Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør"

Transkript

1 1

2 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske familier har fået et større rådighedsbeløb samtidig med at en historisk lav ledighed har sikret dem tryghed i tilværelsen. Som resultat heraf befinder detailomsætningen sig i dag på et rekordhøjt niveau. De økonomiske indikatorer tegner imidlertid et billede af, at den danske økonomi er på vej ned i gear. Til trods herfor oplever vi fortsat en fornuftig udvikling i detailhandelen, og forbrugerne er stadig optimistiske, hvad angår deres økonomiske situation i den kommende tid. Derfor ser vi, at virksomhederne i stigende grad begynder at ruste sig til nedgangen i privatforbruget blandt andet ved at koncentrere sig om hjemmemarkeder og flytte fokus fra væksthensyn til omkostningssiden. Med øje for udviklingen i privatforbruget og de stigende priser er det derfor glædeligt, at en stadig pæn andel af Dansk Erhvervs medlemmer forventer en fortsat høj omsætning i både 2008 og Henrik Hyltoft Markedsdirektør 2

3 Økonomisk Politisk afdeling Økonomisk Politisk afdeling har ansvaret for Dansk Erhvervs økonomiske analyser, prognoser og rapporter om dansk og international økonomi. Afdelingen har endvidere ansvaret for i samarbejde med direktionen at formulere og tilrettelægge Dansk Erhvervs erhvervspolitik. En vigtig del af afdelingens arbejde består i at opretholde en løbende dialog med politikere, andre organisationer og pressen sidstnævnte i samarbejde med Dansk Erhvervs kommunikationsafdeling. Når regeringen sender et lovforslag i høring, er det ofte Økonomisk Politisk afdeling, der udarbejder et svar med Dansk Erhvervs synspunkter. Hertil kommer, at afdelingen tilrettelægger og gennemfører de medlemsundersøgelser, som Dansk Erhverv løbende gennemfører. Afdelingen ledes af cheføkonom Jens Brendstrup og består desuden af økonomer og studenter. Redaktionen afsluttede rapporten d. 9. juli Redaktion: Jens Brendstrup Ascha Lychett Pedersen 3

4 INDHOLD 1. OVERBLIK UDSIGTER FOR DETAILHANDELEN SAMMENFATNING - DANSK ØKONOMI DETAILHANDELENS OMSÆTNING Detailhandelen generelt...10 Detailhandlen brancheopdelt KONKURSER BESKÆFTIGELSE OG LØNUDVIKLING Beskæftigelse...20 Lønudvikling KONJUNKTURBAROMETER Aktuel situation og forventninger...24 Tema: Sommerudsalg og sommerassistance

5 1. Overblik udsigter for detailhandelen Afmatning i detailhandelen men stadig gode vilkår Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække, og det forbrugerdrevne opsving har i høj grad slået igennem på detailhandelen. De seneste tal indikerer imidlertid, at den økonomiske afmatning for alvor er ved at vinde frem, og detailomsætningen sluttede i 2007 af med en realvækst på blot 1,2 procent. Årsagen til afmatningen i forbrugsvæksten skal især findes ved de højere renter, udviklingen på ejendomsmarkedet og de stigende energi- og fødevarepriser. En del af den lavere vækst skal desuden forklares med, at virksomhederne i bred udstrækning ikke har kunnet skatte den nødvendige arbejdskraft. Stigende lønpres og flaskehalsproblemer er dermed ved at manifestere sig inden for mange brancher bl.a. i detailhandelen. Flaskehalsproblemer og et meget stramt arbejdsmarked er et problem, fordi det kan mindske virksomhedernes potentielle vækst. Trods en mindre forventet vækst i privatforbruget, hvilket også afspejles i detailhandlens forventninger, er der stadig grund til optimisme. Ifølge en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer, forventer en stadig fornuftig del af butikkerne stigende omsætning i På baggrund heraf vurderer Dansk Erhverv, at der i de kommende år vil være mulighed for negative vækstrater inden for detailsalget, men at omsætningen fortsat vil operere på et højt niveau. Dansk økonomi Dansk Erhverv spår en lavere vækst på 1,3 pct. i 2008 i forhold til væksten på 1,9 pct. i Den lavere vækst skal forklares med lavere efterspørgsel i både ind- og udland, stagnerende boligmarked, stigende energi- og fødevarepriser samt kapacitetsproblemer, der i den grad påvirker de danske virksomheder. Således vurderes opbremsningen at være hårdere end hidtil antaget, men der er samtidig ingen forventninger om, at bunden vil blive slået ud af den danske økonomi. Detailhandlens omsætning Væksten i detailhandelens omsætning satte nye rekorder i 2005 med en årlig stigning på 5,6 procent. Den høje omsætning i detailhandlen skyldtes den store vækst i det danske privatforbrug. Væksten har klart været størst inden for beklædning og andre forbrugsvarer, mens omsætningen inden for føde- og dagligvarer har ligget relativt konstant. Dette har været tendensen de seneste år og skyldes, at de danske familier har oplevet en betydelig stigning i deres rådighedsbeløb og formuer. Siden 2005 har væksten imidlertid været aftagende, eftersom den økonomiske afmatning har slået igennem på privatforbruget. 5

6 Konkurser indenfor detailhandelen Antallet af konkursbegæringer har været kraftigt stigende gennem 2008, hvilket delvist skal tilskrives den stagnerende økonomiske udvikling. Stigningen i antallet af konkurser indikerer, at den danske økonomi for alvor er ved at sætte farten ned, og det er Dansk Erhvervs vurdering, at flere virksomheder end hidtil må dreje nøglen om i den kommende tid. Detailhandles beskæftigelse De danske ledighedstal er ufortrødent droslet ned gennem den seneste årrække og gør, at Danmark i dag har en historisk lav ledighed på blot fuldtidspersoner, svarende til 1,7 procent af arbejdsstyrken. De nye arbejdspladser er primært blevet skabt i serviceerhvervene, men også byggeriet har ansat mange. De mange nye job i servicesektoren skyldes, for en stor dels vedkommende, væksten i detailhandlen Detailhandlens konjunkturbarometer Detailhandlens forventninger til omsætningen i 2008 er noget mere moderat i forhold til tidligere. Hovedparten af virksomhederne forventer desuden ikke at se nogen ændringer i deres stabsbeholdning. Mens der er bred enighed omkring omsætningsudviklingen blandt alle størrelsestyper af virksomheder, er især de store virksomheder indstillet på at måtte skære ned i antallet af medarbejdere. 6

7 2. Sammenfatning - dansk økonomi Afmatning i de økonomiske indikatorer Mørkere horisont for Danmark Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem de foregående år og har inden for det sidste år trodset den trendmæssige udvikling. Selvom de sidste kvartalstal indikerer, at den danske efterspørgsel fortsat er bredt funderet, har der på årsbasis været tale om en generel afmatning i de økonomiske indikatorer. Det forbrugerdrevne opsving er blevet holdt i live af stigninger i realløn og formue, og Dansk Erhverv vurderer, at den høje aktivitet blot er efterdønninger af de sidste års højkonjunktur og ebber ud efterhånden, som den indenlandske efterspørgsel foretager sig. Ydermere bevirker den massive mangel på arbejdskraft, at produktionspotentialet ikke udnyttes til fulde, hvilket virker afdæmpende på BNP-væksten. Tabel 2.1: Nøgletal, år Realvækst i procent BNP 3,5 1,9 1,3 1,0 Import 14,1 5,6 4,5 2,9 Eksport 9,0 3,7 3,2 3,0 Privat forbrug 3,8 2,7 2,5 1,4 Offentligt forbrug 2,0 1,7 1,7 1,0 Investeringer 14,0 6,2 2,6 0,3 Lagerændringer 1 0,6-0,2-0,1-0,3 Ledighed (1000) 109,0 77,1 59,0 68,2 Inflation 1,9 1,7 3,1 2,4 Betalingsbalance (mia.) 46,9 20,5 11,3 13,0 1) I procent af BNP Anm.: Væksten er i sæsonkorrigerede, kædede værdier og i forhold til foregående år Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs økonomiske prognose 2008 Nedjustering af vækstforventninger Dansk Erhverv forventer, at den danske BNP vækst afdæmpes på lige fod med resten af Europa og falder til et mærkbart lavere niveau på 1,3 og 1,0 procent i hhv og 2009, hvilket er godt under den danske trendvækst. Nedjusteringen skyldes bl.a. den nylige udvikling på den internationale scene men også de aktuelle kapacitetsproblemer, som i den 7

8 Demografisk udvikling presser økonomien grad påvirker de danske virksomheder. Selvom det er lykkedes Danmark at afskærme sig nogenlunde fra den aktuelle uro på de finansielle markeder, må det forventes, at de eksterne chokvirkninger afledt af kreditkrisen slår igennem på vækstraterne. Samtidig med, at den økonomiske afmatning baner sig frem, vil den demografiske udvikling lægge et yderligere pres på økonomiens vækstmuligheder. Således vurderes opbremsningen at være hårdere end hidtil antaget, men der er samtidig ingen forventninger om, at bunden vil blive slået ud af den danske økonomi. Lavere vækstrater på eksportmarkeder Afdæmpning på eksportmarkederne Dansk Erhverv forventer, at væksten i den danske eksport vil falde til 3,2 procent i år mod 3,7 procent sidste år. Lavere markedsandele i vores tætteste samhandelslande og en række aktuelle internationale forhold, der sænker vækstraterne i eksportmarkederne, er medvirkende til den lavere danske eksportvækst. Blusset er fortsat højt i vores samhandelslande, og den lavere vækst er derfor et resultat af, at de danske producenter ikke har kunnet imødekomme den store vækst i efterspørgslen. At økonomien er ved at puste ud, ses specielt i vækstnedgangen i de to store vækstmotorer, investeringerne og privatforbruget. Til gengæld er det voldsomme negative vækstbidrag fra nettoeksporten mindsket grundet en lavere indenlandsk efterspørgsel, der sænker importvæksten. Mindre fald i forbruget i år Forbruget højt i 2008 Den demografiske udvikling resulterer i et konstant afløb på arbejdsmarkedet, der næsten opvejer det faldende antal arbejdspladser, som følger pga. afmatningen Denne udvikling forventes at holde hånden under forbruget, hvorfor Dansk Erhverv ikke forventer at se et voldsomt fald i forbrugsvæksten nu og her. Således skønnes forbruget blot at falde til 2,5 procent i 2008, mens forbruget i de efterfølgende år vil være tydeligere påvirket af den økonomiske afmatning. Den store ordreophobning, som de danske virksomheder har oplevet gennem længere tid, har sikret, at der har været rigeligt at se til og er samtidig forklaringen på, at den danske økonomi ikke er bukket under for kapacitetspresset og den snigende økonomiske afmatning. Specielt i ledighedstallene har udviklingen sat sine spor, idet ledigheden har nået et historisk lavpunkt på blot 1,9 procent af arbejdsstyrken. Dansk Erhverv vurderer, at bunden er nået for ledigheden selvom vi grangiveligt fortsat vil se fald i ledigheden i de kommende måneder, 8

9 vil der ikke være tale om fald i samme størrelsesorden, som set indtil nu. Dansk Erhverv forventer, at vi i de kommende år vil se fortsat lave ledighedstal, men at presset så småt vil aftage på arbejdsmarkedet. Lønstigninger på trapperne Kapacitetspresset topper Det stigende kapacitetspres har betydet, at alle parter på arbejdsmarkedet er blevet tvunget til at bevæge sig ud over de sædvanlige rammer. Resultatet er, at mange svagere grupper er kommet i beskæftigelse og dermed ud af forsørgelsessystemet. Dansk erhvervsliv har altså i vid udstrækning undladt at stjæle medarbejdere fra hinanden og byde lønningerne op. I stedet har man konkurreret på arbejdsmiljø, fleksible arbejdstider og gode pensionsordninger. Det bringer Danmark i den unikke situation, at vi gennem flere år har oplevet et solidt opsving, rekordlav ledighed og høj efterspørgsel uden massive lønstigninger. Presset på arbejdsmarkedet er imidlertid så stort nu, at det slår igennem på lønningerne, hvilket kommer til udtryk i de nyeste overenskomstforhandlinger. Lønstigningerne vil alt andet lige slå igennem på det danske inflationsniveau, som forventes at være stigende over de kommende år. Inflationen trækkes desuden også op af stigningerne i olie- og fødevarepriser. Stadig sund økonomi Overskud på de offentlige finanser, stadig stigende realindkomster samt forventninger om, at de danske virksomheder i de kommende par år vil have tilstrækkelig med aktivitet til at fastholde en høj beskæftigelse gør, at den danske økonomi stadig er fundamentalt sund. Desuden vurderes det, at den afkøling af arbejdsmarkedet, der følger i kølvandet på den økonomiske afmatning vil, trods alt er positiv ovenpå de sidste par overophedede år. Servicesektoren i politisk fokus Politisk hovedfokus På baggrund heraf vurderer Dansk Erhverv, at den politiske hovedfokus i de kommende år skal placeres på forbedring af den danske konkurrenceevne, fastholdelse af befolkningen på arbejdsmarkedet samt opretholdelse af en ansvarlig finanspolitik, der ikke kører dansk økonomi af sporet. Da det vurderes, at servicesektoren vil være den primære drivkræft for væksten i Danmark i de kommende år, og i den grad både nu og i fremtiden vil stå for det største afsæt af arbejdskraft, fremhæver Dansk Erhverv vigtigheden af at få gennemført arbejdsmarkedsreformer, der kan sikre Danmark i den internationale konkurrence. 9

10 3. Detailhandelens omsætning Detailhandelen generelt Fald i detailsalget siden 2006 men stadig høj købekraft Afmatning i detailsalget Detailbranchen har siden 2006 oplevet et væsentligt fald i salget, og specielt i 2007 syntes den svigtende forbrugertillid for alvor at slå igennem på bundlinien. Således aftog væksten i detailsalget fra en årlig vækst i 2005 på 6,3 procent til blot 1,2 procent i 2007, dvs. et fald i væksten på 80 procent på blot to år. På trods herfor ligger detailsalget fortsat på et højt niveau, jf. figur 3.1, hvilket afspejler den fortsat høje købekraft hos de danske forbrugere. Figuren indikerer, at detailsalget oplevede en god start på 2008, efter at forbrugerne havde udvist noget større forsigtighed gennem de sidste måneder af ,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 110,0 107,5 Figur 3.1 Detailomsætningsindeks Index 100 = ,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 110,0 107,5 Kilde: Danmarks Statistik Nedgang i salg af både dagligvarer og udvalgsvarer Selvom detailhandelsindekset derved fortsat figurerer på et rekordhøjt niveau, kan man ikke komme uden om, at den økonomiske afmatning er en realitet. Således er der for dette kvartals konjunkturbarometer for detailhandlen tale om et direkte fald i omsætningen i forhold til samme periode sidste år. Negative kvartalsvise vækstrater er ikke set siden 2001, hvilket er en god indikator for, at blandt andet usikkerheden for husholdningerne er forøget. Nedgangen trækkes af både dagligvare- og udvalgsvarehandlen, hvilket signalerer, at der er tale om en generel afmatning i forbrugslysten. Det er Dansk Erhvervs forventning at detailomsætningsindekset på lidt længere sigt vil falde 10

11 tilbage mod 2004 niveau, da faldende forbrugertillid og moderate formuestigninger ikke danner grobund for at kunne opretholde de seneste års høje vækstrater. Ydermere har højkonjunkturen efterhånden sluppet sit tag i bl.a. den tyske økonomi, og de seneste erhvervstillidsindikatorer for detailhandelen, IFO, varsler om forventninger om lavere omsætning i de kommende måneder. På den anden side vil den fortsat lave dollarkurs påvirke detailsalget positivt. Mange danskere med stor formue Selvom afmatningen på boligmarkedet virker svækkende på forbruget, har mange danskere fortsat en stor friværdi i deres boliger. I hvilket omfang disse opsparede formuer vil virke stimulerende for detailsalget, vil naturligvis afhænge af udviklingen i renten, der har været stigende henover ECB har netop foretaget endnu et renteløft på 25 basispoint, og banken forventer ikke at lave flere reguleringer i det kommende år. Samlet vurderes det, at detailhandelen for første gang i mange år kan opleve nulvækst og muligvis et direkte fald på 0,2 procent efterhånden som afmatningen får greb om den danske økonomi. Tabel 3.1: Detailomsætningen (vækst i procent) , , , ,0 Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn, der bl.a. er baseret på Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse. Ingen alarmklokker Ingen katastrofeopbremsning Gennem den senere årrække har vækstraterne i detailhandelens omsætning ligget på et bemærkelsesværdigt højt niveau og satte i 2005 rekord, idet omsætningen i gennemsnit steg med 7,3 procent i forhold til året før. Forventningen om ingen eller direkte negativ vækst i detailomsætningen i 2008 skal derfor på ingen måde få alarmklokkerne til at ringe. Det er en selvfølge, at de hidtil høje vækstrater ikke kan opretholdes, når én af økonomiens store vækstmotorer, privatforbruget, sagtner farten. Jf. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse er der en generel forventning om fortsat høj omsætning i detailbranchen. Omsætningen i detailhandelen vil blive modereret i de kommende år, og vækstraterne vil afhænge af i, hvilket omfang den globale recession og det indenlandske kapacitetspres forplanter sig i den danske økonomi. 11

12 Dekomponeres detailhandelen i varegrupper, ses det, at både dagligvarehandelen og salget af beklædning og andre forbrugsvarer trækker udviklingen ned. Faldet inden for sidstnævnte er ikke overraskende, når forbrugerne og økonomien som helhed skruer ned for blusset. Desuden er de ekstra penge, forbrugerne har fået mellem hænderne som følge af skattestop, boligprisstigninger og de generelt gode konjunkturer, primært blevet brugt til beklædnings- og luksusvarer. De stigende energi- og fødevarepriser samt formuevirkningerne af et stagnerende boligmarked er i den grad med til at holde forbruget nede inden for alle kategorier. Svigtende forbrugertillid Laveste forbrugertillid siden 1999 Forbrugernes faldende købelyst afspejles tydeligt i forbrugertillidsindikatoren, som er en sammensat indikator over danskernes forventninger til både deres egen og Danmarks økonomi. Indikatoren har været i frit fald siden begyndelsen af Mens forventningerne toppede i 2006 på 15,5, er de nu faldet til -6,6, hvilket er det laveste siden Familierne vurderer deres egen situation positivt Det er især forbrugernes vurdering af såvel den aktuelle som fremtidige økonomiske situation for Danmark, der er faldet signifikant gennem året. Også vurderingen af familiernes egen situation er faldet, men indikatorerne er hér positive. Dette indikerer, at danskernes forbrugstilbøjelighed stadig er sund. Dette ses blandt andet i erhvervelsen af nye personbiler, der fortsat lukrerer på et højt niveau samt på de seneste tal forbrugerkredit, hvor der gennem 2008 har været tale om en vækst på lidt over 2 procent. På den anden side vurderes det ufordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsvarer på nuværende tidspunkt, hvilket er i tråd med den generelle afmatning i økonomien. Figur 3.2: Privatforbrug og forbrugertillid 12,5 12,5 10,0 10,0 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5 0,0 0,0-2,5-2,5-5,0-5,0-7,5-7, Forbrugertillidsindikator Årlig vækst i privatforbruget (sæsonkorrigeret) Kilde: Danmarks Statistik Det bemærkelsesværdige lave ledighedsniveau på blot 1,8 procent af arbejdsstyrken er med til 12

13 Lav ledighed stimulerer forbruget at understøtte privatforbruget, fordi det giver de danske husholdninger mere tryghed og flere penge til forbrug. Desuden resulterer den demografiske udvikling i et konstant afløb fra arbejdsmarkedet, som næsten opvejer det faldende antal arbejdspladser, der følger pga. afmatningen. Denne udvikling forventes at holde hånden under forbruget. Dansk Erhverv vurderer altså ikke, at advarselslamperne behøver lyse rødt, fordi forbrugertilliden er faldende. Det indikerer nærmere, at de danske forbrugere er ved at skrue ned fra et meget højt niveau og indstiller sig på en mere moderat vækst end tidligere. Danskerne ændrer låneadfærd Den nu lavere vækst i detailhandelen skyldes blandt andet den stigende rente, der har lagt en dæmper på det lånefinansierede forbrug. De stagnerende huspriser og dermed aftagende vækst i friværdier har ligeledes lagt en dæmper på forbruget. De seneste tal for forbrugerkredit vidner om et fald i forbrugerkreditten optaget mod sikkerhed på 1,1 procent i første kvartal af Betragtes det seneste halvår er faldet i gennemsnit på 8,2 procent i de to kvartaler. Betragtes udviklingen i blankolån har udviklingen været kraftigt stigende gennem hele 2006 og En forsat kraftig udvikling i netop denne type lån skal forklares med bankernes produktudvikling på netop dette område. Dertil kommer den aktuelle kreditkrise, der forventes at have lægge en dæmper på bankernes udlån, hvorved lån uden sikkerhed vil blive alternativet for folk i lavere indkomst grupper. Forbrugerne skifter til sikre lån Der har endvidere været et skift fra rentetilpasningslån mod fastforrentede lån inden for realkreditudlånene, hvilket er konsistent med den stigende rente i Fra 2006 til 2007 steg værdien af fastforrentede lån med hele 155 procent, mens værdien af optagede rentetilpasningslån faldt med godt 78 procent. Dette skal ses i lyset af rentestigninger gennem 2007, hvor den ledende rente blev sat op til 4,0 procent af ECB og dermed en stigende risiko ved variabelt forrentede lån, betyder omlægning til lån med fast rente. Det forventes derfor, at dyrere forbrugslån sammen med stagnation i boligpriser vil bevirke, at lånefinansieret forbrug kommer til at spille en mindre rolle for detailsalget i den kommende tid. 13

14 Detailhandlen brancheopdelt Dagligvarebranchen Faldende salg af dagligvarer Udviklingen i fødevarer og andre dagligvarer er i den grad præget af de aktuelle prisstigninger inden for mange fødevaregrupper. Således har den årlige vækst inden for dagligvaresegmentet været negativ i både 2006 og Modsat udviklingen i andre forbrugsvarer er det dog ikke plausibelt, at vækstraten inden for dagligvarehandelen vil fortsætte til markant lavere niveauer. Danskerne går efter billigere varer Discountforretningerne klarer sig bedst Mens omsætningen er stagneret eller faldet i kolonialhandelen og supermarkeder i løbet af de sidste år, oplever discountforretningerne stor fremgang, jf. figur 3.3. Siden oktober måned sidste år er omsætningen inden for branchen steget med godt 14 procent. Udviklingen er vendt i forbindelse med prisstigningerne inden for benzin, fødevarer og banklån. Dette har sammen med en strammere økonomi reduceret forbrugernes rådighedsbeløb, hvilket får danskerne til at gå efter de billigste varer Figur 3.3: Dagligvarerbranchen Index 100 = Discountforretninger Døgnkiosker Kolonialhandel Supermarkeder Kilde: Danmarks Statistik Også døgnkioskerne øger omsætningen De foregående års højkonjunktur har været gunstige for omsætningen i landets døgnkiosker. En overgang var deres succes så stor, at de mest populære blev tvunget til at fjerne produkter fra hylderne eller i sidste ende holde lukket sidst på året for at holde omsætningen nede og dermed overholde lukkelovens bestemmelser. Forbrugernes begejstring for 14

15 dagligvarebutikkernes fleksible åbningstider er ikke faldet til trods for den senere tids faldende forbrugsindikatorer. Den flerårige fremgang hos døgnkioskerne kan til dels forklares med, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne og en ændring i indkøbsvanerne. Beskeden vækst på 1,9 procent Supermarkederne rammes af den pressede økonomi At supermarkederne har mistet kunder til fordel for discountforretninger og des lignende, ses tydeligt i omsætningstallene for de seneste år. Siden oktober sidste år har der været tale om en beskeden vækst på blot 1,9 procent, hvilket ligger under væksten for den samlede detailhandel i samme periode (2,3 procent). Som beskrevet tidligere, reflekterer udviklingen at forbrugernes præferencer for luksusprodukter er faldet, hvormed indkøbssedlen indhold har ændret karakter. Samme udvikling gør sig derfor også gældende for specialforretninger såsom slagtere og fiskehandlere. Beskeden vækst i kolonialhandlen Den gennemsnitlige årlige omsætning inden for kolonialhandelen, defineret som mindre butikker og discountforretninger med begrænset fødevaresortiment, har været så godt som konstant i perioden Omsætningen lader dog til, at være steget noget meget i årets første måneder i forhold til samme periode året før. Frem til april var der tale om en vækst i omsætningen på 3,5 procent, hvilket er noget højere end væksten inden for den samlede detailhandelen på 2,3 procent. Udvalgsvarebranchen Laveste vækstrater siden 2001 At forbrugerne har tabt gejsten ses mest tydeligt i handelen af andre forbrugsvarer, som udviser de laveste vækstrater siden Indenfor salg af andre forbrugsvarer har man således oplevet en signifikant opbremsning i væksten, og i perioden blev væksten reduceret med hele 86 procent. Den beskedne vækst indenfor gruppen i 2007 på blot 1,5 procent, betød, at den samlede vækst i detailhandelen bl.a. blev drevet af salget af beklædning; om end væksten inden for denne gruppe da også er blevet mere eller mindre halveret siden Opbremsningen i salget af andre forbrugsvarer er dog ikke overraskende, når forbrugerne og økonomien som helhed skruer ned for blusset. 15

16 Dansk modebranche hitter Beklædningsbranchen skubber detailhandelen Generelt klarer beklædningsbranchen sig rigtig godt. Den danske modebranche er for alvor ved at have markeret sig på både nationalt og internationalt plan, og efterspørgslen efter de danske tøjmærker har været markant stigende med en gennemsnitlig vækst på 10,3 procent fra 2001 til I 2007 stagnerede omsætningen dog til et niveau på 5,9 procent, og væksten gennem de første måneder af 2008 er -0,3 procent lavere i forhold til samme periode året før. Alle forretningstyper inden for branchen har haft stigende omsætning de senere år jf. figur 3.4. Herretøjsforretningerne har stået for den største stigning, med en procentvis vækst på hhv. 17,7 og 19 pct. de to sidste år. Figur 3.4: Beklædningsbranchen Index 100 = Herre- og dametøjsforretninger Skotøjsforretninger Dametøjsforretninger Herretøjsforretninger Kilde: Danmarks Statistik Større forbrug af tøj end sko Helt generelt har danskerne et større forbrug af tøj end sko, hvilket da også kommer til udtryk i omsætningstallene. Således ligger skotøjsforretningers omsætning på et betydeligt lavere niveau end de andre brancher. Vækstraterne er desuden positive, men markant mindre end i tøjbutikkerne. Mens omsætningen gennem de sidste to år er steget med gennemsnitlig 3,3 procent indenfor skotøj, steg omsætningen indenfor tøj med ca. 7,2 procent. Beklædningsbranchens omsætning må forventes at falde yderligere, efterhånden som presset på økonomien tiltager, og forbrugernes rådighedsbeløb reduceres. Den gennemsnitlige vækst i omsætningen i de første fem måneder af 2008 var på niveau med året før, og det forventes, at branchen vil holde hånden under den samlede detailomsætning gennem resten af året. Massiv fremgang for sportsforretninger samt guldsmede og urmagere I årets første fire måneder har der tegnet sig en massiv fremgang i salget for sportsforretninger 16

17 samt guldsmede og urmagere. I forhold til samme periode sidste år steg disse udvalgsforretningers omsætning med hhv. 12,8 og 17,9 procent. Da væksten fra 2006 til 2007 til sammenligning kun var på hhv. 6,4 og 8,1 procent, har der været tale om en væsentlig stigning. For guldsmedene og urmagere bekræftes denne udvikling i høj grad i Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, jf. afsnit 6. Udvalgsvarerne trækker den samlede omsætning ned...men moderat vækst i de fleste brancher Mens væksten i omsætningstallene fortsat er tocifrede for enkelte brancher, udviser langt de fleste udvalgsbrancher noget mere moderate vækstrater. Blandt andet oplevede radio- og tvforretninger en vækst på blot 1,9 procent og isenkramforretninger en vækst på 2,2 procent. Ses der bort fra outliers med tocifrede vækstrater, var gennemsnitsvæksten for udvalgsvareforretninger på ca. 2,5 procent gennem de første fire måneder. For detailbranchen som helhed er gennemsnittet på 3,1 procent, hvilket indikerer at det er udvalgsvarerne, der trækker den samlede omsætning ned Figur 3.5: Udvalgsvarer Index 100 = Flere oplever fald i væksten Byggemarkeder Cykelhandlere Radio- og tv-forretninger Sportsforretninger Guldsmede og urmagere Kilde: Danmarks Statistik Sammenlignet med væksten i 2007 oplever flere forretninger end tidligere fald i omsætningen. Heriblandt kan nævnes byggemarkeder samt cykel- og knallertforretninger, der har haft en vækst på hhv. -4,4 og -8,8 procent i årets fire første måneder sammenlignet med samme periode året før. 17

18 4. Konkurser Stigning på 21 procent fra 2006 til 2007 Stigende antal konkurser gennem 2008 Udviklingen i antal konkursbegæringer afspejler med ca. et halvt års forsinkelse udviklingen i den samlede økonomi eller branche og kan derfor give en indikation om den nuværende tilstand af forbrugernes og virksomhedernes økonomi. Fra 2006 til 2007 steg antallet af konkurser i økonomien som helhed med næsten 21 procent, hvilket er et tydeligt tegn på, at den danske økonomi er ved at geare ned. Til trods for denne forholdsvis kraftige stigning, ligger antallet af konkursbegæringer i 2007 forsat under niveauet i perioden fra Antallet af konkurser er meget sæsonbetonet, og betragtes data fra 2004 til 2006 ses systematiske sæsonudsving er ingen undtagelse og de sidste måneders kraftige stigninger i konkurser skal delvist tilskrives sæsonudsving og til dels den stagnerende økonomiske udvikling. Betragtes et glidende gennemsnit for de sidste tre måneder ses det, at antallet af konkurser ikke har været så højt siden De seneste års højkonjunktur har betydet, at antallet af konkurser gennemsnitlige set har været meget lavt, da stort set alle brancher har oplevet gunstige afsætningsforhold. Dette er konsistent med den udvikling vi har set i 2007, hvor der har været en bevægelse tilbage imod niveauet fra 2004/2005, grundet en stagnerende vækst i flere brancher. Stigningen i antallet af konkurser indikerer, at den danske økonomi for alvor er ved at sætte farten ned, og det er Dansk Erhvervs vurdering, at flere virksomheder end hidtil må dreje nøglen om i den kommende tid. Mærkbar stigning i 2008 Detailhandlen oplever store stigninger På nær 2006, hvor højkonjunkturen toppede, har detailhandelen oplevet en forholdsvist stabil udvikling i antallet af konkurser sammenlignet med den generelle udvikling. I forhold 2007 har der i årets første måneder været tale om en mærkbar stigning konkursbegæringerne på næsten 24 procent. Udviklingen skal sammenholdes med den nu lavere vækst i detailhandelens omsætning, jf. afsnit 3. Da antallet af konkurser er en indikator for den økonomiske udvikling med godt et halvt års lag, afspejler en dalende omsætning at indenlandske afsætningsmuligheder er aftagende. Det er derfor Dansk Erhvervs forventning, at branchen vil opleve et stigende antal konkurser i de kommende måneder som følge af en faldende efterspørgsel. 18

19 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Figur 4.1: Erklærede konkurser Konkurser i detailhandelen Konkurser i alt Kilde: Danmarks Statistik Store regionale forskelle i konkurser Færrest konkurser i hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har i de første fem måneder af 2008 oplevet 4,3 procent færre konkursbegæringer i forhold til samme periode sidste år. Dette skal ses i forhold til resten af landet, hvor antallet af konkurser har været mærkbart stigende. Jylland har eksempelvis oplevet en stigning på knap 36 procent, og Øerne som helhed en stigning på hele 84 procent. 19

20 5. Beskæftigelse og lønudvikling Beskæftigelse Ledighed på 1,7 procent Historisk lav ledighed De danske ledighedstal er ufortrødent droslet ned gennem den seneste årrække og gør, at Danmark i dag har en historisk lav ledighed på blot fuldtidspersoner, svarende til 1,7 procent af arbejdsstyrken. Lavere ledighed er ikke set i Danmark. Dansk Erhverv forventer, at ledigheden rammer bunden i løbet af sommeren 2008, og at vi indtil da vil se månedlige fald i ledigheden på under fuldtidspersoner som ellers har været normen indtil nu. Efter sommerferien vil produktionen aftage yderligere, og hvorved arbejdsløsheden langsomt vil begynde at stige. Jf. tabel 3.7, forventer Dansk Erhverv, at ledigheden vil falde til ca fuldtidspersoner i 2008, hvilket er et væsentligt mindre fald i forhold til de senere år. Til trods for den økonomiske afmatning og væsentlige mindre efterspørgsel forventes det ikke, at arbejdsløsheden vil stige voldsomt i de næste par år, da de danske virksomheder vil være forsigtige med at afskedige arbejdskraft. Tabel 5.1: Ledighed (1000 personer) , , , , ,2 Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn, der bl.a. er baseret på Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse maj 2008 Svagere grupper i beskæftigelse De sidste års højkonjunktur og de afledte efterdønninger har på mange måder haft positive virkninger på det danske arbejdsmarked. Det stigende kapacitetspres har betydet, at alle parter på arbejdsmarkedet er blevet tvunget til at bevæge sig ud over de sædvanlige rammer. Resultatet er, at mange svagere grupper er kommet i beskæftigelse og dermed ud af forsørgelsessystemet. Disse grupper udgøres blandt andet af indvandrere og ufaglærte. Alene inden for de seneste fire år har dette betydet beskæftigelse til kontanthjælpsmodtagere. For alle gælder, at de har været udenfor arbejdsmarkedet men alligevel så tæt på, at en ekstra indsats og øget fleksibilitet har resulteret i beskæftigelse. Vækstraterne i dansk økonomi er i høj grad bibeholdt, fordi virksomhederne har været i stand til at tilpasse sig de nye vilkår på 20

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom 1 Forord Efter at dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem flere år, har de seneste kvartaler budt på betydelig forringede nøgletal, der definitorisk set placerer Danmark i en recessionstilstand.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Sløj vækst i Danmark I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

DI Den 1. juni 2008. Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby

DI Den 1. juni 2008. Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby DI Den 1. juni 2008 Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel på arbejdskraft. I indeværende og til næste år er der udsigt til, at

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere