afklare og definere begreber får du således nuanceret de greb, du kan fastholde dele af omverdenen med. Afklaringen er derfor et centralt led i at nuancere din forståelse og dit blik. Efter afklaringen følger operationaliseringen af dit fokus. At operationalisere kan udlægges som det, at definere et abstrakt begreb eller betydningen af et udtryk ved noget empirisk iagttageligt eller måleligt. Det vil med andre ord sige, at du skal beskrive dit fokus med nogle begreber, som kan observeres. Det kan være en hjælp at skelne mellem iagttagelsesbegreber og teoretiske begreber. Iagttagelsesbegreber henviser til konkrete genstande eller egenskaber, og de kan derfor observeres direkte. De abstrakte teoretiske begreber kan derimod ikke konstateres alene ved sanserne eller ved en enkelt iagttagelse. De kræver en række sammenhængende iagttagelser. Det kan f. eks. være begreber som tyngdekraft, læring, motivation. Man kan derfor ikke observere et abstrakt begreb som f.eks. læring, før man har afklaret begrebet og fundet ud af, hvilke aspekter ved begrebet man vil se på, og hvordan fænomenet læring kan se ud, når det skal iagttages. For at du kan genkende begrebet i en given praksis, skal du forestille dig, hvor (i hvilke situationer) det kan observeres, og hvilke 'tegn' du kan se efter som udtryk for læring. 16

17 Metoder Hvad er en metode? Som led i udarbejdelsen af dit undersøgelsesdesign skal du (og din praktikgruppe) vælge, hvilke metoder og dokumentationsformer der skal anvendes. Begrebet metode siger noget om måden, man observerer eller genererer empiri på, og noget om at det sker systematisk. Begrebet refererer til en systematisk måde at gøre noget på. Det hænger nært sammen med begrebet dokumentation, fordi det enten refererer til det datamateriale som genereres, eller til en beskrivelse af det arbejde, som er udført. Der findes mange forskellige undersøgelsesmetoder og måder at dokumentere sine observationer på. Nedenstående liste over metoder er først og fremmest til inspiration, men den indeholder også nogle af de metoder, du skal arbejde med i forbindelse med professionsprojektet på Læreruddannelsen Metropol (A-D): A. Observationsskemaer B. Logbog C. Lydbåndsoptagelser D. Interview E. Videooptagelser F. Spørgeskemaer G. Andre produkter (skriftlige fremstillinger, billeder eller andet elevmateriale) Valget af metode får betydning for den type af empiri som genereres, og derfor også for den analyse og vurdering, du efterfølgende kan fortage. Du skal derfor orientere dig om, hvilken type empiri de forskellige metoder generer, om mulige fejlkilder, og om hvordan du kan dokumentere og fastholde dine observationer. Anvendelse af teori Hvad er teori? Begrebet teori dækker over et forsøg på forklaring af et fænomen. Når man anvender teori, låner man altså andre menneskers tænkning omkring et bestemt udsnit af virkeligheden. Teorier er kendetegnede ved, at de anvender begreber, der har en helt bestemt definition i netop denne teori. Det er helt afgørende, at du forstår disse begreber til bunds, da det er dem, du skal arbejde med i analysen. Der vil gennem de forskellige praktikperiode blive stillet stigende krav til din evne til at redegøre for tænkningen i en given teori samt til din evne til præcist at definere teoriernes centrale begreber. 17

18 Analyse og vurdering Hvad er en analyse? Når du kommer tilbage fra praktikken, skal den indsamlede empiri analyseres. At analysere betyder ordret at opløse noget i dets bestanddele; i det her tilfælde vil det sige, at du skal opdele det udsnit af virkeligheden, du bringer med tilbage til seminariet, i nogle delkomponenter. Til at finde de relevante delkomponenter skal du have hjælp fra din teori; det er her du skal hente de begreber, du skal sortere dit stof efter. Teorien hjælper dig altså også med at gå systematisk til værks. Den efterfølgende vurdering og refleksion afhænger af kvaliteten af analysen, så det er vigtigt, at du arbejder hen imod at gå både systematisk og grundigt til værks. En analyse skal være neutral forstået på den måde, at du ikke skal bringe egne synspunkter i spil. Hvad er vurdering? I vurderingen er det meningen, at du selv skal på banen. Det er her, du fortolker analysens resultater. Hvad viser de? Hvad kan man udlede af dem? Kan de forstås på flere måder? Hvilke perspektiver er der i dem? En vurdering skal udformes som en diskussion, hvor du argumenterer for din fortolkning, samtidig med at du forholder dig til andre mulige tolkninger. Fortolkningen kan evt. følges af en diskussion af, om analysens resultater skal føre til ændringer af praksis. For at kunne diskutere skal man være i stand til at lægge forskellige vinkler på det samme stof, og dette perspektivskift skal du træne og forfine i løbet af din uddannelse. Hvad er refleksion? Vurderingen tog udgangspunkt i analysens resultater, men var subjektiv, fordi det drejede sig om en fortolkning af disse. Refleksion er subjektiv på en anden måde. I refleksionen er der fokus på din læreproces, dvs. du interesserer dig for spørgsmål som: Hvilke erfaringer har jeg gjort mig, svarer resultaterne til mine forventninger, hvad har jeg lært af dem, hvad vil jeg gøre anderledes en anden gang? I takt med at din teoretiske viden vokser, og din praktiske erfaring bliver større, vil kravene til dit refleksionsniveau selvfølgelig også blive tilsvarende hævet, så du kan få det maksimale ud af dine praksisstudier. 18

19 Forslag til videre læsning Du kan læse meget mere om praktik i læreruddannelsen, om de forskellige empiriske metoder og om at udarbejde et undersøgelsesdesign og bearbejde undersøgelsesresultater i nedenstående ideer til videre læsning, men der findes også mange andre anvendelige bøger om emnet du kan orientere dig i på biblioteket. Hansen, Jette Worm: Praktik i læreruddannelsen en brugsbog for lærerstuderende. Gyldendals Lærerbibliotek 2007 Bayer, M., Plauborg H. og Andersen J. V.: Aktionslæring Læring i og af praksis. Hans Reitzels Forlag 2007 Bjørndal, Cato R. P.: Det vurderende øje observation, vurdering og udvikling I undervisning og vejledning. Forlagt Klim 2003 Kvernbekk, Tone: Pædagogik og lærerprofessionalitet. Klim 2003 Gjøsund P. og Huseby R.: Observationsarbejde i skolen. Gyldendal 2000 Rønn, Carsten: At studere praksis praktikstudier i skolevirkelighed. Århus Dag- og Aftenseminarium Fischer, Henrik: En lærer bliver til i mødet med praksis. Hans Reitzels Forlag Inspiration og ideer til fremstillingsformer Nedenstående liste er blot eksempler på forskellige måder undersøgelsens kan fremstilles på, og der kan sikkert tænkes mange andre fremstillingsformer. Det er vigtigt at du gennem din uddannelse får erfaring med forskellige typer af fremstillingsformer. Skriftlig fremstilling (opgave) Praktiklog (kortere skriftligt produkt med udgangspunkt i logbogens notater og/eller andre undersøgelsesresultater), evt. suppleret med mundtlig præsentation af refleksionerne over undersøgelsen. Præsentation af videooptagelser, billeder, lydbåndsoptagelser, elevprodukter eller andet relevant materiale fra undersøgelsen, evt. suppleret med mundtlige eller skriftlige refleksioner over undersøgelsen. Skriftligt produkt med form af pjece, folder eller avisartikel Skriftligt produkt i form af et brev/meddelelse til forældre, elev eller kollega Metodisk afsnit som en integreret del af en anden opgave (f. eks. i Almen didaktikopgaven eller professionsbachelorprojektet) Præsentation af elevprodukter suppleret med mundtlige eller skriftlige refleksioner over undersøgelsen. 19

20

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i læreruddannelsen

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i læreruddannelsen Vejledning til professionsprojekt 2012/2013 Praktikken og professionsprojektet 4 Hvorfor skal du arbejde med et professionsprojekt? 4 Bedømmelse 4 Hvad indgår i professionsprojektet? 5 Professionsrettethed

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse Institut for Skole og Læring 2012 Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse FÆLLES BESTEMMELSER FOR PRAKTIKKEN Dette er de overordnede retningslinjer, der gælder alle praktikforløb

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com UDDANNELSESPLAN (Lærerstuderende i praktik på Gørlev Idrætsefterskole). Gørlev Idrætsefterskole er en almendannende efterskole med fokus på idræt. Vores mål er at uddanne danne eleverne til selvstændige

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Uddannelsesplan Christinelystskolen

Uddannelsesplan Christinelystskolen Uddannelsesplan Christinelystskolen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Praktikskolens grundoplysninger: Navn: Christinelystskolen Adresse : Telefon, mail webadresse: Tlf. 9663 1755 Hjemmeside

Læs mere

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb I maj måned 2008 tog jeg kontakt til uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland med et ønske om at gennemføre et to måneders

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Højvangskolens uddannelsesplan

Højvangskolens uddannelsesplan Højvangskolens uddannelsesplan Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Vejledning om dataindsamlingsmetoder. praktikken. Læreruddannelsen

Vejledning om dataindsamlingsmetoder. praktikken. Læreruddannelsen Vejledning om dataindsamlingsmetoder i praktikken Læreruddannelsen 0 Professionshøjskolen Absalon / Vejledning om dataindsamlings-metoder i praktikken / Læreruddannelsen 2 / 8 Progression i praktikkens

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøven for studerende 2018/2019

Vejledning til kompetencemålsprøven for studerende 2018/2019 Københavns Professionshøjskole Vejledning til kompetencemålsprøven for studerende 2018/2019 Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern

Læs mere

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Rammeplanen praktik 3. 4. årg. Rammeplan 2013/ 2014 3. årg. 43 20/10 Praktik 44 27/10 Praktik 45 3/11 Praktik 46 10/11 Praktik 47 17/11 Praktik

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Grundoplysninger: Navn: Tylstrup skole Adresse: Poge vej 5, 9382 Tylstrup Telefon og mail: 99824050 / tylstrupskole@aalborg.dk Webadresse: www.tylstrup-skole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg Uddannelsesplan for studerende i praktik Skovgade Børnehave - Flensborg Velkommen til Skovgade Børnehave - en af de 54 danske børnehaver i Sydslesvig der drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Alle

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden 1 Introduktionsperioden 2 Korte møder Husk tilbage på den modtagelse du selv fik da du startede i praktik. Hvad var godt og hvad var skidt? 1 3 Modtagelse af eleven Den omvæltning, det er at være ny, vil

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Formål med Uddannelsesplanen Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtiget på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS

PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS Brøndby Strand Skole er også uddannelsessted for kommende lærere. Det sker i samarbejde med Metropol (tidligere Frederiksberg Seminarium), hvor skolen fungerer som

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Han Herreders Ungdomsskole -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning Den samlede studieordning består af to dele: Almen studieordning, som omfatter de generelle regler for den samlede uddannelse Fag, moduler og

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen. Skoleåret 2016/17

UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen. Skoleåret 2016/17 UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen Skoleåret 2016/17 Uddannelsesplaner for praktiksamarbejde Praktiske oplysninger Praktikansvarlig: Ole Mørk Olmoer@buf.kk.dk Praktikkoordinator: Pia Linder Petersen ppbella07@yahoo.dk

Læs mere

PRAKTIK. L æ r e r u d d a n n e l s e n i N ø r r e N i s s u m

PRAKTIK. L æ r e r u d d a n n e l s e n i N ø r r e N i s s u m Indhold PRAKTIK... 1 Praktik modul 1... 2 Evalueringskriterier i modul 1... 3 Praktik modul 2... 4 Evalueringskriterier i modul 2... 5 Praktik modul 3... 5 Evalueringskriterier i modul 3... 7 Prøver i

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Peter Christensen Praktikansvarlig: Linda Ambech, Jeanne Bai og Peter Bærenholdt Tlf. 38 21 09 00 Skolen

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

TÅRS SKOLE. Uddannelsesplan for lærerstuderende ved Tårs Skole. Kultur og særkende

TÅRS SKOLE. Uddannelsesplan for lærerstuderende ved Tårs Skole. Kultur og særkende TÅRS SKOLE Uddannelsesplan for lærerstuderende ved Tårs Skole Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8 9830 Tårs Vrejlev-Hæstrup Skole Poulstrup Skolevej 3 9760 Vrå Telefon 7233 3960 Mail taarsskole@hjoerring.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Tjørnegårdsskolen

Uddannelsesplan for Tjørnegårdsskolen Uddannelsesplan for Tjørnegårdsskolen Tjørnegårdsskolen Praktikansvarlige: Lærer: Jeanette Svalberg @: jeanette.svalberg@skolekom.dk Mobil: 28 76 93 96 Skoleleder: Jakob Lykke @: jly@gentofte.dk Tjørnegårdsskolen

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning - Almen del. Gældende fra august 2009

Studieordning - Almen del. Gældende fra august 2009 Indledning Læreruddannelsen i Silkeborg uddanner lærere til folkeskolen inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for læreruddannelse. Nærværende studieordning gælder for læreruddannelsen

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktikskole: Læreruddannelsen i UCL Odense & Jelling

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktikskole: Læreruddannelsen i UCL Odense & Jelling Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Læreruddannelsen i UCL Odense & Jelling I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Skive Indhold Modul 1: Praktik... 1 Modul 2: Praktik... 3 Modul 3: Praktik... 4 Prøver i praktik... 6 Praktik BEK, 11. Praktikken har, ligesom fagene og professionsbachelorprojektet, til formål at skabe kobling

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa UDDANNELSESPLAN for praktikken pa Gl. Lindholm Skole Grundoplysninger: Gl. Lindholm Skole Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby 96321732 gllindholm-skole@aalborg.dk www.gllindholm-skole.dk Kultur og særkende

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Drejebog for pædagogiske lederes deltagelse i tilsyn ( lederswob )

Drejebog for pædagogiske lederes deltagelse i tilsyn ( lederswob ) Drejebog for pædagogiske lederes deltagelse i tilsyn ( lederswob ) Baggrund og formål Som et nyt initiativ er det efter drøftelse med distriktsledergruppen besluttet, at det nuværende tilsynskoncept (pædagogisk

Læs mere

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til

Læs mere

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde www.phabsalon.dk Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde Praktikniveau 3 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende pa Gra sten Skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende pa Gra sten Skole Uddannelsesplan for lærerstuderende pa Gra sten Skole 2017-2018 Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst

Læs mere

Uddannelsesplan Houlkærskole

Uddannelsesplan Houlkærskole VIA Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Kvalitetskrav til praktikskolen Uddannelsesplan Houlkærskole kolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Formativt evalueringsskema

Formativt evalueringsskema Formativt evalueringsskema I skemaet nedenfor markerer du i forbindelse med hver samtale de faglige mål, som du mener at have styr på. Inden evalueringssamtalen med din lærer, vil han/hun tilsvarende sætte

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere